CUPRINS ANALIZA OPŢIUNILOR...

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CUPRINS ANALIZA OPŢIUNILOR..."

Transcriere

1 CUPRINS. ANALIZA OPŢIUNILOR Rezumat Metodologie şi ipoteze Definiţii Consideratii generale Criterii pentru definirea Aglomerărilor Criterii pentru definirea Sistemelor de Alimentare cu Apa Criterii pentru definirea Clusterelor Analiza optiunilor pentru Zonele de Alimentare cu apa Optiuni pentru zonele de alimentare cu apa Comarna, Coropceni, Covasna Hilita, Dobrovat sistem centralizat racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale Optiuni pentru aglomerarea Comarna Optiuni pentru aglomerarea Coropceni Optiuni pentru aglomerarea Covasna - Hilita Optiuni pentru aglomerarea Osoi Optiuni pentru aglomerarea Dobrovat Optiuni pentru Aglomerarile Mogosesti si Scanteia sistem de alimentare Z01h, racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale Optiuni pentru aglomerarea Mogosesti Optiuni pentru aglomerarea Scanteia Optiuni pentru Aglomerarile Tatarusi, Heci, Valea Seaca sistem de alimentare Z02, racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale Optiuni pentru aglomerarea Heci Optiuni pentru aglomerarea Tatarusi Optiuni pentru aglomerarea Valea Seaca Optiuni pentru Aglomerarile A.I. Cuza, Costesti, Helesteni- Ruginoasa sistem centralizat racord ca conducta Dn 800mm - sistem de alimentare Iasi Optiuni pentru aglomerarea A.I. Cuza Optiuni pentru aglomerarea Costesti Optiuni pentru aglomerarea Ruginoasa Optiuni pentru aglomerarea Helesteni Optiuni pentru Aglomerarile Oteleni, Popesti si Sinesti- sistem centralizat racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale Optiuni pentru aglomerarea Oteleni Optiuni pentru aglomerarea Popesti Optiuni pentru aglomerarea Sinesti Optiuni pentru Aglomerarile Popricani si Vulturi Optiuni pentru aglomerarea Popricani Optiuni pentru aglomerarea Vulturi - Vanatori Parametrii fizici ai sistemelor de alimentare cu apa. Numarul de avarii Pierderi din avarii raportate si neraportate Durata si coeficientii specifici de pierdere Corelarea coeficientilor de pierdere cu presiunea din retea Estimarea pierderilor din avarii raportate corelate cu presiunea din retea Estimarea pierderilor din avarii neraportate corelate cu presiunea din retea Calculul pierderilor de fond corelate cu presiunea din retea Volumul de apa recuperat in urma implementarii masurilor de reabilitare Master Plan Pagina -1 / 108

2 .4. Impactul masurilor de reabilitare a retelelor de canalizare Reabilitare sistem de canalizare Iasi Reabilitare sistem de canalizare Pascani Reabilitare sistem de canalizare Targu Frumos Concluzii Opţiuni tehnologice Soluţii centralizate versus descentralizate CUPRINSUL TABELELOR SI FIGURILOR Tabel Nr Prezentare comparativă a surselor de apă... Error! Bookmark not defined. Tabel Nr Analiza opţiunilor sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de suprafaţă versus sistem de alimentare cu apa deservit de sursa subterana... - Tabel Nr Definire costuri utilizate în analiza opţiunilor pentru sistemele de alimentare cu apă Tabel Nr Opţiuni generale de evacuare a apelor uzate Tabel Nr. - - Schema de epurare în funcţie de capacitatea staţiei de epurare Tabel Nr Calitatea apei epurate conform NTPA Tabel Nr Opţiuni epurare mecanică Tabel Nr Opţiuni de epurare biologică Tabel Nr Definire costuri utilizate in analiza optiunilor pentru clustere Figura Nr Opţiuni generale de alimentare cu apă Figura Nr Opţiuni generale de evacuare a apelor uzate Master Plan Pagina -2 / 108

3 . ANALIZA OPŢIUNILOR.1. REZUMAT Ţintele de conformare sunt determinate pe sectorul apă şi canal şi sunt definite în Directiva UE 98/83/EC privind calitatea apei pentru consumul populaţiei respectiv în Directiva UE 91/271/CEE privind colectarea şi tratarea apelor uzate urbane. Diversitatea soluţiilor strategice şi tehnologice conduce la necesitatea analizării opţiunilor la nivelul studiului de prefezabilitate. Obiectivul analizei opţiunilor este găsirea soluţiilor prin care pot fi atinse ţintele stabilite în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor. Capitolul de faţă va include doua componente: alimentarea cu apă şi apă uzată (incluzând colectare, epurare şi evacuare). Pentru ambele componente, s-au identificat şi comparat alternativele tehnice de dezvoltare. La stabilirea acestora s-a ţinut cont de utilizarea surselor de apă, procesele de tratare (atât pentru apă potabilă, cât şi pentru apă uzată), localizarea staţiilor, amplasarea reţelelor, etc. Analiza opţiunilor s-a întocmit în conformitate cu Ghidul de Întocmire al Master Planului furnizat de MM şi pus la dispoziţia Consultanţilor şi are ca scop: Definirea aglomerărilor / zonelor de alimentare cu apa; Definirea sistemelor de alimentare cu apa; Definirea grupurilor de aglomerări ( clustere ). Diferitele tipuri de analize ale opţiunilor vor fi diferite pentru sectorul de alimentare cu apă şi pentru cel de colectare şi evacuare a apelor uzate. Datorită acestui fapt capitolul este împărţit în consecinţă. Opţiuni specifice pentru toate aglomerările / zonele de alimentare cu apă; Opţiuni strategice pe termen lung pentru toate sistemele de alimentare cu apă; Opţiuni strategice pe termen lung pentru grupurile de aglomerări ( clustere ). Sistemele de alimentare cu apă, având ca element central zonele de alimentare cu apă prioritare şi definite în Master Planul iniţial, au fost revizuite în cadrul acestei documentaţii conform unei analize a opţiunilor în care s- au inclus toate datele actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional, Consilul Judeţean Iasi şi Consiliile Locale. Totodată, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor sistemelor s-au avut în vedere toate acele elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, densitatea populaţiei, tendinţe de dezvoltare în arealul economic şi demografic, eficienţe de ordin tehnic, etc. Clusterele, având ca element central aglomerările prioritare definite în Master Plan, s-au revizuit în cadrul acestei documentaţii conform unei analize de opţiuni în care s-au inclus toate datele actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional, Consilul Judeţean Iasi şi Consiliile Locale. După o primă filtrare a opţiunilor potenţiale, opţiunile alese pentru o analiză amănunţită s-au comparat în funcţie de evaluări financiare şi economice detaliate, folosindu-se costurile de investiîie, costurile de operare şi valoarea netă actualizată (VAN). În cadrul Master Planului iniţial s-au definit aglomerările conform criteriilor stabilite prin Directiva 91/271/CEE şi s-au stabilit indicatorii fizici ce trebuie realizaţi precum şi valorile de investiţii pentru fiecare aglomerare. Selecţia aglomerărilor şi prioritizarea acestora prin introducerea în lista scurtă de investiţii (faza 1) s-a făcut urmărindu-se în final respectarea termenilor de conformare asumaţi. Totodată întocmirea acestei prioritizări a avut la bază o analiză de opţiuni atât pentru identificarea aglomerărilor cât şi pentru stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru fiecare sistem în parte. Prioritizarea a ţinut cont de disfuncţionalităţile identificate în urma analizei situaţiei existente, efectuate la nivel de judeţ, precum şi de posibilităţile de remediere ale acestora în condiţiile asumate prin Tratatul de Aderare. La întocmirea listei de investiţii prioritare s-au prevazut lucrările necesare, astfel încât la finalizarea lucrărilor, fiecare aglomerare selectată să respecte criteriile de performanţă urmărindu-se indicatorii de calitate, cantitate, eficienţa sistemului şi gradul de conectare. Master Plan Pagina -3 / 108

4 Pentru actualizarea Master Planului s-au actualizat şi completat toate datele privind situaţia existentă şi situaţia proiectelor în derulare conform informaţiilor primite de la Operatorul Regional şi Autorităţile Judeţene/Locale. Analiza de opţiuni la acest nivel, a stabilit acolo unde a fost necesar, revizuirea graniţelor aglomerărilor respectiv a clusterelor / sistemelor de alimentare cu apă definite în Master Planul iniţial, în funcţie de informaţiile actualizate furnizate de Autorităţile Judeţene/Locale, ROC referitor la gradul de echipare hidroedilitară la nivelul judeţului..2. METODOLOGIE ŞI IPOTEZE.2.1. Definiţii Aglomerare (A) Prin aglomerare se înţelege o zonă unde populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate oraşeneşti să fie colectate şi dirijate către o staţie de epurare ape uzate oraşeneşti sau către o locaţie finală de descarcare. O aglomerare poate include o unitate administrativ-teritorială sau părţi ale unei unităţi administrativ-teritoriale. Grup de aglomerări Cluster (C) Clusterul reprezintă un grup de aşezări/aglomerări care pot fi grupate şi deservite de un sistem de colectare şi epurare centralizat. Zona de alimentare cu apă (ZAA) Sistemul de alimentare cu apă local este corespondentul aglomerării şi poate include o unitate administrativteritorială sau părţi din unitatea administrativ-teritorială. Zona de alimentare cu apă poate include una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale sau părţi ale unei unităţi administrativ-teritoriale. Sistem de alimentare cu apa (SAA) Sistemul de alimentare cu apa zonal reprezinta un grup de localitati care sunt deservite de aceeasi sursa de apa. In general, sistemul de alimentare cu apa zonal nu coincide cu clusterul Consideratii generale Criterii pentru definirea Aglomerărilor Modul de abordare pentru definirea aglomerărilor a fost prezentat pe larg în Capitolul 3 Prognoze; în cadrul paragrafului 3.2 Metodologie şi ipoteze / Strategia de abordare pentru definirea aglomerărilor, au fost detaliate consideraţiile generale şi consideraţiile specifice, ca şi criteriile folosite în definirea aglomerărilor. Definirea aglomerărilor si gruparea lor in functie de marime se regasesc în sub-capitolul Criterii pentru definirea Sistemelor de Alimentare cu Apa Generalităţi Pentru definirea unui sistem de alimentare cu apă optim din punct de vedere tehnic şi economic este necesară parcurgerea a două etape în analiza de opţiuni: Etapa 1: Analiza opţiunilor pentru sursa de apă şi implicit pentru tehnologia de tratare Etapa 2: Analiza opţiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă sistem de alimentare cu apă centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat Analiza opţiunilor pentru sursa de apă Pentru analiza de opţiuni s-a considerat un sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de suprafaţă versus sistem de alimentare cu apă deservit de sursă subterană. Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa de suprafaţă are, în general, următoarea componenţă: Master Plan Pagina -4 / 108

5 Captare de apă; Staţie de pompare apa brută; Staţie de tratare (pre-oxidare, coagulare-floculare, sedimentare, filtrare rapidă, post-oxidare şi adsorbtie in cazul existentei micropoluantilor, dezinfectie cu clor, statie de pompare apa tratata); Conductă de aducţiune; Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare; Reţea de distribuţie. Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa subterană are, în general, următoarea componenţă: Front de captare; Staţie de tratare (dezinfectie cu clor, staţie de pompare apă tratată); Conducta de aducţiune; Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare; Reţea de distribuţie. Cele două opţiuni sunt analizate în tabelul de mai jos, având ca referinţă o localitate din judeţul Iasi cu o populatie de 4000 locuitori. Cele două sisteme analizate au ca părţi comune conducta de aducţiune, rezervorul de înmagazinare şi staţia de pompare, reţeaua de distribuţie. În consecinţă analiza de opţiuni va lua în calcul doar sursele de apă şi staţiile de tratare aferente. Tabel Nr Analiza opţiunilor sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de suprafaţă versus sistem de alimentare cu apa deservit de sursa subterana SISTEM 1 SISTEM 2 Master Plan Pagina - / 108

6 urban rural Sursa de suprafata Sursa subterana Populatie conectata [loc.] Debit specific urban [l/om,zi] Debit specific real [l/om,zi] Numar personal [persoane] 3 Cost personal [euro/h] 3 3 Cost energie [euro/kw/h] 0,09 0,09 Debit apa [mc/zi] Statie de pompare apa bruta H [m] Q [l/s] 4 4 Statie de pompare apa tratata H [m] 20 0 Q [l/s] 4 0 Sursa Captare de suprafata Foraj COSTURI INVESTIŢIE DE BAZĂ SISTEM 1 CIVILE [euro] ECHIPAMENTE ELECTRO-MECANICE [euro] TOTAL [euro] Captare suprafata + SP apa bruta Statie de tratare SP apa tratata (ST-Rez) TOTAL COSTURI INVESTIŢIE DE BAZĂ SISTEM 2 CIVILE [euro] ECHIPAMENTE ELECTRO-MECANICE [euro] TOTAL [euro] Front de captare 2 foraje x 100 ml TOTAL COSTURI OPERARE SISTEM 1 CAPTARE + SP APĂ BRUTĂ [euro/an] ST [euro/an] SP APĂ TRATATĂ [euro/an] TOTAL [euro/an] Personal Intretinere Chimicale Energie TOTAL COSTURI OPERARE SISTEM 1 FRONT CAPTARE [euro/an] TOTAL [euro/an] Personal Intretinere Chimicale (clor) Energie TOTAL Master Plan Pagina -6 / 108

7 SISTEM 1 SISTEM 2 Total costuri IB Total costuri O&M VAN Această analiza de opţiuni relevă faptul că utilizarea surselor de apă subterană este mai avantajoasă din punct de vedere al variabilităţii parametrilor de calitate şi cantitate, al exploatării, al costurilor de investiţie, operare şi întreţinere Analiza optiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă sistem de alimentare cu apă centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat Pentru etapa 2 a analizei de optiuni sistem de alimentare cu apă centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat se va considera doar posibilitatea alimentării din surse de apă subterană. Ambele opţiuni (centralizatoare / descentralizatoare) reprezintă soluţii în cadrul general al realizarii conformarii cu standardele UE şi naţionale pentru apă potabila. În acest context, centralizarea / descentralizarea poate fi rezumată în următoarele situaţii: Soluţia centralizatoare (un grup de localităţi) Dacă sursa principală existentă (în general a localităţii principale din grupare), are capacitate suficientă, este pastrată pentru alimentarea întregii grupări printr-o aducţiune existentă, extinsă sau nu, sau printr-o aducţiune nouă. Reţelele de distributie ale localităţilor mai mici sunt astfel legate de restul grupării printr-o conexiune la aducţiunea principală. În cazul în care sursa principală existentă este improprie (din cauza amplasării sau capacitătii), va fi aleasă o sursa nouă pentru alimentarea grupării, cu o aducţiune nouă. Aducţiunea e definită ca principală conductă de alimentare pentru una sau mai multe localităţi. De aceea este iminentă situaţia când conductele principale ale reţelei de distribuţie, mai ales în cazul localităţilor mici şi mijlocii, să se întindă de-a lungul aceluiaşi drum. În caz concret, aducţiunea este de dimensiuni reduse, fiind mai ieftină gruparea lor. Soluţia descentralizatoare Fiecare localitate are un sistem de alimentare cu apă individual. Figura Nr Opţiuni generale de alimentare cu apă Optiunea 1 Descentralizatoare Sisteme de alimentare cu apa independente (surse, facilităţi, aductiune si retele de distributie) Oras important Oras principal Optiunea 2 Centralizatoare Sursa,ST, SP, stocare si aductiune comune. Retele de distributie independente Aductiune Sistemele de alimentare cu apă, având ca element central zonele de alimentare cu apă prioritare şi definite în Master Plan, s-au revizuit în cadrul acestei documentaţii conform unei analize a opţiunilor în care s-au inclus toate datele actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional. Totodata, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor sistemelor s-au avut în vedere toate acele elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, densitatea populaţiei, tendinţe de dezvoltare în areal economic şi demografic, eficiente de ordin tehnic etc. Master Plan Pagina -7 / 108

8 Opţiunile studiate s-au diferenţiat în funcţie de valoare netă actualizată (VAN), calculată pe baza costurilor de investiţie şi a costurilor de operare şi întreţinere Bazele analizei de opţiuni Analiza opţiunilor este bazată pe următoarea metodă de comparaţie a costurilor: Tabel Nr Definire costuri utilizate în analiza opţiunilor pentru sistemele de alimentare cu apă COSTURI DETALII DE COSTURI PARAMETRII DEFINIŢIA COSTURILOR (FORMULA)) COSTUL INVESŢITIEI Constructii Civile 1 STA (Captare sursa şi tratare)* Populaţie 40% din costul total al STA 2 Aducţiunea Lungime Diametru şi alti parametrii 3 Staţie pompare (dacă este necesară) Populaţie şi topografie (diferente de nivel) Energia de pompare 4 Bazine de stocare a apei Populatie si capacitate de stocare / mc Total Costuri Anuale Construcţii Civile Durata de viată / perioada de ( )/durata de amortizare (40 de ani) viată Echipamente mecanice şi electrice 1 STA (Captare sursa şi tratare)** Populaţie 60% din costul total al STA 2 Staţie pompare (dacă este necesară) Populaţie şi topografie (diferente de nivel) Energia de pompare 3 Bazine de stocare a apei Populatie si capacitate de stocare 10% (costuri CC) Total Cost Anual echipamente Durata de viata / perioada de mecanice şi electrice amortizare (12 ani) (1+2+3)/durata de viata Total costuri de invesţitie Total CC + echip. M&E. COSTURI ÎNTREŢINERE/REPARAŢII 1 Întreţînere şi reparaţii constructii civile Costuri anuale constructii civile si instalatii (costuri anuale) si instalatii 0.% (costuri CC) Întreţînere şi reparaţii echipamente mecanice şi electrice (costuri anuale) Costuri anuale echipamente mecanice şi electrice 1.% (costuri echip. M&E) COSTURI PERSONAL 1 Costul salariilor personalului de Numărul de ore lucrate / întreţinere al sitemului de AA salariul pe ora Costuri salarii (anuale) Total costuri personal (1) COSTURI DE OPERARE** Costuri consum de energie 1 Consum în reţea Consum energie / m3 furnizat 0.09 / kwh 2 Consum staţie pompare (dacă este Populaţie şi topografie necesară) (diferente de nivel) 0.09 / kwh Total Cost energie consumata anual [(1)+(2)] x 36 x 24 h TOTAL COSTURI ANUALE = INVESŢITIE + ÎNTREŢINERE/REPARAŢII + PERSONAL + COSTURI OPERARE * În cazul unei STA existente, 20 % se considera ca fiind reabilitare ** Consumul total de chimicale ale STA sunt considerate ca fiind aceleasi în ambele variante Master Plan Pagina -8 / 108

9 Criterii pentru definirea Clusterelor Generalitati În general vorbind, costul tratarii apei uzate este cu atât mai mic cu cât volumul apei uzate tratate este mai mare. Acest lucru se datoreaza faptului că eforturile constante de operare care sunt independente de mărimea staţiei de epurare pot fi puse în legătură cu un volum mai mare de apă uzată. Pe de altă parte, există limitări economice si tehnice în cazul creării unor clustere mai mari, cum ar fi distante, topografie etc. Soluţia tipică pentru zone europene similare este o staţie de epurare amplasată într-o aglomerare principală la care se vor conecta diferite aglomerări mai mici situate în vecinatate. Soluţia care trebuie găsită la nivel de Master Plan este care din aceste aglomerari pot fi conectate economic şi tehnic la una principală (soluţie centralizatoare) şi care nu (soluţie descentralizatoare). De asemenea, în functie de numărul de locuitori echivalenţi, de terenul disponibil, de parametri de evacuare impusi se impune o analiză de opţiuni a tehnologiei de epurare a apelor uzate Analiza optiunilor privind gruparea aglomerarilor centralizat versus descentralizat Cele două opţiuni generale sunt prezentate în tabelul de mai jos: Tabel Nr Opţiuni generale de evacuare a apelor uzate Optiunea 1 1 Fiecare aglomerare are un sistem de canalizare individual. Soluţie descentralizatoare Optiunea 2 Aglomerari mici sunt racordate la statia de epurare a unei 2 Soluţie centralizatoare aglomerari medii sau mari Figura Nr Opţiuni generale de evacuare a apelor uzate Există o distanţă critică între localităţi, care este relevantă atunci când se evaluează dacă o localitate poate fi conectată cu altă localitate şi dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere economic. Distanţa critică nu este o lungime constantă, dar depinde de o serie de condiţii: Topografie Master Plan Pagina -9 / 108

10 Distanţă critica se mareste când o localitate poate fi conectata la cea mai apropiată localitate de dimensiuni mai mari gravitational, dacă există panta naturala între localităţi. Lungimea critică va descreşte dacă apa uzată trebuie să fie pompată, în cazul unei pante negative. Mărimea localităţii care trebuie sa fie conectată Localitatea care urmează sa fie conectată la o altă localitate trebuie să aibă o anumită mărime în termeni de cantitate de apă uzată sau PE. Altfel, costurile de invesţitie pentru conectare şi eforturile operaţionale corespunzătoare vor fi prea ridicate în comparatie cu o soluţie individuală. Alte aspecte cum ar fi traversări de râuri, graniţe politice etc. Clusterele, având ca element central aglomerările prioritare şi definite în Master Plan, s-au revizuit în cadrul acestei documentaţii conform unei analize a opţiunilor în care s-au inclus toate datele actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional. Totodată, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor clusterelor s-au avut în vedere toate acele elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, mărimea aglomerării (PE), tendinţe de dezvoltare în areal economic şi demografic, eficiente de ordin tehnic etc. Opţiunile studiate s-au diferenţiat în funcţie de valoarea netă actualizată (VAN), calculată pe baza costurilor de investiţie şi a costurilor de operare şi întretinere Analiza opţiunilor privind epurarea apelor uzate Conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate oraşeneşti procesul de epurare cuprinde treapta secundară (cluster < L.E.) sau treapta terţiară (cluster > L.E.). Ca şi proces de epurare există 2 optiuni principale: Procese biologice intensive. Procese biologice extensive. Procese biologice intensive - Cele mai des utilizate tehnici la nivelul staţiilor de epurare a apelor urbane sunt procesele biologice intensive. Principiul acestor procese este operarea pe o suprafaţă redusă şi intensificarea fenomenului de transformare şi distrugere a materiilor organice. Sunt utilizate trei tipuri importante de procese: cu nămol activat; filtre biologice şi contactori biologici rotativi; Avantajele acestor tehnici sunt că: pot fi folosite oricaror tipuri de aglomerări; un alt avantaj, în special pentru nămol activat, este că există foarte multe date experimentale şi este uşor să se obţină articole detaliate privind proiectarea şi îmbunătăţirile ce pot fi făcute cu privire la parametrii de proces; necesită suprafeţe reduse; exista mulţi producatori pe piaţa naţională şi internaţională ce pot oferi tehnologii şi echipamente adecvate; tehnologiile adoptate pot asigura conformarea cu cerinţele reglementarilor europene pentru zone sensibile. Principalele dezavantaje sunt: consumul de energie; necesită personal calificat pentru întreţinere. Procese biologice extensive - Procesele extensive sunt tehnici care realizează epurarea apelor uzate utilizând culturi care folosesc energia solară pentru a produce oxigenul necesar pentru fotosinteză. Tehnicile sunt caracterizate prin încarcări superficiale foarte scazute şi prin faptul că staţiile de epurare pot fi operate fără consum de energie electrică. Master Plan Pagina -10 / 108

11 Principalele tehnici utilizate sunt: lagunele; infiltrare-percolare; terenuri umede. Principalele dezavantaje ale acestor tehnici sunt: necesitatea unei suprafeţe considerabile: pentru LE este necesară o suprafaţă de aproximativ 4- ha; eficienţa proceselor în perioada de iarna este foarte scăzută şi în general aceste tehnologii nu pot garanta conformarea cu cerinţele UE pentru zone sensibile, pe timpul iernii; amplasamentul acestora trebuie să se gasească departe de aşezările umane datorită neplacerilor legate de mirosuri, muşte şi ţânţari; pentru garantarea etanşeitaţii va fi necesară utilizarea membranelor, prin urmare costul de investiţie nu este considerabil mai redus decât costul de investiţie pentru tehnici intensive. Având în vedere cele scrise mai sus, precum şi caracteristicile judeţului, Consultantul propune utilizarea proceselor biologice intensive pentru tehnologia staţiilor de epurare. Tabelul următor conţine recomandări orientative privind cea mai potrivită schemă de tratament a apelor uzate, care se va alege în functie de capacitatea staţiilor de epurare: Tabel Nr Schema de epurare în funcţie de capacitatea staţiei de epurare Epurarea apei uzate Trepte de tratare Procese adoptate la.000 Treapta secundara SE Compacte cum ar fi Bazine Biologice Rotative, BioFiltre, sau alte SE prefabricate.000 la < Treapta secundara Aerare extinsa (tratarea namolului activat prin > Treapta tertiara stabilizare aeroba) > Treapta tertiara Tratarea namolului activat prin fermentare anaeroba Calitatea apei uzate epurate va respecta NTPA ce transpune reglementarea europeană privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC. Calitatea apelor uzate industriale evacuate în reţeaua publică de canalizare urmareşte prevenirea introducerii în sistem a elementelor ce inhibă procesul de tratare (metale grele etc.). Apele uzate aflate în această situaţie trebuie pre-epurate în prealabil, astfel încât, la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, să respecte recomandarile NTPA 002 (CBO max 300 mg/l; CCO max 00 mg/l, etc.). In conformitate cu NTPA , tabelul urmator arată concentraţiile admise pentru apa tratată, conform mărimii aglomerării, şi specifică procentul minim de reducţie, în funcţie de parametrul analizat: Tabel Nr. - - Calitatea apei epurate conform NTPA PROCENT MINIM DE PARAMETRU CONCENTRAŢIE REDUCERE (%) Consum biochimic de oxigen (CBO mg O2/dm la 20 0 C), fara nitrificare 3 40 in conditii speciale Consum chimic de oxigen(cco) 12 mg O2/dm 3 7 Total suspensii solide Fosfor total Azotat total 3 mg/dm 3 (peste 10,000 P.E.) 60 (2,000 10,000 P.E.) 2 mg/dm 3 (10, ,000 P.E.) 1 mg/dm 3 (peste 100,000 P.E. ptr.zone sensibile) 1 mg/dm 3 (10, ,000 P.E.) 10 (peste 100,000 P.E. ptr.zone sensibile) 90 (peste 10,000 P.E.) 70 (2,000 10,000 P.E.) La stabilirea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi dimensionarea debitelor componente ale acestora, s-au avut în vedere: Master Plan Pagina -11 / 108

12 Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea I-a Treapta mecanică indicativ NP Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea a II-a Treapta biologica indicativ NP Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea a III-a Staţii de epurare de capacitate mică ( < Q 0 l/s) şi foarte mică (Q l/s) indicativ NP Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea a IV-a Treapta de epurare avansată a apelor uzate indicativ NP Obiectivul principal al epurarii mecanice este îndepartarea substanţelor solide din apele uzate şi protejarea etapelor urmatoare de epurare a apelor uzate şi nămolului de depuneri sau colmatări. Degresarea este necesară pentru a se evita acumularea de grăsime în etapele următoare de epurare, care, la rândul ei, poate provoca umflarea nămolului în etapa de epurare biologică. Aplicarea unei decantări primare depinde, iarăsi, de proiectul procesului selectat pentru etapa de epurare biologică. Principalii parametrii de proiectare pentru treapta mecanică de epurare sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: Tabel Nr Opţiuni epurare mecanică PROECES SOLUŢIE TEHNICĂ PARAMETRII DE PROIECTARE Gratare rare Gratar cu bare - Distanta intre bare: 120 mm - Distanta intre bare: 6 to 10 mm Gratare fine - Minim doua unitati echipate cu presa Gratar cu tambur,gratar ptr.spalarea materiilor sitate tip sita, gratare - Performanta deshidratare pana la 60 % pasitoare - Cant. materie sitata inainte de presare: 10 kg - Cant.materie sitata dupa presare: kg Deznisipator si separator grasimi Decantare primara Circular Longitudinal Decantoare circulare Decantoare longitudinale -Timp retentie pe vreme uscata: 20 minute -Timp retentie pe vreme umeda: 10 minute - Echipat cu sistem de spalare nisip materie organica dupa spalare nisip:: < % - Cant.nisip inainte de spalare:8 kg - Cant.nisip dupa spalare: 4 kg -Timp retentie pe vreme uscata: 60 minute -Timp retentie pe vreme umeda: 30 minute - incarcare maxima deversor q(l) = 30-0 m3/(m x h) -Echipat cu sistem de indepartare spuma -Echipat cu pompe ptr.namol primar Alegerea celei mai adecvate scheme de epurare biologică depinde de nivelul de epurare solicitat, cum ar fi epurare secundară, terţiară sau chiar terţiară cu cerinţe mai stringente pentru N şi P în cazul în care populaţia echivalentă este mai mare de 100,000 PE. Principalii parametri de proiectare pentru opţiunile de epurare biologică sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: Tabel Nr Opţiuni de epurare biologică PROCES SOLUŢIE TEHNICĂ PARAMETRII DE PROIECTARE Proces clasic cu namol activat Bazin de aerare Varsta minima a namolului: 1 zile in functie de proces Varsta minima a namolului: 2 zile pentru aerare prelungita MLSS: 3-3. kg/m 3 MLSS la aerare prelungita: 4- kg/m 3 Factor α: 0.6 Master Plan Pagina -12 / 108

13 Decantare finala Namol activat recirculat Statie de pompare a namolului activat in exces (n+1) suflanta pentru aerare Incarcare maxima suprafata q (A) = 0.8 m/h Adancime minima a apei h = 4. m Incarcare maxima a deversorului q (l) = 10 m 3 /( m h) Q = 100% din Qmax (n+1) pompe (n+1) pompe Pentru aglomerarile mai mici de 2000 L.E. nu se face analiza de opţiuni şi s-a adoptat ca şi facilitate de epurare fosa septică Bazele analizelor Analiza opţiunilor este bazată pe următoarea metodă de comparaţie a costurilor: Tabel Nr Definire costuri utilizate in analiza optiunilor pentru clustere COSTURI DETALII DE COSTURI PARAMETRII DEFINIŢIA COSTURILOR (FORMULA)) COSTUL INVESŢITIEI* Constructii Civile 1 S.E. Populaţie 40% din costul total al S.E. 2 Colector Lungime Diametru şi alti parametrii 3 Staţie pompare (dacă este necesară) Populaţie şi topografie (diferente de nivel) Energia de pompare Total Costuri Anuale C-tii Civile Durata de viata / perioada de amortizare (40 de ani) (1+2)/durata de viata Echipamente mecanice şi electrice 1 S.E. Populaţie 60% din costul total al S.E. 2 Staţie pompare (dacă este necesară) Populaţie şi topografie (diferente de nivel) Energia de pompare Total Cost Anual echipamente Durata de viata / perioada de mecanice şi electrice amortizare (12 ani) (1+2)/durata de viaţă Total costuri de invesţitie Total CC + echip. M&E COSTURI ÎNTREŢINERE/REPARAŢII 1 Întreţinere şi reparaţii constructii civile Costuri anuale constructii civile si 0.% (costuri anuale si instalatii (costuri anuale) instalatii CC) 1 Întreţinere şi reparaţii echipamente Costuri anuale echipamente 1.% (costuri anuale mecanice şi electrice (costuri anuale) mecanice şi electrice echip. M&E) Total costuri de intretinere/reparatii (1+2) COSTURI PERSONAL 1 Costul salariilor personalului de Numărul de ore lucrate / salariul pe întreţinere al sistemului de canalizare ora Costuri salarii (anuale) Total labour cost (1) COSTURI DE OPERARE Costuri consum de energie 1 Consum în reţea Consum energie / m3 furnizat 0.09 / kwh Master Plan Pagina -13 / 108

14 2 Consum staţie pompare (dacă este necesară) Total Cost energie consumata anual Populaţie şi topografie (diferente de nivel) 0.09 / kwh [(1) +(2)] x 36 x 24 h TOTAL COSTURI ANUALE = INVESŢITIE+ ÎNTREŢINERE/REPARAŢII +PERSONAL + COSTURI OPERARE Analiza opţiunilor pentru definirea clusterelor la nivelul întregului judeţ, detaliată din punct de vedere tehnic şi economic se regăseşte în sub-capitolul ANALIZA OPTIUNILOR PENTRU ZONELE DE ALIMENTARE CU APA.3.1. Optiuni pentru zonele de alimentare cu apa Comarna, Coropceni, Covasna Hilita, Dobrovat sistem centralizat racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Alimentarea cu apa a zonelor se va face din conducta de aductiune zonala zona de alimentare cu apa Z01i. Lungimea totala a conductei de aductiune zonala Z01-6 km si are in componenta subsistemul Z01i Chirita-Dobrovat cu diametrul DN300 in lungime de 40 km, subsistemul Z01i Hilita-Coropceni cu diametrul DN100 in lungime de 7,0 km, subsistemul Z01i Hilita- Costuleni cu diametrul DN100 in lungime de,90 km si subsistemul Z01i Hilita-Covasna cu diametrul DN100 in lungime de 2,60 km. Traseul conductei: STAP Chirita - Dancu - Tomesti - Chicera - Osoi Comarna - Curagau Schitu- Duca - Hilita Dobrovat, Hilita Coropceni, Hilita Costuleni, Hilita - Covasna. Conducta asigura alimentarea cu apa pentru urmatoarele zone: Comarna locuitori, Coropceni , Hilita-Covasna , Osoi 1849 locuitori, Dobrovat 2468 locuitori. Sursa de apa si sisteme locale constituite din foraje 0-100m, aductiune, rezervor, statii de tratare a apei cu osmoza inversa si statii de clorinare a apei. OPTIUNE 1 CUMULAT Racord sistem de alimentare Iasi Figura -1 Sistem zonal Z01 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Master Plan Pagina -14 / 108

15 Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele- Conducta Dn 300 mm Euro Lucrari retele subsisteme - 100mm Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 3.96 Personal Euro Numar salariati nr 10 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNEA 2 CUMULAT: Sisteme locale cu surse proprii. Detalierea fiecarei aglomerarii este prezentata separat Analiza Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Master Plan Pagina -1 / 108

16 Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor: Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,67 EUR ,4 EUR Optiuni pentru aglomerarea Comarna OPTIUNEA 1 OPTIUNEA 2 Lungime totala conducta de aductiune zonala Z01i - 40 km - Costuri comune pentru Comarna :Conducta de aductiune zonala Z 01i Dn 300 mm - racord sistem de alimentare cu apa Iasi, L_aduct = 19km - Dn 300mm, 2 SP - Q=0l/s, Statie de clorinare Q=20l/s Sursa de apa locala : foraje 0-100m, L_aduct 3 km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNEA 1: Conducta de aductiune zonala Z 01i - Dn 300 mm- racord sistem de alimentare cu apa Iasi, L_aduct_Comarna =, km - Dn 300mm, 2 SP - Q=0l/s, Statie de clorinare Q=20l/s Nr de locuitori 2.43 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele- Conducta Dn 400 mm Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an 89.3 Costuri de operare Costuri materiale Euro 860 Personal Euro Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNEA 2: Sursa de apa locala : foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Master Plan Pagina -16 / 108

17 Figura -2 Sistem local Comarna Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an 89.3 Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunii: Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,74 EUR ,8 EUR Optiuni pentru aglomerarea Coropceni Master Plan Pagina -17 / 108

18 OPTIUNEA 1 OPTIUNEA 2 Conducta de aductiune zona de alimentare Z01i - Dancu - Dobrovat Dn 300mm - sistem comun Comarna - Covasna Hilita - Coropceni Dobrovat. Tronsonul alocat localitatii Coropceni este de L=9, km. Sursa de apa locala : 6 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100 mm, Statie de tratare a apei cu osmoza inversa - Statie de clorinare OPTIUNEA 1: Conducta de aductiune zona de alimentare Z01i - Dancu - Costuleni DN300 - sistem comun Comarna - Covasna Hilita - Coropceni Dobrovat Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari retele subsitem Covasna - Corpoceni Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 91 Personal Euro 1.2 Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNEA 2: - Sursa locala de apa : 6 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei cu osmoza inversa - Statie de clorinare Master Plan Pagina -18 / 108

19 Figura -3 Sistem local Coropceni (satele Coropceni, Poiana si Satu Nou) Analiza Optiune 2 Optiune 1 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunii: Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,81 EUR ,10 EUR Optiuni pentru aglomerarea Covasna - Hilita Master Plan Pagina -19 / 108

20 Conducta de aductiune zona de alimentare Z01i - Dancu - Hilita DN300 - OPTIUNEA 1 sistem comun Comarna - Covasna Hilita - Coropceni - Dobrovat. In plus, subsistemele Hilita Covasna si Hilita Costuleni - - conducte de aductiune DN100 cu L= 2,60 m si respectiv L =,90 km OPTIUNEA 2 Sursa de apa locala : 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei cu osmoza inversa - Statie de clorinare Optiune 1: Conducta de aductiune zona de alimentare Z01i - Dancu - Hilita DN300 - sistem comun Comarna - Covasna Hilita - Coropceni - Dobrovat. In plus, subsistemele Hilita Covasna si Hilita Costuleni - - conducte de aductiune DN100 cu L= 2,60 m si respectiv L =,90 km. Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele- Conducta Dn 400 mm Euro Lucrari retele subsistem Covasna - Coropceni Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 667 Personal Euro Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2: Sursa de apa locala : 4 foraje 0-100m, L_aduct 3 km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s cu osmoza inversa, statie de clorinare Master Plan Pagina -20 / 108

21 Figura -4 Sistem local Covasna Hilita (satele Covasna si Hilita) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunii: Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,08 EUR ,44 EUR Optiuni pentru aglomerarea Osoi OPTIUNEA 1 Conducta de aductiune zona de alimentare Z01i - Dancu - Hilita DN300 - sistem comun Comarna - Covasna Hilita - Coropceni - Dobrovat. OPTIUNEA 2 Sursa de apa locala : 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele- Conducta Dn 400 mm Euro Lucrari civile Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Master Plan Pagina -21 / 108

22 Costuri de operare Costuri materiale Euro 649 Personal Euro Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 : Sursa locala de apa : 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Figura -6 Sistem local localitatea Osoi Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro 8.08 Costuri Personal Euro Master Plan Pagina -22 / 108

23 Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,2 EUR ,90 EUR Optiuni pentru aglomerarea Dobrovat OPTIUNEA 1 Conducta de aductiune zona de alimentare Z01i - Dancu - Hilita DN300 - sistem comun Comarna - Covasna Hilita - Coropceni - Dobrovat. OPTIUNEA 2 Sursa de apa locala : 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele- Conducta Dn 400 mm Euro Lucrari civile Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 866 Personal Euro Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 : Sursa locala de apa : 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Master Plan Pagina -23 / 108

24 Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,43 EUR ,44 EUR Master Plan Pagina -24 / 108

25 .3.2. Optiuni pentru Aglomerarile Mogosesti si Scanteia sistem de alimentare Z01h, racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01h CUG Barnova OPTIUNE 1 Mogosesti Grajduri Scanteia Borosesti. Lungimea totala a aductiunii este de 39 km la care sa mai adauga si o aductiune de la Ciurea la Manjesti (pt sistemul Mogosesti) cu diametru DN100 si lungimea de 7 km OPTIUNE 2 Sisteme locale cu surse proprii (puturi 0-100m) pentru toate cele 2 aglomerari OPTIUNE 1 CUMULAT Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i 6.63 Analiza Optiune 1 Optiune 1 Master Plan Pagina -2 / 108

26 Costuri investitie Euro Lucrari retele- Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Master Plan Pagina -26 / 108

27 OPTIUNE 2 CUMULAT Sisteme locale cu surse proprii. Detalierea fiecarei aglomerarii este prezentata separat Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr 10 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,08 EUR ,98 EUR Master Plan Pagina -27 / 108

28 Optiuni pentru aglomerarea Mogosesti OPTIUNEA 1 OPTIUNEA 2 Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01h CUG Barnova Mogosesti Grajduri Scanteia Borosesti. Lungimea totala a aductiunii este de 39 km la care sa mai adauga si o aductiune de la Ciurea la Manjesti (pt sistemul Mogosesti) cu diametru DN100 si lungimea de 7 km Sistem local cu susrsa proprie: 9 foraje 0-100m, L_aduct 8 km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei osmoza inversa Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Iasi Nr de locuitori 3923 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i 663 Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele- Conducta Dn 600/400 si 10 mm Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Master Plan Pagina -28 / 108

29 OPTIUNE 2: Sursa locala de apa: 9 foraje 0-100m, L_aduct 8 km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei osmoza inversa Q= l/s, Statie de clorinare Figura -8 Sistem local Mogosesti (Mogosesti, Budesti si Manjesti) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro 22.4 Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor: Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,66 EUR ,33 EUR Master Plan Pagina -29 / 108

30 Optiuni pentru aglomerarea Scanteia Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01h CUG Barnova OPTIUNEA 1 Mogosesti Grajduri Scanteia Borosesti. Lungimea totala a aductiunii este de 39 km la care sa mai adauga si o aductiune de la Ciurea la Manjesti (pt sistemul Mogosesti) cu diametru DN100 si lungimea de 7 km OPTIUNEA 2 Sistem local cu sursa proprie : 6 foraje 0-100m, L_aduct - 10km - Dn 100 mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Q=l/s OPTIUNEA 1: Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori 2712 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01l 663 Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 91 Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNEA 2: Sistem local cu sursa proprie: 6 foraje 0-100m, L_aduct - 10km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Q=l/s Master Plan Pagina -30 / 108

31 Figura -9 Sistem local Scanteia (Scanteia, Ciocarlesti si Borosesti) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,34 EUR ,72 EUR Master Plan Pagina -31 / 108

32 .3.3. Optiuni pentru Aglomerarile Tatarusi, Heci, Valea Seaca sistem de alimentare Z02, racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Conducta de aductiune Dn 300mm STAP Timisesti - Cristesti -Tatarusi - Heci - zona de alimentare Z02. Aductiunea asigura alimentarea cu apa pentru aglomerarile: Heci loc. (satele Heci si Bursuc Deal), Tatarusi loc. (satele Tatarusi, Iorcani, Pietrosu, Uda, Valcica) - Valea Seaca loc. (Valea Seaca si Contesti) Sisteme locale cu surse proprii (puturi 0-100m) pentru toate cele aglomerari OPTIUNE 1 CUMULAT Racord sistem de alimentare Iasi Figura -10 Sistem zonal Z-02 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 3 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Master Plan Pagina -32 / 108

33 OPTIUNE 2 CUMULAT: Sisteme locale cu surse proprii. Detalierea fiecarei aglomerarii este prezentata separat Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,8 EUR ,41 EUR Master Plan Pagina -33 / 108

34 Optiuni pentru aglomerarea Heci OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Conducta de aductiune Dn 300mm STAP Timisesti - Cristesti -Tatarusi - Heci - zona de alimentare Z02 Sursa de apa locala : foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de clorinare OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 940 Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro 26.6 Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro.082 OPTIUNE 2: Sursa de apa locala : foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de clorinare Master Plan Pagina -34 / 108

35 Figura Sistem local Heci (satele Heci si Bursuc Deal) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/Month 04 Taxe aferente Euro/Month 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/year Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,2 EUR ,1 EUR Optiuni pentru aglomerarea Tatarusi Conducta de aductiune Dn 300mm STAP Timisesti - Cristesti, zona de OPTIUNE 1 alimentare Z02: Cristesti -Tatarusi - Velea Seaca -, L=23km, Conducta de aductiune Tatarusi - Dn 200 mm L=2,km OPTIUNE 2 Sistem local cu sursa proprie: 8 foraje 0-100m, L_aduct - 4, km - Dn 20 mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1: Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori 319 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Master Plan Pagina -3 / 108

36 Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 Sistem local cu sursa proprie: 8 foraje 0-100m, L_aduct - 4, km - Dn 20 mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Figura -12 Sistem local Tatarusi (satele Taturusi, Iorcani, Pietrosu, Valcica si Uda Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Master Plan Pagina -36 / 108

37 Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,79 EUR ,70 EUR Optiuni pentru aglomerarea Valea Seaca OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Conducta de aductiune Dn 300mm STAP Timisesti - Cristesti, zona de alimentare Cristesti -Tatarusi - Velea Seaca Sursa de apa locala : 7 foraje 0-100m, L_aduct - 3 km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, OPTIUNE 1:Racord la sistemul de alimentare Iasi Nr de locuitori 3468 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Master Plan Pagina -37 / 108

38 OPTIUNE 2: Sistem local cu sursa proprie: 7 foraje 0-100m, L_aduct - 3 km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Figura -13 Sistem local Valea Seaca (Valea Seaca si Contesti) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,28 EUR ,20 EUR Master Plan Pagina -38 / 108

39 .3.4. Optiuni pentru Aglomerarile A.I. Cuza, Costesti, Helesteni- Ruginoasa sistem centralizat racord ca conducta Dn 800mm - sistem de alimentare Iasi Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01l, Aglomerari: AI OPTIUNE I Cuza, Costesti, Ruginoasa si Helesteni - Conducta de aductiune zona de alimentare Z01l se va racorda la conducta de aductiune Dn 800mm a sisteului de aliementare a orasului Iasi OPTIUNE II Sisteme locale cu surse proprii (puturi 0-100m) pentru toate cele 4 aglomerari OPTIUNE 1 CUMULAT Racord sistem de alimentare Iasi Conducta Dn 800 Tronson Strunga Iugani Figura -24 Sistem centralizat AI Cuza Helesteni Ruginoasa - Costesti Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 4.17 Master Plan Pagina -39 / 108

40 Personal Euro Numar salariati nr 4 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2: CUMULAT Sisteme locale. Detalierea fiecarei aglomerarii este prezentata separat Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr 20 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,60 EUR ,4 EUR Optiuni pentru aglomerarea A.I. Cuza OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Conducta de aductiune zona de alimentare Z01l Racord la conducata de aductiune Dn 800mm sistem de aliementare oras Iasi - Scheia - AI Cuza - Ruginoasa Helesteni Costesti Dn 300mm - sistem comun L=21km Sistem local: 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3 km - Dn 20mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Halaucesti Master Plan Pagina -40 / 108

41 Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro 97.1 Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 706 Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2: Sistem local cu surse proprie - 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Figura -3 Sistem local AI Cuza Scheia Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Master Plan Pagina -41 / 108

42 Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro 6.2 Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/Month 04 Taxe aferente Euro/Month 16 Costuri electricitate Euro 8.6 Cantitate KwH/year Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,68 EUR ,6 EUR Optiuni pentru aglomerarea Costesti OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Conducta de aductiune zona de alimentare Z01l - Scheia - AI Cuza - Ruginoasa Helesteni Costesti - sistem comun. Racord la conducta de aductiune Dn 800mm sistem de alimentare oras Iasi - AI Cuza - Ruginoasa - Costesti Dn 300mm - sistem comun L= 21 km Dn 300mm, Conducta de aductiune Ruginoasa -Costesti - Dn 10 mm, L= km Sistem local cu sursa proprie: foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro 2.71 Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 779 Personal Euro Numar salariati nr 1 Master Plan Pagina -42 / 108

43 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 Sistem local: foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Figura -16 Sistem local Costesti (satele Costesti, Giurgesti si VascanI) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro 9.40 Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total operating costs Euro Analiza financiara a optiunii: Master Plan Pagina -43 / 108

44 Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,80 EUR ,93 EUR Optiuni pentru aglomerarea Ruginoasa Conducta de aductiune zona de alimentare Z01l - Scheia - AI Cuza - Ruginoasa Helesteni Costesti - sistem comun. OPTIUNE 1 Racord la conducta de aductiune Dn 800mm sistem de alimentare oras Iasi - AI Cuza - Ruginoasa - Costesti Dn 300mm - sistem comun L= 21 km Dn 300mm OPTIUNE 2 Sistem local cu sursa proprie: 10 foraje 0-100m, L_aduct - 6km - Dn 200 mm, Statie de tratare a apei Q= 10l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Iasi Conducta Dn 800mm Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01l Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro 1.46 Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 83 Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Master Plan Pagina -44 / 108

45 OPTIUNE 2: Sistem local cu sursa proprie: 10 foraje 0-100m, L_aduct - 6km - Dn 200 mm, Statie de tratare a apei Q= 10l/s, Statie de clorinare Figura -17 Sistem local Ruginoasa (satele Ruginoasa, Dumbravita si Rediu) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,11 EUR ,71 EUR Master Plan Pagina -4 / 108

46 Optiuni pentru aglomerarea Helesteni OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Conducta de aductiune zona de alimentare Z01l - Scheia - AI Cuza - Ruginoasa Helesteni Costesti - sistem comun. Racord la conducta de aductiune Dn 800mm sistem de alimentare oras Iasi - AI Cuza - Ruginoasa - Costesti Dn 300mm - sistem comun L= 21 km Dn 300mm Sistem local cu sursa proprie: 3 foraje 0-100m, L_aduct - 6km - Dn 200 mm, Statie de tratare a apei Q= 10l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Iasi Conducta Dn 800mm Nr de locuitori.239 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01l Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2: Sistem local cu sursa proprie: 3 foraje 0-100m, L_aduct - 6km - Dn 200 mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Master Plan Pagina -46 / 108

47 Figura -18 Sistem local Harmanesti (satele Harmanesti, Ruginoasa si Obroceni) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,01 EUR ,16 EUR Master Plan Pagina -47 / 108

48 .3.. Optiuni pentru Aglomerarile Oteleni, Popesti si Sinesti- sistem centralizat racord sistem de alimentare Iasi si sisteme locale Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01g, Aglomerarile Oteleni, Popesti, Sinesti Fir Timisesti. Traseu conducta: Reabilitare prin OPTIUNE 1 relining conducta DN 800 Sabaoani Buda cu L = 23 km, reabilitare prin inlocuire conducta DN800 Buda - Braesti cu L = 6 km, fir nou Braesti Popesti DN20 cu L = 14 km si fir nou Z01g DN10 cu L = 4 km. OPTIUNE 2 Sisteme locale cu surse proprii (puturi 0-100m) pentru toate cele 3 aglomerari OPTIUNE 1 CUMULAT Racord sistem de alimentare Iasi - Fir Timisesti Figura 0-19 Sistem zonal Z01g Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01g Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 2.78 Master Plan Pagina -48 / 108

49 Personal Euro Numar salariati nr 4 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 CUMULAT - Sisteme locale pentru toate cele 3 aglomerari. Detalierea fiecarei aglomerarii este prezentata separat Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,49 EUR ,76 EUR Master Plan Pagina -49 / 108

50 Optiuni pentru aglomerarea Oteleni Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01g, Aglomerarile Oteleni, Popesti, Sinesti Fir Timisesti. Traseu conducta: Reabilitare prin OPTIUNE 1 relining conducta DN 800 Sabaoani Buda cu L = 23 km, reabilitare prin inlocuire conducta DN800 Buda - Braesti cu L = 6 km, fir nou Braesti Popesti DN20 cu L = 14 km si fir nou Z01g DN10 cu L = 4 km. OPTIUNE 2 Sistem local cu sursa proprie: foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01g Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro - Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 69 Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro 174 Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 Sistem local cu sursa proprie: foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Master Plan Pagina -0 / 108

51 Figura 0-20 Sistem local Oteleni Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,77 EUR ,03 EUR Master Plan Pagina -1 / 108

52 Optiuni pentru aglomerarea Popesti OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01g, Aglomerarile Oteleni, Popesti, Sinesti Fir Timisesti. Traseu conducta: Reabilitare prin relining conducta DN 800 Sabaoani Buda cu L = 23 km, reabilitare prin inlocuire conducta DN800 Buda - Braesti cu L = 6 km, fir nou Braesti Popesti DN20 cu L = 14 km si fir nou Z01g DN10 cu L = 4 km. Sistem local cu sursa proprie: 7 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01i Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 - Sistem local cu sursa proprie: 7 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100 mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Master Plan Pagina -2 / 108

53 Figura 0-21 Sistem local Popesti (Popesti, Doroscani si Harpasesti) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an 9.83 Pret mediu Euro/KwH 0,70 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor: Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,81 EUR ,12 EUR Master Plan Pagina -3 / 108

54 Optiuni pentru aglomerarea Sinesti OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Aductiune zonala pentru zona de alimentare cu apa Z01g, Aglomerarile Oteleni, Popesti, Sinesti Fir Timisesti. Traseu conducta: Reabilitare prin relining conducta DN 800 Sabaoani Buda cu L = 23 km, reabilitare prin inlocuire conducta DN800 Buda - Braesti cu L = 6 km, fir nou Braesti Popesti DN20 cu L = 14 km si fir nou Z01g DN10 cu L = 4 km. Sistem local cu sursa proprie: 6 foraje 0-100m, L_aduct - 4, km - Dn 10mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori 2.90 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01l Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an 94.3 Costuri de operare Costuri materiale Euro 908 Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro 2.27 OPTIUNE 2 - Sistem local cu sursa proprie: 6 foraje 0-100m, L_aduct 4, km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Master Plan Pagina -4 / 108

55 Figura 0-22 Sistem local Sinesti (Sinesti si Stornesti) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m Costuri de operare Materiale Euro 8.02 Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunii: Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,91 EUR ,96 EUR Master Plan Pagina - / 108

56 .3.6. Optiuni pentru Aglomerarile Popricani si Vulturi OPTIUNE 1 Conducta de aductiune zonala - zona de alimentare cu apa Z01f - Aglomerari Popricani si Vulturi - Dn 20mm, L= 17 km OPTIUNE 2 Sisteme locale cu surse proprii (puturi 0-100m) pentru cele 2 aglomerari OPTIUNE 1 CUMULAT Racord sistem de alimentare Iasi Figura 0-24 Sistem zonal Z01 f Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01f 4800 Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 2 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Master Plan Pagina -6 / 108

57 Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2: CUMULAT Sisteme locale pentru cele 2 aglomerari Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m 3 /an Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr 10 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,97 EUR ,49 EUR Optiuni pentru aglomerarea Popricani OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 Conducta de aductiune zonala - zona de alimentare cu apa Z01f - Aglomerari Popricani si Vulturi - Dn 20mm, L= 17 km Sistem local cu sursa proprie: foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori 3131 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01f 168 Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Master Plan Pagina -7 / 108

58 Lucrari retele- Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro OPTIUNE 2 - Sistem local cu sursa proprie: foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Figura 0-2 Sistem local Popricani (Popricani si Moimesti) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Master Plan Pagina -8 / 108

59 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro 27.0 Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,73 EUR ,62 EUR Optiuni pentru aglomerarea Vulturi - Vanatori OPTIUNE 1 Conducta de aductiune zonala - zona de alimentare cu apa Z01f - Aglomerari Popricani si Vulturi - Dn 20mm, L= 17 km OPTIUNE 2 Sistem local cu sursa proprie: 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3 km - Dn 100 mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, OPTIUNE 1 Racord sistem de alimentare Iasi Nr de locuitori 2037 Nr de locuitori Zona de Alimentare Z01f 168 Analiza Optiune 1 Optiune 1 Costuri investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Echipamente electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la analiza optiunii m 3 /an Costuri de operare Costuri materiale Euro 71 Personal Euro Numar salariati nr 1 Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitatea KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Master Plan Pagina -9 / 108

60 OPTIUNE 2: Sistem local cu sursa proprie: 4 foraje 0-100m, L_aduct - 3km - Dn 100mm, Statie de tratare a apei Q= l/s, Statie de clorinare Figura 0-26 Sistem local Vanatori (Vanatori si Vulturi) Analiza Optiune 2 Optiune 2 Costuri Investitie Euro Lucrari retele Euro Lucrari civile Euro Parti electromecanice Euro Cantitatea de apa raportata la optiune m Costuri de operare Materiale Euro Costuri Personal Euro Nr. Salariati nr Salariu mediu Euro/luna 04 Taxe aferente Euro/luna 16 Costuri electricitate Euro Cantitate KwH/an Pret mediu Euro/KwH 0,12 Costuri de intretinere Euro Total costuri de operare Euro Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 Optiunea 2 Costuri IB Costuri operare si Intretinere/an NPV - % ,9 EUR 2.9.0,86 EUR Nota: * Toate costurile sunt in Euro Master Plan Pagina -60 / 108

61 Justificarea reabilitarilor Reabilitarea retelelor de distributie apa potabila Lucrarile de reabilitare a retelelor de distributie apa potabila sunt necesare ca urmare a mai multor factori: - Reducerea consumului specific de apa potabila al populatiei datorita contorizarii; - Reducerea cerintei de apa potabila pentru industrie; - Imbatranirea conductelor de distributie apa potabila; aceasta a dus la cresterea costurilor de operare si a deteriorarii calitatii apei; - Cresterea pierderilor de apa (intre 4 si 6%) ca urmare a imbatranirii conductelor si armaturilor; - Cresterea costurilor de reparatii, datorita cresterii numarului de avarii, cat si a costurilor de reparatie. Volumul de apa recuperat in urma masurilor de reabilitare Dati fiind indicatorii de performanta rezultati in urma intocmirii balantelor apei pentru anul 2013, in planul de investitii viitoare s-a propus o serie de masuri de reabilitare si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa cu efect direct asupra reducerii cantitatii si imbunatatirii controlului pierderilor de apa. Impactul pe care il vor avea implementarea acestora a fost estimat avand ca reper nivelul pierderilor reale din cadrul balantelor prezentate in capitolul 3. Volumul pierderilor reale s-a considerat, in proportie de 9% rezultat in urma diferitelor tipuri de pierderi ce pot aparea intr-un sistem de alimentare cu apa respectiv pierderi din avarii raportate, pierderi din avarii neraportate si pierderi de fond. SC APAVITAL SA dispune de o baza de date in care au fost inregistrate avariile raportate si care au servit ca suport in evaluarea cat mai realistica a tuturor tipurilor de pierderi. Modelul de evaluare se bazeaza pe procedurile BABE (Burst and Background Estimate). Tehnicile BABE au fost elaborate in UK la inceputul anilor 90 de un grup de specialisti din mai multe companii de alimentare cu apa din Anglia si Tara Galilor. Conform metodologiei BABE pierderile din orice sistem de alimentare cu apa pot fi impartite in doua tipuri cele destul de insemnate pentru a justifica o atentie serioasa in privinta localizarii si repararii si cele prea mici pentru a justifica o astfel de atentie. Pierderile care justifica o atentie sporita sunt cunoscute ca pierderi datorate spargerii conductelor (burst), iar cele prea mici pentru a justifica o astfel de atentie sunt cunoscute ca pierderi de fond (background). Pragul intre pierderile burst si background in general este urmatorul: Pierderi > 0.2 m 3 /h = Burst Pierderi < 0.2 m 3 /h = Background Master Plan Pagina -61 / 108

62 In toate sistemele de alimentare cu apa este de presupus ca exista ambele tipuri de pierderi, motiv pentru care, in cadrul acestui studiu au fost luate in considerare ambele cazuri. neraportate Pierderi raportate Pierderi de fond Pierderi Alaturi de metodologia BABE au fost folosite si principiile FAVAD (fixed area and variable area discharges), elaborate de John May in anul 1994, prin care s-a studiat influenta variatiei presiunii si a tipului de avarie asupra debitului de apa pierdut Parametrii fizici ai sistemelor de alimentare cu apa. Numarul de avarii. Datele obtinute de la O.R referitoare la parametrii fizici si a numarului de avarii raportate in anul 2013 au fost centralizare si extras numarul de avarii mai jos. Totodata au fost introduse si masurile de reabilitare pentru aprecierea ponderii fizice a acestora in cadrul retelei de alimentare. Reteaua de Distributie IASI Componenta retea Valoare U.M. Lungimea totala a retelei de distributie m Extindere retea distributie 9200 m Lungimea retelei de distributie reabilitata m 3.72 % Nr. Total de conexiuni nr Nr conexiuni noi 77 nr Nr. de conexiuni reabilitate 628 nr Lungime medie conducte de serviciu 2. m Lungime conducte de serviciu reabilitate 171 m Presiunea medie in retea 3 mca Numar total de avarii raportate 0.87 nr/km/an Numar de avarii in zona reabilitata Componenta Valoare U.M. Retea de distributie 4 nr Conexiuni 70 nr Conducte de serviciu 38 nr Master Plan Pagina -62 / 108

63 Reteaua de Distributie PASCANI Componenta retea Valoare U.M. Lungimea totala a retelei de distributie m Extindere retea distributie m Lungimea retelei de distributie reabilitata 3000 m % Nr. Total de conexiuni 4811 nr Nr conexiuni noi 49 nr Nr. de conexiuni reabilitate 1734 nr Lungime medie conducte de serviciu 2 m Lungime conducte de serviciu reabilitate 3468 m Presiunea medie in retea 60 mca Numar total de avarii raportate 2.21 nr/km/an Numar de avarii in zona reabilitata Componenta Valoare U.M. Retea de distributie 73 nr Conexiuni 90 nr Conducte de serviciu 44 nr Reteaua de Distributie HARLAU Componenta retea Valoare U.M. Lungimea totala a retelei de distributie 2700 m Extindere retea distributie 900 m Lungimea retelei de distributie reabilitata 4000 m 14. % Nr. Total de conexiuni 92 nr Nr conexiuni noi 20 nr Nr. de conexiuni reabilitate 86 nr Lungime medie conducte de serviciu 2 m Lungime conducte de serviciu reabilitate 172 m Presiunea medie in retea 2 mca Numar total de avarii raportate 1.23 nr/km/an Numar de avarii in zona reabilitata Componenta Valoare U.M. Retea de distributie 10 nr Conexiuni 12 nr Conducte de serviciu 6 nr Master Plan Pagina -63 / 108

64 Reteaua de Distributie PODU ILOAIEI Componenta retea Valoare U.M. Lungimea totala a retelei de distributie m Extindere retea distributie 0 m Lungimea retelei de distributie reabilitata 9000 m % Nr. Total de conexiuni 73 nr Nr conexiuni noi 0 nr Nr. de conexiuni reabilitate 370 nr Lungime medie conducte de serviciu 2 m Lungime conducte de serviciu reabilitate 739 m Presiunea medie in retea 2 mca Numar total de avarii raportate 2.3 nr/km/an Numar de avarii in zona reabilitata Componenta Valoare U.M. Retea de distributie 17 nr Conexiuni 20 nr Conducte de serviciu 10 nr Reteaua de Distributie TARGU FRUMOS Componenta retea Valoare U.M. Lungimea totala a retelei de distributie m Extindere retea distributie 8000 m Lungimea retelei de distributie reabilitata 9000 m % Nr. Total de conexiuni 1162 nr Nr conexiuni noi 31 nr Nr. de conexiuni reabilitate 38 nr Lungime medie conducte de serviciu 1. m Lungime conducte de serviciu reabilitate 37 m Presiunea medie in retea 2 mca Numar total de avarii raportate 1.93 nr/km/an Numar de avarii in zona reabilitata Componenta Valoare U.M. Retea de distributie 16 nr Conexiuni 19 nr Conducte de serviciu 10 nr Master Plan Pagina -64 / 108

65 Pierderi din avarii raportate si neraportate Calculul pierderilor s-a facut urmarind urmatorii pasi: frecventa si evaluarea pierderilor raportate la presiunea standard (0mcA) stabilirea coeficientilor de pierdere pentru avariile neraportate stabilirea numarului de avarii raportate si neraportate pe an estimarea pierderilor din avarii raportate la presiunea locala estimarea pierderilor din avarii nereaportate Pierderi din aductiuni: Aductiunile in general sunt conducte cu diametru mai mare, functioneaza la presiuni ridicate si nu au bransamente sau relativ putine. Data fiind importanta acestora, pe aductiuni este putin probabil sa apara vreo pierdere reala neraportata datorita presiunilor ridicate, a diametrelor mari implicate si a impactului asupra sistemului de distributie. Interventiile pentru astfel de avarii sunt prioritare iar timpul de constientizare si remediere este de numai o zi cu un coeficient mediu de pierdere pe avarie de 30 m3/h. Pierderi din reteaua de distributie: Conductele retelei sunt conducte de dimensiuni medii ce opereaza la presiuni ridicate si medii, cu ramificatii si bransamente obisnuite. Pierderile din avarii sunt in general vizibile si relativ consistente. Timpul de constientizare si remediere este mai mare decat in cazul aductiunilor considerandu-se, in medie un total de patru zile cu un coeficient de pierdere pe avarie de 1 m3/h. In retelele de distributie, alaturi de avariile raportate au fost luate in calcul si o serie de avarii neraportate. Acestea reprezinta aproximativ 2% din avariile raportate si au un timp de costientizare si localizare mediu de 0 de zile cu un timp de remediere mediu de o zi. Coeficientul mediu de pierdere este de 7. m3/h respectiv jumatate din rata pierderilor reale raportate. Pierderi din bransamente: Pierderile din bransamente reprezinta o pondere importanta din totalul pierderilor reale datorita frecventelor mai mari si a faptului ca tind sa ramana nedetectate o perioada mai indelungata de timp. Pierderile din bransamente, luate individual sunt de obicei mici fara impact major asupra restului retelei, astfel timpul mediu de constientizare si localizare pentru pierderile raportate este de sase zile, cu un timp de remediere de trei zile. Coeficientul mediu de pierdere considerat este de 1.6 m3/h. Datorita coeficientilor de pierderi mici, avariile neraportate reprezinta aproximativ 6% din avariile raportate, timpul de constientizare si localizare este de 100 de zile cu un timp de remediere de trei zile. Coeficientul mediu de pierdere este de 1.6 m3/h respectiv, aceeasi rata ca cea pentru avariile raportate. Pierderi din conductele de deservire: Pentru estimarea acestora, pot fi folosite aceleasi valori ca cele recomandate pentru pierderile din bransamente. In cazul in care astfel de pierderi apar dupa contorul consumatorului, pot sa nu fie luate in calcul deoarece in calculul bilantului apei au fost incluse in consumul de apa. Durata si coeficientii specifici de pierdere Durata de constientizare/localizare, durata de remediere si coeficientii medii de pierdere sunt bazate nivelul pierderilor reale si al pierderilor inevitabile rezultat din balanta apei pentru anul Calibrarea timpilor de constientizare si interventie s-a facut pornind de la timpii recomandati de cercetari internationale pentru diferite retele de apa si au fost adaptati fiecarui sistem de alimentare analizat, in cadrul acestui document, astfel incat in ipoteza in care fiecare sistem de distributie ar fi reabilitat in proportie de 100% nivelul pierderilor reale rezultat sa fie cat mai aproape de nivelul UARL calculat in balanta apei pentru fiecarui sistem. Master Plan Pagina -6 / 108

66 Coeficientii de pierdere au fost stabiliti pentru o presiune de 0mcA motiv pentru care au fost corelati in functie de presiunea medie din retelele de alimentare cu apa. Durata si evaluarea pierderilor din avarii raportate Componenta retea Conducte de distributie Conexiuni Conducte de serviciu Timp de constientizare si localizare (zile) Timp remediere (zile) Total zile Pierderi (mc/h) la P=0mcA Componenta retea Durata si evaluarea pierderilor din avarii neraportate Timp de constientizare si localizare (zile) Timp remediere (zile) Total zile Pierderi (mc/h) la P=0mcA Conducte de distributie Conexiuni Conducte de serviciu IASI Numar de avarii pe an Componenta retea Avarii raportate anual Avarii neraportate anual Frecventa Numar de avarii nerap/rap (%) Frecventa Numar de avarii Reteaua de distributie pe km retea/an pe km retea/an 18 Conexiuni pe 1000 conex/an pe 1000 conex/an 130 Conducte de serviciu pe km retea/an pe km retea/an 70 PASCANI Numar de avarii pe an Componenta retea Avarii raportate anual Avarii neraportate anual Frecventa Numar de avarii nerap/rap (%) Frecventa Numar de avarii Reteaua de distributie pe km retea/an pe km retea/an 24. Conexiuni pe 1000 conex/an pe 1000 conex/an Conducte de serviciu pe km retea/an pe km retea/an 81.8 Master Plan Pagina -66 / 108

67 HARLAU Numar de avarii pe an Componenta retea Avarii raportate anual Avarii neraportate anual Frecventa Numar de avarii nerap/rap (%) Frecventa Numar de avarii Reteaua de distributie pe km retea/an pe km retea/an 3.2 Conexiuni pe 1000 conex/an pe 1000 conex/an 21.6 Conducte de serviciu pe km retea/an pe km retea/an 10.6 PODU ILOAIEI Numar de avarii pe an Componenta retea Avarii raportate anual Avarii neraportate anual Frecventa Numar de avarii nerap/rap (%) Frecventa Numar de avarii Reteaua de distributie pe km retea/an pe km retea/an.6 Conexiuni pe 1000 conex/an pe 1000 conex/an 37.9 Conducte de serviciu pe km retea/an pe km retea/an 18.6 TARGU FRUMOS Numar de avarii pe an Componenta retea Avarii raportate anual Avarii neraportate anual Frecventa Numar de avarii nerap/rap (%) Frecventa Numar de avarii Reteaua de distributie pe km retea/an pe km retea/an.3 Conexiuni pe 1000 conex/an pe 1000 conex/an 36.2 Conducte de serviciu pe km retea/an pe km retea/an Corelarea coeficientilor de pierdere cu presiunea din retea Debitul prin orificiul a unei conducte reactioneaza la presiune in conformitate cu teoria hidraulica standard respectiv o relatie de putere radacina patrata intre debit si presiune (exponentul puterii = 0.), astfel: unde: Debit P2 = Debit P1 x PCF P1 = Presiune 1 (m) P2 = Presiune 2 (m) DebitP1 = Debit la presiune P1 (m3/h) DebitP2 = Debit la presiune P1 (m3/h) PCF = Coeficient corectare presiune = (P1/P2)pow Pow = exponent putere Master Plan Pagina -67 / 108

68 In 1994 John May, a introdus pentru prima data conceptul pierderilor cu suprafata constanta si suprafata variabila (FAVAD). El a desfasurat cercetari ample legate de acest subiect si a evidentiat modul diferit de reactie ale sistemelor de alimentare la variatia presiunii, in functie de tipul de pierderi ce sunt luate in considerare. Daca pierderea se produce printr-un orificiu dintr-o coroziune, marimea orificiului va ramane costanta pe masura ce presiunea in sistem se modifica intr-un ciclu zilnic astfel apa pierduta va urma principiul general al radacinii patrate ce a fost subliniat mai sus. Acest tip de pierdere este denumita pierdere cu suprafata constanta. Daca pierderea se datoreaza unei avarii data de o imbinare imperfecta, marimea orificiului variaza direct proportional cu variatia presiunii. Astfel de pierderi sunt denumite pierderi cu suprafata variabila. In astfel de cazuri, debitul apei pierdute va fi mai mare decat in cazul pierderilor cu suprafata constanta. Exponentii de putere folositi in cadrul acestui studiu s-au fixat conform recomandarilor FAVAD potrivit carora se aplica un exponent de putere de 0. pentru toate avariile raportate si neraportate iar in cazul pierderilor de fond se foloseste un exponent de putere de Estimarea pierderilor din avarii raportate corelate cu presiunea din retea Dupa determinarea numarului de avarii raportate in sistem si a ratelor tipice de pierdere, s-au estimat pierderile din avariile raportate corelate cu presiunea medie din retea folosindu-se un factor de putere de 0.. TOTAL TOTAL 43.2 Componenta retea Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL Componenta retea Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL PASCANI Evaluarea pierderilor din avarii raportate la presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA Pow Pierderi corelate cu presiunea din retea mc/ora N1 mc/zi TOTAL HARLAU Evaluarea pierderilor din avarii raportate la presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA Pow Pierderi corelate cu presiunea din retea mc/ora N1 mc/zi TOTAL 62.7 Componenta retea Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL PODU ILOAIEI Evaluarea pierderilor din avarii raportate la presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA Pow Pierderi corelate cu presiunea din retea mc/ora N1 mc/zi TOTAL Master Plan Pagina -68 / 108

69 Componenta retea Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL TARGU FRUMOS Evaluarea pierderilor din avarii raportate la presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA Pow Pierderi corelate cu presiunea din retea mc/ora N1 mc/zi TOTAL Estimarea pierderilor din avarii neraportate corelate cu presiunea din retea Pierderile din avarii neraportate sunt calculate in acelasi mod precum pierderile din avarii raportate folosindu-se acelasi factor de putere conform recomandarilor descrise mai sus Componenta retea Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL Componenta retea Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL Componenta retea Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL IASI Evaluarea pierderilor din avarii neraportate corelate cu presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA (mc/h) Pow TOTAL PASCANI Evaluarea pierderilor din avarii neraportate corelate cu presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA (mc/h) N1 Pow N1 Pierderi corelate cu presiunea din retea (mc/zi) Pierderi corelate cu presiunea din retea (mc/zi) TOTAL HARLAU Evaluarea pierderilor din avarii neraportate corelate cu presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA (mc/h) Pow TOTAL N1 Pierderi corelate cu presiunea din retea (mc/zi) Master Plan Pagina -69 / 108

70 Componenta retea PODU ILOAIEI Evaluarea pierderilor din avarii neraportate corelate cu presiunea din retea Numar de avarii pe an Timp de localizare si remediere (zile) Rata pierderilor la 0mcA (mc/h) Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL 62.1 TOTAL 40.2 TARGU FRUMOS Evaluarea pierderilor din avarii neraportate corelate cu presiunea din retea Componenta retea Timp de localizare Pow Pierderi corelate cu Numar de Rata pierderilor la si remediere presiunea din retea avarii pe an 0mcA (mc/h) (zile) N1 (mc/zi) Reteaua de distributie Conexiuni Conducte de serviciu TOTAL 9.2 TOTAL Calculul pierderilor de fond corelate cu presiunea din retea O alta componenta a pierderilor ce apar intr-un sistem de alimentare cu apa o reprezinta pierderile de fond. Unitar, acestea sunt prea mici pentru a justifica interventii specifice unui control activ al pierderilor. Masurile de reabilitare vor afecta insa si aceasta componenta motiv pentru care au fost estimate pentru o evaluare cat mai exacta asupra reducerii pierderilor reale. Pierderilor de fond li s-a aplicat un coeficient de multiplicare corespunzator cu integritatea generala a sistemului de alimentare. S-a folosit un factor intre 2 pentru sistemele cu pierderi relativ scazute si infrastructura solida si un factor de pentru sisteme cu pierderi ridicate si infrastructura necorespunzatoare. Pierderile de fond au fost corelate pentru conditiile presiunii locale. Componenta Pierderi de fond Valoare Pow Pow IASI Pierderi de fond corelate cu presiunea din retea Retea distributie Conexiuni l/km/h la 0mcA 6.2 l/con/h la 0mcA Conducte de serviciu l/km/h la 0mcA Factor multiplicare TOTAL (mc/zi) N1 Pierderi de fond (mc/zi) Pierderi corelate cu presiunea din retea (mc/zi) Master Plan Pagina -70 / 108

71 PASCANI Pierderi de fond corelate cu presiunea din retea Componenta Pierderi de fond Valoare N1 Pierderi de fond (mc/zi) Retea distributie l/km/h la mcA 6.2 Conexiuni l/con/h la mcA Conducte de l/km/h la serviciu 0mcA Factor multiplicare TOTAL (mc/zi) HARLAU Pierderi de fond corelate cu presiunea din retea Componenta Pierderi de fond Valoare N1 Pierderi de fond (mc/zi) Retea distributie l/km/h la mcA 6.2 Conexiuni l/con/h la mcA Conducte de l/km/h la serviciu 0mcA Factor multiplicare TOTAL (mc/zi) PODU ILOAIEI Pierderi de fond corelate cu presiunea din retea Componenta Pierderi de fond Valoare N1 Pierderi de fond (mc/zi) Retea distributie l/km/h la mcA 6.2 Conexiuni l/con/h la mcA Conducte de l/km/h la serviciu 0mcA Factor multiplicare TOTAL (mc/zi) Master Plan Pagina -71 / 108

72 TARGU FRUMOS Pierderi de fond corelate cu presiunea din retea Componenta Pierderi de fond Valoare N1 Pierderi de fond (mc/zi) Retea distributie l/km/h la mcA.00 Conexiuni l/con/h la mcA Conducte de l/km/h la serviciu 0mcA Factor multiplicare 4 TOTAL (mc/zi) Volumul de apa recuperat in urma implementarii masurilor de reabilitare Rezultatele obtinute in urma insumarii tuturor tipurilor de pierderi au fost centralizare mai jos: IASI Nivelul anual al pierderilor reale Componenta Retea distributie Conexiuni Conducte de serviciu Total (mc/zi) Total () Componenta Retea distributie Conexiuni Conducte de serviciu Total (mc/zi) Total () Componenta Retea distributie Conexiuni Conducte de serviciu Total (mc/zi) Total () Pierderi de fond Pierderi neraportate Pierderi raportate Total PASCANI Nivelul anual al pierderilor reale Pierderi de fond Pierderi neraportate Pierderi raportate Total HARLAU Nivelul anual al pierderilor reale Pierderi de fond Pierderi neraportate Pierderi raportate Total Master Plan Pagina -72 / 108

73 Componenta Retea distributie Conexiuni Conducte de serviciu Total (mc/zi) Total () Componenta Retea distributie Conexiuni Conducte de serviciu Total (mc/zi) Total () PODU ILOAIEI Nivelul anual al pierderilor reale Pierderi de fond Pierderi neraportate Pierderi raportate Total TARGU FRUMOS Nivelul anual al pierderilor reale Pierderi de fond Pierderi neraportate Pierderi raportate Total Justificarea financiare a investitiilor In vederea justificarii financiare a investitiilor necesare pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apa s-au analizat economiile de costuri obtinute ca urmare a reducerii pierderilor in urmatorii 30 ani. Astfel, pentru sistem propus spre reabilitare s-a comparat valoarea de investitie aferenta reabilitarii si economiile de costuri rezultate ca urmare a reducerii pierderilor de apa. Aceste costuri au fost calculate, tinand cont de urmatoarele costuri variabile: costul apei brute, costul tratarii apei, energia electrica consumata, lucrari de intretinere periodica, costul aferent avariilor raportate, costuri personal de exploatare. Ipoteze utilizate in cadrul acestei analize: costurile de intretinere cresc progresiv de la 3% p.a. pana la 9% p.a. in anul 30; costurile cu materiale si energie cresc in raport cu cresterea consumului specific; costurile cu personalul ramane constant pe toata perioada Master Plan Pagina -73 / 108

74 Rezultatele analizei sunt prezentate pe fiecare sistem de alimentare cu apa in parte si ne indica faptul ca valoarile de investitie sunt mai mici decat economiile viitoare de costuri generate de reducerea pierderilor de apa: Reabilitare retele de distributie Iasi Se vor reabilita 20 km de retele de distributie din 38 km de retele existente (3.7%). Se estimeaza ca procentul pierderilor de apa va scadea in urma reabilitarii celor 20 km de retea de la 42.76% pana la 41.17%. Desi scaderea este procentual redusa, deoarece se reabiliteaza doar 3.7% din reteaua de distributie existenta, volumul recuperat ( ) este semnificativ. VARIATIA CERINTEI DE APA TIP Inaintea proiectului Dupa Proiect Cerinta Totala Consum Facturat NRW NRW % VARIATIA PIERDERILOR REALE Total Pierderi Reale Volum de apa recuperat din pierderi reale % 7.40 Master Plan Pagina -74 / 108

75 Balanta apei cu proiect ANUL 2013 SIMULARE BALANTA APEI IASI - cu proiect Consum contorizat facturat Apa profitabila Consum autorizat facturat Consum necontorizat 8.83% facturat Consum Autorizat Consum contorizat nefacturat Consum autorizat nefacturat Volum de apa intrat in sistem Consum necontorizat nefacturat Pierderi Totale Apa neprofitabila Consum neautorizat % Pierderi aparente Erori de citire si manipulare a datelor Pierderi reale Pierderi inevitabile Pierderi recuperabile Balanta apei pentru sistemul existent se regasesc in capitolul 3 Prognoze. Master Plan Pagina -7 / 108

76 Analiza de optiuni Au fost comparate 2 optiuni si anume: 1. Optiunea 1 reabilitarea retelelor de distributie apa potabila 2. Optiunea 2 nicio investitie (optiunea business as usual) Costuri de investitie Euro Optiunea 1 Optiunea 2 3,0,000 - Descriere scurta a Optiunii 1 Lucrari civile Utilaje si echipamente Cantitate de apa produsa Euro Euro m³/an 3,0,000 36,300,91 37,310,781 Reabilitarea a 20 km retele de distributie Descriere scurta a Optiunii 2 Nicio masura adoptata (business as usual) Optiunea 1 Analiza financiara a optiunilor An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari Utilaje si Costuri Costuri Costuri Costuri Cost Total Total de specific Civile Echipamente materiale Electricitate Personal intretinere costuri Cantitate O&I apa produsa per m3 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m ,0, ,766,376 1,420,431 3,113,264 1,991,843 8,291,914 36,300, ,848,143 1,48,107 3,113,264 2,030,197 8,449,711 37,263, ,93,93 1,49,106 3,113,264 2,074,009 8,618,314 38,208, ,021,743 1,24,924 3,113,264 2,123,86 8,783,18 38,971, ,11,282 1,4,700 3,113,264 2,179,284 8,962,31 39,731, ,219,376 1,8,926 3,113,264 2,241,07 9,160,074 40,29, ,290,39 1,87,6 3,113,264 2,310,71 9,302,029 40,74, ,369,041 1,89,402 3,113,264 2,387,431 9,49,138 40,618, ,46,038 1,91,242 3,113,264 2,472,242 9,632,786 40,66, ,2,201 1,93,244 3,113,264 2,6,812 9,824,21 40,716, ,68,097 1,9,266 3,113,264 2,668,88 10,03,12 40,768, ,774,601 1,97,307 3,113,264 2,782,302 10,267,474 40,820, ,902,698 1,99,367 3,113,264 2,907,00 10,22,334 40,873, Master Plan Pagina -76 / 108

77 Optiunea 1 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari Utilaje si Costuri Costuri Costuri Costuri Cost Total Total de specific Civile Echipamente materiale Electricitate Personal intretinere costuri Cantitate O&I apa produsa per m3 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m ,036,787 1,97,917 3,113,264 3,044,03 10,792,022 40,836, ,184,232 1,96,24 3,113,264 3,194,636 11,088,66 40,800, ,346,344 1,9,186 3,113,264 3,360,093 11,414,887 40,766, ,24,600 1,93,904 3,113,264 3,41,928 11,773,696 40,733, ,720,663 1,92,678 3,113,264 3,741,834 12,168,438 40,702, ,936,406 1,91,06 3,113,264 3,961,719 12,602,89 40,672, ,173,941 1,90,389 3,113,264 4,203,733 13,081,327 40,644, ,43,63 1,89,326 3,113,264 4,470,300 13,608,43 40,616, ,724,234 1,88,317 3,113,264 4,764,19 14,189,974 40,91, ,042,730 1,87,362 3,113,264,088,408 14,831,764 40,66, ,394,90 1,86,460 3,113,264,446,1 1,40,86 40,43,61 - -,783,723 1,8,611 3,113,264,842,8 16,32,16 40,21, ,214,64 1,84,814 3,113,264 6,280,937 17,193,79 40,01, ,692,13 1,84,070 3,113,264 6,766,80 18,16,293 40,482, ,222,227 1,83,378 3,113,264 7,30,984 19,224,83 40,464, ,811,317 1,82,737 3,113,264 7,90,104 20,412,422 40,448, ,48,131 1,82,168 3,113,264 8,90,097 21,770,660 40,433, NPV % 3,0, ,436,49 613,9, ,986, Optiunea 2 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari Utilaje si Costuri Costuri Costuri Costuri de Total Total Civile Echipamente materiale Electricitate Personal intretinere costuri Cantitate O&I apa produsa Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m Master Plan Pagina -77 / 108

78 ,81,32 1,49,960 3,113,264 2,047,272 8,436,028 37,310, ,900,960 1,498,684 3,113,264 2,088,218 8,601,126 38,300, ,992,886 1,36,713 3,113,264 2,13,023 8,777,886 39,272, ,083,097 1,67,360 3,113,264 2,188,030 8,91,71 40,0, ,181,627 1,97,96 3,113,264 2,247,63 9,140,491 40,837, ,291,440 1,630,060 3,113,264 2,314,289 9,349,04 41,67, ,367,02 1,631,837 3,113,264 2,388,06 9,01,108 41,703, ,41,83 1,633,633 3,113,264 2,470,868 9,669,601 41,749, ,4,242 1,63,23 3,113,264 2,62,03 9,86,06 41,797, ,648,62 1,637,82 3,113,264 2,662,749 10,062,220 41,80, ,762,638 1,639,660 3,113,264 2,773,80 10,289,412 41,903, ,888,26 1,641,77 3,113,264 2,896,282 10,39,69 41,96, ,026,618 1,643,87 3,113,264 3,031,109 10,814,866 42,010, ,171,940 1,642,38 3,113,264 3,179,29 11,107,118 41,972, ,332,004 1,640,92 3,113,264 3,342,891 11,429,112 41,936, ,08,301 1,639,78 3,113,264 3,22,716 11,783,89 41,901, ,702,14 1,638,260 3,113,264 3,720,717 12,174,7 41,867, ,916,42 1,636,999 3,113,264 3,938,827 12,60,633 41,83, ,12,28 1,63,79 3,113,264 4,179,232 13,080,820 41,804, ,412,900 1,634,647 3,113,264 4,444,397 13,60,208 41,77, ,700,399 1,633, 3,113,264 4,737,114 14,184,332 41,747, ,018,13 1,632,18 3,113,264,060,4 14,824,461 41,720, ,369,634 1,631,36 3,113,264,418,273 1,32,706 41,69,77 - -,78,898 1,630,608 3,113,264,814,367 16,317,138 41,671, ,190,479 1,629,736 3,113,264 6,23,42 17,186,931 41,649, ,669,7 1,628,917 3,113,264 6,740,790 18,12,28 41,628, ,202,038 1,628,12 3,113,264 7,282,378 19,22,832 41,609, ,794,661 1,627,441 3,113,264 7,88,07 20,420,423 41,90, ,4,129 1,626,782 3,113,264 8,6,647 21,71,822 41,74,096 Master Plan Pagina -78 / 108

79 ,212,777 1,626,197 3,113,264 9,326,74 23,278,983 41,9,148 NPV % ,214, ,633,12 17 Rezultate Valoare neta actualizata NPV (%) 174,986,49 177,214,400 Rezulta un raport NPV Economii costuri O&I / NPV Costuri de investitie de 1.63, ceea ce inseamna ca investitia este justificata. Master Plan Pagina -79 / 108

80 Reabilitare retele de distributie Targu Frumos Se vor reabilita 9 km de retele de distributie din 29 km de retele existente (30.8%). Se estimeaza ca procentul pierderilor de apa va scadea in urma reabilitarii celor 9 km de retea de la 4.03% pana la 28.61%. Volumul de apa recuperat este de VARIATIA CERINTEI DE APA TIP Inaintea proiectului Dupa Proiect Cerinta Totala Consum Facturat NRW NRW % VARIATIA PIERDERILOR REALE Total Pierderi Reale Volum de apa recuperat din pierderi reale % Master Plan Pagina -80 / 108

81 Balanta apei cu proiect ANUL 2013 SIMULARE BALANTA APEI TARGU FRUMOS- cu proiect Consum contorizat facturat Apa profitabila Consum autorizat facturat Consum necontorizat 71.39% facturat 0.00 Consum Autorizat Consum contorizat nefacturat Consum autorizat 0.00 nefacturat Volum de apa intrat in sistem Consum necontorizat nefacturat Pierderi Totale Apa neprofitabila Consum neautorizat % Pierderi aparente Erori de citire si manipulare a datelor Pierderi reale Pierderi inevitabile Pierderi recuperabile Balanta apei pentru sistemul existent se regasesc in capitolul 3 Prognoze. Master Plan Pagina -81 / 108

82 Analiza de optiuni Au fost comparate 2 optiuni si anume: 1. Optiunea 1 reabilitarea retelelor de distributie apa potabila 2. Optiunea 2 nicio investitie (optiunea business as usual) Costuri de investitie Lucrari civile Utilaje si echipamente Euro Euro Euro Optiunea 1 Optiunea 2 1,289,20-1,289,20 Descriere scurta a Optiunii 1 Reabilitarea a 9 km retele de distributie Descriere scurta a Optiunii 2 Cantitate de apa produsa m³/an 796,090 1,033,912 Nicio masura adoptata (business as usual) Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari civile Utilaje si Costuri Costuri Costuri Costuri C Total Total de spe Echipamente Machinery materiale Electricitate Personal intretinere costuri Cantitate O&I apa produsa pe Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EU ,289, ,819 71, ,023 7, 638, , ,939 73, ,023 8,31 648,11 817, ,449 7, ,023 9,18 68, , ,47 77, ,023 9, ,769 84, ,161 78, ,023 60, , , ,3 80, ,023 61, ,18 888, ,488 80, ,023 62,02 694, , ,922 80, ,023 63, , , ,877 80,81 334,023 64, , , ,398 80, ,023 6,132 71,23 892, ,01 80, ,023 66, , , ,227 80, ,023 66, ,08 89,221 Master Plan Pagina -82 / 108

83 ,620 80, ,023 67, ,08 896, ,139 80, ,023 68,813 70,893 89, ,39 80, ,023 69,76 761, , ,442 80, ,023 70, ,97 894, ,342 80,71 334,023 71, , , ,164 80,63 334,023 72, ,42 892, ,983 80,94 334,023 73, , , ,882 80,37 334,023 74,728 82, , ,93 80, ,023 7, , , ,299 80, ,023 76,810 88,6 890, ,032 80, ,023 77, , , ,277 80, ,023 78,91 897,89 889, ,173 80,29 334,023 80, ,3 888, ,874 80,2 334,023 81,11 943, , ,49 80, ,023 82, , , ,389 80, ,023 83, , , ,60 80,10 334,023 84,67 1,027, , ,320 80, ,023 8,737 1,061, ,736 NPV % 1,289,20-11,4,464 13,4,69 12,84 Optiunea 2 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari civile Utilaje si Costuri Costuri Costuri Costuri C Total Total de sp Echipamente Machinery materiale Electricitate Personal intretinere costuri Cantitate O&I apa produsa pe Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EU ,044 93, ,808 74, ,019 1,033, ,728 9, ,808 76, ,676 1,061, ,224 98, ,808 77,92 89,314 1,088,267 Master Plan Pagina -83 / 108

84 ,0 100, ,808 79, ,492 1,109, , ,20 433,808 82, ,948 1,131, ,60 104, ,808 84, ,168 1,14, , , ,808 87, ,04 1,1, , ,32 433,808 90,214 93,172 1,16, , ,63 433,808 93,43 90,303 1,18, , ,78 433,808 97, ,041 1,19, , , , ,276 98,488 1,161, ,197 10,02 433,808 10,747 1,00,803 1,162, ,499 10, , ,669 1,028,163 1,164, ,672 10, , ,088 1,01,660 1,163, ,689 10, , ,03 1,077,0 1,162, , , , ,618 1,106,07 1,161, , , ,808 13,848 1,137,07 1,160, , , , ,811 1,172,16 1,19, , , ,808 12,89 1,210,368 1,18, , ,97 433, ,270 1,22,37 1,17, , ,27 433, ,98 1,299,108 1,16, ,1 104, , ,766 1,30,86 1,16, ,08 104, , ,827 1,407,41 1,1, , , , ,289 1,470,624 1,14, , , , ,321 1,40,71 1,14, , , , ,114 1,618,224 1,13, , , ,808 26,888 1,704,40 1,13, , , , ,893 1,800,610 1,12, ,07, , , ,413 1,907,684 1,12, ,12, ,06 433, ,30 2,030,13 1,11,638 NPV % ,660,723 17,47,374 16,6 Master Plan Pagina -84 / 108

85 Rezultate Valoare neta actualizata NPV (%) 12,843,714 16,660,723 Rezulta un raport NPV Economii costuri O&I / NPV Costuri de investitie de 3.96, ceea ce inseamna ca investitia este justificata. Reabilitare retele de distributie Podu Iloaiei Se vor reabilita 9 km de retele de distributie din 18 km de retele existente (49.1%). Se estimeaza ca procentul pierderilor de apa va scadea in urma reabilitarii celor 9 km de retea de la 7.24% pana la 2.62%. Volumul de apa recuperat este de VARIATIA CERINTEI DE APA TIP Inaintea proiectului Dupa Proiect Balanta apei cu proiect Cerinta Totala Consum Facturat NRW NRW % VARIATIA PIERDERILOR REALE Total Pierderi Reale Volum de apa recuperat din pierderi reale % Master Plan Pagina -8 / 108

86 ANUL 2013 SIMULARE BALANTA APEI PODU ILOAIEI - cu proiect Consum contorizat facturat Apa profitabila Consum autorizat facturat Consum necontorizat 69.13% facturat 0.00 Consum Autorizat Consum contorizat nefacturat Consum autorizat 0.00 nefacturat Volum de apa intrat in sistem Consum necontorizat nefacturat Pierderi Totale Apa neprofitabila Consum neautorizat % Pierderi aparente Erori de citire si manipulare a datelor Pierderi reale Pierderi inevitabile Pierderi recuperabile Balanta apei pentru sistemul existent se regasesc in capitolul 3 Prognoze. Analiza de optiuni Au fost comparate 2 optiuni si anume: 1. Optiunea 1 reabilitarea retelelor de distributie apa potabila 2. Optiunea 2 nicio investitie (optiunea business as usual) Costuri de investitie Euro Optiunea 1 Optiunea 2 1,212,70 - Descriere scurta a Optiunii 1 Master Plan Pagina -86 / 108

87 Lucrari civile Utilaje si echipamente Euro Euro 1,212,70 Reabilitarea a 9 km retele de distributie Descriere scurta a Optiunii 2 Cantitate de apa produsa m³/an 408, ,29 Nicio masura adoptata (business as usual) Optiune a 1 Analiza financiara a optiunilor An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari Costuri Utilaje si Costuri Costuri Costuri civile de Total Echipamen Machine material Electricita Person intretiner te ry e te al e costuri Total Cost specific Cantitat e O&I apa produsa per m3 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3 1,212, ,820 9,33 94,804 11,13 19, , ,441 9,786 94,804 11, , , ,126 10,034 94,804 12, , , ,673 10,234 94,804 12, ,43 438, ,312 10,434 94,804 13, , , ,098 10,644 94,804 13,23 171,068 4, ,006 10,6 94,804 13, ,141 46, ,997 10,667 94,804 13, ,298 46, ,07 10,679 94,804 13, ,4 47, ,248 10,693 94,804 14,147 17,892 48, ,17 10,706 94,804 14, ,336 48, ,88 10,720 94,804 14, ,883 49, ,39 10,734 94,804 14, ,37 49, ,808 10,724 94,804 14, ,112 49, ,370 10,71 94,804 14, ,802 49, ,01 10,706 94,804 1,03 18,614 48, Master Plan Pagina -87 / 108

88 ,860 10,697 94,804 1, , 48, ,803 10,689 94,804 1, ,633 47, ,890 10,681 94,804 1, ,86 47, ,129 10,674 94,804 1, ,23 47, ,31 10,667 94,804 1, ,779 46, ,108 10,660 94,804 1, ,499 46, ,872 10,63 94,804 16, ,409 46, ,83 10,647 94,804 16,23 20,21 46, ,013 10,642 94,804 16, ,849 4, ,421 10,636 94,804 16,0 212,411 4, ,077 10,631 94,804 16, ,222 4, ,999 10,627 94,804 16, ,303 4, ,209 10,622 94,804 17, ,673 4, ,8 10,618 94,804 17, ,483 44, NPV % 1,212,70-2,783,69 0 6,902,77 4 3,996,44 0 Optiun ea 2 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari Costuri Utilaje si Costuri Costuri Costuri civile de Total Echipamen Machine material Electricita Person intretine te ry e te al re costuri Total Cantitate Cost specific O&I apa produsa per m3 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m ,849 1,413 94,804 18,61 199, , ,183 1,822 94,804 19, , , ,770 16,223 94,804 20, ,230 69, ,290 16,47 94,804 21,38 213, , ,13 16,870 94,804 22, , , ,421 17,209 94,804 23, , , Master Plan Pagina -88 / 108

89 ,389 17,228 94,804 24, , , ,680 17,247 94,804 2, , , ,32 17,266 94,804 26, , , ,3 9 17,288 94,804 27,17 242, , , ,310 94,804 28, , , , ,332 94,804 29,614 24, , , ,3 94,804 31, , , , ,339 94,804 32,22 268, , , ,324 94,804 34, , , , ,309 94,804 3, , , , ,29 94,804 37, ,47 740, , ,282 94,804 40,17 30, , , ,269 94,804 42,76 316, , , ,27 94,804 4, ,1 739, , ,246 94,804 48, , , , ,23 94,804 1,42 39, , ,4 3 17,224 94,804,06 376, , , ,21 94,804 9,047 39, , ,7 17,20 94,804 63, ,06 737, , ,197 94,804 68, ,6 736, Master Plan Pagina -89 / 108

90 ,0 0 17,189 94,804 73, , , , ,181 94,804 79, , , ,9 1 17,174 94,804 86,692 28,620 73, ,1 7 17,168 94,804 94,460 6,948 73, NPV % - - 4,272,8 8 11,160,4 32 4,272,8 8 Rezultate Valoare neta actualizata NPV (%) 3,996,440 4,272,88 Rezulta un raport NPV Economii costuri O&I / NPV Costuri de investitie de 1.23, ceea ce inseamna ca investitia este justificata. Reabilitare retele de distributie Harlau Se vor reabilita 4 km de retele de distributie din 28 km de retele existente (14.6%). Se estimeaza ca procentul pierderilor de apa va scadea in urma reabilitarii celor 4 km de retea de la 6.26% pana la 44.42%. Volumul de apa recuperat este de VARIATIA CERINTEI DE APA TIP Inaintea proiectului Dupa Proiect Cerinta Totala Consum Facturat NRW NRW % VARIATIA PIERDERILOR REALE Total Pierderi Reale Volum de apa recuperat din pierderi reale % Master Plan Pagina -90 / 108

91 Balanta apei cu proiect ANUL 2013 SIMULARE BALANTA APEI HARLAU - cu proiect Consum contorizat facturat Apa profitabila Consum autorizat facturat Consum necontorizat.8% facturat 0.00 Consum Autorizat Consum contorizat nefacturat Consum autorizat 0.00 nefacturat Volum de apa intrat in sistem Consum necontorizat nefacturat Pierderi Totale Apa neprofitabila Consum neautorizat % Pierderi aparente Erori de citire si manipulare a datelor Pierderi reale Pierderi inevitabile Pierderi recuperabile Balanta apei pentru sistemul existent se regasesc in capitolul 3 Prognoze. Master Plan Pagina -91 / 108

92 Analiza de optiuni Au fost comparate 2 optiuni si anume: 1. Optiunea 1 reabilitarea retelelor de distributie apa potabila 2. Optiunea 2 nicio investitie (optiunea business as usual) Costuri de investitie Euro Optiunea 1 Optiune a 2 434,000 - Descriere scurta a Optiunii 1 Lucrari civile Utilaje si echipamente Euro Euro 434,000 Reabilitarea a 4 km retele de distributie Descriere scurta a Optiunii 2 Cantitate de apa produsa m³/an 1,442 6,009 Nicio masura adoptata (business as usual) Analiza financiara a optiunilor Optiune a 1 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari Costuri Utilaje si Costuri Costuri Costuri civile de Total Echipamen Machine material Electricita Person intretiner te ry e te al e costuri 0 Total Cost specific Cantitat e O&I apa produsa per m3 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3 434, ,162 17,444 14,3 316,237 1, ,108 17,907 14, ,894 29, ,184 18,361 1, ,676 42, ,188 18,727 1, ,303 3, ,39 19,093 1,4 327,101 64, ,764 19,476 1, ,16 7, ,326 19,498 16, ,009 76, ,049 19,19 16, ,029 76, Master Plan Pagina -92 / 108

93 ,949 19,42 16,64 336,231 77, ,040 19,66 16, ,632 78, ,334 19,91 17, ,239 78, ,846 19,616 17,13 344,070 79, ,94 19,641 17, ,144 80, ,440 19,624 18,117 30,276 79, , 19,606 18,427 33,683 79, ,962 19,90 18,742 37,389 78, ,688 19,74 19, ,419 78, ,763 19,9 19,388 36,80 77, ,221 19,4 19, ,80 77, ,099 19,31 20,06 37,781 77, ,439 19,18 20, ,41 76, ,289 19,06 20, ,638 76, ,702 19,494 21, ,393 76, ,736 19,483 21, ,776 7, ,48 19,472 21, ,8 7, ,943 19,463 22, ,704 7, ,276 19,44 22,82 428,407 74, Master Plan Pagina -93 / 108

94 ,2 19,44 22, ,060 74, ,878 19,437 23,360 40,771 74, ,724 19,430 23,79 464,009 74, NPV % 434,000 -,413,18 8 8,712,08 9,847,18 8 Optiun ea 2 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari Costuri Utilaje si Costuri Costuri Costuri civile de Total Echipamen Machine material Electricita Person intretine te ry e te al re costuri 0 Total Cantitate Cost specific O&I apa produsa per m3 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m ,120 22,167 18, ,84 6, ,761 22,7 18, ,42 672, ,603 23,333 19, , , ,391 23,798 19, ,02 703, ,437 24,263 20,278 32, , ,831 24,70 20,880 36,6 731, ,182 24,777 21,49 39, , ,789 24,804 22, , , ,677 24,833 23,11 366, , ,872 24,864 24, ,8 734, Master Plan Pagina -94 / 108

95 ,397 24,896 2,026 37,414 73, ,280 24,928 26, , , ,7 24,960 27,347 38,99 737, ,049 24,937 28, , , , ,91 30, , , , ,894 31,782 40,218 73, , ,874 33,69 412,988 73, ,06 24,8 3,36 421,2 734, , ,837 37,70 430, , , ,820 40, , , ,29 24,803 42,739 42, , , ,787 4,67 46,66 732, , ,772 48, , , ,01 24,78 2,48 49, , ,3 24,74 6,419 12,61 731, , ,733 60,816 31, , , ,721 6,702 3, , , ,710 71,140 76, , ,3 9 24,700 77, ,33 729, Master Plan Pagina -9 / 108

96 , ,691 84, , , NPV % - - 6,144, ,071,0 83 6,144,9 08 Rezultatele analizei de optiuni Valoare neta actualizata NPV (%) Optiunea 1 Optiunea 2,847,188 6,144,908 Rezulta un raport NPV Economii costuri O&I / NPV Costuri de investitie de 1.69, ceea ce inseamna ca investitia este justificata. Reabilitare retele de distributie Pascani Se vor reabilita 3 km de retele de distributie din 96 km de retele existente (36%). Se estimeaza ca procentul pierderilor de apa va scadea in urma reabilitarii celor 3 km de retea de la 61.41% pana la 31.7%. Volumul de apa recuperat este de VARIATIA CERINTEI DE APA TIP Inaintea proiectului Dupa Proiect Cerinta Totala Consum Facturat NRW NRW % VARIATIA PIERDERILOR REALE Total Pierderi Reale Volum de apa recuperat din pierderi reale % Balanta apei cu proiect Master Plan Pagina -96 / 108

97 ANUL 2013 SIMULARE BALANTA APEI PASCANI - cu proiect Consum contorizat facturat Apa profitabila Consum autorizat facturat Consum necontorizat 68.30% facturat Consum Autorizat Consum contorizat nefacturat Consum autorizat 0.00 nefacturat Volum de apa intrat in sistem Consum necontorizat nefacturat Pierderi Totale Apa neprofitabila Consum neautorizat % Pierderi aparente Erori de citire si manipulare a datelor Pierderi reale Pierderi inevitabile Pierderi recuperabile Balanta apei pentru sistemul existent se regasesc in capitolul 3 Prognoze. Analiza de optiuni Au fost comparate 2 optiuni si anume: 1. Optiunea 1 reabilitarea retelelor de distributie apa potabila 2. Optiunea 2 nicio investitie (optiunea business as usual) Optiune a 1 Optiunea 2 Costuri de investitie Euro 3,061,0 0 - Descriere scurta a Optiunii 1 Master Plan Pagina -97 / 108

98 Lucrari civile Euro 3,061,0 0 Utilaje si echipamente Euro Cantitate de apa produsa m³/an 2,304,11 6 Analiza financiara a optiunilor Optiunea 1 4,078,112 Reabilitarea a 3 km retele de distributie Descriere scurta a Optiunii 2 Nicio masura adoptata (business as usual) An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari civile Utilaje si Costuri Costuri Costuri Costuri Total Total de s Echipamente Machinery materiale Electricitate Personal intretinere costuri Cantitate O&I apa produsa p Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 E ,061, , ,92 669,048 8, ,304 2,304, ,22 12, ,048 9,192 98,309 2,36, , , ,048 9, ,18 2,42, , , ,048 60,716 1,002,791 2,473, , , ,048 61,492 1,011,411 2,21, , , ,048 62,279 1,020,677 2,72, , ,02 669,048 63,076 1,024,920 2,7, , , ,048 63,883 1,029,488 2,78, , , ,048 64,700 1,034,414 2,81, , ,07 669,048 6,27 1,039,732 2,84, , , ,048 66,366 1,04,437 2,87, , ,88 669,048 67,21 1,01,4 2,91, ,92 138, ,048 68,074 1,08,110 2,94, ,11 137, ,048 68,94 1,064,41 2,92, ,36 137, ,048 69,827 1,071,202 2,89, , ,67 669,048 70,720 1,078,04 2,87, , ,64 669,048 71,62 1,086,39 2,8,11 Master Plan Pagina -98 / 108

99 ,78 137,48 669,048 72,41 1,094,806 2,83, , ,37 669,048 73,469 1,103,891 2,81, , , ,048 74,409 1,113,662 2,79, ,94 137, ,048 7,361 1,124,172 2,78, , , ,048 76,32 1,13,482 2,76, , , ,048 77,301 1,147,67 2,74, ,09 136, ,048 78,290 1,160,769 2,73, , , ,048 79,291 1,174,898 2,72, , , ,048 80,306 1,190,131 2,70, , , ,048 81,333 1,206,66 2,69, , ,66 669,048 82,373 1,224,310 2,68, , , ,048 83,427 1,243,482 2,67, , ,1 669,048 84,494 1,264,766 2,66,473 NPV % 3,061,00-16,319,484 38,944,87 19 Optiunea 2 An Investitie Costuri de operare si intretinere Lucrari civile Utilaje si Costuri Costuri Costuri Costuri de Total Total Echipamente Machinery materiale Electricitate Personal intretinere costuri Cantitate O&I apa produsa Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 E , , , ,442 1,212,868 4,078, , , ,048 10,10 1,231,204 4,186, , , , ,87 1,20,32 4,292, , , , ,4 1,268,86 4,378, , , , ,6 1,288,49 4,463, ,98 242, , ,933 1,310,200 4,3, , ,24 669, ,683 1,323,73 4,8, ,69 242, , ,844 1,338,378 4,63,233 Master Plan Pagina -99 / 108

100 , , , ,41 1,34,79 4,68, , , , ,39 1,372,87 4,74, , , , ,13 1,392,826 4,80, , , , ,339 1,414,783 4,8, , , ,048 13,11 1,438,934 4,91, , , , ,60 1,464,093 4,87, , , , ,90 1,491,830 4,83, , , , ,991 1,22,40 4,79, ,89 243, , ,99 1,6,111 4,76, ,92 243, , ,01 1,93,280 4,72, , , , ,162 1,634,28 4,69, , , , ,60 1,679,1 4,66, , , , ,30 1,729, 4,63, , ,62 669,048 2,692 1,784,839 4,60, , , , ,766 1,846,020 4,7, , , , ,780 1,913,793 4,4, , , ,048 31,96 1,988,9 4,2, , , , ,89 2,072,406 4,0, , , , ,93 2,16,178 4,47, , , , ,404 2,268,44 4,4, ,040, , , ,337 2,383,0 4,44, ,133, , , ,248 2,1,601 4,42,463 NPV % ,001,692 68,928, Rezultatele analizei de optiuni Valoare neta actualizata NPV (%) Optiunea 1 Optiunea 2 19,380,984 23,001,692 Rezulta un raport NPV Economii costuri O&I / NPV Costuri de investitie de 2.18, ceea ce inseamna ca investitia este justificata. Reabilitare aductiune Timisesti Master Plan Pagina -100 / 108

101 Cele 2 aductiuni existente au lungimea de 104 km, prima fiind construita in anul 1911 si a doua in anul 197. Prin acest proiect se propune reabilitare a 29 km din aductiunea Timisesti, ceea ce reprezinta 14% din totalul conductelor de aductiune. Desi economiile produse prin reducerea pierderilor de apa de aductiune, nu vor acoperi costurile de investitie, aceasta este cea mai importanta investitie ce trebuie implementata. Sursa Timisesti va deservi o populatie de peste mii locuitori si lucrarile de reabilitare sunt absolut necesare pentru functionarea in siguranta a aductiunii Timisesti. O analiza mai detaliata privind impactului reabilitarii aductiunii asupra costurilor de operare, precum si a cantitatii de apa recuperata se va face la nivelul Studiului de Fezabilitate. Master Plan Pagina -101 / 108

102 .4. IMPACTUL MASURILOR DE REABILITARE A RETELELOR DE CANALIZARE Costurile de investitie pentru reabilitarea conductelor de canalizare sunt, in general, mai mari fata de economiile obtinute prin reducerea infiltratiilor in sistemul de canalizare. Principalele efecte ale reabilitarii conductelor de canalizare sunt: - Cresterea capacitatii de transport a retelei, prin refacerea sectiunilor cu probleme; - Eliminarea sectiunilor cu tendinta de blocare (tuburi sparte, tronsoane cu contrapanta, etc.); - Controlul calităţii apei evacuate de la utilizatorii; - Cresterea gradului de confort in localitate prin siguranta sporita de functionare a retelei de canalizare; - Asigurarea unei stabilitati mai mari in functionarea statiei de epurare prin reducerea exfiltratiilor din tuburile retelei; - Reducerea depunerilor pe colectoare si evitarea mirosurilor neplacute Reabilitare sistem de canalizare Iasi Estimarea volumului de infiltratii in Sistemul de Canalizare IASI Indicator UM Valoare Populatie totala loc Volumul de apa potabila intrat in sistem Volumul de apa uzata influent in SE Pierderi reale totale (cf. balanta apei) Populatie conectata apa loc Populatie conectata canal loc Debit specific total l/om zi 230 Lungime colectoare propuse pentru reabilitare km 20 Lungime colectoare reabilitate km 28 Lungimea colectoare existente km 380 Lungimea totala a sistemului de canalizare km 428 Volum de apa potabila facturata Volumul de apa potabila intrata in sistemul de canalizare (casnic + noncasnic) Volumul de apa uzata facturata (casnic+noncasnic) Volumul de apa uzata pluviala facturata Volum de infiltratii estimat - Aflux precipitatii Volum de infiltratii subterane datorate acviferului Volum de infiltratii subterane datorate pierderilor fizice din reteaua de distributie apa potabila Volumul de infiltratii anual estimat Volum de apa uzata intrat in sistemul de canalizare prin intermediul racordurilor ilegale 4903 Master Plan Pagina -102 / 108

103 Rata de infiltratii in Sistemul de Colectare IASI [l/min/imbinare] Zona de colectare 1 - colectoare existente reabilitate Lungimea colectoarelor km 28 Lungimea tronsoanelor m Numar de imbinari buc. 629 Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/min/imbinare 0.23 Zona de colectare 2 - colectoare existente Lungimea colectoarelor km 380 Lungimea tronsoanelor m Numar de imbinari buc Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/min/imbinare 0.31 Zona de colectare 3 - colectoare propuse pentru reabilitare Lungimea colectoarelor km 20 Lungimea tronsoanelor m Numar de imbinari buc Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/min/imbinare 1.33 Rata de infiltratii in Sistemul de Colectare IASI [l/zi/km/mm-diam] Zona de colectare 1 - colectoare existente reabilitate Lungimea colectoarelor km 28 Diametrul mediu al colectoarelor mm 00 Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/zi/km/mm-diam 132. Zona de colectare 2 - colectoare existente Lungimea colectoarelor km 380 Diametrul mediu al colectoarelor mm 00 Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/zi/km/mm-diam Zona de colectare 3 - colectoare propuse pentru reabilitare Lungimea colectoarelor km 20 Diametrul mediu al colectoarelor mm 00 Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/zi/km/mm-diam Impactul masurilor de reabilitare asupra volumului de apa anual infiltrat Lungimea colectoarelor reabilitate km 20 Lungimea colectoarelor extindere km 2 Volumul de infiltratii in zona propusa spre reabilitare Diametrul mediu al colectoarelor reabilitate/extindere mm 00 Rata de infiltratii existenta l/zi/km/mm-diam 766 Rata de infiltratii - indicator de referinta l/zi/km/mm-diam 80 Volumul de infiltratii anual estimat in urma reabilitarii colectoarelor Volumul infiltratiilor in zona de extindere Volumul de infiltratii estimat care nu intra in sistemul de colectare Master Plan Pagina -103 / 108

104 .4.2. Reabilitare sistem de canalizare Pascani Estimarea volumului de infiltratii in Sistemul de Canalizare PASCANI Indicator UM Valoare Populatie totala loc Volumul de apa potabila intrat in sistem Volumul de apa uzata influent in SE Pierderi reale totale (cf. balanta apei) Populatie conectata apa loc Populatie conectata canal loc Debit specific total l/om zi 207 Lungime colectoare propuse pentru reabilitare km.07 Lungime colectoare reabilitate km.98 Lungimea colectoare existente km 76 Lungimea totala a sistemului de canalizare km 87. Volum de apa potabila facturata Volumul de apa potabila intrata in sistemul de canalizare (casnic + noncasnic) Volumul de apa uzata facturata (casnic+noncasnic) Volumul de apa uzata pluviala facturata Volum de infiltratii estimat - Aflux precipitatii 8868 Volum de infiltratii subterane datorate acviferului Volum de infiltratii subterane datorate pierderilor fizice din reteaua de distributie apa potabila 9106 Volumul de infiltratii anual estimat Volum de apa uzata intrat in sistemul de canalizare prin intermediul racordurilor ilegale Master Plan Pagina -104 / 108

105 Rata de infiltratii in Sistemul de Colectare PASCANI [l/min/imbinare] Zona de colectare 1 - colectoare existente reabilitate Lungimea colectoarelor km 6 Lungimea tronsoanelor m 6 Numar de imbinari buc. 997 Volumul de infiltratii anual estimat 238 Rata de infiltratii l/min/imbinare 0.1 Zona de colectare 2 - colectoare existente Lungimea colectoarelor km 76 Lungimea tronsoanelor m 6 Numar de imbinari buc Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/min/imbinare 0.14 Zona de colectare 3 - colectoare propuse pentru reabilitare Lungimea colectoarelor km Lungimea tronsoanelor m 6 Numar de imbinari buc. 84 Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/min/imbinare 0.43 Rata de infiltratii in Sistemul de Colectare PASCANI [l/zi/km/mm-diam] Zona de colectare 1 - colectoare existente reabilitate Lungimea colectoarelor km 6 Diametrul mediu al colectoarelor mm 400 Volumul de infiltratii anual estimat 238 Rata de infiltratii l/zi/km/mm-diam 60.0 Zona de colectare 2 - colectoare existente Lungimea colectoarelor km 76 Diametrul mediu al colectoarelor mm 400 Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/zi/km/mm-diam 84.0 Zona de colectare 3 - colectoare propuse pentru reabilitare Lungimea colectoarelor km Diametrul mediu al colectoarelor mm 400 Volumul de infiltratii anual estimat Rata de infiltratii l/zi/km/mm-diam 29.8 Impactul masurilor de reabilitare asupra volumului de apa anual infiltrat Lungimea colectoarelor reabilitate km Lungimea colectoarelor extindere km 18 Volumul de infiltratii in zona propusa spre reabilitare Diametrul mediu al colectoarelor reabilitate/extindere mm 400 Rata de infiltratii existenta l/zi/km/mm-diam 260 Rata de infiltratii - indicator de referinta l/zi/km/mm-diam 80 Volumul de infiltratii anual estimat in urma reabilitarii colectoarelor 9218 Volumul infiltratiilor in zona de extindere Volumul de infiltratii estimat care nu intra in sistemul de colectare Master Plan Pagina -10 / 108

106 .4.3. Reabilitare sistem de canalizare Targu Frumos Estimarea volumului de infiltratii in Sistemul de Canalizare TARGU FRUMOS Indicator UM Valoare Populatie totala loc Volumul de apa potabila intrat in sistem Volumul de apa uzata influent in SE 6324 Pierderi reale totale (cf. balanta apei) Populatie conectata apa loc Populatie conectata canal loc. 63 Debit specific total l/om zi 191 Lungime colectoare propuse pentru reabilitare km 0.3 Lungime colectoare reabilitate 0.7 Lungimea colectoare existente km 21 Lungimea totala a sistemului de canalizare km 22 Volum de apa potabila facturata 6834 Volumul de apa potabila intrata in sistemul de canalizare (casnic + noncasnic) Volumul de apa uzata facturata (casnic+noncasnic) Volumul de apa uzata pluviala facturata Volum de infiltratii estimat - Aflux precipitatii Volum de infiltratii subterane datorate acviferului 461 Volum de infiltratii subterane datorate pierderilor fizice din reteaua de distributie apa potabila Volumul de infiltratii anual estimat Volum de apa uzata intrat in sistemul de canalizare prin intermediul racordurilor ilegale 7973 Master Plan Pagina -106 / 108