0, CE VESTE MINUNATĂ! DE LA CLUJ-NAPOCA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "0, CE VESTE MINUNATĂ! DE LA CLUJ-NAPOCA"

Transcriere

1 INTRAREA IN At PATRULEA AN Marcăm, astăzi, intrarea în cel cîteva ore după anunţarea iugii de-al patrulea an al existenţei dictatorului. v tn,-ia Euforia, «vranta speranţa ziarului nostru. După solemnita. tea sărbătoririi a trei ani do la victoria Revoluţiei din Decembrie solemnitate umbrită încă de îndoieli, de grave interogaţii şi durerea pentru cei căzuţi printre primii martiri ai Revoluţiei aflasem că s-a numărat şi unul din prietenii tipografi, linotipistul Ioan Chira, presiunea acerbă nedisimulate acuze la adresa furtului", a momentului, a evenimentelor de revoluţie, la adresa pa terii tăinuitoare momentul invocat în rîndurile de faţă poate ce puteau lua oricînd o turnură 'dramatică n-au împiedicat ziarul să-ţi fixeze, din start, o perşona.. să pară insignifiant, lipsit de singularitate: litate proprie. r şi alte cotidiene împli nesc exact aceeaşi virstă, unele ' Bilanţuri ale Unei activităţi constant puse in slujba cetăţenilor, devansîndu-ne, chiar, cu Cîteva iin slujba adevărului, atîta cît ore ieşirea pe piaţă. Dar în Judeţ sîntem singurul cotidian născut l-am putut descoperi şi singuri. : cu inerentele riscuri, s-au mai odată cu zorii' libertăţii şi făcut şi cine le doreşte la zi care a rezistat, prin neîntreruptă poate consulta colecţia completă apariţie, tuturor furtunilor politice şi, mai ales, taifunurilor so-: eial-economice. ;a ziarului, Dar aceasta va însemna retrăirea, zi cu zi, a frj,ir>în- ţărilor, â conflictelor, a speraii- Nu ne arogăm priorităţi şi merit o ie~ite din comun. în fapt, rilor decepţii.. ce şi-au _ pus' ; ţelor celor mai aprinse şi a ma am intrare!» îri cei de-al patrulea an al existenţei noastre* ca ziar independent, nesubordonat nici ţinui partid. nici unei autorităţi administrative locale, nici unul..grup de interese1*, cu deosebire nesubvenţionat de nici un orga-1 ms'm cantabil" din interiorul ţării sau din exterior, intrarea, a. sadar, în acest, nou an de existenţă a coincis cu eveiliririentele aniversate ieri, 22 Decembrie fiindcă Adevărul de CIuj (îri denumirea sa iniţială,'simplu, A-- df'văriil ) a fost conceput, scris' cit: înfrigurare şi machetat pe măsura eş i se redactau textele la!prenta pe vieţile noastre; aceasta va însemna reînvierea unei istor ii pe care n-am falsificat-o, căreia nu i-am văzut, poate, întotdeauna cli limpezime căile, dar 1în desfăşurarea şi idealurile" căreia am crezut: Afirmăm acum: mai credem şi. fără promisiuni de circumstanţă, vrem cu toată puterea şi cu toată priceperea gazetărească dobîndită să fim şi niai mult în, slujba Cititorilor noştri,* a oricărui cetăţean. Aici ni se' deschide un larg cîmp de posibi- ii tăţi,. pe care vrem să le folosim în beneficiul tuturor.,.. ;. Dan REBJtEANU On iisa tip de ruletă ras gaşcă Pe' cît de. surprinzător. este momentul intervenţiei mini.strjlui Kozîrev în faţa, consiliului miniştrilor de externe al C.S.C.E. întrunit săptămîna trecută la Stockholm, pe atît de uşor s-a trecut peste el. După stupoarea care i-a cuprins pe cei prezenţi la întîlnire, pe ziarişti, apoi ca într-o reverberaţie, pe cititorii a- cestora din toate ţările lumii, o tăcere suspectă s-a aşternut peste ceea ce am putea numi bom- ' ba ultimilor ani Kozîrev a spus foarte limpede că Federaţia Rusă nu acceptă statutul impus ei de statele occidentale şi de unele cercuri din interior şi că va a- dopta o nouă politică. Care înseamnă, nici mai mult, nici mai puţin decît revendicarea spaţiului imperial (ţarist) şi statuarea unei confederaţii- a, fostelor state so. vietice, alta decît ceea ce se nu-' meşte acum C S I, considerată a fi total ineficientă. Şi că va folosi pentru atingerea scopurilor sale avantajele economice de care dispune şi. atenţie, pe cele militare. Despre care fostul prim ministru rus spunea că sînt imense, precizînd câ numărul de tancuri ruseşti întrece-totalul blindatelor din restul lumii. Este u- şor sâ ne închipuim coloşii de. metal rostogolindu-se peste ţările baltice spre Polonia şi Germania, ori peste Republica Moldova spre România şt Ungaria, pentru a a. junge Sn Iugoslavia. Despre care. acelaşi Kozîrev spunea că va fi MAGA ZIN MODERN -In Piaţa Gării din Cluj.Napoca a fost redeschis. magazinul tip «Alimentara", proprietar fiind Societatea comercială.ai.com (fosta ICRA). Este un magazin modern, sub toate aspectele, toarte bine aprovizionat cu o gamă larga de produse, dintre cele mai diverse, de la carne de minzat ţi de porc. preparate din carne, brlnzeturi. pină la băuturi şi ţit g&ri -străine. Dotarea' cti echipamente.'comerciale este, de ultimă ră. i. ;ajutată pînâ la ultimele limite. Adică pînâ la retragerea embarigoului impus de Naţiunile Unite, Mările desprinse din fosta federaţie urmînd să revină la vechiul statut Să ne imaginăm ce ne-ar aştepta în faţa unei asemenea desfăşurări de forţe militare, urmate de cele ideologice. Astfel că fiorul de teamă ce a străbătut onorata adunare a miniştrilor de externe era firesc. Nefirească este însă nepăsarea acestora în faţa. a ceea ce Kozîrev a anunţat, la aceeaşi întîlnire, dupâ 40 de minute, a fi doar un joc, propus celorlalţi mi- niştri pentru a înţelege nevoile actualei Rusii în lupta oamenilor ei luminaţi împotriva conservatorilor închistaţi în ambiţii im. (Continuare in pag. V) Vaier ClIIOREANU 'r&uxsrnxf!sn Z5atxafBttXte!E& 0, CE VESTE MINUNATĂ! DE LA CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj- Primăria municipiului Cluj-Na- Napoca împreună cu Comitetul poca mulţumeşte celor care au Naţional Român pentru UNICEF contribuit la realizarea unei seri si Televiziunea. Română au orga- de basm şi le urează SARBAnizat GALA UNICEF de sfintele t ORI FERICITE Şl LA MULŢI sărbători ale Crăciunului... în 24 decembrie, de la ora ^ '-. 17,00, minunaţii şi talentaţii co- Spectacolul va fi transmis ţi p i români vă invită în faţa mi- prin Eurovision, cilor ecrane spre a urmări un,.. moment 'spiritual pentru toate PRIMAR, vîrstele. Gheorghe I'UNAR AM PARTICIPAT LA SPECTACOL : Luni după-amiază, a avut loc borît.din basmele copilăriei, Moş în sala Teatrului Naţional din Crăciun, în interpretarea actoru- Ciuj-Napoca GALÂ UNICEF'DS lui Dorei Vişan. La reuşita spec SFINTELE : SĂRBĂTORI. ALE tactilului şi-a dat concursul, şi CRĂCIUNULUI, intitulată O, ce cunoscuta interpretă de muzică veste minunată", manifestare organizată uşoară Ileana Şipoteanu. de Comitetul Naţional Cu aceeaşi ocazie, în holul Tea Român pentru UNICEF şi Primă-' trului Naţional a fost Vernisată ria municipiului Cluj-Napoca, împreună o expoziţie de pictură cu lucrâri cu Televiziunea Română. ale eleviior de Ia Liceul de arte Spectacolul, realizat cu sprijinul plastice din Cluj-Napoca. Manifestarea Ministerelor Invăţămintului, Culturii a fost onorată prin pre şi Tineretului, a reunit sub., zenţa ' preşedintelui ' Comitetului cupola generoasă a. prestigioasei Naţional Român pentru UNICEF. instituţii de cultură: clujene ansambluri domnul Virgil Radulian, a mi-' folclorice, coruri, gru-, puri vocale, instrumentale şi co-. nistrului învăţâmîrituiui, domnul Liviu -Maior, a ministrului tine-' regrafice, solişti de muzică popu- retului, domnul Gheorghe Ar.ger Iară, folk şi cultă, tineri balerini lescu, a doamnei Petra M iille r--?i interpreţi de dans modern.'re- preşedinta. Fundaţiei GLOBAL prezentînd cluburi ale copiilor, ARTIS din Germania,,a domjicee şi şcoli de artă, case de cui- mior Gheorghe Funar, primarul tură din. judeţele: Alba, Bihor, municipiului Cluj-Napoca, Ioan Bistriţa-Nâsăud. Cluj, Maramureş, Mureş, Sâlaj, Suceava şi Municipiul Bucureşti. In acorduri de Mureşan, director, Grigore Zanc, prefectul judeţului Cluj. â reprezentanţilor consiliilor municipal colinde, care aştern peste suflete linişte, bunătate şi curâţen e, şi judeţean, precum şi unui foarte numeros public. a spectacolul a constituit o excelentă ocazie prin care copii talentaţi ferite coşuri cu flori din partea Tinerilor _ artişti le-au fost o- din România au dorit să se bucu-" re alături de toţi copiii lumii, un preşedintelui României, domnul moment spiritual pentru toate vîrstele şi un mesaj sincer de prietenie şi pace. Fermecător, co- Cluj, str. Poştei nr. 20 e x i Tel.: 095/ , o m p Fax; 095/ PARTENERUL DVS. DE SPEC IALITATE vă oferă următoarele mărfuri (din stoc) şi servicii: Si AT 286,386,486 IS imprimante E3 dlgitizere SS plăci antivirus E8 sistem de comunicare prin reţeaua de alimentare/partajare Imprimantă SS reg. de casă IRC POS 08 accesorii B3 consumabile tehnoredactare proiectare CAD aplicaţii sott profesionale tipărire ofset A4 cursuri de specialitate. SĂRBĂTORI FERICITE Şl LA MULŢI ANI! soc. MARINO ITÂLCOM jm s m m a tu L Sîr. G.Coşbuc nr.1s, Hotel "SPORT* Vă oferă en-gros: ÎMBRĂCĂMINTE (pantaloni, pulovere, fusîe, rochii, compleurl, costume, Jachete, gecl. blugi, ciorapi şl alte sortimente - pentru FEMEI, BĂRBAŢI şi COPii). VĂ AŞTEPTĂM! (35824) Ion Iliescu, a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Prefecturii judeţului Cluj şi a Consiliului judeţean. De asemenea,, Primăria clujeană, în colaborare cu Comitetul Naţior.al Rcmân pentru UNI CEF, a oferit tuturor copiilor daruri de Crăciun. Michaela BOCU Fotografia: Leon I. PASCU Crăciun fericit de bucurii Va stăm ia dispoziţie num ere d e telefon: 11 Preşedintele României, domnul Ion _Iliescu, însoţit de primul-ministru, domnul Nicolae Văcâroiu, preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, membri ai guvernului şi Prea Fericitul Părinte Teoctist, au participat ieri, la Muzeul militar Naţional, la comemorarea â trei ani de la revoluţia din decembrie Ceremonia, organizată de Ministerul Apărării Naţionale, Muzeul Militar Naţional şi 'Asociaţia pentru cinstirea eroilor din România, a debutat printr-o sluj. bă religioasă, desfăşurată în sala revoluţiei a Muzeului, urmată de un parastas, care s-a încheiat cu colinde de Crăciun Au fost prezenţi rude şi prieteni ai eroilor martiri căzuţi în lupta pentru libertate şi democraţie. Ministerul Afacerilor Externe a remis Agenţiei Naţionale da presă Rompres un comunicat in legătură cu apropiata vizită în România a fostului rege Mihai in care sa fac următoarele precizări: La 21 decembrie 1992, domnul M ihar Ricci., desemnat de fostul rege Mihai pentru a se ocupa de problemele tehnice ale vizitei sale particulare in România a fost primit pentru discuţii la Ministerul Afacerilor Externe. S-a reamintit, cu acest prilej, câ Gu. vernul României a înţeles, să. a- corde vi?a de intrare în. ţară fostului rege şi unor membri ai familiei sale în următoarele condiţii:,\ 1. Vizita are un caracter particular. strîns legat de participarea la unele ceremonii reli- ; gioase, cu ocazia sărbătorilor de crăciun..,,. r 2...în timpul şederii în România, fostul rege h.u" se va implica în acţiuni cu caracter politic.. ''. ; Dat fiind că aceste condiţii au fost acceptate. Ministerul Afacerilor Externe,a transmis Ambasadei României la. Berna aproparea pentru acordarea vizelor. Domnul Mihai Ricci a reconfirmat aceastâ înţelegere,' subliniind că vizita va avea Ioc cu caracter particular. Reprezentanţii Ministerului A- faceriior Externe, aii mai precizat că antrenarea fostului rege în acţiuni cu caracter politic, aşa cum s-a întîmplat cu ocazia precedentei vizite, este susceptibilă sâ atragă suspendarea vizei de : şedere în România. * " - i WASHINGTON, Preşe- dinţii Statelor Unite şi RusiH, * George;Bush şi Boris Elţîn, au avut. luni, o nouă' convorbire telefonică privind negocierile Start-2 şi au realizat noi progrese în direcţia încheierii unui al doilea, tratat referitor la red.ui.c-. rea armamentelor strategice --a declarat o oficialitate de la Casa Aibă. care a dorit să-şi păstreze anonimatul. în legătură cu aceastâ convorbire a doua în decurs de' două zile France Presse aminteşte că, în ultimele săptămîni. Casa Albă a arătat. în mai multe rinduri, că doreşte ca încheierea negocierilor referitoare la Start-2 sâ survină înainte da expirarea la 20 ianuarie 1993, a mandat-ului preşedintelui George Bush. (Rompres) V«U0EM QROS CONIAC "NAPOLEON * ORiGinAlI] CRANTU2ESC LA PBET CONVENABIL. Tciefon(fax): zilnic intre orele, i?*;o69>

