Capitolul II Organizarea olimpiadei

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Capitolul II Organizarea olimpiadei"

Transcriere

1 t}2~zxwvutsrqpo j)vtsrolifeca t>goifgt(:> b\{ ~ MINlSTER.UL EDUCATIEI NATIONALE DIRECTIA GENERALA EDUCATIE TIMPURIE, INVATAMANT PRIMAR ~I GIMNAZIAL ROMANIA Nr. crt / REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA $1 DESFA$URAREA OLIMPIADEI DE LIMBA $1 LITERATURA ROMANA -gimnaziu- Capitolul I Cadrul general Art. 1. (1) Prezentul regulament defineste cadru I speci fie de organ izare ~i desfasurare a 01 irnpiadci de limba ~i literatura rornana pentru gimnaziu, numita In continuare Olirnpiada, $i este elaborat in conformitate cu prevederilezvutsrponmljigfedcbatmldcb Metodologiei-cadru organizare ~'i desfasurare a competitiilor scolare, aprobata prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificarile $i cornpletarile ulterioare. (2) Olimpiada este 0 competitie nationals de excelenta, cu deschidere internationala, la care pot participa elevi din toate judetele tarii/municipiul Bucuresti, din Inva{amanlul de slat, particular $i confesional. (3) Olimpiada se adreseaza elevilor din clasele a V-a - a VIII-a, capabili de perforrnanta la aceasta disciplina de studiu, creativi $i cu un orizont cultural adecvat varstci. (4) Comperitia vizeaza evaluarea cornperentelor candidatilor in toate domeniile disciplinei, asa cum sunt prezentate In prograrna scolara ln vigoare, (5) Etapele desfasurarii Olimpiadei sunt: pe scoala, pe localitate/sector al rnunicipiului Bucuresti, judeteana/a municipiului Bucuresti, nationals. Capitolul II Organizarea olimpiadei Art. 2 (1) Olirnpiada este organizata de MEN, prin ISJ/ISMB/unita\ilc scolare subordonaie, in parteneriat cu institutii de Tnvatall1ant superior ~i de cercetare din tara, institutii de cultura etc, (2) Responsabilitatea organizarii $i desfasurarii Olimpiadei revine, 111 Iunctie de etapa, unitatilor de invatalllclnt preuniversitar, IS.J/ISMB, Directiei Generale Educatie Timpurie, Invalamanl Primal' si Gimnazial (DGETIPG), conform prevederilor Metodologiei-cadru. (3) Organizarea $i desfasurarea etapelor anterioare etapei nationale revine inspectorarului scolar 1

2 judetean/al municipiului Bucuresri, prin inspectorul scolar de lirnba si literatura rornana, (4) In functie de nurnarul de elevi participanti, inspectorul scolar de limba ~i literatura rornana poare decide ca selectia pentru participarea la etapa nationals sa se realizeze numai prin participarea elevilor lazxwvutsrqponmljihgfedcbazvutsrponmljigfedcba etapa judeteana/pe municipiul Bucuresti. Art. 3 (1) Pentru etapele anrerioare etapei nationale a Olimpiadei, Comisiile de organizare ~i evaluate se constituie In conforrnitate cu prevederile dinzvutsrponmljigfedcbatmldcb Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a competitiilorvtsrolifecaug scolare. (2) La etapa nationala, Comisia Central a a Olimpiadei are urrnatoarea components: - 1 presedinte de onoare, personalitate marcanta a stiintelor filologice din tara sau din strainaiare - 1 presedinte, cadru didactic universitar - 1 presedinte executiv, inspector MEN/consilier CNEE/cadru didactic de specialitate; - 2 vicepresedinti (care unul pentru fiecare proba) - 2 secretari, inspectorul de specialitate din judetul gazda $i un inspector scolar din all judet/ municipiul Bucuresti - membri In comisia de evaluare a probei scrise - mernbri In cornisia de evaluate a probei orale. (3) Cornponenta