Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ"

Transcriere

1 Hotărâre Guvernul României privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie Monitorul Oficial al României nr 144 din NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 46/2018 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie Secţiunea a 2-a Motivul emiterii prezentului act normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română cu statut de regie autonomă de interes public naţional, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului. Bunurile din domeniul public al statului administrate de Ministerul Mediului şi a unităţilor din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare. Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevede că modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.

2 1. 1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia 2. Schimbări preconizate Actul normativ se referă la actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului date în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, având în vedere: 1. Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri, care sunt propuse la casare, având o avansată uzură fizică şi morală şi durata de viaţă normată depăşită, menţinerea lor în funcţiune nemaifiind justificată. Bunurile sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul act normativ şi sunt de natura echipamentelor de tehnică de calcul, imprimanta si plotter, achiziţionate în cadrul programului Sistem Meteorologic Integrat Naţional SIMIN, implementat în perioada , realizate tehnologic la nivelul anului 2000, care nu mai pot fi utilizate şi care au fost înlocuite cu echipamente din generaţia tehnologică actuală. Consiliul de Administraţie al Administraţiei Naţionale de Meteorologie a aprobat scoaterea din funcţiune, valorificarea şi / sau casarea, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe din patrimoniul public al statului prin Hotărârea nr. 05/ Pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se impune ca bunurile să fie trecute în patrimoniul privat al statului. 2. Obţinerea de bunuri imobile noi, cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul act normativ, care trebuie înscrise în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultate în urma derulării Proiectului Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu POS Mediu , Axa prioritară 5 Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea riscului natural în zonele cele mai expuse la risc, Domeniu major de intervenție 1 Protecția împotriva inundațiilor. Proiectul a prevăzut modernizarea activității de meteorologie din România prin îmbunătățirea sistemului de prognoză și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase, inclusiv precipitațiile abundente generatoare de viituri rapide sau inundații la nivel regional / 2

3 local. Proiectul se adresează sectorului meteorologic din România, vizând modernizarea întregii rețele meteorologice, cu scopul adaptării sistemului la cele mai înalte standarde de avizare a datelor obținute, prin: - Furnizare, instalare și punere în funcțiune Componente EUMETCast banda Ku și EUMETCast banda C pentru actualizarea Sistemului de Recepție, Prelucrare, Vizualizare și Diseminare a Datelor de la Sateliții de Observare a Pamantului (SRPDS); - Furnizare, instalare și punere în functiune 25 traductoare portabile pentru umiditatea solului, dezvoltarea unui sistem software pentru colectarea, transmiterea, stocarea și prelucrarea centralizată a datelor agrometeorologice din rețeaua de specialitate; - Furnizare, instalare și punere în functiune 31 de stații meteorologice automate, 31 de sisteme de calcul și dezvoltarea unei aplicatii software personalizată tip consola necesare modernizării rețelei de stații meteorologice de suprafață. Fiecare modul al proiectului a fost receptionat separat, iar la finalizarea proiectului a fost incheiat Procesul Verbal nr. 279 / Bunurile noi rezultate, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul act normativ, reprezintă: Sistem de Recepție, Prelucrare, Vizualizare și Diseminare a Datelor de la Sateliții de Observare a Pământului SRPDS; Sistem integrat de monitoring agrometeorologic; Sistem portabil de măsurare a umidității solului 25 buc.; Stație meteorologică automată Vaisala 31 buc. Bunurile specificate mai sus aparțin domeniului public al statului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin.(2) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea şi colectarea datelor meteorologice si al art. 17 Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional din Legea nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare. Necesitatea şi oportunitatea promovării actului normativ, realitatea şi corectitudinea datelor prezentate aparţin iniţiatorului. 3. Alte informaţii Facem precizarea că bunurile care fac obiectul prezentului act normativ nu sunt grevate de sarcini, nu se află în litigiu, nu fac obiectul revendicării sau restituirii în condițiile legii. Secţiunea a 3-a 3

4 Impactul socio-economic al prezentului act normativ 1. Impactul macroeconomic 1. 1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 2. Impactul asupra mediului de afaceri 2 1. Impactul asupra sarcinilor administrative 2 2. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 3. Impactul social 4. Impactul asupra mediului 5.Alte informaţii Nu au fost identificate Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Actul normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat Indicatori Anul curent Următorii 4 ani - mii lei - Media pe 5 ani Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 4

5 a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii)bunuri și servicii b)bugete locale (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugetele locale 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 7. Alte informaţii Secţiunea a 5-a Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 1 1. Compatibilitatea actului normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi Prin adoptarea prezentului act normativ se modifică şi se completează anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 5

6 comunitare 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 5. Alte acte normative şi /sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6 Alte informaţii Nu au fost identificate. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 5. Informaţii privind avizarea de către: 6

7 a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Alte informaţii Nu au fost identificate. Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea actului normativ 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ În procesul de elaborare a prezentului act normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. Proiectul de act normativ a fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe pagina de internet a Ministerului Mediului în data de Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Alte informaţii Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 7

8 Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie. Viceprim-ministru, ministrul mediului Grațiela Leocadia Gavrilescu 8