2 ADEVARUL DE CLUJ PAGINA 2 ABONAMENTUL LA Stimaţi cititori, D in cauza grevei tipografilor şl a ssrbsţertlor de lam ă, om tăia as datori abonaţilor noştri cu cinci ediţii iile ziarului nostru. - întrucît abonamentele pe luna Ianuarie sînt pe cale de o fi încheiate» vom da satisfacţie abonaţilor noştri tn luna februarie, pentru care costul abonamentului va fî mal ieftin cu contravaloarea a cinci numere de ziar. Abonaţi-Vâ pe o perioadă cît mai lungs a amilul iss3. C ostul abonam entului nu se va m odifica, tndllercnl de eventualele noi creşteri de preţ ale ziarului, cauzate de majorarea preţului fiîrîîel, transportului şl tarbelor tipografice. Abonamentul pe mat multe luni este mat. ieftin decît vînzarea co bucata. KEUCITARE Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Frontul. Salvării Naţionale Cluj-Napoca, adresează cele, mai calde urări de bine, sănătate şi tradiţionalul LA MULŢI ANI" tuturor membrilor şi simpatizanţilor FSN cît şi cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca.. Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în toate activităţile anului 1992 şi nutrim speranţa că veţi fi alături de noi şi Jn viitor. Consiliat Municipal al F.SJJ. Cluj-Napoca URARE DE SĂRBĂTORI Societatea culturală SILVANA REDIVIVA emite ultrasensibil pentru cei aproximativ de >ălăjeni din Cluj-Napoca şi judeţ, ca şi pentru toţi prietenii noştri. URAREA FERICITA din etnocultura silvană: SA SE BUCURE TOT NATU / CA S-A NĂSCUT ÎMPARATU- / SA NE-ADUCA FERICIRE / PACE ŞI BUNA-NVOlREI- '/.u iu il -llw rfţiy ls ; y p $ m de l^ % o in. ; v ' I $$ pârea vârtej yjndut^*... gata VOLEI EXPOZIŢIE- CONCURS In ziua de 20 decembrie 1992, cu ocazia Spectacolului de co- ' 'lingi desfăşurat la Casa de cultură studenţească şi intitulat. Vine, vine... Moş Crăciun*, fraţii Mihai şi Cristian Buteu, membri, ai cercului de pictură al Societăţii de binefacere.florile copilăriei", au prezenta^ un panou expoziţional prin. care s-au testat preferinţele publicuhn... mic, părinţilor şi bunicilor lor, privind desenele ex-, puse. Celor 62 de lucrări Us-au atribuit, prin fişe de concurs, 5.17Q puncte. Va urma o nouă SIMPOZION ŞOMAJUL - U Z l ÎA sfîrşitul săptămînli trecute tn judeţul nostru se aflau în căutare de lucru persoane din care sînt femei, 27 f>57 muncitori 5462 au studii medii, iar 798 studii superioare. Un număr de 21.92U de şomeri beneficiază de ajutor de şomaj ( femei), 4634 de alocaţie de sprijin (3002 femei). Există, Ş tiri Inform aţii EXPOZIŢIA CALIN PO J A R tn perioada sărbătorilor de lamă. în foaieroi Teatrului de păpuşi Puck", este deschisă expoziţia maestrului Călin Pojar. Expoziţia poate fl vizitată jtilnie. Intre orele şi / p o m V a c a n ţa de ia rn ă A u intrat in vacanţa de iarnă şi divizionarele de tineret masculine. Vă voi oferi rezultatele etapei a X-a. I-a Slatina, in derbiul seriei a II-a, ELEC TRODUL VICTORIA SOMEŞ DEJ 3-0 (3, 4, 9), meci foarte bine arbitrat'de cunoscuţii Vasile Dumitru ţi Anghel Cotoanţă (ambii din Bucureşti). Dejenii au pierdut nn meci, nu şi o bătălie; I.S.C, TURCII C S M. CARANEBEŞ 2-3 <12, -7, -13, 11, -13) după cc In ultimul set, la tie-brenk, turdenii au condus cu 11-6 (!). Sîmbătă, Jn sala de sport a Liceului Traian Vuia, s-an desfăşurat meciurile cupei ROMŞEM INTERNAŢIONAL-, organizată de d-1 dipl. ing. Kicolfre Badiu (fost jucător Ia U" Transgex), cu sprijinul Comisiei judeţene de volei şi a conducerii Liceului Vuia. Prima ediţie a fost cî'tlgată de C S S. Viitorul Cluj (antrenor prof. Ovidiu Vasu). echipă urmată în clasament de Record. C.F.R şi Dacia Carbochlm, toate din Cluj-Napoca. După sponsori interesaţi In cultură/avem şi sponsori interesaţi In spert $i spre volei, din păcate, prea puţini şi-au îndreptat privirile.. Echipa naţională de senioare a României a fost initată Ia un tradiţional turneu fn Elveţia la care ver mai participa, alături de echipa gazdă. Turcia şi Franţa. Pentru acest turneu aa fost selecţionate şi clujencele Alina Pralea şi Luminiţa Pintea t V -Electronîca}. Dem. ŞOFtlON 9 SOFIA. In ancheta Agenţiei Bulgare de presă BTA pentru desemnarea celor mal buni 10 sportivi din ţările balcanice, pe locul fntii a fost clasată atleta Patoiidu (Grecia), campioană olimpică Ia JO0 m garduri ta JO. de îa Barcelona,' urmată de Nikoîai Bubaîov (Bulgaria caiac canoe}. 87 puncte, urmat de gimnasta româncă I a>vinia Miloşoviei, două medalii de aur îa J.O. de la Barcelona «7 puncte. ' 01 BONN. Jucătoarea germană de tenis Şteffi Graf l-a învins cu uşurinţă intr-un meci demonstrativ aie cănii beneficii urmează a fi' destinate copiilor handicapaţi pe ministrul german al Afacerilor Externe, klaus Kinkel, Partida a fost urmărită de aproximativ 500 de spectatori. etapă de testare a publicului, in care se' vor prezenta cele 17 lucrări care au acumulat peste 100 de puncte. Finalul interesează. deopotrivă pe ce» doi copii, dar şt pe darnicii vizitatori, deoarece urmează a se face tragerea la sorţi la fişele de punctaj. Deci, pentru publicul testat, Moş Crăciun pregăteşte surpriza de a-şi aduce acasă lucrarea preferată şi de a o admira In voie.. în etapa a doua de concurs, vor mai fl şi alte surprize. despre care veţi fi informaţi la timpul potrivit Noriea Sebastiane MOIA în cadrul manifestărilor organizate de FDSN cu ocazia împlinirii a trei ani de la Revoluţia antitotalitaristâ şi antico-' munistă din Decembrie se înscrie şi simpozionul cu tema: Semnificaţia Revoluţiei din decembrie 1989 pentru dezvoltarea democratică, modernă a României". ' Au fost prezentate comunicările: Lungul drum spre ziuă* (Teodor Popa), Rolul tineretului in înfăptuirea idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1983 (Vasile Dinea), Democraţia şi instrucţia tineretului'* (Ofelia Popa), Prezenţa tinerilor în viaţa culturală şi politică* ţmedovnrschi Camelia). Statul de drept (Traian Pop). Biroul dc presă F.DJS.N. în prezent, 1601 persoane cărora li s-a suspendat plata şi 1665 şomeri cărora le-a încetat plata şi nu au solicitat alocaţie de sprnjn. In evidenţa Oficiului forţei de muncă so află 4089 persoane (3071 femei) care nu fac obiectul Legii şomajului. Din păcate, ia numărul mare de şomeri oferta de locuri de muncă vacante din această săptămlnă este printre cele mai scăzute din anul curent: 14. ZIUA LACUSTEIX>R". Celebrul roman at lui Nathaniel West vede lumina tiparului tn prestigioasa deja Edit'iră Echi-. nox, în traducerca doamnei Margareta Pătruţ, cartea putfnd fl găsită In reţeaua de librării a judeţului Cluj. Lansarea Insă va avea loc în primo decadă a lunii ianuarie Dem. ŞOFUON Tara! fotbalistic s-a încheiat, comentariile continuă RETROSPECTIVA (I) La toate nivelele, competiţionale. fotbalul a intrat in binemeritata vacanţă de iarnă. Prilej. deci, să ndâstăm asupra a ceea ce a însemnat pentru protagoniste prima jumătate a campionatului, prestaţia In tur şi zestrea de puncte acumulată. Firesc vom începe cu prima s:enă fotbalistică a ţării D IV I ZIA NAŢIONALA, urmînd a- poi DIVIZIILE A şi a Fireşte -cînd vor fi trecute prin lupa analizei' formaţiile clujene.^-spaţiul va fi ceva mai mare. în altă ordine de idei nu vom a- buza de prea multe date statistice începem, deci. serialul nostru cu DIVIZIA NAŢIONALA. La ccle 13 formaţii care şi-au păstrat prezenţa pe prima scenă fotbalistică a ţârii, Sn cea de a 75-a ediţie s-au adăugat cele trei promovate, campioane ale seriilor I. II şi III ale fostei divizii B, în speţă: PROGRESUL BUCUREŞTI, CSM REŞIŢA şi U CLUJ-NAPOCA. Deoarece la căderea cort nei peste prima jumătate a campionatului am prezentat clasamentul turului,; ne vom referi, tn cele ce urmeia?â. succint, la cele 18 protagoniste, în ortinea locurilor ocupate în ierarhia toamnei, în paranteze reluînd cifrele din clasament), i. STEAUA (17 >4 2 - J «6: 9 30). Indiscuteb l, formaţia d ia : Ghencea sub conducerea Iui Puiu Iordănescu, a fost protagonista care s-a impus cu autoritate Sn tur, mult mai.uşor chiar decît au- sperat înfocaţii ei suporteri. Jocul Jn viteză, cu circulaţia rapidă a balonului, suportul unei pregătiri vfizit-e superioare, şi-au spus euvîntul îi» hilar.ţui toamnei, la care mai trebuie adăugată şi 'performanţa. de a fi singura eclrpă -romă-, nească prezentă în primăvara europeană. Fă^ă a beneficia de valorile de altădată care au făcut faima roş-albaşţrllor, steliştii au cîştigat, pe merit,- prima manşă eu ocupanta locului secund. Tn altă ordine de idei, însă. datorită finanţelor acumu- Opera Română CONCERT EXTRAORDINAR, COLINDE DE CRĂCIUN, ora 19,30. Interpretează corul Operei Rom Ane ANWT Conform Hotărîrii Guvemu- ; lui cu privire la încheierea pro-. cesului de renesociere a preţurilor în baza H.G. 412/1992. a- genţii economici persoane juridice indiferent de forma de proprietate, vor înregistra pînă Ia 31 decembrie 1992, marja importatorului care urmează să se practice după 1 ianuarie 1993, pentru operaţiunile de import care urmează să se efectueze în nume propriu. De asemenea se Astăzi, programul începe la ora 7 ru transmisiunea preluată le la Tclovmtfica Naţională din Republica Moldova Actualităţi la ora 10, emisiunea Dimineaţa copiilor la ora 10.20, filmul serial Marc şi Sophle la ora Ora de muzică la 12,15. în continuarea programului vă recomandăm să urm lriţi emisiunea intitulată Pentru identitatea culturală a tuturor romănilor" la ora 13.05, apoi do la ora documentarul artistic intitulat Biserici medievale**. După ediţia ds In ora 14 a Actualităţilor urmează emisiunile Mondomuzica Ia ora 14.15, Magazin agricol Ia ora 15, cursurile de limba germană şi Italiană începînd cu ora 15,30. De la o- ra 15 Sărbătoare de Crăciun. Emisiunea Lumea sportului o late prin vînzările* anterioare de vedete ale fothaîului românesc, Steaua şi-a putut permite să achiziţioneze* şi la ora actuală, jucători de perspectivă în detrimentul formaţiilor cu slabe resurse băneşti. Dacă înainte erau la modă ordinele de încorporare sau ordinele de sus, acum acţionează banul, fie s:ib forma devalorizatului leu românesc, fie srb rea. a foşnitorilor verzi-. încă odată se adevereşte zicala românească: Cine poateo.ise roacîe. cine nu nici came moale" (zicală valabilă si pentru cea de a dom clasată).' 2. DINAMO ( : 3 29). Se părea că echipa campioană va domina st actuala e-- d'tie, aşa cum a făcut-o tn e- diţia anterioară, mai ales ţinînd cont de lotul cu nume mai valoroase decît ale steliştilor. Numai că în confruntarea directă cu Steaua, campionii au sriferit prima înfrîngere dună o lungă perioadă de invincibilitate ea cîntărindcu un punct tn minus în ierarhia toamnei faţă de Steaua. A r mai fi de adăugat că dihonia intervenită Intre ju cători şi fostul antrenor Florin Halagian s-a soldat, aşa cum se întîmplă în fotbvu! noştri», -cu... eliberarea din funcţie a antrenorului, Snioctt't de A l. Mol-- dovan, indiscutabil suî> valoarea primului. Dar cum la noi fotbaliştii cwtează iar conducerile de duînkse supun, tot ei sint cei care' în final au tras ceva mai tare. situîndu-se îa un punct de Steaua, am înînd scadenţa Uliului pentru primăvară. Ar mal fi de adăugat că după Ocupantele locurilor I şi 2, urmează. o pau^ă" de nouă, respectiv opt puncte faţă de e- chipa de pe ipcul trei, Cu alte cuvinte din nou campionatul se va decide Jn privinţa titlului, între Steaua şi Dinâm a Numai daeă nu cumva in retur izufde răzmeriţă-şi mindrie al eehipelor din pluton vor reuşi să se* scuture de complexul de- inferioritate şi -să pună= -probleme adevărate celor două fruntaşe.- în dius a trecut perioada locurilor de drept* şi ' a l rezultatelor trucate (deşi Ia ora actuală se mal manifestă unele reminiscenţe*. - V * (va urma) Victor MORKA va declara comisionul cînd a- gentul economic importă c u comision. Declararea se va face pe m o delul Anexa 6, care completată în 2 exemplare se va depune personal la Direcţia generată a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de Stat Serviciul preţuri. Clui-Napoca: Piaţa Victoriei nr. 19. e t 2, cam (modelul anexei se găseşte la cam. 108). Director general. Valentin CIMPOIU puteţi nrrrăh Ia ora 16^20, din nou A^ualrtăti lo ora 10.55, emisiunea Arte vizuale la ora 17. Vâ invităm în continuare să petreeeţi c lip e plăcute fn ambianţa colindelor de Crăciun, îa ora 17J0. După emisiunea Lumea ideilor programată la ora 17.50, emisiunea intitulată- Se pornesc colindătorii-, la ora Studioul economic la oro 18,45, povestea Fetiţa cu chibrituri la ora desene a- nimate la După ediţia de seară a A c tu a lităţilo r, ora 20, e- pisodul 5 al filmului serial Intitulat Din vofa Domnului-, programat la ora 20,45. Universul cunoaştprli ia ora.71,45. De la ora v ă invităm la film: telecinemateca prezintă producţia franco-itali.wă intitulată Eva-.li» încheierea programnlui ActuaHtătl îa ora Ne cerem scuze pentru eventuale modificări tn program, a- cestea fiind după cum bine ştiţi, independente de voinţa noastră.

