A N U N Ţ. A P R O B POSTARE LA AVIZIER ŞI PE SITE-UL INSTITUŢIEI Î. INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie PĂUN SORIN

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "A N U N Ţ. A P R O B POSTARE LA AVIZIER ŞI PE SITE-UL INSTITUŢIEI Î. INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie PĂUN SORIN"

Transcriere

1 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA SERVICIUL RESURSE UMANE Operator date cu caracter personal NESECRET Nr din Târgovişte Nr. ex. Unic A P R O B POSTARE LA AVIZIER ŞI PE SITE-UL INSTITUŢIEI Î. INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie PĂUN SORIN A P R O B PREȘEDINTELE COMISIEI DE EXAMEN/CONCURS A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 27^35 alin.1 lit. a din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române nr / privind lista posturilor vacante aprobate prin Nota Raport nr din data de , Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, B-dul Carol I, nr. 64, organizează: CONCURS / EXAMEN: pentru ocuparea funcţiei de Şef Post Poliție la Postul de Poliție Şelaru, poziţia 962 din Statul de organizare al unităţii cu recrutare din sursă internă (agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române). În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele CONDIŢII: să fie agenţi de poliţie, absolvenţi de studii medii, cu diplomă de bacalaureat; să îndeplineasca condițiile specifice din fișa postului scos la concurs, care poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate; să aibă gradul profesional de minim agent de politie; să dețină permis de conducere, categoria B; să dețină/să obțină aviz de organ de cercetare al poliției judiciare; să dețină/să obțină aviz de poliţist rutier; să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel,,secret de serviciu ; sa aibă vechime în MAI de cel puţin 2 ani; sa aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea structurii; sa aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să fi obținut calificativul de cel puțin,,bine la ultimele două evăluări anuale de serviciu; să nu se afle în perioada de tutelă profesională; să fie declaraţi apt medical şi psihologic pentru promovarea în funcţia de conducere scoasă la concurs/examen; Pag. 1 din 14

2 să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de care să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală. Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Concursul/examenul va avea loc la sediul I.P.J. Dâmbovița, la data de , începând cu orele 10.00, după un program care va fi stabilit de către comisie, iar proba de concurs/examen va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi/sau video. Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minimum 7.00, candidaţii fiind declaraţi admis în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din I.P.J. Dâmbovița şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii şi postare pe pagina de internet a unităţii. Înscrierea candidaţilor se va face la sediul I.P.J. Dâmbovița - Serviciul Resurse Umane, pe bază de raport şi dosar de recrutare în volum complet depus până la data de , ora În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune următoarele documente: a) cererea (raportul) de înscriere şi curriculum vitae, întocmit conform anexei 9 din Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din ; b actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în fotocopie și original (diplomele vor fi însoțite și de foile matricole anexe sau suplimentele acestora); c) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate, cu mențiunea Apt funcții de conducere; d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; e) permisul de conducere, în fotocopie și original; h) Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița vor depune şi adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că faţă de ei nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală, nu au fost declaraţi incompatibili de a ocupa o funcţie de conducere în sensul prevederii Legii nr. 176/ ; gradul profesional deținut, data încadrării în M.A.I., funcţiile ocupate în decursul carierei, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu. i) dosar plic. Documentele vor fi prezentate de către candidați în original și copie urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestora, conform prevederilor legale. În situația în care din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate. Pag. 2 din 14

3 Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. din Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va comunica după programarea acestora. Tematica şi bibliografia constituie anexă la prezentul anunţ. De asemenea, constituie anexă la prezentul anunţ graficul de desfășurare a concursului şi modelele referitoare la cererea de înscriere, curriculum vitae şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. Comisia de concurs verifică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs, îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe pagina de internet a unităţii cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, telefon 0245/207200, int AVIZAT MEMBRI COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN Intocmit SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN Pag. 3 din 14

4 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nesecret INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN Anexă la anunţul nr din DÂMBOVIŢA COMISIA DE CONCURS A P R O B PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA Recomandată pentru ocuparea funcţiei de şef post poliţie la Postul de Poliţie ŞELARU - Management organizatoric TEMATICA Codul de etică şi deontologie al poliţistului; Strategia Națională de ordine și siguranță publică ; Planificarea managerială;organizarea managerială; Cooperarea poliţienească internaţională. Instituţii de cooperare poliţienească. Structuri europene şi internaţionale de cooperare poliţienească. Structuri de cooperare internaţională la nivel intern; Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romane. Statutul poliţistului. Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. BIBLIOGRAFIE C. Voicu, Stefan Prună - Managementul organizaţional al poiţiei, Bucureşti H.G. nr.779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică ; Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romane, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 360/2004 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 364/ privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. OMAI nr.1504/ privind desemnarea poliţiştilor ca organe de cercetare ale politiei judiciare, numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor de politie judiciară şi încetarea acestei calităţi, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr.103/ republicata, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. HG nr. 991/ pentru aprobarea Codul de etică şi deontologie al poliţistului. Instituţii de cooperare poliţienească: Intrapol/ AeL. INTRAPOL secţiunile METODOLOGII, STANDARDE ŞI PROCEDURI Pag. 4 din 14

5 - Aderarea la spaţiul Schengen TEMATICA Mǎsuri pentru facilitarea cooperǎrii poliţieneşti internaţionale; Manualul Schengen de cooperare poliţieneascǎ transfrontalierǎ; Cooperare poliţienească, Sistemul de Informaţii Schengen, Protecţia datelor cu caracter personal; Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen: Cooperarea serviciilor de poliţie. Organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen; Cooperare judiciarǎ internaţionalǎ în materie penalǎ. BIBLIOGRAFIE Manualul Schengen de cooperare poliţieneascǎ transfrontalierǎ; Legea nr.302/ privind cooperarea judiciarǎ internaţionalǎ în materie penalǎ; LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen. OUG nr.103/ republicata, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. OMAI nr. 212/ privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din SINS sau SIS. Intrapol/AeL / Pregătire Schengen; Reţeaua locală/ Pregǎtire continuǎ. - Ordine publică TEMATICA Dispoziţia IGPR nr. 123/ , privind stabilirea Concepţiei unitare de organizare şi funcţionare a structurilor de ordine publică al Poliţiei Române; Poliţia de proximitate definiţie, scop; Activităţi specifice ale poliţistului de proximitate; Întocmirea Planului unic de Ordine şi Siguranţă Publică; Modul de acţiune a efectivelor de poliţie pentru soluţionarea evenimentului sesizat prin SNUAU 112 şi cooperarea acestora cu celelalte structuri competente în cazul evenimentelor complexe. Concepţia de menţinere a ordinii publice în sistem integrat conform O.M.A.I. nr. 60 / modificat prin Ordinul M.A.I.nr.26/2015; Reguli privind măsurile poliţieneşti prevăzute în Manualul de bune practici de intervenţie pentru poliţistul de ordine publică; Pag. 5 din 14

6 Organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţǎ de care a fost dispusǎ masura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. BIBLIOGRAFIE Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică O.M.A.I. nr. 60/ modificat prin Ordinul M.A.I. nr.26/2015; Ordinul M.A.I. nr. 184/ privind Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică Manualul Poliţiei de Proximitate Dispoziţia IGPR nr.643/ Anexa 1 privind Manualul de bune practici de intervenţie pentru poliţistul de ordine publică; Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/ privind organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţǎ de care a fost dispusǎ masura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. -Poliţie rutieră TEMATICA Reguli privind circulaţia vehiculelor pe drumurile publice. BIBLIOGRAFIE Legi, Hotărâri şi Ordonanţe ale Guvernului României Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea de Guvern nr.1391/ cu modificarile si completarile ulterioare ; Ordonanta Guvernului nr. 47/1997, privind regimul drumurilor, modificata si completata prin O.G. nr.79/ ; - Cercetare penală Drept penal partea generală Infracţiunea; Cauzele justificative; Pedepsele; Măsurile de siguranţă; Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării; Drept penal partea specială Infracţiuni contra persoanei; Infracţiuni contra patrimoniului; Pag. 6 din 14

7 Infracţiuni contra autorităţii; infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei; infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială; infracţiuni electorale; Drept procesual penal partea generală Competenţa organelor judiciare; Participanţi în procesul penal; Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii ; Masurile preventive şi alte masuri procesuale Actele procesuale ; Drept penal partea generală Urmărirea penală, proceduri speciale Procedura dării în urmărire; Mǎsurile preventive şi alte mǎsuri procesuale. Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitarǎ, circuitul sesizǎrilor penale şi coordonarea administrativǎ a activitǎţilor dispuse organelor de poliţie de cǎtre procuror. BIBLIOGRAFIE - Codul penal al României, cu modificările şi completările ulterioare, partea generală şi partea specială; - Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare, partea generală şi partea specială; - Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. - Ordinul comun al MAI Şi P.Î.C.C.J. nr.56/ nr.12/c/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitarǎ, circuitul sesizǎrilor penale şi coordonarea administrativǎ a activitǎţilor dispuse organelor de poliţie de cǎtre procuror. - Criminalistic TEMATICA Posibilităţile de examinare şi de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliţia Română. Procedura cercetării la faţa locului. BIBLIOGRAFIE Posibilităţile de examinare şi de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliţia Română nr PCS/EIA./ Ordinul comun MAI-PICCJ. (nr.182/ /nr.1754/c/ ) privind procedura de cercetare la faţa locului şi Manualul de bune practici privind cercetarea la faţa locului. Pag. 7 din 14

8 Regimul disciplinar al personalului din M.A.I. BIBLIOGRAFIE Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta bibliografia indicată ce va fi adusă la zi în raport cu modificările normative adoptate pană la data concursului. MEMBRI COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN Pag. 8 din 14

9 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA COMISIA DE CONCURS Anexă la anunţul de concurs Nr / Nr. Crt CALENDARUL desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef Post Poliţie la Postul de Poliţie ŞELARU din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa Activitatea Emiterea dispoziţiei de organizare a concursului, cu stabilirea componenţei comisiilor de concurs şi de soluţionare contestaţii Întrunirea comisiei de concurs pentru elaborarea anunţului de organizare a concursului. Întocmirea şi transmiterea solicitărilor scrise către C.N.P. şi organizaţiile sindicale reprezentative de desemnare a observatorilor. Răspunde/ Efectuează Şeful inspectoratului/ SRU Termen Preşedintele comisiei Preşedintele comisiei Secretarul comisiei Până la data Stabilirea tematicii şi bibliografiei de concurs Comisia de concurs Asigurarea publicităţii privind organizarea şi 5 desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului Comisia de concurs vacant prin afişarea anunţului la sediul unităţii şi Secretarul comisie transmiterea prin reţeaua Intrapol, Intranet şi Internet Afişarea tematicii şi bibliografiei de concurs la sediu 6 unităţii şi transmiterea prin reţeaua Intrapol, Intranet Secretarul comisiei şi Internet. 7 Depunerea rapoartelor de înscriere la concurs şi a dosarelor în volum complet de către candidaţi; Înregistrarea rapoartelor şi verificarea sumară a Secretarul comisiei Până la , ora îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. 8. Organizarea si susţinearea de către candidaţi a testării psihologice Secretarul comisiei In perioada Verificarea dosarelor de candidat şi a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, aprobarea/ neaprobarea participării la concurs, comunicarea motivată a respingerii participării la concurs de către Comisia de concurs candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare. 10 Întocmirea graficului de desfăşurare a probei interviu Comisia de concurs La data susţinerii probei 11 Elaborarea planului de interviu, a ghidului de interviu şi a grilei de interpretare și notare Comisia de concurs La data susţinerii probei 12 Desfăşurarea probei de selecţie interviu pe subiecte profesionale Comisia de concurs , începând cu orele Afişarea rezultatelor după susţinerea probei interviu Secretarul comisiei Primirea contestaţiilor şi prezentarea acestora comisiei de soluţionare a contestaţiilor 15 Soluţionarea contestaţiilor Secretarul comisiei Comisia de soluţionare a contestaţiilor 16 Afişarea rezultatelor finale Secretarul comisiei 24 ore de la data afisarii În termen de 2 zile lucrătoare de la data limită a depunerii contestației Imediat după soluționarea contestațiilor PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN Pag. 9 din 14

10 MODEL RAPORT DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/EXAMEN ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Anexa nr.2 NESECRET Ex. nr. 1 Nr. ex. redactate: 1 INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE DAMBOVITA (serviciul/subunitatea) (grad, nume, prenume) APROB R A P O R T din.2019 Sunt absolvent al şi al. După absolvirea studiilor am fost repartizat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean unde mi-am desfăşurat activitatea la. De la data de îndeplinesc sarcinile şi atribuţiile de serviciu, având funcţia de la Serviciul/ Biroul/ Secţia. Rog să-mi aprobaţi înscrierea şi participarea la concursul/examenul ce se va desfăşura la data de în vederea ocupării funcţiei de din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmbovița. Menţionez faptul că am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la concurs, precizate în anunţ, pe care le îndeplinesc în mod cumulativ. Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Sunt de acord ca datele referitoare la: nume, prenume, numele şi prenumele membrilor de familie, domiciliu/reşedinţă, sex, datele şi locul naşterii, cetăţenie, etnie, origine rasială, convingeri politice, religioase, filozofice, semnătură, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, alte date de stare civilă, datele din permisul de conducere, telefonul, profesie, locul de muncă, date privind cazierul judiciar, date referitoare la condamnări, date referitoare la sancţiuni disciplinare sau contravenţionale, să le pun la dispoziţia Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul Poliţie Judeţean Dâmboviţa, pentru a fi prelucrate, în vederea ocupării postului vacant de şef Post Politie la Postul de Politie Comunala... din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul Management Resurse Umane. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pag. 10 din 14

11 Mă oblig ca în situaţia declarării inapt din punct de vedere psihologic sau a nepromovării probei de concurs, să mă prezint în maxim 30 de zile de la susţinerea acesteia la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul Poliţie Judeţean Dâmboviţa, unde m-am înscris, pentru a ridica documentele (în copie xerox sau copii legalizate) depuse de mine. Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în curs de cercetare sau urmărire penală şi nu sunt pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 65 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Faţă de cele raportate, rog analizaţi şi dispuneţi. Data Semnătura Pag. 11 din 14

12 MODEL C.V. Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia Informaţii personale Nume / Prenume Nume, Prenume Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară Telefon Fix Mobil: Fax(uri) (rubrică facultativă) (uri) Naţionalitate Data naşterii (ziua, luna, anul) Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional (rubrică facultativă) Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Pag. 12 din 14

13 Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Limba Limba Discurs oral (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Exprimare scrisă Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. Informaţii suplimentare Anexe Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul Data Semnatura Pag. 13 din 14

14 MODEL DECLAREATIE Declaraţie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare Domunule Inspector sef Subsemnatul(a), CNP fiul (fiica) lui şi, născut(ă) la data de, în localitatea judeţul, posesor(posesoare) al(a) BI/CI seria nr. eliberat(ă) la data de în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dambovita pentru ocuparea funcţiei de, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ. Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept. Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta, incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi numit în funcţie chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constată după numirea în funcţie, urmează să fiu eliberat din funcţie. Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie. Data Semnătura Pag. 14 din 14