Microsoft Word - MIND SOFTWARE SRL IASI.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - MIND SOFTWARE SRL IASI.doc"

Transcriere

1 1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE `5 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : Fax : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro DECIZIA NR.DGc 114/ privind soluţionarea contestaţiei formulate de S.C. X S.R.L. IAŞI înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi sub nr... Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, prin Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul aceleeaşi instituţii, prin adresa nr.aif..., înregistrată sub nr..., cu privire la contestaţia cu nr... formulată de S.C. X S.R.L. IAŞI cu sediul în Iaşi, str , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr... cod unic înregistrare: RO..., administrator... Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr..., emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr... de către organele de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi. Obiectul contestaţiei îl constituie suma totală de S lei şi reprezintă contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi. Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 zile prevăzut de art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că actul administrativ fiscal

2 2 atacat a fost comunicat societăţii contestatoare cu adresa nr... în data de , prin semnarea şi ştampilarea pe aceasta de primire şi, data depunerii contestaţiei la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi unde a fost înregistrată sub nr... Contestaţia este semnată de către administratorul societăţii, în persoana domnului... şi poartă amprenta ştampilei în original. Contestaţia este însoţită de Referatul privind propunerea de soluţionare nr..., semnat de conducătorul organelor de inspecţie fiscală, respectiv Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin care precizează că îşi menţine punctul de vedere cu privire la corectarea evidenţei fiscale privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariaţi în sumă de S lei. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, prin Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art.205, art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. I. S.C. X S.R.L. IAŞI, în susţinerea contestaţiei înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr., motivează următoarele: Prin Raportul de inspecţie fiscală nr verificându-se perioada septembrie 2005 septembrie 2007 pentru fondul asigurărilor de sănătate, organul fiscal tratează această contribuţie, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi constată că societatea a calculat, evidenţiat şi virat corect această contribuţie. Omite organul fiscal că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 se abrogă prin Legea nr.95/ privind reforma în domeniul sănătăţii, care potrivit art.257 alin.(2) lit.a), prevede obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate (6,5%) care se aplică asupra veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, iar perioada

3 3 controlată este sub incidenţa Legii nr.95/2006 şi nu sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002. Societatea, de asemenea neluând act de apariţia Legii nr.95/2006 a continuat să reţină salariaţilor 6,5%, aferent salariilor acordate salariaţilor şi să le verse la bugetul consolidat al statului la fondul de sănătate, în condiţiile în care aceştia erau scutiţi de plata impozitului pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile art.55 alin.(4) lit.l din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. La sesizarea salariaţilor, societatea a depistat eroarea, atât a sa cât şi a organului de inspecţie fiscală şi ca o consecinţă a solicitat organului fiscal teritorial compensarea sumei virate în plus la bugetul consolidat cu alte datorii întrucât din eroare s-a virat această sumă. Organul fiscal teritorial a răspuns cu adresa nr. prin care ni se aduce la cunoştinţă că, avem obligaţia corectării informaţiilor din declaraţiile fiscale iniţiale, din proprie iniţiativă, prin depunerea declaraţiilor rectificative conform art.84 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificat, urmând a se face compensarea. Din acel moment lucrurile au început să se complice întrucât: - în baza unui referat intern s-a emis o decizie de reverificare; - s-a realizat această reverificare în baza căreia s-a emis Raportul de inspecţie fiscală contestat; - s-a emis o nouă Decizie de impunere prin care se dispune debitarea sumei de S lei ca şi contribuţie stabilită suplimentar la o bază impozabilă de S lei pentru perioada Ca urmare, societatea contestă aceste acte administrative fiscale din următoarele considerente: 1). Conform art.105 din Codul de procedură fiscală şi a art.102 alin.(5) din Normele metodologice de aplicare a acestuia, organul de inspecţie fiscală dispunând reverificarea unei perioade impozabile la tipul de contribuţie solicitat de către ei, în loc să trimită o altă echipă de inspecţie fiscală decât cea care a încheiat actul de control intern şi care ea însăşi a greşit în aplicarea actului normativ, a trimis la reverificare aceeaşi echipă de control, astfel că controlul este incorect şi nelegal deoarece aceştia niciodată nu vor recunoaşte că au greşit la primul control şi îşi vor susţine constatarea. 2). Organul fiscal a procedat corect în a stabili conform art.102 alin.(6) din Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.050/2004, modificate, întrucât în interiorul perioadei de prescripţie putea dispune

4 4 reverificarea perioadei impozabile care a fost greşită, însă în Raportul de inspecţie fiscală încheiat în urma reverificării niciunde nu se menţionează dacă se menţin obligaţiile fiscale stabilite prin actele de inspecţie fiscală anterioare sau nu, aşa cum este stipulat în Decizia nr.2/2008 a Comisiei de proceduri fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.754/ ). Organul fiscal a deschis perioada verificată anterior prin emiterea unei Decizii de reverificare şi prin înregistrarea declaraţiilor rectificative depuse de societate, astfel cum el însuşi le-a indicat, în baza cererilor salariaţilor care au solicitat restituirea sumelor şi a art.84 Cod procedură fiscală care prevede această posibilitate legală, iar în actul de control contestat se menţionează că nu aveam acest drept (care drept? Să depunem declaraţiile?). Societatea nu a diminuat nimic prin depunerea acestor rectificative până la luarea lor în calcul de către organul fiscal. Cu toate acestea se dispune diferit faţă de prima constatare că se va emite o decizie de impunere pentru această contribuţie în sumă de S lei reprezentând contribuţia de asigurări de sănătate datorate de salariaţi diminuată. În Raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de , la fila 6, Cap.VI, alin.(1), ca urmare a verificării efectuate s-au stabilit următoarele obligaţii suplimentare: baza impozabilă stabilită suplimentar = S lei şi contribuţie stabilită suplimentar = S lei. 4). Dacă se analizează Decizia de impunere cu nr. C emisă în baza acestui Raport de inspecţie fiscală se observă că aceasta este denumită Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, de unde rezultă că se face aceeaşi menţiune de obligaţie fiscală suplimentară şi, crează un nou debit în condiţiile în care a înştiinţat organul fiscal că a greşit şi societatea şi organul de control în constatare, întrucât a încălcat Norma de drept care stabileşte că neplătitorii de impozit pe venit în perioada nu datorează 6,5% contribuţie pentru CASS, iar societatea a reţinut-o şi a şi virat-o la bugetul consolidat al statului. Sumele odată plătite şi nerestituite nu pot fi supuse încă o dată debitării, asta ar însemna că societatea este obligată să reţină încă o dată aceste sume şi să le verse la buget. În însăşi Decizia de impunere la punctul Motivul de fapt este specificat faptul că prin Raportul de inspecţie fiscală nr. această contribuţie a fost verificată pentru perioada septembrie 2005 septembrie 2007 şi nu s-au constatat diferenţe.