Comisiei Centrale este propusa de inspectorul general din minister, avizara de directorul general at Directiei Generale Invatamant Primar ~i Gimnazial (DGETIPG) si aprobata de secretarul de stat penrru lnvatarnantul preuniversitar. CapitolultronmiedaVTSRPONMLIHGEDCA III Pl'obele Art. 4 (1) Probele sustinure de concurerui in cadrul Olimpiadei sun! probe individuale, obligatorii: l. proba scrisa - suslinuta la etapele pe scoala, locala/pe sector al municipiului Bucuresri, judeteana/a municipiului Bucuresti ~i nationals ; 2. proba orala - sustinuta nurnai la etapa nationals. (2) Cele doua probe sunt complementare si vizeaza eliminarea mernorarii mecanice, punand III valoare personalitatea culturala a elevului. Art. 5 (1) La toate etapele Olimpiadei, timpul de lucru pentru proba scrisa este de 3 ore. (2) La etapa nationala, timpul de lucru pentru proba orala esre de 20 de minute: 10 minute pcntru pregatirea raspunsului $i 10 minute pentru prezentarea acestuia In Iata cornisiei de evaluare. Art. 6 (1) In cadrul probei scrise se evalueaza capacitatea de analiza, de sinteza, de generalizarc ~i de abstractizare, valorificand deoporriva creativitatea $i originalitatea, manifestate al~hin receptarca, cal si in producerea de mesaje scrise. (2) Subiectele la proba scrisa evalueaza nivelul cornpetentelor dobanditc prin cducatie forrnala, nonformala $i inforrnala, si continuturile parcurse III anul de studiu curent ~i anii de studiu anteriori, pana la nivelul anului de studiu pentru care concureaza elevul, cu accent pe conrinuturile din prograrna scolara, marcate cu asterisc ("). (2) Structura subiectelor la proba sensa respects domeniile din prcgrarnele scolare III vigoarc, $i sunt adaptate, ca nivel de dificultate, particularitatilor specifice de varsta ale elevilor. 2

3 Art.zxvutsrponmljihgfedcbaZVUTSRPONMLJIHGEDCBA 7 Subiectele la proba sensa au urrnatoarca structura ~i punctajul distribuit astfel: (1) Pentru clasa a V-a SUBIECTUL I - Lectura ~i redactare - 50 de punctc: A. Intelegerea textului fic{ional/nonfiqional- 12 puncte B. Scriere despre textul fictional/nonfictional>- 30 puncte Redactarea raspunsului Ja punctuj B. - 8 puncte SUBIECTUL al If-lea - Elemente de interculturalitate - 10 puncte SUBIECTUL al 111- lea - Elemente de constructie a comunicarii (fonctica, vocabular, rnorfosintaxa) - 50 de puncte 10 puncte din oficiu Total de puncte (2) Pentru clasele a VI-a - a VIII-a SUBIECTUL I - Lectura ~i redactare - 50 de puncte: A. Intelegerea textului fictional/nonfictional - 12 puncte B. Scriere despre textul fictional/nonfictional - 30 de puncte Redactarea raspunsului la punctuj B. - 8 punctc SUBIECTUL al Il-lea - Practica rationala ~i functionala a limbii (cxprirnarea 111 scris a opiniei personale despre 0 idee, terna, obiect, personaj etc.) - 10 punctc SUBIECTUL al III-lea - Elemente de constructie a cornunicarii (Ioncuca, vocabular, morfologie ~i sintaxa) - 50 de puncte 10 puncte din oficiu Total de puncte Art. 8 (l) Subiectele la proba scrisa pentru ctapa pe scoata vor fi avizatc de unul sal! mai multi profesori metodisti desernnati de inspeciorul scolar de limba ~i literatura romans. (2) Subiectele pentru proba sensa la etapele pezvutsrponmljigfedcbatmldcb localitatelsector (In cazul municipiului Bucurcsti) sunt elaborate de grupul de Jucru coordonat de inspcctorul scolar de limba ~i literature rornfinf cle la inspectoratul scolar judetean/al rnunicipiului Bucuresti, In calitate de prcscdintc execut