VENITURILE, CHELTUIELILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI POPULATION INCOME, EXPENDITURE AND CONSUMPTION. Tabele: Tables: Pagina Page

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "VENITURILE, CHELTUIELILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI POPULATION INCOME, EXPENDITURE AND CONSUMPTION. Tabele: Tables: Pagina Page"

Transcriere

1 VENITURILE, CHELTUIELILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI Tabele: POPULATION INCOME, EXPENDITURE AND CONSUMPTION Tables: Pagina Page 4.1 Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe sexe Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării Cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodării Average net nominal monthly earnings, by sex Average net nominal monthly earnings, by activity of national economy at level of CANE section Total income of main household categories Total expenditure of main household categories Precizări metodologice: Cercetarea statistică a bugetelor de familie permite colectarea informaţiilor privind componenţa gospodăriilor, veniturile, cheltuielile şi consumul acestora şi alte aspecte ale nivelului de trai al populaţiei. Includerea unei gospodării într-o anumită categorie socio-economică s-a realizat pe baza statutului ocupaţional principal al capului gospodăriei. Veniturile totale cuprind: - veniturile băneşti pe surse de provenienţă (salarii, venituri din activităţi pe cont propriu, vânzări, ajutoare de şomaj, pensii, alocaţii pentru copii, burse şi alte prestaţii de protecţie socială, venituri din proprietăţi etc); - contravaloarea prestaţiilor (mărfuri şi servicii) gratuite sau cu reducere de preţ, evaluată la preţul de vânzare al unităţii ofertante; - contravaloarea de produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii (producţie, stoc etc.), determinată pe baza preţurilor medii lunare ale produselor respective. Câştigul salarial nominal net se calculează scăzând din sumele brute aferente câştigului salarial nominal brut următoarele elemente: - impozitul aferent; - contribuţia salariaţilor la bugetul asigurǎrilor pentru şomaj; - contribuţia individualǎ de asigurǎri sociale de stat; - contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate. Methodological notes: Family budgets survey allows to collect information on households composition, income, expenditure and consumption and other aspects of population living standard. A household was included in a certain socioeconomic category based on the main occupational status of the household reference person. Total income includes: - money income by origin sources (salaries, income from own-account, sales, unemployment benefits, pensions, children allowances, scholarships and other allowances of social protection, income from properties a.s.o.); - equivalent value of free or lower cost provisions (sales and services), estimated at selling price of offerer; - equivalent value of consumption of food and non-food products (production, stock a.s.o.), determined based on monthly average prices of respective products. The net nominal earnings is calculated by subtracting from gross amounts related to gross nominal earning the following elements: - afferent tax; - employees contribution to unemployment insurance budget; - individual contribution to state social insurance; - employees contribution to health insurance. Câştigul salarial mediu lunar net reprezintă raportul dintre sumele nete plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi numărul mediu al salariaţilor, respectiv numărul de luni ale 89 The monthly net average earnings is the ratio between net amounts paid to employees by the economic operators in the reference month, irrespective of the period they are due, and the average number of employees, respectively the

2 perioadei de referinţă. Numărul mediu al salariaţilor se defineşte conform precizărilor de la Capitolul 3 - F orţa de muncă. Cheltuielile totale cuprind: - cheltuielile băneşti, indiferent de destinaţie (consum, impozite şi plăţi obligatorii, cumpărări de animale şi păsări, imobile şi terenuri, alte cheltuieli de investiţii etc.), inclusiv contravaloarea prestaţiilor (mărfuri şi servicii) gratuite sau cu reducere de preţ, evaluată la preţul de vânzare al unităţii ofertante. - contravaloarea de produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii producţie, stoc etc.) determinată pe baza preţurilor medii lunare ale produselor respective number of months of the reference period.the average number of employees is defined as specified in Chapter 3 - Labour market. Total expenditure include: - money expenditure, irrespective of their destination (consumption, taxes and compulsory payments, purchases of animals and poultry, real estate and lands, other investment expenditure a. s. o.), including equivalent value of free or at lower prices provisions (goods and services), evaluated at selling price of offering unit; - equivalent value of consumption of food and non food products from own resources (production, stock a.s.o.), determined based on monthly average prices of respective products 90

