WAVARE1. Preedinte deedij Consilier loc,r Anastasiu Cottan. Contrasemneazá, -. L,ecreL. C 4 ar, jurist Daniela Chirilà

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "WAVARE1. Preedinte deedij Consilier loc,r Anastasiu Cottan. Contrasemneazá, -. L,ecreL. C 4 ar, jurist Daniela Chirilà"

Transcriere

1 pentru aprobarea modificärii Anexei nr.1 la H.C.L. nr.145 din privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 0 a documentatiei tehuico - economice - fan DALI, pentru obiectivul de investitii "Eficientizarea energeticã a cladirilor publice - Spitalul OrAenesc "loan LASCAR" - Judetul Bacàu, oraui ComAnesti, strada Vasile Alecsandri, nr. 1" Consiliul Local at oraului Comancfli, jud. Bacäu, Intrunit in edintä extraordinarä in data de ; Avind In vedere: - Raportul nr a/ intocmit de Biroul Prograrne din cadrul aparatului de specialitate at Primarului oraului ComAneti in care se propune modificarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico - economice - faza DALI, pentru obiectivul de investitii propus << Eficientizarca energeticä a clädirilor publice - Spitalul oraenesc JOAN LASCAR"- judetul Bacau, Oraul Comänefli, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>; - In conformitate cu prevederile art.44 a] in (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile i completarite ulterioare; - Expunerea de motive nr. 2817]b/ a Primarului oraului Comànefli; - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraului Comaneti. In temeiul art. 36, aim. (1), aim. (2), lit. b coroborate cu prevederile aim. (4) lit. d, al art. 45 aim. (I), at art.48 aim. (2) i *1 art. 115, alin. (1) lit. b din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, republicata, cu complctärile i modificarile ulterioare, adopta urmätoarea: WAVARE1 Art.l. Consiliul Local a! orau1ui Comaneti aproba modificarea Art.l din H.C.L. nr.145/ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a docurnentaliei tehnico - economice - faza DALI, pentru obiectivul de investitii <ceficientizarea energeticà a clàdirilor publice - Spitalul oräenesc JOAN LASCAR"- judetul Eacau, Orasul ComAnesti, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>, prin revizuirea Anexei nr.1, conform Anexei, parte integranta a prezentei hotarari. Art. 2. Prezenta hotaráre Se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau. Primarului orau1ui Comaneti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Oraul ComAneti - U.A.T., pentru ducere Ia Indeplinire. Preedinte deedij Consilier loc,r Anastasiu Cottan Contrasemneazá, -. L,ecreL C 4 ar, jurist Daniela Chirilà Nr.5f Data

2 Anexa la H.C.L. nr.ti'7 din Anexa nr. I revizuita la Hotararea Consliuiui local nr.145 din privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitii *ceficientizarea energeticä a cladirilor publice - Spitalul Orãenesc "loan LASCAR" Jud$ul Bacãu, ora,ui COMANETI, Strada Vasile Atecsandri, nr. 1>> DENUMIRE COMPONENTA Eficientizarea energeticã a cládirilor publice - Spitalul Or$enesc "loan Lascár" - Judeul Bacau, orasul COMANETI, Strada Vasile Alecsandri, nr. I In urma efectuath Auditului energetic au fost identificate deficiente majore cu influenta negativa privind sigurana exploatarii i performantelor energetice ale clãdini.pnn raportul do Audit energetic au lost identiflcate 5 solui de eficientizare energeticà a cladiiii spitalulul (Si, S2, 83, 84 si 85), grupate in 2 pachete: P1=S1+S2tS3+S4 P2P1tS5 - In urrna analizei cladirii spitalului, din punctul do vedere at cerintelor de calitate, au fost identthcate a see de deficiente care trebuiesc corectate, acestea find indusein MASURILE CONEXE, masuri ce vor trebui indeplinite impreuna cu unul din cole 2 pachete recomandate de auditorul energetic. Se contureaza astlel 2 scenaril: Scenariul 1 = P1 + Masuri conexe Scenariul 2 = P2 + Masuri conexe J-bESCR1EA SUMARAA lnvestflei Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori si a soclului (SI) Imbunatatirea protectiei terrnice la nivelul perelor exteriori ai cladirii se propune a se face pnn montarea unui strat termoizolant suplimentar. Materialele termoizolante care urmeaza sa lie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - condidi privind conductivatea terma: conductivitatea termica do calcul trebuie sa fib mal mica sau cot muit egala cu 0,04 W/mK; - conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie safe cel pun egala cu 15kg/rn3; - conditii privind rezistenta rnecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionaia si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in hinctie de structura elernentelor de construc(ie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor do protecjie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice datorate procesului do exploatare, agenvior atrnosferici sau acunilor exceptionale; - conditii pvind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa tie in concordana cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de construcve in care sunt inglobate; - conditii phvind sipuranta la bc: comportarea Ia foc a matehalelor termoizolante utilizate trebuie sa fib in concordanta cu conditille normate pñn reglementarile tehnice privind siguranta la foc, asifel incat sa flu deprecieze rezistenta la foc a

3 elementelor de construc4ie pe care sunt aplicate/inglobate; - condibi din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la realizarea izolavei termice a elementelor de constructje flu trebuie sa emane in decursul exploatarli mirosuri, substan(e toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa produce poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii izola(iei termice din materiale care pe parcursul exploatarti pot de9aja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora; - condidi øiivind comoortarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa he stabile la umiditate sau sa tie protejate impotriva umiditavi; - condidi pnvind comportarea la apenti biodepradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acuunea agenior biologici sau sa tie tratate cu biocid sau protejate cu stratuh de protectje; - conditii sdeciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea br in structura elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protec$ pe suprafata br; materialele termoizolante flu trebuie sa conuna sau sa degaje substante care sa de9radeze elementele cu care yin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se monteaza prin procedee la cald flu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mid decal cele de aicare; in caz confrar ale vor trebui sa tie prevazute din fabflcatle cu un strat de protecve; - condidi privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permita o punere In opera care sa garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in conditji de exploatare; - conditli privind controlul de calitate: materialele noi sau cebe traditionale produse in strainatate trebuie sa he agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolavi termice in construc(ii; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa be confine caracteristicile fizicomecanice conform cebor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau nomiele de fabricatie ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numarul normei tehnice de fabricave (standattiul de produs, agrement tehnic, norma sau mama de fabricave etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se face cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracterisficilor functionale ale acestor mateflale. Aceste masufl trebuie asigurate atat de producatorii cat si de utilizatorli mateflalelor termoizolante respective, conform prevedeflbor standardebor de produs, agrementelor tehnice say normelor tehnice ale produselor respective; condivile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si In avizele de expeditie eliberate la flecare Iivrare. Luand in considerare toate cerintele enuntate mai sus se propune soluva izolarii peretilor exteriori,,s1" cu placi rigide de fatada din vata minerala bazaltica de minim 10 cm (efort de compresiune minim 30kPa, clasa de mactie la bc minim Al sau A2-sl,dO) protejate Cu un sistem de fatada ventilata. Solutia prezinta urmatoarele avantaje: corecteaza majoritatea puntilc

4 conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitavi termice; protejeaza elementele de construc(ie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele varia$i de temperature a mediulul exterior; flu conduce la micsorarea arlilor utile; permite realizarea, prin aceeasi operaie, a renovarii peretilor si a tencuielii; permite utilizarea salii in timpul executarli lucrarilor de reabilitare si modemizare; nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente; durata de viata garantata, de re9ula, cel pun 15 ani. Este foarte important ca receptia finala a lucrarilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate Cu camere cu rezolutie mare (Rezolutie spatiala 1,36 MRad). Solutii de reabliltare pentru tamplaria exterioara (82) Ca urmare a rezistentelor temiice minime prevazute pentru tamplaria exterioara (R'min>0,50 m9w tamplaria exterioara utilizata pana acum in mod curent, nu mai este corespunzatoare. o soluve recomandata este tamplaria cu tocuri si cercevele din Aluminiu, Cu geam. termoizolant low-e, care prezinta unatoarele avantaje: - au restenta buna la agen(ii de mediu; sunt insensibile la variatiiie de umiditate din atmosfera; - au posibilitav de asamblare pe care le ofera tehnologia de productie a profilelor (in general clipsare), face ca deformavile din produce si montaj sa lie evitate; - tehnologia de produc(ie permite atat montarea geamurilor simple, cat si a geamurilor termoizolante; - nu necesita Intretinere In timp, aluminiu fund colorat In mesa, sau finisat Cu pehcula acriuica, realizata in timpul procesului de fabricave a profllelor; - au etanseitate mare la aer, datorita gamiturilor pe care le includ. Dupe schimbarea ferestrelor trebuie avute neaparat in vedere: - etansarea Ia infiltra(ii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamptariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior tip WINTEQ (lavmea de 29 cm); completarea spavilor ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea, a rosturilor cu tencuiala; - etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior at tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, folie de etansare Ia exterior tip WINTEQ, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor Cu baghete din Iemn sau din PVC; - eventual, prevederea lacrimarelor Ia glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din perevi exteriori; - inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioara a goluritor din perei, cu glafuri din PVC; se vor asigura panta, existen(a si forma Iacrimarului, etansarea fate de toc (cuie cu cap tat la distan(e mici), etansarea fala de perete (marginea tablei ridicata Si acoperita la partea superioara de tencuiala) etc.; - desfundarea (sau crearea daca nu exista) a gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele. - -

5 Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistenjei termice a ferestrelor si usilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei masuri se manifesta Substantial atat in ceea ce priveste conditlile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de caldura, prin micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzit. Astfel, modemizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterloare se propune a se realiza in urmatoarea varianta: 4nlocuirea tamplariei existente cu tamplarie cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant triplu, cu o suprafaa tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e'cd,lo si cu tin coeficient de transfer termic UO,9 W/m2K (R= 1,11 mi</w). Adoptarea soluvei de inlocuire totala a ferestrelor existente Cu ferestre tip termopan implica etansarea spavului interior si reducerea drasfica a numarului de schimburi de aer sub valoarea necesara diluarii concentratiel CO2 si a umiditaui interloare. Astiel, inainte de reabilitare, schimbul de aer se realize prin neetanseitale tamplariei. Prin prevederea garniturilor de etansare, improspatarea aewlui frebuie realizata o instala;ie de ventilare mecanica locala prin unita;i de recuperare aer/aer si cu baterie de incalzire. Daca nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecinte nefavorabile majore, cum arfi: - disconfod in ceea ce priveste condiie de ocupare (aer viat, umidftate mare, s.a.) - riscul aparitiei condensului pe suprafetele interioare ale elementelor de construcve peilmetrale; - cresterea cantitatii de vapori de ape care condenseaza in anotimpul rece in interiorul elementelor de construdtie care fac parte din envelope. In prezent tamplaria exterloara este din PVC, nerespectand ghidul de proiectare penn cladifl de spftal, in ceea ce priveste clasa de reaie la tot a materialelor folosite. Solutii de reabilitare pentru terasa ($3) In ceea ce priveste izolarea terasei circulabile se recomanda ca stratul termoizolant sa tie aplicat pe fa(a exterloara a stratului suport. Se propune ca solu;ia de izolarea termica sa se realizeze cu un strat de 20 cm de vata minerala bazaltica (efort de compresiune minim 30kPa, clasa de reactie la foc minim A2-sl,dO) si protejarea acesteia cu sapa armata. Solutii de reabilitare a Dlacii as sol ($4) In ceea ce priveste izolarea placil pe sol termoizoiaia se va aplica peste stratul suport. Se propune ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de 10cm de polistiren extrudat ignifugat (clasa de reactie la foc B-s2,dO) pentru placa pe sot. Solutil de modernizare a instalatiilor (S5) de modernizare a instalajiilor de incaizire si a.c.c.

6 SoluVile de modernizare a instalatiilor de incalzire si de preparare a apei calde de consum se aleg (inand seems de starea actuala a instalavilor (evaluate prin expertiza energetica): inlocuirea conductelor de distribuvie a apei calde pentru tncalzire utilizand conducte noi preizolate din otel; izolarea conductelor de incaizire, grosimea termoizolavei find in functie de diametrul si locul de amplasare a conductelor, dar flu mai mica de 19mm; izolarea conductelor de distributie a.c.m., grosimea termoizolauei hind in functie de diametrul si locul de amplasare a conductelor, dar nu mal mica de 19mm; se recomanda inlocuirea corpurilor stadce deteriorate Cu ventiloconvectori cu4tevi; se recomanda punerea in functiune a pompel de caldura geotemiale apaapa, avand puterea de 54kW, in vederea utilizarli surselor regenerabile; se recomanda utilizarea panourilor solare deja montate si a echipamentelor conexe in vederea utilizarii surselor regenerabile. Totodata se va veriflca Intreaga instala;ie de preparare apa calda Cu panouri solare si remedierea problemelor depistate. Solutii de modernizare a instala%iilor de iluminat Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17/2011 se recomanda schimbarea sistemului de iluminat: inlocuirea corpurilor de iluminat Cu unele moderne; utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED; necesitatea refaceriui instalaiei elecifice unde acesta este deteriorata; utilizarea senzoiilor de prezen%a pentru spaiile de circulatie. utilizarea sistemului de panouri fotovoltaice existente, in vederea utilizarli surselor regenerabile. Sistemul de captare si stocare vor if calculate si dimensionate in fazele de proiectare urmatoare. Solutii pentru insthlia de ventilare mecanica Pentru respectarea condi%iilor pnvind calitatea aerulul interior spedflcate in Normativul se propune realizarea unei instalatii de ventilare mecanica. Se var monta recuperatoare de caldur& centrale de tratare a aemlui, dimensionate pentru a asigura necesarul de aer proaspat, avand eficienta ridicata atat pe recuperator cat si pe consumul electric at ventilatoarelor. Se va monta Un agre9at de racire pentru asigurarea confortului interior pe hmpul verii. In perloada de vara, se recomanda utilizarea sistemului de ventilare pe perioada noptii pentru racirea pasiva a cladirii. MASURI CONEXE: Prevederea unui lift pentru evacuare si transport bolnavi cu tisi REI 120(conform P distanta maxima dintre 2 scari de evacuare find in momentul actual paste cea din normative) cu evacuare directa la nivelul solului. Acesta se va amplasa alipit de cladire, conform functionalului propus, iar pentru realizarea accesului, se va reconfigura la fiecare nivel cate 1 incapere, rezultand un hal de de unde se va putea accesa liftul. Liftul va avea 5 statii: la nivelul solului, parter, etaj 1, etaj 2 si etaj 3 Ia nivelul terasei.

7 recompartimentari noi prin realized I desfiintari locale de pereti; goluri existente propuse spre marire prin destlintarea locale a zidariei de caramida; zidirea de goluri de existente; zidirea se va realize pin tesere cu zidaha existenta, folosindu-se acelasi tip de caramida; practicarea de goluh in peretii din zidarie existenti; golurile propuse se vor borda la partea superioara Cu buiandrugi din beton armat; desfiintarea treptelor si rampei de le9atura (incorect dimensionate) dintre corpul UPU si spital care preiau diferenta de aprox. 60 cm si refacerea legaturii dintre corpul UPU si corpul spitalului cu o rampa conform NP pe toala latimea holulul. realizarea de scan sau podeste exterioare de acces/ evacuare in/ din cladire, inclusiv realizarea unor rampe pentru persoanele cu dizabilitati Iocomotorii, conform NP si NP o intrarea principala (UPU) - refacere rampa acces si trepte acces o scaha principale (spital) - prevederea unei usi de evacuare directa in exterior si realizarea unei rampe si a unui pachet de trepte. prevederea de balustrade de protectie la podestul de acces in cladire conform NP prevederea de usi extehoare cu manere antipanica si dispozitive de inchidere lenta prevederea de usi rezistente la bc la casele scarilor cu manere anfipanica si dispozitive de inchidere lenta realizarea unui grup sanitar pentru persoanele Cu dizabilitati, dimensionat Si dotat corespunzator NP dotarea cu detectoare de turn dotarea cu centrala automata de alertare a pomierilor prevederea de ferestre cu deschidere de la distanta la casele scarilor semnalizarea corespunzatoare a evacuarii in caz de incendiu prevederea de hidranti interiori, dimenslonati corespunzator, conform P (nr. persoanelor este mal mare de 200). repartii ale pardoselilor si scarilor reparatli ale peretilor si tavanelor - tencuieli interioare; pregatire suprafetelor pentru zugraveli - spalarea si amorsarea peretilor si tavanelor; glet de ipsos si zugraveli Cu vopsitorii lavabile la pereti si tavane. inlocuirea unor usi interloare demontarea si remontarea antenelor de receptie montate pe suporti metalici ancorafi de elemente structurale prin intermediul ancorelor chimice. demontarea si remontarea cablurilor de antena si curenfi slabi deslacere trotuare in vederea termo izolarii sodului si repararea trotuarelor din jurul cladirii in scopul eliminari infiltratiilor la infrastructure cladirii dupa terminarea lucrarilor de reabilitare termica. INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, a in lei, cu TVA si, respectiv, fare TVA, din care constructii - montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

8 din care: (C+M) = ,601 mli lei.2. esalonarea investitiei (C+M fara WA): ,824 mii lei Anull 11,398,824 AnuI2 0 C+M (mii lei, fara WA) 1.3. durata de realizare: 12 luni -240 zile lucratoare 1.4. capacitati (in unitati fizice si valorice): Ac = 1.681,60 mp, Adc = 6.383,75 mp 1.5. aiti indicatori specufici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz - flu este cazul b) indicatod minimali, respectiv indicatoh de peffoaflth elements fizice/capacitati fizice care sa ifidice atingerea tintei obiectivului de investitil si, dupa caz, calitafivi, in conformitate cu standardele, normativele si regiementale tehnice in vigoare ificadrarea cladirii intr-o clasa de eficienta energetics superloara, astlel: o Actual: E o Dupa reabilitare: A Reducerea emisiilor de carbon, asifel: o Actual: 89,38 kg/ m2 an o Dupa reabilitare: 28,13 kgim2 an Reducerea consumutui total de energie pentru incalzire, asifel: o Actual: 1.914,23 MWhian o Dupa reabilitare: 673,94 MWhian Reducerea consumului total de energie, asifel: o Actual: 2.469,59 MWhIan o Dupa reabilitare: 797,51 MWh!an c) indicatoñ financiah, soclo - economid, de impact, de rezultavoperare, stabilid in functie de specificul si tinta fiecawi obiectiv de investftii: Durata perioadei de garantie a lucrahlor de ifitervefitie: 3 am (de la data receptiei la terminarea lucrarilor) Durata de recuperare a investitiei, in condidi de efcienta economica: 13,2 ani Corisumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator cladirli izolate temiic: 79,90 [kwh/m2 an] Economia totala anuala de energie: ecoriomie de 2.053,95 [MWh/an] Reducerea totala anuala a emisiilor de gaze cu elect de sera echivalent 002: reducers de 61,25 [kg CO2/m2 an] Ecoriomia anuala de energie pentru incalzire: economie de 79,29 % Ii. valoarea totala (irivestitie), inclusiv TVA (1 euro = 4,430 lei) r ,868 mli lei, din care: (C+M) = ,601 mli lei 1.2. esaloflarea investitiei (C+M fara WA): ,824 mii lei

9 Cu Anul durata de realizare: 12 luni -240 zile lucratoare. l.4.capacitau (in unilatiflzicesivalorice):ac=1.681,6omp,adc=6.383,75mp... d) durata estimata de executie a obiecuvului de invesfitii, exprimata in luni.... Durata estimata de executie este de 12 luni 240 de zile lucratoare lntocmit, arh Clara Cotoroe0' Prqedinte de qedinji, Consilier local Anastasia Contrasemneazi, Secretar, jurist Daniels Chirili