Colegiul Tehnic "EMANUIL UNGUREANU" Plata lancu Huniade, nr , TIMl$0ARA Tel./fax

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Colegiul Tehnic "EMANUIL UNGUREANU" Plata lancu Huniade, nr , TIMl$0ARA Tel./fax"

Transcriere

1 Colegil Tehni "EMAUL UGUREAU" Plata lan Hniade, nr , TMl$ARA Tel./fax r. inregistrare: 8 2_?::,g / 2' "._ff 2.LJ!r Apbat diretor, Pf. Mie ;}( " Daniela PLAUL DE ACTUE AL ' COLEGULU TEHC ''EMAUL UGUREAU'' Oezbatt i avizat in Consilil Pfesoral din data de: :) r X11 ). old Apbat in Consilil de adrnintstratie din data de: ;z, i 2D.?

2 CU PRS PARTEA. COTEXT MSUEA $1 VZUEA $COLii SCURT STORC PROFLUL ACTUAL AL COLEGULU TEHC "EMAUL UGUREAU" TMl$ARA AALZA REZULTATELOR AULU $COLAR a. Rezltatele elevilor la examenele nationale 6 b. Rezltatele elevilor la olimpiade $i onrsri solsre $i exirasolare 6. Ativita\i extrasolare 16 d. Piete desfasrate de soala 18 e. Rezltate in domenil administrativ COTEXTUL ATOAL OBECTVE $1 PRORTAT REGOALE $1 LOCALE 35 PARTEA. AALZA EVOLOR AALZA MEDULU EXTER AALZA MEDUL TER COLECTAREA $1 AALZAREA DATELOR-AUTOEVALUARE TER.A REZULTATELE PROCESULU DE AUTOEVALUARE- CEAC AALZA SWOT REZUMATUL PRCPALELOR ASPECTE CARE ECESTA DEZVOLTATE 61 PARTEA ll. PLA UL OPERATOAL COTEXTUL OPTULE STRATEGCE /ACTULE PLA UL OPERATOAL PLAUL DE PARTEERAT AL $COLll PETRU PROCESUL DE COLABORARE CU OPERATORll 76 ECOOMC! 3.5. PLAUL DE DEZVOLTARE PROFESOALA A PERSOALULU 84 PARTEA V. COSULTARE, MOTORZARE EVALUARE REZUMAT PRVD MODUL DE ORGAZARE A PROCESULU DE COSULTARE VEDEREA 87 ELABORARll PLAULU 4.2. ORGAZAREAACTVTATLOR DE MOTORZARE. EVALUARE $1 ACTUALZARE A PLAULU 87 2

3 PARTEA. COTEXT 1.1 MSUEA S VZUEA SCOLll Vizinea Colegili Tehni "Emanil Ungrean" Motto: "lntormatia n este noastere. Cnoasterea vine din experienta " A. ESTE Formarea ompetenfelor e/evilor pentr o trenzitie mai bna de la oala la viafa ativa, dezvoltarea arierei si invafarea pe tot parrs/ viefii, pentr o insertie rapida in soietate s! pe piafa mnii. Avand in vedere diversifiarea permanents a ererii pe piata de mna, dlnarma in sadere a ifrei de solarizare i neesitatea irnpliarii adrninistratiei pblie $i a agen\ilor eonomi in realizarea edatie $i ptee soiale, nitatea noastra i$i ppne sa se adapteze nevoilor soiale ale omnitani, prem i standardelor epene, ormand tineri ativi $i reativi, abilitati de omniare $i oprnetente antreprenoriale. Misinea Colegili Tehni "Emanil Ungrean" Motto: "Stradinta de azi reprezinta ea mai bna pregatire pentr maine' H. JACKSO BROW Coala epeana are ofera benefiiarilor ei o edafie de alitate, otesptstoete nevoilor de shimbare ale soietatii i eritetor piefei forjei de mna in Romania i in Uninea Epeana. in masra in are politia nei tari este axata pe dezvoltarea drabila, reformele solare apar a o neesitate. Orie dezvoltare prespne oameni pregatiti sa o realizeze, pfesionisf de toate ategoriile, iar soala este ea are ii preqateste, Dezideratl are se impne a fi avt in vedere astazi, vzeaza inzestrarea elevli n ansambf strtrat de ompeten\e de tip fntional. Aeasta marheaza treerea de la n enilopedism al noasterii, imposibil de atins in ondi\iile de astazi. and mltipliarea informatiilor se petree o viteza exlraordinara, la o lra a atinil ontextalizate, are prespne apliarea optima a nor tehnii $i strategii adevate. $oala va trebi sa raspnda mlt mai apliat enntelor soiale e rmeaza a fi formate de elevi i in aelasi limp, sa asigre orelarea on\intrilor invatarii aeste ompetente. Astfel dommanta ativitatii didatie tree pe asimilarea instrmentelor de prelrare $i aesare la n nivel sperior al intormaei, absolt neesata integrarii absolventli in viata soiala si pfeslonala, Raspnzand erintelor i nevoilor soietatii rnanesti atale, omnita\ii loale $i politiilor de retorma pmovate de minister, personall didati de la Colegil Tehni "Emanil Ungrean" Timisoara, ii ppne formarea ini\iala i ontina a ttr elevilor are sa fie apabili sa faa fata pgreselor $i dinamiii atale a ativita\ilor speifie domeniilor pentr are snt solarizafi. Grpl de interes onstitit la nivell solii (elevi, parinti, pfesori, agen\i eonomii, manageri), are a sop formarea nor ompetente de noastere, de exete i soiale are sa permita o integrare soio-pteslonala adevata. Elevii vor fi lndrrna] pentr a partiipa la ppria lor eda\ie, eea e ar rests efiienta olaborarii dintre pfesor i elev. Pfesorii $i elevii plarnfia imprena, stabiles obietive, rnonitorizeaza pgraml, stabiles sesele $i eserne. 3

4 Apliand tehnii moderne de mna nteletala, dezvoltand parteneriatl ativ operatorii eonomii de pfil i o oferta edationala adaptata nevoilor aestora, oferim posibilitatea elevilor $i absolventilor nosm sa fie deshis nei torrnari ontine, are sa-i faa apti sa se inadreze in soietatea viitorli, soietate raordata la valorile epene. Unitatea solara ii ppne sa asigre dezvoltarea arierii, resterea gradli de opabilitate i atonomie. prnovand-se rmatoarte valorii../ Egalitatea de sanse./ Dialogl./ Responsabilitate./ lntegritate./ Colegialitate. 1.2 SCURT STORC./ in 1789 instit\ia a fost fondata a soala pentr enii;./ Tn septembrie 1878 devine soala de 2 ani pentr enii in domenil indstrial;./ n e delarata.soala de arte $i meserii" de gradl (prin ordinl al Ministerli lnstr\inii Pblie din Bdapesta);./ intre 1882 $i 1883 fn\ioneaza a $COala de 3 ani;./ in 1885 partiipa nele pdse la o mare expozme indstriala la Bdapesta nde nele exponate ale sof a obnt marele premi;./ in 19 soala are a fn\ionat in diferite ladiri din oras, se mta in atala ladlre onsirita intre anii ;./ intre anii soala fn\ioneaza 2 setii: rnana $i rnaqhlara;./ La 1 septembrie 1934 Ministerl lnstrtinii Pblie din Bresf a transformat soala in.soala Sperioara de Arte $i Meserii";./ Tn 1936 devine Liel ndstrial pfill: fier, lemn, onstrtii;./ n $oala Medie Tehnia de Energie Eletria;./ in perioada s-a transformat in,,grpl $olar de pe langa intreprinderea Eletmotor";./ Din 1974 devine.. Liel ndstrial Eletmotor" $i apartne M. C.M;./ in 1995 devine Grp Solar ndstrial "Emanil Ungrean, prtand nmele inva\atli banatean aria i s-a ridiat n bst omemorativ in parl din fata lieli../ Soala Epeans in perioada , $i Ca$1igata o noa andidatra pentr perioada / Colegil Tehni "Emanil Ungrean lnepand

5 ., Colegil Tehni.. Emanil Ungrean" are o pozie entrala in orasl Tirnisoara Deserveste zona orasli ;:;i alte loalitati din Jdetl Tlrnis si otera instrire in pfilrile serviii $i tehni, nivell de alifiare 3 ;:;i 4. Forma atala de inva\amant este lie pfil tehnologi. 1.3 PROFLUL ACTUAL AL COLEGULU TEHC "EMAUL UGUREAU" TMSOARA ' in anl solar Colegil Tehni "Emanil Ungrean" asigra pregatirea elevilor in rmatoarele domenii: LCEU TEHOLOGC zi L pfill tehni domenil eletri, etetnla ;:;i atomanzan. eletmeania L pfill serviii - domenil eonomi $i trism iv AT AMA T PROFESOAL de 3 ani J.. pfill tehni: domenil eletri $i eletmeani.!. pfill serviii: domenil omert ;:;i trism LCEU TEHOLOGC seral J.. pfill serviii - trism Distribtia efetivelor de elevi, in ntie de filiera, pfil, domeni, alifiare ptesionala este rmatoarea: R. PROF L SPECALZARE/ UMAR ELEV CLASA CRT. CALFCARE SCRS l ULTMA MEDE 1. 9A Tehniian in ativita\i eonomie Tehniian in ativita\i eonomie 5

6 3. 9C Tehniian in trism Tehniian in instalatii eletrie E Tehniian in atornatizari F Tehniian in teleomnialii G Tehniian in teleomniatii H Tehniian operator tehnia de 29 all TOTAL CLASA A X-A A Tehniian in ativita\i eonomie Tehniian in ativitaf eonomie 11. 1C Tehniian in trism adient Tehniian in atomafizsri i 1E Tehniian in instalatii eletrie F Tehniian eletmeani G Tehniian in teleomniatii H Tehniian in teleomniatii Tehniian operator tehnia de all TOTAL CLASA a X a A Tehniian in ativita\i eonomie B Tehniian in ativita\i eonomie 2. 11C Tehniian in trism Tehniian in atomafizari E Tehniian in instalatii eletrie F Tehniian elettehnist 23 '! 6. l G Tehniian in teleomniatii H Tehniian operator tehnia de all TOTAL CLASA a X-a A Tehniian in ativita\i eonomie Tehniian in ativita\i eon om ie C Tehniian in trism Tehniian in atomatizan E Tehniian in instalatii eletrie F Tehniian eletmeani G Tehniian in teleomniatii H Tehniian in teleomniatii Tehniian operator tehnla de all TOTAL CLASA a X-a 24 TOTAL LCEU Z 861 6

7 35. 9P1 Comerlant-venaalor P2 Lrator hotelier P3 Eletriian exploatare joasa 24 tensine/eletmeani tilaje si instalatii indstriale TOTAL CLASA A X-A 74 PROFESOALA 38. 1P Comeriant-vanzator TOTAL CLASAAX-A 28 PROFESOALA P Comeriaot-vanzator TOTAL CLASA A Xl A 27 PROFESOALA TOTAL PROFESOALA Seral trator hotelier 19 TOTAL LCEU SERAL 19 TOTAL UTATE 19 elevi + 1 elev adient 1.4 AALZA REZULTATELOR AULU SCOLAR a) REZULTATELE ELEVLOR LA EXAMEELE ATOALE Pentl de pmovabilitate a examenli de baalareat: sesinea inie-ilie 218: 5 % sesinea agst -septembrie 218: 28 % Pentl de pmovabilitate a examenelor de ertifiare prtesionala: - nivel 3: 1%; - nive14:1% b) Premiile obtinte de elevii Colegili Tehni "Emanil Ungrean" la onrsri jdetene i nationale in anl solar

8 w C3 rx: < 1- w rx: a.. en :: ::> z ljj _J ::J CJ> z ljj z ljj o, :: ::::) ljj :e a:; a. E...- ::> (!) ljj C:.Q 1 : (!) :g ts ljj.q> l 1 ::> _J ::) ::::) _J ::::) z a:: a.: <( ljj -, ljj l o a::: o, eo...- z.. Jg..- q "' <"" <O q -- <O,._ ::>,._ i "O "C l\l ::; o (Cl w :J : v;. ('ti <( m 11 z. ljj a.: <( O:::::> e ;:, 1-» ljj - <( o» (.) z - Cf) z ljj :: ljj z ('ti - <( - o» rs....e <( a::: = (.) (Cl z: > o_j (Cl - >- ;, -><= ::J <( oo ::!: o,.s >-..><: :J _J - a_ a.. (/) _J ' ::; <( <( 5 a...a i z. ><ti E E _J--.2 a_ <( :. - l "O 1 L.. s: ;, 18 lj ('ti 1 (' :: : "O : ('ti,.,,. ('ti : ('ti <( x <(. z <( ::; ('ti 2 Ji.!:2 g (X)..- z lo q -..- "' "' M w <( ::> z > (1) w "O a..;::! "E.:: - ><ti :J ('ti "O : o o x :s en=> ' - ('ti (.)... :J _J g>. ffi ::::) lij -..=-=o :J o» > E UJ E i= ljj. - 5 : 1 :s L.. :: ' ('ti 8 <( -, o (/) -...!'- : = (1).Q. g._ -.!!? ('ti w 2 6.s ('ti :: > a.. ('ti en E :: o:r e (1) g ::..- M v,lri 5z---"--l.... l_j

9 ..- C) l.i') C) "'1"..-.o - ("")..- o..- C) l.i') q "'1"..- o ("")..- o..- C) l.i') q "'1" r- r ("").,... o.,... to C> o..- o...: e ("") r::: o o..- C> ( C> r- S5.o o..- <.D...: e!,e r o.o o..-.o...: e..- -,.._ o.o o..- o q r- r::: o.o o.,... C> to q,.._ e.o o.o :J o (/)- : QJ -. E ::l ::l _J _J ; -- ::, ts - (/).g 3 eo =..o.. > Q.) - e ::::l : 8 3 ::::l : <.).e CU O> C.f) <( CU. s : :r: : w - 2.e l z ::::i -, 3 :J : <.). ) :.::::i J:;- : :5.. :r:: : w o Q.> -.. z ::::i -, 3 ::::l : <.) a, :.::::i > :5.. :r: W - Q.> -.. z ::::i -, 3 :J : <.) CO.!2 e s : (l) :r: "'Ow 1- :go --.. z :J - -, :J ::::l 8 CU - E QJ :r: "'O w 1- o --.. z :J - -, ::l ::l (.) tl. E s (l) :r: "'O w 1- :go -.. z ::::i -, 3 e :J (.) CD x (.) x <.) x -. ::::l ::l - : O> (l) QJ.._ (.) 5, C :;;: :::i Q.) = - ::l Q.) (l) -o E 3W - o x: w > CO ::l (l) E ::::l :r: x t:: <(.._ ::l s o <( x.::.:: t::.. :; "' :;;:. Cl. "'O : (/) (.).2 > : S!>.!;; <( 2 (l) --' o..-

10 o... U"')... s,.._ o... i <::! U"') o... U"') i o... U"') = U"') o... -e... o... -e- o C'O i e w :::::i.s....s >CO ; :.Q E 2 : "5 ::::i 8.,,-. ::C. C >CO,..:: - U) -..- C'O.!!!--.:! 8 E en = J!:! -, <...)O : U) - - _J g>(!) :: z 5W - ::::io w :::::i l- g = o:i: - ' >C'O J!:! - ) : w o, C'O (l).... E C'O i _J <U w-o :i: : (/) - - _J g>(!) :: z 5W -:: ::::i w a l- e: = o - >C'O C'O > Ql - ) C'O ::. w ) C'O (l)..._ E <1l - i _J C'O Ql UJ"C :C : (/) - - _J g>(!) a:'. z 5W - a o w :::::i l- g = o <...) - >CO C'O ><1l J!:! - ) C'O : w o, C'O Ql..._ E i_i - <U w "C l.!i-::e E =.!::2 :: >C'O -,. (/) : -..- C'O en-::; o.e o,o = J!:! -, oo C'O : : (/) - o,..j Ql (!) a:'. z 5W -::i:: :::::i <...) w a - C: o - - o::: C'O J('O... >C'O : - C'O ) Ql : --w Ql C'O "g. E C'O - i _J ai w- - - (/). o». - - E E =.!::2 1 - ::.!::2 C'O - ><n -,. -,..::- -r--..-o <i- ::; v;. " EOl EOl = J!:! = J!:!.., -, oo <...)O (/),<1> (/) : :: U) - - _J g> o a:'. z 5W -:i: :::::i <...) w B t- : o - - o C'O :: - en -w <U "g. (l) : E i _J C'O Ql UJ"C : 5 "5 - :: :: :: a Ci) C'O o, : C'O s (l) "C.a C'O o, C'O w.!:!! ) :.:::; >..><: : ::; a..... C'O C'O :.s: C'O ii). x > :: x x C'O Ql e t'. t'..q.q :: :: ::::i :: ::::i :: :: E.s E <.) >.E J2 C'O :: m... _J (!) :::::i <( _J :::::i (!) <( :::::i ::; 2..:: 2 (/) > "C..:: 5 5 "C :: C'O (l).!!! g>.!!! ;::: ) (/) Ci. > Ci. 5 :5.Q.Q a CD m -e : CD o CD >C'O (l) o (/) :: (l) Ql : ::::i ::::i - : Ql ; -e- U"') (,.._ eo ) i... ("") "' "' (l)