ivai comisiei de organizare $i desfasurare a etapei judetcnc/a rnunicipiului Bucurcsti. (3) Subiectele pentru etapa judeteana/pe municipiul Bucuresti, proba scrisa $i pcruru ctapa nationala, proba scrisa ~i proba orala se elaboreaza de grupul de lucru stabilit de catrc MEN. Grupul de lucru va face parte din components Cornisici Centrale a Olimpiadci si cstc alcatuit din cadre didactice cu autoritate profesionala recunoscuta la nivel judetean/national ~i care au probat competente In tehnica evaluarii, eare declara ea IlU au elevi sau rude In concurs la clasa pcntru care elaboreaza subieetele. (5) Subiectele vor respect a structura, pe clasc, spccificata la Art. 7. Art. 9 (1) In cadrul probci orale se evalueaza cornpctcnta de exprimarc orals, cu rol in cchilibrarcu ponderii acordate eelor doua cornponente ale comunicarii: exprimarea orala ~i cxprirnarea scrisa. (2) Subiectele pentru proba orala cuprind sarcini de lucru vizand cornpetenta-chcic de Comunicare 3

4 oraldzxwvutsrqponmljihgfedcbazvutsrponmljigfedcba $i evalueaza calitatea utilizarii lirnbii rornane In producerea de mesaje orale In situatii de comunicare monotogata si dialogata, reflectata In nivelulzxvutsrponmljihgfedcbazvutsrponmljihgedcba cornperentelor specifice dobandiie ca urrnare a parcurgerii continururilor asociate din prograrna scolara care vizeaza cornunicarca orala, precum si al celor dobandite prin invatarea nonformala $i inforrnala. (3) Subiectele pentru proba orala evalueaza caliiatea cornunicarii orale, valorificand elernentclc verbale, paraverbale $i nonverbale ~i adaptarea vorbirii la parteneri $i la situatia de comunicarc. (4) Subiectele vor avea In vedere: - exprirnarea unor opinii personale $i justificarea acestora In functie de context; - sustinerea unor dialoguri pe diverse teme de interes, In consens cu varsta elevilor. (5) Pregatirea elevilor pentru proba orals va avea In vedere nivelul de cultura generals spcci fie varstei acestora, precurn si cornpetentele de comunieare orala dobandite de catre acestia pri» studierea disciplinei limba $i literatura rornana In context formal, dar si ca urrnare a participarii lor la acrivitati din sfera educatiei nonformale si informaje. CapitolultronmiedaVTSRPONMLIHGEDCA IV Evaluarea AI't.iI 10 (1) Organizarea $i desfasurarea probelor de evaluare respects preveclerile seciiunii S" Desfdsurarea probe lor de evaluare, din Metodologia-cadru de organizare si desjasurare a competitiilor scolare. (2) La reate etapele Olimpiadei, evaluarea lucrarilor scrise este realizata de carre profesori de specialitate cu merite deosebite, care nu au elevi sau rude participante la clasa la care evalueaza. (3) La toare etapele Olimpiadei, la proba scrisa, profesorii evaluator: VOl' rnarca greselile prin sublinierea acestora. Art. II (I) Evaluarea la toate etapele Olimpiadei se face eu respect area barernului-cadru care insoteste subieci ul $i este detal iat de ech ipa de eva luatori. (2) La proba scrisa, punctajul maxim acordat este 120 de puncte. (3) La proba oral a, punctajul maxim acordat este de 80 de puncte. (4) Punctajul final este dar de media punctajelor obtinute la proba scrisa si la proba orala. Art. 12 (l) In conformitare cu prevederile Art. 49, alin. (1), (2) din Metodologia-cadru de orgunizare si desfdsurare a competitiilor scolare, candidarii pot contesta numai punctajul obtinut la proba scrisri, (2) La oricare dintre etapele Olimpiadei, 111 urrna reevaluarii la contesiatii, punctajul