Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf"

Transcriere

1 ETAPE premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE completează dosarul doctorandului (foaie matricola, adeverinţe şi referatul preliminar) DOCTORANDUL depune cererea de susţinere în catedră, avizată de conducătorul ştiinţific Susţinerea tezei de doctorat în catedră sau în colectivul de cercetare Depunerea tezei de doctorat şi a documentelor (vezi lista actelor) CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC propune comisia de doctorat; comisia avizată în CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE RECTORUL aprobă comisia de doctorat; biroul doctorat al U.B. întocmeşte dispoziţii SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE - redactează adresele pentru referenţi - înmânează documentele de plată REFERENŢII OFICIALI - întocmesc referatele de analiză în 2 exemplare; - completează documentele de plată r fav. SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE înmânează doctorandului cererea tip pentru fixarea datei susţinerii SUSŢINEREA PUBLICĂ a tezei de doctorat f. b i n e b i n e Dosarul şi teza doctorandului se înaintează Biroului de studii doctorale r. nefav. satisf. Teza nesatisfăcătoare va trebui refăcută Refacerea tezei si stabilirea unei noi susţineri publice Dosarul transmis MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

2 ETAPE premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat 1. Teza de doctorat finalizată se supune unei dezbateri preliminare în colectivul catedrei de specialitate sau al centrului de cercetare. Cererea de susţinere, redactată de doctorand, este avizată de conducătorul de doctorat. 2. Teza de doctorat se prezintă secretariatului şcolii doctorale la depunerea tezei sunt necesare următoarele documente, în două exemplare: proces-verbal privind avizul catedrei/centrului de cercetare; referatul conducătorului de doctorat; memoriul de activitate; lista lucrarilor stiintifice ale doctorandului, publicate si comunicate, cu precizarea coautorului, a numarului de pagini, a locului unde au fost publicate sau comunicate, precum si a datei la care au fost publicate sau comunicate; copie de pe certificatul de nastere, legalizata la notariat; copie de pe certificatul de casatorie, legalizata la notariat in cazul in care numele de pe diploma de licenta nu corespunde cu cel sub care se sustine teza de doctorat; copie de pe diploma de bacalaureat, legalizata la notariat; copii de pe diploma de licenta si foaia matricola, legalizate la notariat; copii de pe diploma de master si foaia matricola, legalizate la notariat; La aceste documente vor fi ataşate, pe CD-uri separate : rezumatul tezei in format electronic. teza în format electronic (read only) Regimul dreptului de autor este reglementat prin contractul de studii de doctorat. Candidaţii care posedă acte de studii obţinute în străinatate vor prezenta traducerea în limba română a actului respectiv împreună cu echivalarea acestuia de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Cercetării, ambele legalizate la notariat.

3 Teza, în forma finală, legată, în trei exemplare, şi actele menţionate mai sus (în doua exemplare) se depun la secretariatul şcolii doctorale, după îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligatiilor prevăzute în programul de pregătire universitară avansată şi în programul de cercetare ştiinţifică. La dosarul candidatului, secretariatul va ataşa următoarele documente, în două exemplare: copia planului de învăţământ (programul de pregătire universitară avansată) ; copia programului de cercetare ştiinţifică ; foaia matricolă de promovare a programului de pregătire universitară avansată ; adeverinţă de promovare a proiectului de cercetare ştiinţifică ; adeverinţă de promovare a programului de cercetare ştiinţifică ; eventuale modificări intervenite în situaţia doctorandului ; copia ordinului rectorului privind aprobarea comisiei (după ce comisia a fost avizată de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobată de către Rector). Pe baza documentelor de şcolaritate (foaie matricolă, adeverinţă promovare a proiectului de cercetare şi a adeverinţei de promovare a programului de cercetare ştiinţifică), secretariatul întocmeşte, în două exemplare, referatul preliminar (vezi modelul ataşat). 3. Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de conducerea şcolii doctorale şi aprobată de către rector (vezi anexele 1 şi 2). Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali, din care cel puţin doi specialişti îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii din Bucureşti. Preşedintele comisiei de doctorat este directorul şcolii doctorale, decanul facultăţii în care funcţionează şcoala doctorală sau delegatul acestora. Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul I. Din comisia de doctorat pot face parte şi specialişti din alte ţări care îndeplinesc condiţiile prevăzute în HG 567/2005. În cazul doctoratului în cotutelă comisia de doctorat este formată din specialişti din ambele instituţii. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 specialişti dintr-o terţă 2