3 Î*AC>TNA t >ADEVĂRUL OE CLUJ T pagina a 3-a pentru cei de vîrsta 3-a oferită de: Uniunea Judeţeană a Pensionarilor Clu> în fiecare a 3-a vineri din lună. Cuminţi ca nişte copil'la prima lor întîlnire cu băncile şcolii, curioşi, totuşi, de ceea ce urma să se întîmple curiozitate izvo.-îtâ diri privirile lor iscoditoare aţintite spre masa festivă al cărei fundal, peretele, era împodobit cu însemnele scumpe nouă şi tuturor creştinilor tn preajma Crăciunului 217 oanieni de vîrsta a treia, pensionari clujeni, femei şi bărbaţi, români, maghiari şi de alte naţionalităţi au răspuns invitaţiei primită acasă şi expediată de Uniunea Ju d e ţe a n ă a pensionarilor C,uj. făcînd neîncăpătoare sala de festivităţi a fostei primării..o invitaţie-surprlză la' care, cu sinceritate aşa cum mi-au spus mulţi dintre cei pe care i-am abordat ap.ji nu se aşteptau. Pentru ei, MOŞ CRĂCIUN a rămas o poveste frumoasă din anii copilăriei, poveste pe care ei înşişi nu interpretat-o in faţa celor dragi, copii şi nepoţi. Pentru ei, cei 217, convingerea era că.moşul CEL BUN Si DRAO i-a uitat, călătorind cu sacul plin de daruri pe alte meleaguri, unde t.-anziţia spre economia de piaţă nu operează cu atîta duritate ca Ta noi. Şi poate că în acele momente dinaintea festivităţii ce-a urmai pe pelicula a- mintirilor fiecăruia s-au derulat, cu ameţitoare vit-ră, fragmentele de viaţâ. aniî. dăruiţi muncii, ani încorsetaţi de anumite reguli" păgîne ce ne-au robit coişti;nţeîe timp de 45.de ani. Ani de trudă grea cu gîndul la o pensie carp să le asigure o decentă petrecere a ultimilor ar> pe Golgota vieţii. Oezvăluindu-vâ identitatea globală â celor 217 invitat, pensionari clujeni, ajn uitat sâ subliniez că ei făc parte din entegoria cea mai oropsită, veniturile lor însumlnd o pensie sub de lei -lunar (ce poate face un om cu un*asemenea venit.într-o lună cu aberanta creştere a preţurilor nu e greu de înţeles), şi care nu au susţinători Pentru ei, joameni de aleasă ţinută sufletească, reprezentînd instituţii, unităţi economice de stat şi private, au devenit MOŞ CRĂCIUN, oferindu-le, sîmbâtă 19 decembrie, cînd a avut loc festivitatea, un dar constînd dintr-un plic fn care se găseau cile lei. Un e xis tă moş im a m dar modest dar care în prag de Crăciun a însemnat o mare bucurie pentru fiecare ţinînd cont de bugetul lor sărăcăcios. Se cuvine, cu respect, să-i nominalizăm pe aceşti MOŞI C R A C R N d!n tolba cărora s-au adaunat sumele dăruite: S.C, REMARUL (fosta IMMR 16 Februarie), S.C. TE RAPIA", S.C FLACARA CONFECŢII", Banca DACIA F ii,ix -, E.R.S.-C.U.G., SC. TRANSILVANIA", CE- ROC, Camera de Comerţ şi Industrie, Continental'*, S.C...SERVICII \r05d S R L..S C. ROMLIM EX, S.R.L,, Episcopia Ortodoxă Cluj, Episcopia Reformată Cluj şi C M C. ELKCTRPNICS" S.R.L. Emoţionaţi şi marcaţi de privirile din sală au fost în cuvîntul lor domnii ing. Octavian Dragea, vicepreşedinte al U.G.P.R., preşedintele Uniunii Judeţene a Pensionarilor Cluj şi Virgil Râcătăianu. membru at B!roului executiv al Uniunii judeţene a pensionarilor Cluj In momentul dezvăluirii secretului"* festivităţii la care au fost invitaţi cei 217 pensionari cărora, din inimă, le-a fost adresată urarea de mulţi ani de viaţă In deplină sănătate A urmat un moment de înălţătoare rezonanţă sufletească: recitalul de colinde interpretate de corul Renaşterea" al Seminarului teologie de pe Iîngă Episcopia Or- U.d,iXă Cluj. Splendidele voci, superb armonizate, au interpretat o suită de colinzi din bogatul şi străvechiul repertoriu românesc: Hună dimineaţa de Moş Ajun, Moţ Crăciun cu plete dalbe". Asta-i seara de Crăciun. Noi umblăm şi colindăm", După dealul cel mai mare. Velerim şt Veler Doamne".' Nouă azi na-a răsărit* şi altele, fiecare colindă fiind îndelung aplaudată. Apoi, vocile coriştilor s-au împletit cu ale întregii săli in col nda O ce veste minunată*. A fost un adevărat corolar al festivităţii, urmat tot de vocile la unison ale sălii cu tradiţionalul La mulţi ani cu sănătate / Să vă dea Domnul tot ce-doriţi / Zile senine şi fericite 1 La mulţi ani sâ trăiţii'*. La mulţi dintre cei prezenţi la festivitate, pensionari şi invitaţi, le-au mijit în colţul ochilor lacrimile datorate emoţiei deoseb'te p e care au trăit-o Moş Crăciun nu I-a uitat pe pensionari iar această primă acţiune va fi urmată în viitor.de altde Mai sînt şi oameni de inimă în ţara noastră. Şi e bine '..' ' REPORTER B U S T U L T I M T iv IT  T I Cu puţin timp în urmă a avut loc Adunarea Generala.. L niunn Judeţene a Pensionarilor, care a anauzsl, suo toate aspecieie, activitatea depusă de Consiliul judeţean în dificila sarcină ce şi-a asumat-o de a lupta pentru diepturiie celor aproximativ de pensionari existenţi în judeţul nostru. Memorii uniunii, prezenţi in număr mare la analiza, au avut satisfacţia de a avea în mijlocul lor, ca invitaţi, personalităţi ma.cante. care prm poziţia ior pot oferi un ajutor întregii activităţi a uniunii, cum au fost:- Primarui municipiului Cluj Napoca, d-l Gheorghe Funar, secretarul general al Birouiui Executiv al U.GP.R.,' d-l Virgil Stănculeşcu, d-na Pop Maria. reprezentantă a Consiliului judeţean, de asemenea- reprezentanţi ai Direcţiei Muncii şi i'ro-. lecţiei. Sociale a judeţului Cluj, precum şi ai mass-med.^ii clujene. Darea de seamă prezentată de preşedintele uniunii a scos în evidentă faptul că din lipsa unei legislaţii corespunzătoare «a nivel naţional, menită să asigure o protecţie socială reală pensionarilor, Uniunii Generale a Pensionarilor d'n Homânia, i-a revenit sarcina de a lupta pentru obţinerea unor facilităţi şi înlesniri pentru pen. sionari. O sarcină destul de importantă ţinînd cont de greutăţile mari prin care trece ţara noastră în momentul ue faţa. Nu pot fi trecute cu vedevea facilităţile obţinute pe plan naţional, re*.erilua;e la transportul pe calea ferată pentru pensionari iar pe plan local reducerile cu 5d la sută la aoonamenteie pe transportul în comun, o asistenţă medicală precum şi medicamente gratuite în cadrul cabinetului medical al uniunii, care aşa cum s-a arătat şi îde niai mulţi vortiiuin, desfăşoară o activitate de un înalt nivel calitativ, datorată unor cadre medicale de prestigiu, ce asigură consultaţii ia mal multe specia- : lităţi med.cale ţi, în final, o serie de ajutoare mate.iaie şi băneşti de care au beneficiat un număr de Circa 800 de pensionan'cu pensii mici. în darea de seamâ prezentată au fost subliniate toate intervenţiile făcute de Consiliul Naţional al U.G.P.R., la toate nivelele. Guvern, Preşed.nţie (rezulljnd necesitatea recalculării actualelor niveie ale pensiilor pe noi baze, avîndu-se; în vedere ca acestea trebuie să ajungă din nou la un procent de cca 70 la sută din salariile reactualizate la funcţiile avute la data pensionării fiecăruia), în momentul de tată Uniunea noastră pregăteşte, pe baza propunerilor venite din rindul pensionarilor d in, întreaga ţară, un proiect de lege ce va fi inaintat Parlamentului ţării, în vederea discutării atit în comisiile de specialitate cît şi în plen tdaoâ se va adopta, sîntem convinşi că va aduce îmbunătăţiri substanţiale situaţiei tu. turor pensionarilor). A fost primită, cu viu interes, de către participanţii la adunare, iniţiativa lansată de d-nul primar Gheorghe Funar de a înlesni o întîlnire a unei delegaţii U.G.P.R. cu p.eşedinteie ţării şi in acest sens Consiliul judeţean, în contactele ce le-a avut imediat cu conducerea uniunii, a- ceasta va definitiva componenţa delegaţiei, din care am fost anunţaţi că va face parte şi un reprezentant al Consiliului jud. Cluj. Darea de Sifcmă a mai evidenţiat sprijinul pe -care Uniunea judeţeană l-a primit din partea organelor loca- ' Ie, a prefecturii şi a Cons. Judeţean; în acelaşi timp i scos în evidenţă şi uneie neîmpliniri legate de lipsa unui spaţiu corespunzător pentru cabinetul medical. lip^a unui ciuo al pensionarilor, a unei cantine cu preţuri rezonabile. toate fiind cunoscute la nivelul organelor locaie dar ca.-e încă nu şi-au găsit rezolvarea, fiind doar în stadiul d e... promisiuni. Un ioc important în cadrul discuţiilor l-au ocupat problemele sociale cu care se confruntă azi pensionarii clujeni şi, în deosebi faptul câ nu s-au găsit modalităţi de petrecere a timpului liber, prin existenţa unui club, a unui câmin-hotel (pentru acei pensionari care nu au susţinători), a unei cantine precum şi alte probleme legate de acordarea în continuare a unor facilităţi şi înl-smri. Proiectul de hotărîri, ce ă fost adoptai în unanimitate de cei prezenţi, cuprinde o serie de probleme şi obiective pe care Consiliul Uniunii Judeţene a Pensionarilor şi le-a propus să le rezolve Sn perioada imediat următoare, spre binele şi in folosul tuturor celor de virstă a 3-a. BIROUL KXECUTIV AL CONSILIULUI JUDEŢEAN AL PENSIONARILOR CLUJ. EMF0 RMAŢ1I PENTRU PENSIONARI fjj Datorită sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, prect.ii' si a uner lucrau de inventariere şi închidere de an, in c-pnoaua decembrie 3992 Uniunea Judeţeană <t Pensionarilor inclusiv Cabinetul medical şi ghişeul pentru iiuasaiea cotizaţiilor, vor lucra numai în zilele de tuni 2b şi mar(:,».i decembrie 1992 Excepţie face ac. tivitatca xerox, care va lucra şi în zilele de 21, 22 şi 23 deoernorie a.c } Uniunea Judeţeană a Pensionarilor se disociază de anunţui apărut în ziarul Adevărul de Cluj", referitor la o întrunire în scopul înfiinţării partidului pensionarilor. A m aflat şi noi. ulterior, că iniţiativa a aparţinut unui pensionar pe numele Niraşan. Se pare câ in.ţiativn nu a avut ecou în rindjl pensionarilor din moment ce la întrunire au participat doar... 4 o pensionari. Ne aflărn din nou în faţa unei tentative de dezbinare a pensionarilor. Considerăm că nu este momentul potrivit acum de înfiinţare a incă unui partid pe lîngâ cele peste 170 existente în iară Ueasemenea considerăm câ pensionarii nu au veleităţi de a Guverna" în această ţară scopul principat al unui partid politic ci numai de a-şi apăra drepturile şl interesele, scop in care s-a înfiinţat U.G P.R. Deocamdată uniunea noastră este apolitică şi a re un scop bine definit, acela de apărare a drepturilor pensionarilor. EsW f'ine ca pensionarii noştri sâ adero la această uniune Cu slt numărul membrilor va fi mai mare cu atit va creste ţi forţa le afirmare a acestora. Aşa cum am explicat şi promis în paginile noastre din 16 oct ţi 20 nov a.c şl ca urmare a hotărîri! ADU N Ă RII GENFhAI F din 27 nov.,-publicăm mnl Jos numele ş* adresa membrilor radiaţi din evidenţele, noastre pentru neolats?oti/nt) lor de peste un an. Azi cei al?aror nume începe cu literele1 G. H. I J şl K Gottner llona Vaslui 12 (Legitimaţia G a-19), Gicb Emina -Ploieşti 31 (1-2), Gurza Ecaterina Azuga 1 (7-38), Guia Gh. Făcliei 22 (5-21), Gulia Elis Făcliei 22 (5-2z), Gnerman Elisabeta Dorobanţi 12 (12. a -13), Goghi Istvan Ploieşti 31 (13-26), Goghi Ida (12-28), Gabor Ninu Barbu Scuiaru 11 (13-7). Gyon Maria Petrovici 8 (10. a-8), Goia Ana Alverna 43 (lti a-14), Gulacs Alex. Borhanci 60 (21. a-5', Gebefugi Eva Horea o (2. a-33), Gînscâ Maria Gilău (30. a-38), Geasu Gh. Scărişoara (19. a-rt), Gecse Maria Detunata 5 (43-17), Gego Imre Voltaire 13 (32-11), Gheti Teodora Detunata 7 (64-41), Gali Mihai Tineretului 68 (83.23), Gachi Ştefan Conductorilor 18 (45-20), Gali Iosif Peana 1' (S5-32), Gali Ana.(85-33), Hnrducaş Marla Unirii 7 (7-19), Hulmaghl Ioan Detunata 3 (5. a-5), Hoca Iosif K.ogălniceanu 13 (12 a 191. Hubic Alex Constanţa 10 (23-29), Horvnth Iosif Mociu (23. a-24), Haîas Lida Daciei 4 (25. a-23). Husar Susana Eroilor 12 (43-3), llorvaih Miklos Gheorgheni 152 (25.-32), Horvath Iosif Coşbuc 0 (39-3), nkkel Ioan Unirii 15 (39-35), Hoffan Roza!ia Harghita 28 (72-16), Herodek Rudolf Herculane 9 (73-32), lakab Ileana Ploieşti 10 (2. a-35), luhasz Petra lezului 13 (13 a-12), lmbre Emilia Bucureşti 82 (12. a-37), Ilkei Irina Avram Iancu 10*> <43.37), Ilyes Ioan Detunata 7 (27-34). Ilies Dumitru Unirii 2, (2G-20), Jumate Elena V draru 9.(12. a-fi), Josa Iidith P-ţa M. Viteazu 11 (31. a-3). Jucan Valeia Muscel 4 (22. a-2), Jucan Maria * Pietroasa 104 (23-39), Kriuzbai Elis. Petuniei 1 (3. a-4), Kovacs Ana Minorilor 42 (6. a-33), Kslo Ioan Tulcea 13 (5-19), Kalos Dezideriu Detunata 7 '5. a-fl), Kovacs Marin Detunata 3 (5. a-11), Kiss Marja M'incitorilpr 14 (12 a-23).'kasti luliana Meşter 6 (12. a-2c), Kelcmen Anastasia Muncitorilor 10 '12. a-23) Klss Clara Eroilor (1?