3 4.1 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE SEXE AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY SEX Regiunea Bucureşti - Bucharest - Region Municipiul Bucureşti Bucharest Municipality Judeţul County 2014 Total Total Bărbaţi Men Femei Women 2015 Total Total Bărbaţi Men Femei Women 2016 Total Total Bărbaţi Men Femei Women 2017 Total Total Bărbaţi Men Femei Women Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă. Source: Labour cost survey. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN ANUL 2017 AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 2017 CAEN REV. 2/ CANE REV.2 - lei/salariat lei/employee - Sănătate şi asistenţă socială/health and social assistance Învăţământ/Education Administraţie publică şi apărare; asigurari sociale din sistemul public/public administration and defence; social insurance of public sector Intermedieri financiare si asigurari/financial intermediations and insurance Transport si depozitare/transport and storage Comerţ cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor/wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Jud. Mun. Bucureşti Regiunea Bucureşti- Construcţii/Construction Industrie/Industry

4 4.2 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN Rev.2, TOTAL SALARIAŢI AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE Rev.2 SECTION, TOTAL EMPLOYEES Regiunea Bucureşti - Ilfiv Bucharest - Region Municipiul Bucureşti Bucharest Municipality Judeţul County 2014 Total economie Economy total din care : Agricultură, silvicultură şi pescuit Agriculture, forestry and fishing Industrie Industry - Industrie extractivă Mining and quarrying - Industrie prelucrătoare Manufacturing - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Construcţii Construction Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply - Water supply; sewerage; waste management and decontamination Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport şi depozitare Transport and storage Hoteluri şi restaurante Hotels and restaurants Informaţii şi comunicaţii Information and communication Intermedieri financiare şi asigurări Financial intermediations and insurance Tranzacţii imobiliare Real estate Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Professional, scientific and technical Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport Administrative and support service Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public Public administration and defence; compulsory social security Invăţământ Education Sănătate şi asistenţă socială Human health and social work Activităţi de spectacole, culturale şi recreative Arts, entertainment and recreation Alte activităţi de servicii Other service exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.) excluding armed forcs and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service, a.s.o.) Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă. Source: Labour cost survey. Notă: Indicatorii cărora le corespund un număr mediu al salariaţilor mai mic de 100 persoane, prezintă un grad de fiabilitate mai redus din cauza numărului de cazuri observate. Note: The indicators corresponding to an average number of employees less than 100 persons, have a low degree of reliability due to number of observed cases. 92

5 4.2 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN Rev.2, TOTAL SALARIAŢI- continuare AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE Rev.2 SECTION, TOTAL EMPLOYEES- continued Regiunea Bucureşti - Ilfiv Bucharest - Region Municipiul Bucureşti Bucharest Municipality Judeţul County 2015 Total economie Economy total din care : Agricultură, silvicultură şi pescuit Agriculture, forestry and fishing Industrie Industry - Industrie extractivă Mining and quarrying - Industrie prelucrătoare Manufacturing - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Construcţii Construction Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply - Water supply; sewerage; waste management and decontamination Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport şi depozitare Transport and storage Hoteluri şi restaurante Hotels and restaurants Informaţii şi comunicaţii Information and communication Intermedieri financiare şi asigurări Financial intermediations and insurance Tranzacţii imobiliare Real estate Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Professional, scientific and technical Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport Administrative and support service Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public Public administration and defence; compulsory social security Invăţământ Education Sănătate şi asistenţă socială Human health and social work Activităţi de spectacole, culturale şi recreative Arts, entertainment and recreation Alte activităţi de servicii Other service exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.) excluding armed forcs and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service, a.s.o..) Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă. Source: Labour cost survey. Notă: Indicatorii cărora le corespund un număr mediu al salariaţilor mai mic de 100 persoane, prezintă un grad de fiabilitate mai redus din cauza numărului de cazuri observate. Note: The indicators corresponding to an average number of employees less than 100 persons, have a low degree of reliability due to number of observed cases. 93