4 instituţie de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de doctorat este reprezentantul şcolii doctorale la care a fost înmatriculat doctorandul. 4. Biroul Doctorat întocmeşte Dispoziţii pentru numirea comisiilor. 5. Secretariatul şcolii doctorale redactează adresele pentru membrii comisiei (vezi modelul anexat). Acestea vor fi însoţite de documentele pentru plată. Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la conducerea şcolii doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tezei de doctorat. În cazul în care unul sau doi referenţi oficiali apreciază că teza este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la secretariatul şcolii doctorale cu acordul scris al conducătorului ştiinţific şi al referenţilor oficiali implicaţi. În cazul în care unul dintre membrii comisiei de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului ştiinţific, cu avizul consiliului şcolii doctorale şi cu aprobarea Rectorului. Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi organizată numai dacă toate referatele oficiale sunt favorabile. Şcoala doctorală asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat prin biblioteca de profil sau prin afişare electronică pe site-ul Universităţii din Bucureşti sau prin difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat. Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl trimite la specialişti în domeniu din ţară sau din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblul a rezultatelor prezentate în teză. În cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod obligatoriu în limba română. 6. Secretariatul şcolii doctorale înmânează doctorandului cererea tip pentru fixarea datei (vezi modelul anexat), după îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de regulament. Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul şcolii doctorale cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. În vederea susţinerii, secretariatul întocmeşte, în două exemplare, procesul-verbal de vot (vezi modelul anexat). Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei de doctorat şi a 3

5 conducătorului ştiinţific. Referentul oficial absent, datorită unor motive bine întemeiate, trebuie să trimită votul, în plic închis, preşedintelui comisiei. În cazul tezei redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă. Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: Foarte bine, Bine sau Satisfăcător. Consiliile şcolilor doctorale vor stabili criteriile de acordare a calificativelor atribuite tezelor de doctorat. În cazul în care comisia a hotărât atribuirea calificativului Foarte bine sau Bine, preşedintele comisiei comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor. După susţinerea publică a tezei de doctorat, se redactează procesul-vebal al şedinţei de susţinere (în două exemplare), semnat de preşedintele comisiei. Secretariatul şcolii doctorale întocmeşte formalităţile necesare în vederea acordării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a titlului de doctor. În cazul acordării calificativului Satisfăcător, comisia de doctorat va preciza elementele care urmează să fie refăcute sau completate şi va stabili o nouă susţinere publică a tezei de doctorat. Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor, împreună cu documentele necesare (conform opisului), se înaintează Biroului de studii doctorale al Universităţii din Bucureşti. Biroul de studii doctorale transmite dosarul de doctorat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Diploma de doctor se redactează în limbile română şi engleză şi se eliberează de Universitatea din Bucureşti, pe baza ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. Înmânarea diplomei de doctor poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice. 4

6 Aprobat, Domnule Director, Subsemnat...,... doctorand al Şcolii Doctorale..., înmatriculat... la studiile universitare de doctorat la data de..., domeniul..., forma..., vă rog să aprobaţi susţinerea în catedră/centru de cercetare a tezei de doctorat cu tema: sub conducerea ştiinţifică a... Data... Doctorand,... Aviz şef catedră, Aviz conducător ştiinţific, Domnului Director al Şcolii Doctorale... 5

7 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICA CATEDARA/CENTRUL DE CERCETARE... Proces-verbal din... Colectivul catedrei/centrului de cercetare, întrunit în data de..., a discutat avizarea tezei de doctorat a d-lui / d-nei... Teza de doctorat cu titulul a fost realizată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific prof.dr.... Din numărul total de... membrii ai colectivului catedrei/centrului de cercetare au fost prezenţi... Doctorandul a prezentat lucrarea de doctorat, după care conducătorul ştiinţific şi-a expus punctul de vedere asupra lucrării. voturi: Colectivul de catedră/centrului de cercetare a hotărât: AVIZAREA, NEAVIZAREA, AMÂNAREA tezei de doctorat, în urma acodrării următoarelor AVIZAT... NEAVIZAT... AMÂNAT... Observaţiile şi recomandările colectivului catedrei/centrului de cercetare: Semnătură şef catedră/centrului de cercetare, 6

8 Universitatea din Bucuresti Şcoala doctorală de FIZICA CERERE DEPUNERE Domnule Director, Subsemnat (a), doctorand în domeniul, conducător ştiinţific, am finalizat teza de doctorat intitulată:, pe care o depun în 3 exemplare în vederea obţinerii titlului de doctor în. Totodată depun în două exemplare actele necesare susţinerii tezei, în conformitate cu Instrucţiunile Ministerului Educatiei, Cercetarii şi Tineretului. Menţionez că sunt /nu sunt încadrat (ă) cu carte de muncă în Universitatea din Bucureşti. Data Semnătura 7

9 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ŞCOALA DOCTORALĂ de FIZICA DOMENIUL FUNDAMENTAL: Stiinte exacte DOMENIUL: Fizica FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: zi DURATA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE UNIVERSITARA AVANSATĂ: 3 semestre FOAIE MATRICOLĂ Extras din Registrul matricol vol. nr. / Notele obţinute în timpul şcolarităţii de GHEORGHE GH. GHEORGHE Data şi locul naşterii: CNP: Prenumele părinţilor: tata Gheorghe, mama Ioana SEMESTRUL I (2005/2006) Nr. crt Disciplina de învăţământ Forma de verif.(e,c,v) Total ore C S L/D Nota/ Calificativul ECTS Promovat cu media: 10 (zece) Nr. credite: SEMESTRUL II (2005/2006) Nr. crt Disciplina de învăţământ Forma de verif.(e,c,v) Total ore C S L/D Nota/ Calificativul ECTS Promovat cu media: 10 (zece) Nr. credite: SEMESTRUL III (2006/2007) 8

10 Nr. crt Disciplina de învăţământ Forma de verif.(e,c,v) Total ore C S L/D Nota/ Calificativul ECTS Promovat cu media: 10 (zece) Nr. credite: MEDIA GENERALĂ DE PROMOVARE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ:... Suma creditelor la absolvire: (Numărul minim de credite la absolvire ) SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, R E C T O R, DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ, L. S. SECRETAR SCOALA DOCTORALA, 9

11 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICA ŞCOALA DOCTORALA DE FIZICA Domeniul fundamental: STIINTE EXACTE Domeniul:FIZICA Nr. / A D E V E R I N Ţ Ă Se adevereşte prin prezenta că doctorandul..., înmatriculat la studiile universitare de doctorat la 1 X 2005, forma cu frecvenţă, a susţinut şi promovat, la data de, proiectul de cercetare ştiinţifică cu titlul:... obţinând calificativul foarte bine, conducător ştiinţific fiind domnul prof. dr. Director, Secretar, 10

12 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICA ŞCOALA DOCTORALA DE FIZICA Domeniul fundamental: STINTE EXACTE Domeniul:FIZICA Nr. / A D E V E R I N Ţ Ă Se adevereşte prin prezenta că doctorandul Popescu Matei, înmatriculat la studiile universitare de doctorat la 1 X 2005, forma cu frecvenţă, a susţinut şi promovat rapoartele de cercetare din cadrul programului de cercetare ştiinţifică, după cum urmează: Nr.crt. Rapoarte de cercetare ştiinţifică Data Rezultatul obţinut Director, Secretar, 11

13 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI REFERAT PRELIMINAR de verificare a îndeplinirii cerinţelor legale în vederea susţinerii tezei de doctorat de către doamna... A fost înmatriculată la doctorat la data de 1 X 2005 (forma cu frecvenţă) în domeniul fundamental STIINTE, domeniul FIZICA, conducător ştiinţific prof.dr.... Planul de învăţământ şi tema tezei de doctorat au fost aprobate în şedinţa Consiliului Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Fizica. Doctoranda a susţinut şi a promovat examenele şi verificările din programul de pregătire universitară avansată, după cum urmează: Nr. crt. Examene şi referate Forma de verificare Rezultatul obţinut Semestrul I V V 10 9 ECTS V V 10 6 Promovat cu media: 10 (zece) 30 Semestrul II V V V V Doctoranda a susţinut şi a promovat proiectul de cercetare ştiinţifică cu titlul:... şi a obţinut calificativul foarte bine. Doctoranda a susţinut şi a promovat rapoartele din programul de cercetare ştiinţifică, după cum urmează: 12

