H94_2006.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "H94_2006.doc"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDETUL TIMIS CONSILIUL JUDETEAN HOTARÂREA privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Consiliul Judetean Timis, Având în vedere raportul nr /2006 prin care se propune reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, Tinând cont de avizul nr / al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si avizul nr / al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Legii nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap, Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr. 251/2006, Legii nr.53/ Codul Muncii, Hotarârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si Hotarârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a regulamentului cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, În temeiul prevederilor art. 104 alin (2), lit b) si c), alin. (5) lit. a), pct. 2 si art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006, adopta prezenta H O T A R Â R E : Art. (1) Se aproba preluarea si reorganizarea, ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis denumita in continuare Directia a urmatoarelor institutii de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap: a). Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia; b). Centrul de Asistenta si Îngrijire Ciacova; c). Centrul de Asistenta si Îngrijire Varias. (2) Personalul de conducere si executie a institutiilor preluate si reorganizate, prevazute la alin. (1), trece in structura de personal a Directiei si isi pastreaza, dupa caz, functiile si drepturile salariale avute, potrivit statului de functii si legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar. (3) Bunurile mobile si imobile din patrimoniul institutiilor preluate si reorganizate, stabilite pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2006, se preia de Directie, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri.

2 Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - (4) Pentru bunurile imobile preluate potrivit alin. (3), conducerea executiva a Directiei si Serviciul Administrarea Patrimoniului si Achizitii Publice din aparatul de specialitate al consiliului judetean vor prezenta, in termen de 6 luni, propuneri motivate privind trecerea in domeniul public sau privat al judetului Timis. (1) Se aproba reorganizarea Directiei si organigrama, numarul de personal, statul de functii si functiile publice ale acesteia, prevazute in anexele nr. 1-6, care fac parte integranta din prezenta hotarâre. (2) Concedierea personalului ca urmare a reorganizarii Directiei se face in conditiile si cu respectarea Codului Muncii. (3) Conducerea executiva si Colegiul director ale Directiei vor prezenta, in termen de maxim 1 (un) an, propuneri de reorganizare si reforma a institutiilor preluate potrivit art. 1. (1) Prezenta hotarâre, cu anexele nr. 1-4 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, iar anexele nr. 5-6 la data de 1 martie (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se revoca anexele nr. 1, 2a si 3, iar începând cu data de 1 martie 2007 se revoca anexa nr. 2b la Hotarârea C.J.T. nr. 19/2006 privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis. Prezenta hotarâre se publica in Monitorul Oficial al judetului Timis si pe site-ul propriu si, totodata, se comunica: - Directiei Buget-Finante; - Serviciului Administrarea Patrimoniului si Achizitii Publice; - Serviciului Resurse Umane, Organizare si Salarizare; - Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis; - Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia; - Centrului de Asistenta si Îngrijire Ciacova; - Centrului de Asistenta si Îngrijire Varias. PRESEDINTE, Constantin OSTAFICIUC Contrasemneaza : SECRETAR AL JUDETULUI TIMIS Petrisor NADASTEAN Timisoara, la Nr.94

3

4 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS Anexa nr.2 la Hotararea C.J.T. nr.94./ STATUL DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Nr. crt. DENUMIREA FUNCTIEI Nivel studii Numar posturi I. FUNCTII PUBLICE A. Functii publice de conducere Director general S 1 2 Director general adjunct S 3 3 Sef serviciu S 11 4 Sef birou S 4 B. Functii publice de executie Consilier I superior S 30 6 Consilier juridic I superior S 1 7 Consilier juridic I principal S 2 8 Consilier juridic I asistent S 3 9 Auditor I superior S 2 10 Auditor I principal S 1 11 Auditor I asistent S 1 12 Inspector I principal S Inspector I asistent S Inspector I debutant S Referent de specialitate II principal SSD 1 16 Referent III superior M Referent III principal M 6 II. FUNCTII ÎN REGIM CONTRACTUAL Functii de executie personal contractual Consilier IA S 1 19 Inspector de specialitate III S 2 20 Medic specialist pediatru S 1 21 Medic primar neuropsihiatru S 1 22 Medic specialist (presedinte CEPAH) S 1 23 Medic specialist (medicina de intreprindere) S 2 24 Referent de specialitate/ referent S/SSD 2 25 Preot II S 1 26 Casier I M 1 27 Inspector de specialitate IA / Referent IA S/M 2 28 Referent III M 1 29 Subinginer I A SSD 1 30 Administrator I M 1 31 Arhivar I M/G 2 32 Magaziner I M 1 33 Muncitor calificat III (sofer) M/G 7 34 Muncitor calificat III (fochist) M/G 1 35 Muncitori calificat III ( intretinere - zona Timisoara) G 8 36 Muncitor calificat III (telefonist+xerox ) M/G 2 37 Muncitor necalificat (curte, intretinere - zona Timisora) G 2 38 Îngrijitor I M/G 4 39 Paznic/Portar I M/G 9 TOTAL POSTURI 224

5 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS Anexa nr.3 la Hotararea C.J.T. nr.94./ FUNCTIILE PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Nr. crt. DENUMIREA FUNCTIEI Nivel studii Numar posturi TOTAL POSTURI IN CADRUL DIRECTIEI din care: I. FUNCTII PUBLICE A. Functii publice de conducere 1 Director general S 1 2 Director general adjunct S 3 3 Sef serviciu S 11 4 Sef birou S B. Functii publice de executie Consilier I superior S 30 6 Consilier juridic I superior S 1 7 Consilier juridic I principal S 2 8 Consilier juridic I asistent S 3 9 Auditor I superior S 2 10 Auditor I principal S 1 11 Auditor I asistent S 1 12 Inspector I principal S Inspector I asistent S Inspector I debutant S Referent de specialitate II principal SSD 1 16 Referent III superior M Referent III principal M 6 ÎNCADRAREA ÎN NORMATIV A FUNCTIILOR PUBLICE Nr. functii publice de conducere (171x12%=20.52) 19 (11.11% )