-3). Kiss Mat'daiena Unirii 6 (15. a-13).,. K41aly Gizela Dorobanţi 51 (22. a-3f»), Kovacs Ana Donath i74 (27. n-39). Datorită majorării preţurilor la curent electric, caz, telefon, apă, rechizite eus.^ A Dţ.î^^ţîŞA GENERALA, din 27.nov ac. a.hotărît majora rea tăvilor, do Înscriere.şl' a cotizaţiei incepind cu 1 ianuarie 1993, după cum urmează) Taxa de înscriere 30 lei ţji Legitimaţia de membru U.G.P.R. 10 lei Cotizaţia: li> Ici pe lună, plătibilă intr-o singură tranşă anuală. De reţinut că după 1 Ianuarie 1993 şi cotizaţiile restante se vor achita după tarilul de mai sus. S3 în primele 11 iuni ale anului curent. Dispensarul meditai ai l nmnii Judeiene a asigurat, gratuit, consultaţii. Dintre acestea. în 4314 cazuri s-au acordat medicamente fără plată. în valoare de peste 1,5 milioane lei (revenind 330 Iei pe persoană asistată) şi în 1B00 cazuri pentru care nu am avut medicamentele necesare s-au eliierat reţete cu '. 0 la sută reducere. 13 Deasemenea. în acciaşi perioadă, prin ghişeul nostru, Dir. Judeţeană a muncii şi protecţ ei sociale Cluj a eliberat 2503 bilete de tratament de 18 şi 20 zile. în toate staţiunile balneare din ţarâ. cu reduccri importante, d i Ia la sută din valoarea biletului. în funcţie de cuantumul pensiei. B Fiind ultima apariţie din acest an a «Paginii o 3 u pentru col (le virsla 3-a*, UNIUNEA Jl. Dr. J K'\- NA A PENSIONARILOIV CLOJ aduce mulţumiri: organelor locale care no-au înţeles şi sprijinit. Redaon<; ziarumi»adia A IU L DE CLUJ", car* ne gâ/rluieţto In paginile sale, corpului medical şl auxiliar carc deserveşte dispensarul, colaboratorilor voluntari care asigură funcţionarea ghişeeior noastre şi Asociaţiilor censionarilor din Turda, Dej, Gherla. Huedin C. Turzii şi Aifhireş, pentru realizările obţinute tn Tuturora color do mal sus, precum }i membrilor U.GP.R. din Cluj şl J'tdoţ le urăm un CRĂCII N FE R IC II şl un AN NOU cu sănătate şl împlinirea i>olratiilor celor dc vîrsta 3-a pentru ca<r n-pu-fi/a Uniu. nea Generală a Pensionarilor din România. DIROtJL EXECUTIV AL U.C P.U. CLUJ

4 ADEVARUL DE CLUJ Comerţul cu textile-încăîtămînte este rentabil Convorbire cu noul dircctor al S.C. Tcvlilc-Incălţăininle O S.C. Textile încălţăminte S.A., dispune, la ora actuală, de 07 de gestiuni, 23 în admini-trare directă, 43 în locaţ'e ds gestiune cu servicii la societate, 25 in locaţie de gestiune fără servicii la unitate şi unul închiriat. In ultima vreme s-a inrcgbtrat o ameliorare a. comerţului cu mărfuri textile "ţi cu încălţăminte, societatea fiind rentabilă. Domnule director Ioan Deac, care este cea jinv.l acordat: mij.--.-uc; Ie circulante, mijloacele fi' mai însemnată schimbare in societatea pc care o xe -;i obiectele da inventar, firma magazinului ţi conduceţi"? ciădiiva. locaţia este un venit din carc nu se Schimbări au fost mai multe Cea mâi însemnată acoperă salâriiie TESA şi ale personalului, ci se ar putoa fi aceea că ne-am modificat sistemul de aprovizionare. In urmă cu trei ani ne varsă la bugetul statului. Locaţia este stabilită pa profit, locatarul lămurind cu 60 la sută din profitul aprovizionam în proporţie de 80 'la sută prin ncî. ia.- nci. încasăm diferenţa. Lună de lună, I.O.RT.i., iar acum luăm din depozit numai la sută din mărfuri. Co consec.nţă are acest lucru asupra cumpărătorului? Favorabile, aş spune, din moment ce societatea noastră îşi menţine cota medie de adaos comercial la 10.8 procente. în funcţie de-volumul vinzărilor, renegociem locaţia. Sînteţi director do. puţină vreme. V-aş ruga să-mi >ptiucţi dacă aprecia (i ca bune sau nu liotărîrile guvernului 1^23 şi 110? Ideea ieşirii in locaţie nu a rost rea, însă lucrurile nu au fost duse. pină la capăt. Era fi- Cîteva magazine din re eaua dumneavoastră -rexc ca întreg personalul din magazine să poată au devenit magazine d«prezentare a socictăţu. deveni societar, nu doar gestionarul. Noi am inproducătoare de bunuri de»a.-g consum. trodus obligaţia ca fiecare gesetionar care iese în. Ua, am încheiat contracte de asociere cu locaţie sâ aibă acceptul colectivului. Mulţi gestiocîteva unităţi de producţie.: Este vorba despre nari au ajuns milionari cu multă uşurinţă, tocmai.libertatea" Sibiu. inconf S.A. Aiba-fulia, Ar- pentru faptul că H G.-urde nu au prevăzut dc? gos" Cl.uJ-Nnpoca şi - Clujana**. Prin contractele ae asociere ne-am creat posibilitattea de a plăti marfa dupâ ce aceasta este vindutâ, lucru deosebit de important în condiţiile în care dobînzile pentru credite sînt foarte ridicate... Care este situaţia spaţiilor comcreiale? Dispunem de spaţii proprii în 41 da magazine realizate din investiţii proprii, 32 de magazine aparţin RAAIFL, IC magazine sînt,ale altor societăţi'comerciale (Alimentara, Metaio-Chimice ş i alimentaţia publică) şi 0 spaţii in care avem magazine sînt ale bisericilor. I entru spaţiile proprii nu sint. probleme.. Pentru cele de RAAIFL aveţi contracte ferme? Au existat contracte care au expirat, acum plătim chiria în baza fişei de calcul pe. care sînt Multe firme străine la Cluj Ultima situaţie realizată de A.R.D. privind societăţile cu capital străin pe judeţe aduce judeţul nostru pe locul al II-lea (după municipiul Bucureşti) în ceea ce priveşte numărul societăţilor. în Cluj există 1127 de societăţi cu capital străin, în timp ce Timişul are 1001 societăţi, Constanţa 1049, iar municipiul Bucureşti are societăţi cu capitol Străin. Intre judeţe, concurăm c-a Timişul şi cu Constanţa, celelalte avînd sub o mie" de societăţi cu capital mixt. In privinţa capitalului in- vestit, însă lucrurile se sclrmbă radical în judeţul nostru stră;nii au investit dolari, în tir>-p ce in Bihor au fost investiţi dolari. în Caraş Severin dolari, în Timiş dolari. în Hunedoara dolari, în Vîlcea dolari şi mai sînt multe alte judeţe în faţa Clujului I.a capitolul leilor româneşti investiţi în societăţile mixte, de asemenea sîntem pe undeva pe la mijloc, după Bihor. Caraş-Severin, Constanţa, Hunedoara. Iaşi. Timiş, Vîlcea. Sintem. deci. competitivi numai ca număr de firme, iar nu c:a valoare a investiţiilor. O explicaţie a acestui fenomen o constituie numărul mare de foşti şi actuali studenţi străini (în special din statele arabe) care au găsit un teren mănos pentru a- faceri în Remania şi s-au înmulţit fără măsură. Majoritatea societăţilor mixte sînt profilate pe activităţi comerciale, domeniu în care se pare că exrelează bunii noştri prieteni orientali. O altă explicaţie ar putea-o constitui uşurinţa cu care se obţine un spaţiu pentru vînzări de cafea şi ţigări, în comparaţie cu spaţiile pentru producţie sau activităţi productive. Dacă judecăm după realitate, sare în ochi numărul mare de duglîene care comercializează diverse fleacuri în timp ce producţia se sufocă din cauza lipsei de comenzi şi a preferinţei comercianţilor autohtoni înspre anumite mărfuri aducătoare de profituri consistente, importate1* din Orient. Şi nu numai comercianţii preferă pe aceşti oameni de afaceri, ci şi cei ce le acordă spaţii." Cum altfel âr avea atîta succes în afacerile din România? menţionate trei caluze contractuale. Pentru rei care au ieşit in lo caţie de gestiune fără servicii la unitate au fost-încheiate contracte separate cu RAAIFL-ul ; Locaţia de gestiune este aplicată In mod diferit de către societăţile comerciale. Cum aţi. precedat dumneavoastră? Locaţia de gestiune presupune o sumă fixă pe care magazinele o cedează«vscti pentru spritinaţia profitului. In loc,să fie modernizate magazinele, unii gestionari au preferat să investească in/.maşini proprietate personală. Or, nu este corect aşa ceva. Am-discutate aceste aspecte şi cu ministerul nostru, dar nu s-au luat nici un tel de măsuri. Ce părere a*cti despre concurenţa făcută de magazinele particulare? Ce- aş putea crede despre un magazin care pe 10 mp vinde.ţigări, băuturi, confecţii, încălţăminte, jucării ş.am.d.? Ln comerţ civilizat presupune magazine specializate, în mod sigur. Ce intenţii aveţi cu magazinul 101 (fost Universalul copiilor)? - Am realizat un contract de asociere cu firma.,manufactured (fabrică de porţelan cu capital privat) căreia îi punem la dispoziţie spaţiul de la etaj._magazinul va ii în întregime renovat şi personalul magazinului va fi menţinut. Pregătiţi şi alte noutăţi? Vrem ca din magazinul 103 (confecţii de bărbaţi, pe strada Gh. Doja) să facem un magazin modern, în colaborare cu firma italiană Incom. A consemnat Maria SANGEORZAN M. S. Noutăţi din oraşul G îicria Pentru prima dată, a avut ioc in organizarea Ilestaurantu-. iui şi Disco Night Transilvania" un concurs de perspicacitate, dotat cu trofeul Zarul de aur", la care o participat un mare număr de amatori şi curioşi de surprizele şi desfăşurarea u- nui asemenea joc. Salutăm iniţiativa gazdelor. Un mesager al cîntecului someşan, Marlnela Zegrean-Istici, membră a Ansamblului folcloric dc pe lîngă Casa orăşenească dc cultură, a repurtat un nou succes, clasîndu-se printre primele trei participante la concursul tinerelor talente de muzică populară, manifestare. organizată sub' patronajul Radlp-Teconsignaţiilor şi a diferitelor buticuri avem ocazia să scriem zilnic, iată că pe strada Parcului, în veinătatea barului Paradis-, a fost inaugurată recent o florărie particulară, unde într-o ambiantă şi prezentare adecvată, se găsesc cele mai frumoase aranjamente florale. Tinerii îndrăgostiţi, dar nu numai ci, au de unde alege. Cumpărătorii alimentarei din imediata apropiere a Gării C.F.R., printre alte mărfuri, găsesc pc rafturi şi ceapă preambalatâ, carc se vinde la un preţ de. 140 lei. La vecini, in aprozar, vinzătoarea ne oferă un sortiment bogat do dulciuri. Economia de piaţă ne adiicc multe leviziunii romfine.- Felicitări şi curiozităţi şi în comerţ. In zilele noi succese Interpretei gherlenc. dc. astăzi orice este.posibil.,, Dacă despre diăchid&rca'- " ' " ' - v SîT. Cs.- Pe str. Albini, la nr s-a inaugurat, recent, un complex- hotelier şi de alimentaţie publică, aparţinînd companiei de turism ŢOPAZ. Iniţiativa a- menajării unui asemenea com- UN NOU COMPLEX plex se datorează unor întreprind zători paritculari care au reuşit ca într-un an şi jumătate să reintegreze unui circuit util un i- mobil supus degradării complete Complexul dispune de 17 camere cu 31 de locuri. La confortul de excepţie al. fiecărei camere contribuie televizorul color şi telefonul racordat la o centrală proprie, care asigură legături interne şi şi internaţionale. La restaurantul hotelului se pot servi zilnic în jur de 25 de sort m=nte culinare. Mai trebuie reţinut cîteva amănunte: se pot face rezervări de camere şi locuri în restaurant, mese festive eter I Şl D E lir a i! OAMENI PE CARE Şl DUMNEZEU l-a UITAT (!),U n colţ de infern; Şoareci şi copii; Hrana zilnică depinde de sti-'lele goale aflate Jn gunoi; o Prostituţia Inccps la vîrsta de ani; Z.ua de miine o spaimă continuă; Rău o să fie cînd ne vor părăsi şoarecii"?. ) Strada Byron nu se numără -printre -străzile pe care să-ţi facă plăcere să te pli'rbi... Mai ales noaptea, aici grăbeşti pasul privind mereu în urmă şi în lături. Cele cîteva blocuri sînt veciii?;i degradate, au un aspect cazon. Unele sînt cumpărate de întreprinzători particulari, au fost sau sî it în curs de renovare, apropi'ndu-s-î ca aspect de o linie a decenţei. Cel de la numărul 15, însă, îşi poate găsi -cu uşurinţă locul în'r-un ghetou. Nu există un singur' element care să sugereze o undă de lumină, de intimitate, de e- chll bru casnic. Aici totul este situat în zona mizeriei, a abjecţiei, a promiscuităţii., în curte sî it improvizate. coteţe centrii păsări şi porci, în care şobolanii se simt ca acasă. Făsări şi animala nu mai sînt, au rămas doar şobolanii, care fac incursiuni tot mai îndrăzneţe în zona bucătăriilor. Nu-i deranjează nimeni. Pentru cele 24 de apartamente există o s'ngură Ir;ie, mai exact o începere sordidă, complet, dezafectată dş instala- ţii. în care şe depozitează gunoa:e, şi un singur W.C. Cele 24 de apartamente (dacă le putem numi apartamente, fi-. ind formate doar dintr-o cameră şi bucătărie) sînt locuite" de ţigani, cei mai săraci pe care i-am întîlnit vreodată în peste 30 de ani de peregrinări. Sărăcia ace.'s^a" este pură, fără nici 0 asperitate, nemiloasă. Mai " ies n i există nimic, poate numai hăul' morţii. Şi totuşi, aici, în acest. mediu, infectat în profunzime. se nasc şi cresc copii, se zbat oameni p'ntru încă o zi de viaţă chinuită, lipsită de orice bucurii. în multe familii, ma-ra este cea care duce greul. Capii legali de familie sînt morţi, bolnv.vi, condamnaţi şi închişi sau plecaţi. Şi. pentru mame. nu este uşor, fiindcă sînt mulţi copii în fiecare familie. Facem o numărătoare exactă pe apartamente. In 17 familii sînt 66 de copii minori! Ne instalăm în apartamentul familiei Fodor. Aici s-au adunat mai multe femei, care vorbesc toate deodată, şi o droaie c!e copii. Discutăm de una şi de alta. Aflăm, astfel,, că în a- ceastă familie sînt 7 copii între 1 şi 12 ani. Cei mai mulţi se zbengiie prin casă pe jumătate dezbrăcaţi. Mama lipseşte, este cire, mama Fodor Olga, d:.