14 Nr. crt Rapoarte ştiinţifice Data Rezultatul obţinut (zece) 2. 9 (nouă) (nouă) foarte bine foarte bine Având în vedere că doctoranda şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în programul de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică, a depus teza de doctorat cu tema:... Pe baza referatului conducătorului ştiintific prof.dr.... şi a aprobării Biroului Senatului, Rectorul Universităţii din Bucureşti prin Ordinul nr.... din... a aprobat comisia de doctorat în vederea susţinerii publice a tezei de către doamna...: Preşedinte: prof.dr....; Conducător ştiinţific: Membri: prof.dr....; prof.dr.... Universitatea din Bucureşti; c.s. I dr.... Academia Română; c.s. I dr.... Institutul de... din Bucureşti Concluziile referatului conducătorilor ştiinţifici şi ale referenţilor sunt favorabile. DIRECTOR, Prof.dr /2ex Anexa 1 13

15 Domnule Director, Subsemnatul, prof.dr., în calitate de conducător ştiinţific în domeniul propun următoarea comisie în vederea analizării tezei de doctorat cu titlul: elaborată de Preşedinte: Referenţi oficiali*: Menţionez că referatul asupra tezei şi procesul-verbal privind avizarea acesteia în şedinţa de catedră au fost depuse la dosarul doctorand. Conducător ştiinţific, * profesor/conferenţiar, c.p.i dr. Se va trece în dreptul fiecăruia instituţia de la care provine. 14

16 FACULTATEA DE FIZICA Anexa 2 ŞCOALA DOCTORALĂ de FIZICA Nr. din Către BIROUL DOCTORAT Vă înaintăm spre aprobare comisia pentru analiza şi susţinerea tezei de doctorat a domnului/doamnei cu titlul: în următoarea componenţă: Preşedinte: Conducător ştiinţific: Referenţi oficiali: Comisia a fost avizată în şedinţa Consiliului Şcolii doctorale în data de. DIRECTOR, 15

17 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ŞCOALA DOCTORALĂ B-dul... Nr. Data Prof.dr. Universitatea Vă facem cunoscut că prin Ordinul Rectorului Universităţii din Bucureşti nr.... din...aţi fost numit membru specialist în comisia de doctorat pentru analiza tezei domnului..., intitulată:..., în vederea obţinerii titlului de doctor în... În conformitate cu Instrucţiunile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind conferirea titlurilor ştiinţifice, vă trimitem, alăturat, teza de doctorat în vederea întocmirii referatului care va trebui să cuprindă aprecierile generale şi analitice asupra nivelului ştiinţific al tezei de doctorat, asupra contribuţiei aduse de candidat, asupra valorii ei teoretice şi aplicative, astfel încât să reiasă clar şi argumentat concluzii temeinic motivate asupra admisibilităţii tezei la susţinere. Referatul va fi intocmit în dublu exemplar şi va fi înaintat, în termen de o lună de la data prezentei adrese, Şcolii Doctorale de... biroul doctorat b-dul... nr..., sectorul..., la care se va anexa: - declaraţia contribuabilului. Odată cu referatul vă rugăm să ne restituiţi şi teza de doctorat. DIRECTOR, Prof.dr. SECRETAR, 16

18 De acord Conducător ştiintific, De acord Preşedinte comisie, Domnule Director, Subsemnat, doctorand în domeniul, conducator stiintific pe, având în vedere că la dosar au fost depuse toate referatele si documentele privind plata referentilor, va rog sa binevoiti a-mi aproba sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul*: în ziua de ora în sala / amfiteatrul. Data Semnătura * Titlul in limba romana si traducerea corecta a acestuia in limba engleza, franceza sau germana. Cererea va fi depusa la biroul doctorat cu cel putin 20 de zile inainte de data programata pentru sustinerea tezei. 17

19 UNIVERS ITATEA DIN BUCURESTI Secretariatul Şcolii Doctorale Nr. din martie 2008 STATE/RESURSE UMANE R E F E R A T Membrii comisiei de doctorat pentru analiza tezei doctorandului 1. PROF. dr.. 2. PROF. dr PROF. dr. au predat referatele şi şi-au îndeplinit obligaţiile conform prevederilor legale. Susţinerea publică a tezei de doctorat este programată pentru data de, ora, în sala de a Facultăţii de. R E C T O R, Prof.dr.Ioan Panzaru INTOCMIT 18