6 ROMANIA JUDETUL TIMIS CONSILIUL JUDETEAN Anexa nr.4 la Hotararea C.J.T. nr.94./ STAT DE FUNCTII cu structura personalului contractual de conducere si de executie din centrele de ASISTENTA SOCIALA din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Nr.crt. Nr.crt. Denumire functie, grad Functia de Nivelul Numarul Mentiuni stat functii Serv. profesional (treapta profesionala) conducere studiilor posturilor XI. CENTRU DE ASISTENTA SI PROTECTIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE - RECAS (CONTRACT FURNIZOR SERVICII) XII. CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA NR.1 LUGOJ 1. Conducere 1 1 Sef centru (Inspector de specialitate I Sef serviciu S 2 1 Medic specialist (neuropsihiatrie) - S 3 2 Medic (medicina generala) - S 4 3 Logoped - S 5 4 Psiholog - S 6 5 Kinetoterapeut - S 7 6 Educator specializat - S/SSD/PL 1 consilier de formare si orientare profesionala 8 7 Asistent medical principal / asistent m - PL/M Asistent social - S/SSD/PL/M Instructor de ergoterapie - M Inspector de specialitate IA / Referent - S/M 1 activitate financiar contabila Inspector de specialitate IA / Referent - S/M 1 activitate resurse umane Administrator I - M Magaziner I - M Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (croitorie) - G 1 lenjereasa Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor calificat III (mecanic agricol) - G Muncitor calificat III (intretinere) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Spalatoreasa - G Infirmiera - G Ingrijitor (asistenta sociala) - G 4 - Total 59 - Total general XII 60 - XIII. CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA NR.2 LUGOJ 24 1 Sef centru (Inspector de specialitate I Sef serviciu S 25 1 Psiholog - S 26 2 Asistent social - S 27 3 Logoped - S 28 4 Educator specializat/instructor de educatie/pedagog de recuperare - S/SSD/PL/M Kinetoterapeut - S 30 6 Instructor de ergoterapie - M Medic specialist (medicina generala/neuropsihiatrie) - S 32 8 Asistent medical / asistent medical principal - SSD/PL/M 5 activitate -financiar Inspector de specialitate IA / Referent - S/M 1 contabila

7 34 10 Inspector de specialitate IA / Referent - S/M 1 activitate resurse umane Administrator I - M Magaziner I - M Muncitor calificat III (intretinere) - G Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (croitorie) - G Muncitor calificat III (fochist) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Muncitor necalificat (anexa) - G Spalatoreasa - G Ingrijitor I / ingrijitor (asistenta sociala - G 4 curatenie Infirmiera - G Portar/paznic I - G 2 - Total 68 - Total general XIII 69 - XIV. CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA GAVOJDIA 1. Conducere 48 1 Sef centru (medic primar) Sef serviciu S 2. Personal de specialitate 49 1 Medic primar - S Medic/medic specialist (medicina generala) S Medic (stomatolog) - S 52 4 Medic specialist (neuropsihiatrie) - S Farmacist / medic specialist - S 54 6 Asistent medical principal sef - PL 55 7 medical - PL/M Asistent medical - PL igiena, 1- farmacie, 3 - fizioterapie 57 9 Preot I - S Sociolog - S Psiholog - S Asistent social - S/SSD/PL/M Kinetoterapeut - S Maseor - M Instructor de ergoterapie - M Pedagog de recuperare - PL 4 - Total personal de specialitate Personal administrativ si de ingrijire 65 1 Inspector de specialitate IA/Economis - S 1 activitate financiar-contabila 66 2 Inspector de specialitate IA / Referent - S/M 1 activitate resurse umane 67 3 Contabil IA - M Administrator I - M Functionar I - M 70 6 Casier I - M 71 7 Magaziner I - M 72 8 Muncitor calificat - bucatar III - M/G Muncitor calificat - bucatar II - M/G Muncitor calificat - lacatus mecanic III - G Muncitor calificat - electrician IV - M/G Muncitor calificat - tamplar III - G Muncitor calificat - electrician III - G Muncitor calificat - fochist III - G Muncitor calificat - fochist IV - G Muncitor calificat - sofer II - G Muncitor calificat - lenjereasa V - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Muncitor necalificat - G 6 -

