ROMANIA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMANIA"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL ILFOV CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS HOTARAREA NR. 20 DIN Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in ziua de , Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel, precum si Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, In baza Legii 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu HCL 33/2007 si 2/2008, Cu respectarea art. 287 din Codul fiscal, modificat si completat, In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, HOTARASTE : Art. 1 In anul 2009, nivelul impozitelor si taxelor locale ce urmeaza a fi percepute in comuna Stefanestii de Jos se va majora cu 15% fata de nivelul din anul 2008, astfel: - impozitele si taxele locale stabilite in cota fixa de Legea 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi aplicate in cuantumul prevazut de Anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. - impozitele si taxele locale stabilite in cota variabila in legea susmentionata vor fi percepute conform Anexei 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe cladiri, teren si mijloace de transport de catre contribuabili, pana la 31 martie 2009, se acorda o bonificatie de 10% din valoarea impozitului. Art. 3 Scutirile de la plata impozitului aplicabile la nivelul comunei Stefanestii de Jos sunt cele prevazute expres de lege. Art. 4 Viceprimarul comunei si referentul contabil vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. PRESEDINTE SEDINTA, SECRETAR COMUNA,

2 ANEXA NR. 1 LA HCL 20/ CUANTUMUL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE STABILITE IN COTA FIXA DE CATRE LEGEA 571/2003, PRIVIND CODUL FISCAL, COMPLETATA SI MODIFICATA I. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILANUL COMUNEI STEFANESTII DE JOS lei/ha exprimate in RON Zona Curticonstructii Arabil Pasuni si faneata Vii Paduri Livada Rangul localitatii 1 A 731lei/ha 23lei/ha 17lei/ha 38lei/ha 23lei/ha 44lei/ha IV 2 B 585lei/ha 17lei/ha 15lei/ha 29lei/ha 17lei/ha 38lei/ha IV 3 C 439lei/ha 15lei/ha 13lei/ha 23lei/ha 15lei/ha 29lei/ha IV 4 C 292lei/ha 13lei/ha 10lei/ha 15lei/ha 13lei/ha 23lei/ha V crt II. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILANUL COMUNEI STEFANESTII DE JOS Zona Nivel aplicabil in anul fiscal 2009 lei/ha Categoria de folosinta 0 1 A 1 Teren cu constructii 25 RON 2 Arabil 41 RON 3 Pasune 23 RON 4 Faneata 23 RON 5 Vie pe rod alta decat cea prevazuta la nr RON 5.1 Vie pana la intrarea pe rod X 6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 46 RON Livada pana la intrarea pe rod X 7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu 14 RON exceptia celui prevazut la nr Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol X de protectie Zona

3 8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 5 RON 8.1 Teren cu amenajari piscicole 28 RON 9 Drumuri si cai ferate X 10 Teren neproductiv X III VALORILE IMPOZABILE PE M.P. DE SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA LA CLADIRI, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE FARA INSTALATII DE APA, CANALIZARE, ELECTRICITATE SAU INCALZIRE crt Zona Beton armat, caramida si boltari RON Paianta, BCA, lemn, valatuci Beton armat, caramida, boltari Paianta, BCA, lemn, valatuci 1 A IV 2 B IV 3 C IV 4 C V CLADIRI CLADIRI ANEXE GOSPODARESTTI ANEXE GOSPODARESTI Rangul localitatii VALORILE IMPOZABILE PE M.P. DE SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA LA CLADIRI, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE CU INSTALATII DE APA, CANALIZARE, ELECTRICITATE SAU INCALZIRE (CONDITII CUMULATIVE) crt Zona Beton armat, caramida si boltari RON 1 A B 807 Paianta, BCA, lemn, valatuci C C CLADIRI CLADIRI Beton armat, caramida, boltari Paianta, BCA, lemn, valatuci IV IV IV V ANEXE GOSPODARESTTI IV TAXE AUTO IN FUNCTIE DE CAPACITATE 1. Mijloace de transport cu tractiune mecanica ANEXE GOSPODARESTI Rangul localitatii

4 Mijloc de transport 1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm 3 inclusiv 2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 2000 cm 3 inclusiv 3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2600 cm 3 inclusiv 4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 si 3000 cm 3 inclusiv 5 Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm 3 6 Autobuze, autocare, microbuze 7 Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, Nivel taxa Lei/200 cm 3 sau fractiune RON 8 lei 17 lei 34 lei 69 lei 138 lei 23 lei 29 lei 8 Tractoare inmatriculate 17 lei 2. Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

5 Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Impozitul in lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern Vehicule cu Vehicule cu sistem de alt suspensie sistem de pneumatica suspensie sau un echivalent recunoscut Impozitul in lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie 1 Vehicule cu doua axe X X X X 1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone ; 2. Masa intre tone ; 3. Masa intre tone ; 4. Masa peste 15 tone ; Vehicule cu trei axe Masa intre 15t si 17t Masa intre 17t si 19t Masa intre 19t si 21t Masa intre 21t si 23t Masa intre 23t si 25t Masa peste 25t Vehicule cu patru axe Masa intre 23t si 25t Masa intre 25t si 27t Masa intre 27t si 29t Masa intre 29t si 31t Masa peste 31t Remorci, semiremorci si rulote Masa totala maxima autorizata Nivel taxa (RON ) 1 Pana la 1 tona inclusiv 8 2 Masa intre 1t si 3t 28 3 Masa intre 3t si 5t 42 4 Masa peste 5t 53

6 V. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU Denumirea taxei Cuantum ( RON ) 1 Eliberarea de certificate, adeverinte si alte inscrisuri prin 1 care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal : - pentru animale sub 2 ani ; - pentru animale peste 2 ani ; Certificarea ( transcrierea ) transmisiunii proprietatii asupra animalelor pe cap de animal in bilete de proprietate : - pentru animale sub 2 ani ; - pentru animale peste 2 ani ; Eliberarea certificatelor de atestare fiscala 4 5 Inregistrarea la cerere, in actele de stare civila, a schimbarii numelui si a sexului ; 11 6 Inregistrarea la cerere, in actele de stare civila, a desfacerii 1 casatoriei ; 7 Transcrierea la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine ; 1 8 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor 1 pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate ; VI. IMPOZITELE SI TAXELE FIXE STABILITE IN COTE PROCENTUALE : - persoane fizice cladiri : 0.1% din valoarea impozabila a cladirii ; - pentru persoane fizice, detinatoare a mai multe proprietati, impozitul pe cladiri se majoreaza astfel : - 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ; - 50% pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ; - 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ; - 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu ;

7 - taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este de 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii ; - taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este de 0.1% din valoarea impozabila a constructiei stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri ; - taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale ;

8 ANEXA NR. 2 LA HCL / CUANTUMUL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE STABILITE IN COTA VARIABILA DE CATRE LEGEA 571/2003, PRIVIND CODUL FISCAL, COMPLETATA SI MODIFICATA ** IMPOZITUL PE CALDIRI DATORAT DE CATRE PERSOANELE JURIDICE SE CALCULEAZA PRIN APLICAREA COTEI DE 1.50% ASUPRA VALORII DE INVENTAR A CADIRII ; IN CAZUL UNEI CLADIRI CARE NU A FOST REEVALUATA IN ULTIMII 3 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL DE REFERINTA, IMPOZITUL PE CLADIRI SE CALCULEAZA PRIN APLICAREA COTEI DE 10% LA VALOAREA DE INVENTAR A CLADIRII. 1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor Denumirea taxei 1 Taxa pentru aliberarea certificatului de urbanism : Suprafata pentru cere se obtine certificatul de urbanism : - pana la 150 mp inclusiv ; - intre mp ; - intre mp ; - intre mp ; - intre mp ; - peste 1000 mp ; 2 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor 3 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si tv cablu 4 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa Cuantum ( RON ) 2 lei 3 lei 4 lei 5 lei 6 lei lei/m 2 pentru fiecare m 2 care depaseste 1000 m 2 7 constructie ; 10lei/racord 8 lei

9 5 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice 6 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare 13 lei 16 lei 7 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consiliul local 8 Taxa pentru elibrarea certificatului de producator 66 lei 26 sau fractiune de mp 9 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica lei 2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate Denumirea taxei Cuantum (RON ) 1 Taxa afisaj situat in locul in care persoana 26/mp sau deruleaza o activitate economica fractiune de mp 2 Taxa afisaj sau structura de afisaj pentru reclama 20/mp sau si publicitate in cazul oricarui alt panou ; fractiune de mp 3. Impozitul pe spectacole Crt. Denumirea taxei 1. Manifestarea artistica sau activitatea distractiva in cazul videotecilor 2. Manifestarea artistica sau activitatea distractive in cazul discotecilor Cuantum (RON) 1 2

10 4. Sanctiuni Denumirea sanctiunii pentru persoanele fizice 1 Contraventia prevazuta la art. 294 (2) lit a) se sanctioneaza cu amenda de 50 1) lei, iar cele de la lit. b-d cu amenda de lei Denumirea sanctiunii pentru persoanele juridice 2 Contraventia prevazuta la art. 294 (2) lit a) se sanctioneaza cu amenda de 200 1) lei, iar cele de la lit. b-d cu amenda de lei Cuantum (RON ) 50 1) 200 2) Impozitele si taxele variabile stabilite in cote procentuale : - cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3% aplicat la valoarea serviciilor de reclama si publicitate ;

11 6. alte taxe locale : TAXE LOCALE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE DENUMIREA TAXEI VALOARE RON/MP/ZI ZONA A ZONA B ZONA C 1 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) 2 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare a produselor alimentare si nealimentare 3 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare exclusiva de presa si carte 8 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de santier Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcari de resedinta * Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmare si fotografiere profesionista Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestari promotionale 13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare Taxa pentru utilizarea locurilor publice folosite pentru culturi agricole Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentara de acces * lei/vehicul/zi

R O M A N I A JUDETUL VASLUI - COMUNA COROIESTI C O N S I L I U L L O C A L LOC. COROIESTI DE JOS, COD POSTAL : NR ; primar

R O M A N I A JUDETUL VASLUI - COMUNA COROIESTI C O N S I L I U L L O C A L LOC. COROIESTI DE JOS, COD POSTAL : NR ;   primar R O M A N I A - C O N S I L I U L L O C A L LOC. COROIESTI DE JOS, COD POSTAL : 737135NR. 0372772353 ; E-MAIL : primariacoroiesti_2007@yahoo.com ; Pagina web : www.primariacoroiesti.ro HOTARAREA nr. Privind

Mai mult

CAPITOLUL V -

CAPITOLUL V - ANEXA I Hotărârea nr.80/10.12.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 1final

Microsoft Word - Anexa 1final TABLOUL Cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 I. Codul fiscal titlul IX,,Impozite si taxe

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMANIA JUDETUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL PIATRA Anexa la HCL nr./01 TABLOUL Cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in

Mai mult

-JUDETUL PRAHOVA ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL DUMBRAVA Anexa la Hotararea nr 43/ TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele lo

-JUDETUL PRAHOVA ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL DUMBRAVA Anexa la Hotararea nr 43/ TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele lo -JUDETUL PRAHOVA ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL DUMBRAVA Anexa la Hotararea nr 43/ 25 11 2016 TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile

Mai mult

Microsoft Word - Anexa buna taxe impozite 2016.doc

Microsoft Word - Anexa buna taxe impozite 2016.doc ANEXA NR.1 LA H.C.L. GĂNEŞTI NR. 61/10.12015 TABELUL cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2016 Art.457-Calculul

Mai mult

Microsoft Word - anexa impozite-2015

Microsoft Word - anexa impozite-2015 ROMANIA Anexa la HCL. nr. 103 /2014 JUD. SATU MARE ORASUL NEGRESTI OAS CONSILIUL LOCAL ANEXA privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 Art. 1. - (1) In cazul persoanelor fizice,

Mai mult

CONSILIUL LOCAL OR

CONSILIUL LOCAL OR Anexa 1 la HCL nr. 174/2017. Impozite și taxe pe anul 2018 Cap. I - Impozite și taxe pe clădiri pentru persoane fizice Art. 1. - Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (1)Pentru clădirile rezidenţiale

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL COCORA H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.49 din 12.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 Consiliul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL COCORA H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Consiliul local comu

ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL COCORA H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Consiliul local comu ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL COCORA H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Consiliul local comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, Având în vedere : -prevederile

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ COMUNA CHETANI CONIDIAL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 36 din 16 august 2010 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate

Mai mult

Anexa 1 impozite si taxe

Anexa 1 impozite si taxe R O M Â N I A JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMARIA COMUNEI SĂCELE Str. Cetatea Histriei Nr. 20 Tel./Fax: 0241.876.005, 0241.876.031 Web site: www.primariasacelect.ro, E-mail: primariasacele@yahoo.com ANEXA LA HCL

Mai mult

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 111/ T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PREC

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 111/ T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PREC ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 111/28.12.2018 T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE COMUNA LAZARENI ÎN ANUL

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIRET

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIRET CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIRET Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 125 din 21.12. Impozitul pe clădiri, terenuri, taxe asupra mijloacelor de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Mai mult

ANEXA

ANEXA ANEXA1 la Hotărârea Consiliului Local 30/25.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016 A) T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile impozabile,

Mai mult

Microsoft Word - h712_15a

Microsoft Word - h712_15a ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 712/2015 T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE MUNICIPIUL ORADEA ÎN ANUL FISCAL

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ H O T Ă R Â R E

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ H O T Ă R Â R E R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/571455 H O T Ă R Â R E A Nr. 60 / 2017 privind stabilirea impozitelor şi

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/571455 H O T Ă R Â R E A Nr. 66/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ANEXA NR. 1 la HCL 60 /2018 cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz,

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A JUDEŢUL RANCEA CONSILIUL LOCAL NANESTI Proiect, Initiator, Avizat legalitate, Primar Secretar comuna, H O T Ă R Â R E A NR... din 29 octombrie 2015 Privind privind stabilirea nivelurilor

Mai mult

ROMANIA Nr din 06

ROMANIA Nr din 06 ROMANIA JUDETUL BISTRITA-NASAUD CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI P A R V A H O T A R A R E privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru

Mai mult

ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. / privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017 T A B L O

ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. / privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017 T A B L O ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. / privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017 T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI CLEJA

PRIMARIA COMUNEI CLEJA ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU COMUNA CLEJA PRIMAR Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com PROIECT DE HOTARARE Privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2016,la nivelul comunei Cleja,judetul

Mai mult

Cap. I. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI Art. 1. (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în comuna Ileana datorează anual

Cap. I. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI Art. 1. (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în comuna Ileana datorează anual Cap. I. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI Art. 1. (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în comuna Ileana datorează anual impozit pentru acea clădire catre bugetul local al

Mai mult

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 34/ T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele spec

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 34/ T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele spec Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 34/29.12.2015 T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează

Mai mult

raport impo 2017

raport impo 2017 ORAŞUL ŞTEI IMPOZITE ŞI TAXE Nr. 3384/ 11.10.2016 R A P O R T Către comisiile 1,2,3 Subsemnata Lobonţ Maria, pentru anul fiscal 2017, propun dezbaterea si aprobarea impozitelor si taxelor locale prevăzute

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E A nr.151/31 mai 2011 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte

Mai mult

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 30 /2015 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE ŞI TAXELE LOCALE, STABILITE ÎN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2016 Capit

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 30 /2015 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE ŞI TAXELE LOCALE, STABILITE ÎN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2016 Capit ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 30 /2015 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE ŞI TAXELE LOCALE, STABILITE ÎN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2016 Capitolul II. - Codul fiscal - Titlul IX- IMPOZITE ŞI TAXE

Mai mult

ANEXA 1 TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019

ANEXA 1 TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 ANEXA 1 TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 IMPOZITE SI TAXE LOCALE Legea nr. 227/2015 privind

Mai mult

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ COMUNA ŞTIUCA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2012 Având in vedere Referatul c

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ COMUNA ŞTIUCA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2012 Având in vedere Referatul c ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ COMUNA ŞTIUCA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2012 Având in vedere Referatul compartimentului financiar contabil, Ţinând cont de

Mai mult

Microsoft Word - HCL_952_2013.doc

Microsoft Word - HCL_952_2013.doc ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 Analizând Raportul de specialitate nr. 260274 din 05.11.2013, întocmit

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_nr.1-TABLOU_2014 final revizuit fara drumuri.doc

Microsoft Word - Anexa_nr.1-TABLOU_2014 final revizuit fara drumuri.doc Anexa nr. 1. la H.C.L nr. 43/ 28.11.2013 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE ŞI AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE pentru ANUL 2014 UAT SALCEA CAPITOLUL I - CODUL

Mai mult

ROMANIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SABAOANI HOTARARE Privind modificarea si completarea HCL nr. 64/2012 privind stabilirea impozitelor s

ROMANIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SABAOANI HOTARARE Privind modificarea si completarea HCL nr. 64/2012 privind stabilirea impozitelor s ROMANIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SABAOANI HOTARARE Privind modificarea si completarea HCL nr. 4/01 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 01 Examinand adresa

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI Anexe la HCL 41/

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI Anexe la HCL 41/ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI PROIECT/2017 1 ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI Anexa nr. I la Hotărârea nr. / 2016 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI V A L O R

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL PODARI JUDETUL DOLJ PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2019 Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa de îndată din data

Mai mult

ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE HOTARAREA NR. 44/2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 in

ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE HOTARAREA NR. 44/2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 in ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE HOTARAREA NR. 44/2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 in comuna Sura Mare, judetul Sibiu Consiliul Local al

Mai mult

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISC

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISC TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2017 COTE PROCENTUALE pentru calcul impozite şi

Mai mult

T A B L O U L ANEXA nr. 1 CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN

T A B L O U L ANEXA nr. 1 CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN T A B L O U L ANEXA nr. 1 CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2019 CODUL FISCAL - TITLUL IX Impozite

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAUSESTI-MAGLASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAUSESTI-MAGLASI TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2016 COTE PROCENTUALE pentru calcul impozite şi

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI Anexe la HCL 41/

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI Anexe la HCL 41/ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI Anexe la HCL /.11.2015 1 ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI Anexa nr. I la Hotărârea nr. / 2015 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL OLT COMUNA CUNGREA CONSILIUL LOCAL Comuna Cungrea,sat Cungrea cod tel/fax www. cungrea.ro HOTĂRÂRE Cu privire la : a

ROMÂNIA JUDEŢUL OLT COMUNA CUNGREA CONSILIUL LOCAL Comuna Cungrea,sat Cungrea cod tel/fax www. cungrea.ro HOTĂRÂRE Cu privire la : a ROMÂNIA JUDEŢUL OLT COMUNA CUNGREA CONSILIUL LOCAL Comuna Cungrea,sat Cungrea cod 237105 tel/fax 0249468603 www. cungrea.ro HOTĂRÂRE Cu privire la : aprobarea unor facilităţilor fiscale. Avand în vedere:-art.12,alin.(1),(2)

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei consilier local INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 43 din

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei consilier local INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 43 din CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei consilier local INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 43 din 17.04.2019, sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa EXTRAORDINARĂ

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASAU HOTARARE nr. 56 Din 19 decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru an

ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASAU HOTARARE nr. 56 Din 19 decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru an HOTARARE nr. 56 Din 19 decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 Consiliul local al comunei Asau intrunit in sedinta ordinara din 19 decembrie 2013, In temeiul art.45

Mai mult

,ROMÂNIA JUDEŢUL OLT PRIMĂRIA ORAŞ BALŞ BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE Nr.24239/ APROBAT PRIMAR Ing.Teodosescu Madalin Ady REFERAT privind s

,ROMÂNIA JUDEŢUL OLT PRIMĂRIA ORAŞ BALŞ BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE Nr.24239/ APROBAT PRIMAR Ing.Teodosescu Madalin Ady REFERAT privind s ,ROMÂNIA JUDEŢUL OLT PRIMĂRIA ORAŞ BALŞ BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE Nr.24239/10.11.2016 APROBAT PRIMAR Ing.Teodosescu Madalin Ady REFERAT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG HOTĂRÂREA nr. 49 din privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG HOTĂRÂREA nr. 49 din privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG HOTĂRÂREA nr. 49 din 31.05.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit

Mai mult

România Judeţul Vaslui Consiliul Local al Oraşului Negreşti Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod Tel./Fax: 0235/ consiliullocalnegre

România Judeţul Vaslui Consiliul Local al Oraşului Negreşti Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod Tel./Fax: 0235/ consiliullocalnegre România Judeţul Vaslui Consiliul Local al Oraşului Negreşti Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod 735200 Tel./Fax: 0235/457679 e-mail: consiliullocalnegresti@gmail.com Hotărârea nr. 31 privind stabilirea impozitelor

Mai mult

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS JUDETUL ILFOV PROIECT DE HOTARARE Privind aprobare PUZ Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS JUDETUL ILFOV PROIECT DE HOTARARE Privind aprobare PUZ Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS JUDETUL ILFOV PROIECT DE HOTARARE Privind aprobare PUZ Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si Raportul de specialitate al compartimentului de resort

Mai mult

Microsoft Word - anexa hot itl 2018 (1).doc

Microsoft Word - anexa hot itl 2018 (1).doc Anexa la H.C.L. Sageata nr.67/2018 IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie integral venituri proprii ale bugetului

Mai mult

Microsoft Word - hot itl 2018.doc

Microsoft Word - hot itl 2018.doc R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU COMUNA PUIESTI CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău

Mai mult

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

Mai mult

Anexa 9 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, Niveluri indexate pentru a

Anexa 9 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, Niveluri indexate pentru a Anexa 9 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, Niveluri indexate pentru anul 2015 Niveluri indexate pentru anul 2016 in mediul

Mai mult

MUNICIPIUL BĂILEŞTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal , Băileşti; Str. Revoluţiei, nr. 1 Tel ; ; Fax: www.

MUNICIPIUL BĂILEŞTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal , Băileşti; Str. Revoluţiei, nr. 1 Tel ; ; Fax: www. MUNICIPIUL BĂILEŞTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100, Băileşti; Str. Revoluţiei, nr. 1 Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956 www.primariabailesti.ro; clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com

Mai mult

ANEXA Nr

ANEXA Nr ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE Cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora pentru anul 2018 I. IMPOZITUL PE CLADIRI (art. 455-462 ) Impozitul pe clădiri, precum

Mai mult

Act LexBrowser

Act LexBrowser STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE ROMÂNIA Judeţul.......... UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ.......... Model 2016 ITL - 005 Nr. înreg........../data.......... Numărul de rol

Mai mult

Anexa nr. 1 la HCL nr. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2017 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE SI AMENZ

Anexa nr. 1 la HCL nr. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2017 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE SI AMENZ Anexa nr. 1 la HCL nr. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2017 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE SI AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI PRIMAR Nr / PROIECT HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 201

ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI PRIMAR Nr / PROIECT HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 201 ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI PRIMAR Nr. 18577/19.10.2015 PROIECT HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 Consiliul Local al mun.urziceni, judet Ialomita Având

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 43/ IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România da

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 43/ IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România da ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 43/27.11.2015 IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând

Mai mult

ANEXA 1 TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2016

ANEXA 1 TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2016 ANEXA 1 TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 016 IMPOZITE SI TAXE LOCALE CAPITOLUL I IMPOZITUL SI TAXA

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 Consiliul local a

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 Consiliul local a CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 02 februarie 2015; Având în vedere : - expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Mai mult

ROMANIA Anexa nr

ROMANIA Anexa nr ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL COMUNA CASIN HOTARAREA NR.31 DIN 21.05.2007 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2008 Consiliul local al comunei Casin; Avand in vedere Raportul

Mai mult

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA Nr. 86 doc.doc

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 86 doc.doc ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a

Mai mult

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2019 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat

Mai mult

Microsoft Word - HG TARIFE OUG RCA .docx

Microsoft Word - HG TARIFE OUG RCA .docx 1 www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro HOTĂRÂRE nr. 826 din 2 noiembrie 2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de

Mai mult

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cu domiciliul(*2)/sediul... în judeţul... municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L

Microsoft Word - H.C.L JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA HOTĂRÂREA Nr. 1 / 08.01.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Apa pe trimestrul al IV lea din anul 2014. Consiliul Local al comunei

Mai mult

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ Către... [conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)] CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul*1)..., CNP, cu domiciliul*2)/sediul... în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna...,

Mai mult

Către,

Către, Pag. 1 Către, Preşedintele Consiliului judeţean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

Consiliul Local al comunei Zăbrani Comuna Zăbrani , str. Principală nr. 95, Judeţul Arad Tel. 0257/457001, Fax. 0257/ primariazabr

Consiliul Local al comunei Zăbrani Comuna Zăbrani , str. Principală nr. 95, Judeţul Arad Tel. 0257/457001, Fax. 0257/ primariazabr Consiliul Local al comunei Zăbrani Comuna Zăbrani-317410, str. Principală nr. 95, Judeţul Arad Tel. 0257/457001, Fax. 0257/457430 e-mail: primariazabrani@yahoo.com HOTĂRÂREA NR. 128 Din 21.12.2018 privind

Mai mult

3.Venituri Lg 416 in 2015

3.Venituri Lg 416 in 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea

Mai mult

Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ c

Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ c Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ cu domiciliul/sediul(2) în județul., mun./oraș/comuna.,

Mai mult

JUDEŢUL MARAMURES COMUNA BAITA DE SUB CODRU CONSILIUL LOCAL ROMANIA HOTARARE cu privire la aprobarea proiectului acordului de parteneriat şi participa

JUDEŢUL MARAMURES COMUNA BAITA DE SUB CODRU CONSILIUL LOCAL ROMANIA HOTARARE cu privire la aprobarea proiectului acordului de parteneriat şi participa JUDEŢUL MARAMURES COMUNA BAITA DE SUB CODRU cu privire la aprobarea proiectului acordului de parteneriat şi participarea comunei la promovarea şi realizarea proiectului «DRUMUL NORDULUI «Avand in vedere

Mai mult

F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnat

F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnat F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul (1),CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională

Mai mult

ROMANIA-JUDETUL CALARASI

ROMANIA-JUDETUL CALARASI ROMÂNIA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI COMUNA MÎNĂSTIREA PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul

Mai mult

ANEXA 1 Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri A. Persoane fizice CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite

ANEXA 1 Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri A. Persoane fizice CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite ANEXA 1 Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri A. Persoane fizice CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile

Mai mult

Microsoft Word - Anexa II - HCL 414 din 21 octombrie 2008.doc

Microsoft Word - Anexa II - HCL 414 din 21 octombrie 2008.doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ANEXA II la CLUJ-NAPOCA Hotărârea nr. 414/2008 LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE O PERIOADA DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.134 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau privat

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.134 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau privat MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.134 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal

Mai mult

Către,

Către, Către, Primarul Comunei Moşniţa Nouă CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul 2) /sediul în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna....,

Mai mult

INFORMATII UTILE SCUTIRI site

INFORMATII UTILE SCUTIRI site INFORMATII UTILE SCUTIRI IMPOZITUL PE CLADIRI 1. Nu se datoreaza impozit pe cladiri, in conformitate cu art. 456, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 pentru: p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri

Mai mult

ROMÂNIA JUDETUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL COCORA H O T Ă R Â R E privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor precedenţi pentru finanţa

ROMÂNIA JUDETUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL COCORA H O T Ă R Â R E privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor precedenţi pentru finanţa ROMÂNIA JUDETUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL COCORA H O T Ă R Â R E privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A Consiliul local

Mai mult

Către,.Primarul Orasului Pecica CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu d

Către,.Primarul Orasului Pecica CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu d Către,.Primarul Orasului Pecica CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul 2)/sediul în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna...,

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E pe terenul intravilan,

Mai mult

1. számú melléklet, az 51/2017-es Tanácsi Határozathoz TÁBLÁZAT Mezőterem község Helyi Tanácsának, a as évre vonatkozó adók és helyi illetékek,

1. számú melléklet, az 51/2017-es Tanácsi Határozathoz TÁBLÁZAT Mezőterem község Helyi Tanácsának, a as évre vonatkozó adók és helyi illetékek, 1. számú melléklet, az 51/2017-es Tanácsi Határozathoz TÁBLÁZAT Mezőterem község Helyi Tanácsának, a 2018 -as évre vonatkozó adók és helyi illetékek, illetve díjszabások megállapítására vonatkozó Határozathoz

Mai mult

ROMANIA JUDETUL GALATI ORASUL TIRGU BUJOR PRIMARIA Str.Eremia Grigorescu nr.105tel Fax RAPORT D

ROMANIA JUDETUL GALATI ORASUL TIRGU BUJOR PRIMARIA Str.Eremia Grigorescu nr.105tel Fax RAPORT D ROMANIA JUDETUL GALATI ORASUL TIRGU BUJOR PRIMARIA Str.Eremia Grigorescu nr.105tel 0236340339 Fax 0236340561 E-mail primariatgbujor@yahoo.com RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI

Mai mult

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Către, PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA C E R E R E PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul 1).., CNPI_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/sediul 2) în judeţul...., municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

Către,

Către, Către, Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1 )..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul 2 )/sediul în judeţul...,

Mai mult

Microsoft Word - F _cerere AC-AD_.doc

Microsoft Word - F _cerere AC-AD_.doc Către, PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI (pag.1) C E R E R E pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1).........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/sediul

Mai mult

CONSILIUL LOCAL TELIU r JUDEŢUL BRAŞOV România - Braşov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449 PROIECT DE HOTARARE NR.1 Din Obiect: privind

CONSILIUL LOCAL TELIU r JUDEŢUL BRAŞOV România - Braşov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449 PROIECT DE HOTARARE NR.1 Din Obiect: privind CONSILIUL LOCAL TELIU r JUDEŢUL BRAŞOV România - Braşov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449 PROIECT DE HOTARARE NR.1 Din 08.01.2019 Obiect: privind instituirea taxei speciale de salubrizare, în anul

Mai mult

R O M Â N I A J U D E Ţ U L S I B I U C O M U N A O R L A T C O N S I L I U L L O C A L : H O T Ă R Â R E A Nr. 9 / 2016 privind aprobarea bugetului l

R O M Â N I A J U D E Ţ U L S I B I U C O M U N A O R L A T C O N S I L I U L L O C A L : H O T Ă R Â R E A Nr. 9 / 2016 privind aprobarea bugetului l R O M Â N I A J U D E Ţ U L S I B I U C O M U N A O R L A T C O N S I L I U L L O C A L : H O T Ă R Â R E A Nr. 9 / 2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2016 Consiliul Local

Mai mult

Informare ajutor incalzire Sezonul noiembrie 2017 martie 2018 Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în per

Informare ajutor incalzire Sezonul noiembrie 2017 martie 2018 Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în per Informare ajutor incalzire Sezonul noiembrie 2017 martie 2018 Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile

Mai mult

2

2 2. (1) Taxa aviz program de funcţionare pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în CAEN Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563

Mai mult

Microsoft Word - Proiect buget 2009.doc

Microsoft Word - Proiect buget 2009.doc Comuna BĂNIA Primar Nr. 917 din 20.03.2009 A N U N Ţ Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi în conformitate cu prevederile L.273/2006 a finanţelor publice

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.532 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau privat

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.532 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau privat MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.3 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal

Mai mult

CONSILIUL LOCAL PIETRARI Anexa nr. 4 la HCL nr.36/ LIST A FACILIT ATILOR FISCALE ACORDA TE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA PIETRARI PENTRU IMPOZ

CONSILIUL LOCAL PIETRARI Anexa nr. 4 la HCL nr.36/ LIST A FACILIT ATILOR FISCALE ACORDA TE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA PIETRARI PENTRU IMPOZ CONSILIUL LOCAL PIETRARI Anexa nr. 4 la HCL nr.36/30.10.2015 LIST A FACILIT ATILOR FISCALE ACORDA TE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA PIETRARI PENTRU IMPOZITELE si TAXELE LOCALE DATORATE DE ACE~TIA in ANUL

Mai mult

PROCES VERBAL

PROCES VERBAL PROCES VERBAL Incheiat astazi, 27.08.2010, la sedinta ordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Dl. consilier Dinca Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a

Mai mult