ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL. Din. Nr. , ao

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL. Din. Nr. , ao"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL Din h Nr., ao Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018 Iniţiator : Hurdubae C ătălin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 84505/ ; Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în sedinta de îndat ă din data de O ; Având în vedere: - expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub rir / ; - raportul de specialitate întocmit de c ătre Direc ţia Generală Economică, înregistrat sub nr / ; - raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. referatele nr , 83288/ si 83470/ a Serviciului buget-contabilitate; referatele nr.84226/ , nr.84284/ si nr.86270/ a Serviciului Investi ţii; adresele nr.1508/ , nr.1516/ si nr.84920/ a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 14,,Tecuci; : adresele nr.2649/ si nr. 2598/ Scoala Gimnaziala Dimitrie SturdzaTecuci; : adresele nr. 4096/ si 4179/ a Poli ţiei Locale Tecuci; : adresele nr. 4969/ si nr. 5140/ a Colegiului Na ţional,,calistrat Hoga,, Tecuci; : adresa nr. 1080/ a Şcolii Gimnaziale,, Anghel Rugin ă,,tecuci; adresele nr.5564/ si nr. 5656/ Colegiul Naţional,, Spiru HaretTecuci; : adresa nr.748/ Gr ădiniţa cu Program Prelungit,,Prichindel,, Tecuci; adresa nr.250/ Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci; : adresa nr.1161/12.1o.2018 Gr ădiniţa cu Program Prelungit nr.16 Tecuci; adresa nr. 6363/ Colegiul Naţional de Agricultur ă si Economie Tecuci; adresa nr.1686/ Scoala Gimnazial ă,, Stefan O.Iosif,, Tecuci; : nota internă nr.79933/ Serviciul SADPP- Administrare scoli; : adresa 10244/ Spitalul Municipial,,Anton Cincu,, Tecuci; adresa OCPI nr / ; : referatele nr.84842/ , nr.83511/ , nr.86311/ si nr.86312/ Direcţia de Servicii Publice; referat / Birou Fonduri Europene;. referat 87629/ a Secretarului Municipiului Tecuci privind urgen ţa adoptării proiectului de hotărâre; art. 147 din Constitu ţia României; Legii bugetului de stat pe anul 2018, num ărul 2 / 03 ianuarie 2018; : dispoziţiile art. 19 alin. (2), art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; dispozi ţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.,,b, alin. (4), lit.,,a din Legea administra ţiei publice locale nr /200 1, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;

2 În baza prevederilor: : Decizia CCR nr. 384/2018 publicat ă în Monitorul Oficial al României nr. 702/ ; art. 45, alin. (2), lit.,,a din Legea administra ţiei pub!ice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modific ările şi completările ulterioare, HOT Ă R Ă TE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli, pe anul 2018 conform anexelor nr.1i 2, parte integrant ă din prezenta hot ărâre, dupa urmatoarea structura: Anexa 1 - Bugetului local de venituri si cheltuieli ; SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = ,55 mii lei Venituri fiscale = +480,85 mii lei; Venituri nefiscale = +602,70 mii lei Subvenţii = +155,00 mii lei CHELTUIELI = ,55 mii lei CAP Autoritati publice = +724,55 mii lei; CAP.54.02,, Alte servicii publice,, = +4,20 mii lei; CAP ,, Invăţământ,, = +29,20 mii lei; CAP ,, Cultură,, = +52,70 mii lei; CAP ,, Asistenţă socială,, = +47,20 mii lei; CAP ,, Locuinţe,, = -26,65 mii lei; CAP.74.02,, Protec ţia mediului,, = +200,00 mii lei; CAP ,, Agricultură,, = -30,00 mii lei; CAP ,,Străzi,, +237,35 mii lei. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = +134,43 mii lei Subvenţii = +33,50 mii lei; Sume primite de la UE = +100,93 mii lei CHELTUIELI = +134,43 mii Iei CAP Autoritati publice = +89,00 mii lei; CAP ,, Invăţământ,, = +26,00 mii lei; CAP ,, S ănătate,, +48,00 mii lei; CAP ,, Locuinţe,, = -8,57 mii lei; CAP.74.02,, Protec ţia mediului,, = -18,00 mii lei; CAP ,,Străzi,,= -2,00 mii lei. Anexa 2 - Bugetul institu ţiilor publice al activit ăţilor finanţate integral sau par ţial din venituri proprii ; SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = +11,90 mii lei Subvenţii = +1 1,90 mii lei; CHELTUIELI = +23,75 mii lei CAP ,, Servicii publice generale,, = +4,20 mii lei; Cap.65.10,, Jnvăţământ,, =+11,85 miilei; CAP ,, Cultur ă,, = +7,70 mii lei; SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = +18,00 mii lei Subvenţii de la alte administratii +1 8,00 mii lei; CHELTUIELI = +18,00 mii lei CAP ,, S ănătate,, = +18,00 mii lei;

3 Art.2 Se aprob ă. Programul de investi ţii publice pe grupe de investi ţii i surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018, conform Anexelor nr.3 ş 3.1 care fac parte integrant ă din prezenta hotărâre. Art.3 Prezen -ta hotărâre va fi adus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. Art.5 Prezenta hot ărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. PRESEDD«EJA-IgED"Ă. CONTRASEMNEAZA SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI /

4 ROMÂNIA JU])EŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR NR / EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci si modificarea Prograinului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018 Avnd în vedere raportul de specialitate nr a Direc ţiei Generale Economice, Investi ţii, Achizi ţii-municipiul Tecuci, In urma centralizării adereselor si referatelor primite de serviciui buget contabilitate a Municiiului Tecuci, pentru asigurareafondurilor necesarefuncţionării în interesul colectivităţii locale, acesta propune spre aprobare rectjjicarea bugetului centralizat şi modjjicarea Programului de investiţii publice pe grupe de investi ţii si surse dejinanţare, pe anul Prin referatul nr emis de serviciul buget-contabilitate Municipiul Tecuci centralizeaz ă aderese si referatelor primite, si pentru asigurarea fondurilor necesare func,tionării în interesul colectivită,tii locale, propune spre aprobare rectjficarea bugetului centralizat si modjficarea Programului de investiţiipublicepe grupe de investjjii i surse dejinan,tare, pe anul 2018, Urmare a acestor solicitări Municiiul Tecuci prin aparatului de specialitate a primarului a operat modjjicările în bugetul centralizat 2018 si estim ările pe anii , conform anexelor laproiect. Supun spre aprobare Consiliului Local al Munic,iului Tecuci, Bugetul centralizat rectjficat de venituri ş i cheltuieli, pe anul 2018 si estimarilepentru anii Cătălin Constanti * ae