11 o... M C> o t;;2 C> r- l() o..-.9l "2 Cl : Cl Q.) a. o... o... C> "! C> o o... C>... C> O')...._- >CU Cl.. 8- V.2 v;. )( n::j V V :::l :::l Q.) > > ; : >.Q.s :n >(1' tj) :5 ffi 5 <..) 8 - ;; 8 - Q.) V Q.) ; ::: : g >CO >CO V. ;. a. - -o : :::l Q.) a. V Q.) -o = Q.) g- tj) ->CU V (.).2 U5- E i. = 8 Q.) V - Q.) ;o ::: g >CU >CO V. v;. Q.) a.. Q.) n; -o : <1> :::l "'O o.s (.)"'O = g- V -, V U.2 U5- E - ;; 8 Q.) V - Q.) ; 13 : :: ' >CU ().. ii). Q.) a.. - = :::l : : tj) Cl.. Q.) o-o = () g- tj) - )( v» (.) :::l : - :::l U5- E..!.. 8 o» ::; - - Q.) :::i_ i:::: 8., en : es >C'O.. - Q.) C'O "O.2, =- C'O a.. z -g a. C'O V C1: "E - o (.) ::2 - ) :.:J >..><:.s :::l o, a; ) <( () : x :::i - :. - <.'.) fil - : <C a.> -- Q.)... "O "'O : o <( (.) :::l a::: (ti : ::2 a. - : (.) - Q.) = (.) (.) - ::.o.o Q; : <(.S.._ Ci> rn -o :::i o - "V> E._ - Q a:: o» := :. :2.9l :::i x: C) :::i :::i ::l! eo (.) ni (..) Z.!l:! - g: - - :::= "._ ti o.o -o - :::i a.> -._ : ()- '._ :2 2 ;. o ::g 8:. :.:J -o o a <( a.> O U a.>..._ - :::i : V>- a.> -OV a.._... ::::i - - = """' -o -o : a> a.> o g.. a.>-"""' : : o : CO en '-W LL =- :::i._...,. -'- > (.) o - l() <.O - Q.) ::.2 Q.) :2 Q.).2 () :::? en Q.) :.2 :2 C> M Q.) :.2 Q.) :2... (")

12 .,....-.,....,....-.,....,....,....:> -er -.i "<T M C"'") q q M q o "<T "<T M,._.,....,....,....,...,._ o» (/)- (/)- o» o» o» )-.E.E.E E.E.E.E r- - - r-... r- r- -, --, -, -, -, -, -, (/) en U) U) en U) U) -, <.) o» - g.2 ::: :::> t o : a. <1> U) a. : 2. <1> - :.P- ::J - Z o eo a. - <1> a..5..!. en- s (/) e 8., :: t (_) en : <13 >CO 2- <1> : -.2. Z eo ii) a..5..!. o <.) en- => "'5 > t.d 8. g> en ' <13 Cll 2 <13 =-a. o :z: ii) - a. E..!. : 8 ; en- - (/) :::> o :; E t_ 8. en o >CO.. o : o -2- z ('O.2,. g_ a..5 ii)..!. <13 <.) en- en 5 :: > t.. C') a. :: o a:: <13 >Cll ffi <13 <1> : --.Q -.a :z: a. - o - - <1> Cl.. E '..!. o 8 en- CO - ; E i::::: (/) 8. : (./) 2 t),q >CO C: C O <1> ;; -g z a. -g a. <1>.s o <1> C') - <1> : o en <! o <1> : o (ii C') : «<1> : : o - - <1> <1> -..: en :::> en : : - o <1> -.s: <1> iii : "' "-' : : - - <1> <1> -..: C') :::> en : : <! <1> - x: <1> iii "' "-' : C'O : C'O <1>.g <!) 2 : vi o - o o..8., - : : - <1> -- : : a. o =i.«;:! o : =!::::: : <1> = : o en = B E h.. s: e <! <1>.9 = E en a tj> tj>-<i:: U - x = a> O.9..o o <( - : E o o.. o - - tj> a>.;..; o CO - <1> O> -- :::> > <1> a> 9':;.!!!.2 <! <1> > o : : len <! ::::1 : -g, :r: o x en -... : >.: <1> :.C: : => o - = - :: Cl> <.) :::> (_) U := CU ()- C: :: C) C:. :: E - - ::::1 o, E i; :- _ : E : (il - => o :. en > 1 a> o 5 s e..o o» o o ;:: 31. :; > 2: E 2 o. 9- CD a.. i; <1> -g, <!.._.\g U O a.. :9 CL - "'5 f5 o- a.. -- U) ::::1- - : o..o tj> en ::::1 -:- _ : -._ : i; <1> :._ <1> _ - = o..!!:! en o a>.2 ::::1 ::::1._ <1> (/) CO o w o : : : : a. - a:: > -._ :::> x ;::: :1:J..o <1> E.-.: o ;g.b. o -..o > qj ::; o..!!:! :n o > -o ::; ::::1 E._ U: a. ::::1 o : o..j <! ::::1 <!)O>owo<.9 o E<!)o.. a:: _J a:: w a::o > :.::! M o M

13 o...- (].).::; 2.D L...L.. o...- o...- eo C> ::i ;;; C") C> a) :5.!!;! - :: ) (].) > o :: CJ- > 1- (].) (J : --..C - :.::! ) > :: U (ti-.= > (J (].) - :: s: "(i) - ) >.::! <l>= 8.= > (J (].) Cl s: :: 1 (i) - :.::! l - (/) :: (...) (ti-.= > (J (].) - x: :: -- t-=- CU CU a. o: ;;, ::i :: >"-.D OE s- :.= o s..qc' (].) s: '- a. - ) > ::i '- ) ::i.9 (J ::.. oa...9l r:: -m a; (J ::i - - -g w_ (].).;:: -o - C:: >CU - =- :: zo _ ::i a. ::i (].) (J.!::; :: :: 8<( z <( w 1- w CJ > :::) --, a:: Wl- 1- a:: z <( -o _, z :::) :r: (/) w a:: ::> z z <( w 1- w :::) Ci w - > z (].) - _,. ::::> 1- o» a:: a:: <( :::) oz z :r: ow!;- 1 :::) --, a:: w - > z - ::::> b:'. (/) <( _,. o oz ow z :r: or z <( w 1- w :::) Ci w - > z - _,. ::::> 1- (/) a:: a:: <( :::) oz z :r: ow (...)!;-. ) :.::J :: :5 a.. o, :.::J :: :5 a.. x 2 "O :: x <1> <( ::i 5 () CO (J >CU - 'E :: - -6 <(w ::; a. ::i J!! <(o -.::! :?! (].) :.::!

14 ) ACTVTAT EXTRACURRCULARE ' Ativita1i edative extrarrilare si extrasolare r. rt. mele ativitatii. Pfesor oordonator Clasa mar inregistran 1. Consml responsabil! Erdei Elvira XA 5879/ Lmea mea in imagini, onrs foto Ptnoky L elevii solii 1472/ Zia Epeana a limbilor Cordas M si Pantelimon M X-X 4447/ Orbles Fit Patriia, Gihii Zia Mondiala a Trismli Minodora elevi trism 4528/ all boboilor dirigintii laselor toate lasele 54/ lmprena de Thanks Giving Vostinar Roxana Georgiana / Vizionare film Vostinar Roxana Georgiana Jori de atonoastere vosnnar Roxana Georgiana / Frtna, Povestire dpa Orbles-Fit Patriia Vitoria 9C Shakespeare 5272/ Chirita in Vaanta, spetaol Orbles-Fit Patriia Vitoria 9C 5536/ Film Halloween Orbles-Fit Patriia Vitoria 9C 5535/ Orbles-Fit Patriia Vitoria Savoi Lara ioleta 9A, 9C, 9D, Boleant Daniela Fioria Mobilizatn, lmprena ajtam 9E, 1A, Bindari loan Romania sa respire 1D, 1P, Ptnoky Ligia Mina 11E, 11P2, Grin Georgeta lonel rina 5445/ Vizionare Spetaol Savoi Lara ioleta extraordinar de Crain 9D 16267/ Chirita in arnaval, piesa teatr Vit Daniela 9F 5273/ Dragomir Liliana Doxia 15 Alooll n te fae mare! Cheia Lpes tminita Silvia 1A, 18,9P 463/ e la tine! Gheorghita loana 16. Prietenie si olegialitate, Boleant Daniela Fioria 1D patriotism 4673/ Pensinea mea tristia Sirb Diana Violeta 11A 4717/ Completare CV Epean Pantelimon Mirela / Vizita galerie de arta Ptnoky Ligia Mina 11 E lrnorena la film Ptnoky Ligia Mina 11E 6476/ Panol Franofoniei Cordas M, Toader L elevii solii 264/ Primavara imprena Vil Daniela XF 24/ lmprena la film Popa Elena Xl8 22/ e oreatim de 1 martie Ptnoky L si Onea Angela elevi1 solii 13/ Ptem omnia si altfel Ptnoky Ligia XE 96/ Eo deoratini lone! rina, Lpes Lminita X8 279/ Seret Santa. Lpes Lminita XB 28/ Hor of ode Lpes Lmmita XB 5878/

15 Ora de ET Lpes tmmta XB, XP Gheorghita loana 5653/ Exrsie Arieseni Gihii Minodora X J Spetaol teatr Gheorghita loana 11x P l 5411/ Spetaol Cir Gheor hita loana XP 5765/ d) PROECTE OESFAURATE DE COALA in perspetiva obietivelor strategie pe termen lng in domenil edaei i ormarii pfesionale stabilite in,,et 22", soala noastra a deps efortri ssjnte in indeplinirea rmatoarelor \inte: pmovarea ehita\ii, a oezinii soiale i a etateniei ative resterea reativita\ii i a inova\iei la toate nivelele edationale i de preqatire pfesionala resterea alita\ii i a efiientei eda\iei i formarii pfesionale egalitatea de sanse in atingerea aestor \inte am onsiderat a instrmentl eel mai potrivit ii reprezinta o ornponenta maiora a invatarii i anme invatarea pe tot parrsl vietii i resterea mobilitatii prin intermedil pgramli ERASMUS+ Carta de mobilitate Erasms + VET Piet Erasms R1-KA12-782, "One Step Closer to the Epean Labor Market" 3. Piet Erasms R1-KA Piet Erasms+ 216-l-PT1-KA , Go Erasms+ AEA! 5. Pet Erasms R1-Ka , Motiva ie, ompeten a ompetitivitate, 13. Caravana pentr pmovarea eonomiei soiale si solidare in olile pfeslonale: i tehnie 14. Let's Do t Romania! garant al angajabilita ii 6. Piet Erasms R1-KA , Compene e de mna i via a dezvoltate in ompanii epene 7. Aord de olaborare piet T rialog R1-KA Epean Vaational Skills Week 216, 217, Pgram Capital Filles in Romania 1. Pgram lnterna ional LEAF 216/217, 217/218, 218/219" 11. Pietl STEP UP. BULD yor areer, Erasms+, KA Epa pentr eta eni, A inea 1 -Memorie epeana CTZ-1_217-":; CTZ-REMEM 15

16 15. Piet Consilil Epei-Competen e pentr ltra demorata dialog' interltral 16. Tanar in Epa 17. Certifiat entr de testare ECOL Tinerii spn U disriminarii! 217, Parteneriat eparlamentar Grapini 2. Epeen week of sport- 216, Festivall lnterna ional de literatre LitVest World Edation Fair 23. Consm responsabil 24. Swedish Dads 25. Zia lnterna ionala a dreptrilor omli 26. Zia rnondiala a medili 27. Zia mondiala a trismli 28. Zia rnoniala a sanata ii 29. Zia interna ionala a toleran ei o 3. Zia rnondiala a dreptrilor onsmatorilor 31. Zia mondiala a apei 32. Jnior Ahievement - JAin a Day - Alimenta ie sanatoasa. Sport. Preven ie - - Finan e personale i serviii finaniare - Prevemrea abandonli olar. Este pfesia mea! - Sesl pfesional - Cpmeti ias JA nnovation Camp: 33. Pgram na ional Kids in Teh-ora de net 34. Conrs interna ional "Calator n Epa" 216, 217, Piet "A loneaza" 36. Pgram ivea Like Yorself-217, 218, inva and in Epa- Conrs jde ean 38. Css-border Jnior Roboteh Competition 39. Conrs na ional de piete-parteneriat in eda ie prezent i perspetive Conrsl a ional "la atitdine!" 41. Teatrl Vienez de opii 16

17 42. Pgraml de eda ie finaniara "Sa vorbim despre pia a flnaniars nebanara 43. Formare pfesionala - e Twinning-parteriate ola re epene - Piet CeR-formarea adrelor didatie pentr predarea eda iei interltrale - Open Edation-mpat of Openness - Cooperarea dingre oala i ornpanie. - - Crs Kahoot! - Hor of ode -CinEd 44. Partiipan la simpozioane i onferin e interna ionale - Eda ia ntri ionala i pvoanle lmii ontemporane, Training of Trainers EDUPROSUMMT Tehnologie i reativitate in inva amantl preniversitar - Copill i familia in entrl serviiilor de asisten a solomedlsla i omnitara - Zia intema lonala a serita ii i sanata ii in rnna - Eda ia i noile tehnologii T in Eregine - Exelen a in pfesionalizare prin inva arnantl tehni i pfesional - Envinmental Ptetion and Eologial Edation - English pls Siene - Festivall interna ional de eda ie "Chants, sons sr sene" 46. GeoGebra nternational Jornal of Roman e) REZULTATE i DOMEUL ADMSTRATV ntern at: persoane azate 17 4, din are elevi 12 i sldenf 54. Cantina: Mese servile: 13 persoane la mi dejn i ina; 17 persoane la pranz. Lrari realizate in anl solar : Soala : s-a igenizat salile S1, S2, S3, s-a igenizat oridoarele; igienizare sala pfesorala; s-a amenajat salile din orpl B - CJRAE 17

18 CAMUL $COLii s-a igienizat amerele 1 grprile san!tare din arnin; s-a fat lrari de repara\ii ale membranei aoperisli de la armn; CATA s-a fat reparal $i s-a igienizat blol alimentar. 1.5 COTEXTUL ATOAL, Contextl soio-eonomi $i politi al anli solar este marat de o noa riza e poate pde sh1mbari gre de antiipat in varii domenii iar pgresl tehnologi noaste n ritm tot mai aelerat. Astfel ll solii este de a pregati elevii pentr tehnologii $i meserii e ina n exista lntegrarea Romaniei in Uninea Epeana ofera o seama de oportnitaf inlsiv pe piata mnii, dar impne stringenta neesitatea raordarii la standardele $i erintele epene in domenil edatel. measele shirnbari din domenil edatiei, noile reqlernentari legislative din sfera edatiei, prem $i pesl de restrtrare a sistemli national de edate a onds la reorqamzarea retelei nitatilor de invatamant din Romania. in ltimii ani se onstata o sadere a poplaei solare $i o restere a abandonli solar timpri. Exista mlte motive pentr are nii tineri rennta la edalie inaintea terminarii stdiilor: difiltati de invatare. pbleme soiale sa lipsa de motivatle, de orientare sa de sprijin. Platforma ationala pentr Edatie ( ) vizeaza abordarea intersetoriala $i mltidisiplinara a pblematiii rederii fenomenelor de absenteism $i prevenirii nesolanzan $i abandonli sotar prin impliarea ttr entitatilor are ofera serviii in vederea respetarf $i pmovarii dreptli la edatie $i timp liber al opilli. Prin ativ1tatile ppse, Platforma ationala pentr Edatie este o resrsa a parteneriatli strategi intre setorl pbli, setorl privat, setorl negvemamental. mass-media $i omnitate. Politiile in domenil eda\iei $i formarii pfesionale a fost stimlate odata adoptarea strategiei Epa 22, pgraml fndamental al UE dediat resterii eonomie $i lorilor de rnna, Renosand a invatarea pe tot parrsl vie\ii este esentiala pentr lorile de mna, dar $i pentr resterea eonornia $i partiiparea ttr membrilor soietatii, statele membre ale UE $i Comisia Epeana si-a onsolidat ooperarea polltia in 29 prin intermedil adrli strategi,,edatie $i formare pfesionala 22" (ET 22), in ontinarea pgramli de lr lansat in 21.Edatle $i form are pfesionala 21 O". Obietivele strategie stabfite de Romania, pe baza ET 22 snt: 1. Pmovarea aesli egal la edatle de alitate (eda\ia timprie. inva\amantl primar i sendar) $i rederea ratei de parasire timprie a olii; l Obietiv stategi Diretii de atine pentr Romania 22:./ Cresterea partiiparii, aesibilita\ii $i alita\ii edatiei pentr opii virsta de -6 ani, aent pe eda\ia antepresolara (-3 ani);./ Prevenirea i oretarea parasirii timprii a $COli1 (pgrame remediale, rle flexibile, ai alternative de edape, "a doa sansa", et.), n aent speial in medil rral $i popla\ia de etnie ma;./ Politii de indzme $i prai inlsive in invaiamantl preniversitar;./ lntegrarea opiilor $i tinerilor nevoi speiale de edate in sisteml de invatamant $i failiarea integrarii aestora pe piata mnii; 18