sc modi rica numai daca intre punctajul initial ~i cel obtinut la reevaluare este 0 diferenta mai mare de 12 puncte, reprezentand 10% din punctajul maxim. (3) In situatia In care la evaluarea initials concurentul a obtinut peste 108 puncte, punctajul final este cel acordat de comisia de contesiatii, indiferent daca este mai mare sau rnai rnic dedit punciajul initial. (4) La etapa nationala, contestarea rezulratelor obtinute la proba scrisa se race prin cornpletarca de catre elevul concurent a forrnularului pus la dispozitie de Comisia Centrals a Olirnpiadei, pc care II VOl' sernna arat acesra, cat si profesorul insotitor al lotului. AI't. 13 (1) La toate etapele Olirnpiadei, nu se admire depunerea contesratiei de catre alta pcrsoana (pari nte, pro fesor inso]] tor, co leg etc.), 111 absen]a elevul u i In cauza. (2) La toate etapele Olimpiaciei, rezultatele finale se comunica III cel mull 24 de ore de la incheierea perioadei desti nate depuneri i contesiati ilor. 4

5 CapitolultronmiedaVTSRPONMLIHGEDCA V Selectia elevilorii~inorma de reprezentare Art.14zxvutsrponmljihgfedcbaZVUTSRPONMLJIHGEDCBA In vederea participarii la Olimpiada, la nivelul Cornisiei judetene, se va stabili 0 norma de reprezentare III functie de perforrnantele individuale (pentru etapa pe clasa/scoala) $i In funciic de nurnarul de elcvi al unitatii de inva\amant ~i de perforrnantcle acesiora la cornpetitiile de profil, pentru etapelezvutsrponmljigfedcbatmldcb localli/pc sector ~i judeteanat«municipiului Bucuresti. Art. 15 (1) Norma de participare la etapa national a este de un elev pentru fiecare nivel de clasa/iude], prirnul in ordinc valorica, respeciand punctajul minim prevazut de regulament. (2) Municipiului Bucuresti este reprezentat la etapa national a a olirnpiadei de care 6 elevi pentru fiecare nivel de clasa, primii In ordine valorica, respectand punctajul minim prevazut de regularncnt. (3) Judetele ai carol' elevi, cornponenti ai loturilor, au obtinut in anii anteriori premii ~i mentiuni la etapa inrernationala a Olimpiadei de Lectura, conform Metodologiei-cadru de orgauizare si desfasurare a competuiilor scolare, In terneiul existentei etapei inrernationale a cornpetitiei, VOl' putea decide asupra celei mai bune forrnule de reprezeniare, fara a depasi nurnarul maxim de sase elevi/jude], respectiv 26 de elevi din municipiul Bucuresti, nurnar calculat in cazul III care S-au obtinut doua premii I sau patru prernii II sau III si/sau mentiuni. Deciziile privind cornponcnta lotului judetean/ al municipiului Bucuresti vor fi asurnate III scris de Comisia judetcana/ a rnunicipiului Bucuresti de organizare si de evaluare si VOl' fi validate de MEN. (4) Nu se admite transferul locurilor de la 0 clasa la alta, In cazul In care norma de participarc csie de un elev pentru fiecare nivel de clasa/judet, respectiv, cle sase elevi pentru municipiul Bucuresri, (5) Pentru calificarea la etapa nationala, In vederea evitarii situarii pe acelasi loc a doi sau mai multi elevi cu puncta] egal, dupa finalizarea evaluarii initiale, respectiv a reevaluarii la contesiatii, inain!e de desecretizarea lucrarilor, Cornisia judeieana/a municipiului Bucuresti va stabili critcrii de departajare, validate de presedintele executiv (inspectorul scolar de lirnba $i literature rornana din cadrul inspectoratului scolar), apoi va opera dcpartajarea, prin aplicarca criteriilor adopiare. (6) In urrna slabilirii ierarhiei la etapa judeteana/u municipiului Bucuresti, prin aplicarea criicriilor de depariajare, se cornunica rezultatele initiate, prin afisarea pc clase, III ordine alfabetica. (7) Dupa eventuala reevaluate la contestatii, se afiseaza rezultatele finale $i se cornunica lista elevilor care vor participa la etapa nationala. Art. 16 Calificarea elevilor la etapele superioare ale Olirnpiadci este conditionaia de obiincrea unui punctaj minim cle 100 de puncte. Art. 17 Nurnarul profesori lor insotitori ai 10tuJui reprezentat iv aj fiecaru i j udet/al rnu nicipiulu i Bucuresti va fi calculat astfel inca: sa fie respectata norma legala III vigoare, de Ull profesor pentru to elevi. Art. 18 Cornisia judeteana/ a municipiului Bucuresti va transrnire judetului uncle se va dcsfasura etapa nationala, baza de date privind elevii calificati, III terrnen de cel mult JO zile de la incheicrca etapei judetene/pe municipiu. Art. 19 Prograrnul desfasurari: etapei nationale a Olimpiadei va f propus de catre inspcciorul scolar de lirnba si literarura romana clin judetul gazda $i avizat de Directia Generala Eclucalie Timpuric, fnvatamant Primal' ~i Gimnazial (DGETIPG) din MEN. 5

6 Capitolul VI - Premierea Art.zxvutsrponmljihgfedcbaZVUTSRPONMLJIHGEDCBA 20 (1) La toate etapele Olirnpiadei, ierarhia concurentilor, 111 veclerea prernierii, se stabileste in ordinea descrescatcare a punctajelor finale obtinute. (2) La etapele anterioare etapei nationale, modul de acordare a prerniilor respects prevederile Art. 54. dinzvutsrponmljigfedcbatmldcb Metodologia-cadru de organizare si desfiisurare a competitiilor scolare. (3) La etapa nationala a Olimpiadei, la fiecare clasa, se acorda care 3 prernii (de regula, un prerniu I, un premiu II $i un premiu III) si un nurnar de mentiuni reprezenrand eel mult 15% din nurnarul participantilor, acordate cu respectarea stricta a ierarhiei valorice $i a conditiei de puncta], dupa cum urrneaza: peste 90 de puncte, pentru prernii peste 80 de puncte, pentru mentiuni. (4) La etapa nationala a Olimpiadei, ln situatia in care punctajele finale sunt egale, prin decizie motivata, Comisia Centrale aplica urmatoarele criterii de departajare, III vederea acordarii unui singur prerni u/clasa: pu nctaj u l obt inut pentru redaciare (proba scrisa) punctajul obtinut la Subiectul I B (proba scrisa) punctajul obtinut la proba orals Art. 21vtsrolifecaUG (l) Cornisia judeteana/ a rnunicipiului Bucuresti, respectiv Cornisia Centrala, elaborcaza criteriile de acordare a prerniilor speciale $i Ie comunica, prin afisare, (2) Prerniile $i mentiunile se acorda de catre MEN, CLl respectarea legislatiei In vigoare. (3) Prerniile speciale pot fi In bani, carti, obiecte de birotica $i papetarie, excursii, tabere, at~\t In tara, cat si In strainatare etc. si sunt insotite de diplome acordate de societati stiintifice, asociatii profesionale, universitati, autoritati locale sau alti sponsori. (4) Prerniile speciale pot fi acordaie independent $i nu dubleaza prcrniile $i mentiunile acordaic de MEN. Capitolul VII Dispozitii finale ~i tranzitorii Art. 22 (1) Dupa stabilirea listei elevilor care participa la etapa nationala, fiecare inspector de specialitate organizeaza, la nivelul inspectoratului scolar, 0 intalnire CLI elevii calificati pentru etapa nationala, cu profesorii lnsotitori ~i cu parintii elevilor minori, In vederea instruirii acestora pentru participarea la etapa nation ala. (2) Elevii participanti la fiecare etapa a olimpiadei VOl' avca asupra lor carnetul de clcv eu fotografie, stampilat pentru anul scolar in curs, sau buletinul de identitate, ca document ncccsar profesorilor asistenti, pentru verificarea identitatii concurentilor. (3) Elevii participanti la etapa nationals a olimpiadei VOl' avea asupra lor $i avizul epidemiologic eliberat de rnedicul de familie cu ccl rnult 48 de ore inainte de tncepcrca cornpeutiei. Art. 23 (1) Profesorul clelegat pentru a insoti lotul judetului/al rnunicipiului Bucuresti la erapa nationals raspunde In privinta supravegherii elevilor pe 10ala perioada deplasarii acestora la etapa nationala a olirnpiadei $i In tirnpul desfasurarii acesteia. (2) In cazul In care farnil ia unui elev doreste sa-i insoteasca la erapa IHl\ionala, inspectorul de specialitate solicita parintilor 0 declaratie pe propria raspundere, prin care acestia iau cllno$tin\a de 6

7 .. programuf ofimpiadei ~i I~i asumazxvutsrponmljihgfedcbazvutsrponmljihgedcba respectarea acestuia, precum ~i supravegherea efevufui. (3) In cazul In care unul dintre efevii din fista cornunicata pentru etapa superioara nu poate participa fa concurs, directoruf scolii/ inspectorul de speciafitate de fa nivefuf inspectoratului scolar va/vol' comunica, prin adresa oficiala, centrului de organizare $i desfasurare a etapei, numele, prenurnele urrnatorului elev din ierarhia clasei care II va inlocui. (4) Nu se adrnite suplirnentarea numarului de locuri acordate scolii/localitatii/ judetului, In afara situatiei prevazute [a art. 15.tronmiedaVTSRPONMLIHGEDCA Art. 24 (I) Toti elevii participanti fa etapa national a vor prim i 0 diploma de participare, conceputa si realizata de inspectoratul scolar judetean gazda. (2) Profesorii insotitori ai elevifor de la etapa nationals din fiecare judet/municipiul Bucuresti vor primi 0 adeverinta de participare, eliberata de inspectoratul scolar judetean gazda. Art. 25 Elevii care s-au situat la etapa judeteana a olimpiadei pe primele 5 locuri, pot opta sa participrs la etapa nationals a Concursului national de interpretare transcurricularazvutsrponmljigfedcbatmld lonel Teodoreanu, In lirnita locurifor disponibile. Art. 26 Comisia centrals aproba, prin vot, lotul olimpic largit af Rornaniei, pentru participarea la Olimpiada Internationala de Lectura. Lotuf olimpic largit este compus, de regula, din efevii care au obtinut premiile I, II si III la etapa nationala, atat la Olimpiada de fimba $i literatura rornana, cat si la Olimpiada de lectura- Lectura ca abilitate de via/a - LA V. Prin decizie rnotivata, Comisia centrals Ii poate include In lot si pe elevii care au obtinut, In anuf anterior, premii sau rnentiuni la etapa international a a olimpiadei, cu conditia ca acestia sa participe fa editia curenta a olimpiadei nationale $i sa obtina minimum 80 de puncte. Art. 25 Pentru participarea la Olimpiada Internationala de Lectura - etapa internationala a cornpetitiei, elevii cornponenti ai lotului largit vor sustine 0 proba de baraj, con stand lntr-o proba scrisa, conceputa pe structura probei de la Olimpiada lnternationala de Lectura. Proba se va organiza, de regula, la sfarsitul perioadei de pregatire a loturifor largite reunite afe Rornaniei, alcatuite din lotuf de fa Olirnpiada de limba si literatura rornana $i din lotul de la Olimpiada de lectura - Lectura ca abilitate de via/a - LA V. DIRECTOR GENERAL, Mihaela- Tania IRIMIAvtsrolifecaUG vu~' INSPECTOR Manuela-Delia GENERAL, ANGHEL Str. General Berthelol nr , sector 1, , Bucurestt Tel: ' , Fax: