PERSONEELSGIDS FLEXWORLD B.V./ REGULAMENTUL PENTRU ANGAJAȚII FLEXWORLD B.V.v1.6

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PERSONEELSGIDS FLEXWORLD B.V./ REGULAMENTUL PENTRU ANGAJAȚII FLEXWORLD B.V.v1.6"

Transcriere

1 PERSONEELSGIDS FLEXWORLD B.V./ REGULAMENTUL PENTRU ANGAJAȚII FLEXWORLD B.V.v1.6 Artikel 1. Begripsomschrijvingen / Articolul 1. Descrierea termenilor In deze Personeelsgids wordt verstaan onder: a. Personeelsgids: onderhavige personeelsgids van FLEXWORLD B.V. Regulamentul angajaților: aceste regulament al angajaților a firmei FLEXWORLD B.V. b. BW: Burgerlijk Wetboek BW: Codul civil al Regatului Țărilor de Jos c. Werkgever: FLEXWORLD B.V. gevestigd in Naaldwijk Angajator: FLEXWORLD B.V. cu sediul în Naaldwijk d. Directie: de directie van de werkgever Direcția: direcția angajatorului e. Werknemer: de natuurlijke persoon die met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, teneinde door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de werkgever, ter beschikking te worden gesteld van een derde om krachtens een door deze derde aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Het betreft derhalve werknemers van de werkgever van wie de arbeidsovereenkomst wordt gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW Angajat: o persoană care a încheiat cu angajatorul un contract de muncă, cu scopul de a fi oferită către o terță parte în cadrul desfășurării activității angajatorului, ca în conformitate cu comanda transmisă angajatorului de partea terță menționață anterior, angajatul va desfășura lucrul sub îndrumarea și supravegherea unei părți terțe. În acest sens, sunt menționați aici angajații angajatorului, ale căror contracte sunt considerate a fi contracte de muncă temporare în conformitate cu articolul 7: 690 BW. f. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever als bedoeld onder e. De Personeelsgids alsmede de uitzendbevestiging maakt een integraal onderdeel uit van de Uitzendovereenkomst Contract de muncă temporară: contractul de muncă dintre angajator și salariat menționat la lit. e Regulamentul angajaților, precum și o confirmare a detașării reprezintă o parte integrantă a Contractului de muncă temporară.. g. Opdrachtgever: de derde als bedoeld onder e. Client: partea terță, menționată mai jos. h. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de werknemer bij de Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. A pune la dispoziție: a pune angajatul la dispoziția Clientului pentru a efectua munca sub conducerea și supravegherea Clientului i. Uitzendwerk: de door de werknemer ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden Munca temporară: munca efectuată de către un angajat pentru Client j. NBBU-CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) te Amersfoort. NBBU-CAO: Acordul Colectiv de Muncă pentru Angajații Temporari a Asociației Olandeze a Birourilor de Mediere a Muncii și a Agenției de Muncă Temporară (NBBU) în Amersfoort k. Uitzendarbeid: de arbeid, die wordt uitgeoefend door de uitzendkracht, krachtens de Uitzendovereenkomst Muncă organizată de o agenție de muncă temporară: munca efectuată de un angajat detașat în baza unui Contract de muncă temporară. l. Aspirant-uitzendkracht: de natuurlijke persoon die door de uitzendonderneming is ingeschreven als mogelijk beschikbaar voor Uitzendarbeid Potențial angajat temporar: o persoană fizică înregistrată în agenția de muncă temporară ca o persoană care este disponibilă pentru a efectua Munca organizată de agenția de muncă temporară m. Inschrijving: de precontractuele fase die vooraf kan gaan aan de uitzendovereenkomst, waarbij de uitzendkracht aan de uitzendonderneming te kennen geeft mogelijk beschikbaar te zijn voor uitzendarbeid en de uitzendonderneming aan de aspirant-uitzendkracht te kennen geeft deze aan te merken als mogelijke kandidaat voor terbeschikkingstelling in de toekomst Page 1 of 36

2 Înregistrarea: faza înainte de contract, care poate precede contractul de muncă temporară, unde lucrătorul temporar informează agenția de muncă temporară cu privire la posibila disponibilitate de a efectua Munca organizată de agenția de muncă temporară și agenția de muncă temporară informează lucrătorul temporar potențial, că îl recunoaște ca un posibil candidat să fie pus la dispoziție în viitor Artikel 2. Toepasselijkheid en bekendmaking van de Personeelsgids/ Articolul 2. Aplicarea și difuzarea Regulamentului Angajaților 1. De meest recente versie van de Personeelsgids is van toepassing op alle uitzendkrachten alsmede aspirant- uitzendkrachten. Ultima versiune a Regulamentului Angajaților se aplică tuturor salariaților temporari, precum și potențialilor angajați temporari. 2. Bij indiensttreding wordt een exemplaar van de op dat moment geldende Personeelsgids aan de werknemer verstrekt. Wijzigingen in of aanvullingen op de Personeelsgids na de indiensttreding worden door de werkgever naar het bij de werkgever bekende huisadres van de werknemer gezonden of dit ter keuze van de werkgever in persoon ter hand gesteld. La începutul lucrului, angajatul va primi o copie a actualului Regulament privind angajații. Modificări sau completări la Regulamentul Angajaților, efectuate după începerea lucrului, vor fi trimise de către angajator la adresa angajatului cunoscut angajatorului sau - în funcție de decizia angajatorului predat personal în mână. 3. De inhoud van de meest recente Personeelsgids maakt integraal onderdeel uit van de Uitzendovereenkomst. Conținutul celei mai recente versiuni a Regulamentului angajaților este parte integrantă a acestui Contract de muncă temporară. Artikel 3. CAO / Articolul 3. Acordul colectiv de Muncă CAO 1. Steeds de meest recente versie van de NBBU-CAO is van toepassing op de Uitzendovereenkomst, voor zover en voor zolang de werkgever geen andere CAO gaat volgen c.q. moet toepassen. Voor ondertekening van de Uitzendovereenkomst verstrekt de werkgever aan de werknemer schriftelijk of digitaal een exemplaar van de CAO. Op zijn verzoek zal de werkgever de werknemer een schriftelijk exemplaar van de CAO verstrekken. Întotdeauna, cea mai recentă versiune NBBU-CAO se aplică Contractului de Muncă temporară, dacă și numai în cazul în care angajatorul nu aplică sau nu este obligat să utilizeze un alt Acord Colectiv de Muncă. Înainte de a semna Contractul de muncă temporară angajatorul furnizează angajatului sub formă de copie scrisă sau electronică un exemplar al Acordului Colectiv de Muncă. La cererea angajatului, angajatorul îi va trimite o versiune tipărită a CAO. 2. Indien een bepaling uit de Personeelsgids of de Uitzendovereenkomst strijdig is met een op enig moment toepasselijke CAO, dan prevaleert de bepaling uit de CAO. În cazul în care oricare dintre prevederile din Regulamentul Angajaților sau a Contractului de Muncă temporară este în conflict, în orice moment, cu Acordul Colectiv de Munca, atunci prevederea CAO are prioritate față de alte dispoziții. Artikel 4. Inschrijving, Uitzendovereenkomst en Bevestiging van uitzending / Articolul 4. Înregistrarea, Contractul de muncă temporară și Confirmarea detașării. 1. De inschrijving verplicht de werkgever niet om Uitzendwerk aan de Aspirant-uitzendkracht aan te bieden. De inschrijving verplicht de Aspirant-uitzendkracht niet om een aanbod tot uitzendwerk te aanvaarden. Înregistrarea într-o agenție de muncă temporară nu obligă angajatorul să ofere Potențialului lucrător temporar un loc de muncă organizat de o agenție de muncă temporară. Înregistrarea nu obligă Potențialul angajat temporar potențial să accepte munca temporară oferită. 2. Bij de inschrijving doet de Aspirant-uitzendkracht nauwgezet een opgave van zijn arbeidsverleden. În timpul înregistrării Potențialul angajat temporar prezintă istoricul său de muncă cu toate detaliile. Page 2 of 36