19 lmbnatarea alita\li, efiientei si gradli de deshidere a invatamantli tertlar, pentr resterea ponderii absolvenor de inva\amant ternar: 3. lnraiarea si resterea partiiparii la invatarea pe tot parrsl vielii, imbnataprea ompeten\elor for(ei de rnna, prem si imbnata\1rea alitatii si relevan\ei eda\iei si a sistemelor de formare pteslonala pentr piata for\ei de mna;./ Cresterea atravita\ji sistemli de eate i formare piesonela (ampanii de ntorrnare, onentare i onsere. onrsri pfesionale de ompeten\e. oportnitati de ariera) aent speial pe tiner din medil rral si er de etre rna. v' srsteme de as1grare a alitatii in edate si formare pfesionala, in ontormnate Cadrl Epean de Referin\a pentr As19rarea Calita1../ Polibi bazate pe date de eretare pnvire la aes si partipare la eda\ie de alitate, sopl de a rede prasrea timprie a solii aent speial pe tinerii din medil rral 1 ei de ee ma.../ lmbnata\irea ompetentelor si a sistemelor de formare a pfesonlor formatorilor, managerilor, personalli olii, formatorilor si a personalli de speialitate are ii desfasoara ativitatea in sisteml de edahe 1 de formare pfesionala;../ Dezvoltarea de ontnt edational, inlsiv in formal digital, pmovarea reativ1tatii 1 ombaterea stereon rilor in eda ie st formare tesionala.../ Sprijinirea elevilor are pvin din grpri slab reprezentate si grpri vlnerabile ( o atene speiala pentr e1 are pvin din medil rral) si a stdentilor nontradi\1onali, in vederea resterii aesli aestora la invatarnantl tert1ar, prem i deshiderea de oportnita\1 pentr partiipare la inva\amantl1 sperior a stden\ilor nontradi\ionali 51 ssnerea stdentilor adl\i;../ Aes flexibil la inva\amant sperior, mdsiv pnn renoasterea part1ala a ompeten\elor/aordarea de ree pentr absolvenlii de invatamant lieal../ imbnata\irea gvernan\ei si managementli in 1nst1t\iile de inva\amant sperior in vederea imbnatarii alita\ii metodelor de predare in inva\amantl ter(iar prem 1 dezvoltarea i tikzarea tehnoloqlor movatoare. mlsiv a resrselor edanonale destse. in vederea rearii nei oferte eoatonaie de inalta alitate, mlzand oportnita\i de imbnatare si atalizare a ornpetentelor pfesorilor i eretatorilor, 1 in vederea dezvoltarn ni sistern atrabv de invatamant sperior tehni;../ Sprijinirea interna\ionahzarii invatamantli sperior. inlsiv eretarea avansata 1 mobilita\i;../ Sprijinirea imbnata\irii gradli de relevanta al pgramelor de invatamant sperior fata de nevoile p1etei rnn, inlsiv pnntr-o onentrare sporita pe abilitat1 prem rezolvarea de pbleme reativitate i dezvoltare de abilitati antreprenoriale;../ Dezvoltarea si onsolidarea de parteneriate intre instit9ile de invatamant sperior. medil de afaen si institte de eretare.../ Strategie de invatare pe tot parrsl vie!ii, in olaborare partenerii soiali../ lnstrrnente de pmovare a ahta\ii 1 aesibilitatatii la edatie i formare pfesionala, dezvoltarea ompeten\elor heie i transversale la toate nivelrile eda\ionale i rearea derte de formare flexibile in mteriorl sistemli de eda\ie i formare pfeslonara, prem i intre sisteml de eda\ie i p1a\a mnii:../ Adaptarea edaei formarii pfesionale la erin\ele pie\ei mnii resterea relevan\ei ofertei de edate i formare ptesionala prin antiiparea nevonor pietei mnii i orelarea ofertei ererea, i asiqrarea apliabilita\i1 pes'i de inva\are prin dezvoltarea ormar la lol de rnna prin intermedil pgramelor de eniie, de stagi i mobilitate, inlsiv tranzitie lina de la soala la lol de mna../ intarirea apaita\ii frrzorilor de FP i FPC de a desfasra pgrame de eda\ie i formare atrative i de alitate orelate ermtele pietei mnii, in speial in adrl setoarelor potenpal de restere, in vederea asigrarii omplernentantati strategia de restere a ompetitivita\ii;../ Pmovarea parteneriatelorreteielor in randl partenerilor soali, ompanii si frnizorilor de formare pfeslonata, in vederea resterf aesli i relevan\ei eda\iei i formarii pnn raportare la nevoile pie\ei rnni1;./ Sprijinirea inva\arii pe tot parrsl vie\i., prin dezvoltarea i pt.nerea in aphare a pgramelor de inva\are in ontexte non-formale;../ Sstinerea dezvoltarii sistemelor de invatare pentr adl\i, in onform1tate standarde inalte de alitate; i imbnataprea ompetentelor i abilita\ilor adl\ilor. 1nls1v migran\ii i persoanele in varsta. 19

20 4. Cresterea aesli la eane de alitate prin dezvoltarea infrastrtrii edatie i forrnarf pfesionale, inlsiv la nivell instil\iilor ltrale l edativ.../ Dezvoltarea infrastrtni pentr a asigra aesl la edalia antepresolare i a serviii!or de ingrijire opii in adrl ttr omnita\ilor;./ lmbnatanrea aesli la edate i formare de alitate pentr opii1 din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de ampsri solare si fairtap de transport sotar./ Modernizarea i dezvoltarea mfrastrtrii sohlor. a inshttiilor de invatamant sperior 1 a elor de formare pfesionata, aent deosebit pe medil rral, in onformitate standardele nationa'e de alitate;./ Modern1zarea i dezvoarea eaei si formar pfesnale prin intermedil infrastrtrilor i resrselor sdatonale imbnata\ite (inlzano resrse TC, laboratoare, ateliere ferme de prata pentr olile agriole) aesibile ttr,./ As1grarea aeshn la invatarea pe tot parrsl vietii i a flexibilita\ii ofertei de edate ' formare prin rearea, gestionarea i dezvoltarea platformei na\jonale de inva\are la distan\a i a biblioteii virtale na\ionale TTE STRATEGCE 22../ Rederea ratei de parasire timprie pana la 11,3%;../ Cresterea ratei de partiipare la inva\amantl temar al tinerilor de 3-4 anr pana la 26,7%;./ Pmovarea inva\arii permanente i resterea ratei de partiipare a popla\iei la formarea ontina pana la 1%. Din perspetiva PT - este de remarat existenta lni\iativei:"agenda pentr noi ornpetente i lori de rnna", are prevede o serie de rnasri la nivell statelor membre, dintre are amintim: Pmovarea i monitorizarea implementarii efetive a rezltatelor dialogli soial Dezvoltarea parteneriatelor intre setorl eda\iei i lmea mnii, in speial prin impliarea partenerilor soiali in planifiarea ofertei de eda\ie i fomare pfesionaia lmplementarea Cadrli Epean al Califiarilor {EQF); Cadrl ational al Calfiarilor orelat EQF Asigrarea oobandirii i renoasterii, prin inva\amantl general, pfesional i sperior i prin formarea adl\ilor, inlsiv pe ale non-formals sa informaia, a ompeten\elor erte pentr angare in formarea ontina i pe piata mnii. 1.6 OBECTVE S PRORTAT REGOALE S LOCALE ' ' ' Colegil Tehni.Ernanil Ungrean" este sitat in reginea V - Vest. jdetl irnis, in orasl Tirnisoera si are o pozi\ie entrala. Deservete zona orasli i alte loalitati din Jde\l irnis i ofera instrire in pfilrile serviii i tehni, nivell de alifiare 4 i inva\amant pfesional nivell de alifiare 3. Forma atals de inva\amant este lie pfil tehnologi. Analiza ofertei rente la nivel loal (srsa: PLA ): Pentr anl solar , a fost realizate 6 lase lie-zi $i o lasa pentr invatamantl pfessional. La nivell Colegili Tehni Emanil Ungrean, planl de solarizare pe anl solar a fost apbat in rmatoarea strfra; DOMEUL PREGATRll DE BAZA PLA M.E.C.T.S. PETRU AUL REALZAT, l. a X-a, Z, COLAR LA l a X-a r.lase Z r.lase 2

21 eletnia $i 4 atomat'zari eletri 1 1 trism i allmentatie eonomi PLA M.E.C.T.S. REALZAT, l. A X a, PETRU AUL COLAR inva\amant DOMEUL PREGATRll CALFCAREA la l a X-a fessional DE BAZA PROFESOALA inva\amant pfessional dal drata de 3 ani r. lase r. lase ornert orneriant-vanzator 1 1 alimenta\ie $i trism lrator hotelier 1 1 eletmeani eletmeani tilaje $i instala\ii indstriale eletriian exploatare eletri joasa tensine,5,5,5,5 in aest sens, la nivell intregii soli, ptem sa observam evoltia ponderii ofertei solare pe domenii in raport ererea poten\iala la nivel de Regine vest $i jde]: DOME UL Pent r.lase PREGATRll allat DE BAZA [lnta medie [inta medie Timis nadrarea in Reginea Vest 22 \inta medie 219 Tim is etetnia atornatizari 15 37,5% 8% 13% 19,13% eletmeania 2,5 6,25% 6% 2% 3,19% eletri 5,5 13,75% 8% 1% 7,1% trism i atlmentatie 6 15% 1% 8% 7,65% eonomi 8 2% 14% 17% 1,2% omert 3 7,5% 5% 3% 3,82% 21

22 2QL', 18{. 16'!,, l..lv 12v.;_, 1'!;., S 6. 4'}. 2'-!\.. "' v l1 TmlJ medi Rgrn:i Vest 219 Ttnla medi T11nis 22 CT[U Lista de obietive si \inte regionale si loale, asa m reiese din PRA i PLA este rmatoarea: OBECTV 1: Optimizarea pesli de implementare a domentli PLA Tinta 1.1.: lmplementarea masrilor PLA Tinta 1.2.: Crearea nor re\ele efiiente de monitorizare a implementarii masrnor PLA Rezltate masrabile Re\ele de monitorizare onstitite la nivel regional i loal PLA afisa! pe site-l AJOFM Timi, CJ TM, SJ TM Rapoarte de monitorizare intomite in rma monitorizarn PLA PLA realizat in termen si in onordanta erintele 1 reomandarile PRA A\ini pentr atingerea obietivli A Realizarea nei retete de monitorizare a tmptementarii masrilor PLA A Reatalizarea PLA in termenl stabilit si resoetarea reomandarilor PRA OBECTV 2: Corelarea ofertei de formare ererea pietei mnii [inta 2.1.: Analiza gradli de orelare a ofertei solare a jdetli TM$ si reornandaritor reg1onale din PLA Tinta 2.2.: Constitirea baze de date la nivel jdetean privitoare la prinderea absolvenjlor TVET '[lnta 2.3.: imbnata\irea alita\ii instririi pratie a elevilor. Rezltate masrabile: - Statistii, analize omparative onstitite la nivell fieari jde\. referitoare la prinderea absolvenlilor TVET in inva\amantl soenor 1 pe piata for\ei de mna, - marl elevilor are fa prafia la agenti eonomri - Un raport de analiza ornparafiva jde\eana privire la orelare a ofertei solare a jde\li i reomandarilor din PLA 22

23 Atini pentr atingerea obietivli A.2.1.Asigrarea aesli la informatii strtrate, privind sansele de opare pentr fieare grp tinta pbliarea domentelor de planifiare strategia, PRA $i PLA pe sit-eri pblie, 1 atini de diseminare elaborarea nor materiale speofe 1 diseminarea aestora in randl benefiiarilor. astfel bsn pentr elevi din gimnaz1 aent pe elevii din lasele a V-a, inforrnatii onrete privind sansele lor de a gasi n Joe de mna in ele 16 domenii de alifiare dependenta sanset de opare de nivell de pregabre, legatra dintre gradl de saraoe!i' mvell de edatie. pentr a spnjini deiziile, optinile aestora dpa terminarea lasei a V-a bsn pentr parintii elevilor. ontinand mformatii are sa ii ajte pe aestia sa-si fndamenteze deizia opiilor pe informat relevante pnvind tendintele pietei mnii bsri pentr pfesori diriginti i onsilieri, are ii asista pe e'evi in deizia lor privind dornert de alifiare aleas dpa termmarea tasei a V-a A Urmarirea iesirilor din sisteml TVET, la nivel de jde]. A2 2.1 a Realizarea nei evidente a absolventilor, nommal, a 1fiarile aestora, i rmarirea asehn pfesional: daa 1s1 ontina stdiile, are este rata de rpindere mtr-o forma de invatamant. nivel sperior. A b. Analiza pblematiii de abandon solar: rata abandonli. azele are genereaza abandonl solar, posibilitati de redere a abandonli solar prin ativitat1 de onsiliere psihopedaqoqre. A Asigrarea alitatli instririi pratie a elevilor realizara nei evidente din are sa rezlte nmarl de elevi are efeteaza praana la agenti eonorri, $1 nmarl de ore asqrate prin partenenat, $i nrnar' de elevi are efeteaza pratia in ateliere in ondilii erte de rvell de ompetente de atins realizarea ni nmar de piete pentr obtmerea finantarii pran la agenli eonomii $i pentr formarea ontina A Analiza gradli de orelare a ofertei solare a [detli Timi reomandarllor regionale din PRA Realizarea nei analize a pietli de plan de solarizare ln raport erintele PRA, $i prezentarea aestei raport in adrl CLOPS de avizare 1 a poetli planli de solanzare OBECTV 3: Dezvoltarea resrselor mane din TVET prin prinderea in sisteml de formare ontina Tinta 3.1.: Asigrarea aesli la rsri de formare pentr resrsele mane din TVET Rezltate masrabile alivilate de informare a intregli personal, organizata semestrial Adaptarea resrselor mane din TVET la erintele angajatonlor pentr minim 3% din nmarl adrelor didabe Retele de olaborare, onstitite la nivell jdelli Timis mar de persoane instrite, nrnar de piete elaborate. Atinl pentr atingerea obietivli A rganizarea a eel ptln doa sesini de informare aspra tendinlelor de dezvoltare a sistemli $i planifiarea masr1lor de interven\ie la nivel de jde] si de nitali solare. Organizarea nor renini personall din PT pentr a analiza pgnozele din PRA, $1 a sensibiliza personall in vederea intreprinderii nor masri de ompensare sa prevenire a efetelor nedonte (posibile disponibilizari din aza shimbarii strtrii alfiarilor, sa din aza regresli demografi) A Organizarea de vizite stagii de formare a resrselor mane din PT, la partenerii eonomii, pentr dezvoltarea ompetentelor metodiejtehnie (stagii de formare prin msntmle arettate, intalniri metooie, letii oestse, sheme de mentorat in soh, et.) A Ativitati de formare pentr predarea metodelor partiipative de predare invatare OBECTV 4: imbnatatirea onditlilor de invatare in ipt Tinta 4.1.: Reabilitarea i modernizarea 1nfrastrtrii olilor din ipt inta 4.2.: Ootarea ehipamente de msirre, onform standardelor de pregatire. Rezltate rnasrabile - Baza de date referitoare la starea nitalilor de invatamant. lista de prionta] pentr investn, avizate de ClPS. - Pana in 213, toate solile TVET din reqme. sa orespnda normelor de s1granta. igiena $i onfort pentr elevi - Pana in 213, 5% din olile TVET din regine dotate la nivell standardelor moderne de pregatire pfesionala 23

24 A\ini pentr atingerea obietivli A lnventarl neesarli de lrari de reabilitare a infrastrtrii, stabilrrea pnorita\1lor la nivel de soala 1 retea olara a fiear1 Jde\. Realizarea nei lisle de pnoritatr a interventiilor viitoare, imprena atorita\ile loale, SJ i nili:i\i solare lista are sa fndamenteze investi\iile posibile prin fondrile strtrale 1 bgetl national A Evalarea lng. OBECTV 5: Asigrarea serviiilor de onsiliere i orientare pentr ariera ttr elevilor din TVET Tinta 5.1.: To\1 elev11 din TVET vor benefia de serviii de onsihere i onentare pentr aners. Tinta 5.2.: Dezvoltarea ompetentelor adrelor didatie, de a oferi servi11 de onsiliere i onentare Rezltate rnasrabile neesarli de dotare ehipamente i adoptarea ni plan de atine orelat strategia ofertei de formare pe termen Stabihrea ni neesar de dotari pentr domeniile priontare ale 1de\li A Evalarea ostrilor i identifiarea ttr srselor de finantare are pot f aesate. asistarea benefiiarilor in vederea realizarii nor piete are sa asigre resrsele neesare A Atinl de informare i formare in vederea aesarf srselor de finan\are (ex preqanrea pentr fondrile strtrale epene) - lnstrmente i statistir referitoare la op\inile elevilor, anahzate in fieare an - mar de ativita\i de informare adresate elevilor i parin\ilor aestora, organizate de adrele did3tie TVET in parteneriat psihologii solari - mar de adre didatie absolvente al Modlli de formare tema Consiliere i orientare. Atini pentr atingerea obietivli A Designl instrmentelor prin are elevii sa-sl exprime op\inile privitoare la arters. Realizarea nor hestionare prin ooperate la nivel regional, prin are sa fie investigate op\inile elevilor in lasa a V-a, la ineptl lasei a V-a, pe parrsl anli solar in lasa a Viia, i imediat inaintea terrninarj anli solar, inrajarea tinerilor pentr o evalare a sanselor de opare dpa terminare. i pentr eventate oretri ale traseli pfesional, sport pentr ontinarea stdiilor ' obtnerea nr nivel de edae at mai ridiat. A lnventarierea op\inilor tinerilor. Prelrarea datelor oletate realizarea nr feedbak aire elev1, parin\i 1 pfesori 1 analiza in raport ererea pre\ei ' oferta nita ilor solare, Formlarea de reomandari atre SJ ' nita\i solare pentr rnodifiari in strtra alifiarilor. A Cprinderea adrelor didatie in rsri de formare tema Consiliere i orientare pentr ariera, A lnformarea elevilor privire la oferta de olarizare i la re\eaa olara. 24