> 30 de ani a f/;t angajată la salubritate. Deocamdată, provizoriu. Necazul este că încă nu primeşte alocaţie de stat pentru ccpii. In lin^a mamei., copiii sînt supravegheaţi de bunic.. Tatăl lui FoJor Olga ie numeşte Ţuli M hai. Se înghesuie toţi. 10 suflete, î n. bvcătărie şi cameră. Se bucură totuşi că au Un acoperiş. Ţuli Mihai este zidar de ocazie. Acum. iarna, nu mai are de lucru. Nu mai are nici bani. Aprovizionarea de iarnă zero. Pentru azi, avem puţină fasole ne spune Ţuli Mihai. Aştept să vină soţia din oraş sâ vedem ce mai putem face. Per tru mîine nu mai avem absolut nimic. Ne-am descurca mai uşor, dacă aş avea eu pensie, îm i lips3sc încă 8 luni şi nu am unde să le fac. Nu mă angajează nimeni. Am 65 de a n i. şi sînt bolnav. Nu ştiu. ce va fi. în timp ce discutam,, unui şoricel ii ardea de joacă. Intra.şi ieşea de sub' canapeaua d i la serviciu. Tatăl ispăşeşte la Gherla o condamnare de 4 ani şi 6 luni. A fost închis cu 8 luni In urmă pentru furt. Din feri- bucătărie. Nu-i dădea nimeni tenţic. Nu se""«fia -de -csn nr--- zenţi acolo. Se vede; că există o bună convieţuire. Nu era si-igurui cu chef de joacă. - Mici'e rozătoare se pl'mbti pe la p i cioarele noastre. Unui confra'e de la un ziar bucureştean, im şoricel i-a intrat pe sub pantalon şi a ajuns p î 'i ă la genunch.. Cei prezenţi se dr-t^ază de minune. Sîntem consolaţi: Urcaşi pe masă, se plimbă peste mîncare. Le găsim urmele dimineaţa,' în cratiţe. împărţim sărăcia. Rău o să fie cînd ne vor părăsi şoareci". > : O căutăm pe C.R. dar nu este acasă. Află-n totuşi eă i-a murit soţul. Acum are 3 copii. Pe cel mai mic născut dur>ă moartea soţului, a fost nevoită să-l în"red'nţeze Leagănului de copii Slujbă nu are, trăieşte de pe o zi pe alta. iar copilul era ameninţat cu moartea prin inaniţie. Sticle goale se mai găsesc prin gunoaie, dar- totmai puţine. Economia de piaţă îi strînge cu uşa şi pe cei care au salarii.. - Iniţial, intenţionam să ne o- prim la aceste cazuri.. N-am reuşit. Fiecare dorea să-şi descarce sufletul, să ne convingă să-i ajutăm. Nu ne rămîne decît să ne respectăm o promisiune pe care a n fă"ut-o acestor dezmoşteniţi ai soartei,, pentru care fiecare zi cîştigată în bătălia 'c u mizeria înseamnă o altă viaţă. Ion *RUS reţinut pentru sâvîrşirea infracţiunii de furt din avutul privat. Mama s-a prezentat ia noi disperată, afirmîna de această dată că nu mai poate să-i stăpinească şi solicitîndu-ne în primul rînd un examen psihologic al minorului şi in al doilea rînd Contrar aparenţelor, in judeţul Cluj, cel puţin, rata delincvenţei juvenile a scăzut simţitor comparativ cu anul trecut. Dacă în 1991, pînă la mijlo Un alt minor, născut tot în 1975, provenit dintr-o internarea lui intr-o şcoală de reeducare... cul lunii noiembrie, la Autoritatea tutelară Cluj familie in care relaţiile sînt tensionate, fură de la erau înregistraţi 288 delincvenţi minori (337 pină păr.nţii iui, in 1091, de forinţi şi dispare dc la sfîrşitul anului), în acest an (pînâ în aceeaşi perioadă au fost Înregistraţi 167 minori, în general întoarcere motivează câ a avut nevoie de aceşti la domiciliu două săptămîni, plecind în Ungaria. La in vîrsta de ani, majoritatea absolvenţi -a bani deoarece este toxicoman şi hair.ose.vual. Banii opt clase. Potrivit afirmaţiilor doamnei Marioara'.fiind furaţi din familie,. Poliţia nu se implică, ln Mircea. inspector de autoritate tutelara, foarte puţini dintre aceştia provin dintr-un mediu intelectual, ci fiind ori copii de muncitori, ori, în cea mai maie parte, ţigani, mulţi provenind din familii in carc unul dintre părinţi este el insuşi un infractor. D;(r dacă numărul delincvenţilor a scăzut, nu înseamnă că.şi gravitatea faptelor celor aflaţi acum In evidenţa autorităţii tutelare este mrd mică. mulţi dintre minori fiind cercetaţi deja pentru a treia sau chiar a patra infracţiune sâvîrijiui. aşa cum rezultă şi din cazurile prezentate dc doamna Marioara Mircea : Un băiat născut în 1975 a fost cercetat în vâră pentru furt. Fiind la prima abatere", mama lui s-a prezentat la noi solicitindu ne ajutorul şi angajînacest an, minorul fură de la o mătuşă de-a lui de forinfi şi 80 de dolari pe care-i foloseşte din nou în Ungaria in aceleaşi scopuri, iar la două săptămini, cînd termină banii, se reîntoarcc acasă. Mama sesizează Poliţia şi solicită un control medical. insă, in urma expertizei, medicul il declară sănătos. Fiind lăsat la domiciliu, minorul fură maşina părinţilor şi dispare din nou. Este. găsit in perioada campaniei electorale, de către un unchi, în zona Sălii Sporturilor. Am solicitat de această dată un control medical riguros pentru ca, în funcţie de rezultatele medicale, sâ se aplice măsurile adecvate în vederea recuperării minorului". Deci mai puţini delincvenţi minori, pină acum nici o tentativă de omor, doar două tentative de du-se totodată sâ încerce să-l aducă pe calea cea viol, nici un minor reţinut pentru că s-ar droga bună. La d o tiă săptămîni însă. a furat din casă, de cu anrolac, in schimb îşi fac apariţia tinerii care-şi lo m f» m o lin /»r»,i!n n «.,i,. _i_ _ *.. - j r î la mama lui carc este divorţată, obiecte de Valoare caută un refugiu" in adevăratele droguri. Şi chiar cu carc doar el ştie ce-a făcut. Dispărut d<i la domiciliu şi prins de Poliţie, este reţinut la Centrul graniţă, faptul in sine nu schimbă cu nimic gra dacă pentru asia trag cîte o fugă undeva, peste : de minori, dar după trei zile rupo gratiile şi fuge, vitatea situaţiei. Ce-i de făcut? ca la citeva zile să intrăm ln posesia unei adrese din' partea Poliţiei din Uistriţa-Năsăud unde a fost.. - -M. TRIPON

5 PAGINA:."&=» Un nou tip de ruletă rusească {Urmare din pag. I-a) peri ale. Ca intre elevi din clasa a IV-a elementară, care se distrează la ultima oră înaintea luării vacanţei de Crăciun. Luaţi a- minte, le spune Kozirev, duşmanii noştri (ai lui şi ai lui Elţîn) pîndesc momentul să ne răstoarne de la putere. Iar dacă reuşesc pericolul devine la fel de mare şi pentru voi. Da aceea trebuie să. ne ajutaţi să-i împiedicăm sâ ia puterea. Asta ar fi morala^ declaraţiilor lui Kozîrev, a jocului demonstrativ al ministrului de externe rus practicat în faţa colegilor săi. Iar aceştia respiră uşuraţi cînd află câ e vorba" doar ;de un joc, macabru, e adevărat, dar oricum un, joc. Şi trec mai departe în rezolvarea complicatelor probleme de pe ordinea de zi a întîlnirii lor. Uitind că trupele ruseşti se află'in- ă în Polonia. Ungaria. în ţările baltice; în Republică Moldova, că a ocupa Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, chiar şi Iugoslavia nu reprezintă o problemă pentru ele, câ multe din fostele republici sovietice asiatice cer" ajutorul ru- şilor pentru a menţine ordinea între ceea ce ar dori conducătorii lor să numească frontierele naţionale, că Boris Elţîn (şi nu numai el) nu vrea sâ restituie japonezilor insulele Kurile luate de ia aceştia după al doilea război mondial, că acelaşi Elţîn a oferit arme Ungariei. Şi că dacă preşedintele Elţin poate menţine un anume echilibru între forţele rivale din Rusia, fluturînd ideea ajutorului pe care Occidentul îl oferă doar lui, oricînd poate interveni un altul, mai puternic, mai hotărît ca el, care să creadă că maica Rusie nu trebuie sâ fie batjocorită la nesfîrşit, iar bocancii soldaţilor ruşi pot păşi iarăşi peste vastele teritorii ce ascultau orbeşte d^ Moscova. Vecinii Rusiei joacă împreună cu aceasta un nou fel de ruletă rusească. în care rolul destinului a fost înlocuit de1mina forte a Kremlinului; întotdeauna glonţul îi va'ucide pe cei mici. Rămîne de văzut pînă la cîte zeci de milioane de suflete trebuie să cuprindă ţara pe care foştii sovietici o consideră mare sau mică. Cealal-. tă unitate de, măsură mijlocie s-ar putea să nu măi Cie iuată în seamă de soldaţii ruşi umiliţi de democraţii occidentali. Oricum, spatele 1 a fost asigurat; China a devenit prietena Rusiei. Dacă spirit civic nu e, atunci... Pentru' evitarea situaţiilor neplăcute provocate de fenomenele meteorologice periculoase e'--te totuşi iarnă şi zăpada poate veni în orice moment şi cît vrea factorii de resort au întocmit un foarte riguros plan de acţiune. Una dintre măsuri a fost amplasarea lădiţelor cu material antiderapant în cele 74 puncte cu - probleme din" oraş. Rostul lor es-. te bine determinat: să vină în ajutorul conducătorilor. auto Sn s. momente dificile. Dar cum nu ducem lipsă ds imaginaţie, acestor lâdiţe (care,: GHERLENII SE ÎNCĂLZESC IN i FAŢA BLOCURILOR în oraşul Gherla. în faţa blocului de locuinţe D 2 de pe Aleea Frasinului din cartierul M R 1, am fost martorii unei scene ne-, obişnuite: trei femei, locatare din blocul respectiv, stăteau la taifas în Jurul unei conducte termice sparte, din care ieşeau aburi fierbinţi. După cum ne-au spus ele, în apartamente este frig. căldură riu s-a dat în această iarnă, iar pe stradă, de citeva luni ies - aburii zi şi noapte. Este vorba de conducta de agent termic ce vine de la SC Sortilemn şi merge la Fabrica de spirt, unde probabil nu mai au nevoie de aburi, de fapt, sînt nişte lăzi) li s-a găsit o Întrebuinţare mult mai rapidă: au fost golite ş i... au dispărut! De, lemnul e tare solicitat şi nu e tocmai ieftin... Aşa se face că în şase puncte de amplasare a rămas numai nisipul: pe Calea Turzii (lingă Liceul de coregrafie: şi la intersecţia, cu ADEVĂRUL T)E CLUJ pentru prepararea spirtului... Astfel, nu înţelegem neglijenta celor implicaţi în asigurarea a- centului termic, necesară bunei desfăşurări a întregului proces de producţie. Pentru remedierea "deficienţelor este necesară o mai mare preocupare şi din partea Regiei Autonome de Apă şi Canal, a celorlalţi factori responsabili. Pierderile inerente de energie ternrcă se explică şi prin negii lei >i acestor factori. Cineva trebuie sâ închidă şi robinetul1* risipei pe Aleea Frasinului, astfel cetăţenii care prăjesc porcii în aceste zile, apelează la serviciile lor... gratuite. SZEKELY Csaba str. Observatorului), Iîngă. Podul Locomotivei {2 lăzi), strada A. Vlaicu (Iîngă podul IRA) şi intersecţia str. Fabricii str. Cîmpul piinii. Nu ştiu cine sint autorii -acestor furturi (pentru că asta e >, dar ştiu că aceştia nu merită sâ se plimbe pe străzile Cluiului, dacă nu înţeleg să le respecte. Se vede treaba că jocul care ne place cel mai mult este cel cu furatul căciulii (!)... Cei însărcinaţi cu paza de noapte a oraşului n-au n :mie de spus? fiavia SERGHIE MAGAZINUL ROXANA G" str. I.G. Bratianu nr. 28 (fosta 23 august) Vâ oferâ de sărbători: Ţinute do gală, produse cosmetice de Ia Londra şi în mod excepţional Tricotaje export Franţa pentru copii. (36200) JNVjTAŢIE Comunitatea Evreilor dsn ciuj- Napoca vă roagă să participaţi Ia tradiţionala care va avea loc JOI 24 DECEMBRIE 1392 orele! 