8 84 20 Infirmiera - G Ingrijitor I / ingrijitor (asistenta sociala - G Spalatoreasa - G Portar/Paznic I - G 12 - Total personal administrativ si de ingrijire Total general XIV XV.CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA CIACOVA Sef centru (medic specialist) Sef serviciu S 89 1 Medic (medicina generala) - S 90 2 Medic specialist (interne) - S 91 3 Psiholog - S 92 4 Preot definitiv - M 93 5 Asistent medical principal sef /asistent - PL 94 6 medical - SSD/PL/M Asistent medical (fiziopterapie) - PL 96 8 Farmacist / medic - S 97 9 Asistent social - S/SSD/PL/M Kinetoterapeut - S Instructor de ergoterapie - M Masor - M Total personal de specialitate Inspector de specialitate IA / Econom - S 1 activitate financiar-contabila Contabil IA - M Casier II - M Administrator II - M Operator (calculator) II - M Magaziner II - M/G Infirmiera - G Ingrijitor I / ingrijitor (asistenta sociala - G Spalatoreasa - G Muncitor calificat -bucatar VI - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Muncitor calificat - electrician III - M/G Muncitor calificat - instalator V - G Muncitor calificat - lacatus mecanic V - G Muncitor calificat - fochist V - G Muncitor calificat - frizer VI - G Muncitor calificat - lenjereasa V - G Muncitor calificat -sofer III (autosanita - G Muncitor calificat - sofer IV - G Portar/paznic I - G Muncitor necalificat - G Total personal administrativ si de ingrijire 79 - Total general XV XVI.CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA VARIAS Sef centru (Inspector de specialitate I Sef serviciu S Medic - S Psiholog - S Asistent social - S/SSD/PL/M Asistent medical principal / asistent m - PL/M Instructor de ergoterapie - M Masor - M Total personal de specialitate Inspector de specialitate IA / Econom - S 1 activitate financiar-contabila Contabil IA - M Casier I - M Administrator I - M

9 133 5 Magaziner I - M Muncitor calificat - bucatar ospatar - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Muncitor calificat - fochist IV - G Infirmiera - M/G Ingrijitor I / Ingrijitor (asistenta sociala - G Spalatoreasa - G Muncitor calificat - lenjereasa - G Portar/Paznic I - M/G Muncitor calificat - sofer - G Total personal administrativ si de ingrijire 26 - Total general XVI TOTAL POSTURI ASISTENTA SOCIALA

10

11 ROMANIA JUDETUL TIMIS CONSILIUL JUDETEAN Anexa nr.6 la Hotararea C.J.T. nr.94./ STAT DE FUNCTII cu structura personalului contractual de conducere si de executie din centrele si complexele de servicii specializate de PROTECTIA COPILULUI din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Nr.crt. stat functii Nr.crt. Serv. Denumire functie, grad profesional (treapta profesionala) Functia de conducere Nivelul studiilor Numarul posturilor Mentiuni I. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU COPILUL DE LA 2 LA 5 ANI - TIMISOARA 1.Conducere 1 1 Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 2. Servicii Administrative 2 1 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila 3 2 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane 4 3 Administrator I - M 5 4 Magaziner I - M 6 5 Muncitor calificat III (sofer) - G 2 Plopi; Odobescu 7 6 Paznic / Portar I - G Ingrijitor I - G 1 1- Odobescu Total Serviciul Psiho-Socio-Medical (Odobescu) 9 1 Medic primar (pediatru) - S 1 Odobescu + Plopi 10 2 Psiholog - S 2 Plopi; Odobescu 11 3 Asistent social - S/SSD/PL/M 2 Plopi; Odobescu 12 4 Asistent medical principal/asistent medical - PL/M Odobescu + altele 13 5 Sora medicala principala - M 1 Plopi Total Serviciul Maternal (Plopi, Odobescu) 14 1 Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M 1

12 Total Serviciul de Ingrijire de Zi (Plopi) 15 1 Educator puericultor - SSD/PL/M Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Muncitor calificat III (bucatar) - G 18 4 Ingrijitor I - G Total Serviciul de Primire in Regim de Urgenta (Odobescu) 19 1 Educator puericultor - SSD/PL/M Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Infirmiera - G Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Total 6 Total general I II. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE IN REGIM DE URGENTA - TIMISOARA 1. Conducere Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 2. Servicii Administrative 25 1 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila 26 2 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane 27 3 Administrator I - M 28 4 Magaziner I - M 29 5 Paznic / Portar I - G Muncitor calificat III (sofer) - G urgenta 983, deservire complex 31 7 Muncitor calificat III (intretinere) - G 32 8 Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Ingrijitor I - G 3 Slavici, Podgoriei, Damsescu Asistent medical principal/asistent medical - PL/M Total Serviciul "Telefonul Copilului - 983" (Podgoriei 10) 36 1 Psiholog - S Asistent social - S/SSD/PL/M 8 - Total

13 4. Serviciul de Primire in Regim de Urgenta pentru Copilul Maltratat (Podgoriei 10) 38 1 Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M 7 - Total Serviciul de Primire in Regim de Urgenta pentru Copiii strazii (Slavici 48) 39 1 Asistent social - S/SSD/PL/M Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M 10 - Total Serviciul de Readaptare si Reabilitare Psihosociala (Damsescu 53) 41 1 Psiholog - S 42 2 Asistent social - S/SSD/PL/M 3 Speranta in Viitor - Mitropolia 43 3 Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Preot II - S Total Serviciul de Evaluare si Consiliere pentru Copilul care Savarseste Fapte Penale si nu Raspunde Penal (Podgoriei 10) 45 1 Psiholog - S 2 Speranta in Viitor - Mitropolia 46 2 Asistent social - S/SSD/PL/M Consilier juridic - S Total Serviciul de Urgenta pentru Copilul Victima a Traficului/Exploatarii (Podgoriei 10 / Slavici 48) 48 1 Psiholog - S 49 2 Asistent social - S/SSD/PL/M Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M 3 - Total Total general II 77 - III. COMPLEX DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU COPILUL CU HANDICAP - TIMISOARA 1. Conducere 51 1 Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 2. Servicii Administrative 52 1 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila 53 2 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane 54 3 Administrator I - M 55 4 Magaziner I - M 56 5 Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (intretinere) - G 58 7 Muncitor calificat III (bucatar) - G 3 -

14 59 8 Muncitor necalificat (bucatarie) - G 60 9 Ingrijitor I - G 4 - Total Serviciul de Recuperare si Reabilitare 61 1 Asistent social - S/SSD/PL/M 3 deserveste toate serviciile din cadrul Complexului 62 2 Psiholog - S 3 deserveste toate serviciile din cadrul Complexului 63 3 Medic specialist (pediatru) - S 1 deserveste toate serviciile din cadrul Complexului 64 4 Kinetoterapeut - S 3 deserveste toate serviciile din cadrul Complexului 65 5 Logoped - S 1 deserveste toate serviciile din cadrul Complexului 66 6 Instructor de ergoterapie - M 2 deserveste toate serviciile din cadrul Complexului Total Serviciul de Ingrijire de Tip Rezidential pentru Copilul cu Handicap Grav 67 1 Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Asistent medical principal / asistent medical - PL/M Infirmiera / Ingrijitor (asistenta sociala) - G 4 - Total Serviciul de Tip Familial "Micuta Dina" (Slavici 48) 70 1 Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Infirmiera / Ingrijitor (asistenta sociala) - G 2 - Total Serviciul de Tip Familial PROIECT PHARE TM Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Asistent medical principal / asistent medical - PL/M 74 3 Ingrijitor (asistenta sociala) - G 4 - Total 6 1 Total general III 76 - IV. CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRARII FAMILIALE SI PROFESIONALE A TINERILOR - TIMISOARA Conducere 75 1 Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 76 1 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila si resurse umane 77 2 Asistent social - S/SSD/PL/M Psiholog - S 79 4 Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Ingrijitor (asistenta sociala) - G 1 supraveghetor noapte 81 6 Administrator I - M

15 82 7 Magaziner I - M 83 8 Muncitor calificat III (bucatar) - G 84 9 Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (intretinere) - G Ingrijitor I - G Total Total general IV V. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE - LUGOJ 1. Conducere 87 1 Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 2. Serviciul de Ingrijire de Tip Rezidential 88 1 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila 89 2 Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane 90 3 Administrator I - M 91 4 Magaziner I - M 92 5 Asistent social - S/SSD/PL/M 93 6 Psiholog - S 94 7 Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Maistru I (instructor croitorie) - M 96 9 Asistent medical principal / asistent medical - PL/M Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Muncitor calificat III (intretinere) - G Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (fochist) - G Paznic / Portar I - G Ingrijitor I - G Spalatoreasa - G Total Serviciul de Insertie Sociala a Tinerilor Asistent social - S/SSD/PL/M Psiholog - S Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M 10 - Total Serviciul de Zi

16 108 1 Asistent social - S/SSD/PL/M Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M 2 - Total Total general V 72 VI. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU COPILUL CU PROBLEME PSIHOSOCIALE - LUGOJ 1. Conducere Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 2. Serviciul de Ingrijire de Tip Rezidential Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane Administrator I - M Magaziner I - M Psiholog - S Asistent social - S/SSD/PL/M Educator specializat principal/ Instructor educatie principal - S/SSD/PL Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Maistru I - M Asistent medical principal / asistent medical - PL/M Muncitor calificat III (croitorie) - G 1 lenjereasa Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor calificat III (fochist) - G Muncitor calificat III (intretinere) - G Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Spalatoreasa - G Paznic / Portar I - G Ingrijitor I / Ingrijitor (asistenta sociala) - G 6 - Total Total general VI 68 - VII. COMPLEX DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU COPILUL CU HANDICAP - LUGOJ 1. Conducere Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 2. Serviciul de Ingrijire de Tip Rezidential

17 131 1 Psiholog - S Asistent social - S/SSD/PL/M Logoped - S Kinetoterapeut - S Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Medic specialist (pediatru) - S Medic (stomatolog) - S Medic specialist (neuropsihiatrie) - S Asistent medical principal / asistent medical - PL/M Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane Administrator I - M Magaziner I - M Muncitor calificat III (intretinere) - G Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (croitorie) - G Spalatoreasa - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Infirmiera - G 12 - Total Serviciul de Recuperare si Reabilitare/Ingrijire de zi Psiholog - S Logoped - S Kinetoterapeut - S Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Asistent social - S/SSD/PL/M Infirmiera / Ingrijitor (asistenta sociala) - G Total Activitatea de intretinere si reparatii - zona Lugoj Muncitor calificat III (intretinere si reparatii) - G 6 echipa pentru zona Lugoj Total Total general VII 82 - VIII. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI - RECAS 1. Conducere Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S

18 2. Serviciul de Ingrijire de Tip Rezidential Psiholog - S Asistent social - S/SSD/PL/M Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Asistent medical principal / asistent medical - PL/M Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane Administrator I - M Magaziner I - M Muncitor calificat III (bucatar) - G Muncitor calificat III (intretinere) - G 3 lacatus, tamplar, electrician, instalator Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (fochist) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Spalatoreasa - G Paznic / Portar I - G Ingrijitor I - G Total 2 Total general VIII IX. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE - GAVOJDIA 1. Conducere Sef complex (Inspector de specialitate IA) Sef serviciu S 2. Serviciul de Ingrijire de Tip Rezidential Psiholog - S Asistent social - S/SSD/PL/M Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Ingrijitor (asistenta sociala) - G 2 supraveghetor noapte Maistru I - M Asistent medical principal / asistent medical - PL/M Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate financiar contabila Inspector de specialitate IA / Referent IA - S/M 1 activitate resurse umane Administrator I - M Magaziner I - M Muncitor calificat III (bucatar) - G 2 -

19 Muncitor calificat III (sofer) - G Muncitor calificat III (fochist) - G Muncitor calificat III (croitorie) - G 1 lenjereasa Muncitor calificat III (tractorist) - G 0, Muncitor calificat III (instalator) - G 0, Muncitor calificat III (tamplar) - G Muncitor calificat III (intretinere) - G Muncitor necalificat (bucatarie) - G Muncitor necalificat (anexa) - G Paznic / Portar I - G Ingrijitor I - G 4 - Total Serviciul de Zi Asistent social - S/SSD/PL/M 1 asistenta sociala Educator specializat / Instructor educatie - S/SSD/PL/M Total 3 Total general IX X. CENTRUL DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL - PERIAM (in conservare) Administrator I - M Paznic / Portar I - G 4 - Total general X 5 - TOTAL POSTURI PROTECTIA COPILULUI Asistent maternal profesionist - G 750 -

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016 Consiliul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului președinte

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI 3347072 : Str. Traian nr.393 Telefon:+40-236-334022; Fax:+40-236-467752 e-mail:spitalul3@gmail.com Operator de date cu caracter personal

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

Microsoft Word - anexele 1 si 2

Microsoft Word - anexele 1 si 2 ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. / 2019 SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a) Funcţii publice de conducere

Mai mult

Salarii de bază in vigoare pentru funcțiile didactice din învățământul superior din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti Functii didactice d

Salarii de bază in vigoare pentru funcțiile didactice din învățământul superior din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti Functii didactice d Salarii de bază in vigoare pentru funcțiile didactice din învățământul superior din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti Functii didactice de executie Gradația vechimii in munca 0-3 3-5 5-10

Mai mult

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Spor gestiu CFP_% ne Spor CFP Sal pt Garzi OreGS %_Val

Mai mult

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200 CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933; www.spital-tirguneamt.ro, e-mail:

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru conditii deosebite, deosebit de periculoase si conditii

Mai mult

ROMNIA

ROMNIA HOTĂRÂREA Nr. / 2007 privind înfiinţarea Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Negreşti, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Onesti Consiliul local

Mai mult

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR Conditii de Munca conform OMS 547/2010 spor Procent%

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulame

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulame ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor

Mai mult

Book1

Book1 DIRECTIA DE SALUBRITATE TARGOVISTE CUI : 23922875 STAT DE FUNCłII Nr. crt. STRUCTURA de conducere FuncŃia contractuală de execuńie 1 DIRECłIA de SALIBRITATE DIRECTOR II S 2706 2 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Unitatea Administrativ Teritorială ORAŞ ANINA Str. Sf. Varvara, nr. 49, Cod poştal 325100 Tel/Fax: 0255/240115 www.anina.ro NR. 1709/14.03.2019 Lista funcțiilor din cadrul

Mai mult

DGRFP IASI_Salarii de publicat_ xls

DGRFP IASI_Salarii de publicat_ xls MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI LISTA TUTUROR FUNCŢIILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROLOGE 1609 ASIST. PRINCIPAL(A) AMBULATOR INTEGRAT CABINET

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul

Mai mult

luna Lista funcţiilor din COLEGIUL NATIONAL''I.L.CARAGIALE ",MUN.PLOIESTI în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform

luna Lista funcţiilor din COLEGIUL NATIONAL''I.L.CARAGIALE ,MUN.PLOIESTI în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform luna 3.28 - Lista funcţiilor din COLEGIUL NATIONAL''I.L.CARAGIALE ",MUN.PLOIESTI în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea - cadru nr. 53/28 iunie 27 privind

Mai mult

HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Fun

HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Fun HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriuşi al serviciilor sociale

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii cadru nr. 153/2017 Nivel studii Cuantum post Grad/Gradatie

Mai mult

Microsoft Word - hot 6 stabilire salarii.doc

Microsoft Word - hot 6 stabilire salarii.doc JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A NR. 6/2018 proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 33/28.07.2017 pentru stabilirea salariilor de bază la funcţionarii publici

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ STAT DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, întocmit în conformitate cu H.C.J. nr. 164/19.07

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ STAT DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, întocmit în conformitate cu H.C.J. nr. 164/19.07 CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ STAT DE FUNCȚII al aparatului de al Consiliului Județean Neamț, întocmit în conformitate cu H.C.J. nr. 164/19.07.01, cu modificările și completările ulterioare, valabil începând

Mai mult

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE 30.03.2019 Nr.crt. Functia Gradatia de Vechime Nivel studii Salariul de baza Indemnizatie

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E A Nr.78/007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene Nicolae Milescu Spătarul Vaslui având în vedere

Mai mult

Informaţii generale despre serviciul:

Informaţii generale despre serviciul: 1. Denumire serviciu social: CENTRUL MATERNAL BAIA MARE DIN CADRUL COMPLEX DE SERVICII CM ŞI CPRU BAIA MARE Cod serviciu social: 8790 CR-M-I Adresa: str. Dr. Victor Babeş, nr. 54, municipiul Baia Mare,

Mai mult

PRIMĂRIA ORAŞULUI

PRIMĂRIA ORAŞULUI ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL 437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722, Tel:0262-258685, Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro site: www.primariagrosi.ro

Mai mult

Indicatori principali în activitatea DGASPC Bihor - perioada ianuarie-martie 2013 I. Indicatori generali (la 31 martie 2013) Nr. angajaţi Nr. benefici

