MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, sindicatele şi patronatul

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, sindicatele şi patronatul"

Transcriere

1 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, sindicatele şi patronatul NR: / MINUTA şedinţei Comisiei de dialog social din data de I. Participanţi: 1. Reprezentanţii unor confederaţii sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional care fac parte din Comisia de dialog social: - 1 confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional (Blocul Naţional Sindical - BNS: Marius Munteanu); - 5 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional (Confederaţia Patronală din Industria României- CONPIROM: Verginia Ion; Uniunea Generală a Industriaşilor din România UGIR: Elena Georgescu; Uniunea Naţională a Patronatului Român UNPR: Maria Constantin; Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii ARACO: Liliana Gal; Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România UNPCPR: Ilie Florea); 2. În calitate de invitaţi: - 4 organizaţii şi asociaţii legal constituite (Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România - AOAR: Cristian Pârvan; ROMALIMENTA: Constantin Bratu; Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital AIPC: Dumitru Beze; Camera de Comerţ Americană a României CCAR: Raul Durma; ) - Consiliul Economic şi Social - CES: Eugenia Lepădatu; - Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale MMFPS: Arabela Pişcociu; 3. Din partea Ministerului Finanţelor Publice: Domnul Secretar de Stat Gheorghe Gherghina, Domnul Vicepreşedinte ANAF Mihail Constantin, directori şi specialişti din cadrul MFP si ANAF. 1

2 II. Ordinea de zi: 1. Analizarea proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal bugetare; 2. Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de ; 3. Diverse. III. Observaţii, concluzii şi propuneri rezultate din dezbateri: Lucrarile şedinţei au fost deschise de catre domnul Secretar de Stat Gheorghe Gherghina, care a prezentat Ordinea de zi a şedinţei. Punctul 1: Analizarea proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal bugetare; Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a prezentat, pe scurt, principalele modificări propuse prin proiectul de act normativ analizat, respectiv: I. La Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale Definirea noţiunii de arierate ca plăţi restante neachitate în mai mult de 90 de zile de la scadenţă. Suma aferentă procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi din reţinerile cu gradul de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, se repartizează de consiliul judeţean pentru: a) Plata arieratelor (scadente de peste 90 de zile), b) Cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură. Ordonatorii de credite, care înregistrează arierate, trebuie să reducă în fiecare lună stocul cu câte 5%, respectiv 3% faţă de luna anterioară. În caz de nerespectare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti sistează alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în cazul ordonatorilor principali de credite, şi de asemenea, sistează operarea plăţilor din conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. Prevederea nu se aplică dacă se fac plăţi pentru stingerea arieratelor. În momentul în care s-a atins ţinta de 5%, respectiv 3% se încetează sistarea. Corelarea unor prevederi legale din cuprinsul legii cu noile reglementări introduse sau introducerea unor clarificări ca urmare a dificultăţilor de interpretare sesizate în aplicare. Interzicerea angajării de noi cheltuieli în cazul în care nu sunt achitate plăţile restante. II. La Legea privind finanţele publice, nr.500/2002 Modificarea termenelor de depunere de către Ministerul Finanţelor Publice a proiectului legii bugetare şi a proiectului de buget la Guvern, precum 2

3 şi modificarea termenului de depunere spre adoptare la Parlament în anul în care au loc alegeri parlamentare, iar acestea se desfăşoară în ultimele 3 luni ale anului. Astfel, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Guvernului proiectul legii bugetare şi proiectul de buget în 15 zile de la investirea Guvernului, iar Guvernul după însuşire le va depune la Parlament în maxim 20 de zile de la investitură. III. La Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 769/2001 Repartizarea profitului contabil să se facă odată cu aprobarea situaţiilor financiare anuale de către organele de conducere ale operatorilor economici, iar virarea acestuia la bugetul de stat sau local să se facă în termen de 60 de zile de la termenul legal prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare anuale. Totodată, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiţiei profitului, conducerea operatorilor economici are obligaţia înştiinţării acţionarilor, respectiv a autorităţilor publice centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează, în cazul regiilor autonome, precum şi asupra cuantumului dividendelor/ vărsămintelor la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanţe în contabilitatea autorităţilor respective. De asemenea, conducerea operatorilor economici va înştiinţa organele teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea urmăririi încasării acestor dividende/ vărsăminte la bugetul de stat sau local. IV. La Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Calcularea unei dobânzi penalizatoare minime pentru plata cu întârziere a dividendelor de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul şi regiile autonome, conform art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. V. La Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare Asigurarea cadrului legal în vederea investirii A.N.A.F. ca organ competent să efectueze procedura de administrare a creanţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, asigurând creşterea veniturilor la bugetul de stat. 3

4 VI. La Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Pentru antrepozitarul a cărui autorizaţie de antrepozit fiscal a fost revocată din cauza neconformării la condiţii de autorizare sau de funcţionare a antrepozitelor fiscale, intervenite în perioada de valabilitate a autorizaţiei, o nouă autorizaţie să poată fi emisă la data la care acesta îndeplineşte toate condiţiile de autorizare a unui antrepozit fiscal. UNPR: considera ca, in ceea ce priveste repartizarea profitului, in practica pot apare diferite situatii (neactualizarea Registrului actionarilor, plecari in strainatate, deces, divort, reorganizari, etc.) independente de agentii economici, care duc la imposibilitatea platii dividendelor in termenul propus catre toti actionarii (persoane fizice sau juridice), ceea ce conduce la plata de dobândă penalizatoare. Ca urmare, propune realizarea unui inventar al diferitelor spete privind intarzierea la plata a dividendelor si reglementarea individuala a acestora. De asemenea, considera ca, la elaborarea proiectelor de acte normative care au incidente asupra prevederilor mai multor acte normative in vigoare, sa se aiba in vedere corelarea tuturor acestor acte normative. In acest sens, a exemplificat ca acest proiect trebuie corelat cu prevederile referitoare la societatile comerciale, guvernanta corporatista, protectia micilor investitori, etc. UNPCPR: considera ca aceste situatii pot fi incluse in inventarul problemelor pe care partenerii de dialog social au convenit sa-l intocmeasca, prin inregistrarea cazurilor practice intalnite de mediul de afaceri, şi să le transmită MFP. ANAF: a solicitat ca toate aceste probleme intampinate de agentii economici in practica sa fie transmise pentru analiza MFP şi ANAF. AIPC: considera ca, pentru protectia actionarilor, prevederile acestui proiect ar trebui extinse si la societatile private astfel incat micii actionari sa poata solicita, in baza unui document care sa reprezinte si titlu executoriu, dividendele cuvenite si neplatite fara sa mai ajunga in instanta. MFP: a precizat ca statul nu poate interveni in relatiile dintre societatile private si actionarii acestora in legătură cu acest aspect. AOAR: a solicitat reprezentanţilor MFP publicarea pe site-ul MFP a datelor primare privind arieratele pe principalele unităţi administrativ-teritoriale, precum şi pe tipuri de arierate. Totodată, a solicitat prezentarea listei privind proiectele de investiţii finanţate. De asemenea, AOAR consideră că măsurile privind creşterea eficienţei colectării redevenţelor trebui0e completate şi cu măsuri privind modificarea nivelului acestora, deoarece ponderea redeventelor in PIB este mult mai mica decat in bugetele altor tari. MFP: a reţinut pentru analiză aceste aspecte. UGIR: considera ca prevederile privind repartizarea profitului trebuie sa aiba in vedere situatiile in care agentii economici inregistreaza un nivel ridicat al arieratelor, deoarece masurile propuse pot conduce la cresterea acestora. Ca 4

5 urmare, propune conditionarea dreptului de a repartiza profitul in functie de plata arieratelor. UNPCPR: considera ca acest aspect este in competenta AGA la nivelul fiecarui agent economic. ANAF: a precizat ca prin acest proiect se urmareste disciplinarea operatorilor economici, modul de gestionare a arieratelor comerciale fiind decizia managementului operatorului economic. Partenerii de dialog social au fost de acord cu promovarea proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal bugetare cu propunerile şi observaţiile mentionate mai sus. Punctul 2: Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de ; A fost aprobată de partenerii de dialog social, fără propuneri şi observaţii. Totodată, ALB a solicitat, prin , completarea Minutei din data de , la punctul privind analizarea proiectului de modificare si completare a Codului fiscal, astfel: ALB: a precizat că amendamentele propuse la art. 148 si 149 nu sunt conforme cu art. 185 al Directivei TVA. De asemenea, a mentionat faptul ca mentinerea textului în forma propusa spre dezbatere poate pune Guvernul Romaniei in situatia de infringement, avand in vedere faptul ca deja a fost emisa oficial scrisoarea de punere in intarziere de catre CE cu referire la acest subiect. S-a propus in cadrul Comisiei ca discutiile tehnice sa continue in cadrul unei intalniri separate cu expertii MFP. Punctul 3: Diverse CCAR: a precizat ca, prin aplicarea prevederilor OG 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, analizate in cadrul sedintei anterioare a Comisiei de dialog social din data de , apare o neconcordanta cu prevederile in vigoare privind plata contributiilor persoanelor fizice autorizate la bugetul de stat. Astfel, precizarea în mod expres privind excluderea de la reţinerea la sursă a impozitului, reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual, pentru veniturile realizate din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate cu contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie nu este corelata cu prevederile OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 5

6 persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale referitoare la plata contributiilor sociale. ANAF: a solicitat transmiterea prin a acestor situatii cu care se confrunta agentii economici in practica, pentru analiza si solutionare. Partenerii de dialog social nu au mai ridicat alte probleme. Secretariatul Comisiei: Gabriela Cherciu expert Cristian Florescu consilier... Octavian Dragu consilier... 6