CR~ * * * Nr. 2986/CRED/ SECRETAR DE STAT. Cat re

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CR~ * * * Nr. 2986/CRED/ SECRETAR DE STAT. Cat re"

Transcriere

1 UNIUNEA EUROPEAN)\ lnstrumente Structurale Nr. 2986/CRED/ SECRETAR DE STAT RODICA LUMINITA BARCA.~j(,\., r DRAGO~ Cat re I lnspectoratul ~colar Judetean Olt/Dolj/Gorj/MehedintiNatcea Casa Corpului Didactic din judetele Olt/Dolj/Gorj/MehedintiNatcea Doamnei/Domnului Inspector ~colar General Doamnei/Domnului Director Ref.: Selectie cadre didactice din fnviitamantul primar ~i gimnazial, fn vederea participiirii la cursul de formare profesionala continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisii pentru toti. Formare nivel II - invatiimant primar" ~i "CRED-Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II - fnviitamant gimnazial", acreditat de Casele Corpului Didactic din judetele Boto~ani, Bra~ov, Buziiu, Cluj, Ott, Teleorman, Timi~ ~i din municipiul Bucure~ti, In cadrul proiectului,,curriculum RELEVANT, EDUCA TIE DESCH/SA pentru toti - CRED". Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, n calitate de beneficiar, n parteneriat cu lnstitutul de ~tiinte ale Educatiei, cu Casele Corpului Didactic din judetele Boto~ani, Bra~ov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timi~ ~i din municipiul Bucure~ti, respectiv lnspectoratele ~colare Judetene la~i, Bihor ~i lnspectoratul ~colar al Municipiului Bucure~ti, implementeaza n perioada proiectul,,curriculum RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED", cod SMIS 24+: 8327, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 24-22, Ax.a prioritara 6: Educatie ~i competente, Prioritatea de investitii.i Reducerea ~i prevenirea abandonului ~colar timpuriu ~i promovarea accesului egal la nvatamantul pre~colar, primar ~i secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de nvatare formate, nonformale ~i informale pentru reintegrarea n educatie ~i formare. In cadrul proiectului CRED, casele corpului didactic partenere au acreditat programele de formare continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru tofi. Formare nivel II - invatamont primar" ~i "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II - invatamont in EDUCATIE!,,Curriculum relevant, educa\ie d eschis~ pentru tof - CRED

2 Instrument& Structurale gimnazial", ambele cu durata de 2 ore, blended-learning, avand alocate 3 credite profesionale transf erabile. Avand n vedere prevederile art.64 al in. ( )-(2), din Legea educatiei nationale nr.2, cu modificarile ~i completarile ulterioare, potrivit carora: "Jn inviitiimantul preuniversitar se aplicii Curriculumul national (....) care reprezintii ansamblul coerent al planurilor-cadru de inviitiimant ~i al programelor ~colare din inviitiimantul preuniversitar" ~i necesitatea aplicarii noilor planuri - cadru ~i programe ~colare, elaborate de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, cadrele didactice selectate ~i validate de catre conducerea unitatilor de inva~amant au obliga~ia de a participa la cursul de formare, iar conducerea unita~ilor de invatamant din care provin are obligatia sa asigure prezenta acestora la cursul de formare. in cadrul programelor de formare continua acreditate, n proiectul CRED se acorda o atentie speciala formarii / dezvoltarii/ exersarii competentelor digitale pentru cadrele didactice din nvatamantul prirnar ~i gimnazial. Astfel, pe parcursul activita~ilor de formare, cadrele didactice participante sunt implicate activ, atat n activitatea de formare online sincrona (webminare) cat ~i asincrona, utilizand platforma pentru nvatare individuala. Aceste competente sunt necesare pentru activitatea de sprijin ~i nvatare online a elevilor, fapt pentru care solicitam conducerii ISJ ~i unitatilor de nvatamant sa ne sprijine n constituirea cu celeritate a grupelor de forrnare, pentru a pregati inclusiv debutul ~i desfa~urarea anului ~colar Activitatea de seleqie a grupului tinta este permanenta, n conformitate cu prevederile Metodologiei de selectie, iar formarea cadrelor didactice din nvatamantul primar ~i gimnazial se va desfa~ura, continuand cu noi serii n perioada 8 iunie - 3 august 22, cu posibilitatea prelungirii n funqie de conditiile speciale create de pandemia covid-9. in acest context, pe perioada starii de urgental alerta sau a mentinerii restrictiilor privind constituirea grupurilor mai mari de 3-5 persoane, selectia cadrelor didactice din nvatamantul primar ~i gimnazial se va realiza la nivelul cornisiei pentru perfectionare ~i formare continua din cadrul fiecarei unitati de nvatamant, n concordanta cu criteriile de seleqie prevazute n ANEXA 2 la prezenta adresa. Validarea propunerilor comisiei pentru perfectionare ~i formare continua se realizeaza de catre directorul unitatii de nvatamant, Grupul tinta al proiectului CRED este reprezentat de un numar de 55. cadre didactice, calificate, ncadrate n nvatamantul primar ~i gimnazial, pe perioada nedeterrninata sau pe perioada determinata. Pentru regiunea Sud-Vest OLTENIA numarul de cursanti alocati pe judete ~i discipline partenerului CCD Olt, n functie de numarul de cadre didactice calificate, este prezentat n ANEXA 3 la prezenta adresa. D in EDUCATIE!,,Curriculum relevant, educatie deschis~ pentru toti" - CRED

3 lnstrumente Structurale Tn situatia In care nu sunt formatori certificati pentru toate disciplinele sau nu avem un numar de cursanti care sa constituie una sau mai multe grupe pentru o anumita disciplina, pentru atingerea indicatorilor de proiect se va avea In vedere numarul total de locuri alocat judetelor componente ale regiunii Sud-Vest OL TENIA, conform datelor de la finalul ANEXEI 3. Daca numarul de solicitanti care doresc sa urmeze cursul depa~e~te numarul de locuri alocat, se vor lntocmi liste suplimentare. Procesul de selectie a grupului tinta vizeaza, In continuare, lnvatamantul primar ~i toate disciplinele din lnvatamantul gimnazial pentru care exista formatori certificati ~i acreditati In cadrul proiectului CRED. Va rugam sa asigurati informarea tuturor unitatilor de lnvatamant din reteaua ~colara a judetului dumneavoastra, referitor la continuarea procesului de seleqie pentru lnvatamantul primar ~i pentru toate disciplinele din lnvatamantul gimnazial pentru care exista formatori certificati ~i acreditati. Pentru atingerea indicatorilor de proiect, prin care se prevede participarea a 6. de directori la programul de formare continua, vor fi selectati direct ~i vor participa la cursurile de formare directorii ~i directorii adjunqi din unitati de lnvatamant care ~colarizeaza elevi pe nivelul de lnvatamant primar ~i/sau gimnazial. Calendarul de seleqie a cadrelor didactice din lnvatamantul primar ~i gimnazial este prevazut In ANEXA a prezentei adrese. Forma de organizare a activitatilor de formare pentru seriile urmatoare va fi comunicata ulterior, In f unqie de continuarea starii de urgenta sau de alerta. Pentru relatii suplimentare, persoana de contact este domnul Emil Dragomirescu, expert operational implementare formare, adresa de Director UIPFFS, Merima Carmen PETROVIC! Manager proiect d,,,,-- Director DMRURS,.., Corina MARIN ~ Expert coordonator monilr iz~fe in EDUCATIE!.,,Curriculum relevant, educatie deschis~ pentru toti" - CRED

