PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 234 din

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 234 din"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 234 dn prvnd aprobarea Regulamentulu prvnd amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ Inţator: Prmarul Muncpulu Galaţ, Ionuţ Florn Pucheanu; Numărul ş data depuner proectulu de hotărâre:.. Conslul local al Muncpulu Galaţ, întrunt în şednţă ordnară, în data de ; Având în vedere expunerea de motve nr..., a nţatorulu- Prmarul Muncpulu Galaţ, Ionuţ Florn Pucheanu; Şef; Având în vedere raportul de specaltate nr., al Insttuţe Arhtect Având în vedere raportul de avzare al Comse de urbansm ş amenajarea tertorulu, lucrăr publce, ecologe ş protecţe a medulu înconjurător; Având în vedere rapoartele de avzare ale Comse de urbansm ş amenajarea tertorulu, lucrăr publce, ecologce ş protecţe a medulu înconjurător ş Comse jurdce, de admnstraţe publcă locală, dreptur ş lbertăţ cetăţeneşt, relaţa cu cetăţen ş apărarea ordn ş lnşt publce; Având în vedere dspozţle Leg nr. 50/1991 prvnd autorzarea executăr lucrărlor de construcţ, republcată ş actualzată; Având în vedere dspozţle Ordnulu nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologce de aplcare a Leg nr. 50 /1991; Având în vedere dspozţle art. 8 dn Legea nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, republcată;

2 Având în vedere dspozţle Leg nr. 148/2000 prvnd publctatea, cu modfcărle ş completărle ulteroare; Având în vedere dspozţle Leg audovzualulu nr. 504/2002, cu modfcărle ş completărle ulteroare; Având în vedere dspozţle OG nr. 43/1997 prvnd regmul drumurlor, republcată; Având în vedere dspozţle OUG nr. 195/2002 prvnd crculaţa pe drumurle publce, republcată; Având în vedere dspozţle art. 36 aln. (1) dn Legea admnstraţe publce locale nr. 215/2001, republcată, cu modfcărle ş completărle ulteroare; În temeul art. 45 aln. (1) dn Legea admnstraţe publce locale nr. 215/2001, republcată, cu modfcărle ş completărle ulteroare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă Regulamentul prvnd amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ, prevăzut în anexa care face parte ntegrantă dn prezenta hotărâre. Art. 2 La data ntrăr în vgoare a prezente hotărâr, prevederle H.C.L. nr. 290 dn prvnd aprobarea Regulamentulu prvnd publctatea stradală în muncpul Galaţ, se abrogă. Art. 3 - Prmarul muncpulu Galaţ se împuternceşte cu ducerea la îndeplnre a prevederlor aceste hotărâr. Art. 4 Secretarul muncpulu Galaţ va asgura transmterea ş publctatea prezente hotărâr. Preşednte de şednţă, Avzat, Secretarul Muncpulu Galaţ, Radu Octavan Kovacs

3 ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Nr dn pentru aprobarea Regulamentulu prvnd amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ Cadrul legal care stă la baza exerctăr actvtăţ de amplasare a mjloacelor de publctate în localtăţ - a apărut pentru prma dată în 2013 prn publcarea Leg nr. 185 /2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate. În conformtate cu prevederle Leg nr. 185/2013, prn HCL nr. 290/ s-a aprobat Regulamentul prvnd publctatea stradală în muncpul Galaţ. Având în vedere: modfcărle ş completărle aduse Leg nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate se mpune elaborarea ş aprobarea unu nou Regulament. Regulamentul propus stableşte zonele de publctate restrânsă, zonele de publctate lărgtă, amplasamentele ş categorle mjloacelor de publctate admse pentru fecare dntre zone, condţ ş anumte nterdcţ prvnd amplasarea mjloacelor de publctate. Faţă de cele prezentate, se supune spre dezbatere ş aprobare Conslulu Local al Muncpulu Galaţ Proectul de Hotărâre prvnd aprobarea Regulamentulu prvnd amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ, în concordanţă cu reglementărle legale actuale. Odată cu aprobarea noulu Regulament se abrogă Regulamentul prvnd publctatea stradală în muncpul Galaţ aprobat prn HCL nr. 290/ PRIMAR IONUŢ FLORIN PUCHEANU 1

4 ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI PRIMĂRIA INSTITUŢIA ARHITECT ŞEF RAPORT DE SPECIALITATE Nr dn pentru aprobarea «Regulamentulu prvnd amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ» Prn Legea nr. 504/2002 prvnd audovzualul ş Legea nr. 148/2000 prvnd publctatea, cu modfcărle ş completărle ulteroare sunt stablte preveder legale prvnd actvtatea de reclamă ş publctate. Prn Legea nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, republcată sunt stablte preveder legale care stau la baza exerctăr actvtăţ de amplasare a mjloacelor de publctate în localtăţ, nclusv în zona drumurlor publce, în vederea asgurăr condţlor pentru un cadru construt coerent, armonos, sgur ş sănătos, pentru protecţa valorlor medulu natural ş antropc, pentru prezervarea caltăţ pesajulu ş a cernţelor prvnd asgurarea caltăţ în construcţ. Prn Legea nr. 50/1991 republcată ş actualzată prvnd autorzarea executăr lucrărlor de construcţ ş Ordnul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologce de aplcare a Leg nr. 50/1991 sunt stablte preveder legale prvnd procedura executăr lucrărlor de construcţ. Legslaţa care reglementează actvtatea de reclamă ş publctate, precum ş cea dn domenul executăr lucrărlor de construcţ au fost modfcate radcal, astfel încât se mpune aprobarea unu nou Regulament prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ. Grupul de lucru consttut în conformtate cu prevederle art. 11 aln.(3) lt. a) dn Legea nr. 185/2013 a procedat la stablrea zonelor de publctate restrânsă zonele de publctate lărgtă, amplasamentele ş categorle mjloacelor de publctate admse pentru fecare dntre zone, condţ pentru amplasare ş/sau anumte nterdcţ. Propunerea Regulament a fost adusă la cunoştnţa publcă, mplct operatorlor economc dn domenul publctăţ, prn publcarea pe ste-ul Prmăre Muncpulu Galaţ. De asemenea, proectul de Regulament a fost prezentat în cadrul şednţe Comse Tehnce de Amenajarea Tertorulu ş Urbansm dn data ş s-a ems Avzul Arhtectulu Şef nr / , avz favorabl. 1