6 4.2 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN Rev.2, TOTAL SALARIAŢI- continuare AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE Rev.2 SECTION, TOTAL EMPLOYEES- continued Regiunea Bucureşti - Ilfiv Bucharest - Region Municipiul Bucureşti Bucharest Municipality Judeţul County 2016 Total economie Economy total din care : Agricultură, silvicultură şi pescuit Agriculture, forestry and fishing Industrie Industry - Industrie extractivă Mining and quarrying - Industrie prelucrătoare Manufacturing - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Construcţii Construction Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply - Water supply; sewerage; waste management and decontamination Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport şi depozitare Transport and storage Hoteluri şi restaurante Hotels and restaurants Informaţii şi comunicaţii Information and communication Intermedieri financiare şi asigurări Financial intermediations and insurance Tranzacţii imobiliare Real estate Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Professional, scientific and technical Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public Administrative and support service Public administration and defence; compulsory social security Invăţământ Education Sănătate şi asistenţă socială Human health and social work Activităţi de spectacole, culturale şi recreative Arts, entertainment and recreation Alte activităţi de servicii Other service exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.) excluding armed forcs and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service, a.s.o..) Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă. Source: Labour cost survey. Notă: Indicatorii cărora le corespund un număr mediu al salariaţilor mai mic de 100 persoane, prezintă un grad de fiabilitate mai redus din cauza numărului de cazuri observate. Note: The indicators corresponding to an average number of employees less than 100 persons, have a low degree of reliability due to number of observed cases. 94

7 4.2 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN Rev.2, TOTAL SALARIAŢI- continuare AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE Rev.2 SECTION, TOTAL EMPLOYEES- continued Regiunea Bucureşti - Ilfiv Bucharest - Region Municipiul Bucureşti Bucharest Municipality Judeţul County 2017 Total economie Economy total din care : Agricultură, silvicultură şi pescuit Agriculture, forestry and fishing Industrie Industry - Industrie extractivă Mining and quarrying - Industrie prelucrătoare Manufacturing - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Construcţii Construction Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply - Water supply; sewerage; waste management and decontamination Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport şi depozitare Transport and storage Hoteluri şi restaurante Hotels and restaurants Informaţii şi comunicaţii Information and communication Intermedieri financiare şi asigurări Financial intermediations and insurance Tranzacţii imobiliare Real estate Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Professional, scientific and technical Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport Administrative and support service Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public Public administration and defence; compulsory social security Invăţământ Education Sănătate şi asistenţă socială Human health and social work Activităţi de spectacole, culturale şi recreative Arts, entertainment and recreation Alte activităţi de servicii Other service exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.) excluding armed forcs and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service, a.s.o..) Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă. Source: Labour cost survey. Notă: Indicatorii cărora le corespund un număr mediu al salariaţilor mai mic de 100 persoane, prezintă un grad de fiabilitate mai redus din cauza numărului de cazuri observate. Note: The indicators corresponding to an average number of employees less than 100 persons, have a low degree of reliability due to number of observed cases. 95

8 4.3 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI - ILFOV TOTAL INCOME OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN BUCHAREST ILFOV REGION Total Salariaţi Employees Gospodării de: / Households of: Agricultori Şomeri Unem- Farmers ployed 96 Pensionari Pensioners 2014 Venituri totale 1343, ,44 371,96 761, ,63 Total income Venituri băneşti 95,6 96,6 52,5 93,5 93,6 Money income din care: -Salarii brute şi alte drepturi salariale 70,0 89,9-62,2 30,0 - Gross salaries and other salary rights din agricultură 51,5-0,1 - Income from agriculture din activităţi neagricole independente 2,4 0,4-1,9 0,7 - Income from nonagricultural independent din prestaţii sociale 19,5 3,8 1,0 12,7 60,9 -Income from social provisions - Venituri din proprietate 0,3 0, ,1 - Property income veniturilor în natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale 1,2 0,7-1,2 2,6 of income in kind obtained by employees and receivers of social provisions din resurse proprii 3,2 2,7 47,5 5,3 3,8 of consumption 2015 Venituri totale 1437, ,23 978,21 689, ,43 Total income Venituri băneşti 95,9 96,7 76,1 93,4 94,3 Money income din care: -Salarii brute şi alte drepturi salariale 72,3 90,5-49,5 35,2 - Gross salaries and other salary rights din agricultură 0,1 0,1 60,2 - - Income from agriculture din activităţi neagricole independente 1,8 0,5 6,3 2,3 0,8 - Income from nonagricultural independent din prestaţii sociale 19,1 4,5 9,6 11,7 57,0 -Income from social provisions - Venituri din proprietate 0,2-1,1 0,2 - Property income veniturilor în natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale 1,0 0,6-1,1 2,0 of income in kind obtained by employees and receivers of social provisions din resurse proprii 3,1 2,7 23,9 5,5 3,7 of consumption *) sub 0,05 % / under 0,05 % Notă: Incepând cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente şi nu sunt comparabile cu seriile de date publicate pentru perioadele precedente. Note: Starting with 2014, the data have been estimated based on usually resident population and they are not comparable to the series published for the previous periods.

9 4.3 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV - continuare TOTAL INCOME OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN BUCHAREST ILFOV REGION continued Total Salariaţi Employees Gospodării de: / Households of: Agricultori Şomeri Unem- Farmers ployed 97 Pensionari Pensioners 2016 Venituri totale 1617, , ,96 831, ,13 Total income Venituri băneşti 96,4 97,2 85,7 94,1 94,3 Money income din care: -Salarii brute şi alte drepturi salariale 73,2 91,2-61,3 33,7 - Gross salaries and other salary rights din agricultură - 83,7 0,1 - Income from agriculture din activităţi neagricole independente 3,0 0,3-2,5 1,3 - Income from nonagricultural independent din prestaţii sociale 17,7 4,4 2,0 9,9 57,8 -Income from social provisions - Venituri din proprietate 0,3 0,2-0,8 0,1 - Property income veniturilor în natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale 1,0 0,6-0,8 2,3 of income in kind obtained by employees and receivers of social provisions din resurse proprii 2,6 2,2 14,3 5,1 3,4 of consumption 2017 Venituri totale 1886, ,09 587,34 900, ,18 Total income Venituri băneşti 96,1 97,3 88,1 94,4 93,0 Money income din care: -Salarii brute şi alte drepturi salariale 74,3 90,7 54,0 53,0 34,5 - Gross salaries and other salary rights din agricultură 25,1 - - Income from agriculture din activităţi neagricole independente 1,4 0,4-3,3 0,8 - Income from nonagricultural independent din prestaţii sociale 18,3 5,2 9,0 18,7 55,7 -Income from social provisions - Venituri din proprietate - - 0,1 - Property income veniturilor în natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale 1,5 0,7-1,5 3,6 of income in kind obtained by employees and receivers of social provisions din resurse proprii 2,4 2,0 11,9 4,1 3,4 of consumption *) sub 0,05 % / under 0,05 % Notă: Incepând cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente şi nu sunt comparabile cu seriile de date publicate pentru perioadele precedente. Note: Starting with 2014, the data have been estimated based on usually resident population and they are not comparable to the series published for the previous periods.

10 4.4 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV TOTAL EXPEDITURE OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN BUCHAREST ILFOV REGION Total Salariaţi Employees Gospodării de: / Households of: Agricultori Şomeri Unem- Farmers ployed Pensionari Pensioners 2014 Cheltuieli totale 1142, ,92 720,12 700,27 914,61 Total expenditure Cheltuieli băneşti 96,2 96,8 75,5 94,2 95,5 Money expenditure din care, pentru: of which, for: -cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,5 21,3 20,5 25,8 27,9 -purchasing of consumed food and beverages -cumpărarea de mărfuri nealimentare 20,9 19,7 30,2 20,8 23,8 -purchasing of non-food goods -plata serviciilor 25,0 23,7 23,4 26,4 27,0 -payment of services -cheltuieli pentru investiţii 0,7 0,8-0,7 0,6 -expenditure for investment -cheltuieli de producţie - - -production expenditure -impozite, contribuţii, -taxes, contributions, dues, cotizaţii, taxe 24,2 29,9-19,0 13,5 din resurse proprii 3,8 3,2 24,5 5,8 4,5 fees consumption 2015 Cheltuieli totale 1182, ,40 937,73 708,32 971,43 Total expenditure Cheltuieli băneşti 96,2 96,7 75,1 94,6 95,4 Money expenditure din care, pentru: of which, for: -cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,0 20,9 29,1 29,0 27,2 -purchasing of consumed food and beverages -cumpărarea de mărfuri nealimentare 20,9 20,0 13,4 19,6 23,2 -purchasing of non-food goods -plata serviciilor 24,3 22,8 18,2 31,0 26,2 -payment of services -cheltuieli pentru investiţii 0,1 0, ,2 -expenditure for investment -cheltuieli de producţie - 8, production expenditure -impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 25,9 31,3 5,8 14,0 16,0 din resurse proprii 3,8 3,3 24,9 5,4 4,6 -taxes, contributions, dues, fees consumption *) sub 0,05 % / under 0,05 % Notă: Începând cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente şi nu sunt comparabile cu seriile de date publicate pentru perioadele precedente. Note: Starting with 2014, the data have been estimated based on usually resident population and they are not comparable to the series published for the previous periods. 98

11 4.4 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV - continuare TOTAL EXPEDITURE OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN BUCHAREST ILFOV REGION continued Total Salariaţi Employees Gospodării de: / Households of: Agricultori Şomeri Unem- Farmers ployed Pensionari Pensioners 2016 Cheltuieli totale 1304, , ,53 736, ,56 Total expenditure Cheltuieli băneşti 96,7 97,2 83,7 94,3 95,7 Money expenditure din care, pentru: of which, for: -cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 21,2 19,1 24,7 27,8 25,3 -purchasing of consumed food and beverages -cumpărarea de mărfuri nealimentare 21,9 21,0 44,7 22,1 24,2 -purchasing of non-food goods -plata serviciilor 24,3 22,8 7,1 22,7 26,7 -payment of services -cheltuieli pentru investiţii 0,2 0, ,1 -expenditure for investment -cheltuieli de producţie - - -production expenditure -impozite, contribuţii, -taxes, contributions, dues, cotizaţii, taxe 26,9 32,3-20,1 15,8 din resurse proprii 3,3 2,8 16,3 5,7 4,3 fees consumption 2017 Cheltuieli totale 1491, ,85 579,91 781, ,19 Total expenditure Cheltuieli băneşti 97,0 97,5 87,9 95,3 95,6 Money expenditure din care, pentru: of which, for: -cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 20,8 19,0 30,2 27,9 25,2 -purchasing of consumed food and beverages -cumpărarea de mărfuri nealimentare 24,2 22,9 23,0 21,9 27,7 -purchasing of non-food goods -plata serviciilor 21,7 20,2 19,4 24,6 24,9 -payment of services -cheltuieli pentru investiţii 0,1 0, expenditure for investment -cheltuieli de producţie - - -production expenditure -impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 27,5 33,1 14,5 18,4 14,0 din resurse proprii 3,0 2,5 12,1 4,7 4,4 -taxes, contributions, dues, fees consumption *) sub 0,05 % / under 0,05 % Notă: Începând cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente şi nu sunt comparabile cu seriile de date publicate pentru perioadele precedente. Note: Starting with 2014, the data have been estimated based on usually resident population and they are not comparable to the series published for the previous periods. 99

12 EVOLUŢIA PONDERII VENITURILOR BĂNEŞTI ŞI SALARIALE ÎN VENITURI TOTALE RATIO EVOLUTION OF THE MONEY AND SALARIES INCOME IN TOTAL INCOME % Venituri băneşti/money incomes Salarii brute şi alte drepturi salariale/gross salaries and other salary rights EVOLUŢIA PONDERII CONTRAVALORII CONSUMULUI DE PRODUSE AGRICOLE DIN RESURSE PROPRII (VENITURI) ÎN VENITURI TOTALE RATIO EVOLUTION OF THE EQUIVALENT VALUE OF CONSUMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FROM OWN RESOURCES (INCOME) IN TOTAL INCOME % EVOLUŢIA PONDERII CHELTUIELILOR BĂNEŞTI TOTALE ŞI A CELOR PENTRU CUMPĂRAREA DE ALIMENTE ŞI BĂUTURI CONSUMATE ÎN CHELTUIELI TOTALE RATIO EVOLUTION OF THE TOTAL MONEY EXPEDITURE AND THOSE FOR PURCHASING OF CONSUMED FOOD AND BEVERAGES IN TOTAL EXPENDITURE % Cheltuieli băneşti/money expenditure Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate/purchasing of consumed food and beverages EVOLUŢIA PONDERII CONTRAVALORII CONSUMULUI DE PRODUSE AGRICOLE DIN RESURSE PROPRII (CHELTUIELI) ÎN CHELTUIELI TOTALE RATIO EVOLUTION OF THE EQUIVALENT VALUE OF CONSUMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FROM OWN RESOURCES (EXPENDITURE) IN TOTAL EXPENDITURE %