Microsoft Word - BO2013_0615.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - BO2013_0615.doc"

Transcriere

1 DECIZIE Nr..../... Data:... Prin contestaţia nr..../... înregistrată la CNSC sub nr.... depusă de către... cu sediul în având număr de înregistrare la ORC... şi CIF... împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de către... în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în judeţul... în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca obiect Furnizare laptopuri, supercomputer - sistem de calcul pentru prelucrare şi stocare de date - tip cluster cu servicii de instalare/punere în funcţiune, instruire personal şi service în perioada de garanţie, s-a solicitat obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de atribuire, în sensul eliminării/modificării cerinţelor care contravin legislaţiei achiziţiilor publice şi a liberei concurenţe între ofertanţi. În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: Admite în parte contestaţia formulată de către... în contradictoriu cu... şi obligă autoritatea contractantă la clarificarea documentaţiei de atribuire prin definirea noţiunii de capacitate normală de lucru şi publicarea clarificărilor referitoare la noţiunea de parametri proiectaţi efectuate în cadrul punctului de vedere în termen de 10 zile de la comunicare. Respinge ca nefondate celelalte critici. Dispune continuarea procedurii cu respectarea celor decise anterior. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare. MOTIVARE În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 1

2 Prin contestaţia formulată,... contestă documentaţia de atribuire, elaborată de către... în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată pentru atribuirea contractului de furnizare, având ca obiect Furnizare laptopuri, supercomputer - sistem de calcul pentru prelucrare şi stocare de date - tip cluster cu servicii de instalare/punere în funcţiune, instruire personal şi service în perioada de garanţie, solicitând obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de atribuire, în sensul eliminării/modificării cerinţelor care contravin legislaţiei achiziţiilor publice şi a liberei concurenţe între ofertanţi. Ofertantul contestator învederează că, analizând documentaţia de atribuire a constatat că în caietul de sarcini, autoritatea contractantă a solicitat ofertanţilor prezentarea certificatului de origine pentru echipamentele ofertate şi declaraţie privind originea mărfii. Faţă de acest aspect, contestatorul susţine că legislaţia achiziţiilor publice interzice în mod expres la art. 38 din O.U.G. nr. 34/2006 definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, motiv pentru care solicită Consiliului obligarea autorităţii contractante la eliminarea din documentaţia de atribuire a respectivei cerinţe. În ce priveşte solicitările din caietul de sarcini referitoare la lot 1 Supercomputer, în speţă specificaţiile tehnice privind acelaşi producător, produs de acelaşi furnizor (...), ofertantul arată că aceasta nu reprezintă nici o specificaţie tehnică, nici una funcţională a produselor solicitate în sensul art. 35 şi 36 din O.U.G. nr. 34/2006, ci constituie o cerinţă care poate fi încadrată ca fiind de natură comercială, apreciind astfel că cerinţa este neobiectivă, nu se referă la o caracteristică tehnică a produselor, nu se referă la un standard, omologare, sau reglementare tehnică naţională sau europeană recunoscută şi aplicabilă produselor şi încearcă să restrângă pe un criteriu neacceptabil posibilitatea ofertanţilor de a propune soluţia tehnică pe care o consideră adecvată, cu respectarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale cerute. Astfel, contestatorul menţionează că, prin aceste specificaţii, cu privire la marcă/producător autoritatea contractantă restricţionează din punct de vedere comercial de mai multe ori, şi până la restrângerea posibilităţii de ofertare la o singură marcă, 2