5 MUNICIPIUL TECUCI DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIU BUGET-CONTABILITATE NR / RAPORT DE SPECIALITATE Ia proiectul de hot ărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018 În conformitate cu: - Legea iir. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare; - Legea bugetului de stat nr. 2/20 1 8; - Contul de execuţie bugetară; - Propunerile serviciilor si birourilor subordonate;. Pentru asigurarea fondurilor necesare func ţionării în interesul colectivit ăţii locale Municipiul Tecuci propune spre aprobare rectificarea bugetului centralizat si modificarea Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finanţare, pe anul Veniturile bugetului local al U.A.T.Municipiul Tecuci, pe anul 2018 se majoreaz ă cu suma de 1.372,98 mii lei, de la ,35 mii lei la ,33 mii lei. Urmare a acestor modific ări structura veniturilor se prezint ă după cum urmează: - mii lei - DENUMIRE VENITURI HCL 164 / PROPUNERI RECTIFICARE INFLUENŢE (+/-) VENITURILE SECŢIUN DE FUNCTIONARE=A+B , , ,55 A. VENITURI CURENTE = , , ,55 1.VENITURI FISCALE , , ,85 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI D1N CAPITAL , ,98 0,00 IMPOZITE SI TAXE DE PROPRIETATE , , ,85 _IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVIC , ,95 0,00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,55 1,55 0,00 2. VENITURI NEFISCALE 1.105, , ,70 _VENITURI DIN PROPRIETATE 3.840, , ,00 VANZARI DE BUNURI SE SERVIC , , ,70 B. SUBVENT 2.050, , ,00 VENITURILE SECŢIUN DE DEZVOLTARE , , ,43 VENITURI NEFISCALE 8.986, ,31 0,00 VENITURI DIN CAPITAL 1.317, ,14 0,00 _Venituri din valorificarea unor bunuri , 1 4 0,00 0,00 SUBVENT de Ia bugetul de stat 9.928, ,41 +33,50 SUME PRIMITE DE LA UE 9.930, , ,93 TOTAL INFLUENŢE ,98 Ţinând cont de valoarea si structura veniturilor, de priorit ăţile stabilite în vederea func ţionării în interesul colectivit ăţii locale, de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare local ă si referatul serviciului buget-contabilitate nr / , structura cheltuielilor se modific ă astfel:

6 CHELTUIELI DENUMIRE CAPITOL Titlul - mii lei - Infl +l Cap.51,,Autorit ăţi publice,, 10 CHELTUIELI DE PERSONAL +252,40 20 BUNURI SI SERVIC +472,15 71 CHELTUIELI DE CAPITAL +89,00 Cap.54,, Evidenta,, 51 TRANSFERURI +4,20 Cap.65,, Inv ăţământ,, 20 BUNURI SI SERVIC +102,40 ALTE CHELTUIELI -73,20 71 CHELTUIELI DE CAPITAL +26,00 Cap.66,, Sanatate,, 51 TRANSFERURI +18,00 Cap. 67,, Cultura, recreere si religie - 71 CHELTUIELI DE CAPITAL +30,00 Muzeu TRANSFERURI +3,85 êîàp. 67,, Cultura, recreere si religie - Casa de TRANSFERURI +3,85 51 Cultura Cap. 67,, Cultura, recreere si religie,,-biblioteca 10 CHELTUIELI DE PERSONAL +3,50 Cap. 67,, Cultura, recreere si religie,,- Intretinere BUNURI SI SERVIC +150,00 gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si 20 de agrement Cap. 67,, Alte servicii in domeniul culturii,recreerii BUNURI SI SERVIC -108,50 20 si religiei Cap.68,,Cantine de ajutor social,, 10 CHELTUIELI DE PERSONAL +1 16,70 20 BUNURI SI SERVIC -59,50 ALTE CHELTUIELI -10,00 Cap.70,,Locuinte, servicii si dezvoltare publica,, 10 CHELTUIELI DE PERSONAL -100,00 20 BUNURI SI SERVIC +73,35 58 CHELTUIELI FEN +181,43 71 CHELTUIELI DE CAPITAL -190,00 Cap.74,,Protectia mediului,,- Salubritate 20 BUNURI SI SERVIC +200,00 71 CHELTUIELI DE CAPITAL -18,00 Cap.83,, Agricultura,, 20 BUNURI SI SERVIC -30,00 Cap. 84,,Străzi,, 20 BUNURI SI SERVIC +237,35 71 CHELTUIELI DE CAPITAL -2,00 TOTAL ,98 Influenţele pe bugetul local de venituri si cheituieli propus spre rectificare se reg ăsesc pe cap, art/alin conform anexei nr. 1. Inf[uen ţele pe bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local, în sumă de - 1 1,85 lei cheltuieli finan ţate din excedentul anilor preceden ţi, sunt centralizate în anexa nr. 2. -mii lei- DENUMIRE VENITURI HCL 1141 PROPUNERI 1 INFLUENŢE RECTIFICARE 1 (+/-) 2

7 VENITURILE SECŢIUN DE FUNCTIONARE=A+B , ,21 +11,90 A. VENITURI CURENTE = I , ,10 0,00 1. VENITURI NEFISCALE , ,10 0,00 _VENITURI DIN PROPRIETATE 38,00 38,00 0,00 _VANZARI DE BUNURI SE SERVIC , ,10 0,00 B. SUBVENT , ,11 +11,90 VENITURILE SECŢIUN DE DEZVOLTARE 1.784, ,50 +18,00 VENITURI NEFISCALE 34,50 34,50 0,00 SUBVENTH 1.750, ,00 +18,00 TOTAL INFLUENŢE +29,90 Veniturile in bugetul institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii si subventii din bugetul local al Municipiului Tecuci vor cre şte de la ,81 mii lei la ,71 mii lei. CHELTUIELI DENUMIRE CAPITOL -mii lei- Titlul Infl +/ r-d.54 Evidenta 10 CHELTUIELI DE PERSONAL +4,20.._._, Cap.65 inv ăţământ 20 BUNURI SI SERVIC +11,85 Cap.66 Sanatate" 71 CHELTUIELI DE CAPITAL +18,00 Cap.67 Muzee 10 CHELTUIELI DE PERSONAL +3,85 Cap.67 Casa de Cultura 10 CHELTUIELI DE PERSONAL +3,85 TOTAL +41,75 Cheltuielile prevăzute în bugetul centralizat pe anul 2018 reprezint ă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face numai în condi ţiile legii. Angajarea, contractarea de lucr ări şi bunuri, precum i efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale in limita creditelor bugetare aprobate. Având in vedere aceste prevederi legale, consider ăm că proiectul de hotărâre indepline şte condi ţiile de oportunitate i legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea i aprobarea consiliului local in forma prezent ă. Direetorrgeneral intoemit. 3

8 ROMANIA JUDETUL:GALAŢ I UNITATEA: MUNICIPIUL TECUCI - CIF: CENTRALIZAT - CIF: Denumirea indicatorilor INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI Si CHELTUIELI Rectificare din data pt. Rec. 12 din Bugetul local Cod indicator TOTAL 2018 Uf. c.2og TOTAL VENITURI (cod ) ,00 1,372,98 VENITURI PROPR (cod ) ,083,55 l. VENITURI CURENTE (cod ) ,55 A. VENITURI FISCALE (cod ) ,00 480,85 A3. IMPOZITE Sl TPXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,00 480,85 lmpozite si taxe pe proprietate (cod f ) ,00 480,85 lmpozit si taxa pe cladiri (cod ) ,00 480,85 lmpozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) ,00 280,85 lmpozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice ,00 200,00 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) ,00 602,70 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,00 200,00 Venituri din proprietate (cod ) ,00 200,00 Venituri din concosiuni si inchirieri ,00 200,00 Alte venituri din concosiuni si inchirieri de catre institutiile publice ,00 200,00 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVIC (cod ) ,00 402,70 Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) ,00 142,70 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,00 142,70 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte institu ţii de specialitate ,00 142,70 Diverse venituri (cod ) ,00 260,00 Vamaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice ,00 60,00 Taxe speciale ,00 200,00 IV. SUBVENT (cod 00.18) ,00 188,50 SUBVENT DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 188,50 Subvenţii de la bugetul de stat (coct la la la la ) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului S8n ătăţii către bugetele locale pentru finari ţarea investi ţiilor în sănătate (cod ) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului S ănătăţii către bugetele locale pentru finan ţarea aparaturii medicale ş i echipamentelor de comunica ţii în urgen ţă în sănătate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri exteme nerambumabile (FEN), postademre, aferente perioadei de programare Lei Trim IV ,00 33, ,00 18, ,00 18, ,00 15,50 Subventii de la alte administratii (cod ) ,00 155,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finan ţarea lucrărilor de înregistrare sistematic ă din cadrul Programului na ţional de cadastw şi carte funciară ,00 155,00 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ,00 100,93 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,00 100,93 Sume primite in contul platilor efectuate iri anul curent ,00 100,93 TOTAL CHELTUIELI (cod ) ,00 1,372,98 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 1,437,98 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod la 10.03) 1ll ,00 272,60 Cheltuieli salariale in bani ,00 344,60 Salarii de baza ,00 282,00 ţndemnizaţii de hran ă ,00 62,60 Contributii (cod la ) ,00-72,00 ContribLjtia asiguratorie pentw munca ,00-72,00 TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod la la la ) ,00 1,037,25 Bunuri si servicii ,00 782,80 Fumituri de birou ,00-4,00 Materiale pentru curatenie ,00-12,50 lncalzit, lluminat si forta motrica ,00-28,00 Apa, canal si salubritate ,00 221,50 Carburanti si lubrifianti ,00-5,00 Transport ,00-5,70 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intemet ,00-50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00-7,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 624,00 Reparatii curente ,00 200,35 Hrana (coct ) ,00 66,00 Hmna pentru oameni ,00-66,00 MUNICIPIUL TECUCI (CENTRALIZAT) Page 1 of5

9 Denumirea indicatorilor \,- Contributia asiguratorie pentru munca ,00-72,00 TITLUL tl BUNURI S1 SERVIC (cod la la la ) ,00 472,15 Cod indicator TOTAL 2018 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 82,30 Alte obiecte de inventar ,00 82,30 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00-15,00 Deplaeari interne, deta şări, transferari ,00-15,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,IJO -1,60 Consultanta si expertiza ,00 22,00 Pregatire profesionala ,00-12,20 Protectia muncii ,00 1,80 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 42,80 Reclama si publicitate ,00-1,50 Prime de asigurare non-viata ,00 3,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 41,30 TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 29,90 Transferuri curente (cod la la la ) ,00 11,90 Transferuri catre institutii publice ,00 11,90 Transferuri de capital (cod ) ,00 18,00 Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii ,00 18,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 0,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI CINANCIAR Trim IV ,00 181,43 rograme din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) ,00 181,43 Finantare nationala ,00 15,50 Finantare externa nerambursabila ,00 100,93 Cheltuieli neeligibile ,00 65,00 TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI (cod ) ,00-83,20 Burse ,00-14,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,00-69,20 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) ,00-65,00 TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00-65,00 Active fixe ,00-65,00 Constructii , ,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 Partea l-a SERVIC PUBLICE GENERALE (cod ) ,00 817,750,00 Autontati publice si actiuni exteme (cod ) ,00 813,55 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 724,55 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod la 10.03) ,00 252,40 Cheltuieli salariale in bani ,00 324,40 Salarii de baza ,00 272,00 )ndemniza(ii de hran ă ,00 52,40 Contribctii (cod la ) ,00-72,00 Bunuri si servicii ,00 215,00 Fumituri de birou ,00 10,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 205,00 Reparatii curente ,00 35,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 40,15 Alte obiecte de inventar ,00 40,15 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 1,00 Deplasari interne, detaşări, transfemri ,00 1,00 Consultanta si expertiza ,00 22,00 Protectiamuncii ,00 1,00 Alte cheltuieli (cod la i ) ,00 158,00 Prime de asigurare non-viata ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 155,00 CHELTUIEL1 DE CAPITAL (cod 71+72) ,00 89,00 TITLULXI ACTIVENEFINANCIARE (cod7l.01 1a71.03) ,00 89,00 Active fixe ,00 89,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 89,00 Autontati executive si legislative (cod ) ,00 813,56 Autoritati executive ,00 813,55 Alte servicii publice generale (cod la ) ,00 4,20 CHELTUIELI CURENTE (cod ) , ŢITLULVITRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod5l.01+s1.02) ,00 4,20 MUNICIPIUL TECUCI (CENTRALIZAT) Page 2 of 5

10 Denumirea indicatorilor Cod TOTAL 2018 Trim IV indicator Transferuri curente (cod la la la ) ,00 4,20 Transferuri catre institutii publice ,00 4,20 Servicii pubtice comunitare de evtden ţa a persoanelor ,00 4,20 Partea a tll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod ) ,00 203,10 lnvatamant (cod la ) ,00 55,20 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 29,20 TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod la la la ) ,00 102,40 Bunuri si servicii ,00 30,60 Fumituri de birou ,00-15,00 Materiale pentru curatenie ,00-12,50 tncalzit, lluminat si forta motrice ,00-28,00 Apa, canal si salubritate ,00 21,50 Carburanti si lubrifianti ,00-5,00 Transport ,00-5,70 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intemet ,00-50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00-7,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 82,80 Reparatii curente ,00 82,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 16,00 Alte obiecte de inventar ,00 16,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00-13,00 Deplasari interne, deta şări, transferari ,00-13,00 \- Carti, publicatii si materiale documentare ,00 1,60 Pregatire profesionala ,00-8,20 Protectia muncii ,00 1,80 Alte cheltuieli (cod la ) ,00-5,20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00-5,20 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 0,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,00 Ajutoare sociale irr numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) ,00-73,20 Burse ,00-14,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,00-59,20 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) ,00 26,00 TITLUL Xltl ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00 26,00 Active fixe ,00 26,00 Constructii ,00 26,00 lnvatamant prescolar si primar (cod ) ,00 62,60 lnvatamant prescolar ,00 61,40 lnvatamant primar ,00 1,20 lnvatamant secundar (cod la ) ,00-7,40 lnvatamant secundar inferior ,00-21,40 Il- / lnvatamant secundar supenor ,00 14,00 Sanatate (cod ) ,00 48,00 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 18,00 TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 18,00 Transferuri de capital (cod ) ,00 18,00 Transfer din bugetul local pentw cheltuieli de capital in domeniul sanatatii ,00 18,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 30,00 30,00 TITLUL Xltl ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) 71 30,00 30,00 Active fixe , Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 30,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) ,00 18,00 Spitale genersle ,00 18,00 Servicii de sanatate publica ,00 30,00 Cultura, recreere si religie (cod ) ,00 52,70 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 52,70 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod la 10.03) ,00 3,50 Cheltuieli salariale in bani ,00 3,50 (ndemniza ţii de hran ă ,00 3,50 TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod la la la ) ,00 41,500.o0 Bunuri si servicii ,00 150,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 150,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00-108,50 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00-108,50 MUNICIPIUL TECUCI (CENTRAL1ZAT) Page 3 of 5

11 Denumirea indicatorilor Cod TOTAL 2018 Trim IV indicator TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 7,70 Transferuri curente (cod la la la ) ,00 7,70 Transferuri catre institulii publice ,00 7,70 Servicii culturale (cod la ) ,00 11,20 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,00 3,50 Muzee ,00 3,85 Case de cultura ,00 3,85 Servicii recreative st sportive (cod la ) ,00 150,00 lntretinere gradini publice, parcun, zone verzi, baze sportive si de agrement ,00 150,00 Alte servicti in domeniile culturii, recreerii si religtei ,00-108,50 Asiguran si asistenta sociala (cod ) ,00 47,20 CHELTUIELI CURENTE (ccd ) , TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod Ia 10.03) Cheltuieli salariale in bani , Salarii de baza ,00 110,00 Îndemniza(ii de hran ă , TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod la la la ) ,50 Bunuri si servicii ,00 1,00 Fumituri de birou ,00 1,00 Reparatii curente , Hrana (cod ) ,00-66,00 Hrana pentru oameni ,00-66,00 ME Deplasari, detasari, transferari (ccd ) ,00 Deplasari inteme, deta şări, transferari ,00-3,00 Pre9atire profesionala ,00 Protectia muncii ,00-1,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00-1,50 Reclama si publicitate TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI (cod ) , Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate , Prevenirea excluderii sociale (cod ) ,00 47,20 Cantine de ajutor social ,00 47,20 Partea a IV-a SERVIC SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 81 APE (cod ) ,78 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod la ) ,00-35,22 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,78 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod la 10.03) ,00-100,00 Cheltuieli salanale in bani ,00-100,00 Salarii de baza ,00-100,00 TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod la la la ) , Bunuri si aervicii ,00 5,00 AIte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 5,00 Reparatii curente ,00 68,35 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR ,00 181,43 Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) ,00 181,43 Finantare nationala ,00 15,50 Finantare externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile ,00 65,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (ccd 71+72) ,00-190,00 TITLULXI ACTIVENEFINANCIARE (cod7l.01 1a71.03) ,00-190,00 Active fixe ,00-190,00 Constructii , Locuinte (cod ) ,00-5,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor ,00-5,00 lluminat public si electnficari rurale ,00 5,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,00-35,22 Protectia mediului (cod ) ,00 182,00 CHELTUIELI CURENTE (cod ) , TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod Ia Ia la ) ,00 Bunuri si servicii ,00 200,00 Apa, canal si salubritate ,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (ccd 71+72) ,00-18,00 TITLULXI ACTIVENEFINANCIARE (cod7l.01 la7l.03) ,00 18,00 Active fixe ,00-18,00 Constructii ,00-1 8,00 Salubntate si gestiunea deseurilor (cod ) ,00 182,00 MUNICIPIUL TECUCI (CENTRALIZAT) Iage 4 or o

12 Denumirea indicatorilor Cod indicator TOTAL 2018 Salubritate ,00 182,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) ,00 205,35 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00-30, CHELTUIELI CURENTE (cod ) 01-30,00-30,00 TITLUL BUNURI SI SERVICH (cod la la la ) 20-30,00-30,00 Bunuri si servicii ,00-30,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00-30,00 Agricultura (cod ) ,00-30,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii ,00-30,00 Transporturi (cod ) ,00 235,35 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 237,35 TITLUL BUNURI S1 SERVIC (cod la la la ) ,00 237,35 Bunuri si servicii ,00 211,20 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 211,20 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 26,15 Alte obiecte de inventar ,00 26,15 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) ,00-2,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00-2,00 Active fixe ,00-2,00 Constructii ,00-2,00 Transport rutier (cod la ) ,00 235,35 Strazi ,00 235,35 V. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ,00 Trim IV Conducatorul institutiei, DIRECTIA GENERAL ECONOMICA MUNICIPIUL TECUCI (CENTRALIZAT) Page 5 of 5

13 ROMANIA JUDETUL: GALAŢ I UNITATEA: MUNICIPIUL TECUCI - CIF: CENTRALIZAT - CIF:.Q.L..îr. 2 b. INFLUENTE LA BUGETUL INSTITUTLOR PUBLICE Sl ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPR DE VENITURI Sl C1-IELTUIELI Rectificare din data 26.1O.2018 pt. Rec. 11 din 26.1O Bugetul institutiilor publice si activitatilorfinantate integral sau partial din venituri proprii Denumirea indicatorilor Cod TOTAL 2018 Trim IV indicator TOTAL VENITURI (cod ) IV. SUBVENT (cod 00.18) SUBVENT DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) SUBVENT DE LA ALTE ADMINISTRAT (coct la ) ,00 29,90 Subvent,j pentru institutii publice ,00 11,90 Sume din veniturile proprii ale Ministenjlui Sanatatii catre bugetele locale pentrufinantarea investitiilor in sanatate ,00 18,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele Iocale pentw tinantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate ,00 18,00 TOTAL CHELTUIELI ( cod i i-79.I0) ,00 41,75 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 23,75 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod la 10.03) ,00 11, Cheltuieli salariale in bani ,00 11,90 lndemnizaţii de hrană ,00 11,90 TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod la Ia la ) ,00 11,85 Bunuri si serv,cii ,00-13,00 lncalzit, lluminat si forta motrica ,00-15,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intemet ,00 2, Hrana (cod ) ,00 15,00 Hrana pentru oameni ,00 15,00 Bunuri de natura obiectelorde inventar (cod ) ,00 14,85 Alte obiecte de inventar ,00 14,85 Munitie, fumituri si armament de natura activeleor fixe pentru amlata ,00-2,00 Alte cheltuieli (cod la i i ) ,00-3,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00-3,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) ,00 18,00 TITLULXI ACTIVENEFINANCIARE (cod7l.01 1a71.03) ,00 18,00 Active fixe ,00 16,00 Masini, echipamente si mijloace de transport i 8.000,00 18,00 Partea l-a SERVIC PUBLICE GENERALE (cod ) ,00 4,20 Alte servicii publice generale (cod ) ,00 4,20 C1-IELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 4,20 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod la 10.03) ,00 4,20 Cheltuieli salariale in bani ,00 4,20 îndemniza ţii de hran ă ,00 4,20 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor ,00 4,20 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) ,00 Ordine publica si siguranta nationala ( cod ) ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod i-50-i ) 01 0,00 TITLUL 11 BUNURI 51 SERVIC (cod la la Ia ) 20 0,00 Bunuri si servicii ,00 2,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 2,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 3,00 Alte obiecte de inventar ,00 3,00 Munitie, fumituri si am1ament de natura activeleorfixe pentru am1ata ,00-2,00 Alle cheltuieli (cod la ) ,00-3,00 Alte chelluieli cu bunuri si servicii ,00-3,00 Ordine publica ( cod ) ,00 Politie locala ,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD ) ,00 37,55 lnvatamant (cod la O O O) ,00 11,85 CHELTUIELI CURENTE (cod i ) ,00 11,85 TITLUL 11 BUNURI Sl SERVIC (cod a a a ) ,00 11,85 Bunuri si servicii ,00-15,00 lncalzit, lluminat si forta motrica ,00-1 5,00 Hrana (cod ) ,00 15,00 Hrana pentru oameni ,00 15,00 MUNICIPIUL TECUCI (CENTRALIZAT) Page 1 of2

14 Denumirea indicatorilor Cod TOTAL 2018 Trim IV indicator Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 11,85 Alte obiecte de inventar ,00 11,85 invatamânt prescolar si primar ( COD ) ,00 Invatamant prescolar ,00 Invatamânt secundar ( cod la cod ) ,00 11,85 Invatamant secundar inferior ,00 11,85 Sanatate ( cod ) ,00 18,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) ,00 18,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00 18,00 Active fixe ,00 18,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 18,00 Servicii medicale in unităţi sanitare cu paturi ( cod ) ,00 18,00 Spitale generale ,00 18,00 Cultura, recreere si religie ( ) ,00 7,70 CHELTUIELI CURENTE (cod ) ,00 7,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod la 10.03) ,00 7,70 Cheltuieli salariale in bani ,00 7,70 indemniza ţii de hrană ,00 7,70 Servicii culturale ( cod la cod la cod ) ,00 7,70 Muzee ,00 3,85 Case de cultura ,00 3,85 V. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT ,00-11,85 DEFICIT ,00-11,85 Deficitul secţiunii de funcţionare ,00-11,85 Conducatorul institutiei, DIRECTIA GENERAL ECONOMICA MUNICIPIUL TECUCI (CENTRALIZAT) Page 2 of 2

15 JUDEŢUL GALATI Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Tecuci FORMULAR 14 I - Credite de angajament - Credite bugetare., Anexa nr. 3 la HCL nr.,fgoieş:( 2cţkp PROGRAMUL DE INVESTIT PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIT şl SURSE DE FINANTARE CAPITOU 1/11 TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE pân ă la mii lei - Estimari anii ulteriori i Total surse de finantare Buget local I din care: Transferuri de capital Transferuri interne I Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar I Active nefinanciare I Active financiare I Bugetul institu ţiilor publice si a activităţilor finan ţate integral sau par ţial din venituri proprii I din care Active nefinanciare ii A. Obiective (proiecte) de investi ţii in continuare 02 Buget local I din care: Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar I Active nefinanciare I B. Obiective (proiecte) de investi ţii noi 02 Buget local din care: Transferuri de capital I Transferuri interne Active nefinanciare

16 CAPITOLJ ( 1/11 TOTAL CHELTU1 EFECTUM._ pân ă la mii lei - Estimari anii ulteriori C. Alte cheltuieli de investi ţii 02 Buget local din care: Transferuri de capital Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar I Active nefinanciare Active financiare b. dotari independente 02 Buget local I din care: Transferuri de capital Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar I Active nefinanciare c. cheltuiell aferente studiilor de fezabilitate si alte studii 02 Buget local din care: Transferuri de capital 1 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar I Active nefinanciare e. alte cheltuieli asimilate investitiilor 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I Active financiare I B. Oblective (proiecte) de investitli noi 10 Bugetul instituţillor publice şi a activitgilor finan ţate integral sau par ţial din venituri proprii I 5 5 din care: Active nefinanciare C. Alte cheltuiell de investi ţil 10 Bugetul institu ţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau par ţial din venituri proprii I din care: Active nefinanciare

17 CAPITOL/ a. Achizitii de imobile 10 Bugetul institu ţillor publice si a activit ăţilor flnanţate integral sau par ţial din venituri proprii 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUA)-, pân ă la mii lei - Estimari anii ulteriori , din care: 71 Active nefinanciare I b. dotari independente - 10 Bugetul institu ţillor publice si a activit ăţilor flnan ţate integral sau par ţial din venituri proprii I din care: 71 Active nefinanciare I c. cheltuieli aferente studhlor de fezabilitate si alte studii 10 Bugetul institu ţiilor publice si a activităţilor finanţate integral sau par ţial din venituri proprii I din care: 71 Active nefinanciare I e. alte cheltuieli asimilate investitiilor 10 Bugetul institu ţiilor publice si a activit ăţilor finan ţate integral sau par ţial din venituri proprii I din care: 71 Active nefinanciare I CAPITOL Buget local din care: 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului flnanciar Active nefinanciare A. Obiective (prolecte) de investi ţii 1n continuare AUTORITATI PUBLICE 02 Buget local I 58 :.- E- L' L. PMAE IE I I I I r I , E EO , 1, "Cresterea eficientei energetice a cl ădirilor publice, sediul Prim ăriei Tecuci, cod SMIS " - proiectare si executie B. Obiective (proiecte) de investitii noi 02 Buget local din c,are: 71 Active neflnanciare I I 1. Reabilitare statuia CFR din Municipiul Tecuci I 2. Loc de joaca pentru copii,cartier Tecuciul Nou, Str.Andrei Saguna si Aleea Vasile Alecsandri C. Alte cheltuieli de investi ţil 02 Buget local din care: Il I I

18 :-, APITOL/ / 1 11 TOTAL CHELTUIT- SRUPA/ ( EFECTUA,. Estimari 3URSA pan ă la anii ulteriori 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I derente cadrului financiar rl Active nefinanciare I ). d,otari incleisendffie 02 Buget local din care: I I I i Proiecte cu inantare in on un externe neram ursa e $.0 e o.o6 aferente cadrului financiar I SIPOCA I Laptop=4 buc I Multifunctionala=2 buc I Videoprofector=1buc I Pachet mobilier de birou (5 birouri,5 scaune birou,2 dulapuri) I j..: TICORUPTIE : :,( ).00 I Laptop = 3 buc I Distrugator documente = 1 buc Active nefinanciare I I Sistem sonorizare ( statie amplificare, boxe, mixer 24 canale, microfoane fixe si wireless - lbuc I Camera video mobile FULL HD( CU STATIV) - 1buc I Calculator server + licenta SQL 1 1 I Generator trifazic 380v, 50Hz, 5-12KW - 1buc I Multifunctionale,Imprimante ghiseu I Retea intranet I Plotter HP Designjet T Instalatii semaforizare I Reabilitare chiller aer conditionat sediul administrativ.al UAT Tecuci Il : 0 00 I Sistem bariera accessutomat - 3buc 18, c. drioltuleli aferent&s,t00111dr.:0~14111tato ştaite:studii u2 Buget iocai i icu 1..3b 104./ U 04U I U.UU din care: Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I i 1 aferente cadrului financiar

19 CAPITOU 1/11 TOTAL CHELTUI r EFECTUKi-w. pă n ă la ESTI MARI 2019 ESTI MARI 2020 ESTI MARI 2021 Estimari anii ulteriori 58 S1POCA I Cheltuieli salariale echipa management proiect SIPOCA I Cheltuieli salariale expert CAF proiect SIPOCA I Cheltuieli consultanta si expertiza proiect SIPOCA I Cheltuieli servicii proiect SIPOCA I Cheltuieli informare si publicitate proiect SIPOCA I Cheltuieli materiale consumabile proiect SIPOCA , 4 1F.i lj PRIMARIE 80 i 131.0_ o.00 o oo I Cheltuieli cu consultanta in implementarea proiectului si organizare proceduri de achizitie I ' Cheltuieli cu verificare tehnica de calitate a proiectului I Cheltuieli cu dirigintele de santier I Cheltuieli cu publicitatea I ,. 5. Cheltuieli cu auditul financiar ,48 I s s0 -, 00,, " ANTICORUPŢ IE , , Q -, 00 I u0 u Cheltuieli salariale echipa management proiect SIPOCA AIPE I Cheltuieli consultanta si expertiza proiect SIPOCA AIPE I Cheltuieli servicii proiect SIPOCA AIPE Il I Cheltuieli informare si publicitate proiect SIPOCA AIPE I Cheltuieli materiale consumabile proiect SIPOCA AIPE I Cheltuieli cu deplasari proiect SIPOCA AIPE Active nefinanclare I I Proiectare in vederea expertizarii si reabilitarii Statuii CFR din Municipiul Tecuci I Proiectare -Reamenajare intersectie din Municipiul Tecuci - str.tudor Pamfile, Elena Doamna, Nicoresti, Vasile Alecsandri si reamplasare Statuia Cercetasului 3 3 I Documenta ţie tehnică "AmpIasare bust statuie Ştefan cel Mare si Sfânt" I Documenta ţie tehnică "Reparatii sediu primarie" I

20 CAPITOL/ 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUA)-L pân ă la Estimari anii ulteriori 5. Expertiza lucrari modernizare sediu Primaria Tecuci I Documentatie tehnic ă amenajare teren piata en-gros legume -fructe 2 2 e. afte0 eltuieli aşlmftate investitillor 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Aplicatie ETAX-P 2000 Generare date patrimoniu PATRIMVEN I Soft autocad, soft devize 2 2 I Sistem informatic 2 2 CAPITOL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 02 Buget local I din care: C. Alte cheltuieli de investi ţli 02 Buget iocal I din care: I Transferuri de capital b. d6tari,indsodfidsnte 02 Buget local I din care: Transferuri de capital I CAPITOL INVAŢAMANT 02 Buget local I din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR I Active nefinanciare I C A. Oblective (prolecte) de investi ţii in continuare 02 Buget iocal I din care: Active nefinanciare I I Construire gard imprejmuitor Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu Tecuci B. Obiective (proiecte) de investi ţii noi 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Reabilitare acoperis Gradinita nr.5, "Dumbrava minunata"(proiectare si executie) I Ma5uri de securitate electronica impuse prin Analiza de risc la securitate fizica,gradinita nr.1 Tecuci-Sc. Gimnaziala nr I

21 CAPITOU mii lei - 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUA) c Estimari pan ă la anii ulteriori 3. Amenajare cai acces-evacuare Gradinita nr.1 Tecuci I Instalatie detectie si semnalizare la incendiu( lucrare+proiect) Gradinita nr.1 Tecuci I Alimentare cu energie electrica pentru Gradinita nr.1,str.1 Decembrie 1918 nr.26, Mun.Tecuci I : Analiza de risc la securitate fizica si instalarea unui sistem de alarma cu senzori si montarea de camere de supraveghere la Gradinita cu Program Prelungit nr.14 din str.blv V:ctoriei nr Tecuci ,00 C. Alte cheltuieli de investi ţii 58 Proiecte cu fmantare dm fondun externe nerambursabile I aferente cadrului financiar Il , Lţdoţari Independente 02 Buget local I din care: Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I aferente cadrului financiar I Laptop = 16 buc c.;cheltuielraferegtestudipor de fezabilitate si alte,s ţildii 02 Buget local I din care: Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar I I Cheltuieli indirecte I Cheltuieli salariale I ' SUBCONTRACTARE I Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile I Cheltuieli de tip FEDR- altele CAPITOL SANĂTATE 02 Buget local I din care: C. Alte cheltuieli de investi ţ ii 02 Buget local I din care: I Transferuri de capital Active nefinanciare I , b. chata0 iii,dependente - 02 Buget local din care: Transferuri de capital I Active nefinanciare I _

22 CAPITOL/ 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUA1-,_ pana la mii lei - Estimari anii ulteriori Unituri dentare ( aparate + fotolii dentare) 3n nn n flfl 0 nn c. cheltui0ll aferente studillor de fe2abill ţ.:ate aţ alternddli 02 Buget local I din care: 51 Transferuri de capital I CAPITOL CULTURĂ, RECREERE El RELIGIE 02 Buget local I din care: Transferuri de capital I Active nefinanciare I B. Obiective (proiecte) de investi ţii noi 02 Buget local I din care: Transferuri de capital I Active nefinanciare I I Infiintarea muzeului cartii in vederea dezvoltarii economice, a turismului cultural si cresterii complexitatii Municipiului Tecuci C. Alte cheituieli de investi ţii 02 Buget local I din care: Transferuri de capital I Active nefinanciare I b. dotari indebendente 02 Buget local I 3 3 din care: Transferuri de capital I c. chektuieli afet.ente studillor de fezabiiitate si alte studil 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Servicii de proiectare "Infiintarea muzeului cartii in vederea dezvoltarii economice, a turismului cultural si cresterii complexitatii Municipiului Tecuci" CAPITOL ASISTENŢĂ SOCIALĂ 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I C. Alte cheltuieli de investi ţ ii 02 Buget local din care: I

23 CAPITOL/ 1/11 TOTAL CHELTU1 - EFECTUK1-- până la mii lei - Estimari anii ulteriori 71 Active nefinanciare I b. d,ofari indoeticiente 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Multifunctionala CAPITOL LOCUINŢE, SERVIC El DEZVOLTARE PUBLIC Ă 02 Buget local I din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 I Active nefinanciare I A. Obiective (proiecte) de investi ţil in continuare 02 Buget local I din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 I I Sansa T-Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala si locuire, in cartierul N.Balcescu- Tecuci- SMIS Active nefinanciare I I "Reabilitare Unitatea de Tnv ăţământ Colegiul Na ţional Spiru Haret Tecuci" -Retele exterioare hidrotehnice I Extindere ai modernizare re ţele electrice din Municipiul Tecuci I Alimentare cu energie electrică, locuin ţe ANL etapa a -a I Proiecte cu finantare din Programul National de Dezvoltare Locala PNDL - "Reabilitare Gradinita cu program Prelungit nr.17 Tecuci judetul Galati" I Modernizare corp cladire-sectia Pediatrie Spitalul"Anton Cincu" ( proiectare si executie) B. Obiective (prolecte) de investi ţii noi 02 Buget local I din care: Active nefinanclare I Cre5terea eficientei energetice a cladiriloi publice din Municipiul Tecuci-Sc. Gimnaziala nr 10,Dimitrie Sturdza-ateliere si sala sport 2.Crestere eficienta energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Cladire Sala Popular ' I I I Cre5tere eficienta energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Liceul Tehnologic Elena Caragiani Reabilitare alei parc " Alexandru loan Cuza",etapa (proiectare si executie) 37 37

24 ..., mii lei - CAPITOL/ 1/11 TOTAL CHELTU I ( r EFECTUM-E ESTI MARI ESTI MARI ESTI MARI Estimari pan ă la anii ulteriori I Crestere eficienta energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Cantina de ajutor social I Sistematizare pe vertical ă blocuri ANL I "Executie spatiu tampon tip (winfang),(documentatie si executie),imobil str. Elena Doamna nr I Reabilitare acoperis Piata Central ă Tecuci(proiectare şi executie ) I Modernizare si igienizare cabinet medical pediatrie din cadrul policlinicii Demolari imobile din Municipiul Tecuci I Crestere eficienta energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Sediu Administrativ(SPCLEP) (J J 00 -,.[erea c:0,-,.'r t'','[ ],- t ce- ---: c 1-11,- p,l-1 c-rj,-!in 1.1J-tc'ciJI Tecuci-S, diul Pr r1nr,ei : ),00 ' Anticoruptie,integritate,promovarea eticii-aipe in cadrul POCA I ReabiIitarea cladirii Scolii Gimnaziale" Dimitrie Sturdza"-monument istoric I ExtIndere retele de iluminat public din Municipul Tecuci (iluminatul din Bvd. Carol si cartierele periferice ) I Construire locuinte sociale I Reabilitare invelitoare Bloc ANL I Bransarea la reteaua de gaze a imobilelor situate pe strazile N.lorga,N. Titulescu,Carol si Elisabeta,Ferdinand, M. Costin si Spiru Haret I Reabilitare centrala termica Bloc CL I Amenajare padoc caini comunitari,complex Zootehnic Nicorvin,T17 ( proiectare si executie) I Construire spatii pentru alimentatie publica din cadrul OBOR,mun. Tecuci(proiectare si executie) I ReabiIitare instalatie electrica iluminat hala legume- fructe (proiectare si executie) I Construire compartiment primiri urgente &pital "Anton Cincu" Tecuci C. Alte cheltuieli de investiţil 02 Buget local I din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 I Active nefinanciare I b, dotad independente Buget local I I I

25 CAPITOL/ mii lei - t 1/11 TOTAL CHELTUIU EFECTUA1-- Estimari pâr ă la anii ulteriori din care: I PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR I Laptop = 11 buc I Televizor = 1 buc I Laptop = 33 buc cv..sbeltuieli aferentestudlilor delezabatate si altestudii 02 Buget local I din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 I Active nefinanciare I I PROEC-T SANSA T I Cheltuieli cu subven ţii/burse/premii I Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotiza ţii/acorduri/ autoriza ţii necesare pentru implementarea proiectului 4 4 I Cheltuieli eligibile directe care intr ă sub inciden ţa ajutorului de minimis Il I Cheltuieli indirecte I Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii structurilor operationalizate in cadrul proiectului I Cheltuieli salariale I SUBCONTRACTARE I Cheltuieli cu achizi ţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile I Cheltuieli de tip FEDR- altele I PROÎECT SCOALĂ RRIETENA TA I Cheltuieli cu subven ţii/burse/premii I 2. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotiza ţii/acorduri/ autoriza ţii necesare pentru implementarea proiectului I 3.Cheltuieli eligibile directe care intr ă sub inciden ţa ajutorului de minimis I Cheltuieli indirecte

26 CAPITOL/ mii lei - 1/11 TOTAL CHELTUI EFECTUAi-c Estimari până la anii ulteriori i Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii structurilor operationalizate in cadrul proiectului I Cheltuieli salariale I SUBCONTRACTARE I Cheltuieli cu achizi ţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile I Cheltuieli de tip FEDR- alteie Active nefinanciare I I Scoala Prietena ta din programul Scoala pentru toti I Sprijinirea autoritatilor si institutiilor publice locale s ă introducă managementul calit ătii I Reabilitare Biblioteca Municipala-DALI si cerere de finantare 5, I Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor in cadrul proiectului "Sansa T" I Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecucl( actualizare avize si acorduri utilitati şi manager energetic) Elaborare si depunere cerere de finantare pentru proiectul Reabilitarea cladirii SC Gimnaziale Dimitrie Sturdzamonument istoric I Documenta ţie tehnic ă inclusiv PUZ pentru "Sistematizare zona UM 01589" I Documenta ţie tehnică "Plan de mobilitate urban ă durabil ă, Municipiul Tecuci" tudiu de fezabilitate Construire noul spital Tecuci Reabilitare imobil galeriile de arta Gh. Petrascu- DALI si cerere de finantare ReabiIitare imobil CN Calistat Hogas- DALI elaborare si depunere cerere de finantare I Documentatie de avizare inclusiv expertiza tehnica imobil str.stefan cel Mare nr DALI- Modernizare stadion municipal 4 4 I Imbunatatirea infrastructurii publice urbane si a serviciilor educationale si recreative din mun.tecuci, jud.galati Il I Studiu de fezabilitate- Proiect Tehnic Centru primire urgente Spital "Anton Cincu" 5 5 I DALI - Reabilitare acopens Piata produse industriale din Mun.Tecuci

27 CAPITOL/ ( 1/11 TOTAL CHELTUI - EFECTUAlpana la mii lei - Estimari anii ulteriori. 17.DALI - Sistematizare pe verticala incinta Spital Municipal "Anton Cincu" e.<altbsokaftuiplijgaiffiliatp«kivestitiilor,.~g...~ w....;. 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I PUG Municipiul Tecuci I Documentatie reambulare topografic ă a Municipiului Tecuci CAPITOL PROTECŢIA MEDIULUI 02 Buget local I din care: Transferuri interne I Active nefinanciare I Active financiare I A. Obiective (prolecte) de Investi ţil in continuare 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Retele canalizare pe strazile Alexandru Lapusneanu si Bradului I Modernizare utilaje statie de sortare ai transfer de şeuri menajere B. Oblective (proiecte) de investi ţli nol 02 Buget local I din care: Transferuri interne I I Cofinantare Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap ă şi apă uzată fn judetul Galati, In perioada I Contributia UAT Tecuci,la patrimoniul ADI "ECOSERV Galati Active nefinanciare I I Canalizare menajeră si pluviala str. Decebal,str. Rodnei si str. Dragos Voda(PT+DE+ executie) I Canal colector si transport ape pluviale str.birladului - str.maior Gh.Sontu I 3.Canalizare pluviala Aleea Strandului Bloc 01 - C Turn 0 00 I Canalizare pluviala str. C.Conachi

28 CAPITOL/ 1/11 TOTAL CHELTUI EFECTUA)-,-. pân ă la mii lei - Estimari anii ulteriori 5.Eliminare exces umiditate zona cartier Criviteni,Satu Nou (Sg. Serea-Vornicului-Vigilentel-Grigore Alexandrescu)-,, prolectare si executie C. Alte cheltuieli de investi ţii 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I Active financiare I b. d>b>fari indepencrote 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Platforme supraterane modulare pentru colectare selectiva inchise(set de 8 module) I Tocator resturi vegetale ,Presa brichetat I Masina pentru lucrari de salubrizare-3 buc I Sistem de management inteligent al deseurilor - Autogunoiera Sasiu EUROCARGO mic 180E25/4185mm( EUR06) I Sistem de management inteligent al deseurilor - Platforma subterana cu sistem smart de monitorizare 1 1 I 6 6, 7.Autoutilitara basculanta 3,5 tone 6 ) ,00 C">;. " pheltule ţi;afererite:studills~ fezabl ţ Iţate si alt&stadil 4,3 02 Buget local din care: Active nefinanciare I I Proiectare( inclusiv avize ) - Canalizare menajera si pluviala strada Decebal, str. Rodnei si str. Dragos Voda I DALI-Reabilitare canalizare pluviala Aleea Strandului,BID1,C Turn I DALI-Scoala Gimnaziala"Anghel rugina" Tecuci I Aviz pentru securitate la incendiu" Statia de sortare si tratare mecanica a deseurilor municipale" e. alte cheltuieli asimilate investitiilor 02 Buget local I din care: Active financiare I I Contributia UAT Tecuci,la patrimoniul ADI "ECOSERV" Galati CAPITOL TRANSPORTURI 02 Buget local I i I

29 CAPITOU ( 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUA)-L: pana la mii lei - Estimari anii ulteriori din care: Active nefinanciare I A. Obiective (proiecte) de investi ţli 1n continuare 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Modernizare str. Mihail Kogalniceanu I Proiecte cu finantare din Programul National de Dezvoltare Locala PNDL - "Modernizare strazi in municipiul Tecuci, judetul Galati- etapa I" B. Obiective (proiecte) de investi ţil noi 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I o.od 1. Modernizare str.stefan cel Mare(PT+DE+executie) I Modernizare Bulevardul Victoriei (PT+DE+executie) l Modernizare str. Tecucel ll I Modernizare drumuri publice in municipiul Tecuci(PT+DE+executie) I Modernizare str.unirii, str.traian I Trotuare pietonale Str. Bobalna (proiectare si executie) I Modernizare trotuare(str Elena Doamna,str.Pietei,str.Mihai Eminescu, str. Vasile Lupu,str.Dimitrie Hariescu,str. Alexandru cel Bun) I Modernizare str. loan Tau (proiectare si executie) I Reabilitare strada Libertatii,Municipiul Tecuci I Modernizare str.ana Ip ătescu (PT+DE+ executie) I Reabilitare zona interblocuri str 1 DECEMBRIE 1918 BI AG I Modernizare str lon Petrovici- str Cuza Voda,intravilan DJ 251(proiectare si executie) I Reabilitare Fundatura Ecaterina Teodoroiu(proiectare si executie) I Construire gard protectie pietoni la sensul giratoriu str.1 Decembrie 1918-Blv.Victoriei-lon Petrovici 8 8 C. Alte cheltuieli de investi ţii 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I

30 CAPITOL/ 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUAl c pan ă la ESTI MARI = _ mii lei - Estimari anii ulteriori b. dotari indopendente 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I Aparate de taxare-parcometre c. cheltuieli aferente ştudiilor,de,lezabilitate si alte stud ii 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I I DALI- Reabilitare str. Maior Genoiu, str. Papadopol Calimah, str. Cpt. Vlad I DALI- Reabilitare str.mircea Voda, str. Alecu Russo, str. lonita Hrisanti no I 74.00,1 JO 3.-DALI-Reabilitare str.transilvaniei, str.teodor Pamfile, str. Nicoresti ,.' )0 I DALI - Modernizare strada Stefan cel Mare 3 3 I DALI- Modernizare Bulevardul Victoriei I DALI-Reabilitare str.andrei Saguna si str.grivitei I DALI-Reabilitare alee acces Stadion si Gradinita nr I DALI-Reabilitare str.tecucel I DALI-Reabilitare zone interblocuri- str. Aleea Strandului 4 4 I DALI-Reabilitare zone interblocuri- str. Aleea Salcioarei I DALI-Reabilitare zona interblocuri- Str. Ghe. Petrascu,BI 27- BI I DALI-Reabilitare zona interblocuri -Str. 1 Decembrie 1918,BI AG I Studiu de fezabilitate-modernizare str. loan Tau I DALI-Reabilitare Fundatura Ecaterina Teodoroiu-DALI I DALI-Amenajare trotuare str. Bobalna 1 1 I DALI- Modernizare str.ana Ip ătescu I DALI-Modernizare str lon Petrovici- str Cuza Voda,intravilan DJ 251(proiectare si executie)

31 CAPITOL/ 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUA`l,. pân ă la mii lei - Estimari anii ulteriori 18. DALI-Modernizare str Crangului, Tecuci, jud.galati CAPITOL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA C. Alte cheltuieli de investi ţii 10 Bugetul institu ţirlor publice şi a activit ăţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii I din care: Active nefinanciare I b. dotart'indep:en4erţe 10 Bugetul institu ţiilor publice ş i a activita ţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii I din care: Active nefinanciare I I Camere video mobile CAPITOL INVĂŢĂMĂNT 10 Bugetul institu ţillor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii I din care: Active nefinanciare I C. Alte cheltuieli de investi ţii 10 Bugetul institu ţillor publice şi a activit ăţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii I din care: Active nefinanciare I b. dotari,independente 10 Bugetul institu ţillor publice şi a activit ăţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii I din care: Active nefinanciare I I Freza agricola 1 buc I Copiator 1 buc 1 1 e. alte cheltuieli asimilate investitillor 02 Buget local I din care: Active nefinanciare I U.UU U.UU U.UU U.UU U.UU I Reabilitare teren sport- Colegiul National de Agricultura si Economie Tecuci CAPITOL SANATATE 10 Bugetul institu ţiilor publice ş i a activit ăţilor finanţate integral sau par ţial din venituri propril I din care: Active nefinanciare I b. DOtari indepenţiente 10 Bugetul institu ţiilor publice şi a activit ăţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii I din care: Active nefinanciare I I

32 CAP1TOU 1/11 TOTAL CHELTUIr EFECTUA).«-«. pân ă la mii lei - Estimari anii ulteriori i. Statie sterilizare(autoclav cu aburi) I Container 2000 x 1500 x 2700 mm I Lavoar aseptic cu 2 posturi LAS - R I Aer conditionat 2buc I Aparat anestezie generala I Aparat Roentgen tix I Echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice - 2 buc CAPITOL CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 10 Bugetul institu ţiilor publice şi a activit ăţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii I 8 8 din care: Active nefinanclare I B. Obiective (proiecte) de investi ţii noi 10 Bugetul institu ţiilor publice şi a activităţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii I 5 5 ain care: ii 5U.UU U.UU 5U.UU U.UU U.UU U.UU U.UU 71 Active nefinanciare I I Spatiu expozitional auto (masina istorica) 5 5 C. Alte cheltuieli de investi ţii 10 Bugetul institu ţillor publice şi a activit ăţilor finan ţate integral sau par ţial din venituri proprii I 3 3 din care: Active nefinanciare I b.dotall indepşnd6nte 10 Bugetul institu ţiilor publice şi a activita ţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii I 3 3 din care: Active nefinanciare I I Sistem de supraveghere obiective si iluminat exterior I UPC cu invertor si acumulator 12V 100Ah I Sistem de control acces ELECTRA YEM 22x NOTA: Reprezinta sinteza fiselor oblectiveloriproiectelndi, wopinsfile Conducatorul compartimentului financiar Sef eviciu Ordonator principal de credite;11c contabil. invtitii Intocmit,

33 JUDETUL GALATI Anet- nr.3.1 Ia HCL nr. din Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Tecuci PROIECT FEDR "Cre şterea eficien ţei energetice a cl ădirilor publice din Municipiul Tecuci- Cantina de Ajutor Social cod SMIS FORMULAR 14 I - Credite de angajament - Credite bugetare PROGRAMUL DE INVESTI Ţ PUBLICE PE GRUPE DE INVESTI Ţ BI SURSE DE FINAN ŢARE CAP ITOL I/ I TOTAL 0 2= Buget local din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR A. Obiective (proiecte) de investi ţii în continuare 02 Buget local din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR C. Alte cheltuieli de investi ţii 02 Buget local din care: PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii 02 Buget local din care: CHELTUIELI EFECTUATE pân ă la ,.. Estimari anii ulteriori PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR ICAPITOL LOCUINTE, SERVIC SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 02 Buget local I din care: I PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

34 CAPITOL 1/11 TOTAL CHELTUIELI ( EFECTUATE Estimari anii pân ă la ulteriori A. Obiective (proiecte) de investitii in continuare 02 Buget local I din care: I PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR ''Cresterea eficientei energetice a,cl ădirilor publice din Municipiul Tecuci Cantina de Ajutor Social cod SMIS " - proiectare si executie C. Alte cheltuieli de investitii 02 Buget local I din care: I PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii 02 Buget local I din care: I Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar Cheltuieli cu consultanta in implementarea proiectului Cheltuieli cu dirigintele de santier Cheltuieli cu publicitatea ,00 5. Cheltuieli cu auditul financiar NOTA: Reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii DIRECTOR PROIECT MANAGER PROIECT CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, RESPONSABIL ACHIZI Ţ)1 PUBLICE