5 5 Societatea a cerut nu restituirea lor, ci să constate organul fiscal că a făcut o greşeală pe care doreşte să o îndrepte, că s-a făcut o greşeală şi în momentul când organul fiscal cu atribuţii de verificarea aplicării corecte a legilor fiscale, nu a sesizat că a aplicat un act normativ abrogat şi nu a îndreptat nici acesta lucrurile şi să compenseze această sumă cu alte datorii ale societăţii de aceeaşi natură, iar în funcţie de aceasta să restituie salariaţilor sumele reţinute ilegal. Ori de la o corectare a unei erori contabile la o debitare şi obligare la plata unor sume de două ori este total ilegal. În drept, îşi întemeiază contestaţia pe prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Pentru motivele prezentate mai sus, solicită admiterea contestaţiei formulate şi anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.c., emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr, deoarece sunt netemeinice şi nelegale. II. Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi Activitatea de Inspecţie Fiscală, au efectuat la S.C. X S.R.L. IAŞI inspecţia fiscală parţială în baza Deciziei de reverificare nr. pentru stabilirea corectitudinii şi condiţiilor care au condus la diminuarea din evidenţa fiscală a contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi în sumă de S lei pentru o perioadă supusă inspecţiei fiscale, respectiv iunie 2006 septembrie 2007, contribuţie diminuată de societate prin depunerea de declaraţii rectificative şi înregistrate în evidenţa fiscală. Urmarea reverificării s-a încheiat Raportul de inspecţie fiscală parţială nr..., în care la Capitolul III. Constatări fiscale organele de inspecţie fiscală prezintă motivele emiterii deciziei de impunere atacate, astfel: Societatea a mai fost verificată din punct de vedere fiscal pentu contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate reţinută de la salariaţi pentru perioada , prin Raportul de inspecţie fiscală înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice pentru

6 6 Contribuabili Mijlocii sub nr şi nu s-au constatat diferenţe suplimentare. În baza Raportului de inspecţie fiscală mai sus menţionat, pentru contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate reţinută de la salariaţi a fost emisă Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr.. în care la punctul 3. Dispoziţii finale s-a precizat posibilitatea de contestare, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia, însă SC Mind Software SRL în termen de 30 de zile de la data comunicării, nu a contestat decizia de nemodificare a bazei de impunere. Urmarea adresei nr.., prin care S.C X S.R.L. IAŞI solicită compensarea obligaţiilor de plată la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii august 2009 cu suma de restituit, reprezentând contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi aferentă perioadei iunie 2006 septembrie 2007, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii prin adresa înregistrată la Activitatea de Inspecţie Fiscală sub nr. solicită confirmarea realităţii diminuării acestei contribuţii. Inspecţia fiscală înscrisă în Raportul de inspecţie fiscală nr. s-a efectuat urmarea Avizului de inspecţie fiscală nr, emis şi comunicat societăţii contestatoare conform prevederilor legale, prin care i se aducea la cunoştinţă faptul că După data începerii inspecţiei fiscale, nu se mai pot depune declaraţii rectificative pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat, aferente perioadelor supuse inspecţiei, prevedere legală pe care societatea nu a respectat-o. Urmarea faptului că societatea a depus declaraţii rectificative pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de salariaţi aferente unei perioade verificate în condiţiile în care conform H.G. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, societatea nu avea acest drept, şi urmare a faptului că prin aceste declaraţii rectificative societatea şi-a diminuat din evidenţa fiscală debitul la contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de salariaţi, organul de inspecţie fiscală va emite decizie de impunere. Menţionăm că evidenţa contabilă pentru perioada iunie 2006 septembrie 2007 nu a fost modificată rezultând astfel diferenţe între evidenţa contabilă şi evidenţa fiscală în sumă de S lei. De asemenea, la Capitolul V. Discuţia finală cu contribuabilul din Raportul de inspecţie fiscală parţială nr.c.., organele de inspecţie fiscală precizează: Societatea în data de şi-a exprimat în acest sens, în scris, punctul de vedere declarând următoarele: 1.[ ] Deşi

7 7 această perioadă a fost supusă inspecţiei fiscale generale nici societatea şi nici organul de control nu au sesizat reţinerea şi virarea nelegală a acestei contribuţii. Organul de inspecţie fiscală prezintă următoarele argumente: 1.Din verificarea documentară a perioadei mai sus menţionate organul de inspecţie fiscală a constatat că societatea prin depunerea declaraţiilor rectificative şi-a diminuat evidenţa fiscală cu suma de S lei, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de salariaţi, dar evidenţa contabilă aferentă perioadei mai sus menţionate nu a fost influenţată cu aceste modificări rezultând astfel diferenţe între evidenţa fiscală şi evidenţa contabilă a societăţii. Având în vedere că art.5) alin.6 din ORDINUL 617/ (publicat în M.O. nr.649/ 24 septembrie 2007-aplicabil de la data de ) pentru aprobarea Normelor metodologice [ ], organul de inspecţie fiscală nu are elemente suplimentare aplicabile perioadei înscrise în Raportul de inspecţie fiscală înregistrat la D.G.F.P.J. Iaşi A.F.P.M. sub nr., elemente care să justifice reverificarea acestei contribuţii. Astfel, în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr.c. organele de inspecţie fiscală au emis Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.. prin care au stabilit că pentru perioada societatea contestatoare datorează suma de S lei reprezentând contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi calculată la o bază de impozitare de S lei. III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi având în vedere motivaţiile contestatoarei, constatările organelor de inspecţie fiscală si reglementările legale în vigoare pe perioada verificată, se reţin următoarele: Inspecţia fiscală s-a efectuat urmarea Deciziei de reverificare nr.. a Avizului de inspecţie fiscală nr.c, emis de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi şi transmis contribuabilului, pentru care s-a confirmat de primire în data de Perioada care a făcut obiectul inspecţiei fiscale parţiale a fost: iunie 2006 septembrie 2007 pentru contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi.

8 8 Obiectul de activitate desfăşurat: cod CAEN 7222, respectiv Consultanţă şi furnizare de alte produse software. 1). Referitor la corectitudinea emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.., în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr., cauza supusă soluţionării constă în a ne pronunţa dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au emis această decizie urmarea reverificării, în condiţiile în care înregistrarea de către organul fiscal a declaraţiilor rectificative depuse de către societate pentru o perioadă deja verificată nu se încadrează în excepţiile prevăzute de art.105 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu punctul din Hotărârea Guvernului nr din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. În fapt, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.. privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii în vederea verificării S.C. X S.R.L. IAŞI, au emis Avizul de inspecţie fiscală nr.., în trei exemplare originale, din care exemplarul unu s-a trimis contribuabilului prin poştă, luand la cunoştinţă în data de , conform confirmării de primire depusă în copie la dosarul cauzei, iar exemplarul trei s-a transmis organului fiscal care administrează creanţele fiscale ale societăţii, respectiv Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, pe care l-a primit, dovada fiind semnătura de primire de pe exemplarul doi al avizului, în vederea înregistrării în aplicaţia informatică. În conţinutul Avizului de inspecţie fiscală se precizează că După data începerii inspecţiei fiscale, nu se mai pot depune declaraţii rectificative pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat, aferente perioadelor supuse inspecţiei. Urmarea verificării la societatea contestatoare s-a încheiat Raportul de inspecţie fiscală nr..., în care la litera F). Fondul asigurărilor sociale de sănătate datorată în baza OUG 150/2002 modificată şi completată se precizează că Organul de control a verificat perioada septembrie 2005 septembrie 2007

9 9 contribuţia la fondul asigurărilor sociale de sănătate datorată de angajator şi angajaţi, calculată şi evidenţiată de către societate şi nu s- au constatat diferenţe., iar în baza acestui raport s-a emis Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr în care se precizează că baza de impunere aferentă contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi pentru perioada , verificată, nu se modifică. Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr., adusă la cunoştinţă societăţii în data de , prin semnarea şi ştampilarea de primire pe această decizie, la punctul 3. Dispoziţii finale se informează că: În conformitate cu art.205 şi art.207 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, împotriva prezentei se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. S.C. X S.R.L. IAŞI în termen de 30 de zile de la comunicare, nu a contestat Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. Cu adresa nr, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii sub nr, S.C. X S.R.L. IAŞI solicită acesteia un punct de vedere cu privire la modalitatea legală de restituire a sumelor reţinute de la salariaţi şi virată către bugetul de stat, dar fără a face precizarea că perioada pentru care au fost reţinute aceste contribuţii de sănătate de la salariaţi în sumă totală de S lei, a fost verificată. Cu adresa nr, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii răspunde societăţii, informându-l că corectarea informaţiilor din declaraţiile fiscale iniţiale, conform art.84 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face din proprie iniţiativă, prin depunerea declaraţiilor rectificative, dar fără a-i preciza şi excepţiile prevăzute de lege, respectiv că nu se mai pot depune declaraţii rectificative după data începerii inspecţiei fiscale, aferente perioadelor supuse inspecţiei. Contrar prevederilor legale, S.C. X S.R.L. IAŞI depune la organul fiscal, iar acesta înregistrează în luna august 2009, Declaraţiile rectificative (710), aferente perioadei verificate, respectiv , prin care societatea îşi corectează în evidenţa fiscală suma

10 10 totală de S lei reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariaţi, sumă calculată, înregistrată şi achitată de către societate, aspect constatat şi de către organele de inspecţie fiscală cu ocazia verificării din anul 2007 prin emiterea Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. şi necontestată de către societate. Urmarea înregistrării în evidenţa fiscală a acestor declaraţii rectificative, cu adresa nr.., înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr, S.C. X S.R.L. IAŞI solicită Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii compensarea obligaţiilor de plată din Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat pe luna august 2009 şi Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale pe luna august 2009 (termen scadent ) cu suma de restituit de la contribuţia 432, reprezentând Contribuţie pentru Asigurări de sănătate, reţinută şi virată în mod eronat de la asiguraţi, în perioada iunie 2006 septembrie 2007; (angajaţilor scutiţi de la plata impozitului pe salar cf. Codului fiscal şi Ordinului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr.132/ , nu trebuia să li se reţină şi vireze această contribuţie, cf. Legii 95/2006, art.257, alin 2). Astfel, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii cu adresa nr.. solicită Activităţii de inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi să confirme realitatea diminuării contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate asiguraţi, întrucât societatea cu adresa nr., solicită compensarea sumei achitate în plus, prin depunerea declaraţiilor rectificative, aferentă contribuţiei pentru asigurări de sănătate asiguraţi an 2006 şi an Activitatea de Inspecţie Fiscală, urmarea acestei solicitări, emite pentru S.C. X S.R.L. IAŞI, Decizia de reverificare nr.., în care este menţionat că actul administrativ fiscal supus reverificării este Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr.., că perioada supusă reverificării este pentru contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, motivând că de la data ultimei verificări şi până în data de , data emiterii deciziei de reverificare, au apărut elemente suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele inspecţiei fiscale anterioare, incluzând în aceste elemente suplimentare depunerea acestor declaraţii rectificative.

11 11 Astfel, se efectuează reverificarea, se încheie Raportul de inspecţie fiscală parţială nr.., iar în baza acestuia se emite Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr prin care pentru perioada se stabileşte la o bază impozabilă stabilită suplimentar de S lei o contribuţie suplimentară de plată pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi în sumă de S lei, decizie atacată de către societate şi care face obiectul prezentei contestaţii. În drept, conform prevederilor art.105 Reguli privind inspecţia fiscală, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Prin excepţie, conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii inspecţiei fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influenţează rezultatele acestora. În acest sens, punctul din Hotărârea Guvernului nr din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, defineşte clar datele suplimentare apărute ulterior verificării, astfel: Datele suplimentare, necunoscute organelor de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale la un contribuabil, pe care se fundamentează decizia de reverificare a unei anumite perioade, pot rezulta în situaţii, cum sunt: a) efectuarea unui control încrucişat, potrivit prevederilor art. 94 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte şi contribuabilul în cauză; b) obţinerea pe parcursul acţiunilor de inspecţie fiscală efectuate la alţi contribuabili a unor documente sau informaţii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului, într-o perioadă care a fost deja supusă inspecţiei fiscale; c) solicitări ale organelor de urmărire penală sau ale altor organe ori instituţii îndreptăţite potrivit legii;

12 12 d) informaţii obţinute în orice alt mod, de natură să modifice rezultatele controlului fiscal anterior. Astfel, prin aceaste reglementări legale, referitoare la reverificarea în baza deciziei conducătorului inspecţiei fiscale competent, legiuitorul a prevăzut aceaste excepţii numai în situaţia în care apar date suplimentare, necunoscute la data efectuării inspecţiei fiscale sau erori de calcul care influenţează pe fond rezultatele verificării anterioare, identificate în raportul de inspecţie şi/sau actul administrativ fiscal, situaţie în care reverificarea va viza aceeaşi perioadă şi va avea ca obiect numai stabilirea influenţelor asupra obligaţiilor fiscale verificate anterior ca urmare a datelor suplimentare şi a corectării erorilor din actele administrative fiscale. Aşadar, Raportul de inspecţie fiscală care se încheie urmare a reverificării va cuprinde numai constatări fiscale pentru obligaţiile fiscale cu stabilirea diferenţelor pozitive sau negative faţă de valoarile stabilite prin actul administrativ fiscal emis la finalizarea inspecţiei fiscale anterioare şi care a avut ca obiect aceeaşi perioadă fiscală, care vor corecta obligaţiile fiscale din actul administrativ fiscal anterior. Actul administrativ fiscal emis la finalizarea acţiunii de reverificare va cuprinde, pentru fiecare obligaţie fiscală, principală sau accesorii, care au făcut obiectul reverificării, diferenţele pozitive sau negative faţă de sumele înscrise în actul administrativ fiscal supus reverificării. Organul de soluţionare competent a reţinut faptul că, în situaţia de faţă nu a apărut nici un element nou şi că greşeala atât a societăţii contestatoare cât şi a organului fiscal de a depune şi respectiv de a înregistra în evidenţa fiscală declaraţiile rectificative, nu constituie un element care să modifice rezultatele inspecţiei fiscale iniţiale. Reverificarea în baza deciziei conducătorului inspecţiei fiscale competent presupune stabilirea de obligaţii fiscale în plus sau în minus faţă de valorile stabilite prin actul administrativ fiscal emis la finalizarea inspecţiei fiscale anterioare, lucru care nu s-a făcut, ci în situaţia de faţă s-au emis pentru aceeaşi perioadă şi aceeaşi bază impozabilă două acte administrative fiscale, cu aceleaşi obligaţii fiscale, contrar prevederilor legale, respectiv Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr şi Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr..

13 13 Este de reţinut şi faptul că procedura de reverificare este descrisă detaliat în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. pentru aprobarea Sistemului de proceduri pentru inspecţia fiscală, ordin intern dat în aplicarea şi respectarea prevederilor legale. De asemenea, organul fiscal trebuia să aibă în vedere şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1722/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea Sistemului de administrare a creanţelor fiscale, modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1191/2005, în vigoare în anul 2007 (în prezent Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2144/2008), nepublicate în Monitorul Oficial, care conţine lămuriri, explicaţii şi îndrumări în vederea punerii în executare a unei aplicaţii informatice privind organizarea sistemului de administrare a creanţelor fiscale, instrucţiuni ce fac parte din categoria îndrumărilor date de conducerea unui organ ierarhic superior organelor administrative din subordine. Pentru considerentele prezentate mai sus şi în raport cu prevederile legale aplicabile în speţă se reţine că reverificarea aceleeaşi perioade şi aceluiaşi tip de impozit sau contribuţie reprezintă o excepţie care operează numai în cazurile expres prevăzute de lege, respectiv în situaţia în care de la încheierea controlului fiscal şi până la împlinirea termenului de prescripţie apar date suplimentare, necunoscute organului de control la data efectuării controlului, excepţiile fiind de strictă interpretare şi aplicare. În situaţia dată, reverificarea nu se justifică deoarece nu au apărut date suplimentare care să modifice rezultatele verificării anterioare, aspect precizat şi de către organele de inspecţie fiscală la pag.6 a Raportului de inspecţie fiscală parţială nr., astfel: [ ], organul de inspecţie fiscală nu are elemente suplimentare aplicabile perioadei înscrise în Raportul de inspecţie fiscală înregistrat la D.G,F.P.J. Iaşi A.F.P.M. sub nr.., elemente care să justifice reverificarea acestei contribuţii. În acest sens s-a emis şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008, care la punctul 5, precizează: În aplicarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 105 alin. (3) coroborat cu art. 213 din Ordonanţa

14 14 Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: În situaţia contestaţiilor formulate împotriva actelor de inspecţie fiscală prin care au fost reverificate aceeaşi perioadă şi acelaşi tip de obligaţie fiscală şi pentru care s-a constatat că nu au existat date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificării anterioare potrivit art. 105 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, se vor menţine obligaţiile fiscale stabilite prin actele de inspecţie fiscală anterioare. Faţă de această situaţie creată atât de către societatea contestatoare cât şi de către organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi soluţia pronunţată de către organul de soluţionare competent urmarea soluţionării contestaţiei nr.. formulată de către S.C. X S.R.L. IAŞI este: Anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.. şi a Raportului de inspecţie fiscală parţială nr în baza căruia s-a emis această decizie, anularea înregistrării din evidenţa fiscală în luna august 2009 a Declaraţiilor rectificative (710) prin care se corectează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariaţi în suma totală de S lei şi repunerea societăţii în situaţia anterioară înregistrării declaraţiilor rectificative şi a reverificării, adică societatea datorează suma totală de S lei reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariaţi, sumă calculată, înregistrată şi achitată de către aceasta, aspect constatat şi de către organele de inspecţie fiscală printr-o verificare anterioară prin emiterea Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr.. şi necontestată de societate. 2). Referitor la motivaţia contestatoarei, precum că prin Raportul de inspecţie fiscală nr. verificându-se perioada septembrie septembrie 2007 pentru contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, organul fiscal tratează această contribuţie în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 şi nu în conformitate cu Legea nr.95/2006, care abrogă această ordonanţă. De asemenea, societatea contestă şi faptul că s-a reţinut eronat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariaţi în condiţiile scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii, aspect nesesizat şi de către organele de inspecţie fiscală.

15 15 În fapt, urmarea inspecţiei fiscale generale la S.C. X S.R.L. IAŞI privind modul de calcul, reţinere, virare şi declarare la bugetul general consolidat al statului a impozitelor şi taxelor pentru perioada , s-a încheiat în data de Raportul de inspecţie fiscală nr, în care la Capitolul III. Constatări fiscale, pct.f). Fondul asigurărilor sociale de sănătate datorată în baza OUG 150/2002 modificată şi completată, organele de inspecţie fiscală fac precizarea că Organul de control a verificat perioada septembrie 2005 septembrie 2007 contribuţia la fondul asigurărilor sociale de sănătate datorată de angajator şi angajaţi, calculată şi evidenţiată de către societate şi nu s-au constatat diferenţe. Astfel, în baza acestui raport, se emite în aceeaşi dată, respectiv , Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr..) în care este menţionată denumirea contribuţiei verificată: Contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi şi perioada verificată: Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr., adusă la cunoştinţă societăţii în data de , prin semnarea şi ştampilarea de primire pe această decizie, la punctul 3. Dispoziţii finale i se aduce la cunoştinţă societăţii că În conformitate cu art.205 şi art.207 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, împotriva prezentei se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. În drept, prevederile art.205 referitoare la Posibilitatea de contestare şi prevederile art.207 referitoare la Termenul de depunere a contestaţiei, precizează următoarele: ART. 205 Posibilitatea de contestare (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. (2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.

16 16 ART. 207 Termenul de depunere a contestaţiei (1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii. Legiuitorul a prevăzut o excepţie de la această regulă de procedură în sensul că, potrivit prevederilor alin.(4) al articolului 207, Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestaţia poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, organului de soluţionare competent. La art.43 alin.(2) lit.i) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute elementele pe care trebuie să le conţină un act administrativ fiscal, respectiv: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia. Analizând conţinutul Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr.., emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr., se reţine faptul că aceasta are menţionate elementele prevăzute la art.43 alin.(2) lit.i) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care societatea avea posibilitatea de a contesta această decizie în interiorul termenului de decădere, respectiv de 30 de zile indicat la art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţie pe care nu a formulat-o şi nu a depus-o la organul fiscal în termenul legal, şi ca urmare motivaţia sa formulată printr-o altă contestaţie, precum că organul fiscal nu a aplicat corect prevederile legale la prima verificare, nu are relevanţă. 3). Referitor la motivaţia contestatoarei precum că, reverificarea s-a efectuat de către aceeaşi echipă de inspecţie fiscală, contrar prevederilor legale. În fapt, verificarea la S.C. X S.R.L. IAŞI din anul 2007 încheiată prin emiterea Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. şi verificarea din anul 2009 încheiată prin emiterea

17 17 Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.c. în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr.. au fost efectuate de către aceleaşi organe de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi. Societatea contestatoare contestă faptul că reverificarea a fost efectuată de către aceeaşi echipă de inspecţie fiscală, contrar prevederilor art.105 din Codul de procedură fiscală şi a art.102 alin.5 din Normele metodologice de aplicare a acestuia. În drept, punctul din Hotărârea Guvernului nr din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, invocat de către contestatoare în apărare, prevede următoarele: În cazul în care, ca urmare a desfiinţării actului administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, este necesară reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de către o altă echipă de inspecţie fiscală decât cea care a încheiat actul contestat. Articolul 185 alin.(3), devenit ulterior art.216, referitor la Soluţii asupra contestaţiei se referă la reverificarea în baza deciziei organului de soluţionare a contestaţiei, astfel: ART. 185 Soluţii asupra contestaţiei [ ]. (3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare. Ca urmare, reverificarea unei perioade poate fi efectuată ca urmare a: - deciziei conducătorului inspecţiei fiscale competent până la împlinirea termenului de prescripţie, situaţie în care nu este obligatoriu ca reverificarea să fie efectuată de către o altă echipă de inspecţie fiscală ; - deciziei organului competent, de soluţionare a contestaţiei, în cazul desfiinţării parţiale sau totale a unui act administrativ fiscal, situaţie în care reverificarea se va efectua de către o altă echipă de inspecţie fiscală decât cea care a efectuat inspecţia fiscală ale cărei rezultate au fost contestate.

18 18 Având în vedere faptul că reverificarea a avut la bază decizia conducătorului inspecţiei fiscale competent nu era obligatoriu ca aceasta să fie efectuată de către o altă echipă de inspecţie fiscală, motiv pentru care susţinerile contestatoarei nu au relevanţă. 4). Referitor la motivaţia contestatoarei precum că, prin adresa nr. organul fiscal teritorial îl informează că are obligaţia corectării informaţiilor din declaraţiile depuse iniţial, din proprie iniţiativă, prin depunerea declaraţiilor rectificative conform art.84 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În fapt, cu adresa nr.., înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr, S.C. X S.R.L. IAŞI solicită acesteia un punct de vedere cu privire la modalitatea legală de restituire a sumelor reţinute de la salariaţi şi virată către bugetul de stat, dar fără a face precizarea că perioada pentru care au fost reţinute aceste contribuţii de sănătate de la salariaţi în sumă totală de S lei, a fost verificată. Cu adresa nr, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii răspunde societăţii, informându-l că, corectarea informaţiilor din declaraţiile fiscale iniţiale, conform art.84 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face din proprie iniţiativă, prin depunerea declaraţiilor rectificative, dar fără a-i preciza şi excepţiile prevăzute de lege, deoarece îi răspunde punctal la cele solicitate, respectiv că nu se mai pot depune declaraţii rectificative după data începerii inspecţiei fiscale, aferente perioadelor supuse inspecţiei. Este de reţinut şi aspectul că societatea contestatoare avea cunoştinţă de faptul că nu mai poate depune declaraţii rectificative pentru o perioadă verificată din punct de vedere fiscal, prin conţinutul Avizului de inspecţie fiscală nr. pentru care contribuabilul a confirmat de primire în data de , care conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1.304/ privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală prevede că: După data începerii inspecţiei fiscale, nu se mai pot depune declaraţii rectificative pentru impozitele,

19 19 taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat, aferente perioadelor supuse inspecţiei. Urmarea acestor prevederi legale societatea nu mai beneficia de posibilitatea depunerii declaraţiilor rectificative pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat, aferente perioadei verificate prin Raportul de inspecţie fiscală nr în baza căruia s-a emis Decizia pentru nemodificarea bazei de impunere nr., necontestată în termenul legal, motiv pentru care susţinerile sale sunt nefondate. Pentru considerentele prezentate mai sus şi în temeiul prevederilor art.210 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr.2982/2009, Directorul coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, DECIDE : Art.1 Anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.c.. şi a Raportului de inspecţie fiscală parţială nr.c.. în baza căruia s-a emis această decizie contestată de către S.C. X S.R.L. IAŞI, anularea înregistrării din evidenţa fiscală în luna august 2009 a Declaraţiilor rectificative (710) prin care se corectează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariaţi în suma totală de S lei şi repunerea societăţii în situaţia anterioară înregistrării declaraţiilor rectificative şi a reverificării, adică societatea datorează suma totală de S lei reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariaţi, sumă calculată, înregistrată şi achitată de către aceasta, aspect constatat şi de către organele de inspecţie fiscală printr-o verificare anterioară prin emiterea Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr.. şi necontestată de societate. Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie S.C. X S.R.L. IAŞI şi Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire.

20 20 În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Iaşi.

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899 e-mail

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr 407/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XSRL, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul solutionare

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr. 69/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul solutionare

Mai mult

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice...

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... 150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... - Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane

Mai mult

028908NT

028908NT 028908NT Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr... din data de 20.06.2008 inregistrata la directie sub

Mai mult

D

D 1 95.IL.06 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a fost sesizat de Activitatea de Control Fiscal prin adresa nr./2007 cu privire la contestatia formulata de

Mai mult

Model

Model Ministerul Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice DECIZIA nr. 119 / 2011 privind solutionarea contestatiei formulate de SC K SRL din Comuna...-

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală asupra contestaţiei

Mai mult

Word Pro ~1

Word Pro ~1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia generala de solutionare a contestatiilor DECIZIA NR. / 2005 privind solutionarea contestatiei depusa de SC X SA inregistrata

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU IL/33/2011 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice x a fost sesizat, de A.I.F Serviciul inspectie fiscala persoane fizice nr. 2, prin adresa nr.x inregistrata

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 78 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL Directia Generala

Mai mult

Decizie 274

Decizie 274 Ministerul FinanŃelor Publice AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Craiova Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

Word Pro - De5c47~1.lwp

Word Pro - De5c47~1.lwp DECIZIA NR. 9 DIN 06.03.2006 Privind : solutionarea contestatiei formulate de!" #$$$ $# Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de!!" #$$$ $# % " & " ' ( % () raportul de inspectie

Mai mult

Word Pro - DECIZIA 71.lwp

Word Pro - DECIZIA 71.lwp MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA Serviciul Solutionare Contestatii DECIZIA nr.71 din 14 august 2008 privind solutionarea

Mai mult

019710BR

019710BR Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Brăila Str. Delfinului Nr.1, Brăila Tel: +0239619900, Fax: +0239619992 e-mail:

Mai mult

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Word Pro - DECIZIA SC. COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE SRL- Dif.Curs valutar VAMA..lwp

Word Pro - DECIZIA SC. COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE SRL- Dif.Curs valutar VAMA..lwp MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Directia Generala a Finantelor Publice Brasov DECIZIA NR. 366 Directia Generala a Finantelor Publice Brasov, Biroul de solutionare a contestatiilor a fost sesizata de

Mai mult

Proiect de ordin - inlesniri la plata

Proiect de ordin - inlesniri la plata AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN pentru modificarea şi completarea Anexei 1 Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia şi a Anexei

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

sc neigab com srl 356 _22_

sc neigab com srl 356 _22_ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU Biroul de solutionare a contestatiilor DECIZIA NR. 356/2007 privind solutionarea contestatiei formulata de SOCIETATEA X, impotriva

Mai mult

29

29 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN D E C I Z I A Nr. 29 din 04.10.2006 Privind: solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

Microsoft Word - A1 - procedura.docx

Microsoft Word - A1 - procedura.docx Anexa nr.1 P R O C E D U R A de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA CAPITOLUL I Dispoziţii generale 1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Mai mult

a

a OpANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Emitent AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

OpANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea un

OpANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea un OpANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale Monitorul Oficial nr. 271 din

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, judeţului Dolj jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

ANEXA Nr.1 PROCEDURĂ de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015

ANEXA Nr.1 PROCEDURĂ de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015 ANEXA Nr.1 PROCEDURĂ de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 ORDIN Nr. 3006/2016 din 21 octombrie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT:

Mai mult

Word Pro - D 83 din 2012.lwp

Word Pro - D 83 din 2012.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BOTOSANI DECIZIA NR. 83 din 01.11.2012 privind solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

ORDIN Nr. 3737/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau chelt

ORDIN Nr. 3737/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului Decizie de ajustare/estimare a venitului sau chelt ORDIN Nr. 3737/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate" EMITENT: MINISTERUL

Mai mult

Microsoft Word - decizie_457_a.doc

Microsoft Word - decizie_457_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

PRODALCO MAT SRL 579_2008

PRODALCO MAT SRL 579_2008 Direcia Generala a Finantelor Publice a judeului Arad a fost sesizata de ctre Direcia Judeeana pentru Accize si Operaiuni Vamale Arad cu adresa nr., înregistrata la Direcia Generala a Finantelor Publice

Mai mult

ORDIN nr. 133 din 26 februarie 2009 pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă pe poluare pentru autovehicul

ORDIN nr. 133 din 26 februarie 2009 pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă pe poluare pentru autovehicul ORDIN nr. 133 din 26 februarie 2009 pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă pe poluare pentru autovehicule Forma sintetică la data 12-mai-2009. Acest act a

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

Word Pro - Untitled1

Word Pro - Untitled1 MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI TIMIS BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 15

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

Microsoft Word - sc trans oceania srl.doc

Microsoft Word - sc trans oceania srl.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Ordin MDRAP nr. 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fisc

Ordin MDRAP nr. 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fisc Ordin MDRAP nr. 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local. Monitorul oficial nr.

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 77 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de Persoana fizica X Directia

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

V___D.Sirbu_Impex

V___D.Sirbu_Impex NR. / DECIZIA NR. 123/24.06.2005 privind solutionarea contestatiei formulata de SC... impotriva actului constatator nr.... si a procesului verbal nr....privind calculul accesoriilor emise de Biroul Vamal

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, 4.01.2017 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, raportul

Mai mult

ORDIN Nr. 3733/2015 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora EMIT

ORDIN Nr. 3733/2015 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora EMIT ORDIN Nr. 3733/2015 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

Word Pro - Untitled1

Word Pro - Untitled1 D E C I Z I E nr. 1914/307 din 21.10.2009 I. Prin contestatia formulata petenta solicita anularea Deciziei de impunere nr..../26.01.2009 prin care s-a stabilit in sarcina societatii obligatii de plata

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN nr. privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare

Mai mult

mf SC AROMA RISE SA D 1127 _35_

mf SC AROMA RISE SA D 1127 _35_ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Bacau Biroul de solutionare contestatii Str.Dumbava Rosie nr.1-3 Cod postal 600045, Bacau

Mai mult

002810BH

002810BH MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeńului Bihor Str. Dimitrie Cantemir nr. 2b Z Tel : 0259 433 050 Fax : 0259 433 055 DECIZIA

Mai mult

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat

Mai mult

ORDIN nr din 12 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind rest

ORDIN nr din 12 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind rest ORDIN nr. 1.488 din 12 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme

Mai mult

OpANAF 673

OpANAF 673 OpANAF nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea REFERAT, Biroul Sol

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea REFERAT, Biroul Sol MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea REFERAT, Biroul Soluţionare Contestaţii B-dul Independentei, nr.24. Focsani,

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

ORDIN Nr. 819/2019 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă

ORDIN Nr. 819/2019 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă ORDIN Nr. 819/2019 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului

Mai mult

ORDIN Nr. 1757/2019 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţin

ORDIN Nr. 1757/2019 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţin ORDIN Nr. 1757/2019 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare EMITENT: MINISTERUL

Mai mult

DECIZIA NR cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Gener

DECIZIA NR cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Gener DECIZIA NR.88... cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Generala a Finantelor Publice Buzau a fost sesizata prin

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

DECIZIE FINALA ARGO CONTROL depersonalizata

DECIZIE FINALA  ARGO CONTROL depersonalizata MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş Biroul Soluţionare Contestaţii Str. Gh. Doja nr. 1-3 540515 Târgu Mureş Tel.: 0265-250.982

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

Decizia

Decizia MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDETUL COVASNA DECIZIA nr. -/2008 privind solutionarea contestatiei formulata de Dna.

Mai mult

ORDIN Nr. 1369/2019 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere

ORDIN Nr. 1369/2019 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere ORDIN Nr. 1369/2019 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind

Mai mult

Decizia 205 din 2010

Decizia 205 din 2010 DECIZIA nr. 205/10.06.2010 privind solutionarea contestatiei formulata de X inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x/0 8. 02.200 6 Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul

Mai mult

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulteri

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulteri Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Luând în considerare prevederile Programului de

Mai mult

untitled

untitled AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CABINET PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT PROIECT DE O R D I N Nr. din privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale

Mai mult

Word Pro - D 87 din 2012.lwp

Word Pro - D 87 din 2012.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BOTOSANI DECIZIA NR. 87 din 27.11.2012 privind solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 ORDIN Nr. 2343/2017 din 31 august 2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT

Mai mult

Obligații de plată datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorectă a obligațiilor fiscale

Obligații de plată datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorectă a obligațiilor fiscale Obligații de plată datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorectă a obligațiilor fiscale DOBÂNZI ȘI PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE Pentru neachitarea la termenul de scadență de către

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a s

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a s GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate --------------------------------------------------------------------------

Mai mult

h101 Executarea creantelor fiscale.indd

h101 Executarea creantelor fiscale.indd Capitolul I. Competenţa 1 1. 1. Confl ict de competenţă între secţiile tribunalului 1 Competenţa de a judeca apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în contestaţie la executare 1

Mai mult

Microsoft Word - Teritorialitate.doc

Microsoft Word - Teritorialitate.doc XI. Teritorialitate 114. TVA aferentă importurilor de produse software. În perioada martie 1997 - septembrie 2001, o societate comercială a realizat importuri de produse software, respectiv sisteme de

Mai mult

taxe si impozite.mdi

taxe si impozite.mdi Capitolul I. Impozitul pe profit 1. Sfera de cuprindere a impozitului 1. Impozit suplimentar pe profit. Societăţi comerciale divizate. Absenţa profitului. Neimpozitare C. proc. fisc., republicat, art.

Mai mult

LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13

LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 iulie 1998 Data intrarii in vigoare : 13 iulie 1998

Mai mult

Microsoft Word - dec_070_2013.doc

Microsoft Word - dec_070_2013.doc DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere 070 Nr. de operator de date cu caracter

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Microsoft Word - Anexanr3.doc

Microsoft Word - Anexanr3.doc Anexa nr.3 I. Procedura de înscriere a datelor în bazele de date cuprinzând cazierul fiscal Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de înscriere. A. Procedura de înscriere în

Mai mult

Microsoft Word - Tax and Legal Alert no. 36_PwC_ro

Microsoft Word - Tax and Legal Alert no. 36_PwC_ro PwC România Modificări aduse noului Cod fiscal şi noului Cod de procedură fiscală 11 noiembrie 2015 Pe scurt A fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 / 2015 prin care se modifică şi completează Codul

Mai mult

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII CONTRACTUALE Nr. Avizat, Director General Radu ŢIBICHI Aprobat, Preşedinte Vasile CIURCHEA REFERAT DE APROBARE În temeiul prevederilor:

Mai mult

Microsoft Word - selgros dep .doc

Microsoft Word - selgros dep .doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor * DECIZIA nr. / 2010 privind soluţionarea contestaţiei depusă de S.C. * S.R.L,

Mai mult

OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru complet

OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru complet OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018

Mai mult

Agrispedition dec 280

Agrispedition dec 280 ROMANIA CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR nr../ /2007-2008 DECIZIA CIVILA NR. 280 Sedinta publica din.2008 PRESEDINTE.. JUDECATOR JUDECATOR GREFIER.. Pe rol fiind

Mai mult

Microsoft Word SC DINAMO.IVDEP.doc

Microsoft Word SC DINAMO.IVDEP.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr.17 sector 5, Bucureşti Tel : +021 319 97 54 Fax : +021 336 85

Mai mult

decizia 34 din 21 martie 2006

decizia 34 din 21 martie 2006 ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA Serviciul Soluionare Contestaii DECIZIA nr.34/21.03.2006 privind soluionarea contestaiei formulate de CONSTANTA

Mai mult

Decizia nr

Decizia nr Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Maramureş Biroul Solutionarea Contestatiilor Decizia nr. 1587 din 18.08.2011 privind

Mai mult

ORDIN Nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru mod

ORDIN Nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru mod ORDIN Nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult

Word Pro - D 130.lwp

Word Pro - D 130.lwp DECIZIA Nr.130 Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice, asupra contestatiei depuse de PFA, formulata impotriva Raportului de inspectie fiscala nr., si

Mai mult

Word Pro - DECIZIA 84 DIN 2009.LWP

Word Pro - DECIZIA 84 DIN 2009.LWP DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII DECIZIA nr. 84 din 13.03.2009 privind solutionarea contestatiei formulata de SC ABC SRL, cu sediul in str....,

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr1099

Microsoft Word - ORDIN nr1099 ORDIN nr. 1099 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult