Consiliul Local la ramp! Raport al activit!"ii consilierilor locali din #tef!ne$ti

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Consiliul Local la ramp! Raport al activit!"ii consilierilor locali din #tef!ne$ti"

Transcriere

1 Consiliul Local la ramp! Raport al activit!"ii consilierilor locali din #tef!ne$ti

2 !"#$%&%'&()"*+&(&+(,+-./!"#$%&'"('")&*+*&,-**' )$./*(*0%*($%'($)"(*'1*.'2&03,.04&* 50!0'6'50.&%7('10'!0/7%/0'#0.&%7'#"%&*)*#"%0'#78(*), B7)7%04&*C'DEEF

3

4 !"#$%&' Cuvânt înainte...5 Drepturile cet!"enilor în rela"ia cu administra"ia local!...7 Ce este #i ce face Consiliul Local...11 Cine sunt consilierii din $tef!ne#ti...15 Activitatea consilierilor de la începutul mandatului...26 Ce au f!cut consilierii în cele 3 luni monitorizate...33 Date de contact...43

5

6 !()*+,-.+/0+,1 În cele mai multe localit!%i din România, consilierii locali sunt aproape necunoscu%i sau nev!zu%i în comunitate - acesta este motivul pentru care Centrul de Resurse pentru participare public! (CeRe) &i Asociatia de Educa%ie &i Cultur! pentru Oameni - Valea-Mare Podgoria (AECO) din ora&ul 'tef!ne&ti au început proiectul Consiliul la ramp!, proiect în carul c!ruia v! prezent!m acest raport. Activit!%ile proiectului Consiliul la ramp! se desf!&oar! simultan în 5 comunit!%i din România (Sighi&oara - Mure&, N!dlac - Arad, Meri&ani - Arge&, 'tef!ne&ti Arge& &i C!tina - Buz!u). Ori de câte ori avem ceva de spus despre administrarea problemelor din ora& sau din comun! mergem la Primar. Nu &tim c! responsabilitatea apar%ine &i consilierilor locali, c! &i ei au putere de decizie, c! ei sunt cei are decid în leg!tur! cu rezolvarea problemelor locale. Membrii AECO au cules pentru dumneavoastr! informa%ii despre fiecare consilier local, au participat la &edin%ele consiliului local &i au realizat acest raport sperând c!, citindu-l, ve%i în%elege mai bine ce face &i ce ar trebui s! fac! consiliul local. Ac%iunile noastre î&i propun o mai bun! reprezentare a intereselor oamenilor de c!tre consilierii locali. Ne dorim ca dumneavoastr! s! spune%i ce nu v! place în localitatea dumneavoastr!, consilierii locali s! v! asculte, s! preia problemele pe care le ridica%i &i s! le pun! în discu%ia Consiliului Local unde acestea s!-&i g!seasc! rezolvarea. Ne dorim s! participa%i la &edin%ele consiliului local &i s!-i vede%i direct pe consilieri la treab!, s! face%i sugestii &i recomand!ri, s! solicita%i informa%iile la care ave%i dreptul. Într-un cuvânt, ne dorim s! v! folosi%i drepturile pe care le ave%i în rela%ia cu administra%ia local! drepturi ce sunt detaliate în paginile urm!toare. CeRe este o organiza%ie neguvernamental! care &i-a propus s! sprijine autorit!%ile publice, dar &i alte organiza%ii neguvernamentale s!-i implice pe cet!%eni în luarea deciziilor publice. AECO - Valea-Mare Podgoria este o organiza%ie neguvernamental! care are ca scop dezvoltarea comunit!%ii din punct de vedere economic, social, cultural, promovarea valorilor civice, ale democra%iei &i statului de drept.! Pagina 5

7

8 2314,( , /80/- 6(-/:;0+0<,3/80/-596/57 În localitatea ta &i tu e&ti responsabil de modul în care sunt rezolvate problemele comunit!%ii! Exist! legi care î%i dau dreptul s! fii informat &i consultat (legea 544/2001 &i legea 52/2003)! Informeaz!-te cu privire la orice activitate realizat! de ale&ii t!i! Activitatea lor te prive&te. Ai dreptul s! solici%i oricând urm!toarele informa%ii:! hot!rârile consiliului local &i procesele verbale ale &edin%elor consiliului local;! bugetul localit!%ii (de unde sunt banii &i unde se duc) &i planul de investi%ii;! rapoartele de activitate anuale ale fiec!rui consilier local &i al primarului;! ce trebuie s! fac! departamentele, programul lor de func%ionare &i programul de audien%e al prim!riei;! numele func%ionarului responsabil cu difuzarea informa%iilor publice;! c!ile prin care pot fi contestate deciziile autorit!%ilor &i institu%iilor publice în cazul în care %i se încalc! dreptul la informa%ie;! orice alte informa%ii care decurg din activitatea administra%iei. Informa%iile pot fi solicitate atât verbal, cât &i în scris. Cererile nu trebuie motivate, iar accesul la informa"ii este gratuit. Autoritatea poate prevede doar costuri de copiere a documentelor cerute. Autoritatea este obligat! s! r!spund!:! Pe loc sau în 10 zile lucr!toare de la depunerea cererii.! În 30 de zile dac! informa%ia cerut! este complex! &i necesit! o durat! mai mare de timp, îns! trebuie s! fii anun%at de acest lucru în termen de 10 zile. Pagina 7

9 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Legea 544/2001 garanteaz! accesul cet!%enilor la informa%iile de interes public. Refuzul explicit sau tacit de a furniza aceste informa%ii atrage r!spunderea disciplinar! a celui vinovat. În cazul în care o persoan! se consider! v!t!mat! în drepturile sale, de a ob%ine informa%ii de interes public poate face plângere la sec%ia de contencios administrativ a tribunalului în a c!rei raz! teritorial! domiciliaz! sau în a c!rei raz! teritorial! se afl! sediul autorit!%ii ori al institu%iei publice. Instan%a poate obliga autoritatea sau institu%ia public! s! furnizeze informa%iile de interes public solicitate &i s! pl!teasc! daune morale &i/sau patrimoniale. Particip! la luarea deciziilor!! Ai dreptul s! participi la #edin"ele consiliului local. Ei trebuie s! te anun%e cu cel pu%in 3 zile înainte!! Ai dreptul s! participi la dezbateri publice, audieri sau evenimente publice pe marginea unor subiecte de interes public, fie c! sunt organizate de Prim!rie, fie de organiza%ii neguvernamentale! Ei trebuie s! te anun%e cu 10 zile înainte!! Ai dreptul s! participi la întâlnirile publice organizate periodic de consilierii locali!! Ai dreptul s! faci sesizare dac! ai o problem! care poate fi rezolvat! de prim!rie! Ei trebuie s! te anun%e în termen de 30 de zile dac! problema ta va fi rezolvat! sau nu!! Ai dreptul s! faci propuneri scrise pe marginea unor proiecte de hot!râre cu privire la modul de rezolvare a unei probleme a comunit!%ii! Ei trebuie s! anun%e cu 30 de zile înainte de a adopta orice proiect de hot!râre cu caracter normativ (care prive&te întreaga comunitate)!! Ai dreptul s! depui un proiect de hot!râre, dac! proiectul este înso%it de semn!turile a 5% din cet!%enii cu drept de vot ai ora&ului sau comunei! Consiliul Local este obligat s! îl discute! Pagina 8

10 -2314,( , /80/-6(-/:;0+0<,3/80/-596/57! Ai dreptul s! ceri prefectului demiterea primarului dac! acesta nu î&i îndepline&te atribu%iile. Cererea trebuie înso%it! de semn!turile a 25% din cet!%enii cu drept de vot ai ora&ului sau comunei. Prefectura trebuie s! organizeze un referendum prin care s! supun! la vot demiterea primarului! Pagina 9

11

12 !1-1<,1->0-61-?/61-!9+<050(5-=96/5 O dat! la fiecare 4 ani au loc alegeri locale. Atunci îi vot!m pe Primarii localit!%ilor &i pe Consilierii Locali. Cu câteva excep%ii, are dreptul de a fi ales orice cet!%ean cu drept de vot, care a împlinit vârsta de 23 de ani &i care are domiciliul în localitatea în care candideaz!. Odat! alegerile trecute, dac! despre Primari mai auzim &i-i mai vedem, fie printre noi, fie la televizor, despre consilierii locali nu prea mai auzim nimic, nu &tim cine sunt, ce fac sau ce ar trebui s! fac!. Materialul care urmeaz! v! va ajuta s! &ti%i cine sunt consilierii locali &i ce ar trebui s! fac! ei. Despre Consiliul Local Consiliile locale sunt autorit!%ile deliberative adic! cei care iau decizii pentru comunitate la nivelul localit!%ilor. Consiliile Locale sunt formate din consilieri ale&i pe liste de partid (în afar! de cei care candideaz! ca independen%i). În func%ie de num!rul de locuitori dintr-o localitate, Consiliul Local poate avea între 9 &i 27 consilieri locali. Consiliul Local din 'tef!ne&ti are 17 consilieri locali. Consiliul Local î&i formeaz! comisii de specialitate în func%ie de principalele domenii de activitate. Din fiecare comisie de specialitate fac parte consilieri locali (teoretic) în func%ie de experien%a &i cuno&tin%ele lor. Consiliul Local din 'tef!ne&ti este organizat în urm!toarele comisii de specialitate:! Comisia pentru programe de dezvoltare economic!, buget-finan%e, administrarea domeniului public &i privat al ora&ului, agricultur!, gospod!rie comunal!, protec%ia mediului, servicii &i comer%! Comisia pentru înv!%!mânt, s!n!tate, cultur!, protec%ie social!, activit!%i sportive &i de agrement, familie &i protec%ia copilului! Comisia pentru administra%ie publica local!, juridic!, ap!rarea ordinii, lini&tii publice, a drepturilor cet!%enilor &i de disciplin! Pagina 11

13 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47! Comisia de amenajarea teritoriului &i de urbanism, conservarea monumentelor istorice &i de arhitectur!! Comisia de administrarea domeniului public &i privat, protec%ia mediului &i turism În capitolul 2 pute%i citi din ce comisie face parte fiecare consilier local al comunei. Ace&tia sunt cei care discut! primii despre proiectele de hot!râre care %in de domeniul lor de activitate. Atribu"iile Consiliilor Locale Atribu%iile Consiliilor Locale sunt împ!r%ite pe mai multe categorii:! organizarea &i func%ionarea departamentelor din cadrul prim!riei, institu%iilor &i serviciilor publice de interes local (ex Poli%ie comunitar!, Protec%ie &i asisten%! social!) &i a societ!%ilor comerciale &i regiilor autonome de interes local (ex regia de ap!, de transport public etc);! dezvoltare economic!, social! &i de mediu a urbei;! domeniul public &i privat al localit!%ii;! atribu%ii privind administrarea serviciilor furnizate c!tre cet!%eni (ap!, alimentarea cu gaze, iluminat public);! atribu%ii privind cooperarea cu alte institu%ii din localitate sau din afara ei (prim!rii din alte ora&e, ora&e înfr!%ite). Iat! numai câteva dintre lucrurile pe care trebuie s! le fac! Consiliul Local, de cele mai multe ori la propunerea primarilor:! aprob! înfiin%area, organizarea &i statul de func%ii din cadrul prim!riei, a institu%iilor &i serviciilor publice de interes local &i statul de func%ii al regiilor autonome de interes local;! aprob!, la propunerea primarului, bugetul de venituri &i cheltuieli al localit!%ii, împrumuturi, investi%ii;! stabile&te &i aprob! taxele &i impozitele locale;! aprob! strategiile privind dezvoltarea economic!, social! &i de mediu a localit!%ii;! asigur! realizarea lucr!rilor &i a angajamentelor luate în procesul de integrare european! în domeniul protec%iei mediului &i gospod!ririi apelor; Pagina 12

14 !1-1<,1->0-61-?/61-!9+<050(5-=96/5! hot!r!&te darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate public! a localit!%ii &i a serviciilor publice de interes local;! hot!r!&te vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privat! a localit!%ii;! asigur! cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local (educa%ia, protec%ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei, s!n!tatea, cultura, ordinea public!, protec%ia &i refacerea mediului, dezvoltarea urban!, podurile &i drumurile publice, alimentare cu ap!, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termic!, iluminat public &i transport public local, locuin%ele sociale, etc.);! se asigur! de conservarea, restaurarea &i punerea în valoare a monumentelor istorice &i de arhitectur!, a parcurilor, gr!dinilor publice &i rezerva%iilor naturale;! hot!r!&te acordarea unor sporuri &i altor facilit!%i, potrivit legii, personalului sanitar &i didactic;! sprijin! activitatea cultelor religioase;! aprob! construirea locuin%elor sociale &i criteriile pentru repartizarea locuin%elor sociale. Pentru a-&i putea îndeplini atribu%iile, orice consilier local poate s! propun! consiliului local un proiect de hot!râre, care va fi discutat în cadrul comisiilor de specialitate, a departamentului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului &i, în cele din urm!, discutat &i votat în cadrul &edin%ei consiliului local. În afar! de consilierii locali, mai pot propune proiecte de hot!râri &i Primarul sau chiar cet!%enii (5% dintre cet!%enii cu drept de vot din localitate). Dac! este vorba despre un proiect de hot!râre cu caracter normativ (care afecteaz! întreaga comunitate) acesta trebuie adus la cuno#tin"! cu cel pu"in 30 de zile înainte de a intra în discu"ia consiliului local. Dup! ce anun$ul de act normativ a fost f!cut, autorit!"ile sunt obligate s! stabileasc! un termen de cel pu$in 10 zile pentru a primi în scris de la cet!"eni sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice. Pagina 13

15 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 De asemenea, consilierii locali pot solicita inform!ri cu privire la problemele comunit!"ii &i rapoarte de la primar, viceprimar &i de la &efii serviciilor publice &i de utilitate public! de interes local. În afar! de atribu"iile de mai sus, conform legii consilierii locali trebuie s!:! Organizeze întâlniri cu cet!%enii &i s! ofere audien%e;! Depun! anual un raport de activitate (care este public pute%i oricând s!-l solicita%i);! Depun! o declara%ie de avere &i una de interese (&i acestea sunt publice pute%i oricând s! le solicita%i de la prim!rie). Func"ionarea consiliului local Consiliul local se întrune&te în &edin%e ordinare, lunar, la convocarea primarului. Pot fi organizate &i &edin%e extraordinare convocate fie de primar, fie de o treime dintre consilierii locali. Ordinea de zi a &edin%elor consiliului este stabilit! de cel care convoac! &edin%a (primar sau o treime dintre consilierii locali) &i aprobat! de consiliul local la începutul &edin%ei. Ordinea de zi con%ine proiecte de hot!râri, care deja au fost discutate &i avizate de c!tre comisiile de specialitate &i de c!tre departamentul tehnic din cadrul Prim!riei. În afar! de &edin%a consiliului local, exist! &i întâlniri ale comisiilor de specialitate în cadrul c!rora, consilierii locali discut! &i dau avizele pentru proiectele de hot!râri ce urmeaz! a fi votate în cadrul &edin%ei consiliului local. 'edin%ele consiliului local sunt publice orice cet!%ean poate s! participe. Prim!ria trebuie s! anun%e data &i ora la care are &edin%a de consiliu, precum &i ordinea de zi a acesteia. Pute%i s! v! înscrie%i la cuvânt &i s! v! exprima%i opinia cu privire la actele normative supuse aprob!rii. În mod normal, ar trebui s! g!si%i aceste anun%uri cel pu%in la avizierul prim!riei. Public este &i procesul verbal în care se consemneaz! discu%iile, precum &i votul fiec!rui consilier local pentru fiecare proiect de hot!râre. Pute%i s! solicita%i oricând o copie a acestuia. Pagina 14

16 Bageac Aurel...16 Badea Andrei Bogdan...16 Butan Vasile...17 Criv!% Adrian...17 Gorgoi Vergiliu...18 Lecca Maria...19 Manu Ion Adrian...19 Martinescu Nicolae...20 Mihalcea Grigore...20 Mihalcea Ion...21 Neac&a M!d!lina...21 Nenu Nicolae...22 Rusea Vasile...22 Dina Emil (validat în 31 martie 2009, în locul lui Valeriu Pavel).23 Udroiu Gheorghe...24 Vi&an Florean...24 Vlad Marian...25 Informa%iile prezentate în cadrul urm!toarelor dou! capitole au fost ob%inute de la Prim!rie, pe baza legii 544/2001 &i de la domnii &i doamnele consilieri locali care au fost de acord s! completeze un chestionar. Nu peste tot informa%iile primite de la Prim!rie corespund cu cele primite direct de la consilierii locali. Acolo unde r!spunsurile au fost diferite am men%ionat acest lucru. Mul"umim celor care au completat chestionarele. Pagina 15

17 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Bageac Aurel Ocupa%ia: informa!ie indisponibil". Ultima &coal! absolvit!: informa!ie indisponibil". Alte cursuri: informa!ie indisponibil". Comisia din care face parte: Comisia pentru înv!%!mânt, s!n!tate, cultur!, protec%ie social!, activit!%i sportive &i de agrement, familie &i protec%ia copilului. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: Declara%ia de avere: Declara"ia de interese: Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima luni din lun! între orele: 15:00 17:00. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: informa!ie indisponibil". Badea Andrei Bogdan Ocupa%ia: Director. Ultima &coal! absolvit!: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept &i Administra%ie Public!, Specializarea Drept Juridic, Promo%ia Alte cursuri: Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de Istorie Filologie, Sec%ia Istorie, Specializarea Istorie-Politologie, Promo%ia Comisia din care face parte: Comisia pentru programe de dezvoltare economic!, buget finan%e, administrarea domeniului public &i privat al ora&ului, agricultur!, gospod!rie comunal!, protec%ia mediului, servicii &i comer% conform r"spunsului oficial al Prim"riei. Conform r"spunsului dlui consilier: Comisia de Buget Finan%e, Comisia de Cultur!, Comisia Juridic!. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Pagina 16

18 Program de audien%e: conform r"spunsului primit de la Prim"rie - Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima mar%i din lun! între orele: 14:00 16:00; conform r"spunsului dlui Consilier, acesta ofer! audien%e la sediul PD-L 'tef!ne&ti. Num!r de telefon: - Comunicarea cu cet!"enii: Comunic! cu cet!%enii prin întâlniri lunare în fiecare zon!/sat. Butan Vasile Ocupa%ia: informa!ie indisponibil". Ultima &coal! absolvit!: informa!ie indisponibil". Alte cursuri: informa!ie indisponibil". Comisia din care face parte: Comisia de administrare a domeniului public &i privat, protec%ia mediului &i turism. La al câtelea mandat se afl!: al doilea mandat. Raport de activitate: informa!ie indisponibil". Declara%ia de avere: informa!ie indisponibil". Declara"ia de interese: informa!ie indisponibil". Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, a doua mar%i din lun! între orele: 15:00 17:00. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: informa!ie indisponibil". Criv!% Adrian Ocupa%ia: informa!ie indisponibil". Ultima &coal! absolvit!: informa!ie indisponibil". Alte cursuri: informa!ie indisponibil". Comisia din care face parte: Comisia de amenajarea teritoriului &i urbanism, conservarea monumentelor istorice &i de arhitectur!. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: informa!ie indisponibil". Declara%ia de avere: informa!ie indisponibil". Pagina 17

19 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Declara"ia de interese: informa!ie indisponibil". Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima miercuri din lun! între orele: 15:00 17:00. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: informa!ie indisponibil". Gorgoi Vergiliu Ocupa%ia: Profesor, Casa Corpului Didactic Pite&ti. Ultima &coal! absolvit!: Institutul Politehnic Bucure&ti autovehicule rutiere. Alte cursuri: masterat, 10 cursuri avizate de Ministerul Educa%iei &i Cercet!rii, 6 cursuri acreditate de Consiliul Na%ional pentru Formarea Profesional! a Adul%ilor Comisia din care face parte: Comisia pentru administra%ia public! local!, juridic!, ap!rarea ordinii &i lini&tii publice, a drepturilor cet!%enilor &i de disciplin!, Comisia de amenajarea teritoriului &i urbanism, conservarea monumentelor istorice &i de arhitectur!. La al câtelea mandat se afl!: al treilea mandat conform r"spunsului prim"riei, al 4- lea mandat conform r"spunsului dlui consilier. Raport de activitate: Nu Declara%ia de avere: Da Declara"ia de interese: Da Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima joi din lun! între orele: 15:00 17:00 conform r"spunsului prim"riei. Mar%ea &i joia înaintea &edintelor de comisie &i de consiliu local, la primarie conform r"spunsului dlui consilier. Num!r de telefon: , Comunicarea cu cet!"enii: comunic! în mod organizat cu cet!%enii are întâlniri în cadrul unor evenimente &i întâlniri ocazionale. Pagina 18

20 Lecca Maria Ocupa%ia: medic de familie. Ultima &coal! absolvit!: Universitatea de Medicin! &i Farmacie Carol Davila Bucure&ti. Alte cursuri: - Comisia din care face parte: Comisia pentru înv!%!mânt, s!n!tate, cultur!, protec%ie social!, activit!%i sportive &i de agrement, familiei &i protec%ia copilului. La al câtelea mandat se afl!: al patrulea mandat conform r"spunsului prim"riei, al cincilea mandat conform r"spunsului dnei consilier. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, a doua joi din lun! între orele: 15:00 17:00, conform r"spunsului prim"riei. Nu ofer! audien%e, conform r"spunsului dnei consilier. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: comunic! în mod organizat cu cet!%enii consulta%ii curente, zilnic. Manu Ion Adrian Ocupa%ia: întreprinzator particular. Ultima &coal! absolvit!: liceul. Alte cursuri: - Comisia din care face parte: Comisia pentru administra%ia public! local!, juridic!, ap!rarea ordinii &i lini&tii publice, a drepturilor cet!%enilor &i de disciplin!. Comisia de administrare a domeniului public &i privat, protec%ia mediului &i turism. La al câtelea mandat se afl!: al doilea mandat. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, a doua vineri din lun! între orele: 13:00 15:00 conform r"spunsului prim"riei. Nu ofer! audien%e - conform r"spunsului dlui consilier. Pagina 19

21 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: nu comunic! în mod organizat cu cet!%enii dar organizeaz! întâlniri în teritoriu de câte ori este nevoie. Martinescu Nicolae Ocupa%ia: Administrator firm!. Ultima &coal! absolvit!: Facultatea de Finan%e - Banci. Alte cursuri: - Comisia din care face parte: Comisia pentru programe de dezvoltare economic!, buget finan%e, administrarea domeniului public &i privat al ora&ului, agricultur!, gospod!rie comunal!, protec%ia mediului, servicii &i comer%. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima joi din lun! între orele: 15:00 17:00 - conform r"spunsului prim"riei. Nu ofer! audien%e - conform r"spunsului dlui consilier. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: întâlniri lunare în teritoriu. Mihalcea Grigore Ocupa%ia: informa!ie indisponibil". Ultima &coal! absolvit!: informa!ie indisponibil". Alte cursuri: informa!ie indisponibil". Comisia din care face parte: Comisia pentru programe de dezvoltare economic!, buget finan%e, administrarea domeniului public &i privat al ora&ului, agricultur!, gospod!rie comunal!, protec%ia mediului, servicii &i comer%. Comisia de amenajarea teritoriului &i urbanism, conservarea monumentelor istorice &i de arhitectur!. La al câtelea mandat se afl!: al patrulea mandat. Raport de activitate: informa!ie indisponibil". Pagina 20

22 Declara%ia de avere: informa!ie indisponibil". Declara"ia de interese: informa!ie indisponibil". Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima joi din lun! între orele: 15:00 17:00. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: informa!ie indisponibil". Mihalcea Ion Ocupa%ia: Viceprimar. Ultima &coal! absolvit!: informa!ie indisponibil". Alte cursuri: informa!ie indisponibil". Comisia din care face parte: - La al câtelea mandat se afl!: al patrulea mandat. Raport de activitate: informa!ie indisponibil". Declara%ia de avere: informa!ie indisponibil". Declara"ia de interese: informa!ie indisponibil". Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima joi din lun! între orele: 15:00 17:00. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: informa!ie indisponibil". Neac&a M!d!lina Ocupa%ia: Administrator. Ultima &coal! absolvit!: Facultatea de Electronic! si Electromecanic! sec%ia Electronic!. Alte cursuri: - Comisia din care face parte: Comisia pentru administra%ia public! local!, juridic!, ap!rarea ordinii &i lini&tii publice, a drepturilor cet!%enilor &i de disciplin!. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Pagina 21

23 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei ora&ului 'tef!ne&ti, la etajul 1, a doua luni din lun! între orele: 15:00 17:00, conform r"spunsului prim"riei. Nu ofer! audien%e, conform r"spunsului dnei consilier. Num!r de telefon: Comunicarea cu cet!"enii: dialog cu cet!%enii lunar Nenu Nicolae Ocupa%ia: Director firm! capital privat. Ultima &coal! absolvit!: Universitatea Pite&ti. Alte cursuri: - Comisia din care face parte: Comisia de administrare a domeniului public &i privat, protec%ia mediului &i turism. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima joi din lun! între orele: 15:00 17:00 - conform r"spunsului prim"riei. Str. Gorgoie&ti nr. 62, 'tef!ne&ti între 8:00 &i 22:00, conform r"spunsului dlui consilier. Num!r de telefon: , Comunicarea cu cet!"enii: comunic! în mod organizat cu cet!%enii direct, de la om la om, mai rar telefonic &i prin întruniri. Rusea Vasile Ocupa%ia: Director comercial. Ultima &coal! absolvit!: Facultatea de Finan%e - Contabilitate. Alte cursuri: - Comisia din care face parte: Comisia de amenajarea teritoriului &i urbanism, conservarea monumentelor istorice &i de arhitectur!. La al câtelea mandat se afl!: al doilea mandat. Pagina 22

24 Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei ora&ului 'tef!ne&ti, la etajul 1, a patra joi din lun! între orele: 15:00 17:00 conform r"spunsului prim"riei. Audien%e la domiciliu, f!r! program conform r"spunsului dlui consilier. Num!r de telefon: , Comunicarea cu cet!"enii: comunic! în mod organizat cu cet!%enii direct de la om la om, de câte ori este solicitat, mai rar, telefonic. Dina Emil Ocupa%ia: informa!ie indisponibil". Ultima &coal! absolvit!: informa!ie indisponibil". Alte cursuri: informa!ie indisponibil". Comisia din care face parte: Comisia pentru programe de dezvoltare economic!, buget finan%e, administrarea domeniului public &i privat al ora&ului, agricultur!, gospod!rie comunal!, protec%ia mediului, servicii &i comer%, Comisia de amenajarea teritoriului &i urbanism, conservarea monumentelor istorice &i de arhitectur!. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: informa!ie indisponibil". Declara%ia de avere: informa!ie indisponibil". Declara"ia de interese: informa!ie indisponibil". Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, a doua miercuri din lun! între orele: 15:00 17:00. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: informa!ie indisponibil". Pagina 23

25 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Udroiu Gheorghe Ocupa%ia: Profesor. Ultima &coal! absolvit!: Cursuri de manager scolar. Alte cursuri: - Comisia din care face parte: Comisia pentru programe de dezvoltare economic!, buget finan%e, administrarea domeniului public &i privat al ora&ului, agricultur!, gospod!rie comunal!, protec%ia mediului, servicii &i comer%. La al câtelea mandat se afl!: al treilea mandat conform r"spunsului oficial al prim"riei; al doilea mandat conform r"spunsului dlui consilier. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, a treia joi din lun! între orele: 15:00 17:00 - conform r"spunsului oficial al prim"riei. Nu ofer! audien%e - conform r"spunsului dlui consilier. Num!r de telefon: Comunicarea cu cet!"enii: comunic! în mod organizat cu cet!%enii, nu se spune cum. Vi&an Florean Ocupa%ia: Director &ef complex. Ultima &coal! absolvit!: Masterat Administra%ie. Alte cursuri: Masterat în sport. Comisia din care face parte: Comisia de amenajarea teritoriului &i urbanism, conservarea monumentelor istorice &i de arhitectur!. La al câtelea mandat se afl!: primul mandat. Raport de activitate: nu. Declara%ia de avere: da. Declara"ia de interese: da. Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, prima vineri din lun! între orele: 14:00 16:00 - Pagina 24

26 conform r"spunsului oficial al prim"riei. La sediul partidului - conform r"spunsului dlui consilier. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: comunic! în mod organizat cu cet!%enii - s!pt!mânal prin deplas!ri în zon!. Vlad Marian Ocupa%ia: informa!ie indisponibil". Ultima &coal! absolvit!: informa!ie indisponibil". Alte cursuri: informa!ie indisponibil". Comisia din care face parte: Comisia pentru înv!%!mânt, s!n!tate, cultur!, protec%ie social!, activit!%i sportive &i de agrement, familie &i protec%ia copilului. La al câtelea mandat se afl!: al doilea mandat. Raport de activitate: informa!ie indisponibil". Declara%ia de avere: informa!ie indisponibil". Declara"ia de interese: informa!ie indisponibil". Program de audien%e: Sala de &edin%e a Consiliului Local 'tef!ne&ti din incinta Prim!riei 'tef!ne&ti, la etajul 1, a treia mar%i din lun! între orele: 15:00 17:00. Num!r de telefon: informa!ie indisponibil". Comunicarea cu cet!"enii: informa!ie indisponibil". Pagina 25

27 B6,0)0,/,1/-69+< :1-5/-.+614(,(5-;/+:/,(5(0-4* (+/-?1C3(/301-DEEF Bageac Aurel...27 Badea Andrei Bogdan...27 Butan Vasile...27 Criv!% Adrian...28 Gorgoi Vergiliu...28 Lecca Maria...28 Manu Ion Adrian...29 Martinescu Nicolae...29 Mihalcea Grigore...29 Mihalcea Ion...30 Neac&a M!d!lina...30 Nenu Nicolae...30 Rusea Vasile...31 Dina Emil...31 Udroiu Gheorghe...31 Vi&an Florean...32 Vlad Marian...32 Pagina 26

28 B6,0)0,/,1/-69+< :1-5/ /-;/+:/,(5(0 Bageac Aurel Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: informa!ie indisponibil". Badea Andrei Bogdan Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: 10 din 10. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 5 proiecte de hot!râre, dintre care dou! au fost aprobate de Consiliul Local:! igienizarea pu%urilor - aprobat! asfaltarea întregii str!zi a G!rii Gole&ti - neaprobat! amenajarea spa%iilor verzi &i transformarea în zone de agrement - aprobat Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: Ziua Ora&ului 'tef!ne&ti, serbarea de Cr!ciun la #colile din 'tef!ne&ti, întâlniri cu cet!%enii în fiecare sat. Butan Vasile Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: informa!ie indisponibil". Pagina 27

29 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Criv!% Adrian Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: 10 din 10. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: informa!ie indisponibil". Gorgoi Vergiliu Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 8 &edin%e din 10 ne spune dl. consilier. Conform r"spunsului oficial al prim"riei, a participat la toate. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: 8 &edin%e din 10 ne spune dl. consilier. Conform r"spunsului oficial al prim"riei, ar fi participat la toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0 - precizeaz! c! primarii nu î&i doresc s! ini%ieze consilierii proiecte. Recomand! modificari ale legisla%iei. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: 6!evenimente - serb!ri &colare, deschideri de an &colar, întâlniri publice. Realiz!ri importante: luarea unor decizii &i hot!râri pe baza unor argumente bine justificate prin legislatie, dar &i %inând cont de interesele cet!%enilor. Lecca Maria Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: 10 din 10. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: 0. La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri &colare, deschideri de an &colar, întâlniri publice. Pagina 28

30 B6,0)0,/,1/-69+< :1-5/ /-;/+:/,(5(0 Manu Ion Adrian Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: 0. La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: întâlniri publice, serb!ri &colare, spectacole. Realiz!ri importante: asfaltarea a dou! str!zi în satul Gole&ti. Martinescu Nicolae Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: 0. La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri &colare. Realiz!ri importante: consider! c! realiz!rile sunt comune, nu personale. Alte informa%ii: dac! este posibil, cet!%enii s!-i urmeze activitatea pe care o presteaz!, cu roadele pe care le are. Mihalcea Grigore Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: informa!ie indisponibil". Pagina 29

31 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Mihalcea Ion Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 9 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate, cu excep%ia uneia. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: informa!ie indisponibil". Neac&a M!d!lina Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: 0. La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: întâlniri publice. Realizare important!: o parte din propunerile pe care le-a f!cut au fost cuprinse în bugetul pe anul Nenu Nicolae Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: la toate care s-au %inut &i a fost invitat. Realiz!ri: ap! &i canal. Pagina 30

32 B6,0)0,/,1/-69+< :1-5/ /-;/+:/,(5(0 Rusea Vasile Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: 0. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0, men%ioneaz! c! nu a avut sus%inerea necesar! pentru initierea unui proiect. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: nu a participat. Realiz!ri: sus%inerea proiectelor de infrastructur! în perioada Dina Emil Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: informa!ie indisponibil". Udroiu Gheorghe Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10 La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0 Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: 0 La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri &colare, întâlniri publice. Realiz!ri: contribu"ie la ridicarea bazei materiale a unit!%ilor de înv!%!mânt. Pagina 31

33 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Vi&an Florean Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: a ini%iat 4 proiecte de hot!râre dintre care 2 au fost aprobate. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: întâlniri publice, consolidarea a dou! poduri, zugr!vit scar! bloc. Realiz!ri: toate sunt importante. Vlad Marian Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna. La câte &edin"e ale Consiliului Local a participat: 10 din 10. La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: toate. Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0. Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: informa!ie indisponibil". La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: informa!ie indisponibil". Pagina 32

34 B6,0)0,/,1/-69+< (+051-;/3,01G-/430501G-;/0-DEEF Luna martie...34 Luna aprilie...36 Luna mai...37 Pagina 33

35 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Nu uita%i:! Ave%i dreptul s! participa%i la &edin%ele Consiliului Local.! Proiectele de acte normative (acele hot!râri care afecteaz! toat! comunitatea ex. tarifele la ap!) trebuie afi&ate cu 30 de zile înainte de a intra în discu%ia consiliului local. În aceast! perioad! oricine poate s! fac! sugestii. Dac! vre"i s! afla"i mai multe despre #edin"ele #i hot!rârile consiliului local, pute"i solicita Prim!riei s! v! dea o copie a procesului verbal #i a hot!rârilor luate. Luna martie 'edin%a ordinar! a consiliului local a avut loc la data de 31 martie La &edin%a consiliului local au participat to%i consilierii locali. Ordinea de zi a &edin%ei a cuprins opt proiecte de hot!râri, dintre care amintim:! Proiectul de hot!râre privind aprobarea bugetului local &i bugetul activit!%ilor autofinan%ate pe anul Hot!rârea privind bugetul local arat! de unde vin &i pe ce urmeaz! a fi cheltui%i banii ora&ului 'tef!ne&ti, inclusiv investi%iile ce urmeaz! s! fie f!cute. Bugetul local este un document public din oficiu (conform legii 544/2001) pute%i oricând s!-l solicita%i de la Prim!rie.! Proiect de hot!râre privind aprobarea trecerii în domeniul public al ora&ului 'tef!ne&ti a suprafe%ei de 99 mp - teren cu destina%ie de drum de acces, situat în Valea Mare Podgoria, str. Drumul Morii, aleea 3, proprietatea lui Moise C!t!lin Alexandru.! Proiectul de hot!râre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru camera nr. 43 din blocul nr. 6 pe numele 'erban Andreea.! Proiectul de hot!râre privind aprobarea acord!rii de ajutoare de înmormântare &i ajutoare de urgen"! unor cet!%eni ai ora&ului 'tef!ne&ti. Pagina 34

36 B6,0)0,/,1/-69+< (+051-;/3,01G-/430501G-;/0 Pe lâng! hot!rârile de mai sus au fost luate în discu%ie diverse cereri, dintre care amintim:! cererea de concesionare sau închiriere a unei suprafe%e de 1 ha teren, în zona Gole&ti cerere respins! de comisia de specialitate &i de c!tre consiliul local.! cererea dnei Zidaru Elena care solicit! cump!rarea suprafe%ei de 0,5 teren în punctul Gole&ti unde se afl! farmacia comisia nu aprob! vânzarea fiind de acord cu concesionarea, consiliul local aproba concesionarea suprafe%ei respective.! cererea d-lui Minca Marian care solicit! cump!rarea a 0,5 teren în punctul Gole&ti unde se afla cabinetul medical al acestuia - comisia nu aprob! vânzarea fiind de acord cu concesionarea, consiliul local aprob! concesionarea suprafe%ei respective.! cererea SC GEOMIR REMAT COM67SRL care solicit! aviz favorabil pentru construirea unei hale metalice pentru depozitarea de&eurilor comisia avizeaz! favorabil, consiliul local aprob! cererea.! cererea de avizare pentru construirea unei vulcaniz!ri în zona 'tef!ne&ti, 'os. Bucure&ti - Pite&ti - comisia se declar! împotriva construirii unei vulcaniz!ri în acea zon!, consiliul local respinge cererea.! mai multe cereri pentru ajutoare sau locuin%e sociale. Cele mai multe au fost aprobate în m!sura disponibilit!%ilor. Toate proiectele au fost ini%iate de primarul ora&ului 'tef!ne&ti. Nici un consilier nu a ini%iat nici un proiect de hot!râre. Majoritatea proiectelor de hot!râre au fost votate în unanimitate. Singurele dou! proiecte care au stârnit dezbateri s-au referit la invalidarea mandatului unui consilier &i investirea unui nou consilier în locul celui care a p!r!sit consiliul local. În afar! de dezbaterile pe marginea situa%iei celor doi domni consilieri, consilierii locali nu au f!cut nici un fel de comentarii sau discu%ii pe marginea proiectelor de hot!râre. Pagina 35

37 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Luna aprilie 'edin%a ordinar! a consiliului local din luna aprilie a avut loc pe data de 13 aprilie 2009, de&i a fost anun%ata pentru data de 16 aprilie Devansarea datei &edin%ei nu a fost f!cut! public!, drept pentru care, &edin%a nu a putut fi monitorizat!. Propunerea de schimbare a datei &edin%ei de consiliu din data de 16 în data de 13 aprilie a fost f!cut! în cadrul &edin%elor comisiilor de specialitate, de c!tre a d-l consilier Udroiu Gheorghe. Motivul invocat a fost acela c! ordinea de zi este redus! &i c! se apropie s!rb!torile pascale. La &edin%a consiliului local au participat to%i consilierii locali. Ordinea de zi a &edin%ei a cuprins urm!toarele proiecte de hot!râri: 1. Proiect de hot!râre privind aprobarea începerii procedurii de reabilitare termic! a blocurilor de locuin%e din ora&ul 'tef!ne&ti. 2. Rezolv!ri de acte aflate în sfera de competenta a Consiliului local 'tef!ne&ti. 3. Alte probleme. Niciunul dintre consilierii locali nu a ini%iat vreun proiect de hot!râre, toate proiectele fiind ini%iate de primar. Proiectul dezb!tut a fost aprobat în unanimitate de consilierii locali. Pe lâng! proiectele de hot!râre au mai fost luate în discu%ie &i alte subiecte, ca:! cererea d-lor Paul Schiaucu, Bogdan Pandelic! &i Cristian Gentea prin care se solicit! schimbul de teren pentru suprafa%a de teren pe care se afl! 6 pu%uri comisia amân! cererea pentru stabilirea regimului juridic al terenului &i aflarea proprietarilor din zon! în vederea unui eventual schimb consiliul local propune amânarea cererii &i se voteaz! în unanimitate;! cererea dnei Dud!u Gheorghi%a care solicit! acordul de principiu pentru constituirea unei locuin%e pe terenul proprietatea sa comisia de specialitate urbanism s-a deplasat la fata locului unde a întocmit un raport &i avizeaz! favorabil consiliul local aproba cu 13 voturi pentru, împotriv! domnii Badea Bogdan, Criv!% Adrian, Nenu Nicolae &i Bageac Aurel. Singurul consilier local care a avut diferite lu!ri de pozi%ie în cadrul &edin%ei a fost Criv!% Adrian. Pagina 36

38 B6,0)0,/,1/-69+< (+051-;/3,01G-/430501G-;/0 Luna mai 'edin%a ordinar! a consiliului local din data de 21 mai La &edin%a consiliului local au participat to%i consilierii locali. Ca de obicei, ordinea de zi a fost prezentat! consilierilor la începutul &edin%ei. O parte din consilierii locali au cerut s! primeasc! cu câteva zile înainte o map! cu ordinea de zi, proiectele de hot!râre &i expunerile de motive în a&a fel încât s! nu mai fie pu&i în situa%ia de a nu &ti ce anume se discut!. Consilierii care au f!cut aceast! solicitare sunt dnii Badea Bogdan, Mihalcea Ion &i Rusea Vasile. Preciz!m c!, în conformitate cu legea administra%iei publice locale convocarea consiliului local se face în scris, cu cel pu%in 5 zile înainte &edin%elor ordinare sau cu cel pu%in 3 zile înainte de &edin%ele extraordinare. Odat! cu notificarea convoc!rii, sunt puse la dispozi%ie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Ordinea de zi a &edin%ei a cuprins mai multe proiecte de hot!râri, printre care: 1. Proiect de hot!râre privind rectificarea bugetului pe anul Acest proiect de hot!râre a stârnit discu%ii aprinse în cadrul consiliului local. O parte din consilieri au cerut ca prin aceast! rectificare s! fie alocate fonduri pentru proiectare &i amenajare de spa%ii pentru partide (dnii. Martinescu Nicolae, Mihalcea Ion, Rusea Vasile, Criv!% Adrian &i al%ii). Consilierii dna Lecca Maria &i dnii Udroiu Gheorghe, Mihalcea Grigore, Vlad Marian nu sunt de acord, sus%inând c! nu exist! spa%ii care s! poat! fi renovate &i alocate partidelor. Discu%ia a fost amânat! pân! la urm!toarea &edin%! a consiliului local iar proiectul de hot!râre a fost aprobat în forma propus! ini%ial. 2. Proiect de hot!râre privind participarea ora&ului 'tef!ne&ti, prin Consiliul Local 'tef!ne&ti, la capitalul social al SC AP( CANAL 2000 SA Pite&ti. 'i acest proiect de hot!râre a stârnit discu%ii în consiliul local. Dl. consilier Criv!% Adrian a pus problema sumei pe care o presupune aceast! participare. Pagina 37

39 !9+<050(5-=96/5-5/-3/;47 Dl. consilier Vi&an &i dna. consilier Dina au pus problema oportunit!%ii asocierii cu SC AP( CANAL 2000 SA Pite&ti în condi%iile în care aceast! societate comercial! este falimentar!. La cererea dlui Vi&an discu%ia se amân!, iar dl Badea solicit! prezen%a unui reprezentant al SC AP( CANAL 2000 care s! dea explica%iile necesare. 3. Proiect de hot!râre privind aprobarea Regulamentului privind scoaterea din func%iune, valorificarea &i casarea unor bunuri care alc!tuiesc domeniul public al ora&ului 'tef!ne&ti, concesionate de SC APA CANAL 2000 SA Pite&ti sau Termoficare 2000 SA Pite&ti. La propunerea dlui consilier Criv!%, regulamentul propus prime&te o ad!ugire care se refer! la componen%a comisiei de organizare a licita%iilor din care urmeaz! s! fac! parte cel pu%in un consilier local de la fiecare comisie de specialitate a consiliului local. 4. Proiectul de hot!râre privind aprobarea asocierii Consiliului Local 'tef!ne&ti cu Consiliul Jude%ean Arge& &i alte consilii locale în vederea constituirii unei Asocia%ii de Dezvoltare Intercomunitar!, având ca obiectiv dezvoltarea transportului public de persoane integrat. 5. Proiect de hot!râre privind preluarea unor atribu%ii &i competen"e de la Ministerul S!n!t!%ii Publice, potrivit OUG nr. 162/2008. Potrivit acestei ordonan%e de urgen%!, medicii de medicin! &colar! trec în responsabilitatea Prim!riei. 6. Proiect de hot!râre privind constituirea unei Comisii pentru cre&terea performan%ei energetice a blocurilor de locuin%e precum &i aprobarea Regulamentului de organizare &i func%ionare a acestei comisii. Niciunul dintre consilierii locali nu a ini%iat vreun proiect de hot!râre, toate proiectele fiind ini%iate de primar. Majoritatea proiectelor au fost votate în unanimitate de consilierii locali. A&a cum am descris mai sus, câteva proiecte de hot!râre au provocat dezbateri aprinse la nivelul consiliului local. Pagina 38

40 B6,0)0,/,1/-69+< (+051-;/3,01G-/430501G-;/0 Pe lâng! proiectele de hot!râre au mai fost luate în discu%ie &i alte subiecte, ca:! cererea nr /2009 a d-lui Gorgoi Ion prin care solicit! prelungirea contractului de închiriere spa%iu - comisia aprob! prelungirea pentru un an consiliul local aprob! în unanimitate.! cererea nr. 7717/2009 a d-lui Soare Ion M!d!lin care solicit! prelungirea contractului de închiriere spa%iu - comisia aproba prelungirea pentru un an consiliul local aprob! în unanimitate.! cererea nr. 8980/2009 a SC OCCIDENT SRL care solicit! prelungirea contractului de închiriere pe termen de 5 ani - comisia aprob! prelungirea pentru un an consiliul local aprob! în unanimitate.! cererea nr. 8672/2009 a d-nei Ghi%! Mioara care solicit! locuin%! social! comisia aprob! atribuirea, iar dac! refuz! locuin%a alocat! sau nu aduce documentele în termen de 10 zile camera se redistribuie &i nu va mai primi alta - consiliul local aprob! în unanimitate cu acelea&i amendamente.! cererea nr /2009 a d-lui Chilimen% Ioan prin care se solicit! executarea termoizola%iei la apartament comisia aprob! consiliul local aprob! în unanimitate.! cererea nr. 8833/2009 a d-nei Ghita Aritia care solicit! sprijin financiar pentru imobilul care a luat foc comisia respinge cererea deoarece imobilul a luat foc datorit! folosirii inten%ionate a unei surse de aprindere consiliul local respinge cererea. Dintre consilierii locali care au avut diferite lu!ri de pozi%ie în cadrul &edin%ei au fost: Criva% Adrian (consilierii s! participe la toate licita%iile), Vi&an Florean, Mihalcea Ion, Mihalcea Grigore, Lecca Maria, Martinescu Nicolae, Dina Emil, Vlad Marian, Udroiu Gheorghe (marea majoritate a consilierilor au avut pozi%ie în aceast! &edin%! de consiliu pe tema spa%iilor pentru sedii de partide). Pagina 39

41 Luna martie Prezen%a la &edin%a Consiliului Local Prezen%a la &edin%a comisiei din care face parte Proiecte de hot!râre ini%iate Interven%ii în cadrul &edin%ei Consiliului Bageac Aurel prezent prezent 0-0 Badea Andrei prezent prezent 0-0 Butan Vasile prezent prezent 0-0 Crivat Adrian prezent prezent 0-0 Gorgoi Vergiliu prezent prezent 0-0 Lecca Maria prezent prezent 0-0 Manu Ion prezent prezent 0 Pre&edinte de &edin%! 0 Martinescu Nicolae prezent prezent 0-0 Mihalcea Grigore prezent prezent 0-0 Mihalcea ion prezent prezent 0-0 Neacsa Madalina prezent prezent 0-0 Nenu Nicolae prezent prezent 0-0 Rusea Vasile prezent prezent 0-0 Tudor Valeriu/ validat Dina Emil prezent prezent 0-0 Udroiu Gheorghe prezent prezent 0-0 Visan Florean prezent prezent 0 o interven%ie 0 Vlad Marian prezent prezent 0-0 Cheltuieli decontate

42 Luna aprilie Prezen%a la &edin%a Consiliului Local Prezen%a la &edin%a comisiei din care face parte Proiecte de hot!râre ini%iate Interven%ii în cadrul &edin%ei Consiliului Cheltuieli decontate Bageac Aurel prezent prezent 0-0 Badea Andrei Bogdan prezent prezent 0-0 Butan Vasile prezent prezent 0-0 Crivat Adrian prezent prezent 0 o interven%ie 0 Gorgoi Vergiliu prezent prezent 0-0 Lecca Maria prezent prezent 0-0 Manu Ion Adrian prezent prezent 0-0 Martinescu Nicolae prezent prezent 0-0 Mihalcea Grigore prezent prezent 0-0 Mihalcea Ion prezent prezent 0-0 Neacsa Madalina prezent prezent 0-0 Nenu Nicolae prezent prezent 0-0 Rusea Vasile prezent prezent 0 pre&edinte de &edin%! 0 Dina Emil prezent prezent 0-0 Udroiu Gheorghe prezent prezent 0-0 Visan Florean prezent prezent 0-0 Vlad Marian prezent prezent 0-0

43 Luna mai Prezen%a la &edin%a Consiliului Local Prezen%a la &edin%a comisiei din care face parte Proiecte de hot!râre ini%iate Interven%ii în cadrul &edin%ei Consiliului Bageac Aurel prezent prezent 0-0 Badea Andrei Bogdan prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Butan Vasile prezent prezent 0-0 Crivat Adrian prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Gorgoi Vergiliu prezent prezent 0-0 Lecca Maria prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Manu Ion Adrian prezent prezent 0-0 Martinescu Nicolae prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Mihalcea Grigore prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Mihalcea Ion prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Cheltuieli decontate Neacsa Madalina prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Nenu Nicolae prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Rusea Vasile prezent prezent 0 Pre&edinte de &edin%! 0 Dina Emil prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Udroiu Gheorghe prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Visan Florean prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0 Vlad Marian prezent prezent 0 Mai multe interven%ii 0

44 2/,1-:1-69+,/6, Centrul de Resurse pentru participare public! - CeRe Adres!: Str. Ing. Zablovschi nr. 1, bl. 13B, et. 1, ap. 5, sector 1, Bucure#ti, cod Telefon: Fax: Web: Asocia$ia de Educa$ie %i Cultur! pentru Oameni - Valea Mare Podgoria Adres!: Coasta Câmpului nr. 126, Valea-Mare Podgoria, $tef!ne#ti Telefon/Fax: Telefon mobil: Prim!ria ora%ului &tef!ne%ti Adres!: $oseaua Na"ional! Bucure#ti - Pite#ti, nr. 1, jude"ul Arge# Telefon/Fax:

45 Aceast! publica"ie a fost editat! de Centrul de Resurse pentru participare public! - CeRe, în colaborare cu Asocia"ia de Educa"ie #i Cultur! pentru Oameni - Valea-Mare Podgoria (AECO) în cadrul proiectului Consiliul la ramp!!, finan"at de Uniunea European! prin programul Phare Prezentul raport va fi urmat de raportul activit!"ii consilierilor locali din ora#ul $tef!ne#ti pe lunile iunie, iulie #i august Toate drepturile de autor sunt rezervate Centrului de Resurse pentru participare public! - CeRe #i Asocia"iei de Educa"ie #i Cultur! pentru Oameni - Valea-Mare Podgoria - AECO. Aceast! publica"ie nu poate fi reprodus! integral sau par"ial decât cu permisiunea scris! prealabil! a CeRe #i AECO.

46 !"#$%&'()"*&+,+&-!""#$%&'"(")*"(%*#(%$+("#+#,%'-#.&-%$/"-#!"#$%&%#'()*+(,*&-,**#.()/+%)+"#!"#$%&#'"(()""!"#$%"!!"#$%&'()*#+,#"!"#$%& '(%#)*(+& #$%#& )#(+*,(%& -.& "(/)0+& 1)2*#"%0+0*&!"#$%&%'&( &)( *)+,-.(!"#"$#%& '()"& '(*+(#,-.&!"#$%& '(()*(+,!!"#$%!"#$%#$& '()*+)(),& (-././0&!"#$%&'($$)#$*$+%),-)./"#%!0+)1%)$-&%2/3/%)3)4"56-$%$7))!"#$%#&'&()*+,-'&%)!"#$%&"'( )*( %$+%$,&)#-(.)(!/0( )$1$2"%( +/,&3&"( /41&"'-( "( 5)&*)&&(!"#$%&'&() *'+#&,-,) #./%"'0&#&),/"%#,) 1$#&1+2+"02'22) 32) 1$&#&'4&2)!"#$%&'(!!)$%*+%,-,".'.,*!"#$%"&$%$'$()*!$+*!&,!"-"%).+.$&/()"!$(+0&!"#$%&'!"!#$%&'!( )#*+,-&.))( /)( 0!0)12,)( '!3&$!( 4!( 5,+)!6$!'!( 78&,!(!"#$%!$%&'!!"!#$%&'()*+,-.-/0$12!