3 3. Wanneer de werkgever de Aspirant-uitzendkracht Uitzendwerk aanbiedt, kan zij daarbij de Aspirantuitzendkracht verzoeken om (opnieuw) opgave te doen van zijn arbeidsverleden. De Aspirantuitzendkracht is verplicht om aan dit verzoek gehoor te geven. Als de werkgever een dergelijk verzoek doet, wordt het aanbod door de werkgever gedaan onder het voorbehoud van haar beslissing als bedoeld in lid 4. În cazul în care angajatorul oferă Potențialului lucrător temporar o muncă temporară, poate solicita angajatului temporar să-și prezinte (din nou) istoricul angajării. Angajatul Potențial temporar este obligat să respecte această solicitare. În cazul în care angajatorul face cererea menționată mai sus, atunci oferta este prezentată de angajator sub rezerva deciziei sale menționate la alineatul (4). 4. Indien op grond van de inlichtingen als bedoeld in lid 3 de werkgever ten aanzien van de arbeid als opvolgend werkgever als bedoeld in artikel 7:668a lid 2 en de conform de NBBU-CAO van toepassing zijnde artikelen (te zake opvolgend werkgeverschap) kan worden beschouwd, is de werkgever gerechtigd voor de aanvang van het Uitzendwerk te besluiten het aanbod daartoe in te trekken. În cazul în care, pe baza informațiilor menționate la alineatul 3, angajatorul în ceea ce privește ocuparea forței de muncă poate fi considerat ca un angajator succesor, unde se face referire la articolul 7: 668a, alineatul 2 și în conformitate cu articolele aplicabile ale Acordului Colectiv de Muncă NBBU-CAO ( cu privire la situația angajatorului succesor), angajatorul este apoi, înainte de începerea Muncii Temporare, autorizat să ia decizia de a retrage oferta. 5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de Uitzendovereenkomst geacht te zijn aangegaan op het tijdstip waarop de werknemer het overeengekomen Uitzendwerk metterdaad aanvangt. De Uitzendovereenkomst wordt beheerst door de bepalingen van de toepasselijke CAO, de Personeelsgids en de bepalingen van de individuele vastlegging van de Uitzendovereenkomst. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, Contractul temporar de muncă intră în vigoare la data începerii efective a Muncii temporare convenite. La Contractul de Muncă temporară se aplică Dispozițiile Acordului Colectiv de Muncă, ale Regulamentului Angajaților și dispozițiile din versiunea individuală a Contractului de muncă temporară. 6. De Uitzendovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. In de Uitzendovereenkomst worden in ieder geval de volgende onderwerpen geregeld: a. de toepasselijkheid van de Personeelsgids; b. de ingangsdatum en de duur van de Uitzendovereenkomst; c. het bruto uur- of weekloon. Voor de Uitzendovereenkomst geldt geen uitzendbeding zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW Un contract de muncă temporară se întocmește în formă scrisă. În contractul de muncă temporară sunt reglementate următoarele aspecte: a. aplicarea Regulamentului Angajaților; b. data intrării în vigoare și a duratei Cotractului de muncă temporară; c. tarif brut orar sau săptămânal. Nu se aplică clauza de angajare temporară la contractul de muncă temporară în sensul articolului 7:691 alineatul (2) BW. Page 3 of 36

4 7. Als (het de bedoeling is dat) de werknemer op basis van de Uitzendovereenkomst wordt uitgezonden naar meerdere Opdrachtgevers, kan de werkgever er voor kiezen de details van een bepaalde uitzending niet in de Uitzendovereenkomst vast te leggen, maar in een Bevestiging van uitzending die per Opdrachtgever wordt opgemaakt. Onder de details wordt in ieder geval verstaan: A. De functie; B. Het bruto (uur)loon; C. De Opdrachtgever; D. De plaats van de werkzaamheden; E. De arbeidsduur; F. De bij de Opdrachtgever geldende arbeidstijden; G. Kostenvergoedingen (waaronder reiskostenvergoeding); H. Toeslagen; I. ADV-compensatie; J. De cao/beloningsregeling. În cazul în care (așa a fost intenția), angajatul pe baza Contractului de muncă temporară va fi alocat la mai mulți Clienți, atunci angajatorul poate decide să nu includă detalii cu privire la detașare în Contractul de muncă temporară, ci să le includă în Confirmarea de detașare, care este pregătită separat pentru fiecare Client. În termenii detașării, trebuie înțelese următoarele date: A. Postul de muncă; B. Tariful brut (pe oră); C. Client; D. Locul de efectuare a muncii; E. Timpul de lucru; F. Orele de lucru în vigoare la Client; G. Rambursarea cheltuielilor (inclusiv rambursarea cheltuielilor de călătorie / navetă); H. Suplimentare I. Aplicarea reducerii a timpului de lucru (ADV); J. Aplicarea Acordului Colectiv de Muncă (cao) / sistem de remunerare. 8. Een dergelijke bevestiging maakt integraal onderdeel uit van de Uitzendovereenkomst. Confirmarea menționată anterior face parte integrantă din Contractul de muncă temporară. 9. Indien sprake is van strijd tussen een bepaling uit de Personeelsgids en een bepaling uit de Uitzendovereenkomst als bedoeld in lid 6, prevaleert de bepaling uit de Personeelsgids, tenzij in de bepaling in de Uitzendovereenkomst met zoveel woorden wordt bepaald dat van de Personeelsgids wordt afgeweken. În cazul în care apare un conflict între o dispoziție din Regulamentul Angajaților și o dispoziție a Contractului de Muncă temporară, menționate la punctul 6, atunci este superioară prevederea din Regulamentul Angajaților, cu excepția cazului în care în Contractul de Muncă temporară a fost în mod clar precizat că această dispoziție diferă de conținutul Regulamentului angajaților. 10. Indien de werknemer voor het Uitzendwerk een tewerkstellingsvergunning nodig heeft, wordt de Uitzendovereenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde van toekenning door de Nederlandse autoriteiten van deze tewerkstellingsvergunning. În cazul în care angajatul de Muncă temporară are nevoie de un permis de muncă, atunci Contractul de muncă temporară este încheiat sub condiția de primire de la autoritățile competente ale Regatului Țărilor de Jos permisul de muncă menționat mai sus. 11. Voortzettingen van de Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd worden schriftelijk aangegaan. Indien onverhoopt toch sprake mocht zijn van een stilzwijgende voortzetting, dan wordt deze geacht te zijn aangegaan onder de voorwaarden als vermeld in de voorafgaande Uitzendovereenkomst, doch voor de maximale duur van veertien kalenderdagen. Orice prelungire a contractului de muncă temporară are loc în scris. Cu toate acestea, dacă are loc o prelungire automată, atunci se aplică termenii contractului de muncă temporar anterior, dar nu mai mult de paisprezece zile calendaristice. Page 4 of 36

5 12. De Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor een periode van zes maanden of langer, zal niet worden voortgezet, tenzij de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum van de Uitzendovereenkomst werknemer schriftelijk informeert dat en onder welke voorwaarden de Uitzendovereenkomst zal worden voortgezet. Un contract de muncă temporară, care a fost încheiat pe o durată determinată, pe o durată de șase luni sau mai mult nu va fi reînnoit, cu excepția cazului în care angajatorul cu cel puțin o lună înainte de expirarea contractului de muncă temporară va informa angajatul în scris că contractul de muncă temporară va fi extins și în ce condiții aceasta va avea loc. Page 5 of 36

6 Artikel 5. Proeftijd / Articolul 5. Perioada de probă 1. Als de Uitzendovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van meer dan zes maanden, geldt wederzijds een proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 BW. Tijdens de proeftijd hebben zowel de werkgever als de werknemer het recht om de Uitzendovereenkomst zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen per direct op te zeggen. În cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de șase luni, se aplică perioada de probă reciprocă menționată la articolul 7: 652 BW. În timpul perioadei de probă, atât angajatorul, cât și angajatul au dreptul să rezilieze în mod direct contractul de muncă temporară fără a trebui să țină seama de dispozițiile aplicabile rezilierii contractului. 2. De proeftijd bedraagt: / Perioada de probă este: a. een maand, indien de Uitzendovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren; lună, dacă Contractul de muncă temporară a fost încheiat pentru o perioadă mai mică de doi ani; b. een maand, indien het einde van de Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld; lună, dacă la sfârșitul Contractului de muncă temporară pentru o perioadă determinată nu a fost menționată nici o zi calendaristică; c. twee maanden, indien de Uitzendovereenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer; două luni, dacă Contractul de muncă temporară a fost încheiat pe o perioadă de doi ani sau mai mult; d. twee maanden, indien de Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. două luni, dacă Contractul de muncă temporară a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată. Artikel 6. De tussentijdse opzegging Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd/ Rezilierea înainte de termen a Contractului de muncă temporară pentru o perioadă determinată 1. De Uitzendovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan te allen tijde door de werknemer en de werkgever met inachtneming van lid 2 tussentijds worden opgezegd. Tussentijdse opzegging kan evenwel in de Uitzendovereenkomst worden uitgesloten. Contractul de muncă temporară încheiat pentru o perioadă determinată poate fi reziliat în orice moment de către angajat și angajator, ținând seama de dispozițiile alineatului (2). În contractul de muncă temporară poate fi, de asemenea, exclusă rezilierea înainte de termen a contractului. 2. De tussentijdse opzegging dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van de regels ter zake, waaronder die omtrent de opzegtermijn, in de Uitzendovereenkomst of bij het ontbreken van contractuele regels, met inachtneming van de wettelijke regels. Rezilierea înainte de termen trebuie înaintată în scris, luând în considerare termenii relevanți, inclusiv termenul de notificare convenit - în Contractul de muncă temporară sau în absența unor astfel de clauze în contract, ținând seama de lege. Artikel 7. AOW-gerechtigde leeftijd / Vârsta de pensionare AOW 1. De Uitzendovereenkomst eindigt in afwijking van het bepaalde in de NBBU-CAO niet van rechtswege op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de Uitzendovereenkomst. Un contract de muncă temporară - prin derogare de la prevederile NBB-CAO - nu expiră prin lege la data la care angajatul atinge vârsta de pensionare AOW, cu excepția cazului în care prevederile Contractului temporar de muncă stipulează în mod clar altfel. Page 6 of 36

7 Artikel 8. Algemene verplichtingen van de werknemer / Obligațiile generale ale angajatului 1. De werknemer is jegens de werkgever verplicht het overeengekomen Uitzendwerk onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever te verrichten en zich te houden aan redelijke voorschriften van de werkgever en de Opdrachtgever omtrent het verrichten van de werkzaamheden. Angajatul are obligația față de angajator de a efectua munca temporară convenită sub supravegherea și conducerea Clientului și de a respecta prevederile relevante ale angajatorului și ale Clientului cu privire la activitățile desfășurate. 2. De werknemer verplicht zich om de werkzaamheden die tot zijn functie behoren naar beste vermogen te verrichten. De werknemer verplicht zich ook andere werkzaamheden te verrichten dan die tot een normale uitoefening van zijn functie behoren, ook bij andere Opdrachtgevers dan in de Uitzendovereenkomst aanvankelijk vastgelegd, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van hem verlangd kunnen worden. Angajatul se angajează să efectueze conștiincios și atent lucrările care fac parte din îndatoririle sale. Angajatul, de asemenea, se angajează să efectueze alte sarcini decât cele care fac parte din atribuțiile sale obișnuite, în virtutea poziției sale, de asemenea, și la alți Clienți decât cei enumerați inițial în Contractul de muncă temporară, în cazul în care în mod rezonabil i se poate cere efectuarea acestor lucrări. 3. De werknemer dient zich te houden aan officiële (bedrijfs)regelingen, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels van zowel de werkgever als de Opdrachtgever. Angajatul trebuie să respecte regulamentele oficiale (ale fabricii), reglementările privind sănătatea și siguranța și regulile de conduită aplicabile atât la angajator, cât și la Client. 4. De werknemer is verplicht de hem door de werkgever of de Opdrachtgever verstrekte bedrijfskleding en/of beschermingsmiddelen te dragen tijdens het verrichten van het Uitzendwerk..În timpul desfășurării Muncii temporare, angajatul este obligat să poarte îmbrăcăminte de lucru și / sau măsuri de protecție care îi sunt furnizate de către angajator sau de către Client. 5. De werknemer dient de werkgever en de Opdrachtgever onmiddellijk in kennis te (doen) stellen van elk letsel of ongeval dat hem in verband met de uitoefening van het Uitzendwerk overkomt. Angajatul trebuie să informeze imediat angajatorul și Clientul cu privire la orice leziuni sau accidente care au survenit în legătură cu munca efectuată. 6. Het is de werknemer verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht het Uitzendwerk dat hem is opgedragen, uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling deze arbeid te continueren via een derde zoals een andere uitzendonderneming, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de werkgever. Angajatului îi este interzis să efectueze acțiuni care urmează să încheie din proprie inițiativă munca temporară comandată, și apoi să continue această lucrare prin intermediul unei terțe părți, de ex. printr-o altă agenție de muncă temporară, în cazul în care nu a fost stabilit anterior un acord în scris cu angajatorul. 7. De werknemer is verplicht melding te maken van een onveilige situatie op het werk bij de Opdrachtgever. Blijft de Opdrachtgever in gebreke met het nemen van maatregelen, dan is de werknemer verplicht hiertoe melding te maken bij de werkgever. Angajatul este obligat să notifice Clientului apariția unei situații periculoase la locul de muncă. În cazul în care Clientul nu ia măsurile corespunzătoare, angajatul este obligat să raporteze această situație angajatorului. 8. De werkgever informeert de werknemer voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden door de werknemer hem over mogelijke veiligheidsrisico s en hoe daarmee om te gaan, alsmede een uitleg over de geldende arbo-instructies. De werknemer is verplicht kennis te nemen van deze regels, voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden. Pentru a se asigura luarea la cunoștință de regulile anterior specificate angajatul este obligat să semneze pentru primire și citire. Angajatorul trebuie să furnizeze angajatului informații cu privire la posibilele pericole legate de muncă și cum să procedeze în acest sens înainte de începerea activității sale, precum și să îi explice normele de siguranță aplicabile. Angajatul este obligat să se familiarizeze înainte de a începe să lucreze cu regulile menționate mai sus. Din portalul angajaților veți fi transferați la instrucțiunile de Page 7 of 36

8 sănătate și siguranță menționate mai sus pentru fiecare industrie. 9. Alle materialen die aan de werknemer door de werkgever resp. de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van de werkgever of de Opdrachtgever. Het is verboden deze materialen aan te wenden voor privégebruik, tenzij de werknemer hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de werkgever of de Opdrachtgever verkrijgt. De kosten als gevolg van vervreemding of schade, worden in rekening gebracht bij de werknemer. Toate materialele sau echipamentele furnizate angajatului de angajator sau de Client rămân proprietatea angajatorului sau a Clientului. Este interzisă utilizarea materialelor sau a echipamentelor menționate mai sus în scopuri private, cu excepția cazului în care angajatul a obținut consimțământul explicit al angajatorului sau al Clientului în acest scop. Angajatul va fi taxat pentru costurile legate de furt sau stricăciuni. 10. Als de werknemer een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met een Opdrachtgever waarvoor hij op enig moment via de werkgever heeft gewerkt, dan dient hij de werkgever daar onverwijld vooraf over te informeren. Dit moet schriftelijk gebeuren. În cazul în care angajatul dorește să stabilească o relație de lucru cu Clientul, pentru care a lucrat vreodată prin intermediul angajatorului său, atunci el trebuie să notifice imediat angajatorului în scris această intenție. 11. Het is de werknemer niet toegestaan, direct of indirect, zowel voor zichzelf als voor derden, werknemers van de werkgever te benaderen teneinde hen te bewegen de arbeidsovereenkomst tussen hen en de werkgever te beëindigen. Onder de werkgever wordt in dit verband tevens verstaan de aan de werkgever gelieerde ondernemingen. Angajatului îi este interzis, în mod indirect și direct, fie din proprie inițiativă și în numele unor terțe părți pentru a se contacta cu lucrătorii temporari pentru a-i convinge să rezilieze la contractul de muncă între ei și angajator. Angajatorii sunt, de asemenea, înțeleși ca și companiile legate de angajator. Artikel 9. Loonbetaling/ Plata remunerației 1. Het tijdvak conform artikel 7:623 BW waarover het loon dient te worden voldaan, wordt hierbij verlengd tot 1 maand. De werknemer stemt hiermee in. Onverminderd het voorgaande wordt het loon in beginsel uitbetaald na afloop van iedere periode (week of 4 weken) waarin door de werknemer is gewerkt, doch hieraan kan de werknemer geen rechten ontlenen voor de toekomst. De loonbetaling vindt plaats op basis van de door de opdrachtgever verstrekte urenverantwoording. De werknemer dient zich bij de opdrachtgever ervan te verzekeren dat dit de juiste opgave is. Termenul prevăzut conform articolului 7: 623 BW, pentru care trebuie plătită remunerația, se prelungește până la o lună. Angajatul este de acord cu aceasta. Independent de faptul menționat mai sus, remunerația se plătește, de regulă, după încheierea fiecărei perioade (o săptămână sau 4 săptămâni), în care angajatul a lucrat, dar muncitorul nu poate deduce din cele de mai sus drepturile sale pentru viitor. Plata remunerației are loc pe baza prezentării de către Client a timpului de muncă lucrat. Angajatul ar trebui să verifice cu Clientul dacă orele lucrate sunt în conformitate. 2. Het loon wordt door de werkgever betaald onder aftrek van de wettelijk verplichte en (eventueel) overeengekomen inhoudingen (waaronder eventueel opgelegde boetes), op een door de werknemer aangegeven bankrekening die (mede) op naam staat van de werknemer. De werknemer stemt er expliciet mee in dat een eventueel gegeven voorschot mag worden verrekend met de loonbetaling in een daaropvolgende periode. De werknemer stemt er tevens mee in dat voornoemde verrekening in de voorkomende gevallen in een andere verloningsperiode mag worden verrekend dan de periode waarvoor het voorschot is betaald. Angajatorul va plăti salariul după deducerea prevăzută de lege, și (eventual) a deducerilor de comun acord (inclusiv, eventual, penalități), în contul bancar specificat de angajat, care a fost fondat pe numele angajatului (în calitate de co-proprietar). Angajatul este de acord în mod expres cu privire la o posibilă deducere a avansului primit din remunerație în următoarea perioadă contabilă. În plus, angajatul este de acord ca decontarea menționată mai sus, în unele cazuri, să aibă loc într-o perioadă de decontare diferită de cea pentru care a fost efectuată plata în avans. Page 8 of 36

9 3. De werknemer dient te beschikken over een bankrekening die (mede) op naam staat van de werknemer, omdat de werkgever anders op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies niet op correcte wijze het loon kan betalen aan de werknemer. De kosten voor het openen en het gebruik van een bankrekening komt voor rekening van de werknemer. De werknemer dient het bankrekeningnummer dat (mede) op zijn naam staat correct door te geven aan de werkgever door middel van vermelding hiervan op het inschrijfformulier. De werknemer bevestigt hierbij dat het loon op het door de werknemer op het inschrijfformulier doorgegeven bankrekeningnummer dient te worden betaald en dat het door de werknemer doorgegeven rekeningnummer (mede) op zijn naam staat. In het geval van een wijziging van het IBAN / Rekeningnummer, is de werknemer verplicht om dit per direct mogelijk door te geven aan de werkgever. Indien de werknemer niet voldoet aan het voorgaande is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van de werknemer. Angajatul trebuie să aibă un cont bancar, care este (co) proprietar, deoarece în caz contrar angajatorul în conformitate cu Legea privind combaterea construcției fictive nu este în măsură să plătească salariul angajatului în mod corespunzător. Costurile de deschidere și utilizare a unui cont bancar sunt suportate de angajat. Angajatul este obligat să furnizeze angajatorului un număr de cont bancar valabil, la care este (co-proprietar), furnizându-l pe formularul de înregistrare. Angajatul confirmă prin prezenta că remunerația care urmează să fie plătită în contul bancar specificat de acesta în formularul de înregistrare, și că este proprietarul contului bancar indicat de acesta. În cazul schimbării numărului IBAN / contului, angajatul este obligat să transmită imediat acest lucru angajatorului. Dacă angajatul nu se conformează celor de mai sus, atunci prejudiciul rezultat din această situație se află pe contul și riscul angajatului. 4. De werkgever is uitsluitend loon aan de werknemer verschuldigd over de daadwerkelijk gewerkte uren. De werking van artikel 7:628 lid 1 wordt voor de maximale termijn uitgesloten. Dit is de termijn als bepaald in de toepasselijke CAO of bij gebreke daarvan, de wettelijke termijn van zes maanden. Angajatorul plătește salariul angajatului numai pentru orele efectiv lucrate. Funcționarea articolului 7: 628, paragraful 1, este exclusă pentru o perioadă maximă. Este vorba despre perioada de timp menționată în CAO sau în absența unui acord colectiv de muncă, perioadă legală de șase luni. 5. Indien tijdens een Fase 3 of Fase 4 Uitzendovereenkomst het werk wegvalt doordat de inleenopdracht wordt beëindigd, zal de werkgever passend en vervangend werk zoeken voor de werknemer. Hierbij gelden de bepalingen hierover uit de NBBU-CAO. Onder passend en vervangend werk wordt in ieder geval verstaan werk dat zich bevindt op hetzelfde niveau of ten hoogste twee niveaus lager dan de oude functie, een en ander conform de CAO. Het bij het passend en vervangend werk behorende loon (conform het loonverhoudingsvoorschrift uit de CAO) is vanaf de aanvang van dat werk van toepassing. Echter, indien dat loon lager is dan het oude loon, zal het loon in een periode van drie maanden in drie evenredige stappen worden afgebouwd naar het nieuwe loon. În cazul în care în timpul fazei 3 sau 4 a contractului temporar se va încheia lucrul, din cauza sfârșitului comenzii, atunci angajatorul va căuta pentru angajat o muncă substitută adecvată. Regulamentele NBBU- CAO se aplică la cele de mai sus. Sub denumirea de o muncă substitută adecvată se înțelege, în orice caz, un loc de muncă care necesită aceleași calificări sau care este cel mult două niveluri mai inferioară, toate în conformitate cu acordul colectiv CAO. Remunerarea pentru o muncă de înlocuire adecvată (în conformitate cu regulamentul privind remunerația salariilor CAO) se aplică de la începutul muncii. Cu toate acestea, în cazul în care remunerația este mai mică decât remunerația veche, atunci remunerația în termen de 3 luni va fi redusă în 3 trepte până la valoarea remunerației noi. 6. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. De werkgever en de werknemer komen overeen dat de werkzaamheden op onregelmatige werktijden alsmede het overwerk geheel of gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd binnen de overeengekomen arbeidsduur(conform artikel 13a lid 2 Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslagcao), cu condiția să fie prevăzută această posibilitate în CCM-ul aplicabil la utilizator. Uitbetaling van de compensatie-uren aan de werknemer zal in ieder geval plaatsvinden indien en zodra de werknemer gedurende zes weken geen recht op feitelijk loon heeft verworven. De werkgever verschaft maandelijks een overzicht van het aantal compensatie-uren. Orele suplimentare se iau în considerare în cazul în care lucrările se efectuează peste programul normal de lucru zilnic sau săptămânal, specifice domeniului de activitate, sau decât numărul de ore specificat în programul de regulament sau de lucru. Angajatorul și angajatul sunt de acord că munca efectuată în Page 9 of 36

10 timpul programului de lucru neregulat, precum și orele suplimentare pot fi compensate în totalitate sau parțial prin plătirea timpului liber în timpul de lucru convenit (conform cu paragraful 2 al articolului 13a din Legea privind salariul minim și suplimentul minim de vacanță). Plata orelor de compensare va avea loc, în orice caz, dacă și de îndată ce angajatul nu a primit dreptul la o remunerație reală timp de șase săptămâni. Angajatorul pregătește o listă lunară a numărului de ore pentru compensare. 7. De werknemer stemt er expliciet mee in dat de werkgever de loonstrook digitaal ter beschikking kan stellen. De loonstrook zal in een dergelijk geval dusdanig worden aangeleverd dat de Werknemer de loonstrook kan opslaan en deze op een later moment kan inzien. Angajatul este de acord în mod expres că angajatorul poate trimite în mod electronic bara de remunerare. În acest caz, bara de remunerare va fi furnizată astfel încât angajatul să o poată păstra și să o vadă mai târziu. Page 10 of 36

11 Artikel 10. Arbeids- en rusttijden / Timpul de lucru și timpul de odihnă 1. Ten aanzien van de arbeids- en rusttijden voor het Uitzendwerk gelden de regelingen van de Opdrachtgever, met dien verstande dat de Opdrachtgever gerechtigd is voor werknemers van de werkgever een afwijkend rooster op te stellen. În ceea ce privește timpul de muncă și de odihnă pentru muncă temporară, se aplică regulile Clientului, presupunând că Clientul are dreptul să întocmească un calendar diferit pentru angajații angajatorului. 2. De werkgever is bevoegd de werktijden na aanvang van het Uitzendwerk te wijzigen. Angajatorul are dreptul să schimbe programul de lucru înainte de începerea Muncii temporare. 3. Als overwerk naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk is, is de werknemer verplicht het overwerk te verrichten. Dacă orele suplimentare sunt necesare în evaluarea angajatorului, angajatul este obligat să efectueze ore suplimentare. 4. De werknemer is verplicht het Uitzendwerk stipt op het voor hem geldende tijdstip aan te vangen. Angajatul este obligat să înceapă Munca temporară la moment obligatoriu pentru el. Artikel 11. Vakantie en vakantiebijslag / Concediul de odihnă și indemnizația de concediu 1. De werknemer heeft recht op het wettelijk bepaalde aantal vakantiedagen, tenzij uit de NBBU-CAO anders blijkt. Un angajat are dreptul la un anumit număr de zile de concediu de odihnă, cu excepția cazului în care NBBU-CAO spune altfel. 2. De werknemer neemt eerst vakantiedagen op na overleg met de Opdrachtgever en na verkregen toestemming van de werkgever. Angajatul poate folosi concediul după un acord prealabil cu angajatorul și după obținerea consimțământului acestuia. 3. Indien de werknemer bij een Opdrachtgever te werk gesteld is waar gedurende een bepaalde periode een algehele bedrijfssluiting of collectieve vakantie geldt, neemt de werknemer in deze periode zijn vakantiedagen op. Dacă salariatul a fost pus la dispoziția Clientului la care are loc închiderea întreprinderii sau concediul colectiv într-o anumită perioadă, angajatul va lua concediu în această perioadă. 4. Het overeengekomen vaste uurloon van de werknemer wordt vermeerderd met de wettelijke vakantiebijslag. Deze bedraagt ten tijde van de inwerkingtreding van de Personeelsgids 8%. De vakantiebijslag wordt uitbetaald conform de NBBU-CAO, tenzij hetgeen in lid 5 is opgenomen heeft te gelden. Tariful orar convenit al salariatului este majorat cu suplimentul legal de concediu. Suplimentul este de 8% la data intrării în vigoare a Regulamentului Angajaților. Indemnizația de concediu este plătită în conformitate cu NBBU-CAO, cu excepția cazului în care se aplică, în conformitate cu alineatul (5). 5. In overleg kunnen de vakantiebijslag en de bovenwettelijke vakantiedagen periodiek worden uitbetaald (per geldende betalingsperiode). Indien dat het geval is zal dat worden opgenomen in de Bevestiging van Uitzending. După acordul reciproc, suplimentul de vacanță și zilele suplimentare de concediu de odihnă pot fi plătite periodic (în conformitate cu termenul de plată aplicabil). Dacă această situație se aplică, atunci aceasta va fi inclusă în Confirmarea detașării. Page 11 of 36

12 Artikel 12. Vervoer / Transportul 1. De werkgever kan vervoer van en naar de inlener aanbieden, indien hij dit wenselijk acht. Dit ter keuze van de werkgever. De werkgever zal in dat geval een derde inschakelen om het vervoer te regelen. Partijen maken separate afspraken over de (vergoeding van) kosten van het vervoer, indien van toepassing. Artikel 13. Zorgverzekering / Asigurarea medicală 1. De werkgever c.q. een door de werkgever ingeschakeld facilitair bedrijf heeft ten behoeve van de werknemers een collectief contract gesloten met een zorgverzekeraar. De werkgever doet derhalve rechtstreeks een aanbod tot deelnemen aan een (collectieve) zorgverzekering danwel wordt door het facilitaire bedrijf een aanbod tot deelnemen aan een (collectieve) zorgverzekering gedaan aan de werknemer. De werknemer is uiteraard niet verplicht hieraan deel te nemen. De werknemer is van de nut en noodzaak van het afsluiten van een zorgverzekering en het eventueel vrijwillig voortzetten van de zorgverzekering na het einde van het dienstverband op de hoogte. De werkgever c.q. het facilitaire bedrijf schrijft de werknemer bij deelname in bij de zorgverzekeraar waarmee een (collectief) contract is gesloten voor een ziektekostenverzekering zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De werkgever c.q. het facilitaire bedrijf zal de werknemer informeren over de inhoud van het collectieve contract en de op grond daarvan af te sluiten ziektekostenverzekering. Un angajator sau o entitate care furnizează servicii de asistență pentru întreprinderi a inclus o asigurare medicală de grup pentru angajați. Prin urmare, angajatorul oferă angajaților săi participarea directă la menționată mai sus asigurare (de grup) de sănătate sau de un furnizor de servicii care oferă suport pentru întreprinderii oferă angajaților participarea la asigurarea de sănătate menționată mai sus. Angajatul nu este în mod evident obligat să participe la această asigurare. Angajatul știe despre utilitatea și necesitatea de a încheia asigurarea de sănătate și despre o eventuală continuare voluntară a asigurării de sănătate după terminarea raportului de muncă. Angajatorul sau entitatea care furnizează servicii de suport pentru întreprinderi, în caz de dorința angajatului de a participa la asigurarea de mai sus-menționată, înregistrează în societatea de asigurări cu care a fost încheiat contractul de (grup) asigurări de sănătate, menționate în Legea privind asigurarea de sănătate (ZVW). Angajatorul sau furnizorul de servicii pentru suport a companiilor va informa salariatul cu privire la conținutul contractului și de asigurare de sănătate de grup, care urmează să fie încheiate pe baza contractului menționat anterior. 2. De werkgever c.q. het facilitaire bedrijf is gemachtigd de werknemer aan te melden bij een huisarts, apotheek e.d. Indien de werkgever in een voorkomend geval de rekening van de huisarts voorschiet, is de werkgever gerechtigd deze kosten bij de werknemer in rekening te brengen middels een factuur en indien mogelijk te verrekenen met het loon. Indien een werknemer met spoed medisch hulp nodig heeft en is er sprake van een levensbedreigende situatie, dient direct 112 te worden gebeld of dient de werknemer zich in ieder geval naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te begeven. Indien de werknemer begeleiding wenst bij (huis)arts-, ziekenhuis- of tandartsbezoek verwijst de werkgever de werknemer door naar ARBO.NU. Pentru angajații care nu doresc să închirieze cazare de la Van Bergen Personeelsdiensten B.V., se va percepe de către ARBO.NU o contribuție proprie. Pentru îndrumare în weekend se calculează o taxă Angajatorul sau entitate care furnizează servicii de asistență pentru întreprinderi are, de asemenea, dreptul să înregistreze angajatul la un medic de familie, farmacie, etc. În cazul în care, angajatorul acoperă costul unui medic de familie în avans, atunci el are dreptul de a percepe costul angajatului folosind factura și - în cazul în care este posibil - deducerea acestor costuri din remunerație. În cazul în care angajatul are nevoie urgentă de asistență medicală și există o situație ce pune în pericol viața, atunci ar trebui să apelați imediat la numărul de urgență 112 sau să mergeți în orice caz, la cel mai apropiat spital. În cazul în care angajatul are nevoie de asistență pentru a merge la un medic de familie, la spital sau la dentist, angajatorul îl va direcționa către ARBO.NU. Dacă angajatul nu închiriază o locuință de la Van Bergen Personeelsdiensten B.V., ARBO.NU va solicita o sumă pentru acest serviciu (în prezent, aceasta este de 30,25 euro pe oră, TVA inclus). Page 12 of 36

13 În cazul în care angajatul are nevoie de asistență pentru a merge la un medic de familie, la spital sau la dentist, angajatorul îl va direcționa către ARBO.NU. Dacă angajatul nu închiriază o locuință de la Van Bergen Personeelsdiensten B.V., ARBO.NU va solicita o sumă pentru acest serviciu (în prezent, aceasta este de 30,25 euro pe oră, TVA inclus). Artikel 14. Pensioen / Pensia 1. Op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van sociale partners beslissen dat deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht is. De werknemer neemt alleen deel aan een pensioenvoorziening, ingeval sprake is van een dergelijk verplichtstellingsbesluit. Pe baza Legii cu privire la participarea obligatorie la un fond de pensii sectoriale, ministrul muncii și politicii sociale, la cererea partenerilor sociali poate decide să se facă aderarea la fondul obligatoriu de pensii sectoriale. Angajatul va participa la sistemul de pensii numai atunci când există un regulament care impune o astfel de obligație. Artikel 15. Transitievergoeding / Indemnizația tranzitorie 1. De werkgever en werknemer komen door middel van ondertekening van de Uitzendovereenkomst overeen dat transitie- en inzetbaarheidskosten (alsmede eventuele overige kosten die de werkgever heeft gemaakt om de werknemer te begeleiden naar ander werk) in mindering mogen worden gebracht op een eventueel te betalen transitievergoeding, zoals bedoeld in de artikelen 7:673 en 7:673a BW, een en ander voor zover rechtens toegestaan op basis van het Besluit Transitievergoeding. Bij het (eventueel) aanbod van maatregelen aan de werknemer in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, welke maatregelen gericht zijn op voorkoming van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid (bijvoorbeeld outplacement), zal de werkgever de kosten van die maatregelen gespecificeerd voorleggen aan de werknemer. Door acceptatie van dat aanbod, stemt de werknemer in met het in mindering brengen van de in het aanbod gespecificeerde kosten op de transitievergoeding. Angajatorul și angajatul semnând Contractul de muncă temporară sunt de comun acord, că costurile de tranziție și de punere în aplicare a angajatului (și, eventual, alte costuri, pe care angajatorul le-a suferit în ceea ce privește ajutorul unui angajat în timpul schimbării locului de muncă) pot fi deduse din eventuala sumă din indemnizația tranzitorie, care ar să fie plătită în conformitate cu articolele 7: 673 și 7: 673A BW, în măsura în care este permis în mod legal în conformitate cu Decretul privind Indemnizația tranzitorie. În cazul în care angajatorul (eventual) va oferi angajatului anumite măsuri în legătură cu terminarea sau nereînnoirea unui contract de muncă și că măsurile acestea sunt menite să prevină șomajul sau scurtarea perioadei de lucru (de exemplu, în cazul concedierii monitorizate), atunci angajatorul trebuie să prezinte angajatului costurile specifice ale acestor măsuri. Prin acceptarea ofertei menționate mai sus, angajatul este, de asemenea, de acord să deducă costurile specificate în ofertă din valoarea indemnizației tranzitorii. Artikel 16. Gedragsregels / Regulile de comportament 1. De werknemer dient te voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt waarin zijn belangen tegenstrijdig zijn aan die van de werkgever. Un lucrător trebuie să se ferească să ajungă într-o situație în care interesul său ar fi contrar intereselor angajatorului. 2. De werknemer is verplicht zich te houden aan en gaat akkoord met de in bijlage 1 ( Reglement alcohol, drugs, medicijnen en het werk ) opgenomen regels ter zake van alcohol-, drugs- en medicijnengebruik. Angajatul se obligă să respecte regulile stabilite în anexa 1 ("Regulamentele privind alcoolul, stupefiantele și medicamentele la locul de muncă"), referitoare la consumul de alcool, consumul de stupefiante și medicamente. Page 13 of 36

14 3. Indien de werknemer in het kader van het Uitzendwerk gebruik maakt van of internet gelden, onverminderd de regels ter zake van de Opdrachtgever, de volgende regels: Dacă angajatul utilizează internetul sau adresa de ca parte a muncii temporare, se aplică următoarele reguli, fără a aduce schimbări regulilor Clientului: a. Het is de werknemer niet toegestaan en internet faciliteiten voor privédoeleinden te gebruiken. Als de werknemer niet-zakelijke berichten ontvangt, dient de werknemer de verzender te vragen om de verzending daarvan onmiddellijk te stoppen. Angajatului nu i se permite să utilizeze internetul și să trimită / primească uri în scopuri private. Dacă un angajat primește mesaje care nu au legătură cu munca, el trebuie să ceară expeditorului acestor mesaje să oprească imediat trimiterea acestora. b. Het is de werknemer in ieder geval niet toegestaan om op internet of via În niciun caz angajatul nu poate să folosească internetul sau ul: zogeheten profielensites (zoals Facebook Linked-In en Instagram), waaronder ook valt te verstaan Twitter, waarop vriendennetwerken worden onderhouden en uitgebouwd te bezoeken; În niciun caz angajatul nu poate să folosească internetul sau ul: Să viziteze așa-numitele site-uri de rețele sociale (cum ar fi Facebook, Linked-In și Instagram), care includ și Twitter, unde puteți crea și extinde comunități de prieteni; sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten; Să viziteze site-uri web care au conținut pornografic, rasist, discriminatoriu, jignitor sau brutal; pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken of te downloaden of te verspreiden; Să viziteze, să descarce sau să distribuie materiale cu conținut pornografic, rasist, discriminatoriu, jignitor sau brutal; zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet; Să își permită accesul neautorizat la materiale ne-publice pe Internet; opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen; Intenționat și fără permisiune să modifice sau să distrugă informațiile obținute prin intermediul internetului; berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; Să trimită mesaje anonime sau sub un nume sau un prenume fictiv; dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten te verzenden of door te sturen; Să trimită sau să redirecționeze mesaje cu conținuturi periculoase, abuzive, erotice, rasiste sau discriminatorii; kettingmailberichten te verzenden of door te sturen; Să trimită sau să transmită mesaje în lanț; iemand lastig te vallen. Să persecute pe cineva. c. De werkgever of Opdrachtgever is bevoegd naleving van het sub a en b bepaalde te controleren. să scrie în orice formă publicații referitoare la angajator sau să colaboreze la acestea fără consimțământul angajatorului; Page 14 of 36

15 4. Het is de werknemer verboden om / Angajatului îi este interzis: a. de werkplek te verlaten zonder toestemming van de leidinggevende; părăsirea locului de muncă fără consimțământul superiorului; b. tijdens het Uitzendwerk privételefoongesprekken te voeren, ongeacht of dit al dan niet met een privé- telefoon gebeurt. De leidinggevende van de werknemer kan per geval ontheffing van dit verbod geven; să efectueze apeluri telefonice private în timpul Muncii temporare, indiferent dacă are loc folosind un telefon privat sau de serviciu. Superiorul poate, într-un caz individual, să elimine această interdicție pentru un anumit angajat; c. zonder toestemming van de werkgever publicaties, in welke vorm dan ook, met betrekking tot de werkgever te verrichten of daaraan mee te werken; să scrie în orice formă publicații referitoare la angajator sau să colaboreze la acestea fără consimțământul angajatorului; d. zonder toestemming in werktijd werk te verrichten en/of gebruik te maken van materialen, computers, printers, gereedschappen, etc., die eigendom zijn van de werkgever of Opdrachtgever, ten behoeve van zichzelf of derden; în timpul muncii, executării lucrului și / sau utilizării materialelor, computerelor, imprimantelor, uneltelor etc. fiind proprietate a angajatorului sau a Clientului, în scopuri private sau în beneficiul terților fără consimțământul superiorului; e. zich op te houden in een andere afdeling dan die waarin hij werkzaam is, tenzij het Uitzendwerk dat vereist; să fie prezent într-un departament diferit de cel din departamentul în care lucrează, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de munca temporară; f. dranken en/of etenswaren te gebruiken op andere plaatsen op de bedrijfsterreinen dan de kantines of daarmee gelijkgestelde plaatsen; să consume băuturi și / sau produse alimentare în altă parte în incinta locului de muncă decât în cantină sau în încăperile sociale cu scop similar; g. tijdens het Uitzendwerk, behoudens pauzes, te roken, alsmede te roken op plaatsen die niet als rookruimte zijn aangemerkt; fumatul în timpul muncii temporare în afara pauzelor, precum și fumatul în alte locuri decât cele desemnate; h. eigendommen van de Opdrachtgever buiten het bedrijf van de Opdrachtgever te brengen zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever; transferarea proprietății Clientului în afara locului de muncă fără consimțământul scris al Clientului; i. in de fabrieken en kantoren, alsmede op de terreinen van de Opdrachtgever opnamen te maken met video-, film- of fotocamera's zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. realizarea de fotografii, clipuri video și alte imagini ale fabricilor, oficiilor, precum și a terenurilor frabricii Clientului fără consimțământul scris prealabil al Clientului. 5. Indien de werknemer een verplichting in een van de voorgaande leden overtreedt, moet de werknemer aan de werkgever een boete betalen. De bestemming van de boete is een charitatief doel. Indien de werknemer meer verdient dat het wettelijke minimumloon, strekt de boete tot persoonlijk voordeel van de werkgever. De boete is per overtreding gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld brutoloon van de werknemer voor een halve dag. Indien de werknemer meer verdient dan het wettelijk minimumloon, wordt een boete opgelegd van 7.500,00. Er wordt ten aanzien van de werknemer die meer verdient dan het wettelijk minimumloon derhalve expliciet afgeweken van artikel 7:650 lid 3 tot en met 5 BW. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. BW nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de werkgever op grond van de wet of de Uitzendovereenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van de Uitzendovereenkomst en het recht om in plaats van de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen. Page 15 of 36