Etapa de mobilitate

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Etapa de mobilitate"

Transcriere

1 MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR G H I D P R A C T I C

2 C U P R I N S 1. ÎNCADRAREA TITULARILOR COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR TRANSFERUL PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT MENŢINEREA CA TITULAR A PERSONALULUI DIDACTIC CU GRADUL I CARE ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE LA MODIFICAREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ DIN DETERMINATĂ ÎN NEDETERMINATĂ (art. 253 din Legea 1/2011) PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE CU DEFINITIVAT CARE AU FOST REPARTIZATE ÎN BAZA NOTEI CEL PUŢIN 7.00 LA CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE ETAPA I DE REPARTIZARE CANDIDAŢI CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA 7.00 LA CONCURS ETAPA a II-a DE REPARTIZARE CANDIDAŢI CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA 5.00 LA CONCURS DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU TITULARI REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU SUPLINITORI REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE ÎN REGIM DE PLATA CU ORA REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU SUPLINITORI

3 1. ÎNCADRAREA TITULARILOR Termen: 31 ianuarie Termen: 3 februarie Revizuirea deciziilor de restructurare a reţelei şcolare şi emiterea de noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ (art. 19 alin 4, 5) Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014 şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar (limită de vârstă: femei 59 ani 11 luni, stagiu minim de cotizare 14 ani 10 luni, bărbaţi 64 ani 11 luni, stagiu minim de cotizare 14 ani 10 luni) ISJ Constanța Emite noi decizii de numire pentru personalul didactic titular Afișează lista cadrelor didactice care se pensionează la Unitățile de învățământ Solicită ISJ Constanța emiterea de noi decizii pentru personalul titular propriu Întocmesc lista personalului didactic titular care se pensionează la titulare numite pe nivel gimnazial/sam care îndeplinesc condiţiile de studii solicită ISJ emiterea unei noi decizii de numire pentru nivelul cel mai înalt de învăţământ din unitate Completează cererea de eliberare din funcție în vederea pensionării 3 16 februarie Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar (art. 21, 24, 25) Consiliul Profesoral discută şi analizează proiectul de încadrare Consiliul de Administraţie aprobă proiectul de încadrare învățământ dispun încadrarea titularilor Completează și depun la unitățile școlare cererea de completare / întregire de normă 3

4 17 24 februarie Analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate Întocmește graficul prezentării și avizării proiectelor de încadrare Întocmește lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate învățământ întocmesc proiectul de încadrare și îl depun la ISJ Constanța, departamentul MRU (art. 29 alin. 8) 4

5 2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR ISJ Constanța Unitățile de învățământ 25 februarie Afişarea listei posturilor / catedrelor vacante / rezervate pentru soluţionarea completărilor de normă Afișează lista posturilor pentru soluționarea completărilor de normă februarie Înregistrarea la inspectoratul şcolar a cererilor pentru completarea normei didactice Transmit la ISJ listele cadrelor didactice propuse pentru completarea normei Completează și depun la ISJ cererile de completare de normă însoţite de documentele prevăzute de acestea 28 februarie Termen: 3 martie Şedinţă publică pentru completarea normei didactice la nivelul inspectoratului şcolar (art. 33) Emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă Organizează ședința publică pentru completarea normei didactice Emite deciziile de completare a normei învățământ ridică deciziile de completare a normei Participă personal sau prin împuternicit la ședința publică de completare a normei didactice 5

6 3. TRANSFERUL PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE Termen: 4 martie Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrângerea de activitate cuprinde obligatoriu cel puţin una din menţiunile Post propus pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ, respectiv Post propus pentru repartizare în şedinţa publică de transfer (art. 39). ISJ Constanța Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate Unitățile de învățământ Stabilesc cadrele didactice care intră în restrângere de activitate începând cu Termen: 4 martie 5 10 martie Termen: 11 martie Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2013 Depunerea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, a solicitărilor pentru obţinerea consimţământului unităţii de învăţământ în vederea soluţionării restrângerii de activitate (art. 42) Analiza solicitărilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea consimţământului pentru transfer (art. 43, 44 alin. 1) Afișează lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu Consiliile profesorale analizează raportul comisiei de mobilitate din şcoală Consiliile de administrație ale unităților de învățământ acordă / nu acordă consimțământul pentru transfer Depun solicitări în vederea obținerii consimțământului pentru transfer la unitățile de învățământ care au posturi / catedre vacante 6

7 11 18 martie Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar (alin. 44 alin. 2); Verificarea şi avizarea dosarelor depuse Verifică și avizează dosarele depuse de cadrele didactice Întocmeşte şi depune dosarul pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care refuză să îşi întocmească dosarul (art. 47 alin. 4) Depun la ISJ cererea de transfer pentru restrângere de activitate 19 martie 20 martie Desfăşurarea probelor practice/orale de profil Afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate Organizează și desfășoară probele practice / orale Evaluează dosarele cadrelor didactice și afișează punctajele în ordine descrescătoare pe discipline Participă la probele practice / orale martie Înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate Înregistrează la ISJ Constanța contestații cu privire la punctajele obținute (dacă e cazul) 24 martie 25 martie Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale Soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar (art. 46) Consiliul de administrație al ISJ Constanţa analizează contestațiile și stabilește punctajele finale Organizează ședințe publice pentru soluționarea restrângerilor de activitate prin transfer Participă la şedinţele publice pentru soluționarea restrângerilor de activitate prin transfer martie Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor Înregistrează la ISJ Constanța contestații privind soluționarea restrângerilor de activitate (dacă e cazul) 7

8 27 martie Termen: 31 martie Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează contestațiile primite și le soluționează Emite deciziile de transfer pentru restrângere de activitate / detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată învățământ ridică deciziile de transfer pentru restrângere de activitate / detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată 8

9 4. PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT Termen: 28 martie 31 martie 3 aprilie Afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare Etapa I Depunerea cererilor pentru obţinerea acordului pentru pretransfer, însoţite de documentele cerute în acestea, la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ care au publicat posturi vacante ISJ Constanța Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate Primeşte dosarele depuse de cadrele didactice Unitățile de învățământ Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate Primesc cererile depuse de cadrele didactice şi documentele justificative Depun la unitățile de învăţământ cereri pentru obţinerea acordului pentru pretransfer Depun la ISJ Constanța cereri de pretransfer prin consimțământ 7 aprilie Afişarea listei cadrelor didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ Întocmeşte şi afişează lista cadrelor didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I Afişează lista cadrelor didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I 7 9 aprilie Etapa a II-a Depunerea cererilor pentru obţinerea acordului pentru pretransfer, însoţite de documentele cerute în acestea, la inspectoratele şcolare, la unităţile de învăţământ care au publicat posturi vacante precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I Primeşte dosarele depuse de cadrele didactice Primesc cererile depuse de cadrele didactice şi documentele justificative Depun la unitățile de învăţământ cereri pentru obţinerea acordului pentru pretransfer Depun la ISJ Constanța cereri de pretransfer prin consimțământ 10 aprilie Afişarea listei cadrelor didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I şi etapa a II-a la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ Întocmeşte şi afişează lista cadrelor didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I şi etapa a II-a Afişează lista cadrelor didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I şi etapa a II-a 9

10 10 11 aprilie Etapa a III-a Depunerea cererilor pentru obţinerea acordului pentru pretransfer, însoţite de documentele cerute în acestea, la inspectoratele şcolare, la unităţile de învăţământ care au publicat posturi vacante precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I şi a II-a Primeşte dosarele depuse de cadrele didactice Primesc cererile depuse de cadrele didactice şi documentele justificative Depun la unitățile de învăţământ cereri pentru obţinerea acordului pentru pretransfer Depun la ISJ Constanța cereri de pretransfer prin consimțământ Termen: 14 aprilie Analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer (art. 52 alin. 4-9) Comisiile de mobilitate analizează dosarele primite şi întocmesc un raport către CA Consiliile de administrație ale unităților de învățământ acordă / nu acordă consimțământul pentru pretransfer Directorii unităţilor de învăţământ emit acorduri / acorduri de principiu de pretransfer aprilie Depunerea acordurilor / acordurilor de principiu emise de unităţile de învăţământ la comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar (art. 52 alin. 10) învățământ transmit la ISJ Constanța documentația privind pretransferul consimţit Depun acordul / acordul de principiu de pretransfer la ISJ Constanța 17 aprilie Desfăşurarea probelor practice/orale 23 aprilie Soluţionarea în şedinţă publică a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ (art. 52 alin. 11, 12) Organizează și desfășoară probe practice / orale Organizează și desfășoară ședința publică de pretransfer prin consimțământ între unități Participă la probele practice / orale Participă personal sau prin împuternicit la ședințele publice de pretransfer 10

11 23 24 aprilie Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ Înregistrează la ISJ Constanța contestații privind soluționarea cererilor de pretransfer (dacă e cazul) 28 aprilie 28 aprilie 6 mai Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează contestațiile primite și le soluționează Emite deciziile de pretransfer prin consimțământ înre unități învățământ ridică deciziile de pretransfer prin consimțământ între unități 11

12 5. MENŢINEREA CA TITULAR A PERSONALULUI DIDACTIC CU GRADUL I CARE ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE LA ISJ Constanța Unitățile de învățământ 31 martie 10 aprilie Depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ (art. 54 alin. 3) Înregistrează solicitările cadrelor didactice Completează cererea-tip şi o depun la unităţile şcolare unde sunt titulare Termen: 10 aprilie Termen: 14 aprilie Termen: 16 aprilie Afişarea la avizierele unităţilor şi pe siteul ISJ a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice / catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice / catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate Discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ a cererilor depuse şi supunerea acestora spre aprobarea Consiliilor de Administraţie (art. 54 alin. 5, 6) Comunicarea acordului / refuzului privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi solicită menţinerea în activitate ca titular (art. 54 alin. 7) Afişează lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului şi lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate Transmit ISJ lista posturilor ocupate cu suplinitori fără studii corespunzătoare Consiliile profesorale analizează cererile depuse de catdrele didactice Consiliile de Administraţie aprobă / resping cererile depuse Consiliile de Administraţie comunică în scris ISJ şi cadrelor didactice acordul / refuzul privind menţinerea în activitate ca titular 12

13 24 aprilie aprilie 28 aprilie 28 aprilie 6 mai Validarea de către Consiliul de Administraţie al ISJ a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi solicită menţinerea în activitate ca titular (art. 54 alin. 8) Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a cererilor de menţinere în activitate ca titular Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listei finale Emiterea şi comunicarea deciziilor de menţinere ca titular Comisia de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ Consiliul de Administraţie al ISJ Constanţa validează lista finală Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează contestațiile primite și le soluționează Emite deciziile de menţinere ca titular după împlinirea vârstei de pensionare învățământ ridică deciziile de menţinere ca titular după împlinirea vârstei de pensionare Depun şi înregistrază la ISJ contestaţii cu privire la menţinerea în activitate 13

14 6. MODIFICAREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ DIN DETERMINATĂ ÎN NEDETERMINATĂ (art. 253 din Legea 1/2011) ISJ Constanța Unitățile de învățământ 31 martie 10 aprilie aprilie aprilie Depunerea şi înregistrarea solicitărilor de modificare a duratei contractului individual de muncă din determinată în nedeterminată la secretariatele unităţilor de învăţământ (art. 56) Analiza solicitărilor depuse Comunicarea acordului / refuzului privind titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 către ISJ şi cadrele didactice Verificarea situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ Comisia de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ Consiliile de Administraţie analizează cererile depuse şi comunică în scris acordul / refuzul refuzului privind titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 Completează cererea-tip 24 aprilie Validarea de către Consiliul de Administraţie al ISJ a listei cadrelor didactice netitulare propuse spre a deveni titulare începând cu în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 Consiliul de Administraţie al ISJ Constanţa validează lista finală aprilie Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor Depun şi înregistrază la ISJ contestaţii cu privire la titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/

15 28 aprilie Soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de Administraţie al ISJ şi afişarea listei finale Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează și soluționează contestațiile primite 28 aprilie 6 mai Emiterea şi comunicarea deciziilor de modificare a duratei contractului individual de muncă Emite deciziile de modificare a duratei contractului individual de muncă învățământ ridică deciziile de modificare a duratei contractului individual de muncă 15

16 7. PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE CU DEFINITIVAT CARE AU FOST REPARTIZATE ÎN BAZA NOTEI CEL PUŢIN 7.00 LA CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR ISJ Constanţa Unitățile de învățământ aprilie Solicitarea prelungirii duratei contractului individual de muncă (art. 57) Primesc cererile de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă Completează şi depun la unităţile de învăţământ cererea-tip Termen: 23 aprilie Comunicarea acordului / acordului de principiu / refuzului Consiliului de Administraţie de prelungire a duratei contractului individual de muncă la ISJ Constanţa şi către cadrele didactice Directorii unităţilor de învăţământ comunică ISJ Constanţa şi cadrelor didactice acordul / acordul de principiu / refuzul pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă aprilie Depunerea dosarelor candidaţilor la ISJ Constanţa Verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ Verifică dosarele candidaţilor şi acordurile de prelungire a duratei contractului individual de muncă Depun la ISJ Constanţa dosarele personale şi acordul / acordul de principiu din partea unităţii de învăţământ 28 aprilie 6 mai Emiterea şi comunicarea deciziilor de modificare a duratei contractului individual de muncă Emite deciziile de prelungire a duratei contractului individual de muncă învățământ ridică deciziile de prelungire a duratei contractului individual de muncă 16

17 8. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE 29 aprilie Afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate, cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cererilor de menţinere ca titular şi a titularizării cadrelor didactice în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ISJ Constanţa Afișează lista posturilor ocupate în etapele anterioare Unitățile de învățământ Actualizează lista posturilor proprii cu ocupările operate 30 aprilie Afişarea listei reactualizate cu posturile / catedrele vacante / rezervate pentru concurs Actualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate Actualizează lista posturilor proprii 5 mai Verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate scoase la concurs Stabilește și publică lista centrelor de concurs Publică graficul concursului Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate scoase la concurs, lista centrelor de concurs și graficul desfășurării concursului 6-16 mai Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2014, la secretariatul centrului de concurs Primesc dosarele de înscriere ale candidaților Realizează înscrierea candidaților în aplicația MEN Depun dosarul de înscriere la centrul de concurs ales mai Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar Consilierul juridic verifică și avizează dosarele candidaților Comisia de concurs verifică și avizează dosarele candidaților 17

18 21-23 mai iulie pentru absolvenţii 2014 Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original Validează înscrierea la concurs, personal sau prin împuternicit (lipsa validării duce la neprimirea în examen) Temen: 26 mai 26 mai 27 iunie Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă 21 iulie Desfăşurarea probei scrise 25 iulie Afişarea rezultatelor iulie iulie Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare Rezolvarea contestaţiilor Monitorizează desfășurarea probelor practice / orale / inspecțiilor la clasă Monitorizează desfășurarea probei scrise Preia lucrările scrise și le predă comisiei județene de evaluare Afișează rezultatele la proba scrisă comunicate de centrele de evaluare Transmite lista candidaților care au depus contestații la centrele de evaluare Centrele de concurs afișează lista candidaților înscriși și graficul susținerii probelor practice / orale / inspecțiilor la clasă Comisiile de concurs organizează și desfășoară probele practice / orale / inspecțiile la clasă și publică rezultatele în aplicația MEN Comisiile de concurs desfășoară proba scrisă conform procedurii MEN Afișează rezultatele la proba scrisă comunicate de ISJ Se prezintă la proba practică / orală / inspecția la clasă conform graficului Participă la proba scrisă Depun contestații privind nota la proba scrisă 30 iulie Afişarea rezultatelor finale Afișează rezultatele finale la proba scrisă comunicate de centrele de evaluare Afișează rezultatele finale la proba scrisă comunicate de ISJ 18

19 9. ETAPA I DE REPARTIZARE CANDIDAŢI CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA 7.00 LA CONCURS 2014 ISJ Constanţa Unitățile de învățământ 31 iulie 1 august Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs în care au susţinut proba practică / inspecţia la clasă şi proba scrisă, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul altor centre în care au susţinut proba practică/ inspecţia la clasă, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată Monitorizează desfășurarea ședințelor publice de repartizare Centrele de concurs organizează și desfășoară ședințe publice de repartizare pentru candidații care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată Participă la ședința publică de repartizare, personal sau prin împuternicit 2 august Transformarea posturilor publicate pentru angajare pe durată nedeterminată rămase neocupate în posturi pentru angajare pe durată determinată Transformă posturile publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate în posturi pentru angajare pe durată determinată 6 29 august Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră Emite deciziile de repartizare pe post / catedră învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră 19

20 10. ETAPA a II-a DE REPARTIZARE CANDIDAŢI CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA 5.00 LA CONCURS august 5 august Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2014 pe posturile didactice / catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată Transmiterea listei posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi la inspectoratul şcolar ISJ Constanţa Monitorizează ședințele publice de repartizare Unitățile de învățământ Centrele de concurs organizează și desfășoară ședințe publice de repartizare pentru candidații care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă determinată Transmit la ISJ Constanța lista candidaților repartizați, lista candidaților nerepartizați și lista posturilor / catedrelor neocupate Participă la ședința publică de repartizare, personal sau prin împuternicit (art. 74 alin (4)) 5 august Publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi Publică lista candidaților repartizați, lista candidaților nerepartizați și lista posturilor / catedrelor neocupate 6 29 august Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră Emite deciziile de repartizare pe post / catedră învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră 20

21 11. DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 4 august august 25 august 26 august Numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs Înregistrarea acordurilor de detaşare la unităţile de învăţământ Înregistrarea, la inspectoratul şcolar, a cererilor cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului Discutarea şi soluţionarea propunerilor de detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea listei cadrelor didactice detaşate la inspectoratul şcolar ISJ Constanţa Detașează cadre didactice în interesul învățământului în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs Primeşte dosarele cadrelor didactice a căror restrângere nu a fost soluţionată în etapele anterioare Organizează și desfășoară probele practice / orale Unitățile de învățământ Solicită cadre didactice titulare pentru detaşare în interesul învăţământului Primesc acorduri pentru detașarea în interesul învățământului pe posturi vacante / rezervate din unitatea proprie Soluționează detașările în interesul învățământului Transmite la ISJ lista cadrelor didactice detașate Solicită în scris ISJ Constanța detașarea în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată în etapele anterioare Participă la probele practice / orale 26 august Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul învăţământului Reactualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate 21

22 27 august Soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate Organizează și desfășoară ședința publică de soluționare a restrângerilor de activitate nesoluționate în etapele anterioare Participă la ședința publică, personal sau prin împuternicit august Emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului Emite deciziile de repartizare pe post / catedră învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră 22

23 12. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU TITULARI august Înregistrarea cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere și detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific Verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar ISJ Constanţa Primește, verifică și avizează dosarele de înscriere Unitățile de învățământ Depun la ISJ Constanța cererea de înscriere însoțită de documentele prevăzute 25 august Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului Organizează și desfășoară probele practice / orale Participă la probele practice / orale 25 august Afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare Evaluează dosarele candidaților și afișează lista punctajelor acestora august Depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare Depun contestații privind punctajul obținut (dacă este cazul) august Soluţionarea contestaţiilor și afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare Reevaluează dosarele și afișează punctajele finale 23

24 27 august 27 august 27 august Soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată Soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere Repartizarea prin detaşare la cerere, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul 2013, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute Organizează și desfășoară ședințele publice pentru completarea normei didactice, detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată și detașare Participă la ședințele publice, personal sau prin împuternicit Participă la ședințele publice, personal sau prin împuternicit 27 august Repartizarea prin detaşare la cerere, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor 27 august Reactualizarea listei posturilor / catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cecere şi a acordării prelungirii contractelor pe perioadă deeterminată pentru anul şcolar următor Reactualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate 29 august 1 septembrie Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră Emite deciziile de repartizare pe post / catedră învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră 24

25 13. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU SUPLINITORI aprilie Termen: 23 aprilie august Depunerea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de muncă la unităţile de învăţământ de către candidaţii care au fost repartizaţi în baza notei/mediei min la concursul naţional de ocupare a posturilor Comunicarea acordului / acordului de principiu / refuzului Consiliului de Administraţie de prelungire a duratei contractului individual de muncă la ISJ Constanţa şi către cadrele didactice Înregistrarea cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, ale candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul 2013, 2012 sau 2011 Verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar ISJ Constanţa Primește, verifică și avizează dosarele de înscriere Unitățile de învățământ Primesc cererile de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă Directorii unităţilor de învăţământ comunică ISJ Constanţa şi cadrelor didactice acordul / acordul de principiu / refuzul pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă Completează şi depun la unităţile de învăţământ cererea-tip Depun la ISJ Constanța cererea de înscriere însoțită de documentele prevăzute august Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) nerepartizaţi după concursul 2014 şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) de la concursul 2013 şi/sau la concursul 2012, în ordinea descrescătoare a notelor Organizează ședințele publice de repartizare Participă la ședința publică, personal sau prin împuternicit (art. 74 alin (4)) 25

26 29 august 1 septembrie Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră Emite deciziile de repartizare pe post / catedră învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră 26

27 14. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE ÎN REGIM DE PLATA CU ORA ISJ Constanța Unitățile de învățământ 1 2 septembrie Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare Primește, verifică și avizează dosarele Primesc, verifică și avizează dosarele Depun cererile pentru plata cu ora însoțite de documentele prevăzute 3 septembrie 4 septembrie Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat Transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare Consiliul de administrație al unităților de învățământ atribuie ore titularilor unității și acordă aviz de ocupare pentru ceilalți solicitanți Directorul unității emite decizii pentru personalul titular propriu învățământ tramsmit la ISJ Constanța lista posturilor ocupate în regim de plata cu ora, lista posturilor rămase neocupate și lista posturilor neocupate prin neprezentarea candidaților repartizați 5 septembrie Afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare Reactualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate 27

28 8 septembrie 9 septembrie 9-10 septembrie Repartizarea candidaţilor în ordinea prevăzută la art. 94 alin. 4 (titulari, personal asociat, pensionari care depăşesc cu cel mult 3 ani vârsta de pensionare, pensionari care depăşesc cu mai mult de 3 ani vârsta de pensionare) Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare Organizează și desfășoară ședințe publice de repartizare prin plata cu ora Emite deciziile de repartizare pe post / catedră învățământ emit decizii pentru personalul propriu și ridică deciziile de repartizare pe post / catedră emise de ISJ învățământ emit decizii pentru personalul propriu angajat cu contract pe durată determinată și transmit lista la ISJ Participă la ședințele publice, personal sau prin împuternicit Depun solicitări la unitățile școlare 28

29 15. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU SUPLINITORI 11 septembrie Afişarea listei posturilor didactice vacante / rezervate, reactualizată ISJ Constanța Afișează lista acualizată a posturilor / catedrelor vacante / rezervate Unitățile de învățământ 12 septembrie Repartizarea candidaţilor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie în şedinţă publică la nivelul inspectoratului şcolar Repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor Organizează și desfășoară sedințe publice de repartizare Depun solicitări la ISJ Participă la ședințele publice de repartizare, personal sau prin împuternicit 15 septembrie Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră Emite deciziile de repartizare pe post / catedră învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră 29

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201 ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu  = anulat C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 106 ANEXA NR. 19 la Metodologie I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Calendarul mişcării personalului didactic de predare/instruire practică din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu  = anulat Anexa nr. 19 la Metodologie C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu  = anulat ANEXA nr. 19 la Metodologie, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018 C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 I.

Mai mult

Microsoft Word - Ordin_3886_2019.doc

Microsoft Word - Ordin_3886_2019.doc ANEXĂ la Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 I. Ordinea

Mai mult

ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/ (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de pre

ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/ (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de pre ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/11.04.2019 (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

Mai mult

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi Nr.689/ 22.01. CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR - 2019 (modificat cf. OMEN nr. 3017/) Aprob, Inspector scolar general,

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic de predare

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu  = anulat ANEXA NR. 19 la Metodologie C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

I

I I. ETAPE ÎN DERULARE - PRETRANSFER CONSIMȚIT Conform calendarului mobilităților pentru etapa de pretrasfer se vor derula următoarele activități: 5-8 aprilie 2016 Înregistrarea dosarelor de pretransfer

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu  = anulat PRECIZĂRI PRIVIND ETAPA DE TRANSFERARE A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE LA NIVELUL I.Ș.J. Termene Extras din Metodologia

Mai mult

PREVEDERI LEGALE PRIVIND LA DETAȘAREA CADRELOR DIDACTICE LA CERERE ÎN ANUL ȘCOLAR Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și c

PREVEDERI LEGALE PRIVIND LA DETAȘAREA CADRELOR DIDACTICE LA CERERE ÎN ANUL ȘCOLAR Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și c PREVEDERI LEGALE PRIVIND LA DETAȘAREA CADRELOR DIDACTICE LA CERERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare Articolul 254 1 (2) Detaşarea

Mai mult

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 Capitolul

Mai mult

Ghid de proceduri pentru mișcarea personalului didactic în anul 2014 prof. Nicușor Călin inspector școlar pentru managementul resurselor umane Inspect

Ghid de proceduri pentru mișcarea personalului didactic în anul 2014 prof. Nicușor Călin inspector școlar pentru managementul resurselor umane Inspect Ghid de proceduri pentru mișcarea personalului didactic în anul 2014 prof. Nicușor Călin inspector școlar pentru managementul resurselor umane Inspectoratul Școlar Județean Călărași IANUARIE 2014 1 MOTTO:

Mai mult

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Nr. 1381/ 22.05.2019 PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunea 2019 Concursul

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie  din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Anexa I Consiliul de Administratie PROCEDURA Privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a catedrelor vacante titularizabile pentru anu

Anexa I Consiliul de Administratie PROCEDURA Privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a catedrelor vacante titularizabile pentru anu Anexa I Consiliul de Administratie PROCEDURA Privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a catedrelor vacante titularizabile pentru anul scolar 2017-2018 pentru etapa de pretransfer consimțit

Mai mult

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020 Data limită/ Perioada ACTIVITATEA Pregătirea admiterii 1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului

Mai mult

Detasare 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar

Detasare 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu modificările și completările

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin

Mai mult

Concurs judetean/testare judeteana 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversi

Concurs judetean/testare judeteana 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversi Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu modificările și completările

Mai mult

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Organizarea, desfășurarea și evaluarea inspecției speciale la clasă din cadrul etapei de pretransfer consimțit 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECTA metodologia formării continue a personalului didactic

Mai mult

Juridic ISJ Iasi MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metod

Juridic ISJ Iasi MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metod MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

1

1 PRIVIND DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI COD: ISJ-CT MRU 04 ELABORAT VERIFICAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane Inspector Şcolar General Adjunct Consiliul

Mai mult

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar 2019-2020. Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare detașate la cerere prin concurs național 2018/2017.

Mai mult

METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017

METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 EMITENT Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 bis

Mai mult

METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018

METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018 METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Publicată în

Mai mult

Nr

Nr Nr. 822/29.01.2018 APROBAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, Prof. Maria POP PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea și organizarea admiterii în ul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2018 2019 În conformitate

Mai mult

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA STR. CALEA DOMNEASCĂ, NR. 127, TÂRGOVIŞTE Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com ; WEB: www.isj-db.ro Elaborat și aprobat în consiliul

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4472/2012 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Vigoare M.O. 420/2012 Ordin pentru modificarea si completar

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4472/2012 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Vigoare M.O. 420/2012 Ordin pentru modificarea si completar ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4472/2012 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Vigoare M.O. 420/2012 Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20

CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20 CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63,

Mai mult

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu Adresa+MEN+nr.+3 1328+motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţul Prahova, scoate la concurs un post vacant de consilier,

Mai mult

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017 Capitolul

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012 Data intrarii

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 1 Nr. Aprob, Inspector Şcolar General, prof. Ișfan Ion PROCEDURA SPECIFICĂ privind organizarea şi desfăşurarea probelor Analiza şi evaluarea curriculumului vitae şi Interviu ale candidaţilor din cadrul

Mai mult

CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în

CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 În baza prevederilor art. 18,

Mai mult

CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în

CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 În baza prevederilor art. 18,

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu  = anulat Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/10.11.2014 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Capitolul I Dispoziţii

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Ca

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Ca ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de

Mai mult

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 15 aprilie 2019 M.Of.Nr.993 din 23 noiembrie 2018 M.Of.Nr.993 Bis

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 15 aprilie 2019 M.Of.Nr.993 din 23 noiembrie 2018 M.Of.Nr.993 Bis Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 15 aprilie 2019 M.Of.Nr.993 din 23 noiembrie 2018 M.Of.Nr.993 Bis din 23 noiembrie 2018 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Mai mult

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr / METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNV

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr / METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNV Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Capitolul

Mai mult

ORDIN nr din 31 august 2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dua

ORDIN nr din 31 august 2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dua ORDIN nr. 4795 din 31 august 2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 * actualizare 11.01.2018

Mai mult

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIE MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2015 9 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și

Mai mult

Extras din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 5460/ , cu modificările și completările ulterioare CAPITOLUL IX Organizarea şi desfăşurarea con

Extras din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 5460/ , cu modificările și completările ulterioare CAPITOLUL IX Organizarea şi desfăşurarea con Extras din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare CAPITOLUL IX Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 3 Pag. 1 din 11 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ învățământ, a aprobării planurilor de școlarizare și a ofertei. Revizuirea: 0 3 Pag. 2 din 11 1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie mobilitate pers did 2019_2020

Microsoft Word - Metodologie mobilitate pers did 2019_2020 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Capitolul

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

OMEN NR.4792/ ORGANIZARE SI DESF EXAMEN BACALAUREAT NATIONAL 2018

OMEN NR.4792/ ORGANIZARE SI DESF EXAMEN BACALAUREAT NATIONAL 2018 ANEXĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

PROCEDURA OPERAŢIONALA PRIVIND ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, SESIUNEA 2019 Cod: P.O. 01.

PROCEDURA OPERAŢIONALA PRIVIND ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, SESIUNEA 2019 Cod: P.O. 01. Pagina 1 din 26 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ Numele şi prenumele

Mai mult

ORDIN nr din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din în

ORDIN nr din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din în ORDIN nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 EMITENT:

Mai mult

Extras din METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/

Extras din METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/ Extras din METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/02.10.2018 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 5 Structura examenului

Mai mult

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec 1 Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de diferență/ corigență susţinute la nivelul unității DIAGRAMA GANTT - ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR Elaborarea/Revizuirea PDI de către

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar ADMITEREA în învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015 Dispoziţii generale ART. 1 Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, denumit

Mai mult

ORDIN

ORDIN ORDIN nr. 5.455 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic d

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic d MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din

Mai mult

ORDIN nr din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuni

ORDIN nr din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuni ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 EMITENT MINISTERUL

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

ORDIN nr din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversit

ORDIN nr din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversit ORDIN nr. 6.211 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 Studii universitare de LICENŢĂ CUPRINS 1. DISPOZIŢII

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O.

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. 787/2018 Ordin privind organizarea si desfasurarea

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

CMBRAE-CMBAP

CMBRAE-CMBAP ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5106/2010 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 644/2010 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului

Mai mult

ORDIN nr 6211_cu modif din 3155_si_din_3281

ORDIN nr 6211_cu modif din 3155_si_din_3281 ORDIN nr. 6.211 din 13 noiembrie 2012 şi modificările cuprinse în OMEN 3155, respectiv în OMEN 3281 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Mai mult

Documentele aplicabile: - LEN 1/2011; - OMENCS nr.5068 din privind Organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţămâ

Documentele aplicabile: - LEN 1/2011; - OMENCS nr.5068 din privind Organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţămâ Documentele aplicabile: - LEN 1/2011; - OMENCS nr.5068 din 31.08.2016 privind Organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani; - Metodologia

Mai mult

Untitled-1

Untitled-1 Anexă la Hotărârea Senatului nr. 84 din 23 iulie 2018 Președintele Senatului UDJG Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

Microsoft Word - Anunţ concurs sof sef garaj auto

Microsoft Word - Anunţ concurs  sof sef garaj auto MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi Comisia de concurs NESECRET A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

Microsoft Word - OMFP_496_2014.doc

Microsoft Word - OMFP_496_2014.doc 1 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştințelor dobândite în domeniul Sistemului

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa, România Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

Mai mult

PROCEDURA DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU

PROCEDURA DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU 2016 DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU OPERAȚIONALĂ COD PO.CA.01 Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu PREZENTUL DOCUMENT FOST APROBAT

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HOTĂRÂRE nr. 24 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 13/11/2012 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar Text actualizat la data

Mai mult

GRADUL DIDACTIC I, SERIA (pentru candidaţii care au susţinut colocviul de admitere la examenul de grad didactic I, sesiunea ianuarie - febru

GRADUL DIDACTIC I, SERIA (pentru candidaţii care au susţinut colocviul de admitere la examenul de grad didactic I, sesiunea ianuarie - febru GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2014-2016 (pentru candidaţii care au susţinut colocviul de admitere la examenul de grad didactic I, sesiunea ianuarie - februarie 2014) ELABORAREA LUCRĂRII METODICO-ŞTIINŢIFICE

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 2.88/FMF/19.03.2019 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul universitar

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6211/2012 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Modificat(a) M.O. 17/2013 Ordin pentru aprobarea

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6211/2012 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Modificat(a) M.O. 17/2013 Ordin pentru aprobarea ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6211/2012 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Modificat(a) M.O. 17/2013 Ordin pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei

Mai mult

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page: Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, 400027 Cluj-Napoca Tel.: 0264-401218, Fax: 0264-594835 Web page: http://www.ac.utcluj.ro Metodologia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Mai mult

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web : COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web :   COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BOTOŞANI Anunță SCOATEREA LA CONCURS a unui post vacant de Administrator financiar I-studii superioare din cadrul compartimentului Contabilitate - perioada nedeterminată

Mai mult

Microsoft Word - raport final Concurs Sofer.doc

Microsoft Word - raport final Concurs Sofer.doc PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA COMISIA DE EXAMEN NR. 3612 / 08.05.2015 RAPORT FINAL Încheiat astazi 07.05.2015 Cu privire la examenul din data de 07.05.2015 (proba scrisă si proba de interviu) pentru ocuparea

Mai mult

Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat

Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 CALENDARUL admiterii

Mai mult

Nr. 1965A/ PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR COD: ISJ-CT-C

Nr. 1965A/ PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR COD: ISJ-CT-C Nr. 1965A/10.05.2019 MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 ELABORAT VERIFICAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Inspectori școlari, Inspector Şcolar Inspector Şcolar General Adjunct, General, Gabriela Neagu Carmen Anca

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020 CADRUL GENERAL CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII Concursul de admitere

Mai mult