Fisa de Date

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Fisa de Date"

Transcriere

1 SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: Ţara: România Persoana de contact: ing. Bogdan Faur Telefon: , int achizitii@primariaarad.ro Fax: Adresa de internet : I.2. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: ministere ori alte autorităţi publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau apărare local ordine publică/siguranţă naţională agenţii naţionale mediu x autorităţi locale economico-financiare alte instituţii guvernate de legea publică sănătate instituţie europeană/organizaţie internaţională construcţii şi amenajarea teritoriului altele (specificaţi) protecţie socială recreere, cultură şi religie educaţie activităţi relevante energie apă poştă transport x altele : administraţie publică locală Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: Da Nu x Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: x la adresa menţionată la pct. I.1 altele: (specificaţi : adresa/fax/interval orar) Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: inclusiv. Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: , ora 17:00. Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective. I.3. Căi de atac Eventualele contestaţii se pot depune: - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Autoritatea Contractantă; - fie la instanţa competentă în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea contractantă. 1

2 Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Strada Stavropoleos nr.6, Sector 3 Localitatea: Bucureşti Cod poştal: Ţara: România office@cnsc.ro Telefon: Adresa internet: Fax: Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Timişoara Adresa: Pţa Ţepeş Vodă 2A Localitatea: Timişoara Cod poştal: Ţara: România Telefon: Adresa internet: Fax: I.4. Sursa de finanţare: Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Bugetul general al Municipiului Arad Calendarul achiziţiei Data limită de solicitare de clarificări inclusiv Data limită de răspuns la clarificări , ora 17:00 Data limită de depunere a ofertelor , ora 09:00 Data deschiderii ofertelor , ora 10:00 Data limită de evaluare a ofertelor (estimare) Data limită de informare a ofertanţilor privind rezultatul aplicării procedurii (estimare) Data semnării contractului (estimare) II OBIECTUL CONTRACTULUI După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da nu x Dacă DA faceţi referire la proiect/program: II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: Studiu de Fezabilitate Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu. II.1.2) Denumire contract şi locul de prestare: Studiu de Fezabilitate Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu. La sediile operatorilor economici semnatari ai contractului de achiziţie publică. (a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii x Execuţie Proiectare şi execuţie Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă Principala locaţie a lucrării Cod CPV: Cumpărare Leasing Închiriere Cumpărare în rate Principalul loc de livrare: Cod CPV: II.1.3) Procedura se finalizează prin :Contract de achiziţie publică: Încheierea unui acord cadru: Categoria serviciului: Anexa 2A Anexa 2B din Nomenclatorul codurilor CPV. Principalul loc de prestare: La sediile operatorilor economici semnatari ai contractului de achiziţie publică Cod CPV: : Studii de fezabilitate X 2

3 II.1.4. Durata contractului de achiziţie publica: 6 luni de la semnarea contractului de achiziţie publică. Ani luni: 6 zile: II.1.5.Informaţii privind acordul cadru: nu este cazul Acordul cadru cu mai mulţi operatori Acordul cadru cu un singur operator Nr. sau, dacă este cazul nr. maxim al participanţilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata în ani sau luni Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA NU II.1.6) Divizare pe loturi da nu x Ofertele se depun pe: un singur lot unul sau mai multe toate loturile Alte informaţii referitoare la loturi: II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate da nu x II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total prestaţii servicii: Întocmirea Studiului de Fezabilitate Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad. Valoarea estimată a contractului : ,81 lei fără TVA ( lei cu TVA) Curs valutar 1 euro = 4,3006 lei la data de II.2.2) Opţiuni da nu x III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract III.1.1 Contract rezervat III.1.2 Altele IV. PROCEDURA da da nu x nu x IV.1) Procedura selectată Licitaţie deschisă x Negociere cu anunţ de participare Licitaţie restrânsă Negociere fără anunţ de participare Licitaţie restrânsă Cerere de oferte Dialog competitiv Concurs de soluţii IV.2) Etapă finală de licitaţie electronică da nu x Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică : nu este cazul. IV.3.) Legislaţia aplicată: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr.418/ Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.625/

4 V. CRITERII DE CALIFICARE V.1) Situaţia personală a candidatului Declaraţie privind eligibilitatea Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006 Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată Ofertanţii vor completa si depune declaraţia pe propria răspundere completată în conformitate cu FORMULARUL 12A (original). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 180 din OUG 34/2006. Ofertanţii vor completa şi depune declaraţia în conformitate cu FORMULARUL 12B (original). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Nu este cazul. Solicitat Nesolicitat x V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice romane Ofertanţii vor depune Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (original sau copie legalizată), din care sa reiasă că ofertanţii au ca obiect de activitate Servicii de proiectare. În cazul unei asocieri, cel puţin unul din asociaţi trebuie să îndeplinească cerinţa de mai sus. Persoane juridice străine Documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional (traducere autorizată în limba română), în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, precum şi un Certificat de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs. V.3.) Situaţia economico-financiară Informaţii privind situaţia economicofinanciară: V.4.) Capacitatea tehnică şi/ sau profesională Informaţii privind capacitatea tehnică Ofertanţii vor completa şi depune fişa de informaţii generale - FORMULARUL 2B - din care sa reiasă cifra medie de afaceri pe anii 2007, 2008 şi Cifra medie de afaceri declarata trebuie sa fie de minim lei. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. Ofertanţii vor completa şi depune declaraţia privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, 4

5 Informaţii privind experienţa similară Solicitat Nesolicitat x Informaţii privind capacitatea profesională Solicitat Nesolicitat x Informaţii privind oferta independentă Informaţii privind asigurarea calităţii serviciilor Declaraţie privind respectarea condiţiilor de munca, mediu şi sănătate pentru locul de munca Informaţii privind asocierea / subcontractanţii indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi publice sau clienţi privaţi. Se va completa FORMULARUL 12E + Anexa. Nu este cazul. Nu este cazul. Ofertanţii vor depune declaraţia de participare la procedura de achiziţie cu ofertă independentă, conform FORMULARULUI 7. Ofertanţii trebuie să dovedească implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 pentru gama de servicii solicitate (servicii de proiectare), certificat valabil la data deschiderii ofertelor. În cazul unei asocieri, este obligatoriu ca fiecare asociat să prezinte acest certificat. Neprezentarea acestui certificat sau prezentarea unui certificat care se referă la alte domenii de activitate decât cel solicitat de autoritatea contractantă, duce la excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de servicii. Nu se acceptă ofertanţi în curs de certificare. Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii conform Legii privind securitatea si sănătatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului modificata si completata, şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Ofertanţii vor completa şi depune FORMULARUL 12G cu subcontractanţii şi specializarea acestora dacă este cazul. Această listă va fi însoţită şi de acordurile de subcontractare, acorduri care vor evidentia in mod explicit partea de contract ce revine fiecarui subcontractant. Ofertantul nu va subcontracta serviciile în proporţie mai mare de 49%. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, va legaliza asocierea (FORMULARUL B 5.1), iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, înainte de data semnării contractului. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociaţiei şi confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de semnătură din 5

6 partea tuturor asociaţilor individuali din cadrul asociatiei. Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tututror asociaţilor, individual şi colectiv, şi că liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toţi asociaţii din Asociaţie/Consorţiu sunt obligaţi să rămână în Asociaţie/Consorţiu pe întreaga durată a contractului. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele menţionate la punctele V. 1, V.2, V.3 si V.4. OBSERVATII: 1. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, toate documentele menţionate mai sus vor fi transmise în limba in care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. 2. În cazul în care ofertanţii optează pentru prezentarea documentelor de calificare in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4, 5 si 6 din HG 925/2006, modificată prin HG 834/2009, atunci aceştia vor depune la autoritatea contractantă documentele solicitate in termen de maxim 7 zile de la solicitarea expresă a autorităţii contractante. VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI.3) Garanţie de participare Oferta va fi redactată şi depusă în limba română. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în limba originală, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. 120 zile de la data deschiderii ofertelor, respectiv până la data de inclusiv. Orice ofertă valabilă pe o perioadă mai scurtă decât cea solicitată va fi respinsă ca fiind inacceptabilă. Cuantumul garanţiei de participare este de 8000 lei. Garanţia de participare se constituie în lei. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la data deschiderii ofertelor), respectiv până în data de inclusiv. Modul de constituire a garanţiei de participare: - Instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancară sau societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante, conform FORMULARULUI 10 din secţiunea Formulare. 6

7 VI.4) Modul de prezentare a ofertei tehnice Solicitat Nesolicitat x VI.5) Modul de prezentare a ofertei financiare VI.6) Modul de prezentare a ofertei Scrisoarea de garanţie bancară va fi eliberată de o bancă/societate de asigurări cu sediul în România şi se va depune în original; in cazul scrisorilor de garanţie bancară emise de o bancă din străinătate, se va prezenta în anexă traducerea autorizată şi autentificată notarial a acesteia. - Ordin de plată vizat de bancă, însoţit de extrasul de cont al ofertantului din care să reiasă debitarea contului cu suma echivalentă garanţiei. Contul pentru garanţii de participare la licitaţii al Municipiului Arad deschis la Trezoreria municipiului Arad este: RO40TREZ XXX Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie prezentată astfel încât comisia de evaluare să poată constata îndeplinirea acestei cerinţe fără a deschide plicul exterior. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care la data şi ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii garanţiei de participare în forma, cuantumul şi perioada de valabilitate solicitate în prezenta documentaţie de atribuire. Ofertanţii care vor constitui garanţia de participare conform art. 16 alin.(2) din Legea 346/2004 privind stimularea Întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, vor face dovada că sunt incluşi in aceasta categorie şi vor completa FORMULARUL 5. Modul de restituire a garanţiei pentru participare: Garanţia de participare se restituie: - ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie - ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. Nu este cazul Oferta financiară se elaborează în lei fără TVA, conform Formularului 10B şi va cuprinde oferta pentru îndplinirea integrală a cerinţelor din caietul de sarcini. Oferta financiară va fi insoţită de contractul de servicii (vezi Sectiunea IV) semnat şi ştampilat pe fiecare pagină în parte, împreună cu eventualele obiecţiuni. Observaţie: Neprezentarea ofertei financiare atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul ofertanţilor de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care 7

8 VI.7) Termenul limită de depunere a ofertelor VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 75, Arad, judeţul Arad Registratura generală, camera 5. Data limită pentru depunerea ofertelor: , ora 09:00 Numărul de exemplare: 1 exemplar original. Modul de prezentare al ofertei: Ofertantul are obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei. Oferta va conţine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. Ofertantul trebuie să sigileze documentele de calificare, oferta tehnică şi oferta financiară în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante, cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE , ora 10:00, respectiv cu denumirea Studiu de Fezabilitate Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu. Candidatul va suporta toate costurile asociate prezentării ofertei si a documentelor de calificare (documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară). Plicul va fi însoţit de următoarele documente, care nu vor fi introduse în plic: a) Scrisoarea de înaintare FORMULARUL B2; b) Dovada constituirii garanţiei de participare; c) Împuternicirea scrisă din partea reprezentantului legal al ofertantului pentru persoanele desemnate să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor; d) Copia actului de identitate (B.I./C.I.) a persoanei participante la această şedinţă , ora 09:00 Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită la pct. I.1, sau după expirarea datei limită pentru depunere, este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. 8

9 VI.9) Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: - Data şi ora: , ora 10:00 - Locul deschiderii ofertelor: Primăria Municipiului Arad, cam. 13, parter. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: - reprezentanţii firmelor ofertante vor participa la şedinţa de deschidere a ofertelor pe baza unei împuterniciri emise de reprezentantul legal al ofertantului, având asupra lor actul de identitate ( B.I. sau C.I. ). VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VII.1) Preţul cel mai scăzut. VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică nu DA Factori de evaluare 1. Factor financiar - preţul ofertei 2. Factor tehnic Punctaj maxim puncte puncte Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul al punctajului : 1. Factor financiar P.max = punctajul maxim = 60 pct P.n = punctaj ofertei pr. min. = preţul minim pr. n = preţ ofertat pr. min x P.max P.n = pr. n 2. Factor tehnic: - pentru prezentarea de către ofertant a unor dovezi scrise autentice referitoare la întocmirea de către acesta a unui studiu de fezabilitate pentru o parcare subterană cu minim 2 nivele şi minim 500 locuri de parcare, se vor acorda 10 puncte; - pentru prezentarea de către ofertant a unor dovezi scrise autentice referitoare la întocmirea de către acesta a unui studiu de fezabilitate pentru o parcare subterană cu minim 2 nivele şi minim 500 locuri de parcare, studiu care a stat la baza întocmirii unui Proiect Tehnic, se vor acorda 20 puncte; - pentru prezentarea de către ofertant a unor dovezi scrise autentice referitoare la întocmirea de către acesta a unui studiu de fezabilitate pentru o parcare 9

10 subterană cu minim 2 nivele şi minim 500 locuri de parcare, studiu care a stat la baza întocmirii unui Proiect Tehnic, urmat de execuţia efectivă a parcării subterane, se va acorda punctajul maxim, adică 40 de puncte. - pentru neprezentarea unor asemenea dovezi se vor acorda 0 puncte. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII VIII.1 Ajustarea preţului contractului Nu este cazul. DA NU x VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului. DA x NU Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului de servicii, fără TVA, şi se constituie prin reţineri din facturile înaintate la plată Autorităţii Contractante. În acest sens, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreata de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Nota : Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004, de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia de participare şi de garanţia de bună execuţie. Întocmit Iulian Morar 10

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

fisa_de_date

fisa_de_date Nr.7149/08.04.2011 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

FDA Gellert

FDA Gellert FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE Adresa: P-ţa 25 Octombrie nr. 1 Localitate: Satu Mare Cod postal: 440026 Tara: ROMÂNIA Persoana de contact:

Mai mult

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE CA Adresa: SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECTOR 3 Localitate:

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

FISA_date PUZ Nucului

FISA_date PUZ Nucului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +40-268-416550 www.brasovcity.ro Serviciul Achiziţii Publice Fax:. 0268/474260, tel: 0268/416550 int.124 APROBAT PRIMAR George Scripcaru

Mai mult

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Localitate: Bucuresti Cod poştal:

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat:

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat: Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei Nr. 1492/15.07.2019 pentru atribuirea achiziției, având ca obiect CANALIZARE PLUVIALA Achiziție cu oferta in plic licitatie deschisa Cod CPV 45232130-2 lucrari

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "De

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional De UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" DIRECTOR, Adina

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. Filiala a C.N. ROMARM S.A. Adresa: Str.

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare Fisa de date SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Municipiul

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

LICITAŢIE DESCHISĂ

LICITAŢIE DESCHISĂ Se aprobă, Rector, Prof. dr. ing. Ion Giurma CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTA Nr. crt. Paşi de urmat Data previzională 1. Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii : a)identificarea

Mai mult

Microsoft Word - gradinita 9.docx

Microsoft Word - gradinita 9.docx NICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DARIA SAVIN, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: DARIA SAVIN, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro,

Mai mult

Microsoft Word - Documentatie atribuire - Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR.doc

Microsoft Word - Documentatie atribuire - Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR.doc 7 GUVERNUL ROMÂNIEI Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR cod CPV 72200000-7 Servicii de programare şi

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI Facultatea de Constructii si Instalatii Aprobat, Rector, Prof.dr.ing. Ion GIURMA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTE pentru reparatii si renovare Hala

Mai mult

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare,

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, Anexa nr.3 la HCL nr.307/27.10.2017 JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ 0751028118, Fax 02337901008; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ; E- Mail tgnt@primariatgneamt.ro

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

Microsoft Word - caiet de sarcini magazin

Microsoft Word - caiet de sarcini magazin CAIET DE SARCINI CAPITOLUL I Datele de identificare ale locatorului (titularul dreptului de administrare) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit, în baza adresei nr. 7913 din 15.11.2012 prin care se aprobă

Mai mult

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Inchiriere spatiu Intocmit Dragos Marcu 1 FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: ARAS ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA Adresă: BD. GARII OBOR, NR 23, SECTOR

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

realizare proiect tehnic de...

realizare proiect tehnic de... 1 of 5 13.10.2010 10:06 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare INVITATIE DE PARTICIPARE (FISA DE DATE) SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ocolul Silvic Rasinari R.A. Adresa postala: str. O. Goga nr. 1687, Localitatea: Rasinari, Cod

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit în scopul prezentării procedurii de selecţie a partenerilor

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Mai mult

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri Anunt de participare (sectoriale) numarul 182426/02.02.2018 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: Ministerul Finanţelor Publice Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Microsoft Word - Documentatie servicii releve 2011.doc

Microsoft Word - Documentatie servicii releve 2011.doc OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucureşti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon centrală: +40-21-306.08.00/01/02/. /28/29 Telefon Director: +40-21-315.90.66 Fax: : +40-21-312.38.19

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale 2007-2013 Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Targu Bujor Judetul Galati DOCUMENTATIE

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSURARE FIBRĂ OPTICĂ TIP OTDR COD CPV 38410000-2 PROCEDURA DE ACHIZIŢIE:

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA Anexa nr.1 la HCL nr.27/30.05.2017 REGULAMENT - CADRU privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat / închirierea

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Microsoft Word - DOCUMENTAu0162IE DE ATRIBUIRE decembrie.docx

Microsoft Word - DOCUMENTAu0162IE  DE  ATRIBUIRE decembrie.docx DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru achiziţia publică de Servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de servire a mesei, cod CPV: 55000000-0 - Servicii hoteliere,de restaurant si de vanzare cu

Mai mult

Se aprobă

Se aprobă I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinara Bucureşti

Mai mult

REGULAMENT – CADRU

REGULAMENT – CADRU ROMANIA JUDETUL CALARASI COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU CONSILIUL LOCAL H O T A R Â R E privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea /

Mai mult

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: 45232150) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: 45232400) Lucrari de constructii de statii de epurare (CPV: 45252100) Servicii

Mai mult

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor 1 Încheiat astăzi, 21 ianuarie 2011, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea: - atribuir

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor 1 Încheiat astăzi, 21 ianuarie 2011, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea: - atribuir PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor 1 Încheiat astăzi, 21 ianuarie 2011, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea: - atribuirii contractului de achiziţie publică - încheierii acordului-cadru

Mai mult

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Nr..../... DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE Realizare proiect tehnic, Detalii de execuţie, Elaborare documentaţii pentru avize, acorduri, autorizaţii, Asistenţă din partea proiectantului

Mai mult

D[1].A

D[1].A D ROMANIA CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI Nr. 468/25.03.2010 CENTRUL de RECUPERARE si REABILITARE NEUROPSIHIATRICA pentru Persoane Adulte cu Handicap

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie FetestiSRTFC Constanta

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: bdul LASCAR

Mai mult

LICITAŢIE DESCHISĂ

LICITAŢIE DESCHISĂ Se aprobă, Rector, Prof. dr. ing. Ion Giurma CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTA Nr. crt. Paşi de urmat Data previzională 1. Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii : a)identificarea

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc Anunt de participare numarul 149468/26.02.2014 Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e)

Mai mult

Observ

Observ Nr..../... Aprobat, DIRECTOR GENERAL Marius POPENŢIU Avizat, Director Executiv Buget Finanţe Albertina NASTASE Avizat, Şef Oficiu Contencios şi Reglementări Interne Cătălina SĂRĂCUŢU DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr / AVIZAT, DIRECTOR GENERAL Gheorghe Toma ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, Ioan-Hor

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr / AVIZAT, DIRECTOR GENERAL Gheorghe Toma ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, Ioan-Hor MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1762 /02.04.2009 AVIZAT, DIRECTOR GENERAL Gheorghe Toma ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, Ioan-Horia Plăiaşu DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru achiziţia

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

ADM/0679/ Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fisca

ADM/0679/ Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fisca ADM/0679/17.05.2011 Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fiscal 8844560, achiziţionează în conformitate cu prevederile

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: /

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: / R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Mai mult

Nr

Nr Documentatia privind atribuirea contractului de achiziție publică CONTRACT DE FURNIZARE MULTIFUNCTIONALA Beneficiar: S.C. EDITURA DE VEST S.R.L., cu sediul social în Municipiul Timisoara, str. Episcop

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Anexa 2 la HCL nr.3 din CAIET DE SARCINI privind valorificarea prin licitație publică prin strigare a unor mijloace fixe, 1buc Dacia Logan

Anexa 2 la HCL nr.3 din CAIET DE SARCINI privind valorificarea prin licitație publică prin strigare a unor mijloace fixe, 1buc Dacia Logan Anexa 2 la HCL nr.3 din 23.01. 2019 CAIET DE SARCINI privind valorificarea prin licitație publică prin strigare a unor mijloace fixe, 1buc Dacia Logan, 1 buc. Dacia Logan și 1 buc. Tractor U650 cu remorcă

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE ASOCIAŢIA WWF-PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA Aprobat Director Program Magor Imre Csibi DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL având ca obiect Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI RECTORATUL Nr. 5742/26.03.2008 Aprobare Rector, Prof.dr.ing. Ion GIURMA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE prin aplicarea procedurii de

Mai mult

LISTA IMOBILELOR CARE POT FI VÂNDUTE IN CONDIŢIILE ART.8 alin.(5) - (7) * din OUG.15/2013 Nr. crt. poz. OUG parţial 42 parţia

LISTA IMOBILELOR CARE POT FI VÂNDUTE IN CONDIŢIILE ART.8 alin.(5) - (7) * din OUG.15/2013 Nr. crt. poz. OUG parţial 42 parţia LISTA IMOBILELOR CARE POT FI VÂNDUTE IN CONDIŢIILE ART.8 alin.(5) - (7) * din OUG.15/2013 Nr. crt. poz. OUG 15 1 12 2 15 3 29 4 5 42 42 6 52 7 65 8 67 9 81 10 193 Denumire imobil Teren aferent Hotelului

Mai mult

Documentatie de atribuire proiectare1

Documentatie de atribuire proiectare1 FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. Autoritatea contractantă Denumire: Consiliul Judetean Neamt Adresă: str. Alexandru cel Bun nr.27 Localitate: Piatra Neamt Persoana de contact: Sorin Condurache-sef serviciu

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE Anexa nr.1 la H.C.L.M. Nr. / ROMÂNIA JUDEŢUL GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU METODOLOGIA GENERALĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul Domenii Instrumente de masurat (CPV: 38410000) Detalii Organizator: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Localizare: Romania (Constanta) Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 24-12-2014 (12 zile ramase) Termen

Mai mult

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA, cod Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod proiect 2017-C/I/RK-3417 «Inapoi la Lista Urmareste

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 365165 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 159471 / 25.09.2014 Data transmiterii in SEAP: 25.09.2014 15:39 Data acceptarii ANRMAP: 26.09.2014

Mai mult

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY NORME PROPRII privind atribuirea contractelor de prestări servicii care se incadreaza in Anexa 2 din Legea 98/2016 CAPITOLUL

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY NORME PROPRII privind atribuirea contractelor de prestări servicii care se incadreaza in Anexa 2 din Legea 98/2016 CAPITOLUL FEDERATIA ROMANA DE RUGBY NORME PROPRII privind atribuirea contractelor de prestări servicii care se incadreaza in Anexa 2 din Legea 98/2016 CAPITOLUL I. Dispoziţii generale Art. 1 (1) Prezentele norme

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie:

Mai mult