20 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE FIZICA ŞCOALA DOCTORALĂ DE FIZICA PROCES VERBAL din Comisia de doctorat aprobată prin Ordinul rectorului Universităţii nr. din, a dezbătut în şedinţă publică la Şcoala Doctorală de Fizica, teza de doctorat a domnului /doamnei, intitulată:. Pe baza celor constatate în timpul susţinerii publice a tezei de doctorat şi în urma dezbaterii, comisia de doctorat a hotărât acordarea calificativului*. Pe baza calificativelor primite de doctorand în timpul stagiului şi la susţinerea tezei doctorat, comisia a deliberat şi a hotărât să i se confere/să nu i se confere titlul de doctor in Ştiinţe, domeniul. de Numele si prenumele Calitatea Semnatura preşedinte conducător ştiinţific referent referent referent S-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare. PREŞEDINTELE COMISIEI DE DOCTORAT, prof.dr. * Calificativele care pot fi acordate sunt: «foarte bine», «bine» sau «satisfacator». In cazul acordarii calificativului «satisfacator», se vor preciza, in procesul verbal al sedintei de sustinere a tezei, elementele care urmeaza a fi refacute sau completate in teza de doctorat (vezi art.35, alin.(3) din H.G. 567/2005). /2ex. 19

21 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE... ŞCOALA DOCTORALĂ... Proces-verbal încheiat astăzi,..., cu ocazia susţinerii tezei de doctorat de către doctorandul... În sala/amiteatrul... Facultăţii de... a fost susţinută astăzi..., în şedinţă publică, teza de doctorat intitulată:..., prezentată de doctorandul.... Comisia, numită prin Ordinul Rectorului Universităţii din Bucureşti cu nr.... din..., este alcătuită din: Prof.dr.... preşedinte; Prof.dr.... conducător ştiinţific; Prof.dr.... referent; c.s.i dr.... referent; conf.dr.... referent. După ce domnul/doamna preşedinte... a prezentat conţinutul dosarului doctorandului şi a menţionat că au fost îndeplinite formalităţile legale pentru susţinerea publică, s-a dat cuvântul doctorandului care a prezentat aspectele cele mai semnificative ale tezei şi concluziile la care a ajuns. După susţinere, domnul/doamna preşedinte... a dat cuvântul conducătorului de doctorat prof.dr...., care a prezentat referatul oficial. Au luat cuvântul cei 3 referenţi prezenţi, care au prezentat referatele lor şi au conchis că lucrarea îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi acceptată ca teză de doctorat. Membrii comisiei s-au retras pentru deliberare. După deliberare, preşedintele comisiei a anunţat rezultatul - pe baza votului deschis exprimat, toţi membrii comisiei au fost de acord cu acordarea titului de doctor în... cu calificativul... doctorandului.... PREŞEDINTELE COMISIEI, PROF.DR

22 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI O P I S U L actelor aflate in dosarul doamnei... intocmit in vederea confirmarii titlului de doctor in ŞTIINŢE EXACTE domeniul FIZICA Referat final Proces verbal de vot Proces verbal sedinta de sustinere Referat preliminar Adeverinţă promovare Program cercetare ştiinţifică Adeverinţă promovare Proiect de cercetare Proiect cercetare stiintifica Foaie matricolă a Programului de pregătire universitară avansată Referat membru comisie Referat membru comisie Referat membru comisie Referat conducator stiintific Copia ordinului rectorului privind aprobarea comisiei Cerere de depunere a tezei Proces verbal privind discutarea tezei in colectivul de catedra Memoriu de activitate stiintifica Lista de lucrari stiintifice Copii legalizate diplome de licenta si anexa Copie legalizata diploma de bacalaureat Copie legalizata certificat de casatorie Copie legalizata certificat de nastere Copia planului de învăţământ (progr. de pregatire universitară avansată) Modificari intervenite in situatia doctorandului (schimbarea titlului tezei susţinerea unui nou proiect de cercetare, schimbarea rapoartelor de cercetare, intreruperea programului de pregătire universitară avansată /programului de cercetare ştiinţifică, transfer de la un conducator la altul, echivalare rapoarte de cercetare, transfer de la forma cu frecventa la forma ff, transfer de la forma fără frecvenţă la forma cu frecvenţă) Teza de doctorat + CD teză 6 file 2 file 7 file 3 file 6 file 8 file 2 file 3 file 2 file 3 file - filă 1 ex. S E C R E T A R, 21

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 22 septembrie 2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Universitatea

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA

Mai mult

Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după d

Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după d Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după depunerea lui la Prorectoratul didactic. Actele vor

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare,

Mai mult

Procedura - Examene - cod

Procedura - Examene - cod Pagina 1 din 23 Ediția 1 P R O C E D U R A O P E R A Ț I O N A L Ă PO-ULBS-PCDI-103 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Ediția: 2 Revizia: 0 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT FUNCȚIA Prorector Cercetare, dezvoltare,

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

Microsoft Word - UTI.POB.16-procedura finalizare Bologna.doc

Microsoft Word - UTI.POB.16-procedura finalizare Bologna.doc GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE DE LIICENŢĂ (CIICLUL II - SIISTEM BOLOGNA) COD UTII.POB.16 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA PRORECTORATUL

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU M E T O D O L O G I A DE DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE LA IOSUD

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Microsoft Word - buletin informativ februarie 2014.doc

Microsoft Word - buletin informativ februarie 2014.doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-545753 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice FDSA

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice   FDSA Universitatea Ecologică din București Facultatea de Drept și Științe Administrative Departamentul de Științe Juridice și Administrative Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 13 Disciplinele:

Mai mult

Procedura UTI.POB-01

Procedura UTI.POB-01 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE ŞII POSTUNIIVERSIITARE COD UTII.POB.11 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Prorectoratul Prorectoratul Consiliul

Mai mult

OPIS

OPIS http://www.utcluj.ro/educatie/doctorat/info.php OPIS cu documentele necesare pentru susţinerea publică 1. Cerere depunere teza doctorat 2 ex. 2. Propunere comisie de doctorat 2 ex. 3. Curriculum vitae

Mai mult

ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,

ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT:

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti, ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro METODOLOGIE PRIVIND

Mai mult

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc METODOLOGIE de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 1. Norme de organizare Concursul de admitere, din anul 2019 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va desfășura în conformitate

Mai mult

EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VO

EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VO EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de 25.06.2015 Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE Hotărârea Nr. 1 Senatul a votat şi aprobat rezultatul

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

C U P R I N S

C U P R I N S MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Româno Americană Bd. Expoziţiei, nr. 1B, sector 1 Bucureşti, cod 012101, România Telefon: 0040-372.120.101 Fax: 0040-21-318.35.66 www.rau.ro Romanian-American

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNVERSTATEA TEHNCĂ GH.ASACH DN AŞ RECTORATUL METODOLOGE PRVND FNALZARE A PROGRAMULU DE PREGĂTRE UNVERSTARĂ AVANSATĂ pentru anul universitar 2007/2008 CAPTOLUL - SCOP Scopul prezentei metodologii este de

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

Metodologia şi calendarul privind alegerea membrilor Consiliului de Conducere și al Directorului SDI din Universitatea Transil

Metodologia şi calendarul privind alegerea membrilor Consiliului de Conducere și al Directorului SDI din Universitatea Transil MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV S E N A T 500036 Braşov, B-dul EROILOR nr. 29 tel.0268413000/362, tel./fax +40268415064, www.unitbv.ro METODOLOGIA privind recunoaşterea

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CLUJ-NAPOCA GHID DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 CLUJ-NAPOCA 2019 I.

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 82/27.03.2019 cu privire la aprobarea

Mai mult

OPIS

OPIS http://www.utcluj.ro/educatie/doctorat/info.php OPIS cu documentele necesare pentru susţinerea publică 1. Cerere depunere teza doctorat 2 ex. 2. Propunere comisie de doctorat 2 ex. 3. Curriculum vitae

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECTA metodologia formării continue a personalului didactic

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3473/ aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017—

Ordinul MEN nr. 3473/ aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017— MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ORDIN privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 2018 în conformitate cu prevederile

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0 / 30.11.2011 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205)

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205) ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Biologie Bucureşti METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREŞTI ACADEMIA ROMÂNĂ

Mai mult

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar 2019-2020. Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare detașate la cerere prin concurs național 2018/2017.

Mai mult

METODOLOGIE DE CONCURS CERCETARE1.docx

METODOLOGIE DE CONCURS CERCETARE1.docx METODOLOGIE DE ANGAJARE A PERSONALULUI DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN INCSMPS 1. Dispoziții generale: Prezenta metodologie este elaborată în temeiul prevederilor L319/2003 privind Statutul personalului de

Mai mult

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DECIZIE Nr. 1918/09.06.2017 Privind organizarea sesiunilor de examene de vară şi toamnă ale anului universitar 2016-2017 Având în vedere

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT instituțional privind organizarea şi desfăşurarea proces

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT instituțional privind organizarea şi desfăşurarea proces MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT instituțional privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului INSTITUTIONAL REGULATION

Mai mult

Microsoft Word - CONDITII INSCRIERE Limba româna

Microsoft Word - CONDITII INSCRIERE Limba româna R E C T O R A T Direcţia Generală Secretariat Universitate Biroul Studenţi Străini CONDIŢIILE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA STUDII DE LICENŢĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILA

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL

INSTITUTUL NAŢIONAL INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLÃ FUNDULEA - JUDEŢUL CĂLĂRAŞI REGULAMENT pentru organizarea şi desfãşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor şi acordarea gradelor profesionale

Mai mult

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

Admitere Doctorat 2013

Admitere Doctorat 2013 Şcoala doctorală TRANSPORTURI Admitere Doctorat 2017 2018 Sesiunea Septembrie Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea Septembrie 2017 (sesiunea II), în conformitate cu

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Nr. 1272/02.08.2018 COMUNICAT de PRESĂ REPUBLICA CEHĂ burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 www.roburse.ro COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1791/ 02.11.2017 REPUBLICA ELENĂ

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT Anexa 12. R14 F11 Facultatea* Departament* Poziţia în statul de funcţii* 16 Funcţie* Disciplinele din planul de învăţământ* Domeniu stiintific* Descriere post* Atributiile/activitatile aferente* Salariul

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT BURSE SEM II docx

Microsoft Word - ANUNT BURSE SEM II docx ANUNȚ BURSE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSELOR SOCIALE PE SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2018 2019 SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE INGINERIE PANA ÎN DATA DE 15 MARTIE 2019, ORA

Mai mult

Macheta procedura operationala

Macheta procedura operationala MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE PROCEDURĂ DE SISTEM privind ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE ASOCIAT

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie-admitere SDT-sept.2019.docx

Microsoft Word - Metodologie-admitere SDT-sept.2019.docx UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de Teologie Romano-Catolică Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București 021 314 86 10 www.ftcub.ro Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase METODOLOGIA PROPRIE

Mai mult

Anexa 65

Anexa 65 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT,

Mai mult

1

1 Pag./Total pag. 1/ 21 Prezentul regulament este elaborat în baza Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Studiilor Universitate de Doctorat, aprobat prin

Mai mult

PO-49 Descrierea activ. DPPD

PO-49 Descrierea activ. DPPD APROBAT, RECTOR, Prof. Dr. DORU PAMFIL DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) COD PO 49 EDIŢIA : 1 STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2008

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI Nr. 1314/15.02.2019 HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI Adoptată în şedinţa de Senat din data de 14.02.2019 Având în vedere actele normative de certificare a înfiinţării

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 69/27.04.2016 cu privire la aprobarea

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

1

1 Pag./Total pag. 1/ 22 Prezentul regulament este elaborat în baza Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Studiilor Universitate de Doctorat, aprobat prin

Mai mult

Taxe de scolarize UAD

Taxe de scolarize UAD HOTĂRÂREA nr. 57 Senatului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca privind taxele universitare valabile pentru anul universitar 2016/2017 Art. 1. Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru

Mai mult

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA COMITETUL DIRECTOR NORMELE DE AVIZARE A METODELOR ŞI TEHNICILOR DE EVALUARE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1 (1) Potrivit art. 33 lit. h)

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1792/ 02.11.2017 REPUBLICA MOLDOVA burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ARTE din BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DE ARTE din BUCUREŞTI LISTA TAXELOR ŞI TARIFELOR PENTRU SERVICII UNIVERSITARE VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 Aprobate în ședința Senatului din data de 09.04.2019 conform Hotărârii nr. 94 I. Taxe înscriere la concursul

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Forma de finanțare: buget/ taxă Facultatea de Teologie Romano-Catolică Forma de învățământ: IF / IFR Domeniul: Teologie Pr

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Forma de finanțare: buget/ taxă Facultatea de Teologie Romano-Catolică Forma de învățământ: IF / IFR Domeniul: Teologie Pr UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Forma de finanțare: buget/ taxă Facultatea de Teologie Romano-Catolică Forma de învățământ: IF / IFR Domeniul: Teologie Programul de studii: ASISTENȚA SOCIALĂ A BISERICII Promoția:

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI Anul universitar

Mai mult

A 2 contract

A 2 contract Anexa 2 CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. din Încheiat între: 1. Universitatea Alexandru Ioan Cuza cu sediul în Iaşi, b-dul. Carol I nr.11, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER la FACULTATEA DE

Mai mult

about:blank Page 1 of 2 22-Jul-2011 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2

about:blank Page 1 of 2 22-Jul-2011 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2 Page 1 of 2 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor

Mai mult

RECOMANDARE

RECOMANDARE CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc Rectorat Cabinetul Rectorului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență şi de master pentru anul universitar 2015-2016 Admiterea la Universitatea Europeană

Mai mult

la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului

la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei nr. din 2015 REGULAMENT-CADRU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă I. Dispoziţii generale 1. Prezentul Regulament a fost

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

Mai mult

ACADEMIA DE ARTÃ TEATRALÃ

ACADEMIA DE ARTÃ TEATRALÃ UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM M E T O D O L O G I E PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ examenul

Mai mult

ANEXA Nr. 2 Datele care se solicită tuturor studenților declarați admiși și înmatriculați, începând cu anul universitar (pentru toate ciclur

ANEXA Nr. 2 Datele care se solicită tuturor studenților declarați admiși și înmatriculați, începând cu anul universitar (pentru toate ciclur ANEXA Nr. 2 Datele care se solicită tuturor studenților declarați admiși și înmatriculați, începând cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare) Date privind studentul

Mai mult

Aprobat

Aprobat Aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului învăţământului al Republicii Moldova nr. 3.4/3 din 27 septembrie 2001 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a învăţământului fără frecvenţă în instituţiile

Mai mult

Către

Către propriu privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master pentru anul universitar 2016 2017 Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI 1. Constituirea Senatului universitar Art. 1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir RECTOR

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER Anul universitar 2018-2019 The Methodology for Organizing Final Master Exams, 2018-2019 FACULTY OF LAW Elaborat:

Mai mult

Facultatea de Studii Europene Str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, RO Tel.: , Fax: , Cerere pe

Facultatea de Studii Europene Str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, RO Tel.: , Fax: ,  Cerere pe Cerere pentru acordarea locului de cazare pe considerent de social Anexa nr. 7 Secretariatul Facultăţii de Studii Europene Confirmăm datele referitoare la înmatriculare, Numele şi prenumele angajatului

Mai mult

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul Ingineria sistemelor CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

Mai mult

Microsoft Word - 1 NSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE.doc

Microsoft Word - 1 NSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE.doc ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Candidaţii ce provin din Ministerul Apărării Naţionale se înscriu potrivit criteriilor şi metodologiei de selecţionare în vederea

Mai mult

CERERE

CERERE Anexa nr. 3 (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin HG nr.52/2011) MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CERTIFICARE PRIMAR L.S.

Mai mult

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcții Comisia Erasmus a Facultății de Construcții organizează Sesiuni de informare mobilitat

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcții Comisia Erasmus a Facultății de Construcții organizează Sesiuni de informare mobilitat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcții Comisia Erasmus a Facultății de Construcții organizează Sesiuni de informare mobilitati ERASMUS + Luni, 27 februarie 2017, ora 14 00-15 00

Mai mult

Microsoft Word - Regulament doctorat UPB SD-IE.doc

Microsoft Word - Regulament doctorat UPB SD-IE.doc MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti ŞCOALA DOCTORALĂ DE INGINERIE ELECTRICĂ R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD:

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Aprobat RECTOR, Prof. univ.

Mai mult

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii solicitate. 7. Eliberare diplomă/ certificat de studii,

Mai mult

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA 2019 Transmiterea dosarelor

Mai mult

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA pag. 1/6 APROBAT proces - verbal al ședințe

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA pag. 1/6 APROBAT proces - verbal al ședințe pag. 1/6 APROBAT proces - verbal al ședinței Senatului USMF Nicolae Testemițanu nr. 5/15 din 30.08.2017 REGULAMENT de organizare și activitate a Consiliului de Management al Calității în cadrul Universității

Mai mult

`

` DOCUMENTE NECESARE OBŢINERII BURSEI SOCIALE ANEXA 1 Art. 1 (1) Documentaţia necesară obţinerii unei burse sociale diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul. Art. 2. În vederea obţinerii unei

Mai mult

Microsoft Word - Regulament burse nosa

Microsoft Word - Regulament burse nosa REGULAMENT privind acordarea anuală a Burselor de Merit NOSA unor studenți cu domiciliul în municipiul Bistrița I. DISPOZIȚII GENERALE Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condițiile de acordare

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale

Mai mult