Indicatori principali în activitatea DGASPC Bihor - perioada ianuarie-martie 2013 I. Indicatori generali (la 31 martie 2013) Nr. angajaţi Nr. benefici Indicatori principali în activitatea DGASPC Bihor - perioada ianuarie-martie 2013 I. Indicatori generali (la 31 martie 2013) Nr. angajaţi Nr. beneficiari Nr. subunităţi operaţionale pt copii 14 1159,5

Mai mult

HOTĂRÂREA NR

HOTĂRÂREA NR PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 30 mai 2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului

Mai mult

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a u

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a u Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale, vacante, după cum

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din 2015 EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea costului mediu anual

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din 2015 EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea costului mediu anual ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2504 din 2015 EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru

Mai mult

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls SPITALUL ORASENESC NEHOIU Locul de Sectia/ compartimentul munc a Functia Salarii platite conform LEGII 153/2017 pentru luna FEBRUARIE/2019 Salariul pentru ore lucrate Cuantum spor 100% ore sarbatori Indemniza

Mai mult

Situație conform dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 153/2017 Universitatea de Arte din Tg-Mureș Nr. crt. Funcția/meseria gradația / Nivelul studiilor

Situație conform dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 153/2017 Universitatea de Arte din Tg-Mureș Nr. crt. Funcția/meseria gradația / Nivelul studiilor Universitatea de Arte din Tg-Mureș Nr. crt. Funcția/meseria gradația / Nivelul studiilor Lista a tuturor funcţiilor din universitate ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice 31.03.2019.

Mai mult

SPITALUL COMUNAL VIDRA

SPITALUL COMUNAL VIDRA TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONFORM LEGII 153/2017, ART 33 la 30.09.2017 FUNCTIA Manager spital Grad 1 Director financiar contabil Grad 1 specialist gr. 5 primar SALARIUL DE BAZA CF. LEGII 153/2017

Mai mult

LEGE

LEGE LEGE privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare

Mai mult

Nr.1873/ Lista tuturor funcțiilor, acordate conform Legii nr.153/ art.33, din unitatea noastra școlară Categorie personal - didactic N

Nr.1873/ Lista tuturor funcțiilor, acordate conform Legii nr.153/ art.33, din unitatea noastra școlară Categorie personal - didactic N Nr.873/3.3.28 Lista tuturor funcțiilor, acordate conform Legii nr.53/27 - art.33, din unitatea noastra școlară Categorie personal - didactic Nr. crt. Nume prenume Clasă Normă did. Sal. bază %/Învăţământ

Mai mult

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu; Având în vedere:

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Bd. A.I. Cuza - 4 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 Tel : 0249 / 43.0.80-43..0-43.28.07 Fax : 43..22 H O T Ă R Â R E cu privire la: transformare posturi în statul de funcții

Mai mult

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPREZINTA APROX. 57% DIN SALARIUL BRUT SERV.ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE-TRANSP

Mai mult

tabel Simo 29 sept.xls

tabel Simo 29 sept.xls Luna: August 2017 Lista functiilor la nivelul IBCVT Targu Mures 28 Sep 2017, 09:21 :56 Nr. Crt. Functie Salariu Baza(lei) cota procentuala spor cond peric.% cota procentuala s por cond peric. sau vat.%

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.36 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE AFLATE ÎN EVIDENŢA A.J.O.F.M. BACAU LA DATA de Nr. Crt. Meseria /Profesia Cod meserie Nr. locuri 1. Asistent soci

LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE AFLATE ÎN EVIDENŢA A.J.O.F.M. BACAU LA DATA de Nr. Crt. Meseria /Profesia Cod meserie Nr. locuri 1. Asistent soci LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE AFLATE ÎN EVIDENŢA A.J.O.F.M. BACAU LA DATA de 23.05.2019 Meseria /Profesia Cod meserie 1. Asistent social 263501 3 2. Asistent manager 334303 2 3. Agent servicii client 333907

Mai mult

HCJ nr. 23  din  doc

HCJ nr. 23      din  doc H O T A R Â R E cu privire la: aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

Mai mult

Stat de funcţii pe luna Unitate de învăţământ: Scoala gimnaziala,,ion Petrovici,,Tecuci Cod SIRUES: Cod fiscal: Stare stat de

Stat de funcţii pe luna Unitate de învăţământ: Scoala gimnaziala,,ion Petrovici,,Tecuci Cod SIRUES: Cod fiscal: Stare stat de Stat de funcţii pe luna 2.29 Unitate de învăţământ: Scoala gimnaziala,,ion Petrovici,,Tecuci Cod SIRUES: 495229 Cod fiscal: 2994267 Stare stat de personal: închis Nr.52 din.2.29 Capitol bugetar / Sursă

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iulie 2017 Consiliul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40

Institutul Oncologic Bucuresti Prof. Dr. Al. Trestioreanu Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40 Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl 2606.4 Director medical/s 4018.4 Director financiar contabil/s 3932.4 Manager/S

Mai mult

AJOFM MARAMURES - Lista locurilor de munca vacante pag. 1 Nr. Nr. COR Calificare STUDII crt. loc Data limita ADMINISTRATOR BAZE DE DATE Super

AJOFM MARAMURES - Lista locurilor de munca vacante pag. 1 Nr. Nr. COR Calificare STUDII crt. loc Data limita ADMINISTRATOR BAZE DE DATE Super AJOFM MARAMURES - Lista urilor de munca vacante pag. 1 1 252101 ADMINISTRATOR BAZE DE DATE Superior 1 30-03-2019 2 421112 ADMINISTRATOR CONT Superior 1 31-03-2019 3 515203 ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

Mai mult

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara ROMÂNIA PROIECT DE HOTĂRÂRE JUDEŢUL HUNEDOARA NR. 531/11.12.2017 MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. /2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul

Mai mult

Anexa nr. 1 la HCL nr._45 din_ STAT DE FUNCTII MUNICIPIUL ROMAN - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA Nr. crt. Nr. pos turi / comp Nr. pos turi FU

Anexa nr. 1 la HCL nr._45 din_ STAT DE FUNCTII MUNICIPIUL ROMAN - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA Nr. crt. Nr. pos turi / comp Nr. pos turi FU Anexa nr. 1 la HCL nr._45 din_12.03.2018 STAT DE FUNCTII MUNICIPIUL ROMAN - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA crt. pos turi / comp pos turi FUNCŢIE Nume, prenume/vacant, OCUPAT DE STRUCTUR Gradul Nivelul DEMNITA

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI HOTĂRÂRE Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile de demnitate publică, fu

ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI HOTĂRÂRE Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile de demnitate publică, fu ROMÂN JUDEŢUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI HOTĂRÂRE Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.2 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

HOTARAREA NR.65 privind aprobarea organigramei, statului de functii si de personal ale Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea Cons

HOTARAREA NR.65 privind aprobarea organigramei, statului de functii si de personal ale Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea Cons HOTARAREA NR.65 privind aprobarea organigramei, statului de functii si de personal ale Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea,

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTIĂTEȘTITI H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiilepu iile publ

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTIĂTEȘTITI H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiilepu iile publ ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTIĂTEȘTITI H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiilepu iile publice șicontr i contractuale din cadrul aparatului de

Mai mult

PLANUL DE CERCETARE PE ANUL 1998

PLANUL DE CERCETARE PE ANUL 1998 AVIZATĂ ÎN ŞEDINŢA CA APROBATĂ ÎN ŞEDINŢA DE ENAT din data de 13.09.2013 din data de 17.09.2013 Rector, Prof.univ.dr. Ionel DIDEA Preşedinte, Pr. conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA NOTĂ cu privire la aprobarea

Mai mult

JUDETUL TIMIS PRIMARIA ORAS SANNICOLAU MARE Categoria a II-a STAT DE FUNCŢII privind stabilirea salariilor valabil de la data de in conform

JUDETUL TIMIS PRIMARIA ORAS SANNICOLAU MARE Categoria a II-a STAT DE FUNCŢII privind stabilirea salariilor valabil de la data de in conform JUDETUL TIMIS PRIMARIA ORAS SANNICOLAU MARE Categoria a II-a STAT DE FUNCŢII privind stabilirea salariilor valabil de la data de 01.09.2018 in conformitate cu Legea 153/2017, HCL nr. 122/27.07.2017 si

Mai mult

Functie Grad/ Treapta Gradatie Salariu tarifar Spor cond. grele Spor cond. Vatamatoar e Spor CFP Indemnizati e titlu stiintific de doctor MANAGER II 1

Functie Grad/ Treapta Gradatie Salariu tarifar Spor cond. grele Spor cond. Vatamatoar e Spor CFP Indemnizati e titlu stiintific de doctor MANAGER II 1 Functie Grad/ Treapta Gradatie Salariu tarifar Spor cond. grele Spor cond. Vatamatoar e Spor CFP Indemnizati e titlu stiintific de doctor MANAGER II 14038 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT II 11518 DIRECTOR II

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Hotărâre 857 2015-10-14 Guvernul României privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe Monitorul Oficial anul 2015 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului al României nr Protocolului

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

Mai mult

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radiatii SpNv Art.19 Spor pentru sambata si duminica Spor

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 189/ , sunteţi invita

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 189/ , sunteţi invita CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 189/25.07.2016, sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa ordinară a C.L. Lieşti

Mai mult

Microsoft Word - MODEL TRANSPARENTA CF L 153_2017_ANAR _ 31_03_2019.docx

Microsoft Word - MODEL TRANSPARENTA CF L 153_2017_ANAR _ 31_03_2019.docx Lista functiilor Administratiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad si drepturile salariale stabilite conform Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului Secţiunea a

Mai mult

Nr. 1328/ LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN ȘCOALA GIM. OPREA IORGULESCU CÂMPULUNG Situație întocmită în baza art.33 din Legea 153/2017 Capitol b

Nr. 1328/ LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN ȘCOALA GIM. OPREA IORGULESCU CÂMPULUNG Situație întocmită în baza art.33 din Legea 153/2017 Capitol b Nr. 328/28.9.28 LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN ȘCOALA GIM. OPREA IORGULESCU CÂMPULUNG Situație întocmită în baza art.33 din Legea 53/27 Capitol bugetar / Sursă de finanţare : 65. - Buget de stat (MEN) Categorie

Mai mult

LOCURI DE MUNCA VACANTE Nr. Crt. CAEN PRO SOLUTIONS SIMAVEX AGENT ECONOMIC ADRESA CRAIOVA, STR. IMPARATUL TRAIAN,

LOCURI DE MUNCA VACANTE Nr. Crt. CAEN PRO SOLUTIONS SIMAVEX AGENT ECONOMIC ADRESA CRAIOVA, STR. IMPARATUL TRAIAN, LOCURI DE MUNCA VACANTE 08.05.2019-15.05.2019 Nr. Crt. CAEN 1 7022 PRO SOLUTIONS 2 1072 SIMAVEX AGENT ECONOMIC ADRESA CRAIOVA, STR. IMPARATUL TRAIAN, NR 2 PASCANI, STR. GRIGORE URECHE, 15 A TELEFON Nr.

Mai mult

Nr. crt. Funcție Nivel studii Clasă Grad/treaptă Gradație vechime Coeficient ierarhizare* Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Nr. crt. Funcție Nivel studii Clasă Grad/treaptă Gradație vechime Coeficient ierarhizare* Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată Nr. crt. Funcție Nivel studii Clasă Grad/treaptă Gradație vechime Coeficient ierarhizare* Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată..8 Salariul funcției în lei la..8 (H=G* - salariul de bază

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE , CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153/2017 Lista funcțiilor din Spitalul Județean de Urgență,,Dr

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE , CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153/2017 Lista funcțiilor din Spitalul Județean de Urgență,,Dr TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE 31.03.2019, CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153/2017 Lista funcțiilor din Spitalul Județean de Urgență,,Dr. Constantin Opriș" Baia Mare Indemnizaţie lunară pentru

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2018

Lista functii contractuale septembrie 2018 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - 30 SEPTEMBRIE 2018 Nr. crt. Functie Salariul de bază, conf. Legii nr. 153/2017, privind

Mai mult

Amendamente

Amendamente Parlamentul României Camera Deputaţilor Comisia pentru sănătate şi familie Bucureşti, 27 februarie 2018 Nr.4c-8 / 64 AVIZ asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 06 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2017

Lista functii contractuale septembrie 2017 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI Cod Fiscal : 29067408 LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - AUGUST 2017 ului urilor la conf. u lui urilor la 3 ore 1 MANAGER

Mai mult

Nr

Nr HOTĂRÂREA Nr. 65 din Privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de ; Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației

Mai mult

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ Ion PURCĂREA Director

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ Ion PURCĂREA Director CONILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢ GENERALĂ DE AITENŢĂ OCLĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. 2465/ 10.06.2019 Ion PURCĂREA Director General ANUNŢ Având în vedere prevederile: - H.G. nr. 286/2011

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului P-ţa Regina Maria nr.3, 300004 Timişoara Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066 E-mail: dgaspctm@gmail.com Web:

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ LEGE privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare

Mai mult

Anexa 1 la HCL nr.102/ Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municip

Anexa 1 la HCL nr.102/ Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municip Anexa 1 la HCL nr.102/28.02.2019 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Targoviste pentru anul 2019 Având în vedere:

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.3 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 209 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte l

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte l GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative ----------------------------------------------

Mai mult

Anexa Nr. III FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE CULTURĂ UNITĂŢI DE CULTURĂ CAPITOLUL I Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concert

Anexa Nr. III FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE CULTURĂ UNITĂŢI DE CULTURĂ CAPITOLUL I Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concert Anexa III FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE CULTURĂ UNITĂŢI DE CULTURĂ CAPITOLUL I Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională I. Instituţii de

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric Elena Teodorini Craiova, pentru anul 2013 Consiliul

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI HOTĂRÂREA NR. /2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Vasile Pârvan Bârlad având în vedere expunerea de motive a preşedintelui

Mai mult

HA_

HA_ CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ Piaţa VASILE MILEA, Nr.1 PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA Tel.: 0248 / 210056 www.cjarges.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea Camerei Agricole a Județului Argeș ca entitate care să acorde

Mai mult

Microsoft Word - Complexul de Îngrijire şi Asistenţă este situat in comuna RUNCU.doc

Microsoft Word - Complexul de Îngrijire şi Asistenţă este situat in comuna RUNCU.doc COMPLEXUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA DOBRITA Comuna RUNCU, sat DOBRITA, Jud. Gorj TEL. / FAX: 0253278809 Şef complex: Petcoiu Constantin Coordonator personal de specialitate: Stoichin Beniamin Complexul

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Microsoft Word - tabel exemple salarii 2.doc

Microsoft Word - tabel exemple salarii 2.doc Funcţia Demnitari aleşi Preşedintele României, Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor Punctaj (coeficient de ierarhizare)

Mai mult

Microsoft Word - legislatie IM.docx

Microsoft Word - legislatie IM.docx A. Legislaţie privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii - Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea si organizarea Inspecţiei Muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 290/03.05.2012

Mai mult

Lista avize favorabile – iunie

Lista avize favorabile – iunie Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu 1 după data de 1 martie 2011) ce urmează a fi publicate prin ordin comun al MMFPS şi MECTS în Monitorul Oficial al României, Partea I 1. Operator

Mai mult

Nr. crt. ocupatia/calificarea cod COR/cod nomenclator initiere re/calificare perfectionare specializare Total nr. cursuri furnizori de formare autoriz

Nr. crt. ocupatia/calificarea cod COR/cod nomenclator initiere re/calificare perfectionare specializare Total nr. cursuri furnizori de formare autoriz Planul national de anul 201 Situatia privind ul lor de persoanele care beneficiaza de servicii de dupa pe forma de alte 4 04 44 02 4 352 5 3 224 42 1252 1 TOTAL ALBA 3 3 0 33 5 2 0 5 5 21 1 Agent de securitate

Mai mult

Microsoft Word - Setare_documente_LEX.doc

Microsoft Word - Setare_documente_LEX.doc ORDIN Nr. 1634 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2010, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI COMUNA ULMENI PRIMAR D I S P O Z I T I E pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru pers

ROMANIA JUDETUL CALARASI COMUNA ULMENI PRIMAR D I S P O Z I T I E pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru pers ROMANIA JUDETUL CALARASI COMUNA ULMENI PRIMAR D I S P O Z I T I E pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Mai mult