4 lnstrumente ANEXA la Adresa nr.2986/cred/ Structurale Calendarul selectiei grupului tinta, cadre didactice din invatamantul primar ~i gimnazial, pentru disciplinele la care exista formatori acreditati ' lnformarea unitatilor de nvatamant ~i publicarea pe site-ul fiecarui inspectorat ~colar a calendarului ~i a criteriilor de seleqie a cadrelor didactice din nvatamantul primar ~i gimnazial; Pana la data de Selectia cadrelor didactice din nvatamantul primar ~i gimnazial, la propunerea responsabililor de comisii metodice ~i validarea de catre conducerea unitatii de invatamant. Seleqia poate fi facuta online, iar documentele doveditoare se pot semna dupa ncetarea starii de urgenta. Pana la data de Transmiterea de catre unitatea de nvatamant a listei, n format electronic, cu cadrele didactice selectate, la inspectoratul ~colar ~i la casa corpului didactic, din fiecare judet; Pana la data de Depunerea/Transmiterea pe la sediul CCD a dosarelor de nscriere de catre cadrele didactice seleqionate. Dosarele cursantilor In format letric vor fi depuse la sediile ccd-urilor dupa ncetarea starii de urgenta. Pana la data de in EDU CA TIE I,,Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED Pag.

5 UNIUNEA EUROPEAN.A ANEXA 2 la Adresa nr.2986/cred/ lnstrumente Structurale Criteriile de selectie a cadrelor didactice din fnvatamantul,, primar ~i gimnazial a. Cadru didactic n nvatamantul primar sau gimnazial; b. Cadru didactic titular care functioneaza ntr-o unitate din mediul rural (minim 5%); c. Cadre didactice titulare din unitatile de nvatamant situate n localitati dezavantajate socio-economic; d. Cadru didactic titular care sa aiba eel putin definitivarea n nvatamant; e. Cadru didactic titular care, la momentul selectiei, mai are eel putin 5 ani pana la incetarea activitatii didactice prin pensionare; f. Director/director adjunct de unitate de nvatamant, cadru didactic din nvatamantul primar sau gimnazial Nota: in conditiile in care numarul locurilor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice titulare, pot fi selectate ~i cadre didactice calificate cu statut de suplinitor. ineducatiei,,curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED Pag.

6 Instrument& ANEXA 3 la Adresa nr.2986/cred/ Structurale REPARTIZARE CURSANTI PE DISCIPLINE PE REGIUNEA SUD-VEST OL TENIA ' REGIUNE SUD- VEST OLTENIA NUMAR CADRE DIDACTICE/FORMATORI TOTAL TOTAL ARIE ALOCATPE ALOCATPE DISC/PL/NA DJ GJ MH OT VL CURR/CU LARA DISC/PL/NA ARIE PE PE REGIUNE REG/UNE TOTAL Lb. Romana FORMATO RI ALOCAT TOTAL Lb. Engleza ALOCAT TOTAL Lb. Franceza FORMATO RI LIMBA$ ALOCAT COMUNICARE TOTAL Lb. Germana FORMATO RI 9 ALOCAT TOTAL Lb. Maghiara ALOCAT TOTAL Altele ALOCAT TOTAL MATEMATICA FORMATORI ALOCAT TOTAL FIZICA FORMATORI MATEMATICA ALOCAT $ $TllNTE TOTAL CHIMIE 58 ALOCAT TOTAL BIOLOGIE FORMATO RI 34 ALOCAT in EDUCA TJE! Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED

7 ~ : tnstrumente Structurale TOTAL lstorie ALOCAT TOTAL Geografie FORMATO RI 29 OMSI SOCIETATE ALOCAT 4 TOTAL Religie ALOCAT 52 TOTAL 3 so Stiinte Sociale ALOCAT TOTAL Ed Muzicala 88 ALOCAT TOTAL ARTE Ed Plastica ALOCAT TOTAL 2 6 EDUCATIE FIZICA SI SPORT AL TELE Ed Fizica ALOCAT TOTAL 27 FORMATO RI 2 ALOCAT s TOTAL TEHNOLOGll TIC ALOCAT 6 TOTAL Tehnologii 8 ALOCAT TOTAL PRIMAR FORMATORI s ALOCAT TOTAL ALOCAT PE JUDETE GIMNAZIAL 25 DJ TOTALALOCAT PE JUDETE PRIMAR 437 GJ MH OT VL TOTAL ALOCAT PE REGIUNE GIMNAZIAL 458 TOTAL ALOCAT PE REGIUNE PRIMAR 42 in EDUCATIE!,,Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" - CRED