Fr6d6ric Lenoir Miracolul Spinoza O filosofie menitd sd ne lumineze calea Traducere din limba francezl. de Nicolae Weisz phitobio

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Fr6d6ric Lenoir Miracolul Spinoza O filosofie menitd sd ne lumineze calea Traducere din limba francezl. de Nicolae Weisz phitobio"

Transcriere

1 Fr6d6ric Lenoir Miracolul Spinoza O filosofie menitd sd ne lumineze calea Traducere din limba francezl. de Nicolae Weisz phitobio

2 Cuprins CuvANr inarnrn: Miracolul Spinoza I Reaolulionarul politic gi religios 1. Convertire filosofici 2. Un om rdnit 3. Un liber-cugetitor 4. O lecturi criticd a Bibliei 5. Spinoza qi Hristos 6. O tridare a iudaismului? 7. Precursorul iluminismului JJ il M ae strwl tn! el ep ciunii L. Etica un indrumar citre desdvarqita bucurie 2. Dumnezeul lui Spinoza 3. Pe culmile puterii, ale perfecfiunii gi ale bucuriei 4. inlelegerea acestor sentimente care ne stdpanesc 5. Sd cultivdm dorinfa 6. Dincolo de bine gi de rdu 7. Libertate, vegnicie, iubire L a^ ljj 141, CoxcruzIp: Mdrefie gi limite ale spinozismului 153 PosrperX:Un schimb epistolar cu Robert Misrahi 1.61 Bibliografie 17-l

3 Conaertire filosoficd,,toatd fericirea gi deznddejdea noastrd depind doar de calitatealucrului de care suntem atagali prin iubire." O trdmogii lui Baruch Spinoza erau foarte probabil evrei t -f spanioli izgonifi in 1492, care qi-au gdsit addpost in Portugalia. Majoritatea acestor surghiunifi erau nigte conaersos, nigte convertifi Ia catolicism (cel mai adesea prin constrangere), iar unii dintre ei, numi{i cu dispre!,,rrratarri", continuau si practice iudaismul pe ascuns. Amenin{afi din nou cu expatrierea, numerogi evrei au fost for{a{i sd se lase botezali, in timp ce al1ii au cmigrat spre Imperiul Otoman, in unele orage din Italia gi, spre sfarqitul secolului al XVI-lea in Provinciile Unite ale Jdrilor de Jos, cand s-au desprins de epitropia Spaniei. intemeiatd in 1581, Itepublica celor $apte Provincii Unite ale Tdrilor de ]os a devenit o federafie comerciald insemnat5, maritimi gi coloniald, rivalizand cuanglia, Franla qi Spania. CAnd se naqte Baruch Spinoz4 in 1632, Provinciile Unite posedi cele mai importante gantiere navale gi cea mai puternicd bancd din Europa. Dar este gi o lard de refugiu pentru cei ce vor si scape de perseculiile politice gi L9

4 Mirncolul S'pinoza religioase. Cu toate ce erau majoritar calviniqti, olandezii toiereazb. prezen{a numeroaselor secte protestante, a catolicilor gi a evreilor. Chiar daci sunt uneori in5bugite, opiniile politice qi filosofice cele mai diverse se pot dezvolta aici mai bine decat in orice altd zonl a Europei. Numerogi evrei vin sd se stabileasci in acest loc al toleranfei" Bunicul lui Baruch Spinoza, Pedro Isaac Espinhosa, al cdrui nume inseamnd,,care vine dintr-un tdram plin cu spini", plrdseqte Portugalia pentru Franfa - a trdit o vreme la Nantes - inainte sd se stabileascd definitiv la Amsterdam. Tatil sdu, Micatll, se ocupi cu micul negof de produse importate din colonii, in cartierul evreiesc al oragului, la doar doud strizi distan!5 de casa lui Rembrandtl. Dintr-o primd cdsnicie are o fiicx, Rebeca, qi un fiu, Isaac. Dupd moartea sotiei, se recisitoregte cu Hannah qi au doi copii: pe Myriam gi pe Baruch. Nenorocirea lovegte insi din nou qi igi pierde sofia. Se cdsdtoreqte a treia oard cu Esther care-i diruiegte un fiu: pe Gabriel. Copildria lui Baruch (nume evreiesc care?nseamni,,blagoslovit" gi care va fi tradus uneori in viafa de zi cu zi cu forma sa din limba portughezd: Bento) este, prin urmare, datd peste cap de moartea mamei, pe cand avea doar 6 ani. Micael este un om foarte evlavios gi unul dintre principalii suslinitori financiari ai sinagogii Talmud-Torah, condusd de o personalitate puternicd, eruditul rabin Saul Morteira. Micatil a fdcut parte de mai multe ori din parnassim, consiiiul comunitdfii, care ia hotdrarile importante qi numegte rabinii. inci din fragedi copildrie, Baruch a fost trimis la gcoala evreiascd a sinagogii, unde invafd cititul Bibliei in ebraics, devotamentul fafi de nor- Conaertire filosoficd rrrcle religioase qi dezbaterile talmudice. Dupd spusele discipo, iului sdu, Lucas, tanirul starnea admiralia tuturor prin vioiciurrt,a mintii, iar rabinul Morteira igi pusese mari nddejdi in el,,ltrrind pesemne ca intr-o bund zi s5-i poatd ceda locul. Cu toate,rlcstea, precizeazd biograful,,,nici nu-mplinise bine 15 ani, cd r itlica probleme cdrora nici cei mai invdlafi dintre evrei nu izbu- It^;rLr si le dea de capdt; gi degi o minte atat de fragedi nu e inci ';rrl'icient de coaptd ca sd poatd sd discearns, igi dddea totuqi seaci indoielile sale il puneau 'rr.r in incurcdturd pe maestrul s6u2." t )r'i tandrul Baruch qtie cd trebuie si fie prevdzdtor, intrucat corrrunitatea sa nu ingdduie abaterile doctrinare. Astfel, la abia, incisprezece ani, asisti la pedeapsa publicd aplicatd de pnrnas-.tttt lui Uriel da Costa, pentru cd a negat invbfdtura pl5zuitd gi n('nrurirea sufletului. Omul primegte treizeci qi noud de lovituri, u Lriciul qi se sinucide imediat dupd ceremonie. Aceastd intam- I'l,rre il marcheazd neindoielnic pe tanir care, din acel moment, rr{ ('pe sd se indepdrteze de religie qi sd fie tot mai interesat de lrlosofie. irrci de la varsta de 13 ani, igi ajutd tatdl in afaceri, urman-, lr r ;i totodatd studiile la sinagogd. igi va neglija insd incetul cu rrr,r'tlrl studiile iudaice (dispare din registrele gcolare in jurul,, rr stci de 18 ani), ca sd frecventeze tot mai stdruitor cercurile de, rr':lini liberali, care il ini,tiazd in teologie, in gtiinfele noi qi in lrl,s;ofi, mai ales in cea a conternporanului sdu, Ren6 Descartes,,. rr t, si-a gdsit la randu-i addpost in Olanda. intr-aclevdr, la jumdr,rlr",r s colului al XV[-lea, Provinciile Unite ale Tdrilor de Jos, rl centrul european ai republicii artelor gi literelor: lucrdrile ' Casa natald a lui Spinoza era situath pe Breestraat, la numdrul 57. Ea a fost dirrir.nat6, la fel ca majoritatea vechilor case din cartierul evreiesc. Astirz l,t' locul c-i, se afld Biserica Catolicd IVIoise 9i Aaron. 20 I,. r r Maximilien Lucas, La oie de B. Spinoza (Va{a lti B. Spinoza), in Spinoza,, )' /i,'/i')- compldtes (apere complete), op. cit,, p

5 Miracolul Spinozn de hzic6, optici, medicin5, filosofie, cele mai de seamd qi mai novatoare din acele vremuri, s-au publicat la Amsterdam. UniversitXfi renumite gizduiesc savanti gi erudili din intreaga Europi; in ziarele gi cercurile erudililor se vorbegte despre,,idei noi". TAnirul Baruch va avea parte de intalnirea capital5 a vielii sale exact pe acest extraordinar teren intelectual premerg6tor iluminismului european.inl'652,la varsta de 19 ani, incepe si urmeze cursurile de latini ale unui personaj pitoresc: Franciscus Van den Enden3. Catolic originar din Anvers, Van den Enden face parte incd de tandr din ordinul Compagnie de J6susa, unde predd latina 9i greaca. Este exclus din Companie chiar inainte de a fi hirotonisit preo! pentru,,etoti" care ne riman necunoscute, probabil divergenle doctrinale, deoarece fostul iezuit se va vddi, in urmstoarea perioadd a existenfei sale, un om de o libertate nemaiintalnit6. IJrmeazh, studii de medicind, se cdsdtoregte, se duce apoi la Amsterdam in 1645, unde, aldturi de fratele sdu (un cunoscut gravor), se lanseaz5 in negoful cu obiecte de art5. Dupi falimentul intreprinderii sale, creeazd, prin 1652, probabif o gcoal5 de latind destinatd copiilor din familii de burghezi qi care se pregdtesc sd intre la universitate. Totugi, dupd cum subliniazb furios pe buni dreptate numitul pastor Colerus, in biografia pe care a scris-o despre Spinoza:,,Acest om preda cu mult succes qi bucurandu-se de o buni reputafie; astfel, cei mai bogali negustori din oraq i-au incredinlat instruirea odraslelor lor, inainte de a deveni I Conform altor surse, Spinoza ar fi inceput sd urmeze cursurile lui Van den Enden dupi decesul tatilui sxu, din anul Oricum, asta nu schimbd cu rrimic esenla analizei pe care o voi face. I Compania lui Iisus (Societas lesu) este un ordin religios catolic, ai cdrei rrt'rnbri sunt clerici de carierd, numiti qi,,iezulft", ordin fondat de teologul lgnacio dc Loyola. (n.tr.) Conuertire filosot'icd l,rpt lgslrnsscut cd le preda discipolilor sdi altceva decat latina. ln cele din unnd, s-a dezviluit cd sddea in mintea acestor tinere r l,istare primii germeni ai ateismuiui." $i se apucd sd ingire mdrtrr lii ale unor fogti elevi ai lui Van den Enden, rdmagi fideli Biser, ii luterane din Amsterdam, care,,nu obosesc in a blagoslovi rrrcrnori? plrinti lor lor care i-au scos la timp din gcoala Satanei, ',rrrulgandu-i din mainile unui dascdl atat de distructiv gi de nel, r'iuits." l)e fapt, fostui iezuit s-a fdcut iute cunoscut prin ideile sale,'risinale, socotite de mulli subversive; prosldvegte o libertate.rlrr;1v1.t15 a cuvantului, educarea maselor gi idealul democratic. l.itpsf6ti2 sa este afectati gi nu mai poate continua sd predea la \ rnsterdam.in1670, invitat de nigte nobili francezi care i-au urr r r, r I cursurile, se duce in Franta gi deschide o gcoali la Paris. Dar,,rrrrl Franta lui Ludovic ai XIV-lea cotropegte Oland4 incearcd -,rr t trlaborare cu nigie francezi (Louis de Rohary care va fi execur. rl r r urma unui complot impotriva regelui), dar gi oland ezi - sd,,,t('nleieze o republicd de sine stdtitoare in Normandia, cu sco- ; ',rl clacd ar fi s5-i ddm crezare aceluiagi Colerus - de a deschi-,l. un frclnt intern care l-ar fi silit pe Ludovic al XIV-lea sd-gi r rr(lcze fortele. Este arestat qi spanzurat la tsastilia, in 27 no-,, ntlrrie lrrtclegem inraurirea cruciald pe care a avut-o acest liber cu- ', t, rioi" asupra dezvoltdrii tanirului Barucfu aflat el insugi?n cdr ri, ir (',r adevdrului. Van den Enden ii predi nu numai tratina, ci gi 1,,r.,'lt' urnei culturi clasice, mai cu seamd prin mijlocirea teatrul, r r, u r i ic. Se gtie, bun5oard, c6?n 1657 iqi pune elevii (inclusiv pe lr, rr r rr'lr) sd joace o piesd a poetului latin Terenfiu. ii mai sddegte l,,rrr ( trlerus, Vie de B. Spinoza (Viala lui B. Spinoza),in Oeuares complites, ;, rt. p

6 Miracolul Spinoza in minte cultura teologics, dar qi elemente privitoare la noile descoperiri din domeniul hzicli. in sfargit, il iniliazd in fiiosofia cartezians, iar Baruch a fost, dupd spusele lui Colerus, de-a dreptul,,vrdjitde aceast5 maximd a lui Descartes, conform c;reia nu trebuie s5 acceptsm niciodata nimic drept adevsrat, dacd nu a fost dovedit inainte prin argumente corecte 9i solide6"' De-a lungul acestor ani petrecufi in preajma noului siu profesor, asistim la o adevdratd,,convertire filosofic5" a tan5rului Baruch. AvAnd parte de o educalie religioasi dogmaticd 9i plins de rigori, intemeiati pe fricd 9i speranfa, la care renunfd la sfargitul adolescen{ei, este captivat de c5utarea adevdrului qi a adevdratei fericiri, cl5ditd doar pe ratiune. Prin mijlocirea uneia dintre primele sale scrieri (rdmasd neterminatd), Trntat despre reformd gitn{elegere, Baruch face aceast5 (rard) confesiune 9i ne msrturiseqte lelul ultimei sale ciutiri:,,cand experienla m-a invilat cx toate intsmpldrile banale ale vielii sunt zadarnice qi nefolositoare, vdzand cd tot ce constituia pentru mine cauzd sau obiect al spaimei nu contine nimic bun 9i nimic riu in sine, ci doar?n masura in care sufletul este impresionat de ele, am hot5rat in cele din urmd sd aflu daci nu cumva exista un bine absolut qi care sd poatd fi comunicat, md rog, ceva a csrui descoperire qi insugire mi-ar aduce pentrn totdeauna bucuria supremi 9i neintreruptkt." Aceastd cdutare a,,adevdratei avu!ii", folosind formula tansrului Spinoza, este esenta ins5gi a cdutdrii inlelepciunii aqa cum o intelegeau vechii filosofi greci. Adici o fericire profundd 9i durabil6, pe care o putem dobandi, devenind oarecum indiferenti " IItitl., p Tt.LtLnt rlespre ret'ofind gi tnlelegere,i, in spinoza, oetlores cotnplites, p.i //,r,/., 1-r. 105 Conaertir e fil osofic ii l,r irrtampl5rile exterioare, pldcute sau nu, dar modificandu-ne ',piritul astfel incat sd giseascd in propria interioritate o fericire rrt't'ontenit5. Ceea ce mi se pare inc5 de pe acurn distinctiv Ia 'il,ilroza, incd din aceastd etapi de inceput a elabordrii gandirii ',,rlt', este cd aceasti fericire supremd?mprumutd forma concretd,r lrtrcuriei. Ori gcolile de intelepciune din Antichitate, mai ales,'l)icurismul gi stoicismul, nu fac mare caz din bucurie: adevdrat,r lcricire (etldemonin) imbracd mai degrabd haina senindtdtii, a,,'lagdrii de frimantdri (ataraxie). C5utarea inlelepciunii este,rr't'cagi - sd faci in aqa fel incat fericirea personals sd nu mai fie, l('l)endent5 de cauze exterioare - dar aceastl abordare originals,r lrlrcuriei definegte inci de la inceput g6ndirea lui Spinoza. \r.r11 ysdsu mai incolo cum qi de ce. Lla sd ne intoarcem la aceste prime pagini din Tratnt despre t r'lorntd gi inlelegere, Spinoza ldmuregte ci spiritul este atat de ab- ',,,r [rit de ciutarea bogifiei, de onorurile gi pl5cerile trupeqti, in-,,rl cu greu se mai poate lisa atras de alte feluri. Ori, aceste sco- 1'rrli aparente se preschimbd mai devreme sau mai tarziuin, lr r lcri gi in tristete:,joatd fericirea gi nirnicnicia noastrd depind,lc r:trlitate? lucrului de care ne simtim legafi prin dragostee." I t,rt'ii ne l5sdm coplegifi de bunuri fdri rost, precum onorurile gi,rr rrtiile, vom cunoaqte neajunsurile legate de inconvenientele, rr lstor bunuri, in timp ce, cdutand inlelepciunea gi ataqandu-ne,1,' lucrurile cele mai nobile, fericirea noastrd va fi rnai profundd. r r r r rr i statornicd. Spinoza vorbeqte despre b5thlia pe care a dus-o,l rrrsr-rgi:,,oricat de limpede a desluqit mintea mea aceste lu-, rrrli, nu puteam sd me desprind pe de-a-ntregul de bani, de 1,l,rr't'r'ile trupeqti gi de faimd. Un lucru insi il vedeam cu limperrrrr': cit timp gandurile?mi ocupau mintea, aceasta se indepdr- 25

7 MirncoltLl Spinozn ta de bunurile?r-rqelstoare gi cugeta serios la noua sa fintd 9i aceasta mi-a adus mare alinaree." Cu cat acordd mai mult timp cuget5rii filosofice, cu atat aceasts,,avutie adevdrat5"?i este mai cunoscutd gi cu atat mai mult va izbuti sd se desprindd de restul gi sx nu mai socoteascd banul, onorttrile gi pldcerile carnale decat nigte mijloace gi nu scopuri, ceea ce ii perrnite sd le foloseascd cu moderafie. De ce a hotirat tanirui Baruch sd se consacre filosofiei cu dorinfa de a dobandi o avutie adevs,rat5? O explicd deosebit de clar in partea urmxtoare a expunerii sale:,,gandindtl-md mai bine, am fost convins c5, degi m5 dedicam cu toatd fiin1a meditaliei, m-arn lephdat de lucrurile rele pentru un bun sigurlo"" $i mai departe, fbcand aceastd confesiune pdtrunzdtoare 9i ciudats:,,adevdrul e cd md vedeam intr-un pericol cumplit qi nevoit si caut un remediu, chiar nesigur la nevoie. I-a fel ca un bolnav de moarte care, sim{incl cum i se apropie sfargitul cu pagi siguri dacd nu ia urgent un leac, e silit sd-l caute cu toatd tdria, oricat de nesigur ar fi, gi asta doar fiindcd gi-a pus intreaga nddejde ir:. el-" Spinoza ne incredinfeazx cum nu se poate mai clar cd nu avea alti posibiiitate de a se salva decat sd se dedice studiului filosofiei drept remediu vital! De ce? Cu ce,,pericol exttem", cu ce,,boald mortali" s-a confruntat t6ndrui Baruch? De ce a trebuit si caute cu disperare un asemenea remediu? Cele cateva elemente de care clispurrein din biografia sa ne oferd rdspunsul. 2 Un om rdnit,,md simtenm intr-un mare perical." n aceastd f pagini emotionantd., Spinoza evocd grelele incer- Icdri prin care a trecut cu caliva ani inainte qi care l-au fdcut,,r si pund intrebdri referitoare la sensul existentei gi la adevirat r l earacter al fericirii. lrra vorba la inceput de o serie de decese in familie. Fratele.. rr r vitreg, Isaac, moare pe cand avea 17 ani, apoi mama vitregi, ',llr()r, cand el avea20, iar un an mai tirziu,in1654, igi pierde t. rt, r l, apoi pe sora sa, Myriam, care moare in timp ce-l aduce pe I i r r r rt' p nepotului sdu, Daniel. tn cagiva ani, are parte de pierde-,,.' necrufdtoare a celor mai dragi dintre apropiafi. Totodatd, il.rr't'r'co familiald pe care a incercat de bine, de rdu, s-o lind in, '.rlri, inainte qi dupd decesul tatdlui, cunoagte mari dificultdfi rrr,rnciar. Acestea erau atat de grave, incat, in 26 naftie 1656,,,,r';;i obtine din partea Curfii Supreme a Olandei sd fie scutit ' lbid. tt) lltid", p.104. ' i, rrroqtenire gi de datoriile grele pe care le presupunea. i )t.cand nu mai urmeazd cursurile talmudice gi frecventeazd t, 't rriti rar sinagoga, relatiile sale cu comunitatea evreiasci s-au 26 27

8 Miracolul Spinoza tot inrdutilit. Dupi Pierre Bayle, autoritdlile bisericeqti ii propun o renti anualh pentru a se preface cd respectd ritualurile qi ca sd nu-gi facd publice ideile filosofice' Precizeazd' cd,,n-a putut sd incuviinfeze o asemenea fdgdrnicie". Colerus confirmd faptele gi afirmd cd deline informalia de la prietenii la care qi-a petrecut Spinoza ultimii ani de viafd: le-ar fi mdrturisit acestora cd a refuzat suma de de florini pe ary preferand minciunii sdricia. Aceiagi prieteni, familia Van der Spy"k, ar fi relatat 9i lucrul urmitor:,,le-a povestit nu o datd cd intr-o seard, pe cand ieqea din vechea sinagogd portughezd, a vdzut un ins care-l urmdrea, inarmat cu un pumnal, lucru care l-a fdcut sd meargi cu bdgare de seam6; doar sdrind intr-o parte, aizbutit sd evite lovitura care i-a sfaqiat doar hainele. Mai pistra paltonul giurit, in amintirea acelei int6mpldrit." Dupi aceastd tentativd de omor, Spinoza adopti drept devizd cuvantul latinesc Caute,,,Feregte-te", lucru care il va determina mai apoi sd renunle sd-gi mai publice unele lucriri sau sd le publice cu un nume de imprumut. intrucat nicio inlelegere nu pdreaposibild intre tandr gi carmuitorii sinagogii, aceqtia au luat hotirarea si-l expulzeze din comunitate, la pufind vreme dupx tragicul eveniment relatat. La 27 iulie 1656, are loc la sinagoga din Amsterdam o ceremonie pe cat de rar6, pe atat de brutal6: bdtranii au aruncat anatema asupra lui Baruch Spinoza, in varstd de 23 de ani, printr-un herem, un act grav de,,despirfire". A fost descoperit textul integral:,,ocrotifi de judecata sfinlilor 9i a ingerilor, il indepirtdm, alungdm, blestemdm qi hulim pe Baruch Spinoza, cu consimfimantul intregii preasfinte comunitifi, sub obldduirea cdrlilor noastre sacre 9i a celor qase sute treispre- Un omrdnit,t('ce porunci pe care le tiinuiesc. Rostim acest herem dupd cum n fost intocmit de Iosua impotriva oragului Ierihon. il afurisim, precum i-a afurisit prorocul Ilie pe copii, cu toate nenorocirile r'itre sunt scrise in Cartea Legii. Afurisit he gi ziua, gi noaptea. Afurisit fie gi in somn, qi in trezie. Afurisit fie gi cand intrd, gi t'f,rrd iese. Fie ca Tatdl Ceresc sd nu-l ierte niciodati. Fie ca Tatil ('cresc si verse asupra acestui birbat toati a sa manie gi toate ale nirlo rele inscrise i'n Cartea Legii: numele sdu sd fie gters de pe hrfa pdmantului, cat lumea fi-va lume, Dumnezeu sd-l despartx rte toate seminfiile lui Israel, osandindu-l cu toate urgiile prexcrise de Cartea Legii. Iar pe voi, cei care rdmanefi al5turi de Cel Vcqnic, Dumnezeul vostru, sd vd lind in viafd. Aflafi cd nu trebuic si aveli nicio legifurd prin scris sau prin vorbd cu Spinoza. Sd ttu i se facd niciun bine gi nimenea sd nu-i steie in preajmd la mai pufin de patru co!i. Nimeni n-are voie sd stea sub acelagi acoperiq; cu el gi nimeni n-are voie si citeascd ce scrie2." Textul acestui herem este precedat de o explicafie a consiliului rrrmunitdtii, care justifici prigonirea tanirului pentru,,ereziile r'rrmplite" pe care le practica qi le preda, pentru nigte,,fapte odioilse", precum qi pentru rehtzul de a se dezice de,,calea gregiti" po care o luase. Istoricii s-au ritdcit prin hiligul de presupuneri lttttnite sd descopere la care anume fapte gi erezii fdceau aluzie rrtrtoritifile evreiegti. O primi fdram5 de rispuns ne vine din rnilrturia depusd in fala Inchizifiei spaniole de doi spanioli care nl'irmi cd i-au intalnit pe Spinoza qi pe prietenul acestuia, Juan rlt. I)rado (avand gi el parte de un herem, dar mai pulin virulent), xprc sfargitul anului Cei doi birbafi le-au spus, pasdmite, r',1 revelafia dumnezeiascd n-a fost doveditd gi cd Dumnezeu nu r,xistd decat din punct de vedere filosofic, ci Legea evreiascd 1 Colerus, op. cit., p 'Slt'vcn Nadler, Spinoza, traducere de fean-frangois Sen6, Bayatd,

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Izvoare nesecate - Anthony de Mello

Izvoare nesecate - Anthony de Mello ttvoart N ES ECATE un volum Dr EXERCITII SPIRITUALE Anthony de Mello Tiaducere: Georgiana Filip EDITURAMIX CRISTIAN 2018 Ordinului iezuit, fald de care mi simt deopotrivd mdndru qi nedemn c[ ii aparfin.

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Holocaust

Holocaust IP Gimnaziul Vasile Lupu s.susleni O EXCURSIE PE LOCURILE EVREEŞTI DIN ORHEI Elaborat de profesoara de istorie BALAN NATALIA, grad didactic superior Orhei, 2019 Pe data de 28.01.2019 împreună cu elevii

Mai mult

Ce este educaţia Dacă este să analizăm din punct de vedere etimologic, educația vine din latinescul educo-educare, care înseamnă a alimenta, a crește

Ce este educaţia Dacă este să analizăm din punct de vedere etimologic, educația vine din latinescul educo-educare, care înseamnă a alimenta, a crește Ce este educaţia Dacă este să analizăm din punct de vedere etimologic, educația vine din latinescul educo-educare, care înseamnă a alimenta, a crește - plante sau animale. Având înțelesuri asemănătoare

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

CRUELA DE LA ANTICORUPTIE – Procuroarea Claudia Rosu este data pe mana Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru torturarea unui

CRUELA DE LA ANTICORUPTIE – Procuroarea Claudia Rosu este data pe mana Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru torturarea unui CRUELA DE LA ANTICORUPTIE Procuroarea Claudia Rosu este data pe mana Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru torturarea unui functionar intr-o camera de hotel. Lia Olguta Vasilescu

Mai mult

MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ – Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: "Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu sp

MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ – Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu sp MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: "Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu spanzurarea unii membri ai unei minoritati etnice, iar

Mai mult

Material de presa_doc 2015

Material de presa_doc 2015 Tabăra de vară 2015 Spre înăţtimea credinţei în Munţii Maramureşului Ediţia a II-a Cronică montană Într-un cadru bucolic, feeric s-a desfăşurat şi anul acesta, pe trei serii (29.06.-03.07, 13.07-17.07,

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

octombrie, ora 14:00

octombrie, ora 14:00 2018-2019 17 octombrie, ora 14:00 Denumire webinar: Diferențe și asemănări între culturile lumii Descriere: Dacă nu ar exista diferențe și asemănări între culturi, viața nu ar mai fi atât de interesantă

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania comunista. Ce s-a ales de vinarsul de Severin Alexandra Georgescu, Odata cu infiintarea judetelor, pe fondul industrializarii nationale rapide,

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea În octombrie 2016 am început să fotografiez o comunitate de romi

Mai mult

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii! După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat se dezbate un proiect de lege care prevede imprescriptibilitatea

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Hyun Bin – descoperirea de sine

Hyun Bin – descoperirea de sine Hyun Bin descoperirea de sine de Carina T. Hyun Bin: Nu m? tem s? m? înrolez la Pu?ca?ii marini Ca actor, voi pre?ui cei doi ani pe care îi voi petrece în armat? f?r? s? profesez. Cred c? va fi o perioad?

Mai mult

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu Alina, X A Stirbu Delia, IX B PROFESORI: Corina Vint

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Tax Free

Tax Free Tax Free Am un vis, acela de a trai intr-o tara civilizata, unde lucrurile se se aliniaze la nivelul altor tari civilizate, in cele mai mici amanunte, de la bunul simt la cadrul legislativ. Visez de asemenea

Mai mult

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 BOTEZUL DESCOPERĂ Botezul reprezintă cufundarea noastră completă în dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea manifestată prin moartea, îngroparea și

Mai mult

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV L enfant, sa naissance, se prépare d abord dans le plan spirituel (Copilul, naşterea lui, se pregătesc mai întâi în planul spi

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV L enfant, sa naissance, se prépare d abord dans le plan spirituel (Copilul, naşterea lui, se pregătesc mai întâi în planul spi OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV L enfant, sa naissance, se prépare d abord dans le plan spirituel (Copilul, naşterea lui, se pregătesc mai întâi în planul spiritual) Les rôles respectifs du père et de la mère

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

DEZASTRUL ICCJ AJUNGE LA CEDO – Colosal: peste 170 de hotarari pronuntate de Inalta Curte cu incalcarea legii iau drumul spre CEDO. Agentul guvernamen

DEZASTRUL ICCJ AJUNGE LA CEDO – Colosal: peste 170 de hotarari pronuntate de Inalta Curte cu incalcarea legii iau drumul spre CEDO. Agentul guvernamen DEZASTRUL ICCJ AJUNGE LA CEDO Colosal: peste 170 de hotarari pronuntate de Inalta Curte cu incalcarea legii iau drumul spre CEDO. Agentul guvernamental avertizeaza CCR despre efectele deciziilor ICCJ pronuntate

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

Comunicare in limba romana - Teste clasa 2 - Sorina Barbu, M. Calin, M. Radulescu, E.Toma

Comunicare in limba romana - Teste clasa 2 - Sorina Barbu, M. Calin, M. Radulescu, E.Toma Sorina Barbu Marilena Cdlin Marina Rddulescu Elvira Toma %ffiffi te'tm ttm Test 1 r'*f. Citegte cu atenlie textul de maijos, pentru a rispunde la intrebiri. Despre pisici Maia este o feti!5 in clasa a

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motivaţia :,,Relaţiile de orice fel sunt ca nisipul pe care-l

Mai mult

Prezentare PowerPoint

Prezentare PowerPoint CREA Români din Diaspora Studiu Sociologic, Partea a 3-a București, 20 august 2019 47% dintre românii emigrați își doresc să se reîntoarcă în România, cu 10 procente mai puțin decât în 2017 47% dintre

Mai mult

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Si nous choisissons de d aller vers ce qui est céleste, nous paierons nos dettes sans dommage Dacă alegem să mergem către ce e

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Si nous choisissons de d aller vers ce qui est céleste, nous paierons nos dettes sans dommage Dacă alegem să mergem către ce e OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Si nous choisissons de d aller vers ce qui est céleste, nous paierons nos dettes sans dommage Dacă alegem să mergem către ce este celest, ne vom plăti datoriile fără daune Conferinţa

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

MAZARE CONTRAATACA DIN SPATELE GRATIILOR – Fostul edil al Constantei Radu Mazare acuza Ministerul Justitiei pentru graba extradarii sale. Suspectat ca

MAZARE CONTRAATACA DIN SPATELE GRATIILOR – Fostul edil al Constantei Radu Mazare acuza Ministerul Justitiei pentru graba extradarii sale. Suspectat ca MAZARE CONTRAATACA DIN SPATELE GRATIILOR Fostul edil al Constantei Radu Mazare acuza Ministerul Justitiei pentru graba extradarii sale. Suspectat ca i-a calcat in picioare drepturile, MJ este obligat sa

Mai mult

Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te l

Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te l Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te la viaţa ta. Răspunde la întrebarea: care este cea mai

Mai mult

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print 2017 Biblioteca Respiro Toate drepturile rezervate. Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a cărții în acest format. Distribuirea gratuită sau

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere de hartuire sexuala. Bucurica, o vedeta a protestelor

Mai mult

PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI – Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: “Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din pr

PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI – Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: “Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din pr PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din proprie initiativa, si mi-a prezentat, pe rand, doi procurori

Mai mult

MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA – Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de

MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA – Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de la Judecatoria Bals au petrecut cu bautura si femei in

Mai mult

슬라이드 1

슬라이드 1 1750 î.hr. Mesopotamia antică Al 6-lea rege babilonian, Hammurabi, a creat primele legi: Codul lui Hammurabi. Astfel apar primele forme de asigurări în strânsă legatură cu dezvoltarea puterilor maritime.

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul: Sociologie Specializarea/Programul

Mai mult

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 Dezbinare II Samuel 2 şi I Corinteni 12 Pastorul Paul Hamilton Introducere Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper

Mai mult

Layout 1

Layout 1 Ghid esențial pentru viitoarele mirese RENTROP & STRATON Cuprins Capitolul 1 Să începem: De la vis la realitate 3 Capitolul 2 Primii pași către o nuntă de vis 18 Cum răspândim vestea evenimentului Pe cine

Mai mult

Academician Nicolae Dabija: Un nou pact Ribbentrop-Molotov?

Academician Nicolae Dabija: Un nou pact Ribbentrop-Molotov? În toamna anului 1989 un grup de deputaţi ai Sovietului Suprem al URSS am fost invitaţi de un grup de senatori americani în SUA, scrie în literaturasiarta.md, Nicolae Dabija preluat de Romanian Global

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T COLCAIE CORUPTIA IN DNA Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita. Bendei aranjeaza livrarea telefoanelor

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

Microsoft Word - Viata e trista la noi-PusaRoth-comentariu

Microsoft Word - Viata e trista la noi-PusaRoth-comentariu Viaţa e tristă la noi, în schimb salariul e hazliu Postat de Pusa Roth pe 20 Nov 2012. In Carte, Cultura, Promo, Rezumate, Știință Tags: algebră, arizona, bancuri, bancuri cu mirese, defecte omenești,

Mai mult

Conducere si autoritate spirituala pastor Aurel Soltuzu PRINCIPII ALE CONDUCERII SPIRITUALE Teme urmarite : 1. Cautarea conducatorilor 2. Conducerea c

Conducere si autoritate spirituala pastor Aurel Soltuzu PRINCIPII ALE CONDUCERII SPIRITUALE Teme urmarite : 1. Cautarea conducatorilor 2. Conducerea c PRINCIPII ALE CONDUCERII SPIRITUALE Teme urmarite : 1. Cautarea conducatorilor 2. Conducerea ca inzestrare naturala si ca dar spiritual 3. Criterii de evaluare a capacitatii de conducere 4. Perspectiva

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 (1) CUI AR TREBUI NOI CREŞTINII SĂ ARĂTĂM BUNĂTATEA, MILA ŞI IUBIREA LUI HRISTOS? Isaia 12:4, 5 Studiu Aprofundat: Isaia 66:19; Ioan 17:18; 1

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere colectiva si modificari la Codurile penale. Iohannis nu

Mai mult

PROIECT EDUCAŢIONAL COPILUL ARTIST-ATELIERUL DE CREAŢIE Retrospectivă Coordonator proiect, profesor STELA VÂRGOLIU ECHIPA DE PROIECT: Direct

PROIECT EDUCAŢIONAL COPILUL ARTIST-ATELIERUL DE CREAŢIE Retrospectivă Coordonator proiect, profesor STELA VÂRGOLIU ECHIPA DE PROIECT: Direct PROIECT EDUCAŢIONAL COPILUL ARTIST-ATELIERUL DE CREAŢIE Retrospectivă 2012-2017 Coordonator proiect, profesor STELA VÂRGOLIU ECHIPA DE PROIECT: Director, prof. IULIANA NEACŞU Secretara MIRELA TUDOR Prof.înv.primar

Mai mult

Broşură despre munca copilului in Moldova pentru copii de la 7 la 12 ani Chişinău, 2006

Broşură despre munca copilului in Moldova pentru copii de la 7 la 12 ani Chişinău, 2006 Broşură despre munca copilului in Moldova pentru copii de la 7 la 12 ani Chişinău, 2006 Orice copil are dreptul la protecţie împotriva exploatării economice şi de a nu fi constrîns la vreo muncă ce comportă

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: mart

Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: mart Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: martie 2013 Scopul: Descoperirea modului în care elevii

Mai mult

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizarea? Normalizarea este un proces de vindecare care te duce înapoi la starea normală,

Mai mult

Strângerea de mână

Strângerea de mână semnificaţii de Andy Szekely Felul în care interlocutorul dă noroc cu tine îţi poate furniza o mulţime de informaţii preţioase. În plus, gestul în sine este şi un puternic furnizor de încredere. Dr. Allan

Mai mult

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Ce se întâmplă cu mine? Am născut şi am un copil, sunt fericită, dar în acelaşi timp mă simt tristă, neliniştită

Mai mult

R A P O R T A N U A L A N N U A L R E P O R T

R A P O R T A N U A L  A N N U A L      R E P O R T R A P O R T A N U A L 2016 DIRECŢIA ATESTARE CNAA BAZA STRATEGICĂ A ACTIVITĂŢII STRATEGII Europa 2020. O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii care prevede

Mai mult

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA MINUTA PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA DIN 24.02.2015 A PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CALEA URSENI NR.36, TIMISOARA La dezbaterea publica desfasurata

Mai mult

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathematics Olympiad 2013. Data: 12 martie 2013. Autor: Dan

Mai mult

The Chalkboard

The Chalkboard Generatorul de motivatie Gandeste Pozitiv, mergi inainte si transforma-ti visele in realitate Introducere Cum am descoperit dezvoltarea personala Rolul motivatiei in atingerea obiectivelor Pregateste-te

Mai mult

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po (Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Povestitor D Povestitor E Povestitor F Povestitor G Brad

Mai mult

PROCURORII DNA, ACUZATI DE CRIMA - Presedintii Consiliilor Judetene din Romania se solidarizeaza cu Nicusor Constantinescu, pentru care DNA cere arest

PROCURORII DNA, ACUZATI DE CRIMA - Presedintii Consiliilor Judetene din Romania se solidarizeaza cu Nicusor Constantinescu, pentru care DNA cere arest PROCURORII DNA, ACUZATI DE CRIMA - Presedintii Consiliilor Judetene din Romania se solidarizeaza cu Nicusor Constantinescu, pentru care DNA cere arestarea preventiva desi se afla in recuperare dupa operatia

Mai mult

ROMÂNII DIN ARHIVE ÎN MEMORIA COLEGULUI ŞI PRIETENULUI NOSTRU PROF. UNIV. DR. ILIE SEFTIUC ( ), REPUTAT ISTORIC, MODEL DE SINCERITATE, ABNEGAŢ

ROMÂNII DIN ARHIVE ÎN MEMORIA COLEGULUI ŞI PRIETENULUI NOSTRU PROF. UNIV. DR. ILIE SEFTIUC ( ), REPUTAT ISTORIC, MODEL DE SINCERITATE, ABNEGAŢ ROMÂNII DIN ARHIVE ÎN MEMORIA COLEGULUI ŞI PRIETENULUI NOSTRU PROF. UNIV. DR. ILIE SEFTIUC (1936-1995), REPUTAT ISTORIC, MODEL DE SINCERITATE, ABNEGAŢIE, PROFESIONALISM ŞI PATRIOTISM 1 ISBN: 978-973-7858-78-8

Mai mult

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd L E C Ţ I A N O U Ă Înapoi în viitor Referinţe Mica 5,2; Matei 2,1; Isaia 53; Marcu 15,22-39; Fapte 1,9-11; Hristos, Lumina lumii, pag. 231-242, 469, 470, 627, 628, 830, 831 Text de memorat Recunoașteţi...

Mai mult

rezumat teza de abilitare

rezumat teza de abilitare Rezumatul tezei de abilitare Impactul Codului civil Quebec, a codificărilor europene și a celorlalte elemente de drept comparat asupra dreptului comercial român. După apariţia noului Cod civil, au fost

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

Instr_prim_3_2009.pmd

Instr_prim_3_2009.pmd L E C Ţ I A D O I Iosia îndreaptă Tematica lunii Biblia ne învaţă despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Referinţe 2 Regi 22; 2 Cronici 34; Profeţi și regi, pag. 384, 385, 392-406 Text de memorat Iosia...

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prof.dr.ing.,dr.marketing Angela Repanovici Universitatea Transilvania din Brașov, Romania Președinte Secțiunea Cultura Informației, Asociația Bibliotecarilor din România 1 Cultura informațieiconsiderente

Mai mult

Cocosul lui Pettson - Sven Nordqvist

Cocosul lui Pettson - Sven Nordqvist CocosuL LU PnTTSON Sven Nordqvist Traducere din suedezd de Gabriella Eftimie tpqn dq rj i ll ir ll l' l. il ri LJ a;(!\ Pettson avea o c.isuti cu griclini, magazie de 1emne, atelier de t.lmpldrie qi o

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Sfaturi Despre Cresterea Si Educarea Copiilor - Sfantul Porfirie Kavsokalyvitul

Sfaturi Despre Cresterea Si Educarea Copiilor - Sfantul Porfirie Kavsokalyvitul SFANTUL PORFIRIE KAVSOKALYVITUL Sfaturi despre cresterea,, si educarea copiilor Traducere din limba greacd gi note de protopresbiter dr. Gabriel MAndril5 SOPHIA /METAFRAZE CUPRINS Inlocdeprolog...5 lntroducere.......7

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI FACULTĂŢII Secţiunea 1: Constituirea consiliului facultăţii

Mai mult