5 În cadrul procedur de elaborare a proectelor de acte normatve, în conformtate cu prevederle Leg nr. 52/2003 prvnd transparenţa deczonală în admnstraţa publcă, republcată în anul 2013, s-a supus spre dezbatere publcă proectul de hotărâre prvnd aprobarea Regulamentulu prvnd amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ. Teme legal: Legea nr. 50/1991 prvnd autorzarea executăr lucrarlor de construcţ, republcată ş actualzată; Ordnul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologce de aplcare a Leg nr. 50/1991; Legea nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, republcată; Legea nr. 148/2000 prvnd publctatea, cu modfcărle ş completărle ulteroare; Legea nr. 504/2002 legea audovzualulu, cu modfcărle ş completărle ulteroare; Ordonanţa nr. 43/1997 prvnd regmul drumurlor, republcată; OUG nr. 195/2002 prvnd crculaţa pe drumurle publce, republcată; Legea nr. 52/2003 prvnd transparenţa deczonală, republcată; Legea nr. 215/2001 a admnstraţe publce locale, republcată ş actualzată; Având în vedere cele prezentate, propunem Conslulu Local Galaţ spre aprobare Regulamentul prvnd amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ. Odată cu aprobarea noulu Regulament se abrogă Regulamentul prvnd publctatea stradală în muncpul Galaţ aprobat prn HCL nr. 290/ ARHITECT ŞEF DR. ARH. DRAGOŞ HORIA BUHOCIU SERVICIUL JURIDIC ŞI LEGALITATE C.J. MIHAIL NEDELCU 2

6 Anexă la HCL nr..../... REGULAMENT PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL GALAŢI Captolul I Preveder generale Art. 1 Prezentul Regulament stableşte: - condţle în care se desfăşoară actvtatea de publctate, reclamă ş afşaj în muncpul Galaţ; - zonele de publctate restrânsă ş lărgtă, în corelare cu documentațle de urbansm aprobate; - amplasamentele ș categorle de mjloace de publctate permse pentru fecare dntre zone. Art. 2 - (1) Prezentul Regulament abrogă Regulamentul prvnd publctatea stradală în muncpul Galaţ, aprobat prn HCL nr. 290/ ş este elaborat în conformtate cu prevederle Leg nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, republcată, precum ş cu respectarea legslaţe în vgoare. Captolul II Aprobarea executăr lucrărlor / Regul generale prvnd amplasarea mjloacelor de publctate Art. 3 (1) Mjloacele de publctate se pot amplasa atât pe domenul publc sau prvat al statulu ş al untăţ admnstratv tertorale, cât ş pe propretatea prvată a persoanelor fzce sau jurdce, numa cu acordul acestora ş cu respectarea prevederlor legale. (2) În condţle prezentulu Regulament, mjloacele de publctate se pot amplasa numa cu acordul în formă autentcă al propretarlor moblelor (terenur ş/sau construcţ), respectv al asocaţlor de propretar. (3) Pentru mjloacele de publctate care se amplasează în zona drumurlor publce se vor respecta prevederle actelor normatve în vgoare prvnd regmul drumurlor ş crculaţa pe drumurle publce, ale normelor tehnce prvnd proectarea ş amplasarea construcţlor, nstalaţlor ş panourlor publctare în zona drumurlor, pe podur, pasaje, vaducte ş tunelur rutere, precum ş ale legslaţe ce reglementează domenul publc ş regmul propretăţ. Art. 4 - (1) Mjloacele de publctate se pot amplasa în baza autorzaţe de construre sau pe baza avzulu pentru publctate temporară. (2) Autorzaţa de construre se emte pentru mjloace de publctate. Mjloacele de publctate reprezntă un ansamblu de elemente constructve, precum suportur publctare, ecrane publctare, mesh-ur, structur amplasate pe sol, cu fundaţ sau alte ssteme de fxare, foloste în scopul prezentăr unor actvtăţ comercale, ndustrale, evenmente, or ndcă o drecţe, proxmtatea unu obectv /clădr unde se desfăşoară o actvtate. 1

7 (3) Procedura de autorzare este reglementată prn Legea nr. 50/1991, republcată, cu modfcărle ş completărle ulteroare, prvnd autorzarea executăr lucrărlor de construcţ, respectv prn Ordnul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologce de aplcare a Leg nr. 50/1991. (4) Metodologa de autorzare este prezentată în Anexa 3 la prezentul Regulament. (5) La emterea autorzaţe de construre se vor respecta normele stablte prn Regulamentul Local de Urbansm aferent Planulu Urbanstc General al Muncpulu Galaţ, respectv prn documentaţle de urbansm aprobate, în vgoare la data solctăr. (6) La emterea autorzaţe de construre se vor nclude oblgatoru următoarele preczăr: - oblgaţle care decurg dn caracterul provzoru ş durata de exstenţă lmtată a mjloculu de publctate autorzat; - termenul de încetare a funcţonăr mjloculu de publctate; în stuaţa în care solctantul autorzaţe de construre este propretarul unu mobl pe care propune amplasarea mjloculu de publctate, termenul maxm de încetare a funcţonăr acestua este de 10 an de la data emter autorzaţe de construre; dacă solctantul autorzaţe de construre are caltatea de chraş/comodant a moblulu pe care propune amplasarea unu mjloc de publctate, termenul maxm de încetare a funcţonăr acestua este de 5 an de la data emter autorzaţe de construre. (7) Nu se elberează autorzaţe de construre/avz pentru publctate temporară pentru amplasarea de mjloace de publctate pe construcţ neautorzate sau construcţ la care au fost aduse ntervenţ neautorzate, conform leg. (8) Se vor emte certfcate de urbansm favorable numa pentru zonele în care este permsă amplasarea mjloacelor de publctate. (9) Avzul pentru publctatea temporară (formular tpzat Anexa 4) este actul ce poate f ems de autortatea publcă locală, la cererea solctanţlor, pentru amplasarea materalelor publctare /sstemelor publctare care nu necestă fundaţ. (10) Avzul pentru publctate temporară are o peroadă de valabltate de cel mult 30 zle ş poate f prelungtă o sngură dată, la cererea solctantulu (cerere tp completată de benefcar - Anexa 2), pentru o peroadă cel mult egală cu cea aprobată nţal. (11) Avzul pentru publctate temporară se redactează în baza cerer (cerere tp completată de benefcar - Anexa 1) ş a documentaţe/documentelor depuse, în deplnă concordanţă cu prevederle documentaţlor de urbansm aprobate ş ale prezentulu Regulament, nclusv cu stuaţa reală dn teren la data solctăr. Art. 5 Amplasarea mjloacelor de publctate este nterzsă în stuaţle prevăzute la art dn Legea nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, republcată: a) în arle naturale protejate de nteres naţonal ş nternaţonal, cu excepţa ntravlanelor ncluse în acestea; b) în spaţ verz cu caracter ornamental sau cu valoare deosebtă; c) în locurle de joacă sau de odhnă stuate în zona blocurlor de locunţe; d) pe clădrle reprezentând sed ale autortăţlor admnstraţe publce locale ş centrale, precum ş ale nsttuţlor publce, cu excepţa afşajelor care anunţă actvtatea ce se desfăşoară în nterorul sedlor; e) pe arbor; f) pe zona carosablă a străzlor ş a drumurlor, ndferent de categora acestora; g) pe obectele de artă monumentală ş monumentele de for publc; h) pe monumente storce, cu excepţa frmelor care anunţă actvtatea ce se desfăşoară în nterorul clădr ş a mesh-urlor amplasate pe peroada efectuăr lucrărlor de consoldare/restaurare în condţle prezente leg; ) pe clădrle aflate în stare avansată de deterorare, în stuaţa în care amplasarea mjloculu de publctate afectează structura de rezstenţă ş/sau stabltatea ş ntegrtatea elementelor constructve ş decoratve ale anvelope clădr; j) în ncnta ş pe elementele de împrejmure a cmtrelor, lăcaşurlor de cult, troţelor, scuarurlor, parcurlor ş grădnlor publce; 2

8 k) în zonele în care a fost restrcţonată sau nterzsă publctatea prn Regulamentul local prvnd amplasarea mjloacelor de publctate; l) în nterorul ntersecţlor ş al sensurlor grator, în spaţul destnat crculaţe autovehculelor ş semnalzăr rutere, în zone în care desfăşurarea în condţ normale a trafculu ar putea f perturbată; m) pe parapetele ş/sau pereţ pasajelor rutere subterane ş supraterane or sub podur; n) pe semnele de crculaţe, nclusv pe stâlp de susţnere a elementelor de semnalzare ruteră sau de crculaţe, pe stâlp de telecomuncaţ dn lemn ş/sau pe ce specal destnaţ susţner semafoarelor; o) în zona de protecţe a autostrăzlor, pe benzle metalce de delmtare a sensurlor de crculaţe a autostrăzlor sau drumurlor naţonale expres, precum ş pe benzle laterale de protecţe a sensurlor de crculaţe; p) pe lucrărle de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalzare ruteră sau în soluţ ndependente autoportante în traversarea drumulu; q) acoperrea cu orce mjloc de publctate a suprafeţelor vtrate ale clădrlor; r) amplasarea ş utlzarea mjloacelor de publctate sonore care pot tulbura lnştea publcă, cu excepţa vehculelor publctare utlzate în condţle prezente leg; s) amplasarea mjloacelor de publctate care prn formă, conţnut, dmensun ş culor în combnaţ specfce pot f confundate cu mjloacele de semnalzare ruteră sau împedcă vzbltatea acestora, precum ş a ndcatoarelor de orentare ş nformare; t) amplasarea mjloacelor de publctate la o dstanţă ma mcă de 2m faţă de lmta de propretate a moblelor sau terenurlor prvate ale persoanelor fzce ş/sau jurdce, fără acordul scrs al propretarlor, ş numa dacă, prn această amplasare, nu se afectează accesul ş utlzarea fără îngrădre a propretăţ ş/sau nu se estompează în ncun fel vzbltatea dn ş înspre propretate. Art. 6 - Este nterzsă amplasarea mjloacelor de publctate fără obţnerea autorzaţe de construre sau avzulu pentru publctate temporară emse în conformtate cu prevederle leg ş prezentulu Regulament. Captolul III Stablrea zonelor de publctate Art. 7 (1) Zonele de publctate restrânsă sunt zonele în care se mpun restrcţ specale ş sunt permse numa anumte categor de mjloace de publctate. (2) Zonele de publctate restrânsă sunt : - zonele pentru care s-a nsttut un regm de protecţe, stablte prn documentaţa de urbansm aprobată prn hotărâre de conslu local (PUZ Zone Construte Protejate) ; - faleza Dunăr declarată are protejată de nteres local prn hotărâre de conslu judeţean Galaţ; - centrele storce ş zonele de protecţe ale monumentelor storce, monumentelor de for publc, monumentelor natur; - zonele de protecţe ale obectvelor cu valoare arhtecturală ş/sau ambentală. Art. 8 Pe tertorul muncpulu Galaţ se stablesc următoarele zone de publctate restrânsă - conform planşe anexă la prezentul Regulament: a) toate clădrle monumente storce ş zonele de protecţe ale acestora, ansamblurle urbane înscrse în Lsta Monumentelor Istorce dn judeţul Galaţ, menţnută ş actualzată perodc de către Mnsterul Cultur; b) zona cuprnsă între Grădna Botancă ş Palatul Navgaţe Gara Fluvală (parcare), respectv zona delmtată la sud de fluvul Dunărea ş la nord de bulevardul Marea Unre; c) strada Brăle: de la ntersecţa cu strada Domnească până la Ultmul Leu de o parte ş de alta dn axul drumulu până la alnerea clădrlor (faţade); d) strada Brăle - zona Sptalul Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andre : dn strada Frunze până în strada Oţelarlor - de o parte ş de alta dn axul drumulu până la alnerea clădrlor (faţade); e) strada Domnească : de la ntersecţa cu strada Navelor până la ntersecţa cu strada Cezar - de o parte ş de alta dn axul drumulu până la alnerea clădrlor (faţade); f) bulevardul George Coşbuc: de la ntersecţa cu strada Brăle până în strada Mhal Kogălnceanu - de o parte ş de alta dn axul drumulu până la alnerea clădrlor (faţade); 3

9 g) strada Traan: de la bulevardul Marea Unre până la ntersecţa cu strada Basarabe ( Baa Comunală) - de o parte ş de alta dn axul drumulu până la alnerea clădrlor (faţade); h) bulevardul Sderurgştlor: dn ntersecţa cu strada Brăle până la ntersecţa cu strada Gheorghe Asach (sptalul Sf. Ioan ) - de o parte ş de alta dn axul drumulu până la alnerea clădrlor (faţade) ; ) tronsonul străz Ncolae Bălcescu care nu face parte dn ansamblul urban conform L.M.I. 2015; j) tronsonul străz Regment 11 Sret c/c strada Brăle până în dreptul bloculu I2 aferent Palatulu de Justţe Galaţ. Art. 9 - În cadrul zonelor de publctate restrânsă sunt nterzse urmatoarele mjloace de publctate: - panour /totemur publctare; - bannere (cu excepţa celor utlzate în campan electorale) ; - structur publctare autoportante/prsme acestea se amplasează pe sol, fără fundaţ, însă prezntă ssteme de prndere/fxare pe sol; - construcţ/coloane suport (cu excepţa celor încadrate în categora moblerulu urban). Art (1) Zonele de publctate lărgtă sunt zonele în care pot f amplasate toate categorle de mjloace de publctate, cu condţa asgurăr coerenţe magn urbane. Art.11 Se nterzce amplasarea orcăru mjloc de publctate la ntersecţa/pe hotarul dntre cele doua zone de publctate restrânsă, respectv lărgtă: oblgatoru 50m dstanţă măsurată înspre zona lărgtă (se va consdera ca o zonă de protecţe a zone de publctate restrânse). Art. 12 Mjloacele de publctate vor f amplasate în condţle legslaţe în vgoare, cu modfcărle ş completărle ulteroare ş prezentulu Regulament. Captolul IV Categorle mjloacelor de publctate ş Regul generale de amplasare Art. 13 Mjloacele de publctate ce pot f amplasate pe tertorul muncpulu Galaţ sunt următoarele: 1. Frme ş copertne nscrpţonate amplasarea se face numa în baza autorzaţe de construre, cu excepţa frmelor nscrpţonate pe vtrnele ş uşle de acces care se pot amplasa în baza avzulu pentru publctate temporară ems de către structura de specaltate dn cadrul prmăre muncpulu Galaţ. - Nu necestă emtere avz pentru publctate temporară ş nu se autorzează amplasarea de fol, autocolante, care au suprafaţa de până la 2 mp, pe vtrne/uş de acces/ferestre. - Amplasarea frmelor se face cu respectarea dspozţle art dn Legea nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, republcată: - pe clădrle de locut având spaţ cu altă destnaţe la parter sau mezann, se amplasează numa pe porţunea de faţadă corespunzătoare acestor spaţ sau pe parapetul pln ş contnuu al prmulu etaj, unde este cazul, cu acordul propretarlor; - frmele în consolă se amplasează la o înalţme mnmă de 2,50 m de la nvelul trotuarulu. Faţă de planul vertcal al faţade, frmele pot eş în consolă max. 1,20 m, cu păstrarea dstanţe de mn. 1,00 m faţă de planul vertcal ce trece prn bordura carosablulu sau faţă de lmta nteroară a plantaţe de alnament; - copertnele pe care se nscrpţonează o frmă vor f amplasate la mn. 2,50 m faţă de nvelul trotuarulu ş vor eş dn planul faţade max. 1,50 m; ele vor păstra o dstanţă de mn. 1,00 m faţă de planul vertcal ce trece prn bordura carosablulu sau faţă de lmta nteroară a plantaţe de alnament ; - în cazul amplasăr frmelor pe atcul clădrlor de locunţe colectve sau pe parapetul pln al etajulu 1, după caz, frmele nu vor depăş dmensunle elementelor constructve-suport ; - în cazul apartamentelor în care se derulează actvtăţ cu caracter temporar stuate în clădr de locunţe colectve, frmele se amplasează la parterul clădr, cu acordul propretarlor afectaţ, astfel: a) - în zona scăr de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este stuat la alte nvelur decât la parter sau demsol ; 4

10 b) - fără a depăş lmta spaţulu respectv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demsol - în cazul frmelor lumnate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să nu deranjeze trafcul auto ş petonal : a) - amplasate la mn. 3,00 m de la nvelul solulu b) - frmele lumnate care sunt amplasate la ma puţn de 30m de semnalzărle rutere nu vor folos culorle specfce acestora ş nc lumnă ntermtentă. 2. Panour publctare, ecrane ş publctatea lumnoasă pot f amplasate: a) - pe clădr (se autorzează în condţle leg, numa în baza une expertze tehnce). b) - pe sol (ac se încadrează ş construcţle suport gen prsme care se amplasează pe sol, fără fundaţe, însă prezntă ssteme de prndere/fxare pe sol, construcţ/coloane suport se amplasează în baza autorzate de construre ş cu avzul polţe rutere). Se nterzce: - amplasarea panourlor publctare cu structură propre ş elemente de susţnere care necestă fundaţ pe trotuare ş spaţ petonale cu lăţmea ma mcă de 2,25 m, precum ş pe zonele verz dntre trotuar sau spaţu petonal ş carosabl (elementele de fundare sau ancorare necesare asgurăr stabltăţ unu panou publctar se execută oblgatoru îngropat, sub cota suprafeţe solulu, trotuarulu, până la nvelul solulu). Condţ de amplasare: - pot f amplasate panour publctare ş publctate lumnoasă pe faţade, terase or acoperşur ale clădrlor, astfel încât sstemele lor de prndere să nu consttue o sursă de accdente ş să nu afecteze structura de rezstenţă ş funcţonarea optmă a clădrlor ; - înălţm admse pentru panour publctare, ecrane ş publctate lumnoasă amplaste pe terasele sau acoperşurle construcţlor: a) - cel mult 3,00 m dacă faţada construcţe-suport are înalţmea ma mcă de 15,00 m ; b) - cel mult 1/5 dn înălţmea faţade, dar nu ma mult de 6,00 m, dacă faţada construcţe-suport are înălţmea ma mare de 15,00 m. - panourle publctare amplasate pe sol vor f montate astfel încât să nu împedce crculaţa ruteră ş/sau petonală or accesul petonal ş/sau al autovehculelor de ntervenţe pe propretăţ, cu respectarea prevederlor prezente leg. - ecranele publctare amplasate pe sol trebue să respecte condţle tehnce refertoare la lumnoztate pentru a nu exsta rscul perturbăr crculaţe rutere, e necesar avz de la polţa ruteră. - pe străzle de categora I, II ş III se pot amplasa panour publctare cu respectarea legslaţe în vgoare prvnd regmul drumurlor; - panourle ş ecranele publctare amplasate pe sol în ntravlanul muncpulu vor avea dmensunle: 1,20x1,80 m, 3,20x2,40 m, respectv 4,00x3,00 m; - panourle de mc dmensun (suprafaţa max. 2,20 mp) se amplasează la o dstanţă de cel puţn 25,00 m între panour. - panorle de dmensun mar (suprafaţa max. 12,00 mp) se amplasează la o dstanţă de cel puţn 50,00 m între panour. 3. Panour moble /plante amplasarea se face pe bază de avz pentru publctate temporară. Se vor amplasa panour moble care au ca scop promovarea comercală, comuncarea unor tarfe, acţun promoţonale, cu respectarea următoarelor condţ: - amplasarea se face doar pe trotuarele/spaţle petonale cu lătmea de cel puţn 2m; - dmensunle maxme ale panoulu vor f de 0,50 x 0,90 m; - este permsă amplasarea numa în dreptul spaţulu care face publctatea ; - panoul se amplasează numa pe durata programulu zlnc de funcţonare a spaţulu. 4. Mobler urban (staţ autobuz, choşcur de zare, coloane port-afş) utlzarea moblerulu urban ca suport publctar se face pe bază de avz pentru publctate temporară. 5. Bannere ş steagur publctare - bannerele se pot amplasa pe stâlp exstenţ (Electrca sau Transurb), pe bază de avz pentru publctate temporară, în baza unu studu de coexstenţă ş cu acordul propretarlor stâlplor. Se nterzce: - amplasarea în ntersecţ, în zone în care împedcă vzbltatea ruteră sau perspectva asupra monumentelor storce or naturale sau în locur unde exstă deja amplasate panour publctare; - amplasarea pe domenul publc ; - amplasarea a ma mult de un banner pe aceaş stâlp de susţnere; - amplasarea bannerelor care obturează panourle publctare amplasate în zonă sau vzbltatea asupra acestora. Condţ de amplasare: - bannerele montate perpendcular pe axul drumulu vor f nstalate la o înălţme mn. 5,00 m faţă de sol (să nu afecteze vzbltatea ruteră ş magnea urbană) ; - dstanţa dntre bannere mn. 50,00 m; - bannerele se amplasează numa pe artere cu max.2 benz pe sensul de mers (max.15,00m deschdere între stâlp) ; - bannerele vor avea dmensun maxme de 7,00 m la bază, 1,5 m înălţme ş vor avea sstem de prndere dn materale uşoare ş rezstente. 5

11 - amplasarea steagurlor publctare se face pe bază de avz pentru publctate temporară. Condţ de amplasare: - montarea pe catarg/stâlp, la mn.2,50 m faţă de sol, fără a împedca vzbltatea crculaţe rutere; - pe un catarg/stâlp se pot amplasa max. două steagur, oblgatoru la aceeaş înalţme faţă de sol, de aceeaş dmensune; - suprafaţa unu steag trebue să fe ma mcă sau egală cu 2,50 mp, ar baza acestua nu va depăş suprafaţa de 0,80m ; - sunt exceptate de la aceste preveder steagurle publctare amplasate în ncntele centrelor comercale, supermagaznelor, parcurlor comercale, parcurlor ndustrale, cu condţa să nu afecteze vzbltatea crculaţe rutere. 6. Mesh-ur (a) se pot amplasa în baza autorzaţe de construre: - pe construcţ, în zonele de publctate restrânsă, numa în cazul efectuăr unor lucrăr de consoldare, restaurare cu rol de protecţe către domenul publc ; - pe calcanele construcţlor degradate, în zonele de publctate restrânsă (cu avzul Drecţe Judeţene pentru Cultură); - pe schele montate pe faţadele construcţlor (în cazul construcţlor aflate în execuţe sau în cazul unor lucrăr de ntervenţ) ; - pe faţadele clădrlor de locunţe, comercale, brour cu acordul propretarlor clădrlor respectve. (b) se nterzce amplasarea mesh-urlor : - pe faţadele clădrlor de locunţe colectve (dacă sunt stuate în zona centrală a oraşulu, pe arterele prncpale de crculaţe dn zona centrală ş dacă se opturează în totaltate ferestrele încăperlor prncpale ale apartamentelor) ; - pe parapeţ balcoanelor moblelor stuate pe arterele prncpale de crculaţe dn zona centrală a oraşulu ş în zonele ce fac obectul PUZ CP, cu excepţa mesh-urlor ocazonale (mesh-ul ocazonal se amplasează cu prlejul unu evenment, numa pe durata promovăr/organzăr evenmentulu, pe bază de avz pentru publctate temporară). 7. Indcatoare publctare drecţonale ş casete publctare nelumnoase se pot amplasa în baza autorzaţe de construre, pe stâlp de lumnat publc, în condţle art. 39 aln. (1) dn Legea nr. 185/2013 prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, republcată: Condţ de amplasare: - amplasarea pe stâlp de lumnat publc, dacă pe aceşta nu sunt montate semnalzăr rutere ş ndcatoare de crculaţe; - pe un stâlp se pot monta max. două suportur, oblgatoru de acelaş tp, în acelaş plan ş smetrc amplasate; - înalţmea de amplasare este de mn.3,00 m ; - suprafaţa ndcatorulu publctar drecţonal sau a casete este ma mcă sau egală cu 1,50 mp; - proecţa la sol a fecăru mjloc de publctate va f oblgatoru în afara gabartulu carosablulu (art. 26(2) dn lege). 8. Publctatea temporară ş proecte publctare specale - se pot amplasa pe bază de avz pentru publctate temporară: a) structur publctare autoportante (sstem/cadru suport amplasat la sol, fără fundaţe sau un alt sstem de fxare, stablzat prn propra greutate, pe care sunt dspuse feţe realzate dn materale uşoare de tp mesh, plasă fnă, pânză ş altele asemenea, pe care se află mprmate reclame ş mesaje publctare). b) construcţ provzor atpce (publctate realzată prn ntermedul unor mjloace, structur, corpur, nstalaţ orgnale, fără repetţe, create specal în scopul promovăr unu produs, servcu, evenment, fără fundaţe). 9. Afşe publctare ş anunţur de mcă publctate se pot amplasa pe bază de avz pentru publctate temporară, în locur specal amenajate (panour specale). - se nterzce aplcarea de afşe, postere pe stâlp Electrca SA, Transurb SA sau pe orce alt suport (gardur, faţade de clădr, transformatoare electrce, copac etc.) amplasate pe domenul publc. 6

12 10. Publctatea pe vehcule publctare ş pe mjloace de transport în comun pe bază de avz pentru publctate temporară. Nu se nclude în această categore publctatea realzată prn mjloace audo. Condţ: - vehculele publctare sunt cele specal echpate în scopur publctare; - este nterzsă staţonarea vehculelor publctare pe drumurle publce; - utlzarea ca suport pentru afşe, reclame publctare a mjloacelor de transport în comun să nu fe afectată vzbltatea călătorlor înspre exterorul mjloculu de transport. 11. Pentru actvtăţ de promovare pe termen scurt, ce nu depăşesc 30 zle (festvalur, târgur, expozţ, lansăr de produse, dstrbur de mostre ş tpărtur, fluturaş ş plante, manfestăr cu ocaza unor evenmente specale cu caracter socal, poltc, cultural-dstractv, comercal, turstc, sportv ş altele asemenea), se poate emte avz pentru publctate temporară. Captolul V Sancţun ş contravenţ Art. 14 Polţa Locală Galaţ urmăreşte respectarea dscplne în domenul urbansmulu ş al autorzăr executăr lucrărlor pentru amplasarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ. În funcţe de încălcarea prevederlor legale, polţşt local vor aplca sancţunle prevăzute de legslaţa în vgoare. Art. 15 În condţle prezentulu Regulament nu se aplcă sancţunea avertsment. Captolul VI Dspozţ fnale Art (1) Se nterzce folosrea în alcăturea frmelor ş reclamelor a textelor ş magnlor care contravn normelor legale în vgoare sau care aduc atngere bunelor moravur. (2) În cazul afşăr neavzate a unor reclame care încalcă normele morale ş bunulu smţ, Prmăra Muncpulu Galaţ îş rezervă dreptul desfnţăr acestora. Art Anunţurle afşate, panourle rezstente la ntemper ş alte mjloace foloste în cadrul procesulu de nformare ş consultare a publculu conform Regulamentulu Local aprobat prn HCL nr. 238/ cu modfcărle ş completarle ulteroare ş Ordnulu Mnsterulu Dezvoltăr Regonale ş Tursmulu nr. 2701/ , precum ş panourle de dentfcare a nvestţlor amplasate conform Ordnulu nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologce de aplcare a Leg nr. 50/1991 nu se supun reglementărlor stablte prn prezentul Regulament. Art (1) Aparatul de specaltate dn cadrul Prmăre Muncpulu Galaţ răspunde de îndeplnrea procedurlor prevăzute în prezentul Regulament. (2) Responsabltăţle prevăzute la aln. (1) sunt sarcn de servcu ş se cuprnd în fşa postulu. Art Schmbarea unor normatve tehnce, aparţa unora no sau alte modfcăr ale legslaţe pot conduce, după caz, la modfcarea unor părt sau a întregulu Regulament prn Hotărâre a Conslulu Local Galaţ. Art Anexele nr. 1, 2, 3, 4 ş planşa zone de publctate restrânsă în muncpul Galaţ fac parte ntegrantă dn prezentul Regulament pentru amplasarea mjloacelor de publctate pe tertorul muncpulu Galaţ. 7

13 Anexa 1 Către Prmarul Muncpulu Galaţ CERERE pentru emtere avz publctate temporară Subsemnatul reprezentant al frme benefcare CNP certfcat de înregstrare cod fscal cu sedul în judeţul muncpul/oraşul/comuna satul sectorul cod postal strada nr. bl. sc. et. ap. telefon/fax e-mal, În conformtate cu prevederle Regulamentulu prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ, aprobat prn HCL nr.... /..., solct amplasarea: în judeţul Galaţ, muncpul Galaţ, strada nr. cod postal Solct amplasarea sstemulu publctar în scopul: Conţnutul materalulu publctar Peroada solctată 8

14 Amplasarea sstemulu publctar se va face: 1. După tpul de actvtate promoţonală: - publctate - reclamă - organzare de evenmente - dstrbure de mostre, plante - altele 2. După regmul jurdc al amplasamentulu: - pe domenu prvat Persoane fzce Persoane jurdce Conslul local al muncpulu Galaţ - pe domenu publc 3. După locul de amplasare: Pe clădr cu funcţunea de: - locunţe sau locunţe + alte funcţun - alte funcţun decât locunţe Pe stâlp: - stâlp ELECTRICA SA - stâlp TRANSURB SA - stâlp propr Autoportante: a) - fxe - pe spaţul verde - pe spaţul petonal b) - moble - pe autovehcule Anexez: -act denttate reprezentant legal (cope); -certfcat de înregstrare frma benefcară (cope); -plan de stuaţe la scara 1:500, în orgnal, 1 exemplar; -schţa sstemulu publctar cu mesajul publctar aferent, în orgnal, 1 exemplar; -acordul propretarlor suportulu pe care va f montat sstemul publctar (dacă e cazul); -acordul socetăţ de salubrzare (dacă e cazul); -dovada achtăr taxe de reclamă (cope); -lcenţă de ocupare a domenulu publc (dacă e cazul); -dovada achtăr taxe de elberare a avzulu de publctate temporară (cope); -pentru structurle publctare autoportante ş proectele publctare specaleconform art. 41 dn Legea nr prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate, modfcată ş completată prn Legea nr ; -pentru zonele de publctate restrânsă (stablte prn prezentul Regulament) avzul pentru publctate temporară se va emte numa după obţnerea punctulu de vedere al Drecţe Judeţene pentru Cultură Galaţ. Data SEMNĂTURA, 9

15 Anexa 2 Către Prmarul Muncpulu Galaţ CERERE pentru prelungrea valabltăţ avzulu pentru publctate temporară Subsemnatul reprezentant al frme benefcare CNP certfcat de înregstrare cod fscal cu sedul în judeţul muncpul/oraşul/comuna satul sectorul cod postal strada nr. bl. sc. et. ap. telefon/fax e-mal, În conformtate cu prevederle Regulamentulu prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ, aprobat prn HCL nr Solct prelungrea valabltăţ Avzulu pentru publctate temporară nr. / dn data de până la data de Anexez prezente cerer: - Avzul pentru publctate temporară nr. / (în orgnal) - documentul prvnd achtarea taxe pentru prelungrea valabltăţ avzulu pentru publctate temporară (în cope) - dovada achtăr taxe de reclamă; - dovada achtăr taxe de ocupare adomenulu publc Semnătura Data... 10

16 Anexa 3 Metodologa de autorzare Certfcatul de urbansm cerere tp pentru emterea certfcatulu de urbansm, completată cu elementele de dentfcare ale benefcarulu ş moblulu, cu preczarea scopulu solctăr actulu; planur cadastrale/topografce, cu evdenţerea moblelor în cauză, astfel: - pentru moblele neînscrse în evdenţele de cadastru ş publctate moblară: plan de încadrare în zonă, la una dn scărle 1:10.000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, după caz, la cerere, de către OCPI - pentru moblele înscrse în evdenţele de cadastru ş publctate moblară: extras dn planul cadastral de pe ortofotoplan ş extras de carte funcară pentru nformare actualzat la z, elberate, la cerere, de către OCPI certfcat de înregstrare + cod fscal (în cope); documentul de plată a taxe pentru elberarea Certfcatulu de Urbansm (cope); fotograf/smulăr pe calculator, color înante ş după montarea panoulu publctar Conţnutul documentaţe pentru obţnerea Autorzaţe de construre cerere tp pentru emterea autorzaţe de construre - nclusv anexa - completată cu elementele de dentfcare ş datele tehnce conform proectulu pentru autorzarea executăr lucrărlor de construre; documentul de plată a taxe pentru elberarea autorzaţe de construre (cope); certfcatul de urbansm (cope); dovada ttlulu asupra moblulu, teren ş/sau construcţ (drept real prncpal/drept de creanţă), cope legalzată; extrasul de plan cadastral actualzat la z ş extrasul de carte funcară de nformare actualzat la z; proectul pentru autorzarea executăr lucrarlor de construre întocmt de un proectant autorzat (în orgnal, în două exemplare) care trebue să conţnă: - plan de stuaţe pe suport topo vzat de OCPI (în cazul amplasăr mjloacelor de publctate cu ssteme propr de fxare/susţnere); - plan de execuţe; - secţune prn faţadă; - detal de prndere (vedere laterală); - memoru tehnc; - fotograf /smulăr pe calculator, color înante ş după montarea/amplasarea mjloculu de publctate; referate de verfcare proect conform Anexe 2 conţnutul smplfcat al documentaţe tehnce - Ordnul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologce de aplcare a Leg nr. 50/1991 prvnd autorzarea executăr lucrărlor de construcţ, actualzat; documentele, avzele, acordurle ş punctul de vedere/actul admnstratv al autortăţ pentru protecţa medulu competente, solctate prn Certfcatul de Urbansm; acordul asocaţe de propretar (unde este cazul), în formă autentcă; acordul propretar/propretar moble propretate persoane fzce ş/sau jurdce(unde este cazul). 11

17 ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI Anexa 4 AVIZ PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ nr. dn 20 Ca urmare a cerer nr.. dn adresate de persoana fzcă / persoana jurdcă. cu domclul / sedul în judeţul., muncpul.., cod poştal, strada., nr.., bl., sc., et.,ap.,telefon.,e-mal.. CNP/CUI în baza documentaţe depuse ş în conformtate cu prevederle Regulamentulu prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ, aprobat prn HCL nr..../.., se emte prezentul acord în vederea amplasăr / afşăr... în scopul... amplasat în judeţul Galaţ, muncpul Galaţ, cod poştal, strada., nr..., bl..,sc et., ap. Prezentul avz pentru publctate temporară are valabltate de zle, de la data.până la data.. Prelungrea termenulu de valabltate a avzulu pentru publctate temporară se poate face la cererea ttularulu, formulată cu cel puţn 5 (cnc) zle înantea exprăr valabltăţ acestua. S-a achtat taxa de.conform chtanţe nr...dn. Prezentul avz pentru publctate temporară a fost transms solctantulu drect / prn poştă la data de.. PRIMAR, IONUŢ FLORIN PUCHEANU ARHITECT ŞEF Arh.... Red / nr. ex../ data 12

18 Se prelungeşte valabltatea avzulu pentru publctate temporară nr../.. de la data de.. până la data de. După această dată, o nouă prelungre a valabltăţ nu este posblă, solctantul urmând să obţnă, în condţle Regulamentulu prvnd amplasarea ş autorzarea mjloacelor de publctate în muncpul Galaţ, aprobat prn HCL nr..../.., un alt avz pentru publctate temporară. PRIMAR, IONUŢ FLORIN PUCHEANU ARHITECT SEF, Arh.... Data prelungr valabltăţ: Achtat taxa de:. le, conform chtanţe nr. dn Transms solctantulu la data de. drect / prn poştă. Red / nr. ex../ data 13

19 ZONE DE PUBLICITATERESTRÂNSĂ M UNICIPIULGALAȚI ³ Pr măr amun c p ul uga l a ț Legenda Ar t er ecupubl c t at er est r ânsă z onedepubl c t at er est r ânsăconf or m PUZCPșPUZFal ezadunăr l m t ă nt r av l an