25 PARTEA. AALZA EVOLOR 2.1. AALZA MEDULU EXTER Pozhla geografta privileg1ata ii onfera in onnnare jdejhn Tirrs n avantai strategi in rela\iile \arile oidentale. treime din limitele 1detli onstitie fntiere de stat Ungaria s1 Serbia. Pterea eonomiei jde\li Tirrs este determinata de diversnatea domeniilor eonomie, alitatea ortei de mna forta setorli privat, dominat de MM-ri dinarre $i nivell ridiat al rnvesti\rilor straine. Mnr1p1l nisoara este eel mai dinamr pol rban de dezvoltare eonomra din tara, n oras deshis spre high-teh T si omniafii Va!oarea ll determinant in dezvoltarea eonomiei o onstitre resrsa rnana dinarma, rnovatoare, speializata i o bna pregatire ptesionata Cererea de forta de rnna in randl investitorilor se onentreaza spre trneni mniton alifia\i varsta de pana la 35 de ani. Din pnt de vedere demografi pnripaln fatori are atoneaza aspra manmii i strtrii poplatiei snt: natalitatea, mortalitatea $i migra\ja. in pfil teritonal se rernara o diminare a natalitatii in toate jdetele Reginii Vest, jdetl Timi alatri de mniipil Bresti, fiind zone o natalitate dintre ele mai sazte la nrvel national. lnsrsa in tendlnta generala din adrl perioadei de.tranzitie dernoqrana", Romania se ontrnta o sadere a natalitatii, fenomen are are nele partilaritati. Prinipalir fatori are a determinat saderea natalitatir snt de natra eonomia 1 soiala. in priml rand, este vorba despre o transformare semnifativa a strtrii oopaonale a poplaliei, are a imps, mar ales ontingentelor tinere, o mobilitate teritoriala $i pfesionala deosebita $i, in aelasi limp, prelngirea perioadei de instrire. Se adaga aestei fransforrnari partiiparea din e in e mai onstanta a femeilor la ativitati din afara familiei. Aeasta partiipare este mai aentata in medil rban, fertilitatea mai sazta a poplaliei rbane inflentand mai pnntat nivell fertilitatii generale. in oerspeva, este de antiipat a poplaa Reginii Vest sa saa in intervall apximativ 2. de loitori. Aeasta sadere se va datora mentinerii ni defiit al nasterilor in raport nrnarl deeselor (spor natral negativ). la are se va adaga soldl negativ mlat al migrauei inteme i exteme. Esle de rnentionat fenomenl de atragere a fortei de rnna, din alte state, are poate inflenta ifrele, dar $1 efete i pbleme de ordin soial, eonomi, ltral et Densitatea antreprenoriala este marata de onentrarea in Timisoara a doa trermi din frrmele existente in jde]. Un az aparte ii reprezinta Sanniola Mare, n mipol regional de dezvoltare eonomia sitat doar la a\iva kilometri de grani\a Ungaria PTF Cenad, nde rata sornejli este apape de ze. La nivell jde\lr Tirnis, dornina setorl privat. Raia rentabilita\ii eonornie a firmelor a dep8$i! onstant rata inflatiei, ea mai mare rata de rentabilitate eonomia fiind inregistrata de intreprinderile mari si foarte mari. Cele mai rentabile firme a fost ele din dornenil tehnologiei inforrna\iilor si omnia\jilor, rmate de ompaniile indstriale. Conform datelor pse la dispozi\ie de Primaria Tlrnlsoara. Consilil Loal $i Consil:l Jdetean Timi$ pe site-rile aestora, se vor ontina pietele in rmatoarele domenii: drmn, amenajarea malli analli Bega; reabilitare terrnia: analizare $i alimentare apa; parari; ilminat stradal; reamenajare parri et. n aelasi limp, si mlte din omnele din jde\ si-a amenajat zone indstriale parri indstriale in vederea implementarii de noi piete de investilii in domenii diverse: indstrie alimentara; transport depozitare si fogistia ' pdne indstriafa, et. T oate aeste piete noi insearnna ontrate firme loale si sa straine are vor genera o restere a neesarlr de orta de mna in domenrile de ativitate vizate. Ramrile are a pondere mai mare snt. masini i ehipamente eletrie, mijfoae pentr transport feviar de rnartri i alaton, pda de mobilier, textile i inaltaminte, indstria alirnentara. Se remara resterea 25

26 J spetaloasa a setorli privat, atat prin privatizarea soietatilor omeriale apital de stat, at $i prin infiintarea de firme private apital atohton sa strain Pe plan loal, o adevarata arnenintare pe pia\a mnii o onstitie defiitl de ompeten\e la nivell andidatilor astfel inat ptem vorbi de aparitia ni dezehillbr intre erere i oferta de foa de mna alfiata. Califiari i rrilm. Adaptarile strtrale din eonornie prespn ompetente adevate $1 o mobilitate pationala sporita (inlsiv intersetoriala) a fortei de mna Este neesara o permanents adaptare a oferte1 eda\ionale la erin\ele pie\e1 rnnn pnn: - apliarea rigasa a standardelor de pregallre ptesonala: - adaptarea prin rrilm in dezvoltare loala (COL). Dezvoltarea intreprinderilor rnii si mijloi1 retama din partea invatamantli pfesional s1 tehni n raspns adevat la nevoile speifie MM, de adaptabilitate resta a fortel de rnna la sarini de lr diverse, prirr - Asigrarea preqatirii de baza pe ompeienle tehnie generale solide; - Consolidarea pregatirii pfesionale indi'erent de alfiare. dezvoltarea de abilita\1 i ompetente spefie eonomiei de piata (ompetente antreprenoriale, tehnii de vanzare, marketing, et.): - Pmovarea inva\arn pe parrsl intregii vie\i. Ca raspns la shimbanle tehnologie i orqanizationale indse de investitiile straine i erintele de ompetitivitate, trebie tint ont de: Cresterea permanenta nivelli de alifiare al absolven\ilor PT; lmportan\a ornpetentelor heie - Formarea nor ompeten\e adevate pentr. noile tehnologir, alitate, design, marketing, tehnii de vanzare: - Cnoasterea limbilor stralne - Colaborarea intre soli pentr aliliarile are prespn ompetente ombinate. de exempl: tehnie si ptena medili, tehnie $1 orneriate/eonomie, tehme - arnsne - T (design, grafia, pbliitate, design pagini web) et. - Formarea ontina a pfesorilor. Ca raspns la erintele de medi si a elor legate de sanatate i seritate opationala (sanatatea i seritatea mnii) pe baza standardelor UE, leqislaa de medi e ea de sanatate i seritate in mna a fost atalizate i armonizate legisla\ia speifia din elelalte state ale UE Ca rmare, nita\ile eonomie din jde\l Timis. a investit i investes in ontinare in instrire i ativ1ta\i speifie in aeste domenii, iar invatamantl tehni i pfesional va trebi sa isi atalizeze oferta edationala prin: - Calitate in pregatirea pentr alifiarile speializate pentr eologie $i ptefia medili pe baza standardelor de rnedi ale UE; - Dezvoltarea nor ompetente de medi a pa rte din pregatirea tehnia genera la, indiferent de spealitate: - lnstrire spefia de baza in domenil sanata\ii i senta\ii opa\ionale (sanatatea i seritatea mn) orespnzator domeniilor de preqare. Rezmatl prinipalelor onlzii i reornandan pentr planl de rnasri: Demografie Conlzii PLA Evoltia poplatiei jdetli Timis se insrie in trendl general al poplatiei Rornaniei i anme nl desresator, otsl, n saderea nrnarli poplatei este aspetl eel mai ingrijorator. i faptl a aestei evol\ii 1 se asoiaza o degradare ontina a strtrii pe varste. Analiza dernoqrafia india n delin general al pplatei in mod deosebit pentr grpele tinere de varsta. Cel mai insemnat dehn se pieteaza pentr grpl \inta pnnipal (15-18 ani) in are se inadreaza elevii de lie. Reomandari PLA pentr PT 26

27 Planifiarea ofertei i a resrselor sisteml1 ipt pe termen 'ng trebie sa \ina ont de 1mplia\iile severe ale saderii demografie, indeosebi a popla\iei solare, in paralet fenomenl de imbatramre dernoqrafia. Masri ompensatorii pentr sadere demografie prin: resterea ratei de prindere. prevenirea abandonli $i inrajarea sohlor pentr atorizare a frmzon pentr formarea adl\1lor a ativitate omplementara la tormarea plesionala ini\iala. Aesl la eda\ie ' formare pfesonala a popla\iei de varsta solara din med1l rral pnrr./ extinderea invatamantli PT in lile din medil rral, j./ dezvoltarea infrastrtrii olilor af!ate in zonele defavorizate Oezvoltarea nor pgrame de fonnare pfesionala ontina in sopl men\inerii resrselor mane pe piata mn pe o perioada at mai mare de limp (batrane\e ativa) prin retragerea din ativitate mat tarz1 i pqresv Masri adevate vizsnd: resterea sanselor de opare a absolven\i'or dezvoltarea ompetentelor antreprenoriale, resterea adaptabilitatii fojiei de rnna i pmovarea sanselor egale pentr partiipare la piata mni1 Planifiarea nor masn are vizeaza./ ajstarea ofertei edationale in raport nevoile de alifiare pe termen lng../ asigrarea aesli la edate i formare pfesionala../ optimizarea resrselor ECOOME Conlzii PLA: Jde\l Tirnis i1 pastreaza pfill indstrial sernnfianv pnn: ea mai mare pondere a indstriei prelratoare in formarea VAB din regine; dinam1a investi\1ilor in setorl indstrial: indstria prelratoare are in ontinare ea mai mare pondere din totall investi\iilor brte la nivel jde\ean, diversitatea ativita\ilor indstriale, fiind reprezentate apape toate ramrile indstriale, parn indstnale. Serviiile opa ea ma1 mare pondere in eonomia jde\l1, in restere onstanta in ltimii ani $i devansand indstria in formarea PB $i a VBA. in adrl serviiilor se detaseaza; J - omertot se onstata preponderen\a intreprinderilor mii are lreaza in orner; alatri de o prezenta in restere ontina i a manlor lantn de magazine; ativita\ite de transport, depozitare omnia\ii ativita\ile de hotel i restarant. dezvoltarea serviilor in domeni teleomnia\iilor prin node tehnologii in telefonia fixa $i mobila are sneneaza shimbari rapide in domeni. Reomandiiri PLA: Mennerea sotarizan: pentr domenle de alifiare din indstria prelratoare, eletri, eletnia, atomatizari in sopl adaptarii ompeten\elor la tendin\ele de tehnologizare avansata din aeste dornen. Cresterea olarizarii pentr alifiari de nivel 3 i 4, in sopl ridiarn nivelli ompeten\elor lratorilor din onstr\11 in tilizarea maieriaelor $i tehnolog1ilor neonven\ionale prem 1 a ehipamentelor performante. Dezvoltarea ofertei de solarizare pentr alifiari din domenil serviiilor pnn:./ diversifiarea alifianlor;./ solarizarea pentr ahliari de nivel 4 in domenil banar, tranzatii finan1are, asigrari, teleomniatii, transportn i infrastrtra:./ servii1 privind trisml balnear i de agrement:./ onsolidarea pregatirn pfesionale, indiferent de alifiare, dezvoltarea de ab11ita!i i ompeten\e speifie eonomiei de piata (ompetente antreprenoriale, tehnia de vanzare, marketing, et.); - Consolidarea paneneriatkn soial prin antrenarea in pesl deizional i de planifiare strategia a ipt a reprezeritanolor instit\iilor 1 organiza\iilor relevante pentr aest dorreni PATA MUCii - Stdiile privind p1a\a mnii india o sadere semnifiativa a popla\iei sotare in nnatorii am. efete imediate aspra J solnor (in pnmi rand var fi afetate solile de inva\amant pnmar i 91mnazial. dar mai tarzi efetele saderii popla\iei J _!:;eiv;!' ::::e:rt::e.wlatorii ani pe pia\a mnii vor treb1 sa aiba o pregatire mai larga pentr a ptea a avea o mobilitate pfesionala ridiata i pe de alta parte vor trebi sa fie inzestrao ompeten\e 27

28 1- Cererea de forta de mna se estirneaza a va rarnane defiitara omparaliv oferta in toate reginile de dezvoltare eonorria Rezltatele pietiei ererii de forta de mna india neesitatea a sohle PT sa intda in oferta lor ma mlte pgrame h de realifiare pentr a ataliza ompetentele fortei de mna la nevoile atale i vi1toare ale pietei mnii. Reornandari PLA: Failitarea insefiiei absolven\ilor PT pe pia\a mnoi pnn dezvoltarea ompetentelor.he1e i a nor abilita\i. prem./ disponibilitale la shimbare i la mobilitate plesonae; 1- COCLUZll PLA Rata neta de prindere este ina departe de rata de 85% la mvel Epean Pe parrsl perioadei de solanzare se realizeaza pierden mari din nrnarl total de tinen prini in sisteml formal de j eda\ie. Aesti tineri se vor regasi in soietate fara o alifiare, ara stdii finalizate. rise de marginalizare sooo -1 pfeslonals ndiat. Re\eaa solara TVET este orespnzaior dispersata in rmatoarele zone ale jde\li: Tirrasoara, Lgoj, Oeta, Sanniola Mare, Jimbolia. Siled, Lovrin, Mrag. i- Saderea popla\iei solare are a elet rederea orespnzatosre a nmarli de norme didatie. mai ales in nita\ile solere din medil rral a jde\li. Reornandari PLA: Masri de restere a aesli la edatie pentr elevii din grpele de varsta prem si ei pveni\i din medil rral Se reornanda realizarea nor eviden\e omplete privire la ategoria tinerilor neprinsi in sisteml formal de edste $i identifiarea nor rnasri rgente in vederea resterii ratei de prindere. Dezvoltarea nor pgrame pentr diminarea i prevenirea fenomenli de abandon solar prem i asigrarea nor alternative pentr ompletarea stdiilor si ob\inerea nei alifian, pgrame de sprijin dpa oala i in vaanta, impliarea familiei in edatie, dezvoltarea ptesionala a pfesorilor are lreaza elevi rise. tilizarea tehnologiilor de instrire, impliarea omnita\ii in viata $CQ1ii, pgrame de prevenire a violentei. 1- l sperioare pentr a fi ornpetitivi./ apaitate de adaptare a ompeten\elor la enn\ele angajatorilor,./ apaitate de omniare;./ disponibilitate la mobihtate geografia../ apaitate de adaptare la transformarile mi $i maeonomie: Rezltatele p.etei erern de forta de rnna india neesitatea a sohle ipt sa inlda in oferta lor mai mlte pgrame de reahfiare pentr a ataliza ornpetentele fortei de mna la nevoile atale $i viitoare ale pietei mnii Dezvoltarea partenenatelor sohlor operatorii eonomii, Operatoriile de Opare a Fortei de Mna. atorita] alte organiza\ii are pot ontnbi la integrarea soo-plesionela a absolven\ilor Atorizarea olilor a fmizori de formare plesonala ontina $i impliarea in pgrame de formare ontina penlr adl\i. lmpliarea in pgramele de masri ative pentr oparea fofie1 de rnna, in speial in ele privmd oferirea nei noi alifiari tinerilor are n si-a gasit n e de mna dpa absolvirea olii. Pregatirea elevilor in domenii potential ompebtiv, are a la baza tehnolog moderne. - Oezvoltarea abilita\ilor antreprenoriale alatri de ompetente at mai ndate in domenil tehnologi $1 intorman spores f-: sansa absolventilor de invatamant pfesional i tehni de a-1_g_a_si n_lo d_e_m n_a_.. OFERT A COLLOR PET RU PT Rezltatele diferitelor pgrame de onsihere $i orientare derlate pana in prezent a aratat inflen\ele benefie aspra grpli tinta. nevoia aestor serviii. mar mare de elevi onsilier solar; nmar insfiient de abinete de orientare $i onsiliere pfesionala nmar mi de ore de onsihere elev Unl dintre efetele desresterii evol\iei popla\iei solare este resterea rislt disponibilizaril< in randl resrselor mane. Este neesara o interven\ie la nivell jde\li, pentr stabilire::s in fnq1e de distrib\ia nita\ilor sotare pe raza Jdetl1 a distan\ei maxime are poate fi parrsa astfel inat fieare elev sa aiba aes la $COala i impliit la o af;fiare prin formare ptesionala ini\iala. 28

29 ldentifiarea resrselor finaniare neesare ridiarii nivelli de alitate a lorilor de azare in internate Pentr a realiza o efi1en\a sponta a atli edational este neesara analiza i reorganizarea permanenta a re\elei solare i ofertei TVET in raport nevoile de ahfiare $i aopenrea teritoriala prin./ evitarea sprapnerii ofertelor de solanzare la nita\i solare aflate in veinstate../ onenlrarea resrselor in n1ta\i solare perspetive reale de dezvoltare:./ eliminarea nor paralelisme nejstfiate m sopl larg1rii gamer de alifiari pentr are poate opta elevl in zona este neesar a serviiile de onsiliere $i orientare sa fie dezvoltate la nivell 1de\l1 pentr a fi orelate piata fortei de mna, asiqrand o mai mare mobihtate opationala, elaborarea ni sistem omn de mdiston, o sene de instrmente pentr 1de\ in vederea mvantanern opnnilor tmerilor Personall din invatamant trebie sa fie informal privire la tendin\ele de evoltie a popla\ie1 sotare soltie in evtarea disponibilita\ilor din adrl resrselor mane este pmovarea altemativelor edatona'e de tip inva\amant seral. freventa redsa at $i edalia adl\ilor. Rederile pgnozate pentr personalli didati din PT azate de rederea previzionata pentr poplana solara onde la planifiarea nor rnasri adevate (mobilitate in adrl sistemli, reonversie ofesinala) Fndamentarea deozor pnvire la edate $i la formarea pfesionala sa fie fate pe baza informatiilor regionale/jde\ene. relevante. bazate pe onsltarea reala a partenerilor so1ali. Sisteml de monitorizare a irnp'emenlar PRA i PLA trebie sa asigre erin\ele formlate mai ss. Masrile privind dezvoltarea plesionaa a personalli didati din ipt trebie sa vizeze./ ompeten\ele metodie (in onformitate noile erin\e $i shimbarile intdse prin reformele din ipt):./ atalizrea ompeten\elor de speoalitate aent pe noile tehnologii $i shimbarile orqanizatonale din medil eonomi. eesitatea nor pgrame de dotare ehipamente didatie pentr pregatirea de speialitate a spatiilor edatonale pentr PT. Din analiza ontextli politi. eonomi. soial i de medi rezlta a ativitatea olii noastre ii gasete ll in eonomia de piata, al retormei eonomie i a reformei invatamantli. AALZA PEST(ELA) FACTOR! POLTC! Fenomenl de desentralizare Appierea solii de omnitate. prin adoptarea nor politii orespnzatoare in adrnlnstrafie ' finantare Deplasarea interesli de la ontl la evalare i onsiliere Liberalizarea nor setoare, pratii $1 domenii, in general (piata manalelor, pia\a pgramelor de formare. et ) Adaptarea sisternli rnanes de inva\arnant la standardele epene in soala ex1sta i a fost stdiate dornentele rrilare de baza: planl adr, rrilm national, SPP-ri Oferta olii tine ont de erintele omnitatii i are in vedere posibilitatile olii Exista o politia la nivel omnitar de ajtare a olii in vederea realizarii ni bn pent de solarizare, de evitare a abandonli $C1ar Politia edationaia apliata in invatamant la nivell Colegili Tehni.Emanil Ungrean. av and la baza prinipil desentralizarii i flexibilizarii, al desonqesonarn. se doveeste efiienta in dezvoltarea pozitiva a ativitatii. La nivell Mniipili Tirnisoara, in rma desemrallzam administratiei pblie, omnitatea loals st-a asmat, in mare parte, ll de prinipal sprijin finaniar al n1ta\ii de invatamant. raspnzand, in limita posibilitalor. soliitarilor managenlor. fiind eshisa ni dialog onstrtiv. 29

30 FACTOR! ECOOMC! - Valoarea pentli aloat invatamantli din PB Posibilitatea atragerii nor fondri rarnbrsabile neramorsabe Stabilitatea resanda a monedei na(ionale Desentralizarea meanismelor finaniare Finantarea solti prin onsiliile loale - Appierea dintre soala, medi eonomi $i de afaeri Orientarea spre o ltra a pietelor Datorita mltelor nitati eonomie, o gama larga de ativitati. in orasel Tirnisoara este failitata gasirea de lori de mna - Pentr a planl de solanzare sa fie anorat in neesitatile eonomio - soiale ale Jdetl1 $1 sa raspnda erinlelor agentilor eonomi pe p1ata fortei de rnna este neesar sa se respete reomandarea strtrii alifiarilor tinte stabilite anal de CLOPS Timi$ Se observa a diferen\a dintre ponderile existente $i \jntele PLA este prea mare, $i snt neesare interven\ii rgente la rmatoarete domenii de alifiare: rneama i eletn Analiza demograf1a mdia n delin general al poptaliei in mod deosebit pentr grpele tinere de varsta. Cel mai insemnat dehn se pieteaza pentr grpl \inta pnnipal (15-18 ani) in are se inadreaza elevii de lie. Absolventii de inva\amant preniversitar e vor intra in rmatorii am pe p1ata mnn vor trebi sa aiba o pregatire mai larga pentr a ptea a avea o mobilitate pfesionala niata $i pe de alta parte vor trebi sa fie inzestra] ompetente sperioare pentr a fi ompetitivi. Cererea de forta de rnna se estrneaza a va ramane def1itara omparativ oferta in toate reg1nile de dezvoltare eonomi. Din pnt de vedere finaniar, onsider a soala este sbnnantata. a i elelalte nita\i solare de inva\amant preniversitar Din aest motiv reevalarea srselor de finantare extrabgetara si identifiarea nor noi srse din aeasta ategorie snt masri reomandabile pentr n management efiient FACTOR! SOCAL! Flta(ii demografie Modifiari pe piata mnii $1 sisteml de absorbe ptesionala Shimbari privind a$1eptarile omnitaji fata de soala Cerere resanda pentr pgrame de inva\are pe tot parrsl vie\ii lntegrarea nor ategorii de opii enote edative speiale in inva\amantl de rnasa Parteneriat soial in restere intarirea lli soietalii ivile - Roll sindiatelor Stabilirea ni termen pentr reorganizarea parteneriatli, prin reglamentl de fn\ionare Clasifiarea $i indosarierea domentelor are sa ateste desfasrarea ativ11a\ilor (note telefonie de invitare a partenerilor, pese verbale de la intalniri, minte intomite, et.) Centralizarea la nivel jde\ean a parteneriatelor inheiate operatorii eonomii, Harta parteneriatelor Majoritatea elevilor de la soala pfesionala de 3 ani snt din loalitatile mai appiate sa indepartate, aesna intampinand gretati in efetarea navetei. Prin rmare snt nevoiti sa apeleze la serviiile aminli $i antinei solii, in onditii bne si la pretri modie pblema ar parea rezolvala, otsi neon aeasta srna este prea mare pentr opiii pveni\i din familii mai mlti opii, familii dezmembrate sa orfani. Brsa soiala n onstitie n ajotor sfiient nii pentr mpararea rehizitelor, manalelor, de aeea dirigintii, in onlrare omitetl de parinti al solii destasoara o ativitate ss\inta de depasire a aestor greta\1 materiale $i prelntampinare a abandonli $i insesli solar, Jde\l Timis ii pastreaza pfill indstrial semmfiativ prin ea mai mare pondere a indstriei preleratoare, dinamia investitiilor in setorl indstnal. diversitatea ativita\ilor indstriale, fiind reprezentate apape toate ramrile indstriale. De asemenea $i Serviiile opa ea mat mare pondere in eonomia jdelli, in restere onstants in ltimii ani 1 devanssnd indstria. Prin rmare rata $Omajli in jde\l Timis este in jr de 1 % $i agen\ii eonomii inep sa aiba interes vis-a-vis de formarea ompeten\elor elevilor la tendintele de tehnologizare avansata din aeste domenii. Aest fapt inflen\eaza obligatori $1 diret onsolidarea parteneriatli soial prin antrenarea in pesl deizional si de 3

31 planifiare strategia a invatamantli pfesional $1 tehni a reprezentan\ilor instittiilor 1 organiza\iilor relevante pentr aes! domeni. in ltimll doi ani solari nmarl agen\ilor eonornii implia\1 in formarea otesonaa i impliit in lnheierea ontratelor de pratia pentr elevii olegili a rest sirntitor, mai ales pentr elevii din invatamantl pfesional de 3 ani. FACTOR! TEHOLOGC Raspandirea tehnologiilor moderne de omniare i de tehnia de all - Generalizarea nor pra eoaonae inovatoare - Aparilia noilor retele solare $i aentarea aspetelor eonomie Redimensionarea sistemli de formare pfesionala initiala a adrelor didatie Monitorizarea modli de apliare in pratia renta la tasa a ompetentelor dezvoltate in rma formarii ontina a personalli didati - Existenta in $COala a nei retele de allatoare ( olrene. seretariat sala ptesonala. orrsii metode. elev1) legata la nternet as1gra o mforrnare pmpta in ltimii doi ani solari ehipa rnanaqeriala din are fa parte si e a ps n aent mare aspra dotari1 tehnologie moderna pentr desfasrarea pesli instrtiv-edativ. S-a ahizinonat tabla SMART TERACTVA, laptop, irnprirnanta, video-pietor pentr abinetl de firme de exeriti, aparate de lipit, omponente, aparate de masra, kitri eletnie $i eletrie pentr abinetl de rnasrari $i instalajii eletne, s-a amenajat o sala rnetodia 5 allatoare, aes liber pentr pfesori, s-a investit in men\inerea $i extinderea onexinii la internet prin Wireless in toata soala FACTOR! ECOLOGC! - Ativitatea $COlii n ateteaza medil, neextstand deseri FACTOR! LEGSLATV: estabilitate legislativa; Existen\a atelor normative are avorizeaza realizarea soprilor eda\ionale. Conlziile $i interpretarlle analizei PEST(ELA) sn! valonfiate in elaborarea dire\iilor de a\ine strategia a instittiei pentr perioada AALZA EVOLOR - MEDUL TER COLECTAREA AALZAREA DATELOR-AUTOEVALUARE TERA A) Resrse mane a) PERSOAL DDACTC PERSOAL DDACTC CALFCAT SSTEMUL DE VATAMAT, din are 78 Personal didati angajat in alt domeni de atlvitate, inadrat in regim de plata ora in nitate 1 Splinitori alifia\i, partiipan\i la onrsrile de titlarizare din anii anteriori. note de minim 5 (ini) 12 Splinitori nealifiat1 1 Titlar al altei nita de inva\arnant. ornpletare de norma in nitatea de inva\arnant 1 Titlar al altei nitay de inva\arnant, detasat in nitatea de inva\arnant 4 Titlar al sisternli de inva\arnant detasat in nitate pentr nesoltionarea restrangen1 de ahvitate Titlar al nitatii de invatamant allat in onedi de ingrijire opil 2 1 Titlar al nitatii de inva\arnant ahat in onedi fara plata 3 Titlar al nitatii de inva\amant fara norrna intreaga in nitate 14 1 Titlar al nita\ii de inva\arnant, norma intreaga in nitate 4 31

32 Distribtia pe grade didatie a personalli didati angajat mar personal didati alifiat: mar personal didati C dotoral C gradl C gradl C definitivat Debtant nealifiat b) PERSOALUL DDACTC AUXLAR mar de marl de personal este: norme mar de Categorie de pentr sb normativele la nivell normativelor peste normativele persoane personal fieare privmd inadrarea privind inadrarea privmd inadrarea inadrate ategorie de ategoriei respeve de ategoriei respetive de ategoriei respetive 1 personal personal personal de personal Seretar 1 1 Da ' Seretar set 1 1 Da Bibliotear Laboran-t - 1 Da Da Ped agog 1 1 Da Analist pgr. 1 1 Da Adm. finaniar 2 2 Da S praveghetor 1 1 l Oa Administrator 1 1 Da Contabil $ef 1 1 Oa Tehniian 1 1 Oa Total personal didati axiliar 12 postri (12 persoane). lntreg personall didati axiliar este alifiat. ) PERSOALUL EDDACTC (ADMSTRATV) Total personal nedidati 18 postri lntreg personall nedidati este alifiat. marde marl de personal este: mar de norme pentr sb normativele la nlvell normafr1elor peste nonnat1ve!e privind Categorie de personal persoane fieare prmnd inadrarea privind inadrarea inadrara ategonel atgoriel respetive ategoriel respetive respetive de personal inadrate ategorie de de personal de personal personal lngrijitor 6 l 6 Oa Mnitor alifiat 8 8 Oa Pazni 1 1 Da Portar 3 3 Da (18 persoane). 32

33 8) Resrse materiale a) FORMATll PRVD SPATllLE $COLARE r. Tipl de spati mar Sprafata (mp) rt. spatii 1. Sah de lasa /grpa ,42 2. Cabinete Laboratoare Ateliere Sala i sa teren de eda\ie fizia si sport 1/2 129/ Spa\ii de loaa - - Unitatea fntioneaza n n mar de 1 shimbri, drata orei de rs ativitatilor didalle fiind de 5 minte, iar a pazelor ativitatilor rereative fiind de 1 minte. b) FORMATll PRVD SPATllLE AUXLARE r. Tipl de spati mar Sprafata (mp) rt. spatii 1 Bibliotea solara entr de mformare 1 domentare Sala pentr servit masa Dormitor Batarie Spalatorie 1 49,34 6. Grpri sanitare Spa\ii depozitare materiale didatie Arhiva seretariat Camera gospodarire individala pentr elevr Clbl elevilor Minibatarie internal Spatr depozitare lenjerie rata Br pedagog Atelier tamplarie Bi sindiat 1 6 ) FORMATll PRVD SPATllLE ADMSTRATVE r.rt. Tipl de spati mar spatii Sprafa\a (mp) 1. Seretariat Spa\r destinat ehiper manageriale Contabilitate Casierie Bi admmistrae

34 C) RESURSE FACARE a) Bgetl pe anl alendaristi 218 BUG ET 218-initial 219-piet A 1) Resrse din bgetl loal, din are pentr: heltieli de personal heltieli materiale: RC +RK ( reparalie) - obiete de inventar brse MF A2) Resrse atrase ( extrabgetare) salarii heltieli matenale din are: obiete inventar mijloae fixe - brse 1 8. b) Exetia finaniar ontabila 218 A 1) Resrse din bgetl loal, din are pentr: heltieli de personal heltieli materiale RC +RK ( repara\ie) - obiete de inventar brse MF A2) Resrse atrase { extrabgetare) din are: Venitri extrabgetare Venitn atofinantare (antina) D) CURRCULUM e va fi apliat in anl solar Crrilm tilizat de nitatea de invaiamant este eel national apbat pentr fieare nivel, filiera, pfil domeni, speializare alifiare ptesionala dpa m rmeaza: a. Ordinele MECTS prin are snl apbate planrile adr in anl solar Clasa X ill inferior al lieli - filiera tehnol ia OMEC nr. 3411din

35 X ill inferior al lieli - filiera tehnoloo1a OMECTS nr. 381/ Anexa 2 1 X ill sperior al liehn - filiera tehno'ola OMEC nr. 3412/ Anexa 4 X ill sperior al lieli - filiera tehnologia OMEC nr. 3412/16,3.29 -Anexa 4 X -X invatamant otesional de stat (3 ani) OME nr din ill sperior al lieli - filiera tennoloia, lnva\amant OMEClnr 3412/16.329/ seral OMEC nr. 451/26-Anexa 8 1' Clasa r. ordin ministr pentr plan de invatamant X ill inferior al lieli - filiera tehnologia ' 1 OMECS 4457/5.7,216 - Anexa 1 X ill inferior al lieli - filera tennolola OMECTS nr din X ill sperior al lieli - filiera tennoloqia OMEC nr. 3423/ Anexele 1si3. X ill sperior al lieli - filiera tehnoloia OMEC nr. 3423/18,3.29-Anexele 2 si 4 X invatamant pfesionai de stat (3 ani) OMECS 4457/ Anexa 4 x imant efesional de stat (3 ani}, OMECS 3684/ Anexa 1 h<1 invatamant otesionat de stat (3 ani) OMECS 3684/ Anexa 2 X ill sperior al heli - filiera tehnolog1a,!nvatamant OMEC nr. 3313/ Anexa 6 seral. r di me e OME pnn are snt ap b a e pgrame e $CO are Disiplina/ modll Clasa r. ordin pentr qrama solara Limba i literatra mana X, XP OMEC nr Anexa 1 X, XP OMEC nr. 599/ Anexa 1 X/X S OMEC nr Anexa 2 XP OMEC nr 599, Anexa 1 X OMEC nr 5959/ Anexa 2 Limba engleza X, X P-LM1 OMECT nr 3458,' X LM1 OMEC nr Anexa 2 XP-LM1 OMECT nr X P-LM1 OMECT nr / X- LM2 OMEC nr Anexa 1 X-LM2 OMEC nr Anexa 1 X.X /X S OMEC nr X - P LM2 OMEC nr Anexa 1 limba franeza X-LM1 OMECT nr X-LM1 OMEC nr Anexa 2 X, X P-LM2 OMEC nr Anexa 1 X, XP-LM2 OMEC nr. 599/ Anexa 1 X P-LM2 OMEC nr 599: Anexa 1 X.X. X S- filiera tehnoloqia OMEC nr Limba germana X OMECT nr 3458 / x OMEC nr Anexa 2 X, X, X S - filiera tehnologia OMEC nr Matematia X, XP OMEC nr. 599/ Anexa 2 X, X-P OMEC nr Anexa 2 X/X S OMEC nr. 3252/ XP OMEC nr Anexa 2 X OMEC nr. 5959/ Fizia X, XP OMEC nr x OMEC nr / Anexa 2 XP OMEC nr X OMEC nr. 3252/ XP : OMEC nr Anexa 2 X l._9mec nr l

36 Chimie X - X. X-X P OMEC nr. 599' Anexa 2 Biolog1e X OMEC nr 3458/ X P-sem OMEC nr ,... X P-sem OMEC nr 4598 ' Anexa 2 x OMEC nr Anexa 2 lstorie X OMECT nr XP-sem OMEC nr XP-sem OMEC nr Anexa 2 x OMEC nr 4598 / Anexa 2 X-X OMEC nr Anexa 3 Geografie X OMECT nr 3458 / XP-seml OMEC nr 3458/ X P-sem OMEC nr Anexa 2 x OMEC nr / Anexa 2 X OMEC nr. 3252/ Anexa 2 X OMEC nr, 5959, Anexa 2 Relig1e X - X, X-X P OMECT nr Eonomie X OEC nr 3252/ Anexa 2 nomiea X OMEC nr, Anexa 2 Lo91a 1 argmentare X.XP OMEC nr. 599/ Anexa 3 PsiholOQ1e _X.XP OMEC nr Anexa 2 - UC. X-X, XP OMEC nr, 599/ Anexa 5 Eda!ie antreprenoriata x OMEC nr / XP OMEC nr i Eda\ie fizia i sport X-X OMEC nr. 599/ Anexa 4 XP OMECT nr. 3458!9.3.2 XP OMEC nr XP OMEC nr. 3872/ Consiliere i orientare X.X OMEC nr Hi 26 X, X, X P OME nr. 4437/ Anexa 3 X-X OMEC nr X OMECS 4457/ Anexa 3 XP OMECS 4457/ Anexa 6 Crrilm - Tehnologii Serviii, Tehni ' x OMECTS nr din Anexa2 XP OMECS nr. 558/ ' XP OMECS nr Serviii X-X, OMEdC nr.3172 din X Sera! Tehni: Tehniian X-X OMEdC nr 3172 din in instala\ii eletrie. Tehnisan eiettehrnst Tehni Tehniian X-X OMEC nr. 4857/ in atomanzari d. Crrilm in dezvoltare loala Crrilml in dezvol\are loala prespne partiiparea $i efortrile renite ale mai mltor fatori impliati in pesl de edatie: elev1, adre didatie. parinti. parteneri soiali (agenti eonomi, institt1i/organizatii loale sa regionale, et ). Oplinea pentr o astfel de ornponenta a rrilrnlt se integreaza straeg1ei de desentralizare, onform arela atorita\ile pblie loale trebie sa joae n i important in invatamantl pfesional i tehni datorita responsablitafii $i angajamentelor pe are le a fata de etateni. Crrilml de dezvoltare loala este elaborat lntr-n adr de parteneriat intre soala i omnitate i are in vedere: - resrsele loale pentr ins!rire (baza materiala a grprilor solare, adrl de olaborare operatorii 36

37 r.rt. Tipl Clasa Titll optinalll r. ore/sapt optionalll (COL) 1. 9A,8 Ativitatea in nitati eonomie 9 ore/3 Sapt. COL -!PC 2. 9C Ativitatea in nita\i de azare 9 ore/3 Sapt. CDL - PC 3. 9 D,E, F,G,H Tehnologia de lipire rnanala a omponentelor eletnie 9 ore/3 Sapt. CDL - PC > P1- PO 3 ai Ativitatea orreriala 15 ore/5 sspt. COL - PC P2- PO 3 ani Ativitatea in nita\i hoteliere 15 ore/5 Sapt. COL - PC 6. eonomii ); - erin\ele loale pentr preqatirea in diverse alifiari, are sa serveasa ativitatilor eonomie desfasrate in zona. Con\intl rrilmli de dezvoltare loala pentr preqatirea de speialitate se elaboreaza de atre oletive mixte formate din pfesori $i speiali$ti din domernl in are elevii se pregates. Sopl rrilmli 1 9P3- PD 3 ani Conexini s: sheme eletrie 15 ore/5 Sapt. COL - PC 7. 1A,B Ativitatea in nita\i eonomie 9 ore/3 Sapt. COL -PC 8. 1 Ativitatea in nita!i hoteliere 9 ore/3 Sapt. COL - PC 9. 1, G,H, Lrari pratie in instala\ii eletrie 9 ore/3 Sapt. COL - PC 1. 1 E Lrari pratie in instala\ii eletne 9 ore/3 Sapt. COL - PC F Lrari pratie in instala\ii eletrie 9 ore/3 Sapt. COL - PC P - PD 3 ani de dezvoltare loala poate fi sintetizat in rmatoarele: - largirea domenili opalional. dar i adanirea ompetentelor nee, alatri de ompetentele personale i ele soiale: omniarea, lrl in erpa, gandirea ritia, asmarea responsabilltatilor, reativitatea i spiritl antreprenorial: - oobanrea nosntelor $i deprinderilor de dezvoltare a nei afaeri pprii pomind de la formarea ptesionala intr-o alifiare; - pmovarea valorilor demoratie in rnlm, are sa le permita viitorilor absolve1ti sa devina etateni responsabili ai nei soieta deshise in planl adr de invatamant, pentr rrilml de dezvoltare loata a fost aloate. in adrl stagiilor de pregatire prana din ltra de speialitate: - 9 ore/an in lasa a X-a zi, invatamant lieal; - 9 ore/an in lasa a X-a zi, invatamant lieal; - 15 ore/an in lasa a X-a P 3 ani; - 27 ore/an in lasa a X-a P 3 ani; oa orientare are sta la baza elaborarii lnsslrea prediletie a nor ontintri $tiintifie Penr anl solar a fost elaborate i apbate rmatoarete CDL-ri Crrilmli este formarea ompetentelor individale $i n Comertl amsnntl 27 ore/9 Sapt. COL - PC ore= 11 A, B 2 Oornente finaniar ontabile COL-T ore/sapt. 66 ore= Ativitatea agentli de trism CDL-T ore/sapt ore= 2 11 D Relee COL-T ore/sapt E,F! lnstala\ii eletrie pnematie 66ore = 2 COL-T 37

38 17. 11G Arhitetra sistemli de all H, Bazele re\elelor de allatoare P - P 3 ani Pratii omeriale oresapt, 66ore = 2 ore/ssot. COL-T 66 ore= 2 ore/saot, CDL-T 1 3 ore/1 Sapt COL -!PC REZULTATELE PROCESULU DE AUTOEVALUARE CEAC in Colegil Tehni 'Emanil Ungrean din Tirnisoara, ativitatea instrttv - edativa se desfa5oara prin intermedil omisiilor metodie Vizinea instit\iei vizeaza dimensinea existenala a omli, 51 desernneaza atl prin are tanarl ia nosnnta de sine si isi infien\eaza ppril pes de formare, de devenire, printr-n efort individal si permanent de adaptare la medil soial si pfesional. in aest sens, toate a\inile pe are soala si le-a pps. in toate planrile, a avt in entrl lor edabill si nevoile li. lnstit\ia noaslra este sitata in zona entrala a mniipili irnisoara, benefiimd astfel de o pozihe e ii avantaieaza pe elevii nosto. C toate aestea, ladirea solii, are apartine se. XX, are nevoie de mlte lrari de reparatii, atat in nterior, at si la exterior. Aest fapt a fost ads, in repetate randri la nostinta atoritalilor loale. dar lrarile snt ingrenate, atat de lipsa de bani, at 51 de faptl a, edifiil fae parte din ladinle istorie ale orasli, Elevii 5olii se bra de dotari moderne, are alatri de adrele didatie alifiate, ontribie la realizarea ni inva\amant de alitate Colegil Tehni "Ernanil Ungrean" a aordat n interes major pmovarii imaginii instit\iei in randl membnlor ornnitatii loale, si n nmai. Astfel. prin intalrnrile avte elevii 5i pann\i1 solsor generale din oras 51 jde\, a fost pmovate oferta solara, dar si rezltatele obtinte de elevii solii noastre la diferite onrsri 51 ompeti\ii, pietele epene in are aesa a lost irnpliatr, piete e a permis elevilor efetarea pratiii omasate in iari ale Uninii Epene in anl solar , s-a aordat n interes deosebit elaborariil revizirii pedrilor de lr, a rapoartelor de lr 5i a domentelor CEAC. in vederea imbnata\iri1 imag1nii 5oli1 si pentr o mai bna pmovare a ei in randl absolventilor lasei a V - a prin intermedil allvita\ilor extrarrilare, a fost aordata o mare irnportanta evalarii ahv1ta\ilor extrarnlare. Optimizarea aesli la resrsele edationale a fost n alt obietiv al anli solar , in aes! sens s-a avt in vedere realizarea nor pgrame speial de failitare a stdili individal pentr elevii in sita\ie de rise edational; realizarea nor sija\ii statistie omparative in ee ae priveste tilizarea resrselor edationale: realizarea nor planri de interven\ie personalizate pentr elevii CES Pentr anl solar , ne-arn pps a ativ1ta\i de imbnata\ire a alita\ii, as1grarea serviiilor de onsiliere si orientare in ariera a ttr elevilor din TVET; dezvoltarea resrselor mane din TVET prin prinderea in sisteml de formare ontina; elaborarea de instrrnente de evalare a performantelor solare: stimlarea performan\ei sotare: imbnata!irea bazei materiale a 5olii; interven\ii/ ativita\i la nivel de rrilm 51 metodologie 5i evalarea satisfa\iei benefiiarilor eda\iei. Evalarea interna a alita\ii a fest realizata onform "Fiei de atoevalare" privind nivell de realizare a indiatorilor de performanta, onform standardelor de areditare i de evalareperiodia (HG nr ) i standardelor de areditare de referin\a (HG 1543/28). 38

39 39

40 : OJ Qj )( w _,, ;- "' : :. t: "' if "',, ' x x >< >< x x x _ - x z "'

41 l l.. r l >< >< ><>< >< x x >< >< '---- f-' r- >< >< >< t-,_ -- >< >< j "t:>... t-, t- (.) >< >< (Q (Q "' ;;;.. (.) , )(t) >--, - Q.. :::: ;::, - - Q; <Q "t:j - E >(!) - (.). - "' (t) ' () -- ;::, Cl)\ ll () - :-:: <Q 's - ) ":3.:: - e "t:> - (Q,..._ Q.. e ;::, < ().!::! >< (t) z - ll t:: >(ti E (ti t: ;::, (.) {: - ;::: - ;::, _J E>. =ij... r- <Q (Q ) < (Q.S2 <Q - U) (ti.::: Cl) :::.. <Q _J r Cl) (.) :::> E.s ;-=:.s Q.. :::>.!!! t:: (t) () (.) - w ' ) : Q.. t:: z. w e (t) - w ;::: ;::, Cl)\ Q...!;:! ;::,,e :!: -6 :::.. "S (t) "' w () e -.!!! (.) t: ' e ;::, - o Cl).E: (.) <( e - Cl)\ C> Q.. (t) < t:: o 8 a; z Cl)» (.) - - Cl)\ <... (.) (Q, {: :!: -.!:;! - rs O> w..,_ Cl)... -m <::> - o ;-::: 'O v» >(:) (ti o t:: '6 (/) :::: () lili ;..,_ E :2 1 ' -,8 <::> (t) (.) <ti ::>.s.. [3\ :. (/) : o..! l Ci3 ::> t:: a. E - :5 - ;;;. lili1_ "t:> 8 T> 'E.s "(ij <ti.e :::.. x.::: ""'" Q.. ::> : - - ;:: : g.5'! ::> 1lt1 l 1!1 "'.g (3 'O 'O '6 Cl) J2 :: :: (.) ) 'O (5 5 =>::> 2 ::> a Q: ::; 51.- 'O - ::> Ci (5 o» <ti ::> - o a. a. <::> : a; E => 2.2 '5 (.) ::> iii => E 'O e li'.llli'.l s ti [ - > : - ::> ::; ::> - ii (/) (.) ::> <1> a. - E - iii 11 t:: "E : O> e,g,gsl ::> t ::> :::> 2 1=> - a. a D a. a E Rl " >lle 1- - i E... <1> lj jl 1$ ;1;1]! ) : - al al ol 5 <.> := ::> : - = (/) = - - : - - > (e fff ;;; n; li'.l > > (3 x 1 UJ a.. ::: in UJ <( <( r.. w v J - ) 1! 1..,..,.., M 111. MM M la.1'=.j,a. a. a. a , ii

42 - -- C1> - -- x > _ -- - C1> 'i:: ><Q.;: rq U)' - ri - x Cl> xi -- E.2, H._ "'O ><Q - -. :: ; - C1> lj: ><Q x x rq rq - ><Q.s ]... Cl) E t:: C1> C1> - LJe._._.... C1> e.s,.,.- - Q.. :f: (b lb >(b ::s : e } ''J (b ::s Q.. e > e- ::s ::i (b.s. "'O C1> Cl) e (b - -- U)' ::::: lz ><Q (b ::s.!!! - =ij (b :.::: e ::s._ (b C1> lb - r lb..._ ) lb.2.>::: - >(b 1e C1> C1> C1> ::i :: "'O ::s... - >--.s. --.!:,! - e. ) -- (b... e rq Q.. C1> rq ) t: C1> e 1 C1> Q (b (b - ;-::: -..!!! (.) ;. :::::: Cl) (b C1> Cl) Q.. lb E e :s.. - >('Cl > :9 '(b - (1) C1> ). C1> (1) "i:: Q.. :E C1> (b :: <::( ::s - C"O ::i.q ') o > -5 <:> - (b.!:,! = :::) (1) "i:: :;:: (.) ::s C1> -.Q C"O > () "'O C1> :::) :::) x,_... (b == > E l s t - ::s Q.. :: Cl) (.) >...,. (l) (1) (1) <:::> "'O e :.= tr :: (.) : ]51 (b C1> 8 :: <") f<l - mi.s o» ::i <:> (b U.. : : (.) Xl : 1 )(1J lo a. Vl > Vl a...!!? =... 8 e (.) Cl. 5 :;;; 5 - '2 rq ::::i :5 "O rs =-e e- : E 1 (1) :::) ::::i :::).!:::: (.) al.e t:: Vl.s - '* (.) e 2 lb a. -:;: 'O = 3 :: (..) "O is 1 e :rr a; (b : 11 (..) Q...2 li Cl). t: ; ;;;.. (..) e () i-;: : 2..._ 1 5 Q.) :::) ; E <:::> (.) ' x > w w C1> M 1 11 a.. 1 b ) 11 a..,j

43 2.3. AALZA SWOT Pentr a realiza o bna diagnoza a organizatiei solare, intern pe rrnatoarele paliere - management - oferta rrilara - resrsele mane - resrsele matenale $i finaniare - relatiile omnitatea vom apeta la metoda (tehnia) SWOT, analizand atat medil a) Management PUCTE TAR PUCTE SLABE - Utilizarea rapoartetor de analiza in vederea stimtarii si - lmpharea insfiienta $1 neori dezinteresl total a dezvoltarii instittionale; nor adre oidete in a!lvitati extrarrilare, l - trateg1e adevata pentr dezvoltarea solii; are snt neesare pentr bnl rners at solii - lnheierea de parteneriate agentii eonomi din zona; - Mediatizarea insfiienta a seselor solare - Atini de poplarizare a solii pnn: pliante, intalniri ob\inte de elev solii - la olimp1ade, la admiterea elevii si pfesorii din solile generale; in faltate; - Preoparea pentr dezvoltarea ltrii orqanizetionale - Slaba omniare, pe toate dire\iile. orizontala si (festivita\i, insemne, sigla, et.). vertiala, - Premierea elevilor rezltate la olimpiade si onrsri - manager dinami, deshs pentr shimbare; OPORTUTAT b) Oferta rrilara AMETAR - lnteresl partenerilor eonomii pentr speializarile olii; - Abandonl solar datorita neadaptarii nive111 de - Oferta agen\ilor eonomii pentr pratia omasata a solarizare si lipsei prezentei parin\ilor plea] in elevilor. strainatate la mna: - Colaborarea frtoasa fatorii de deizie ai - Aloarea nor fondri insfiiente pentr pesl reprezentan\ilor atonta\11 loale i ai SJ Tlmis. instrtiv edativ si pentr ativitati exlrarrilare; Lipsa motiva\iei pentr ontinarea stdiilor; - lnflen\a negativa aspra elevilor a nor fatori soaa pertrbatori - onsml de sbstan\e interzise, jori de no, barri, mass-media, ate de agresine ale nor grpri de artier: - ivell de eatie al familiei; - Legatra slaba a parin\ilor soala - Saderea nmarhn de opii varste intre ani; - Costnle mari de transport $i de azare/masa penlr efevii din medil rral. PUCTE TAR Soala dispne material rrilar pentr f teare nivel si domeni de solarizare (planri de invatamant si pgrame solare. axiliare rrilare, legeri de pbleme, et.); oferta $COlii sasfae nevoile ttr elevilor; partiipanf $i a$ligatori la onrsrile $i olimp1adele solare: PUCTE SLABE Lipsa manalelor la nele din modlele de speialitate Lipsa axiliarelor rrilare la nele domenii de alifiare 43

44 -inrajarea elevilor in demersl lor spre astere i dezvoltare a abilitatilor, onsilierea lor $i a panntilor aspra lrilor are le revin onsilierea psihopedagogia a elevilor aflat1 in difiltate: pbleme de omportament, parinti pleati in strainatate, elevi mai ptin sstint1 $i mot1vati de atre familie, et. limat de ooperare $i olaborare prin derlarea pietelor edatlonale in are snt inrajati sa partiipe toti elevii $Coiii limat de sigranta fizia $i psihia pentr elevi $i personal; 1 % din elevii de lasa a X-a lie, nsrisi la examenl de ertifiare a alfiarii pfesionale. rvel a pmovat aest examen; 6,1 % pmovabllitate la Examenl de Baalareat 3% dintre absolventi i$i ontina stdiile la nivel sperior 1- OPORTUTA J COL otera posibilitatea satisfaerf dorinte1 de informare $i noastere in domenil de pregatire al elevli, COL permite valonfiarea abilitatilor individale. adaptarea pgramelor COL la nivell de mteres al elevilor; elaborarea nor pgrame solare pentr anmite lase. ) Resrse mane AMETAR lipsa rnotivaliei elevilor pentr CDL-rile ppse; - PUCTE TAR personal didati alifiat in pportie de 1%; adre didatie o expertiza deosebna in domenil srierii si implementarii de piete epene; - personal didati alifiat, bine pregatit pfesional $i melodi, motivat pentr ppria formare (1% personal are indeplinesle ondilille insris prezentat pmovat examenele pentr obnerea gradelor didatie renoasterea alilatii deosebite a personalli:.. expeni management eda\ional, 7 metodist, 1 rrnator CCD, 4 dotoral, 6 membrii in omisiile de lr ale inspetoratli sotar Tirnis renoasterea rezltatelor ativitatii personalli. 2 gradatii de merit adre didatie deshise, ompetente, are da dovada de mlta seriozitate in anile lor. elevi reepvi, o atitdine pativa la ativita\ile ini\iate la nivell solii; exista o bna delimitare a responsabilitatfor adrelor didatie (exista omisii onslitite pe diverse pbleme) bna olaborare medil niversitar PUCTE SLABE slaba partiipare la rsri d e f ormare $1 perfetion are; onservatorisml si rezistenta la shimbare a nor adre didatie; omniarea defiitara pfesor-e!ev prin mtermedil Consilili Elevilor, j omniarea defiitara intre nele adre didatie $i elevi: neimpliarea nor adre didatie in mna edativa 1 dezinteres pentr ativita\i extra rri are. personal nedidati $' anliar mstiient; n toate adrele didatie i$i pieteaza demersl instrtiv-edativ pe nitali de invatare. iar ativitatile de invatare tilizate in vederea dobandirii ornpetentelor de alre elevi n snt lar speifiate in pietari ; insfiienta partilarizarii rnetodelor de predare - invatare la stilrile $i nevoile etevilor insfiienta tilizare a metodelor de evalare

45 1 l ' OPORTUT AT altemativa de aire anmite adre didatie n toate ativitatile de invatare a ost planifiate $i strtrate pentr a pmova $i inraja invatarea individala enata pe elev, invatarea in adrl ni grp sa invatarea in diferite ontexte, lipsa nei politii oerente privind temele pentr aasa $i sarinile de lr splimentare astfel inat aestea sa asigre onsolidarea oosnte'or: diferentierea lor in fntie de rnvell de no$tinte a elevilor $1 folosirea in evalare; ex1sta sinope in apliarea penooia a evalarii de tip formativ, nii pfesori aleqand sa stabeasa perioade fixe ale evalarior smative, tara sa aorde o importanta ridiata evalarii formative nrnar insfiient de pgrame remediale destinate elevilor are intampina dnltati de invatare AMETAR L_ nrnarl de lntalrri $1 ativitati omne ale adrelor - saderea motivatie1 $i mtereshn pentr ativitatile didafie in afara orelor de rs tavonzeaza imparta$irea pfesionale (olaborare parintii, perfetionarea, exoerientei, resterea oezinii grpli, o omniare ativitatile extrarrilare, onfetion area mai bna; materialelor didatie, preqatirea pfesional.sm a varietatea rsrilor de formare $i perfetionare le\jilor, impliarea in ativita\ile edative din organizate de CCD, OG, niversita\1; internal, et.); riza de timp a parintilor datorata atale1 s1tat11 eonomie are rede impliarea familie1 in viata sotara. Aes! lr se refleta atat in relat1a pfesor-elev at $i in penormarta solara a elevifor, imposibilitatile finaniare de stimlare, monvare a adrelor didatie pentr alte ativita\i deal ele de predare/ inva\are; slabe ini\iative ale parin\ilor legate de politiile de dezvoltare ale $COlii '------' d) Resrse materiale si finaniare PUCTE TAR existenla abmetelr de mtormatla, nzra, bme, a laboratoarelor pentr anmite disipline, a abinetli de - onsiliere psihopedagogia, soala are bibliotea n fond de arte vast; are arnin ppri, antina fntionala, sitarea $COlii, internatli, antinei intr-n perimetr inhis, in entrl orasli; onetare la nternet in toate abinetele din adrl $COlii at $i in toate amerele din internal; existenta ni lb al elevilor abinet medial (asistenta mediala); PUCTE SLABE inexistenta nei sali de spetaot a solii; mediatea este tilizata in prezent a sala de lass resrsele didatie, in speial dotarile pentr orele de laborator $i pratia la modlele din domeniile ornert, trism $i meana snt insfiiente $i neori depasite; inexisten\a nor fondri bgetare minime pentr ahizitionarea nor ehipamente $i materiale didatie, pentr intretinerea spatiilor solare, pentr destasrarea nor ativitat1 extrarrilare arater instrtiv-edativ; 45

46 sala de sport, sala de flttnes, teren de sportaoperit - - onditiile de milimat din nele spatii de sprafa\a sintefia (tartan) notrna; invatamant snt neorespnzatore mobilier sala festiva o apaitate de 1 lori; degradat, ehipamente $i materiale didatie dotari prin derlarea in soala a pgramli PHARE VET nefntionale sa depasite 954 si Pgraml de Grantri pentr Dezvoltare soiara; ob\inerea de venitri extrabgetare, disponibilitatea onderii solii de a spnjni alivila!ile extrarrilare din fondri pprii pentr a spnimi egalitatea de sanse OPORTUTAT AMETAR - desentralizare $i atonomie instittonala: degradarea spatiilor solare datorita fondrilor - parteneriat omnitatea lala (primarle, parinti), OG bane$!i!imitate, aloate pentr lntretinerea soln; firme; ritml aelerat al srmoarnor tehnologie onde - dornta de nnphare a parintilor in ativitati de intrefinere a la zra morala a ehipamentelor existente; $C1ii, sprijin finaniar insfiient aordat de CL pentr - atofmantare prin ativ1tatr de nhmere a amerelor din ativitatea administrativa a soln; arnin in regim de hotel, pnn organizarea de ativita\1 - dezinteresl atontaplor loale pentr 1nvesti!ii, dat ltrale (Ball Boboilor, Ball Primaverii. Ball fiind faptl a aeasta ladire are stattl de indragostitilor et.), prin inhirierea salii $i a terenli de monment istori. :port.-'--' e) Relatiile omnitatea PUCTE TAR PUCTE SLABE - semestrial - Comisia dirigintilor organizeaza intalniri reprezentanf ai Politiei in sopl prevenirii delinventei jvenile; - intalniri semestriale Comitetl onsltativ al parinlilor, sphmentate de onsltatii individale panntii; - dezvoltarea relatie1 pfesort-elevi-parinti se realizeaza $i prin intermedil ativ1ta\ilor extrasolare; - ontatele diverse instittii pentr realizarea nor ativitau extrarrilare prem : exrsri, vizlte la mzee, viz1onari de spetaole, atini antabile arnine de batrani, orfelinate et., intd elevii in medil omnitar $i ontribie la soializarea lor, - efetarea pratiii elevilor la diverse firme private din ] irnisoara.! OPORTUTAT - disponibilitatea $i responsabilitatea nor institui de a veni in sprijinl $COlii (Primarie. OG, Biseria, Politie, instittii ltrale); ererea exprirnata de Consilil reprezentativ al elevilor privind desfasrarea de ativrtati omne parinti-pfesorielevi: --'-- - n exista legatn de parteneriat prirnana: - slabe legatri de parteneriat O..G.-ri; - in prezent snt mll dimmate legatrile flrme $i liee in vederea realizarii shimbrilor de expenenta are sa onda la o rnai bna pregatire plesionala: - p\ine ativitati desfasrate in soala 1mpha partiiparea parintilor; - impliarea slaba a reprezentantli Primariei in Consilil de administra\ie al solii. AMETAR organizarea defetoasa a ativitatilor de parteneriat poate onde la dirrnarea sa hiar inversarea efetelor sontate; nivell de edalie i timpl limitat al parintilor poate onde la slaba impliare a parin\jlor in viata solara, 1 _ 46

47 interesl firmelor de a-si rerta $i forma in perspeva personal speiahzat; responsabilitatea altar instittii omoloage pentr shimbn de experienta. 1nstabilitate la nivel soial i eonomi a l instit\iilor potential partenere; Prinipalele srse de informare pentr analiza diagnostia de nevoi snt. domentele srise. ofiiale i datele statistie din oala i din omnitate dif erite tipri de hestionare. Lista de nevoi pe are soala le poate satisfae poate fi: - mna in ehipa - omniare - ooperare - oordonare - impliarea adrelor didatie i a elevilor in diferite piete na\ionale $i interna(ionale - dezvoltarea abilita\ilor pratie prin firma de exeri\i, efetarea pratiii la firme partenere $i derlare a pietelor interna\ionale (Erasms+) - strnbare $i idei no1 ato-onentare - integrarea soara pe piata mnii - rela\ii mtermane adevate - spa\i de azare pentr elevi - serviii de sanatate - dezvoltare ptesionala Conlzii Avitatea instit\iei noastre se inadreaza in ontextl dobandirii $i dezvoltarii de ompeten\e pratie esennaie pentr pregatirea pfesionala a elevilor astfel tnat aesa sa se poata adapta la tehnologiile $i pranile de rnna aflate in rapida shimbare. Personall didati trebie sa faa n efort onsiderabil pentr a men(ine soala in ompeti\ie alte nita\i similare $i. onform erintelor pietii. pnn perfe\ionarea $i efiientizarea ativita\ilor didatie prin respetarea standardelor epene. Se va aorda prioritate pesli de nvatamant $i instrire in interesl elevli aent formativ. Este neesara o restere a responsabilita\ii $COlii fata de elevi, fata de soietatea ivila $i impliarea in viata omnita\ii loale. Trebie atrase resrse finaniare pentr perfe(ionarea resrselor mane $i pentr modernizarea $i intretinerea bazei materiale existente REZUMATUL PRCPALELOR ASPECTE CARE ECESTA DEZVOLTATE in rma a\inii de evalare i atoevalare interna, a fast stabilite a\ini e reprezinta o prioritate pentr dezvoltarea i men\inerea ni inva\amant de alitate in adrl Colegili Tehni "Emanil Ungrean : Elaborarea de instrmente de evalare a ornpetentelor dobandite de elevi la disiplinele de speialitate; Realizarea ni link CEAC pe site-l olii: inheierea nor noi parteneriate instit\ii ale statli si operatori eonomii; Reabilitarea ladirii prinipale a Coleqilt ehm 'Emanil Ungrean'; Realizarea nor reparai de lntretinere internal, antma, sali de lasa i laboratoare; Transformarea ni spati dezafetat in doa sali de lasa 47

48 '[intele strateqie sn!: reonsiderarea managementli la nivell $COlii i al lasei in perspetiva eqalizarii sanselor formarea orpli pfesoral pentr apliarea metodelor ative entrate pe elev monitorizarea inserei pfesionale a elevilor PARTEA ll. PLAUL OPERATOAL ' 3.1. COTEXTUL optimizarea pesli de predare/invajare in adrl solii prin tilizarea nor instrmente moderne, ompatibile nivell atal al sistemelor edatonale folosite in lme (softri edationale, metode didatie ative) dotarea fiearei atedre laptop $i videopietor formarea ontina a managerilor - trebie sa se faa in stransa legatra previzinile de evolte a adrli legislativ si a politiilor in domeni formarea ontina a personalli didati si didati-axiliar 3.2. OPTULE STRATEGCE -ACTULE,, restere eonomia se poate realiza nmai pnntr-o retehnologizare are, la randl ei, prespne noi ompetente din partea angajatilor. Formarea initiala tine ont de aeste aspete $i are a obietiv prioritar dobandirea de noi ornpetente la elevii din sistem, ornpetente are sa le permita o integrare soio-pfesionala la nivel loal, jdetean, regional $i national. Pentr indeplinirea aestor deziderate trebie eliminate rrnatoarele pbleme are s-a identifiat la nivell nita\ii noastre de invatamant. Pblema. poplatia solara este in sadere; rata abandonli solar este in restere: nrnar relativ mi de elevi din medil rral prin$i in ipt. n baza pblemelor identifiate s-a stabilit a OBECTV - Corelarea ofertei de formare ererea pietei mnii astfel inat sa fie aoperite domeniile prioritare de dezvoltare eonomia speifie reginii V Vest. Se vor avea in vedere: nevoile elevilor resrsele neesare realizani finalita\ilor ppse dezvoltarea in adrl mlrnli la deizia solii a nor op\ionale adevate - se va rerge la onsltarea elevilor si a parintilor Pblema. metode de predare invatare neadaptate nevoilor elevilor; folosirea insfiienta a nor metode moderne in didatia atala neesitatea dezvoltarii ompeten\elor $i abilita\ilor in domenil Tehnologiei lnformatiei $i Comnia\iei pentr adrele didatie; in baza pblemelor identifiate s-a stabilit a OBECTV : Dezvoltarea resrselor mane din oala prin prinderea in sisteml de formare ontina Se vor avea in vedere: valorifiarea poten\ialli de are dispn anga1a\ii, in aord prinipiile si finalita\ile organizatorie -is

49 dezvoltarea personalli in raport nevoile, obietivele, exigentele organiza\iei dezvoltarea pfesionala in aord nevoile individa!e de dezvoltare in domenil pfesional Pblema ll. dotarea insfiienta sa zra fiz1a $1 rnorala a bazei materiale a nor laboratoare abinete asigrarea nor onditii matenale neesare pentr a elevii sa se poata forma pfesional; aes limitat la nternet in baza pblemelor identifiate s-a stabilit a OBECTV ll - Asigrarea onditiilor de infrastrtre i dotare a Colegili Tehni,,Emanil Ungrean" Timisoara, in onordanta nevoile de formare Se vor avea in vedere: identifiarea resrselor extrabgetare repararea ehipamentelor ahizi\ia de empamente dpa o atenta examinare a p1e\e1 $i neqoen pentr obnerea de failitati splimentare ahizitionarea de materiale informative pentr realizarea pntelor de domentare, a bazelor de date. Pblema V. slaba motivatie a elevilor de a partiipa la olimpiadele $i onrsrile solare, slaba motivatie a elevilor pentr stdi in baza pblemelor identifiate s-a stabilit a OBECTV V - Asigrarea alitatii Se vor avea in vedere: identifiarea resrselor finaniare pentr stimlarea elevilor; entrarea ativitatii elevilor n pe asimilare rneana a nor notini $i onepte, i pe dezvoltarea de apaitati, prieperi, deprinderi $i atitdini, are sa da la formarea de ornpetente: elaborarea onlintrilor tematie pe baza riteriilor de performanta $i a onditiilor de apliabihtate orespnzatoare ornpetentelor individale e trebie formate, prelate din Standardl de pregatire ptesionala; Oobandirea de ompetente heie. abilitati antreprenoriale, deprinderi de lr in ehipa, apaitate de ondere, atonomie de lr, larea de deizii $i asmarea raspnderii, legerea $i prelrarea independenta a informatiilor. gandirea reava, apliarea in pratia a nostntelor teoretie, rezolvare de sitatii pblems, perseverenta, organizarea loli de mna Pblema V neimpliarea orespnzatoare a elevilor si pfesorilor diriginti in onsiliere orientare $' informare privind ariera; adre didatie neformate pentr a lre la elevi C.E.S.; nrnar insfiient de adre didatie speializate in orientarea si onsilierea pteslonala pentr sisteml TVET; edatia anlreprenoriala a pfesorilor $i elevilor este defiitara. in baza pblemelor identifiate s-a stabilit a OBECTV V - Oezvoltarea serviiilor de onsiliere, orientare i informare privind ariera Pblema V insfiienta dezvoltare a spiritli antreprenorial al elevilor, onform enntelor UE; insfiiente parteneriate edatonale internafionele: personal didati neformat la standarde epene. in baza pblemelor identifiate s-a stabilii a OBECTV V - lntegrarea epeana, avand a rezltat ompatibilizarea sistemli edativ rnanes sistemele epene $i stimlarea ooperani internationale 49

50 2 ::J - C1 :. "' d) Ci; Cl.s iii ::J... C1 a. : ::J o - "(ij E (X)...- ;:: C1 : C1 t:'. tel a..... Cl) (.) V" -d) "'O... tel "' - U) : '- ns :: (/) i;:: w <.) ('.) w t a::...j w 1- z - s a:: w ('.) z ::> a:: 1- z w o,...j w...j - z - w Q....J ::> z :5 Q.

51 :: : =: =: : a. a. a. : : e :... a. a. '- a. r\ C)... C) C)... M >Cll :: g> :: E :;::: a..s - ) :s WO :.D E 5 :: Cll UCO.o= en :;::: :;::: m (/)

52 Q 15: ( ( "'O 1... :: en ' )S.. : Cl) : ( Q Q a..,, ;, :... Cl) Cl) Q.. : : a. e.. : : : e a. zs '8 l'o Q3.s:... (/) E Ci. :: == :::; : 'E a. e d -J _-o s_ 1: :--_a_---..., V) (1).o E 2 8 :.2 2 (/) >m (/) l'o

53 :. E a o»...: o:;... ( <ii.....!!! - e: E..._... L) - G. : ( "' : Cl. "' :: "' G.... Cl. l'o Q... R... ::.,,. l'o - "' G. "O 2 'E G. Cl.... o:;... Q Q; 7ii (.) > (.) w :: : l'o E w,, :.: ::, G. (.) R G.... "O 'ii>. >l'o... :: ts 2 Ui R.:.!: Q "O "O : l'o Q... l'o... :: C> ;;; - Q... l'o - : l'o Cl>...!9 ;:: ;:: Cl. : Cl> E "O.:: l'o ftj : v; Cl>... a. Cl>... R o ftj Cl> "O

54 > j::: (.) w ii) :;:;.. v.,, ().._.,, :; Cl -;.,, () - v :.,, : ::::J ::::J E (1) - Cl) Cl).,, (1).._.!3 : () E a.. Q; s -s Cl) ei a. ("Q.!:::! - :: (l) "O (l) i:: 8. a:: (l) :: w o :: -- Cll.s, e 9- '?- ; t ("Q x: ::::J a..9 o : o.-. 8 a._..,, v Cll- =

55 ... fl) ('CJ.S2 > = - : E 2i ;, : i5 <s o "'- o, a. UJ (] i (.) o ' t r.; ::. ('CJ en : QJ ('CJ a.. V'\ V'\

56 ]i : e a. 1 '5 a.. ::.D E 5 ::

57 > :: n:j E..! t : n:j E _._ >n:j "O - E -g a. (.) :: v;. 8 n:j -- gi 8

58 l., Q a.. o V) _, 11 : V> a. Q.) Q.) a. e :::J Q.) Q.) zs e o.,g? 8..!!? en E &8 l 1 Q.) 8. e :::J Q.) Q.) :g V> QJ 8_ - E Cf) QJ a:::(_) 5 Q.) ::; a. n QJ x e. g e 8. a. e :::J = Q.) 3 : Q.) 2.D.s l!:?.!::! =

59 ..., (/) (ij "' U)... OJ a. OJ OJ : "' U) 1 OJ a. ( a..q.....i::::. w '1:1 (ij ::: Q.) ( Ol a. s: ::: '1:l UJ E ni OJ... ::J "' o."' OJ - OJ E )( "' OJ <) :g - E 8 Q.) E Q:i o, ;::. '"' > ="' OJ... "' e i5.. ::J U) OJ o OJ :: a. o - <;::: 2 t - OJ <.> "' o OJ,S - :... "' ::J Cl) '"'.s OJ - "' a. 2 C/)A "' OJ OJ ::: = > E e Cl. <) - <U ' fo ('O -.!!:!. <) ( 'O.2. 2 ( vr - E s > j::: M,...:,...:,...: t: : =- =- =-

60 - - a... <{ -, (.) <{ w - Ui.: 8 8' O> - 8..r:::. - a... <{ -, (..) (.) (.) ::> <l) E 8. s ><U >. <l) - a).s (/), ::> <l) - :3 a. (,/) ::> :3 - -g O> 'Ci).. ::> :..=: (/') a. <{ 2 :

61 ::: Ol (J : (J.Q. x: w :::> '-.9 : - : ; E U) C'O a.. (l) : C'O 8..s >CU : :::> E 8 as Ci.. "O = g <lj E - >CU t;::: s.!!! :::> g_ > : - '-,g $ > -== (l) (l) "O C'O - s C: CL g U) :::> CL - : a:: g en 3 : t CL : = :::> CL (J 5 : :2

62 (l) (l) '"O... C1l C) E (l) C'O '-- (l) E ) '-- (l) e.s. Ci.::=..>C'O > E ::).s (._) (,.) o (J>-.z - en - :::i lh'-o ) ) r E ""' Cl) 8_ 13 ; -.: '--..._ '(Ji (l) -m :::> E ) <{ a. :J' a. rn -m '(3 (f) (l) (!) t C'O a. "O (!) =- ::) a; (ii =; - :..::: C'O (l) :;:::;... '-- C'O (l) "O - - C'O x... ) LU -m.=. (l).. (..) (._) :::> E C'O (._) o :::>, (._) (!) 92 e <.>.. l ) -(J>- ; (1) :::> = «o E 5 m "O.;::: y (._) -m (l) -m (l) (J>- -"O eo

63 3.3. PLAUL DE PARTEERAT AL CCL PETRU PROCESUL DE COLABORARE CU OPERATORll ECOOMCl/COMUTATEA ln vederea asigrarii nei orespondente intre erintele angajatorilor i formarea pfesionala in\iala, la nivell instittiei se dezvolta parteneriate viabile soaa-operatori eonomii. Toti ei impliati in aest ampl pes a onseofizat neesitatea realizarii ni parteneriat olaborativ $i drabil, impliatii direte atat pentr angajatori are a nevoie de absolven rnotlva], aptitdini mltiple at $i pentr medil edational are trebie sa raspnda standardelor epene. inva\amantl pfesional se organizeaza pe baza ni ontrat adr intre nita\ile de nvatarnant si operatorii eonomii, prin are se stabiles obligatiile privind: - organizarea i deslasrarea pesli de formare pentr ob\inerea alifiarii pfesionale a elevilor i a stagiilor de pregalire pratie: - pietarea rrilmli in dezvoltare loala; - asigrarea ondi\iilor tehnie i a resrsei mane neesare pregatirii pratie a elevilor din inva\amantl pfesional; - asigrarea ondi\iilor tehnie i a resrsei mane neesare pentr organizarea si desfasrarea examenli de ertifiare a alifiarii pfesionale a elevilor; Colegil T ehni Emanil Ungrean are doa dire\ii de atine: - Parteneriate operatorii eonomii - Parteneriate omnitatea Pentr rela\ia omnitatea, Colegil Tehni Emanil Ungrean si ppne: Sa reeze n meanism fn\ional de onsltare a omnitstii (inlsiv parin\i); Reprezentan\ii parin\ilor & omnita\ii sa faa parte din organismele de deizie din soala Se orqanizeaza ativita\i, evenimente, piete partiiparea sa la initiative ale reprezentanlilor omnitatii (inlsiv parin\i); Realizeaza o oterta de ativita\i, evenimente piete de are sa benefiieze si onitatea (inlsiv parin\ii) Sprijinirea elevilor in a partiipa la vista omnita\ii prin:../ Piete de partiipare a elevilor la v1ata omnitatli;,/ Campari de informare si edare a poplatieie:,/ Ationi eologie;../ Festivita\i;../ Volntariat;,/ Ajtorarea elevilor sa a persoanelor aflate in sita\ii difiile et. Parteneriate alte soli, a\ini si piete omne; Pentr rela\ia operatorii eonomii, Colegil Tehni Emanil Ungrean i$i ppne: Sa inheie parteneriate agenji eonomii/ al\i parteneri soiali pentr anl solar ; Sa derleze evenimente, ativita\i si piete partenerii soiali in anl solar ; Sa reases nmarl parteneriatelor i evenimentelor in parteneriat atori de pe piata mnii; Sa dovedeasa a exista n impat al parteneriatelor aspra ofertei de formare a $COlii $i/sa gradli de angajabilitate al elevilor. Prinipalii parteneri pentr pratia omasata a elevilor de lie snt:: 1. AUCHA TMSOARA SUD 2. DRECTA GEERALA A FATELOR PUBUCE TMSOARA 3. AFPDM PORTUGALA 4. SC PLEAZURE SRL 5. CASA POLTEHCll 2 63

64 6. SC CETRAL SRL 7. R.A RATT 8. SC ELBA-COM SA 9. SC CETRAL SRL 1. SC ULTRAMAR SRL 11. SC RUEFA ESCAPE TRAVEL SRL 12. SC BOOKTRA VEL TM SRL 13. SC MAREEA COMTUR SRL 14. DRECTA JUOETEAA PETRU SPORT S TiERET 15. SC AS TOUR SRL 16. AGETA CHRSTA 76 TOUR 17. SCAEM SA 18. E.l.G.STALATll 19. E.l.G.CLMA 2. ELECTRC S.G.STAL 21. ELECTRC M.D. STAL 22. TM LGHT SRL 23. SC ELBA-COM SA 24. TU TRAVEL CETER TOURG EUROPABUS ROMAA SRL 25. CETRUM ET 26. COS ELECTRFCAREA 27. H.V.ELECTROVSO 28. SC PRAKTKER 1 ROMAA SRL 29. SC PRAKTKER 2 ROMAA SRL 3. GROUP ELECS SRL Operatorii eonomii are a soliitat lase de invaaamant dal snt: 1. Camera de Cornert i indstrie Romano-Germana reprezentanta firmelor Hornbah, Udl, Peny, Rewe i Met 2. Asotaa Patnala Horetim reprezentanta firmelor: Trei Dion Pizza, Do Grp, Piper Food And Beverages S.R.L, Tinez, Monvia lmpex, Mari Conept For Life, Hotel Galaxy S.R.L, H Management, Ptein Hose 3. Compania t.oala de Termofiare Colterm S.A 4. S.C. Agasi S.R.L 5. S.C Frigovest S.R.L 6. Eltrex S.R.L 7. S.C.Edigrp S.R.L 8. SC Eletri SG lnstal S.R.L 9. RSE Eletri Conept S.R.L 1. SC OTC Eletrial S.R.L 11. UnineaTehnologiilor Textile S.R.L 12. SC. Grafoprint S.R.L 13. Centm et S.R.L 14. Timlight S.R.L 15. EG Systems S.R.L 16. SC. EG Clima S.R.L 17. Elet lnstal Grp S.R.L 18. SC Fabria de Casari SR.L 64

65 3.4. PLAUL DE DEZVOLTARE PROFESOALAA PERSOALULU Perf etionarea adrelor didatie la nivell nitatii de Tnvatamant Tndeplineste fntia de reglareatoreglare a ativitatii didatie i extra didatie,de dezvoltare pfesionala pfesionalizata.de inovare a pratiii solare lntr-n anmit spati de instrire i sitatii edative,de stimlare a reativitatii adrelor didatie i a elevilor,de investigare a ativitatii solare. 1. PRORTATLE COLEGUL TEHC "EMAUL UGUREAU" PRVD DEZVOLTAREA PROFESOALA A PERSOALULU DDACTC r. Categorii de personal rt. Prioritate identifiata/stabilita didati Personal didati de predare Personal didati axiliar 1 Diversifiarea pgramelor de preqatlre ptesionala in raport nevoile x x existente la nivell nitatii de invatamant 2. Dezvoltarea personala $i plesionala a personalli didati $i didati x x axiliar din nitatea de inva\amant 3. Dezvoltarea si diversifiarea partenenatli soial soli eoene x x 4. Efiientizarea parteneriatelor pfesor-elev-parinte-omnitate x 5. Perfetionarea manaaementli edational x x 6. Dezvoltarea nei ltri sl a nei mentalita\i a alita\ii atli edational la x nivell intreqli oersonal 7. Efiientizarea ativita\ii de perfe\ionare a personalli didati $i didati x x axiliar 8. Dezvoltarea serviiilor de orientare si onsiliere solara x 2. FORMELE/ACTVTATfLE DE DEZVOLTARE PROFESOALA RECOMADATE r. rt. Formalativitatea de dezvoltare pfesionala reomandata didati Categorii de personal Personal didati de predare Personal didati axiliar 1. Stdi individal, dezbateri in grp, sesini metodio-$liintifie de x x ornnlari 2. Simpozioane/onferin\e, shimbri de experienta, parteneriate edafionale x oe obleme de speialitate/osihooedaaoaie 3. Elaborare $i prezentare de referate ontint de speialitate, didati sa x psihopedagogi 4. Reenzii si prezentari de arte x x 5. Elaborare $i valorifiare a nor piete de eretare realizate individal x sa in ehipa 6. Ativitati pratie l demonstrativ sa apliativ x x 7. Vizite de stdi in instit\ii ltrale, bibliotei, mzee din tara sa x x slranatate, mese tnde, ateliere teoretie sl pratie, dis\ii despre pbleme de atalitate, tabere, erri, piete initiate de oraanizatii 8. Staqii de informare stiintifia de speialitate in domenil stiintei edatiei x 9.. Forme de perfetionare orin orespondents x x 1. Crsri organizate de instittii de invatamant sperior, soietaf stiintifie, x 65

66 orqanizatii pfesionale 11. Pgrame $i ativitati de perfe\ionare a preqatirii stiintifie, x x psihopedaqoqie si didatie 12. Crsri de oreatre a examenelor de obtinere a qradelor didatie x 13. Pqrame de onversie oleslonala x x 14. Stdii oresonzatoare nei alte soeializari din alt domeni de lienta x 15. Ativitatl metodio-stiin\ifie si pshopedaqoqie x 16. Stagii periodie de informare 9tiin\ifia de speialitate in domenil stiintelor x edatiei 17. Crsri de perfe\ionare a pregatirii de speialitate, metodie si x psihopedaqoqle 18. Crsri de formare in vederea dobandirii de noi ompeten\e onform x x standardelor de preqatire soeifie 19. Crsri de preqatire si pertetionare pentr personall de ondere, de x indrmare si ontl 2. Crsri postniversitare de speialitate x x 21. Stagii de stdi si domentare, realizate in tara sa in strainatate x x 22. Porame de formare ontina areditate sa avizate x x 23. Stdii niversitare de masterat, dotoral x x 24. Pgrame de perfe\ionare tiin\ifia, didatis sl psihopedagogia pentr x dobandirea nor ornpetente omplementare are diversifia gama ativita\ilor prestate de personall didati, respetiv onsiliere edationala si orientare n ariera, asistenta soiala 25. Crsri speifie de preqatire $i perfe\ionare pentr personall didati x x axiliar: seretariat, bitia, tehnia de all, arhivare, omniare, biblioeonomie, asistenta soiala, psihologie solara, prim ajtor, sanatate $i seritate a mnii, PS $i SU, prevenire 9i ombare a violen\ei si omportamentelor nesanatoase in medil solar. - 66

67 PARTEA V. COSULTARE, MOTORZARE S EVALUARE ' 4.1. Rezmat privind modl de organizare a pesli de onsltare in vederea elaborarti planli Pentr elaborarea Planli de a\ine al solii a fest onsltate ormatoarele:./ dornente ale Ministerl Eda\iei a\ionale./ Planl Regional de A\ine pentr inva\amant ( PRA )./ Planl Loal de A\ine pentr inva\amant ( PLA )./ Resrsele materiale, mane $i finaniare aie $C1ii. Colegil Tehni Emanil Ungrean a elaborat PAS in onordanta realita\ile loale avand a tinta atingerea obietivelor formlate la apitolele anterioare. in elaborarea PAS exista neori onstranqeri deoaree n exista o informare exata a pblemelor din re\elele externe $i interne, iar in realitate in lnvatarnantl manes formarea ptesionala n este bazata in totalitate pe erere. C toate neajnsrile existente pe plan regional $i loal, oletivl de elaborare a PAS-li din soala nostra a inerat sa elaboreze n doment flexibil $i adaptabil la erin\ele loale $i regionale Organizarea ativitatilor de monitorizare, evalare i atalizare a planli Atini de onsltare Tipl onsltarii Parteneri Perioada Rezltatl Ativitate de reorganizare Consilil de Administratie, $efii de atedre septembrie Atalizarea oletivli PAS Evalarea on\intli Consilil de Administratie, oletivl PAS otombrie Ajstarea omponentelor PAS-li preedent planli Atribirea sarinilor de Consilil de Administratie, oletivl PAS otombrie Lista sarinilor onrete $i lr termenele Chestionar la evalare Cadrele didatie mai Feed-bak PAS Monitorizarea i evalarea operational a Se va realiza prin rmatoarele elemente strategie: elaborarea ppri-zisa a planli de a\ine a $COlii monitorizarea evalarii $Si implementarii adaptarea PAS din rners, in fnltie de modifiarea irrnstaotiala a nevoilor Ehipa /responsabili Atinl monitorizate Perioada Modl evalarii Coletivl PAS Coletarea datelor PLA $i Septembrie-otombrie Raport de ativitate PRA j Coletivl PAS Sirtrarea on\intli noiembrie Raport informational PAS _J_ 67

68 4.2.3.Monitorizarea manaqeriala Ehipa/ responsabili Aini monitorizate Perioada Modl evalaril Diretor, -Stabilirea si atahzarea obietivelor septembrie- Lista de ppneri i Diretor adjnt, -lntalniri i ontate angajatorii loali. inie observant Consilil de adrrmistralie AJOFM, Camera de ornert i indstrie, Plan de revizire CEAC Prmaria Mniip1!1 Timsoara, Consilil Jdetean -Analiza pblemelor -Atalizarea onlintii PAS Prin prezentl plan de atine se are in vedere: Asigrarea alita!ii ofertei de edalie i formare pfesionala prin orelarea aesteia erintete viitoare ale pie\ei mnii i aspira\iile individale ale tinerilor; Condi\ii de inva\at adevate prin resrse mane i resrse material-finaniare asigrate de nitatea solara responsabta asmate de parteneriate fntionale; Serviii sport de alitate in vederea asigrarii sesli in ariera ptesionala. 68