3 pentru aproape toată furnitura, încălcând art. 23 alin. (2) şi (3) din Directiva 2004/18/CE şi art. 38 din O.U.G. nr. 34/2006 prin solicitarea ca anumite produse să fie fabricate de acelaşi producător. Faţă de cerinţa autorităţii contractante referitoare la faptul că sistemul de calcul de tip cluster să aibă două tipuri de sisteme de operare, respectiv Microsoft Windows 64bit şi Linux 64bit, ofertantul apreciază că limitează accesul în procedură a numeroşi posibili ofertanţi, ce şi-ar putea baza ofertele, de exemplu, pe soluţii perfect conforme tehnic din restul punctelor de vedere, dar care funcţionează pe alte sisteme de operare. Referitor la specificaţiile tehnice privitoare la garanţia şi suportul oferite de producătorul echipamentelor, respectiv posibilitatea de a accesa centrul de suport şi resurse tehnice al producătorului echipamentelor şi pe durata garanţiei se va asigura acces la resursele extinse de informaţii tehnice de pe Web, specifice producătorului echipamentelor ofertate, bazat pe autentificare cu acreditare, petentul opinează că autoritatea contractantă îngrădeşte, libera concurenţă pe piaţa serviciilor IT cu valoare adăugată prin excluderea furnizorilor de servicii care nu au calitatea de producător", acest lucru fiind contrar art. 38 din O.U.G. 34/2006 prin condiţionarea prin marcă a serviciilor (marca identică cu cea a producătorului echipamentelor), iar pe de altă parte nu respectă art din Ordonanţă, care precizează că specificaţiile tehnice trebuie să fie obiective, măsurabile, bazate pe standarde etc. În ce priveşte cerinţa autorităţii ca sistemul să fie testat dacă funcţionează la capacitatea normală de lucru, ori cea în cazul nefuncţionării echipamentului la parametrii proiectaţi, contestatorul solicită eliminarea acestora, întrucât autoritatea contractantă nu a menţionat care sunt parametrii proiectaţi, de cine sunt proiectaţi şi cum ar putea ofertantul să ia cunoştinţă despre aceştia. Faţă de solicitarea ca produsele furnizate să nu fie uzate moral, ofertantul arată că această cerinţă nu reprezintă o specificaţie tehnică în sensul stabilit de art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, care defineşte specificaţiile tehnice ca fiind cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, ci sunt, conform art. 35 alin. (3) din acelaşi act normativ, caracteristici măsurabile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, 3

4 cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, instrucţiuni de utilizare a produsului. În punctul de vedere comunicat prin adresa nr..../ , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr..../ ,... în calitate de autoritate contractantă, solicită respingerea contestaţiei formulată de... ca nefondată. Faţă de criticile aduse de contestator referitoare la certificatul de origine emis de autorităţile competente şi declaraţia privind originea mărfii, autoritatea contractantă susţine că această solicitare se bazează pe prevederile Contractului de finanţare 1/2/193 cod MISETC 1150, art a) referitor la eligibilitatea cheltuielilor şi a Anexei IV la contract punctul 2.2. referitoare la regula de origine, care prevede la art.21.6 că procedurii de achiziţie i se aplică Regulamentul (EC) No 1638/2006 of the European Parliamentand of the Council, în sensul că: - procurarea tuturor echipamentelor şi materialelor se va face numai din ţările eligibile (Anexa 1); - prezentarea către auditor/controlor naţional a unui certificat de origine pentru echipamente şi vehicule al căror preţ unitar depăşeşte 5000 euro la cumpărare. Regulamentul (EC) No 1638/2006 of the European Parliamentand of the Council se impune în faţa O.U.G. 34/2006 la procedurile de achiziţii publice ce urmează a se desfăşura în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră realizate din fonduri asigurate prin instrumentul financiar ENPI. În ce priveşte solicitările pentru supercomputer, autoritatea arată că prin aceste cerinţe a dorit să asigure compatibilitatea serverelor lamelare cu şasiul în care vor fi montate, deoarece când are loc proiectarea unui şasiu pentru servere blade (lamelare) producătorul are în vedere caracteristicile fizice ale serverelor care vor fi aşezate în interior şi circulaţia aerului în cadrul şasiului pentru a asigura o răcire optimă a serverelor, altfel se poate ajunge la o supraîncălzire a sistemului şi implicit, în timp, o îmbătrânire prematură şi/sau chiar autoinchiderea sistemului declanşată de circuitele de siguranţă pentru prevenirea defectării microprocesorului şi a celorlalte componente. Chiar dacă producătorii de sisteme blade permit soluţii de interconectare de la alţi producători de astfel de soluţii, şasiul este asigurat de acelaşi producător cu al serverelor blade. În continuare autoritatea învederează că pentru a atinge scopul pentru care procedura în cauză a fost organizată, a specificat necesităţile sale privitoare la cerinţa a două tipuri de sisteme de 4

5 operare pentru sistemul de calcul de tip cluster, având în vedere prevederile art. 38, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. Faţă de cerinţa referitoare la garaţie şi nivel de suport, autoritatea contractantă face menţiunea că în cazul unui astfel de echipament, de valoare foarte mare, este esenţială asigurarea garanţiei şi a suportului tehnic din partea producătorului, pentru că, la orice produs ofertat (sistem, componentă etc.) garanţia este dată şi recunoscută exclusiv de producător, mai ales dacă e vorba de un producător serios. În ce priveşte solicitarea de testare a sistemului, autoritatea susţine că, acest procedeu face parte din recepţia produsului, un pas extrem de important în procesul de achiziţie, pe parcursul testării fiind absolut normal să se aibă în vedere funcţionarea tuturor componentelor din sistem, a conexiunilor dintre acestea etc. În final, autoritatea contractantă învederează că, prin sintagma produsele furnizate nu sunt uzate moral, s-a dorit sublinierea caracterului de produs nou şi nefolosit al echipamentului, să nu fie de tip recondiţionat ori second hand, privit integral ori pe componente. Prin adresa nr..../ , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr..../ ,... formulează note scrise ca urmare a punctului de vedere transmis de autoritatea contractantă. Contestatorul susţine că, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nu mai poate emite puncte de vedere referitoate la solicitările de clarificare pe care autorităţile contractante/potenţialii ofertanţi/autorităţile de management le transmit cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice", conform H.G. nr. 760/2012. Faţă de celelalte argumente expuse de autoritatea contractantă în punctul de vedere, contestatorul subliniază că diversitatea de soluţii tehnice despre care vorbeşte Directiva Europeană 2004/18/CE nu este respectată, astfel că, specificaţiile tehnice trebuie să poată fi stabilite în termeni de performanţă şi cerinţe funcţionale, producătorul nefiind un termen de performanţă, nici cerinţă funcţională. În continuare, ofertantul face precizarea că nu a solicitat eliminarea cerinţei privind testarea sistemului, ci a expresiei interpretabile capacitatea normală de lucru", expresie care nu reprezintă o specificaţie tehnică în sensul stabilit de art. 33 şi 35 din O.U.G. nr. 34/2006, menţinând astfel afirmaţia din contestaţie, 5

6 conform căreia autoritatea contractantă a precizat specificaţiile tehnice pentru aceste echipamente la nivel de frecvenţă procesoare, număr procesoare, capacitate de memorie etc., şi a stabilit, configuraţia, nelăsând aprecierea acesteia în sarcina ofertantului. În final, ofertantul contestator solicită Consiliului reformularea expresiei uzura morală astfel: Furnizorul trebuie să garanteze că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi nu sunt de tip refurbished (recondiţionat sau second hand) integral sau componente ale sale)". Analizând susţinerile şi documentele depuse la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:... în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare, având ca obiect Furnizare laptopuri, supercomputer - sistem de calcul pentru prelucrare şi stocare de date - tip cluster cu servicii de instalare/punere în funcţiune, instruire personal şi service în perioada de garanţie. În acest sens a elaborat documentaţia de atribuire aferentă şi a publicat în SEAP anunţul de participare nr.... din , criteriul de atribuire stabilit fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În ceea ce priveşte critica din contestaţie referitoare la cerinţa din caietul de sarcini la livrarea produselor, ofertanţii câştigători trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: - se va prezenta certificatul de origine al produselor pentru echipamentele ofertate in cadrul lotului 1, pentru echipamentul ofertat la lotul 2 - computer portabil (laptop) se va prezenta declaraţia privind originea mărfii, Consiliul reţine următoarele aspecte: - potrivit art. 21 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat toate furniturile şi toate materialele obţinute în temeiul unui contract finanţat în cadrul prezentului regulament trebuie să fie originare din Comunitate sau dintr-o ţară eligibilă în temeiul prezentului articol. În sensul prezentului regulament, termenul "origine" este definit în legislaţia comunitară relevantă privind regulile de origine în domeniul vamal. ; - potrivit art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de sabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) Mărfurile obţinute în întregime într-o singură ţară sau teritoriu 6

7 sunt considerate ca fiind originare din acea ţară sau acel teritoriu. Mărfurile în producerea cărora intervin mai multe ţări sau teritorii sunt considerate ca fiind originare din acea ţară sau acel teritoriu în care au fost supuse ultimei transformări substanţiale. ; - potrivit art. 28 alin. (2) lit. g) Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 una dintre atribuţiile principale ale Camerei Naţionale este aceea de a elibera, la cerere, certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale ; - potrivit art. 47 din Regulamentului (CEE) nr. 2454/1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal Comunitar, atunci când originea unei mărfi este sau trebuie dovedită la import prin prezentarea unui certificat de origine, acest certificat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: (a) să fie întocmit de o autoritate sau organism abilitat în acest scop de către ţara emitentă; (b) să conţină toate datele necesare pentru identificarea produsului la care se referă, în special: numărul de colete, natura lor, mărcile şi numerele coletelor, tipul de marfă, greutatea brută şi netă a mărfii; aceste date putând fi totuşi înlocuite cu alte date, cum ar fi numărul sau volumul, atunci când marfa este supusă unor modificări considerabile de greutate pe durata transportului sau când greutatea sa nu poate fi apreciată sau când identificarea se realizează în mod normal prin alte caracteristici de acest fel, numele expeditorului; (c) să certifice fără nici un dubiu că marfa respectivă este originară dintr-o anumită ţară. Totodată, prin prisma dispoziţiilor aceluiaşi Regulament, respectiv: art. 118 dovada de origine este valabilă patru luni începând de la data emiterii ei în ţara exportatoare şi se prezintă autorităţilor vamale ale ţării importatoare în perioada respectivă de timp ; art. 61 teza a II-a certificatul se eliberează atunci când se exportă produsele la care se referă [ ] şi art. 62 în mod excepţional, certificatele de origine menţionate mai sus pot fi eliberate după exportul produselor la care se referă, în cazul în care nu au fost eliberate la data exportului ca urmare a unor erori involuntare, omisiuni sau circumstanţe speciale, rezultă că cerinţa impusă prin pct. B al caietului de sarcini la livrarea produselor sub forma se va prezenta certificatul de origine al produselor pentru echipamentele ofertate în cadrul lotului 1, pentru echipamentul 7

8 ofertat la lotul 2 - computer portabil (laptop) se va prezenta declaraţia privind originea mărfii este legală, aceasta vizând documente ce vor însoţi produsele efectiv livrate care, în absenţa certificatului de origine, nu vor putea fi, în mod licit, importate. Impunerea prezentării certificatului de origine şi a declaraţiei privind originea mărfii odată cu produsele livrate, nu este o cerinţă minimă de calificare, certificatul de origine şi declaraţia privind originea mărfii nefiind solicitate a fi prezentat în cadrul documentelor de calificare şi selecţie ale ofertei depuse (ci ulterior, în momentul livrării produselor). Faţă de aceste aspecte solicitarea contestatoarei de eliminare a respectivei cerinţe din caietul de sarcini nu este întemeiată urmând a fi respinsă. Mai mult, prin impunerea acestei cerinţe autoritatea contractantă nu indică nicio origine astfel prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 34/2006 invocate în susţinerea sa de către contestator nu sunt aplicabile în speţă. Cu privire la criticile formulate de către contestator în legătură cu specificaţiile tehnice privind acelaşi producător: V. Şasiu servere blade (1 bucăţi) - produs de acelaşi furnizor ca şi cel al echipamentelor de calcul care vor fi instalate în şasiu; X. Sistem modular de stocare a datelor (2 bucăţi instalate), având acelaşi producător cu al şasiului Blade şi serverele Blade; Carcasa şi placa de baza trebuie să aibă acelaşi producător cu al serverelor şi al unităţii de stocare şi certificare EPEAT Gold vor fi respinse de către Consiliu ca neîntemeiate din următoarele considerente: - autoritatea contractantă, în cadrul caietului de sarcini nu a impus ca aceste produse să aibă o anumită marcă a unui anumit producător; - prin impunerea acestei cerinţe, autoritatea contractantă şi-a luat măsuri minime ca aceste produse să fie perfect compatibile între ele. Mai mult, însăşi contestatorul recunoaşte în cadrul contestaţiei sale că fiecare producător de sisteme de servere de tip blade a conceput propriile formate fizice de echipamente care se pot introduce în şasiu. Având a verifica temeinicia celor contestate, Consiliul reţine că în caietul de sarcini, care reprezintă necesitatea autorităţii contractante este precizat în mod expres că se doreşte achiziţionarea unor echipamente compatibile între ele. Mai mult autoritatea contractantă a descris, în mod obiectiv, în cadrul caietului de sarcini care este necesitatea sa, astfel nu 8

9 doreşte doar achiziţionarea unor produse ci şi instalarea şi punerea lor în funcţiune. Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2) coroborat cu alin. (5) din O.U.G. 34/2006 caietul de sarcini trebuie să conţină în mod obligatoriu specificaţiile tehnice, caracteristicile de natură tehnică care să permită fiecărui produs şi serviciu să fie descris în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante şi să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici. Necesitatea sau oportunitatea achiziţionării de produse şi servicii de o anumită performanţă, precum şi caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte, în funcţie de necesităţile obiective şi priorităţile comunicate de compartimentele din cadrul autorităţii contractante, relevante în acest caz fiind dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi art. 4 alin. (3) lit. a) din HG 925/2006. În raport cu prevederile legale antemenţionate, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că autoritatea contractantă nu doreşte doar achiziţionarea unor echipamente, deoarece necesitatea ei constă în achiziţionarea unora împreună cu prestarea serviciilor de instalare, şi punere a lor în funcţiune. Riscul, ca în cadrul procedurii să participe şi chiar să câştige procedura un operator economic care nu poate executa în bune condiţii contractul, datorită faptului că în cadrul caietului de sarcini să nu fi fost expres detaliate necesităţile autorităţii contractante, aparţine autorităţii contractante. Faţă de aceste aspecte, rezultă că cerinţa autorităţii contractante expres menţionate în cadrul caietului de sarcini referitoare la service-ul în perioada de garanţie va fi efectuat de către persoane autorizate nu este restrictivă, având în vedere, pe de o parte, necesitatea sa, iar pe de altă parte, prin neindicarea unui anumit document/autorizaţii autoritatea contractantă a lăsat la latitudinea operatorilor economici posibilitatea de a demonstra faptul că dispune de personal care are capacitatea/pregătirea profesională calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea prestării serviciilor de garanţie ofertate. În soluţionarea prezentei contestaţii, Consiliul reţine şi faptul că pentru îndeplinirea acestor cerinţe, operatorii economici se pot asocia potrivit prevederilor art. 44 din O.U.G. 34/2006 cu scopul de a depune o ofertă comună sau pot subcontracta o parte din 9

10 contractul respectiv potrivit prevederilor art. 45 din acelaşi act normativ coroborat cu art. 11 alin. (7) din H.G. 925/2006. Referitor la critica cu privire la garanţia va fi asigurată, pe toată perioada de garanţie şi suport, posibilitatea de a accesa centrul de suport şi resurse tehnice al producătorului echipamentelor. Se va asigura, pe durata garanţiei acces la resursele extinse de informaţii tehnice de pe Web (Knowledge Base), specifice producătorului echipamentelor ofertate, bazat pe autentificare cu acreditare. (authentication credentials), Consiliul reţine următoarele: Cerinţa autorităţii contractante nu a fost ca producătorul să presteze anumite servicii pentru autoritatea contractantă, ci din contră, autoritatea contractantă a solicitat doar accesul la suportul tehnic oferit de fabricant având în vedere necesitatea autorităţii contractante. Mai mult autoritatea contractantă nu doreşte încheierea unui serviciu adiţional care implică un preţ încasat în final de producător, având în vedere faptul că autoritatea contractantă a precizat de la momentul iniţierii procedurii în ce constă necesitatea sa astfel încât la momentul elaborării ofertelor, operatorii economici să poată să îşi stabilească oferta cu luarea în calcul a tuturor costurilor implicate pentru derularea contractului. Faptul că autoritatea contractantă doreşte să poată avea acces la centrul suport şi la resursele tehnice ale producătorului nu poate fi considerată o cerinţă restrictivă, aceasta neindicând vreun anumit producător, produs sau procedeu, etc. fiecare furnizor având posibilitatea să livreze orice produs de la orice producător cu îndeplinirea specificaţiilor tehnice şi a garanţiilor solicitate. Referitor la cerinţa autorităţii contractante ca sistemul de calcul de tip cluster va avea preinstalate cu licenţă două tipuri de sisteme de operare: - un sistem de operare din categoria Microsoft Windows, 64bit, sau echivalent capabil să suporte clustering. - un sistem din categoria Linux 64bit, sau echivalent capabil să suporte clustering Consiliul reţine următoarele: Impunerea acestor condiţii nu are ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici şi nici nu are ca efect favorizarea sau eliminarea participării la procedura de atribuire a anumitor operatori economici sau a anumitor produse (cu excepţia celor care nu corespund necesităţilor obiective ale autorităţii), în caz contrar 10

11 s-ar ajunge la paradoxul achiziţionării unor echipamente care să nu corespundă necesităţii sale. Consiliul nu poate obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze echipamente, astfel cum solicită... întrucât s-ar limita dreptul autorităţii de a contracta produsele care corespund întocmai necesităţilor sale obiective, prevăzut la art. 35 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. Mai mult, autoritatea contractantă, prin formularea acestor cerinţe a respectat prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 34/2006. Referitor la criticile formulate de către contestator cu privire la faptul că autoritatea contractantă nu menţionează care este capacitatea normală de lucru aferente cerinţei de la pct. XVIII şi autoritatea contractantă nu menţionează care sunt parametri proiectaţi în cazul lotului 2 computer portabil 4 buc. Consiliul urmează să le admită şi să oblige autoritatea contractantă: - să aducă la cunoştinţa tuturor operatorilor economici prin publicarea în SEAP a celor menţionare în punctul de vedere referitor faptul că parametrii proiectaţi sunt specificaţi de către producător, având în vedere că trebuie respectat principiul transparenţei, şi - să definească noţiunea de capacitate normală de lucru astfel încât operatorii economici interesaţi să îşi poată elabora o ofertă conformă. Pentru considerentele anterior expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2) şi (4) din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul va admite în parte contestaţia formulată de către... în contradictoriu cu... şi va obliga autoritatea contractantă la clarificarea documentaţiei de atribuire prin definirea noţiunii de capacitate normală de lucru şi publicarea clarificărilor referitoare la noţiunea de parametri proiectaţi efectuate în cadrul punctului de vedere în termen de 10 zile de la comunicare. În temeiul prevederilor art. 278 alin. (5) din ordonanţă, respinge ca nefondate celelalte critici. În temeiul prevederilor art. 278 alin. (6) din O.U.G. 34/2006 dispune continuarea procedurii cu respectarea celor decise anterior. PREŞEDINTE COMPLET... MEMBRU COMPLET MEMBRU COMPLET

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1580_a.doc

Microsoft Word - decizie_1580_a.doc ONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,..., România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. / , înregistrată la CNSC sub nr. / , depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr

DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. / , înregistrată la CNSC sub nr. / , depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. /30.04.2012, înregistrată la CNSC sub nr. /02.05.2012, depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr de înregistrare la ORC şi CIF, împotriva rezultatului

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_457_a.doc

Microsoft Word - decizie_457_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1079_a.doc

Microsoft Word - decizie_1079_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc 9 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

Microsoft Word - decizie_996_a.doc

Microsoft Word - decizie_996_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2116_a.doc

Microsoft Word - decizie_2116_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030084, România Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro În

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1451.doc

Microsoft Word - decizie_1451.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

CONSILIUL  NAŢIONAL  DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3,..., România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 02 30464 Fax. +4 02 304642, + 4 02.8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2619_a.doc

Microsoft Word - decizie_2619_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

Mai mult

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

CONSILIUL  NAŢIONAL  DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

Mai mult

QAGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

QAGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, QAGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1889_a.doc

Microsoft Word - decizie_1889_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3,... România, CP 030084, CIF 20...980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1700.doc

Microsoft Word - decizie_1700.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1615_a.doc

Microsoft Word - decizie_1615_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - decizie_318_a.doc

Microsoft Word - decizie_318_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745; www.cnsc.ro

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

019710BR

019710BR Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Brăila Str. Delfinului Nr.1, Brăila Tel: +0239619900, Fax: +0239619992 e-mail:

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1555_a.doc

Microsoft Word - decizie_1555_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3,..., România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 02 30464 Fax. +4 02 304642, + 4 02.8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Microsoft Word J0007.doc

Microsoft Word J0007.doc HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 DECEMBRIE 1968 1 Comisia Comunităţii Economice Europene împotriva Republicii Italiene Cauza 7/68 În cauza 7/68, COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, reclamantă, reprezentată de consilierul

Mai mult

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi" din cuprinsul prevederilor art. 3 alin.

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 890074

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Mai mult

Decizia

Decizia MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDETUL COVASNA DECIZIA nr. -/2008 privind solutionarea contestatiei formulata de Dna.

Mai mult

V___D.Sirbu_Impex

V___D.Sirbu_Impex NR. / DECIZIA NR. 123/24.06.2005 privind solutionarea contestatiei formulata de SC... impotriva actului constatator nr.... si a procesului verbal nr....privind calculul accesoriilor emise de Biroul Vamal

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2447_a.doc

Microsoft Word - decizie_2447_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3,... România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

CONSILIUL  NAŢIONAL  DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 / +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - decizie_64_a.doc

Microsoft Word - decizie_64_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 / +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

REGULAMENTUL (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 27 februarie de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/ al

REGULAMENTUL (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 27 februarie de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/ al 28.2.2019 L 60/3 REGULAMENTUL (UE) 2019/335 AL COMISIEI din 27 februarie 2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899 e-mail

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - decizie_49_a.doc

Microsoft Word - decizie_49_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6,...... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

Microsoft Word - decizie_4181_a.doc

Microsoft Word - decizie_4181_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 / +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Contract de furnizare

Contract de furnizare CONTRACT DE FURNIZARE nr..../... În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice şi a HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, Tel. +4 02 30464, Fax. +4 02 304642, +4 02 8900745, www. cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2536.doc

Microsoft Word - decizie_2536.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 / 021.8900.745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - MIND SOFTWARE SRL IASI.doc

Microsoft Word - MIND SOFTWARE SRL IASI.doc 1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE `5 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899

Mai mult

Word Pro - De5c47~1.lwp

Word Pro - De5c47~1.lwp DECIZIA NR. 9 DIN 06.03.2006 Privind : solutionarea contestatiei formulate de!" #$$$ $# Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de!!" #$$$ $# % " & " ' ( % () raportul de inspectie

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a s

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a s GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate --------------------------------------------------------------------------

Mai mult

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019:034.000049 R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Nr. operator de date cu caracter

Mai mult

Model

Model Ministerul Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice DECIZIA nr. 119 / 2011 privind solutionarea contestatiei formulate de SC K SRL din Comuna...-

Mai mult

RECOMANDĂRI PRIVIND EFECTUL DE CAPTIVITATE (LOCK-IN) ÎN SECTOARELE SENSIBILE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE, IT ȘI ECHIPAMENTE/APARATURĂ MEDICALĂ Fe

RECOMANDĂRI PRIVIND EFECTUL DE CAPTIVITATE (LOCK-IN) ÎN SECTOARELE SENSIBILE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE, IT ȘI ECHIPAMENTE/APARATURĂ MEDICALĂ Fe RECOMANDĂRI PRIVIND EFECTUL DE CAPTIVITATE (LOCK-IN) ÎN SECTOARELE SENSIBILE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE, IT ȘI ECHIPAMENTE/APARATURĂ MEDICALĂ Fenomenul de captivitate este descris de situația în

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 77 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de Persoana fizica X Directia

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, judeţului Dolj jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1382_a.doc

Microsoft Word - decizie_1382_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1360_a.doc

Microsoft Word - decizie_1360_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021... Fax. +4 021... ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

birou: str. Matei Voievod nr. 93, sector 2, Bucuresti tel./fax: ; mobil: SERVICII D

birou: str. Matei Voievod nr. 93, sector 2, Bucuresti tel./fax: ; mobil: SERVICII D SERVICII DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ACHIZITII PUBLICE SI PRIVATE Preambul Procedurile complexe, documentatia stufoasa, modificarile legislatiei, sunt aspecte care fac din segmentul achizitiilor publice

Mai mult

Microsoft Word - decizie_805_a.doc

Microsoft Word - decizie_805_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx CONTRACT PRESTĂRI SERVICII Nr. / 2019 1.Părţile În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare

Mai mult

DECIZIA N2

DECIZIA N2 DECIZIA NR. 2 /.01.2010 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XXXX SIBIU SRL Reprezentant Fiscal XXXXXXX Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investita in baza art.

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 78 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL Directia Generala

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - decizie_650_a.doc

Microsoft Word - decizie_650_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - selgros dep .doc

Microsoft Word - selgros dep .doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor * DECIZIA nr. / 2010 privind soluţionarea contestaţiei depusă de S.C. * S.R.L,

Mai mult

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: ( ) ; fax: ( )

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: ( ) ; fax: ( ) CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: (00 373 22) 27 34 43; fax: (00 373 22) 27 06 06 E-mail: office@competition.md www.competition.md MД-

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei

Mai mult

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

CONSILIUL  NAŢIONAL  DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

CONSILIUL  NAŢIONAL  DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www.

Mai mult

DECIZIA NR cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Gener

DECIZIA NR cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Gener DECIZIA NR.88... cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Generala a Finantelor Publice Buzau a fost sesizata prin

Mai mult

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală asupra contestaţiei

Mai mult

Decizie 274

Decizie 274 Ministerul FinanŃelor Publice AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Craiova Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

Word Pro - D 83 din 2012.lwp

Word Pro - D 83 din 2012.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BOTOSANI DECIZIA NR. 83 din 01.11.2012 privind solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/ PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, , CIF, număr de or

CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/ PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, , CIF, număr de or CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/09.11.2018 1. PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, email:, CIF, număr de ordine în registrul comerțului, cont nr. deschis la,

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia) ( InfoCert sau Operatorul ), pune la dispoziție prezenta notificare privind

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Nesecret Răspuns solicitare clarificări nr Întrebarea operator economic Va rugam sa ne precizati daca suporturile de curs si programele trebuie

Nesecret Răspuns solicitare clarificări nr Întrebarea operator economic Va rugam sa ne precizati daca suporturile de curs si programele trebuie Răspuns solicitare clarificări nr. 13 1. Întrebarea operator economic Va rugam sa ne precizati daca suporturile de curs si programele trebuie prezentate pentru fiecare curs in parte sau cate 1 model /

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI HOTĂRÂREA Nr. Referitoare la modificarea Hotararii nr. 216/2017 privind aprobarea Stu

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI HOTĂRÂREA Nr. Referitoare la modificarea Hotararii nr. 216/2017 privind aprobarea Stu ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI HOTĂRÂREA Nr. Referitoare la modificarea Hotararii nr. 216/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achizitiei de autobuze

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - decizie_222_a.doc

Microsoft Word - decizie_222_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult