C(2015)6507/F1 - RO

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "C(2015)6507/F1 - RO"

Transcriere

1 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2015) 6507 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii (Text cu relevanță pentru SEE) RO RO

2 EXPUNERE DE MOTIVE 1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății 1 abrogă Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială 2 din 20 iulie Articolul 11 din regulament împuternicește Comisia Europeană să adopte acte delegate de stabilire a cerințelor specifice privind compoziția și informarea pentru produsele alimentare din domeniul său de aplicare. Actele delegate respective se adoptă până la 20 iulie Produsele alimentare în cauză sunt: Formulele de început și formulele de continuare; Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii; Produsele alimentare destinate unor scopuri medicale speciale; Înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. Considerentul 27 din regulament prevede obligația Comisiei de a ține seama, la adoptarea acestor norme, de Directiva 1996/8/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 privind alimentele destinate utilizării în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate 3, Directiva 1999/21/CE din 25 martie 1999 privind alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale 4, Directiva 2006/125/CE din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică 5 și Directiva 2006/141/CE din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică 6, care prevăd norme în prezent pentru produsele susmenționate. Articolul 20 alineatul (4) din regulament prevede că directivele existente ale Comisiei se abrogă de la data intrării în vigoare a actelor delegate adoptate de către Comisie. Prezentul regulament delegat transferă normele existente ale Directivei 2006/125/CE a Comisiei privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică în noul cadru al Regulamentului (UE) nr. 609/2013 și, dacă este cazul, le actualizează pe baza consultărilor descrise la punctul CONSULTĂRI PREALABILE ADOPTĂRII ACTULUI Experții din statele membre au fost consultați în cadrul grupului de experți privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor JO L 181, , p. 35. JO L 124, , p. 21. JO L 55, , p. 22. JO L 91, , p. 29. JO L 339, , p. 16. JO L 401, , p. 1. RO 2 RO

3 scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății 7 care s-a reunit pe această temă, la 15 mai și la 13 septembrie 2013, precum și la 18 februarie ONG-urile și alte părți interesate au fost consultate în cadrul Grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor 8, care a organizat un grup de lucru pe această temă la 17 februarie Posibilitatea de a prezenta observații scrise a fost acordată tuturor părților interesate și observațiile acestora au fost luate în considerare, după caz. De asemenea, s-au organizat reuniuni bilaterale cu toate părțile interesate, după caz. 3. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT Regulamentul delegat intenționează să includă normele existente din Directiva 2006/125/CE. În ceea ce privește normele de etichetare, sunt prevăzute numai adaptări minore, în principal pentru a se asigura coerența cu normele orizontale din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 9, luând în considerare caracteristicile specifice ale produselor. Ca urmare a solicitării statelor membre și operatorilor din industria alimentară, anexa cuprinzând consumul zilnic de referință de vitamine și minerale pentru produsele alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică este actualizată pentru a se asigura coerența cu normele aplicabile formulelor de început și formulelor de continuare. Punerea în aplicare a regulamentului delegat este amânată pentru a permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze la schimbările tehnice Referința E02893 în Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei. Referința E00860 în Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei. JO L 304, , p. 18. RO 3 RO

4 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii (Text cu relevanță pentru SEE) COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei 10, în special articolul 11 alineatul (1), întrucât: (1) Directiva 2006/125/CE a Comisiei 11 stabilește norme armonizate privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii în cadrul Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului 12. (2) Directivele 2009/39/CE și 2006/125/CE sunt abrogate prin Regulamentul (UE) nr. 609/2013. Regulamentul respectiv stabilește cerințe generale privind compoziția și informarea pentru diferite categorii de produse alimentare, inclusiv preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii. Comisia trebuie să adopte cerințe specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii, luând în considerare dispozițiile Directivei 2006/125/CE. (3) Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică sunt utilizate ca parte a unui regim alimentar diversificat și nu constituie singura sursă de hrană a sugarilor și a copiilor de vârstă mică. (4) Compoziția esențială a preparatelor pe bază de cereale și a alimentelor pentru copii trebuie să îndeplinească cerințele nutriționale ale sugarilor și copiilor mici în bună stare de sănătate, astfel cum sunt stabilite prin datele științifice general acceptate. (5) În funcție de condițiile sociale și culturale existente în Uniunea Europeană, există o mare varietate de preparate pe bază de cereale și alimente pentru copii, ceea ce JO L 181, , p. 35. Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (JO L 339, , p. 16). Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială (JO L 124, , p. 21). RO 4 RO

5 reflectă alimentația foarte variată a sugarilor în perioada de înțărcare și a copiilor. Așadar nu este recomandabil să se stabilească norme detaliate privind compoziția acestor produse alimentare. (6) Natura și destinația preparatelor pe bază de cereale și ale alimentelor pentru copii necesită stabilirea unor cerințe specifice în materie de compoziție, precum și restricții privind conținutul de vitamine, minerale și alți nutrienți prezente în produs sau adăugate la acesta. Aceste norme ar trebui să se bazeze pe normele din Directiva 2006/125/CE, având în vedere faptul că acestea au asigurat un cadru adecvat pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii până în prezent. (7) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 609/2013, Comisia trebuie să adopte dispoziții care să țină seama de restricțiile privind anumite pesticide sau de interdicțiile anumitor pesticide și privind reziduurile de pesticide în preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii, ținând seama de cele instituite în prezent în anexele la Directiva 2006/125/CE. Adoptarea dispozițiilor care sunt în conformitate cu cunoștințele științifice actuale necesită o perioadă de timp semnificativă, având în vedere că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară trebuie să efectueze o evaluare cuprinzătoare cu privire la o serie de aspecte, inclusiv caracterul adecvat al valorilor de referință toxicologice pentru sugari și copiii de vârstă mică. Ținând seama de data de 20 iulie 2015, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 609/2013 pentru adoptarea prezentului regulament delegat, cerințele existente din Directiva 2006/125/CE ar trebui să fie preluate în acest stadiu. Cu toate acestea, este oportun să se utilizeze terminologia din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 13. (8) Directiva 2006/125/CE stabilește cerințe specifice privind utilizarea pesticidelor în produsele destinate producerii preparatelor pe bază de cereale și a alimentelor pentru copii și privind reziduurile de pesticide prezente în aceste alimente, pe baza a două avize prezentate de Comitetul științific pentru alimentație umană (SCF) emise la 19 septembrie și la 4 iunie (9) O rată foarte scăzută a limitei maxime de reziduuri de 0,01 mg/kg pentru toate tipurile de pesticide este stabilită pe baza principiului precauției. În plus, se stabilesc restricții mai severe în cazul unui număr mic de pesticide sau de metaboliți de pesticide, pentru care chiar și un conținut maxim admisibil de reziduuri (CMA) de 0,01 mg/kg ar putea conduce, în cazul cel mai grav de consum în exces, la o expunere care depășește doza zilnică acceptabilă (DZA) pentru sugari și copiii de vârstă mică. (10) O interdicție de utilizare a anumitor pesticide nu ar garanta neapărat faptul că preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică nu conțin pesticidele respective, deoarece unele pesticide sunt persistente în mediul înconjurător și reziduurile lor pot fi găsite în astfel de alimente. Din acest motiv, pesticidele Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, , p. 1). Avizul Comitetului științific pentru alimentație umană privind o limită maximă a reziduurilor (LMR) de 0,01 mg/kg pentru pesticide în alimentele destinate sugarilor și copiilor cu vârste fragede (emis la 19 septembrie 1997). Completare privind avizul Comitetului științific pentru alimentație umană emis la 19 septembrie 1997 privind o limită maximă de reziduuri (LMR) de 0,01 mg/kg pentru pesticide în alimentele destinate sugarilor și copiilor cu vârste fragede (adoptat de SCF la 4 iunie 1998). RO 5 RO

6 respective nu sunt considerate a fi fost utilizate în cazul în care reziduurile sunt sub un anumit nivel. (11) Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică trebuie să respecte Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 16. Pentru a ține seama de natura specifică a preparatelor pe bază de cereale prelucrate și a alimentelor pentru copii de vârstă mică, prezentul regulament ar trebui să prevadă completările și derogările de la normele generale respective, când este cazul. (12) Furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru a se asigura utilizarea adecvată a produselor alimentare pe bază de cereale prelucrate și a alimentelor pentru copii de vârstă mică ar trebui să fie obligatorie pentru acest tip de produse alimentare, inclusiv informațiile privind vârsta de la care poate fi utilizat produsul. (13) Declarația nutrițională privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică este importantă pentru a garanta utilizarea corespunzătoare a produselor. Din acest motiv și pentru a furniza informații mai complete, declarația nutrițională ar trebui să conțină mai multe date decât cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. În plus, scutirea prevăzută la punctul 18 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 nu ar trebui să se aplice și declarația nutrițională ar trebui să fie obligatorie pentru toate preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii, indiferent de dimensiunea ambalajului sau a recipientului. (14) Articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 conține o listă limitată de nutrienți care pot fi incluși în mod voluntar în declarația nutrițională pentru produse alimentare. Anexa la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 enumeră o serie de substanțe care pot fi adăugate preparatelor pe bază de cereale și alimentelor pentru copii de vârstă mică, iar unele dintre acestea nu sunt reglementate de articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Pentru a se asigura claritatea juridică, ar trebui să se prevadă în mod explicit că declarația nutrițională pentru preparatele pe bază de cereale prelucrate și alimentele pentru copii de vârstă mică poate include astfel de substanțe. (15) Sugarii și copiii de vârstă mică sănătoși au nevoi nutriționale diferite față de adulți. Exprimarea informațiilor nutriționale privind valoarea energetică și cantitatea de nutrienți a preparatelor pe bază de cereale și a alimentelor pentru copii de vârstă mică ca procent din consumul de referință zilnic prevăzut pentru populația adultă în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 ar induce consumatorii în eroare și, prin urmare, nu ar trebui să fie permisă. Din acest motiv și în vederea asigurării unei comparații cu alte produse alimentare care pot fi incluse în alimentația sugarilor și a copiilor mici, pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică ar trebui să se permită exprimarea cantităților de vitamine și minerale ca procent din consumul de referință adecvat pentru grupa de vârstă, cu condiția ca substanțele să fie prezente în cantități semnificative în produs. 16 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei Text cu relevanță pentru SEE (JO L 304, , p. 18). RO 6 RO

7 (16) Articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 17 impune statelor membre să pună în aplicare legislația alimentară, să monitorizeze și să verifice respectarea cerințelor relevante ale legislației alimentare de către operatorii din sectorul alimentar și operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție. În acest context, autoritățile naționale competente pot solicita operatorilor din sectorul alimentar care introduc preparate alimentare pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru copii pe piață să furnizeze toate informațiile relevante considerate necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul regulament. (17) Pentru a permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze la noile cerințe, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la trei ani de la data intrării sale în vigoare. ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Introducerea pe piață Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică pot fi introduse pe piață numai dacă respectă prezentul regulament. Articolul 2 Cerințe privind compoziția 1. Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică trebuie produse din ingrediente care s-au dovedit, prin date științifice general acceptate, că sunt corespunzătoare pentru sugari și copii mici. 2. Preparatele pe bază de cereale trebuie să respecte criteriile privind compoziția specificate în anexa I. 3. Alimentele pentru copii de vârstă mică prevăzute în anexa II trebuie să respecte cerințele privind compoziția prevăzute în anexa respectivă. 4. Cerințele în materie de compoziție privind nutrienții prevăzute în anexele I și II se aplică preparatelor pe bază de cereale și alimentelor pentru copii de vârstă mică, gata de utilizare, comercializate ca atare sau după prepararea în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Articolul 3 Cerințe privind pesticidele 1. În sensul prezentului articol, reziduu înseamnă reziduurile unei substanțe active, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, utilizate într-un produs de protecție a plantelor astfel cum este menționat la articolul 2 alineatul (1) din respectivul regulament, inclusiv metaboliții și produsele rezultate din degradarea sau reacția substanței active respective. 17 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, , p. 1). RO 7 RO

8 2. Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică nu conțin reziduuri la niveluri de peste 0,01 mg/kg per substanță activă. Aceste niveluri se determină prin metode analitice standardizate, general acceptate. 3. Prin derogare de la alineatul (2), pentru substanțele active enumerate în anexa III se aplică conținutul maxim de reziduuri specificat în anexa respectivă. 4. Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii sunt produse numai din produse agricole pentru a căror producție nu s-au utilizat produse de protecție a plantelor care conțin substanțele active enumerate în anexa V. Cu toate acestea, în scopul efectuării de verificări, produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active enumerate în anexa V nu sunt considerate a fi fost utilizate în cazul în care reziduurile lor nu depășesc nivelul de 0,003 mg/kg. 5. Valorile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) se aplică preparatelor pe bază de cereale și alimentelor pentru copii de vârstă mică, gata de utilizare, comercializate ca atare sau după prepararea în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Articolul 4 Cerințe specifice privind informarea cu privire la produsele alimentare 1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică trebuie să respecte Regulamentul (UE) nr. 1169/ În plus față de mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, se vor furniza următoarele mențiuni suplimentare obligatorii pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică: (a) (b) (c) o mențiune privind vârsta adecvată de la care poate fi utilizat produsul, ținându-se seama de compoziția, textura și alte proprietăți specifice ale acestuia. Vârsta indicată nu poate fi mai mică de patru luni pentru niciun produs. Produsele recomandate a fi utilizate începând cu vârsta de patru luni pot conține o indicație asupra faptului că se pot utiliza începând cu această vârstă, cu excepția cazurilor în care persoane independente, care dețin diplome în medicină, nutriție sau farmacie sau alți specialiști responsabili cu îngrijirea mamei și copilului fac recomandări contrare; informații referitoare la prezența glutenului, în cazul în care vârsta indicată pentru utilizarea acelui produs este mai mică de șase luni; instrucțiuni pentru prepararea corespunzătoare, după caz, și o mențiune privind importanța respectării instrucțiunilor respective. 3. Articolul 13 alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se aplică, de asemenea, mențiunilor obligatorii suplimentare menționate la alineatul (2) din prezentul articol. RO 8 RO

9 Articolul 5 Cerințe specifice privind declarația nutrițională 1. În plus față de informațiile la care se face referire la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, declarația nutrițională obligatorie pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică include valoarea fiecărei substanțe minerale și a fiecărei vitamine menționate în anexa I sau respectiv în anexa II la prezentul regulament și prezente în produs, cu excepția sodiului. 2. În plus față de informațiile menționate la articolul 30 alineatul (2) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, conținutul declarației nutriționale obligatorii pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică poate fi completat cu cantități din oricare dintre substanțele enumerate în lista din anexa la Regulamentul (UE) nr. 609/2013, în cazul în care o astfel de indicație nu intră sub incidența punctului 1 de la prezentul articol. 3. Prin derogare de la articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, informațiile incluse în declarația nutrițională obligatorie pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică nu se repetă pe etichetă. 4. Declarația nutrițională este obligatorie pentru toate preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică, indiferent de mărimea celei mai mari suprafețe a ambalajului sau recipientului respectiv. 5. Articolele din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se aplică tuturor nutrienților incluși în declarația nutrițională pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică. 6. Prin derogare de la articolul 32 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, valoarea energetică și cantitățile de nutrienți din preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică sunt exprimate ca procent din consumul de referință prevăzut în anexa XIII la regulamentul respectiv. În plus față de forma de exprimare menționată la alineatul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, mențiunea privind vitaminele și mineralele în ceea ce privește vitaminele și mineralele enumerate în anexa V la prezentul regulament poate fi exprimată ca procent din consumul de referință stabilit în anexa respectivă pentru 100 g sau pentru 100 ml de produs alimentar. În cazul în care nu sunt stabilite niveluri minime pentru vitaminele și mineralele menționate în anexa I sau în anexa II la prezentul regulament, exprimarea ca procent a consumului de referință este permisă, cu condiția ca respectivele cantități prezente să fie cel puțin egale cu 15 % din valorile de referință stabilite în anexa V la prezentul regulament. 7. Informațiile incluse în declarația nutrițională pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii de vârstă mică care nu sunt enumerate în anexa XV la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 sunt prezentate după cea mai relevantă rubrică din anexa de care aparțin sau din care fac parte. Informațiile care nu sunt enumerate în anexa XV la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 care nu aparțin sau nu sunt componentele niciuneia dintre rubricile din anexa respectivă sunt prezentate în declarația nutrițională după ultima mențiune din anexa respectivă. RO 9 RO

10 Articolul 6 Trimiteri la Directiva 2006/125/UE a Comisiei De la [aceeași dată ca și în al doilea paragraf al articolul 7] trimiterile la Directiva 2006/125/CE în alte acte se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament. Articolul 7 Intrarea în vigoare și punerea în aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a [ ] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplică de la [3 ani după intrarea sa în vigoare]. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptată la Bruxelles, Pentru Comisie Preşedintele Jean-Claude JUNCKER RO 10 RO

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 20.11.2017 C(2017) 7658 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din 20.11.2017 de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2980 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului de pune

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2980 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului de pune COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 22.5.2018 C(2018) 2980 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 22.5.2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 în ceea ce privește

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de 28.1.2016 L 21/45 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.4.2018 C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 30.4.2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 7508 final DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) / A COMISIEI din de modificare, în scopul adaptării la p

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 7508 final DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) / A COMISIEI din de modificare, în scopul adaptării la p COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 16.11.2018 C(2018) 7508 final DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) / A COMISIEI din 16.11.2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva

Mai mult

SANTE/12376/2015-EN

SANTE/12376/2015-EN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 aprilie 2017 (OR. en) 8318/17 AGRILEG 82 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Comisia Europeană Data primirii: 19 aprilie 2017 Destinatar: Nr. doc. Csie: D046260/03 Subiect:

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 noiembrie 2018 (OR. en) 14565/18 ENV 802 MI 875 DELACT 158 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 19 noiembri

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 noiembrie 2018 (OR. en) 14565/18 ENV 802 MI 875 DELACT 158 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 19 noiembri Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 noiembrie 2018 (OR. en) 14565/18 ENV 802 MI 875 DELACT 158 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 19 noiembrie 2018 Destinatar: Nr. doc. Csie: Subiect: Secretar

Mai mult

Regulamentul (UE) nr. 835/2011 al Comisiei din 19 august 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime

Regulamentul (UE) nr. 835/2011 al Comisiei din 19 august 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime L 215/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.8.2011 REGULAMENTUL (UE) NR. 835/2011 AL COMISIEI din 19 august 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev 9.9.2015 L 235/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1501 AL COMISIEI din 8 septembrie 2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 1389 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din privind o derogare tempora

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 1389 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din privind o derogare tempora COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2018 C(2018) 1389 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din 8.3.2018 privind o derogare temporară de la regulile de origine preferențiale prevăzute

Mai mult

untitled

untitled COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 2.6.2017 C(2017) 3519 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din 2.6.2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari

Mai mult

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile de câ

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile de câ L 281/20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.10.2013 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 23.6.2011 COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ AL COMISIEI - din 14 decembrie de stabilire a standardelor tehnice de p

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ AL COMISIEI - din 14 decembrie de stabilire a standardelor tehnice de p L 340/6 20.12.2017 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2382 AL COMISIEI din 14 decembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele

Mai mult

TA

TA 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Roberto Gualtieri Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Mai mult

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 97 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor

Mai mult

CL2011R1169RO _cp 1..1

CL2011R1169RO _cp 1..1 02011R1169 RO 01.01.2018 003.001 1 Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor

Mai mult

Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul c

Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul c Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției

Mai mult

CL2003R1831RO _cp 1..1

CL2003R1831RO _cp 1..1 2003R1831 RO 30.12.2015 006.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CE) NR. 1831/2003 AL PARLAMENTULUI

Mai mult

untitled

untitled 2014R0251 RO 27.03.2014 000.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (UE) NR. 251/2014 AL PARLAMENTULUI

Mai mult

DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/ A COMISIEI - din 4 septembrie de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/ 34/ UE a Parlam

DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/ A COMISIEI - din 4 septembrie de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/ 34/ UE a Parlam 14.11.2017 L 295/69 DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/2075 A COMISIEI din 4 septembrie 2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului

Mai mult

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 4 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE în ceea ce privește armo

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 4 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE în ceea ce privește armo 7.12.2018 L 311/3 DIRECTIVE DIRECTIVA (UE) 2018/1910 A CONSILIULUI din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul

Mai mult

Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac o

Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac o Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului

Mai mult

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Adoptat la 4 decembrie 2018 Cuprins 1 Introducere...

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamen

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamen 24.10.2007 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.2.2019 C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din 19.2.2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European

Mai mult

Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obi

Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obi Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului

Mai mult

CL2001L0018RO bi_cp 1..1

CL2001L0018RO bi_cp 1..1 02001L0018 RO 29.03.2018 005.001 1 Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor

Mai mult

REGULAMENTUL (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 27 februarie de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/ al

REGULAMENTUL (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 27 februarie de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/ al 28.2.2019 L 60/3 REGULAMENTUL (UE) 2019/335 AL COMISIEI din 27 februarie 2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea

Mai mult

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline L 12/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.1.2012 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 29/2012 AL COMISIEI din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (text

Mai mult

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană Recomandări Introducere 1. Conform articolului

Mai mult

DEC_4344 LI BASE RO

DEC_4344 LI BASE RO L 196/30 DECIZIA COMISIEI din 1 iulie 2014 de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII De

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII De Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII Decizia (PESC) 2019/535 a Consiliului din 29 martie 2019

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul 62 19 februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORDURI INTERNAŢIONALE Decizia (UE) 2019/274 a Consiliului

Mai mult

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.3.2016 A8-0046/295 295 Considerentul 65 (65) Verificarea conformității cu cerințele juridice prin controale are o importanță fundamentală pentru a se asigura că obiectivele regulamentului sunt realizate

Mai mult

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar 19.7.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 253/1 I (Rezoluții, recomandări și avize) RECOMANDĂRI COMISIA EUROPEANĂ RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea

Mai mult

Microsoft Word - 663E5DA5.doc

Microsoft Word - 663E5DA5.doc Regulamentul (CE) nr. 2743/98 al Consiliului din 14 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

TA

TA 9.4.2019 A8-0384/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Bernd Lucke Expunerile sub formă de obligațiuni garantate A8-0384/2018 Propunere de regulament

Mai mult

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în a

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în a L 23/12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2014 REGULAMENTUL (UE) NR. 69/2014 AL COMISIEI din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere

Mai mult

31996L0059.doc

31996L0059.doc 31996L0059 DIRECTIVA 96/59/CE A CONSILIULUI din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenilior policloruraţi (PCB/TPC) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul

Mai mult

proposal Directive T4.3 tractors

proposal Directive T4.3 tractors RO F1 71 PE T4.3 TRACTOARE RO RO COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE Proiect de Bruxelles, 23.06.2009. DIRECTIVĂ../ /CE A COMISIEI din [ ] de modificare, în scopul adaptării dispozițiilor lor tehnice, a Directivelor

Mai mult

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ A COMISIEI - din 8 septembrie de stabilire a specificațiilor referitoare la

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ A COMISIEI - din 8 septembrie de stabilire a specificațiilor referitoare la 9.9.2015 L 235/37 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1506 A COMISIEI din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care

Mai mult

CL1998L0079RO bi_cp 1..1

CL1998L0079RO bi_cp 1..1 1998L0079 RO 11.01.2012 003.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 98/79/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr 17.12.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM 10.2.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAMENTE REGULAMENTUL (CE) NR. 116/2009 AL CONSILIULUI din

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 15.12.2017 C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 15.12.2017 privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu 19.11.2014 L 332/5 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei,

Mai mult

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 ESMA33-9-282 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 3

Mai mult

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 20 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE privind sistemul comun a

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 20 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE privind sistemul comun a 27.12.2018 L 329/3 DIRECTIVE DIRECTIVA (UE) 2018/2057 A CONSILIULUI din 20 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește

Mai mult

CL2001L0018RO bi_cp 1..1

CL2001L0018RO bi_cp 1..1 2001L0018 RO 21.03.2008 003.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 2001/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Mai mult

TA

TA 24.11.2017 A8-0255/ 001-001 AMENDAMENT 001-001 depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Peter Simon Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 A8-0255/2017

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PROIECT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PROIECT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PIECT DE EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI Subiect: Poziția

Mai mult

Council of the European Union Brussels, 9 September 2019 Interinstitutional File: 2005/0227 (COD) 10633/19 JUR 372 MI 538 ECO 72 SAN 317 CODEC 1263 LE

Council of the European Union Brussels, 9 September 2019 Interinstitutional File: 2005/0227 (COD) 10633/19 JUR 372 MI 538 ECO 72 SAN 317 CODEC 1263 LE Council of the European Union Brussels, 9 September 2019 Interinstitutional File: 2005/0227 (COD) 10633/19 JUR 372 MI 538 ECO 72 SAN 317 CODEC 1263 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Mai mult

CODE2APC

CODE2APC PARLAMENTUL EUPEAN 2009 Document de şedinţă 2014 C7-0323/2011 2009/0035(COD) 13/10/2011 Poziţia Consiliului în primă lectură Poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei DIRECTIVE A PARLAMENTULUI

Mai mult

Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de val

Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de val Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) 30/04/2019 ESMA70-151-367 RO Ghid privind

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 769 final 2011/0353 (COD) PACHET DE ALINIERE LA NOUL CADRU LEGISLATIV (NCL) (Punerea în aplicare a p

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 769 final 2011/0353 (COD) PACHET DE ALINIERE LA NOUL CADRU LEGISLATIV (NCL) (Punerea în aplicare a p COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 21.11.2011 COM(2011) 769 final 2011/0353 (COD) PACHET DE ALINIERE LA NOUL CADRU LEGISLATIV (NCL) (Punerea în aplicare a pachetului bunuri ) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 11.10.2018 COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO RO RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR

Mai mult

Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiar

Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiar Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din Spațiul Economic European (SEE) și autoritățile

Mai mult

CL2004R0282RO bi_cp 1..1

CL2004R0282RO bi_cp 1..1 2004R0282 RO 31.03.2004 000.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CE) NR. 282/2004 AL COMISIEI

Mai mult

Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 5 decembrie 2018 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor trans

Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 5 decembrie 2018 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor trans 1.2.2019 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 39/1 I (Rezoluții, recomandări și avize) RECOMANDĂRI COMITETUL EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC din

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.3.2019 COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului bilateral

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner L 214/9 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1386 AL COMISIEI din 12 august 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European

Mai mult

Notă de informare privind transferurile de date efectuate în conformitate cu RGPD în cazul unui Brexit fără acord Adoptat la 12 februarie 2019 Introdu

Notă de informare privind transferurile de date efectuate în conformitate cu RGPD în cazul unui Brexit fără acord Adoptat la 12 februarie 2019 Introdu Notă de informare privind transferurile de date efectuate în conformitate cu RGPD în cazul unui Brexit fără acord Adoptat la 12 februarie 2019 Introducere În lipsa unui acord între SEE și Regatul Unit

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

TA

TA 1.10.2015 A8-0140/ 001-026 AMENDAMENTE 001-026 depuse de Comisia pentru afaceri juridice Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Mai mult

NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozi

NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozi NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) În temeiul

Mai mult

CUPRINS UNITATEA 1 PRODUSE ALIMENTARE Alimentaţia omului, satisfacerea nevoii de hrană Alimente de origine minerală Alimente

CUPRINS UNITATEA 1 PRODUSE ALIMENTARE Alimentaţia omului, satisfacerea nevoii de hrană Alimente de origine minerală Alimente CUPRINS UNITATEA 1 PRODUSE ALIMENTARE... 4 1. Alimentaţia omului, satisfacerea nevoii de hrană... 4 2. Alimente de origine minerală.... 6 3. Alimente de origine vegetală în stare proaspătă.... 8 4. Alimente

Mai mult

Guidelines on LGD estimates under downturn conditions_RO.docx

Guidelines on LGD estimates under downturn conditions_RO.docx EBA/GL/2019/03 6 martie 2019 Ghid EBA/GL/2019/03 6 martie 2019 Ghid privind estimarea LGD adecvate unui declin economic ( Estimarea LGD de declin economic ) 1. Obligații de conformare și de raportare Statutul

Mai mult

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 7.2.2019 A8-0360/2 Amendamentul 2 Eva Maydell în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare Raport A8-0360/2018 Eva Maydell Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2019 COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comisiei Generale

Mai mult

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/132 132 Considerentul 25 (25) Prin urmare, este necesar să se consolideze transparența procesului de evaluare a riscurilor într-un mod proactiv. Ar trebui să se asigure accesul publicului

Mai mult

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/ A COMISIEI - din 23 iulie de modificare a anexei la Decizia de punere în ap

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/ A COMISIEI - din 23 iulie de modificare a anexei la Decizia de punere în ap L 188/12 DECIZII DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1044 A COMISIEI din 23 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele

Mai mult

Act LexBrowser

Act LexBrowser MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 10 din 8 ianuarie 2010 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Nr. 368 din 17 martie 2010 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. 11 din 4 martie

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 4423 final RECOMANDAREA COMISIEI din privind proiectul de plan național integrat privind ener

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 4423 final RECOMANDAREA COMISIEI din privind proiectul de plan național integrat privind ener COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 18.6.2019 C(2019) 4423 final RECOMANDAREA COMISIEI din 18.6.2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al României pentru perioada 2021-2030

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aspecte practice si exemple pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012 Irina Tănase Seminar APDCR, 8 iunie 2017 Obligatii sub BPR REACH si BPR Cum se aplică REACH În conformitate cu art 15 din substanțelor

Mai mult

RO ANEXA I Partea 1 REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE STANDARD AL COMISIEI CONSULTATIVE SAU AL COMISIEI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR [ARTICOLUL 1

RO ANEXA I Partea 1 REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE STANDARD AL COMISIEI CONSULTATIVE SAU AL COMISIEI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR [ARTICOLUL 1 RO ANEXA I Partea 1 REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE STANDARD AL COMISIEI CONSULTATIVE SAU AL COMISIEI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR [ARTICOLUL 11 ALINEATUL (3) DIN DIRECTIVA (UE) 2017/1852] [De completat

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte do

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte do COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 21.12.2017 SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de directivă a Parlamentului European

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 4352 final ANNEX 1 ANEXĂ la Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentul

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 4352 final ANNEX 1 ANEXĂ la Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentul COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 16.7.2018 C(2018) 4352 final ANNEX 1 ANEXĂ la Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea

Mai mult

proposal for a revision of the R&TTE Directive

proposal for a revision of the R&TTE Directive COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.10.2012 COM(2012) 584 final 2012/0283 (COD) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind armonizarea legislației statelor membre referitoare

Mai mult

CL2009R0976RO bi_cp 1..1

CL2009R0976RO bi_cp 1..1 2009R0976 RO 31.12.2014 002.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CE) NR. 976/2009 AL COMISIEI

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 422 I Ediția în limba română Comunicări și informări 22 noiembrie 2018 Anul 61 Cuprins V Anunțuri ALTE ACTE Com

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 422 I Ediția în limba română Comunicări și informări 22 noiembrie 2018 Anul 61 Cuprins V Anunțuri ALTE ACTE Com Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 422 I Ediția în limba română Comunicări și informări 22 noiembrie 2018 Anul 61 Cuprins V Anunțuri ALTE ACTE Comisia Europeană 2018/C 422 I/01 Comunicare în atenția

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Pentru aprobarea Cerințelor unificate privind elaborarea programelor de supraveghere a pi

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Pentru aprobarea Cerințelor unificate privind elaborarea programelor de supraveghere a pi GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Pentru aprobarea Cerințelor unificate privind elaborarea programelor de supraveghere a pieței ---------------------------------------------------------------------------------------

Mai mult

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0270/2017 25.7.2017 ***I RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2012) 628 final 2012/0297 (COD) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modifi

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2012) 628 final 2012/0297 (COD) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modifi COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 26.10.2012 COM(2012) 628 final 2012/0297 (COD) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulam

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulam Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul 60 20 septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATI

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATI Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Subiect: DECIZIE DE PUNERE ÎN

Mai mult

Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor ru

Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor ru Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor rutiere Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 din 2009.12.16

Mai mult

CL2009R0272RO _cp 1..1

CL2009R0272RO _cp 1..1 2009R0272 RO 29.04.2011 001.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CE) NR. 272/2009 AL COMISIEI

Mai mult

COM(2017)47/F1 - RO (annex)

COM(2017)47/F1 - RO (annex) COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 1.2.2017 COM(2017) 47 final ANNEX 1 ANEXĂ la DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea

Mai mult

European Commission

European Commission COMISIA EUROPEANĂ DOCUMENT DE INFORMARE Bruxelles, 26 februarie 2014 Întrebări și răspunsuri: Noi norme pentru produsele din tutun Astăzi, Parlamentul European a aprobat o directivă a UE revizuită privind

Mai mult

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 6.3.2019 A8-0439/6 Amendamentul 6 Pavel Svoboda în numele Comisiei pentru afaceri juridice Raport A8-0439/2018 Tiemo Wölken Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 204-209 Document de ședință B8-0545/206 29.4.206 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0363/206 în conformitate cu articolul 28 alineatul

Mai mult

REGULAMENTUL (UE) 2019/ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI - din 17 aprilie privind definirea, descrierea, preze

REGULAMENTUL (UE) 2019/ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI - din 17 aprilie privind definirea, descrierea, preze 17.5.2019 L 130/1 I (Acte legislative) REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) 2019/787 AL PARLAMENTULUI EUPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor

Mai mult

CODE2APC

CODE2APC PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 Document de şedinţă 2014 C7-0251/2011 2009/0076(COD) RO 29/09/2011 Poziţia Consiliului în primă lectură Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui REGULAMENT

Mai mult

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate 21.8.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 224/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) NR. 748/2012 AL COMISIEI din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare

Mai mult