15 la TEMPLUL MEMORIAL AL DEPORTAŢILOR din Cluj-Napoca str. Horia nr. 21. Eminenţa Sa Dl. Şef Rabin ai Cultuiul Mozaic şi Preşedinte al Federaţiei, Comunităţilor Evreieşti din România va predica despre: "Ideile de bazl ale iudaismu-j lui în lumlna de Hanuka". Sărbătorirea din acest an este dedicata Ideii de lumină şt adevăr, de înfrăţire între poporul româng şl etniile conlocuitoare. De aceea, Invitaţia noastră este adresată tuturor prietenilor fără deosebire de naţionalitate sau religie. (1950) REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA anunţă Reînnoirea abonamentelor de parcare pe anul 1993 se face în perioada 4 ianuarie februarie La reînnoire se va prezenta obligatoriu; Abonamentul pe anul 1992 O Certificatul de înmatriculare a autovehicolului Preţul unui abonament este de lei^an. Prelungirea contractelor de închiriere a parcajelor se va face dupa 15 martie (1960) FIRMA PARTICULARA Vinde, en-gros şi en-detail: Margarina Marina" (import Germania) Relaţii: la telefonul sau la magazinul i.gecom",. str.!.m. Klein (fostâ Florilor), orele (36292) ; INVITAŢIE Comunitatea Evreilor m ciuj- Napoca, vă invită să participaţi în ziua de JOI 24 DECEMBRIE 1992 oreie 10 a.m. la "LIBRĂRIA UNIVERSITĂŢII" din Ciuj-Napoca str. Universităţii nr. 1,1a LANSAREA ÎN MUNICIPIUL NOSTRU A VOLUMULUI 'ESEURI BIBLICE autor Dr. MQSES ROŞEN Şef Rabin al Cultului Mozaic şi Preşedinte al Federaţiei ComuniiifHor Evreieşti din România. La lansare va fi prezent şi autorul, care la solicitare va acorda autografe. (1850/A) Tn vederea obţinerii permisului de conducere auto categoria B SOCIETATEA COMERCIALA DE INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI ALFA" S.A. (fosta Şcoală de Şoferi amatori Cluj) cu sediul pe str. Tineretului nr. 63 anunţă începerea înscrierilor pentru seria de şcolarizare Ianuarie Februarie Durata cursului va fi de 6 sâptâmîni. Taxa se poate achita integral sau în trei rate. Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefoanele: ; sau la Secretariatul şcolii, care funcţionează după următorul program: Luni 7 15; marţi 7 18; miercuri 7 15; joi 7 18; vineri (36273) s,n.c."g O C Â N EMIL/W-exp VINDE EN-GROS ÎNCĂLŢĂMINTE DE PIELE STOC 2000 lei/ pereche BLUZE SPORT 3000 lel/buc CĂMĂŞI 2000 lel/buc GLUGI MOHAIR 1000 lei/buc TOATE PRODUSELE SÎNT MADE ITALY ADAOS COMERCIAL 0 % 'RELAŢII, str.. Răsăritului nr. 10, tel VĂ AŞTEPTĂM» (35173) SOCIETATE COMERCIALA angajează vînzătoaro ospătară Efectuăm transport marfă 1,2 tone.,; Vinde maşină îngheţată. Telefon , între orele (36061) în atenţia viitorilor beneficiari ai FILIALEI DE REŢELE ELECTRICE Pentru utilizarea în condiţii legale d energiei electrice necesară activităţii firmelor Dvs., Vă informăm că pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice urmează a Vă prezenta în subunităţile noastre cu următoarele documente:, : PENTRU INSTALAŢII NOI 1. Aviz energetic care se eliberează: a), pentru alimentare monofa-mcă de subunităţile noastre din localităţile Cluj-Napoca (str. Dacia nr ), Turda, Dej, Gherla, Cîmpia Turzii, Huedin, Aghireş; b). pentru alimentare trifazică de F.R.E. Cluj, Serv. Tehnic-Energetic (Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 27). 2. Dosar pentru noua instalaţie electrică întocmit de o unitate autorizată care va conţine şi buletinele de verificare a prizelor de pămîntare şi a cablului subteran (dacă alimentarea este realizată prin cablu electric). 3. Copie dupâ autorizaţia de funcţionare a firmei., 4. Copie după dovada de apartenenţă a spaţiului.;, ' ' i...' PENTRU INSTALAT» EXISTENTE Sl TRANSCRIERE DE CONTRACTE 1. Avizul energetic care se eliberează de subunităţile noastre sau F.R.E. Cluj conform celor de mai sus. 2. Buletine de verificare pentru prizele de pămîntare şi cablul de alimentare (dacă alimentarea este realizată prin cablu ejectric). 3. Indexul contorului. 4. Copie dupâ autorizaţia de funcţionare a firmei. 5. Copie dupâ dovada de apartenenţă a spaţiului. RENEL - FILIALA DE REŢELE ELECTRICE CLUJ ureară cu ocazia sărbătorilor de iarnă tuturor abonaţilor pe care îi deserveste SĂRBĂTORI FE RICITE" şi LA MULŢi ANI". (1958) r E L IC O M SBL î l urează onoratei clientele şi colaboratorilor ~răzbăto%l -fcezlclte şi un călduros m u lţi& n l DIRECŢIA SANITARA VETERINARA CLUJ anunţă anularea concursului.din. data de 29 docombri# 1992 pentru postul de*.; PROGRAMATOR.. (1957*, 1

6 ADEVARUL DE CLUJ =PAGINA 9 Khm fttw M " TRIPLE FSCTSCTIOm STRATUL ROŞU CtJMHAIl INI l/y.wîla GriGaLOR ST.-3ATUJ.ALS c omumi om t ^ STItATUL ALOASTRU DISTRIBUITOR PENTRU CLUui s.c. CLASIC s rl ' Vă oferă întreaga ganâ *ie procjuse cosmet*ce produse de concernul. lu maqoztnui ci«n.cluţ-napoea. str CUNICU.OR nr S - Belgique cherche Condiţiona: * anclennate de conduite minimale: S ans [ bon nes connalssances de ta langue ftanşaiael I(pail6e et lue) disponibilii pour travallîaretf i Icgsr dana ies districte de BISTRIŢA et SĂLAJ jadaptfe au travaii en 6quipa j Les candldats sont prlâs d envoyer par poştei Currîculum Vltae. adresse et numfero de t6l6phone I svant le 6 janvier 1993 â l'adresse: M.S.F. Belgia, strada Galaţi nr. 23, ClUj-NapOCa. (35153) RATUC- CLUJ-N APOCA face cunoscut publicului câlâtor programul de transport în ccrftun din perioada 24 dec ian. 1993, astfel:. i. '. 9 A. Tn zilele de 28, 29, 30 decembrie 1992 circiîajia mijloacelor de t-anspo»i în comun se va desfăşură între orele 4,45 23,31, iar în zilele de 21 şî 31 decemb'ie 1992 între orefe 4,45 21,00, conform programului de r i lucratoare. B. Tn zilele de sărbătoare 25, 25, 27 decernbrie 1992 şi 1, 2, 3 ianuarie 1993, circulaţia se va desfăşura între o-ele 6,00 22,00 conform programului de dumînhă, ps următoarele linii: autobuse nr. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35 şi 37 alternativ cu 38; troleibuze nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8 şi 9? tramvaie nr. 100 şi 101; Desfacerea biletelor de călătorie se va face prin 'Cjeaua de chioşcuri proprii, avînd programul corelat cu circulaţia mijloacelor de transport în comun. ' C. Reamint/m publicului ca ator cş dîn noaptea de dec au fost introduse curse de noapte între P-ţa Gării şi cart. Mănăştur, Grigorescu, Gheorqheni şi A. Vlaicu, cu program între 23,00 5,60. Tn zilele de 24 şi 31 decembrie 1992 cursele de noaptea vor funcţiona între orele 21,09-6,00. Cu ocazia Crâciunulwi şi a Anului Nou" dorim publicului câ ator Sa-baîori fericite şi tradiţionalul LA MULŢI ANI. (100) S.c. "CONSULT- IMPORT-EXPORT S.RL firmă GERMANÂ, a n g a ] e a z 3 cunoscătoare a limbilor engleză şi germană. Condiţii deosebite. Informaţii*j zilnic între orele 18-22,la telefon nr. SOCIETATEA COMERCIALA U.C.T. S.A. cu sediul în localitatea Turda str. 22 Decembrie 1989 nr. 12-C, Jud. Cluj Vinde, la licitaţie, utilaje specifice industriei chimice, dispanibilizate din instalaţii. ^Licitaţia aro loc în fieca-e marţi, începînd cu data de 5 ianuarie 1993, pînâ la epuizarea ofertei Ḋetalii tehnice şf alte informaţii la secretariatul societâţii. Telefon ; fax ; telex (35166) S.C SOMEŞ-8ALAST1ERE S.A. CLUJ-NAPOCA str. Orâştiei nr..2-a, telefoanes ; : Va produce şi vinde tn curînd: - Carbonat de calciu praf pentru nutre* furi combinate (a păsări şî porcine Produsul este autorizat de laboratoarele do specialitate. Se primesc comenzi la sediul societâţii sau la telefon. (1928) -- S.C. PALMIER S.R.L.: Caied Turzii nr. 76 Vinde en gross - NESS-CAFE, ALCOOL 96 D GRADE, ROM, LICHIOR, VODKA, SUC 1,5 I (0,33), ŢIGĂRI, ALUNE. CIOCOLATA, ACADELE. Preţuri avantajoase. (35735). FIRMA S.C. ARIEX" S.R.L. Efeetueazâ, la preţ avantajos curse pe ruta CLUJ-NAPOCA - BUDAPESTA, fa fiecare LUNI şi JOI. Informaţii la telefon şi , orele 9-13 şi (34944) COOPERATIVA UNIREA" TURDA str. Castanilor nr a n g a je a 7 â.. un şef contabil, incepînd cu data de 1 ia. nuarie 1993 la unitatea noastră. Relaţii suplimentare, la sedtui unităţii, birou Per* sonal, sau la ieietcnul , Turda. (35112) SOCIETATEA MIXTA BUREXIM-FELP ACUL" S.Â, str. Henri Barbusse nr Produce şi comercializează: 9 Gu.iâ de mestecat Perfect 2, la preţuri avantajoase. (35098) * : ; COMINCO S.A. AGHIREŞ Vinde, a licitaţie publică, în data de 11 ianuarie 1993, o,,a 10,00: Mijloace auto şi utilaje. Lista se afld afişatâ la sediul unitdf > din Aghireş. str. Corneei nr. 282-A. Telefon (36163) ^ mica Schimb apartament 2 camere confort I S biu cu similar CluJ-N-apoca. Informaţii ln telefon , după ora 18. (36166) S himb apartament Mărăşti confort 1. două cnmonî. cer similar. prefer Mănfistur sau Grigorescu. Telefon (36272) Ploieşti, schimb garsonieră ccntral chirie cu «imllar Cl ij sau judeţul Cluj. Tel. 097/ , seara. (36120) Dau ln chirie garsonieră, cartier Zorilor, fâră telefon pe valută. Telefon (36088) Familie medici, caut apartament 2 3 camere nemobilat, pentru tnchiriat. P1.->ta tn lel Telefon (36183). Caut dc închiriat spaţiu pontru depozit şi birou. Teteton (35129) Dau în chirie pe valută casă mare 180 mp poziţie contrată. Condiţii deosebite la firmă sau orţani'aml serioase. Telefon (38288-A) închiriez termen lung. a- partamont trei camere, nemobllate, pc.valută, str. Mehedinţi. Relaţii la telefon , orele (36106) închiriez apartament 3 ca* mere. bucătărie, bale, acces la dependinţe mobilat pentru locuit. Zilnic Informaţii la telefon 0990' sau 0990'2-82-W. (3615 2) închiriez pe valută două camere In cartierul Mănăştur. Telefon (33101) Dau tn chirie apartament cu 3 camere pe valută, mobilat, frigider ţi automatică spălat, o- rcle Telefon (3G0B5-A) Caut garsonieră de Închiriat pe'termen lung, ln zona Grigorescu. Plata ln lei. Tel (33184), Căutăm un apartament de închiriat mobilat, cu telefon 2 3 camere in cartierul Zorilor ţl zona lă. Telefon 11-36* <58 (Intre orele 13 20). (30198) Familie medici, căutăm femeie îngrijire copil 3 ani. Telefon 12-/9-67 sau (36186) S.C. Alrnmlah" SRL angajează Secretară, str. Marlnescu 44 orele (35089) S.C., S.R.L. caută asociaţi pentru producţie sau en gross. Oferte la telefon (36171) Electrician, caut intermediar pentru contract de muncă in străinătate. Accept ţi alte meserii. Telefon (36171-A) Doriţi să vă faceţi Un cadou de Moţ Crăciun? Cumpăraţi convenabil frigider cu giranţle. Telefon (38U0-A) Căutăm persoană pentru îngrijire copil 1 an. Calea Dorobanţilor 93/9, tel (36123) Doi tineri caută partenere pentru revelion. Toi. J (36138) «Transport marfă pină ln 1 tonă în afara localităţii. Telefon sau (36145) Doi fraţi, căutăm o menajeră serioasă, fără obligaţii. Informaţii telefon , (36139) Caut; profesori de limba romănâ pentru pregătire strdenţi străini, anul prog'it;tor. Infor-, maţii A) Sărbători ferl"i!c şi I.a mulţi ani vă urează coafura nlady". (36150) Sindicatul llh**r din activitatea de morărit, nanlflcaţie Cluj cu ocazia Crăciunului şl a noului an urează membrilor de sindicat din societăţile Pane^ram" S.A., Moara Baciu, Nan-inn SA şl Paniro S.A. SÂRB \TOUT FKRICITE şl I.A MUI.ŢI ANI. Comltet il slndica'u'ul, preşedinte Chiorcan Damian Ofer de lu-ru Ia bărbaţi foarte seriosi. Info -rnaţil la telefon , după ora 20. (75183) Alegeţi endouri celor dragi la noul Magazin specializat In porţelanuri şl mătăsuri. Strada Traian nr. 5. (1945) Caut ( e*'an^tori f y color cu experienţa. Telefon: (35H40-A) Caut menateră, vîrsta 10 ani. Telefon J. (35170-A) Caut secretară cu cunoştinţe de contabilitate. Telefon U.G5-5& (15170) NOII!»? Confecţlonoz Jaluzrle material plastic tip Nw-kcrmon**, diferite cutorl. Telefon (3C01H Firmă particulară angajează contab'l activităţi productive. comerciale, import-evpirt, gestionar; tîmplar înaltă calificare. Telefon r36l53) 9 Solicit împrumut lei pe tern-ien de 4 luni. Dobîndă la înţelegere. Posed Ra* ranţil. Telefon , zilnic orele (36155) Firma Glas^ner angajează, secretară şi translator cunoscător al limbii germane, cu I o c de muncă în Turda Relaţii, strnda Tăşnad bl. P 11, ap. 60. Clui- N. noca, perioada 28 decembrie ianuarie (3(»70) r r r r a T ^ T 'l» Pierdut paşaport, permis do conducere $1 talon pe nu "de de Ciupe Erncst. Ofer recompensă substanţială. Telefon: ; l3-g<i-90; Fax: (36189) Pierdut în 17 decembrie ln jurul orei 9. un carnet cu adrese într-un taximetru, ruta Rară CFR Piaţa M Viteazul. Rugăm sunaţi la telefon (36309) Hulea Mnrlan, pierdut adeverinţă nr. 48.VI1 decembrie eliberată Vama Borş. O declar nulă (36062) Pierdut căţeluşă ' Schnnozer uriaş, neagră cu urechi ne Alaţp. Rprompensâ. Telefon 16-94* 47. (351C9)

7 . Celibatar 45/1,85, doresc cunoştinţă în vederea căsătoriei. Drăga.i Corneliu, Soarelui nr.4, bloc 2. ap Braşov (36304) 3 Cumpăr garsonieră, Apartament sau teren pentru construcţii. Telefon: ; (1891j I tl. Vînd garsonieră, apartam ent sau teren pentru con-2 I sţructii, Telefon: [ ^ (1801/A).. Vindem carcasă «Ie porc, la preţ avantajos, pentru societăţi comerciale sau persoane fizice. Informaţii: fc'e-? fon , str. Dîmboviţei ; 31-A. (36222) Vînd m aşini de spălat Automată şi maşină Alba ' Lax-tl. sigilate, garanţie t2 ; Iun». Telefon , după 1 ora 15,00. (1G199) Cumpăr urgent şl avantajos forinţi. Tel <36113) O Cumpăr avantajos contract locuinţă, garsonieră sau apartament Tel M.! <36118) ' :y y." Vînd haine blană (damă) Suedia,' deosebite. Preţ ; foarte avantajos Telefon: I (36289-A) Vind autoturism Mazda! 323 n i km. Vînd ca-!, mionetă Wartbura 1 t. Tei lefon ; (35861-B) Vînd mobilă Bobîlna foicsiiă. Telefon zilnic (M.B.).. Vind păpuşi Bărbie şi maşini teleghidate, 'la preţ conve-, nabil Telefon (35123) ; Vind bibliotecă şi vitrină. Teiefon (35124) Vînd cutie de viteze Trabant, frigider şi numere O.J.C. V.L. Telefon sau (35126) Vînd TV color german Korting, 66 cm telecomandă. Telefon U-8i-00. (35114) Vtnd pian scurt.' Telefon: (35120) Vînd staţie pentru chitară 100 W. boxă 100 W. preţ convenabil. Str. Moţilor nr (35113) Vind; haină blană (dame) de o calitate, deosebită la preţuri foarte avantajoase. Blănu- ; riie sînt aduse din Suedia, ţara blănurilor. Telefon (35895-A.) Vînd jocuri distractive şi artificii pentru' Crăciun şi Re-. velion. B-dul 1 Decembrie nr telefon , între (35962) Vînd parabolă completă o-, riginală. Vind masă cu patru scaune (tip Belvedere). Telefon , după orele 14..(35981) Vtnd ladă frigorifică, clăpari, schiuri. Telefon (35978) Vînd receptor satelit. Telefon (3!) 977) Vind garsonieră (spaţiu comercial. rswnet medical birou) ultracentral parter cu telefon. Telefon (35976) Cumpăr parbriz pentru Tra* bant. Telefon (35972) Vînd TV Sirius 122 alb-negru, tn «.tare bună. Familia Gal,»tr Cioplea nr. 7, bl. S 8. ap. 9.. (35975) Vtnd pentru Dacia 1300, parbriz spate şi pompă frină servo, ambrviaj Mercedes. Opel, VW Golf electromotoare motor complet VW Golf HOO. cutii f.l? nal,h 18.Renault 16, VW Golf. Telefon (359*3) Vînd aragaz cu patru o- chiuri. Telefon (35935) Vînd televizor. alb-negru, calculator personal CIP, aparat de mărit foto KROKUS. Telefon (35853) Vînd televizor alb-negru Dacia 3, Informaţii orele 10 14, telefon (35837) / «Vînd cuptor şi grătar electric pentru bucătărie de restaurant, boiler electric 5 1, fabricaţie germană. Vizibile Ia consignaţia Opera. (35951) Vînd aoartament Mănăştur. Telefon (35952) 4 Vînd TV Sirius în garanţie. Telefon , str. Fabricii 3. (35013-A) Vînd Ford Taunus combi,' 6?0.000, Dat.sun ambele stare perfectă. Telefon (34974-A) Vînd ultracentral vilă, gră-: dină. Crişan 7, telefon (34876) ' De vînzare 3.50 hectare fînaţe îa coada Feleacului, casă particulară, str. Plevnei nr. 74. Informâţii' str. Bobîlna 53.' Vînd mobilă Băiţa, -ma'ă cuşase Scaune, Telefon (35050) ' ' ' ' : Vînd gara} din tablă. Telefon 15-I3-8S; zilnic orele (3'058> - i Vînd televtzor E-47 în stare de funcţionare, preţ' lei.: Telefon (35059) ; ; Vînd Renault , stare ireproşabilă, 5 1 consum, p!ese schimb, preţ nesociabil. Te-; lefon (35072) Vînd -Renault Renault. 25 GLS, Ford Siera şl: Peugeot 104 consum VlOG km. - Tetefori (35074) Ofer CEC autoturism d in! 1981, ridicabil Aro diesel 243. Relaţii după ora 16, telefon: (35079) Vînd canapea neextensib'lă cu două fotolii şi trei saltele. Telefon (35044) ;, V înd; garnitură (3,- 2, î ) tip î sofa.import, combină muzicală; Sony, bloc motor Dacia 1400., platformă auto. Tel (35143). - Vînd haină blană dame, lungă, preţ convenabil. Telefon: (35149) Vînd frigider Zii. Telefon (35152) : Vînd Trabant, separat, motor rulat' piese diverse. Telefon; seara. (36049) Cumpăr apartament 3 4 camere zonă centrală sau -Zorilor, , orele (36046) Cumpăr obiecte antice: ornamentale, mobilă, ceasuri (defecte) picturi pianină alte curiozităţi. Str. Horea 22, telefon: , (35739-A) «Vînd pian vienez de concert. secolul X IX. Telefon: după ora 16. (36066) Vînd urgent garson;eră confort şi motor Volga perfect. Telefon (36065) V?nd televizor D'amant Telefon (33068) Cumpăr bijuterii cu pi'jtre nreţjoase sau pietre preţioase nemontate şi tablouri vechi de pictori străini. Informaţii la telefon (36073) Vînd Opel Record fabricaţie accidentat si piese. Telefon (26032) Vînd maşină de tipărit şi maşină de făcut matriţe, Ges- tetner. Telefon , după ora 18. (36027) Cumpăram ol. Telefon: (36030) Vînd frigider. Cumpăr faruri Fiat Argertta. Tel <36020) De vînzare apartament 2 camere. Telefon 1 î <35912) Cumpăr bonuri de benzină. Telefon (36082) Vînd.2 fotolii sau schimb cu fotoliu, pat.; Tel , după ora 18. (35697) Vtnd 6 cuburi "tip fotoliu pat. noi. str Pata nr. 12. sc. V. ap. 49. (38083) Cumpăr garsonieră sau a- pnrtament 2 camere confort Z Telefon (35963). Vînd gheretă metalică, ambalai răcoritoare. Tel, ) Cumpăr urgent locuinţă cu 3 camere, confort în cartierul Grigorescu. TeL , d. m. (3600J). Vînd 1 St mc cherestea brad 4 ml, vană pătrată, duş fontă ată. Telefon (36047) Vînd Lada 1200 vizibilă ps str. N. Teelu (Dîmbul Rotund), bar Alexandra. (36031) Ofer 3 milioane lei pentru apartament 2 3 camere. Telefon (35930) Vînd video Panasonic sigilat, pe valută. Telefon , orele (36085) Cumpăr urgent apartament Telefon (35087) Vînd mobilă maşină. Telefon (35128) Cumpăr garsonieră Re str. Pata, Lenin, Calea Mănăştur. Exclus parter, bloc spre stradă. Telefon ,după ora 19. (35174) Cumpăr instalaţie completă pentru Satelit. Tel 'J. (35178) Vînd Dacia 1100 stare foarte bună. Str. Primăverii 2, S 4, sc. 2; ap. 79. (35180) Vînd televizor color Contec şl A-N Philips' şi receptor - de satelit. Telefon (35182) Vînd congelator Arctic nou. Telefon (36263). Vînd ieftin TV E 47 alb- negru şi magnetofon Rostov" cu benzi.' Plopilor 56 ap. 39. (36111). - Vînd autoturism Saab 99 cqmhi:coupe stare perfectă, preţ convenabil. Telefon , între, orele (35110-A) Vînd video player Funai. sigilat.-telefon (361i2) Vînd casă două camere, bu-, -cătărie. grădină.informaţii str. Bucureşti, nr. 29 C, ap. 6. (36)03) -. Cumpăr mărci şl forinţi. ; 25 Diesel, Telefon (33105) -. Depozit ' materiale Traian Vuia 47, vindem ţiglă, vînd cavou două Jocuri cimitir ortodox : Mănăştur. Telefon (36108) Cumpăr TV color stare bună. Telefon Vînd TV alb-negru Diamant, perfect. (38276) ' Vînd televizor color Elcrom : Iei. Te) , (36269) -Vînd sterilizator cu vapori în valută. Telefon (36274) Vînd Dacia 1310 combi; ari fabricaţie Tel (36275) Vînd garsonieră etaj II Pasteur. Telefon (36277) Cumpăr Daci:» avariată sau defectă. Vînd piese Ford Taunus. Telefon (36127) Cumpăr forinţi şi valută. Telefon între orele sau între orele (36126) Vînd kg lemne de foc. Someşeni, str. Prieteniei 3, Barabaş (Aeroport). (36125) Vînd televizor coior. - Telefon (36124). Cumpăr trafo pentru TV color Loewe" ecran mare. Telefon (36239). Vînd monitor pentru video şi calculator, maşină- de scris mecanică, electrică şi electroni-. că. radio. Telefon (36280-A) Vînd grădină 30 ari cu'pomi şi magazie mare din cărămidă şi ţiglă. Informaţii strada Cernei nr. 5, ap. 23. (36122) Vtnd receptor stereo de satelit pentru pretenţioşi şi Comodore C 61. Telefon (36121) o De vînzare Dacia 1300 accidcntală Telefon Toroîc. (36279). o Vtnd convenubil videorecorder Naţional şi videorecorder NEC nou. japoneze. Telefon (36281) Vind balnă nutrie scurtă, nouă, mărime Telefon (36278) c Cumpăr garsonieră. Vînd televizor color deosebit pentru pretenţioşi. Telefon (36135) Vînd TV alb-negru. ecrnn mare. Telefon (36134) Vînd TV coior diagonala 65. Telefon (36133) Vtnd pantofi sport. Bonetton** nr (albi piele) pentru pretenţioşi: maşină de scrii Olimpiu" electrică. TeL aa. (3613!) Vtnd mobilă Bftiţa ţi dor-, mitor, Telefon , (3ul30). Vînd sobă. Telefon orele (36282) Vînd TV Sirius în garanţie. Telefon (36281) Cumpăr apartament 4 camere în Cipariu sau Titulescu şi apartament 3 camere în M ă năţtur. Telefon , după ora 16. (36283) : Vînd televizor alb-negru Diamant 220 stare foarie bună. Telefon , între orele (36236) ' Vînd Skoda S 100. Informaţii telefon , după ora 16. (36149) a De vinznre 1BM-PC/XT. Telefon : (36148) Vind aparat foto automat. Telefon (36147) o Vind haină de vulpe argintie. Telefon (36140) Vînd instalaţie recepţie satelit lei. Plopilor 60, e- taj I, ap. 4. (36141) Vindem frigidere şi combine frigorifice noi, cu garanţie 2 -ani, compresor pentru stomatologie şi aparat fotog-afic pentru pretenţioşi. Avram Iancu- 5, e-- taj I, ap. 12 telefon y 9 Vînd televizor color: Elekta nedesfăcut şi Orion alb-negru. Telefon (36151) Cetăţean american cumpăr urgent apartament ultracentral, minimum 3 camcre. Telefon: (36238) Vînd dubă. supraînălţată, IVECO 87, benzină. Telefon: (36289) Vînd garsonieră, strada Cernei nr. 1 ap. 26. etaj IV. Vîncf 3 V Diam ant Telefori , între orele : (3r>i64). 1 Vind mobilă Luxor nouă. Telefon (35163) Vînd Fiat Ducato (Microbus) 9 locuri. în stare perfectă de funcţionare, strala Traian Vuia nr. '3L (35159) Vînd vin de struguri şi lemn de J construcţii şt portbagaj mare Preţ eunvenabit. Str. Dostoievsk» nr. 73-A,- telefon Cluj. (36074-AJ Vlhd Wartburg 353 combi; Telefon (36087), : - Vînd:: combină». frigorifică; maşină automată de spălat haină de blană. Motoudore 54 56,, cojoc damă 42 44, preţuri convenabile. Telefon (3S089) Vînd masă, şase scaune, două fotolii şi măsuţă mică. Telefon (36031) Cumpăr maşină de spălat automată şi duîap culoarea lemnului. Telefon (35157) Vînd cojoc damă tung mărimea Tel (36100) ' - Vîrid vin de casă. Telefon; (36099) Vînd.urgent 2 blănuri scurte cu căciuli, nurcii şi dihor ' deosebite bucata. Telefon (36102) Vînd mvejitar apicol, baracă, centrifugă, ramă. presă faguri, ceară, bidoane aluminiu, lăzi man, butoaie mari plastio, bsloane vin, motor electric, Hercu!e. cazan ţuică,; diferite mobile vechi, aparat foto şi mărit, maşină vulcanizat manual. matriţe, vană baie, husă. şi mochetă Dicia. Tel , scara. (36090). Vînd video recorder Casio Telefon (36175); Cumpăr 2, 3 sau 4 camere. Telefon (36178) Vina video player, Aywa <iaponez) şi casetofon dublu cu orgă lumini (Tokio) japonf*, noi şi sigilate, convenabil. Telefon 15-05t29. (36177) Vînd pnsă cu grădină, şi a- nexe gospodăreşti situate în comuna Pfiuliş. judeţul.: Arad. In formaţii la telefon siiu 0966/ (36303) Vînd încălzitor de apă cu gaz. lemn de nuc, anvelope 155 X14. Telefon (36150) '» Vind Opel record 2,3 diesel 1985, Mercedes 200 D, motor D ana Cumpăr forinţi. Telefon (36164) Vînd receptor satelit cu telcetim.'indă. Telefon (36290). 1 <* Vînd Golf turbo diesel, 1600 cmc, stare excepţională. 13* (36293) Vînd Ford Sierra cmc diesel, 5700 CM stare excenţlonaîă. Telefon (36167) Vînd butelie şi. reşpu arapaz şi tfibîâ nipru. înformaţii f'itl telefon după ora 18. (3(530J) ; ADEVARUL DE CLUJ Vînd lămpi televizoare, ca-, zâne baie. patine 44, injecţii Zeel. Telefon (36169) Vindem moară, clădire piua utilaje în stare bună de funcţionare. Relaţii telefon 229 A sau 132 A Bonţida. (36170) Vînd frigider 240 1, televizor color ITT stereo, maşină de cusut electrică Nauman. Telefon (36173) e Cumpăr apartament 2 1 camere confort, pînă la lei. Telefon sau (351P8) Vînd mobilă copii-tineret. Informaţii Ia telefon (36311) o Vînd apartament 3 camere, finisat, şi transformat, 2 garaje, instalaţie Portal, zonă liniştită Mărăşti,. str. Gorunului, dolari, negociabil, Dubă 1,5 tone.rover 1987 benzină dolari negociabil. Informaţii la telefon , orele <35117).Vînd mobilă cameră Bega, -televizor Opera şi Tem. Tele-' fon (36184) Renault 5 de vînzare, convenabil. Telefon (36312) Vînd jocuri de artificii distractive pentru Sărbători. B-dul - 1 Decembrie nr. 3& Telefon orele (36195) Cumpăr valută (forinţi). Telefon (361&G) De vînzare jumătate porc, vin de casă, cumnăr orz, Porumb, Telefon (36t8S) Schimb apartament - cu 3 camere din Gherla cu similar In Cluj. Infirm aţii telefon <36063) - Schimb garsonieră /a;. cu garsonieră (apartament ' camere) Cluj-Napoca, -^-Telefon:" <36005) Schimb apartament î camere Zalău ci» similar Cluj; Teiefon ; ' Schimb apartament 3 ca-, mere cu apartament 2; cambi e plus diferenţa negociabilă. ' - formaţii telefon (3605:t) Schimb apartament pn> -.- etate personală t camere rr-,- fort extra, boxă, garaj, cur o. ultracentral. Ploieşti contra 'ocuinţă difer»t>e variante discutabile O u). Telefon. 097/14-48,47. după ora 20 <25988) Schimb apartament. 2 camere situat în SSceîe Braşov > u apartament 2 camere sau garsonieră situat în Cluj. Teiefon: Cluj-Napoca (3513! Schimb autoturism 1/. 'a Samara 1500, an de fabri-.-'' e 1991 < km) cu apartam st douâ camere sau garsonieră, zona centrală, negociabil. Telefon (3ăl53) Schimb apartament 1 cameră, bucătărie, denpendinte. Calea Bucureşti, cu similar Zorilor. Informaţii lâ telefon: (35129) _ Schimb Oltcit nou în roda:, cu garsonieră. Telefon după orele 18.; <35102). Schimb avantajos garsonieră proprietate, finisată, parchet, telefon, zonă excelentă cu ipartement două camere. Preferabil Mănăştur. Telefon (35966) Schimb apartament 2 camere Grigorescu cu 3 camere Gheorgheni. Telefon (30062) Societate Comercială cnut asociat fără capital fi autorizaţie, dar să pikcde garanţii! imobiliare, apartament cu 3 ' 4 camere sau casă. Ofer 1 milion le i' ncratnbursnhil îu terme 1» do 5 6, zile. I.iformaţil str. Horea nr. 108, ap : J, lnîre orele (3r,0J)) l Cant spatia d* încliiriot pmtn» a d i'itlţl pmductive. Telefon (33307)

8 ADEVARUL DE CLUJ' ^PAGINA 8 ADEVARUL S.A. (Buc.) Tel/Fax: D ANDREI P. IM PEX S.R.L. (Buc.) Tel: ; Fax: ASTRA TRADINO S.A. (Braşov) Tel/Fax: g ADAGRIROM S.R.L. (Buc.) Tel: ; Fax: J CONEF S.A. (Buc.) Te!: Tel/Fax: n S.I.S. S.R.L. (Buc.) Tel:6U.S3.26 Fax: CONFEX INTERNATIONAL S.A. (Buc.) Tel: /l72,270,27S Fax: ELECTRICOM S.A. (Buc.) Te 1: /130,270; Fax: a MONACOM S.R.L. (Buc.) Tel/Fax: C.P. INFO S.A: (Buc.) Tei: ; Fax: O STIZO S.A. (Buc.) Tel: ; ;6I Fax: DUCTIL S.A. (BuzSu) Tel: Fax: S57 n TENCO IMPORT-EXPORT S.R.L. (Buc.) Tel: Fax: EDITURA ADEVARUL S.A. (Buc.) Tel: ;6S Fax:6BS ELECTRONUM S.A: (Buc.) Tel: ; Fax: ; a WEBO S.R.L. (Buc.) Tel: Fax: ELPIS S.R.L. (Buc.) Te!: Fax: T.M.U.C.B. S.A. (Buc.) Tel/Fax: Fax-J I ELVILA INTERNATIONAL (Buc.) Tel: ; Fax: ; B RECIF S.R.L. (Buc.) Tel/Fax: EUROTRADING S.R.L. (Buc.) Tel: ; Fax: El ELBA S.A (Timişoara) Tei: Fax: GEOM IN S.A. (Buc.) Tel: ; Fax:3I s H & S S.R.L. (Arad) Tel: ; Fax: IZOHART S.R.L. (Piatra Neamţ) Tel Fax:093S a ROMBAT S.A. (Bistriţa) Tel: Fax: J.P.E.R S.A. (Curtea dc Argeş) Tcl:097.7II.70I;7n.700;7U.702 Fax: a S.E.E. S.R.L. (Buc.) Tcl: Fax: JARO INTERNATIONAL S.A. (Buc.) Tcl: ; Fax: ; B C.C.C.F. S.A. (Buc.) Tel/Fax:638:53.35 PANCAR CONSTRUCT S.R.L. (Buc.) Ts!/Fax: Q ROM ENERGO S.A. (Buc.) Tel: /140 Fax: ; ROCIN S.A: (Buc.) Tel: ; Fax: ; ASIROM S.A. (Buc.) Tel: Fax: ROMCONTROL S.A. (Buc.) Tel: ; Fax: a C H IM EX IM S.A. (Buc.) Tel: / Fax: ROM FERCHIM S.A! (Buc.) Tel: ; ; Fax: a SIDEROM S.A. (Buc.) Tel: Fax: TEHNOCONTACT S.R.L. (Buc.) Tel: Te!/Fax:312.84J2 B TEHNOREMAT S.A. (Buc.) Tel: Fax: DANEMAR S.R.L. (Buc.) Te): S0; Fax: B G ENIAL BUSINESS S.R.L. (Buc.) Tel: Fax;312.S2.66 I ROMTURC S.R.L. (Buc.) Tel: ;619.n.74;6l Fax: AGROS INTERNATIONAL S.R.L. (Buc.) Tel: S Fax: a SCOP S.R.L. (Buc.) Tel:6U Fax:6U j VININTERCONECT S.R.L. (Buc.) Tel/Fax a MACONZ INTERNATIONAL S.R.L. (Buc.) Te 1: Fax: nuca PUBLiietIFflTE O Cu adincă durere anun âm încetarea din vlaţâ a scumpului nostru soţ, tată, socru şi bunic P't. adj. (r.) BANCIU ANTON (»ATîU), care a încetat din viai.'i. după o grea suferinţă. în mormintarea va avea toc In data de 24 decembrie 1992, orele 1200 la capela nouă a cimitirului din Mănăştur* Dumnezeu sâ-l odihnească în pace. &oţla Aurelia, fiica Mia, ginerele Vaslle si nepotul Mihai. (31K73) 0 c,u tnîma zdrobită de durere aduc la cunoşinţa tuturor rudelor?1 cunoştinţelor încetarea din viafă, fn urma unul tragic. accident, a celei care n rost M* RES * N RODICA, educatoare, înmormintarea va nvea loc In «iuu de joi. 21 decembrie din str. Plevnel 133. or* 13. Dfana noastră, cit al trăit te-am iubit» cit vom trăi te vom ptbtge. Iii v p c I nemlncll»«tl *oţul Nicu şl Marian (iu. (36300) BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - LOCUL DE INTILNIRE AL CERERII CU OFERTA 9 Transmitem sincere condoleanţe colegei noastre.'gabor Ortenzla ia moartea soţului drag. Colegii Agenţiei Lot? speciala Cluj. (36103) 0 Cu adincă durere anunţăm încetarea din viaţă a scumpului nostru soţ şl tată GABOR GHEORGHE care a încetat din viaţă» după o grea suferinţă. Înmormintarea va avea loc în data de 24 decembrie ora 12 tn comuna Someşeni. Familia îndurerată. (35235) (A939) ţ Cu inimile zdrobite de du. rere anunţăm câ in ziua da 19 decembrie 1992, moartea nemiloasă a stins flacăra vieţii, la numai 2* ani, a celui care a fost iubitul nostru fiu, frate, cumnat, unchi şi nepot ADRIAN PASCUI (ADI). Înmormintarea va avea loc in data de 23 decembrie 1992 la ora 14 In cimitirul din Mănăştur. In veri nemlngîlaţl mama, ritiu. Itodlca cu familiile sl unchiul Calmau cu familia. Dumnezeu să II o- dthnească in pace. (3QUt6) 0 Cu durere anunţăm că a încetat din vlatâ văduva IANA ELISABETA, născută Opremielc, In data «le lî decembrie J9i*2. Fanil ia îndoliată. (363M) O Cu inimile zdrobite dc nemărginita durere, facem cunoscută Încetarea fulgerătoare dui viaţă a dragei noastre soţii şl mame SZATJV1ARI ELENA 41 ani. Veşnic nemingliaţi soţul Ioan, fiiis Adl sl Nelu. înmormintarea va avea Ioc azi, 23 decembrie, în comuna Ţa,»a. (36157) 0 Au trecut 6 luni de cînd sufletele noastre au râma? pustiite de durere. Draţă CAMIL» amintirea ta va rămîne veşnică in inimile noastre. Mama»tata. Andrei şi Tlncuţa. (35231) O Asociaţia locatarilor Piaţa Abator bloc B, regretă dlspariţia dintre noi a locatarei PATAKI MARIA. Aducem condoleanţe. familiei. (36174) 0 Cu sufletul îndurerat ne despărţim de fratele şl unchiul nostru drag. ing. GUŢU GHEORGHE. Sora Irlnuţa cu familia. (3«>j<T) 0 Adine îndureraţi ne despărţim de MIJKEŞAN RODICA pte cată pr *n de timpuriu dintre noi. Chinul el blind II vom păstra veţnlc tn inimile noastre îndurerate. Mureşan Marla soacră. Adina ţi Vastte, Rodica şl Iile cumnaţi. Fiorin, nepot. (1C300-A) 0 Eroului Revolutei IOAN CHIRÂ la 3 ani de Ia trecerea în eternitate, veşnici pomenire, sindic tul tipografilor de ' la Imprimeria Ardealul" ^ Sintem alături de FHu şl călina din Dej în marca durere.ulmnuită la mjartea s tatălui dra;. Fam. Moldovan Ioan şl nişa Popa Maria din Cluj. q flntem alături de colega noastră. Ţuţul Angeia în marea durere pricinuită de pierderea titâlul dra. Un tlncer şl pios omagiu din partea colectivului UM (36203),. i o Sîntem alături de familia Gabor in greaua.încercară de * :>lsrderea soţului şl tatălui cei care a fost GABOR GlIEORGHE. Familia Baciu V. 9 Sintem alături de colega noastră Lidia Clortea şl fami'ie In marea durere a pierderii tatălui drag. Asistentele Clinicii V Medicale. (33162) ^ Cadrele militare in rezervă şl retragere aduc un ulrim oma glu colegului nostru col. <r.) CRISTEA IOAN. (3617 i) O Se spune in popor că a* tunci cînd cade o ;stea se stinge viaţa unul om. In urmă cu cî teva zile d'î pe cerul Clujului a căzut;o stea şi odată- cu ea' s-a prăbuşit Ia pămînt u n u l: din stejarii noştri, POP TEODOR. Născut la poalele ŢibîCju^ui. în vatra strămoşească a localităţii Suciu-de Sus a trăit pentru oameni şi prin oamnei, iubindu i pe. toţi ia fel. Fiî-i ţarina uşoară. Fami ia Pop Nelu, Tîrgu Lăpuş.. (36303), 0 Mulţumim ; tuturor 'rudelor, prietenilor, cunoştinţelor şi vecinilor care au fost alături de noi, însoţlndu-i spre mormint pe soţul, tatţl şi bunicul _ nostru drag POP TEODOR, trecut in nefiinţă. Soţia, fiii, fiica şi nepoţii. ("6179) 9 Sîntem alături de domnul colonel Mărlncaş.Victor la trista despărţire de sora sa CUC FLOARE. TransmitettT condoleanţe familiei.. Personalul Inspectoratului de poliţie transporturi Cluj. (36132) 9 Ne a ăturăm durerii colegului nostru Cuc Io*n Ia pierderea mamei dra-rl şl-1 transmitem sincere condoleanţe. Co ectivul Restaurantului Continental". 0 Copleşiţi de durere, aducem un ultim şl -pios omagiu ce^el care a fost colega noastră CUC FLOARE \ şl sîntem alături de familia îndo'iată. Co eiju do Ia Agenţia Şpecială Cluj. 0 Tristă şl dureroasă, rămîne pentru noi ziua de 25 decembrie 1991, clnd ne-a părăsit pentru totdeauna cel scump şl drag nouă, care a fost soţ, tată, socru şi bunic col. r. CAT ANA DANILA. Parastasul de pomenire va avea loc duminică, 27 decembrie ora 13 la Biserica din strada Govora, Mănăştur. Fie.l tătina uşoară. SoţU şl flu. (36095) ţ Cu aceeaşi mare durere, a- ducem pios omaelu la 6 anf de la despărţirea de adorata noastră prof. SILVIA Ff-OREA- SOLTISKI. solistă a Operei Române. Puşa, Lya şl familia. 0 Azi, 23 decembrie 1992 so împlineşte un an do la tragica dispariţie a bunului nostru soţ şl tată IOAN CURTA. Amintirea Iul ne va însoţi ntereu. Soţia şl fiul. (35137) Mulţumim tuturor rudc'or, prietenpor, cunoştinţelor, care au condus-o pe ultimul drum p? Iubita noastră mamă, conf. dr. LID'A POPA. Fiica şl ginerele. 0 Sincere condoleanţe lui Znnda Zoitnn. la mtnrie* mamei dragi. Vecinii din bloc. 9 S-a scurs un ah de lacrimi şl durere de-clnd moartea nemiloasă â smuls din mijlocii! nostru pe scumpul nostru soţ» tată şl bunic VARODI IOAN. A plecat fulgerător pe drumul fără întoarcere, lăslndu-ne în suflete nesflrşită durere. Familia îndurerată. (36068) 9 Impărt şim durerea d-lui Kurko Gheorghe la trecerea In nefiinţă a mult iubitei soţii ELIS BETA. Asociaţia de locatari. (36111) 9 Sintem alături de familia Cuc Gavrilă, str.' Birsei nr. 2, la pierderea soţiei drajl. Vecinii de pe scară. (36107) 9 Sîntem alături cu tot sufetul de colega noastră Potîmiche Slmona la decesul socrului drag. Condoleanţe familiei. Cadrele didactice de la şcoala nr. 3. (36:70) 9 O pioasă aducere aminte la Împlinirea a 10 ani do la dureroasa despărţire de draga noastră soţie, mamă: şi bunică ONEŢIU LUCREŢIA din Mânăstlrenl, pe -, care nu o vom uita niciodată. Familia. (36128) 0 Lacrimile ş i' florile nu pot acoperi durerea pentru dispariţia prematură a micuţei R O Y A N A. Slnt?m alături do voi, Mugure! şi Andrada în această grei încercare. Familia. Hudrea şl familia Pop., (35133). 1 $ Puternic zţudulţi de tragicul accident datorlti căruia, s-a stins din viaţă în plină tinereţe şi efervescenţă creatoare, distinsa noastră colegă educatoarei EODI-'A IV'U RE ŞAN, Colectivul didactic de la Grădiniţa 52 Clui, j este alături de f imilia îndoliata, j Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească. (36*93), j q Părinţii şi capiii, de ta Grădiniţa ni\ 52 CluJ-vapoca, profund mlhn'ţi de disparifia tragică a educatoarei RODJCA MUREŞ *N,. aduc un pios omagiu celei care a fost pentru copiii,ior mamă, lumină, dra o;te şi adevăr. Sincere condoleanţe f:mlliei. (36194) 0 Astăzi, :3 decembr'e l >:)2, se împlinesc! şase luni. de cl id a plecat dintre hol iubitul nostru nepot şi verişor CÂMIL- BOGDAN, Acest Crăciun va fl trist fără tine. Nu te vom uita niciodată. Bunicii Fiorica şi Vasile Ciumăfaie. Anca, Doru -şi Vlad. (3519') 0 Un u?timi omagiu ce ui care a fost ing. A N IT O U E COXDAN din partea crle»t*or de la PHAM - Tarnlţâ. (36X87) ^ Cu adîncă durere anmiţ încetarea din viaţă a soţului meu dra*/. ing, ANATOLIE COXDAN. Soţia. (36313) 0 Cu durere în suf'et anunţăm încetarea din viaţă, după o lun*u şi grea suferinţă a scumpei noastre soţiif mame şl soacre POP. ANA In vîrstă de 51 de ani, înmormintarea jo i.. 24 decembrie 1992, ora 11,00 de la capefa Mănăştur.' Familia îndurerată! Dumitru, Paul şi Sorina. (35210) ;, > Te-am aşteptat in pra'ţ de seară să vii CAMIL la colindat, dar glasul tău duios şi dulce pe noi nu ne*a mai colindat. In 23 decembrie se imollne>c 6 luni de cînd ne-al părăsit. - iubttul nostru nepoţel CAMIL. BOGD*N. Nu te vom uita niciodată. Bunicii din Dezm r, familia Gabor şl Safta. (30315) 0 Anunţăm cu trlsteţo ftnollnlrea a 5 ani de cînd Iubita noastră mamă, bunică, străbunică şl soreră CSOREGI ANA a p ecat pe drumul veşniciei. Chipul b*înd, ochii calzi şl privirea senină ne vor rămîne veşnic în amintire. Dormi in pace. Din partea filmelor Ellsal>efa Şi Maria, a fiiuut Iuliu, a nepsţ*- lor iosif. Sorin, Nicu, A'ina fl a ginerelui Victor, (36223) CASA DE EDITURA Auttrtsota prin S.C. r».12b/lml. O jj-wcţsoca, înmotricuhatâ kt Oficiul Registrului Comerţului Judoluîul Cluj, iui» nr. din COUSIUl DE REDACŢIE; IUE CAUAN (red a c M \ f ) ; DAN KeitEANU (wdoctor ocţur>c1); VA1 R CHIOREANU (mdactor tt ocluvcl); TRAIAN BARA ( cratar g«o*ral d * rodocţ.) ; M CO ia I m C U ; MAMA tanaiotoan; RADU VIDA. REDACŢIA: CluJ-Napoco. «tr.napoca nr.16. TELEFOANE: (rodaetor ţ 0: (redactor of adjunct fl secretariatul d o redac{t«): jl 1T (redactori): (administraţia şl contabilitatea ziarului); Telex: V "..* Fax: M ica publicitate «o prim ojte zllnlo între orele tr.napoca nr.16 (la portei). Sîm bâta. jl dum inica închl*. Informaţii.. reclam e t pubnoftate la telefon