GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA"

Transcriere

1 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE nr. din 2020 Chișinău Cu privire la legitimațiile de veterani ai organelor afacerilor interne În temeiul art. 5 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr , art. 392), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă: 1) Regulamentul cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran al organelor afacerilor interne și de eliberare a legitimațiilor de veterani ai organelor afacerilor interne, conform anexei nr. 1; 2) Modelul legitimației de veteran al organelor afacerilor interne, conform anexei nr Instituția publică Agenția Servicii Publice va asigura confecționarea legitimațiilor de veterani ai organelor afacerilor interne. 3. Ministerul Afacerilor Interne va asigura: 1) controlul asupra corectitudinii eliberării, schimbului, evidenței şi păstrării legitimațiilor de veterani ai organelor afacerilor interne; 2) achitarea serviciilor de confecționare a legitimațiilor de veterani ai organelor afacerilor interne din contul bugetului de stat, în limitele mijloacelor financiare aprobate. 4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

2 5. Prezenta hotărâre se pune în aplicare începând cu 1 ianuarie Prim-ministru ION CHICU Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanțelor Ministrul afacerilor interne Serghei PUȘCUȚA Pavel Voicu

3 4 Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. REGULAMENT cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran al organelor afacerilor interne și de eliberare a legitimațiilor de veterani ai organelor afacerilor interne Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentul Regulament stabilește modul de recunoaștere și atribuire a statutului de veteran, precum și condițiile de eliberare, înmânare, evidență, păstrare, retragere şi nimicire a legitimațiilor de veterani ai organelor afacerilor interne. 2. Legitimația de veteran al organelor afacerilor interne (în continuare legitimație) este documentul care confirmă statutul juridic al veteranului organelor afacerilor interne ce au fost decorat cu ordine şi medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. sau de distincții departamentale şi care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vârstă în conformitate cu legislația, precum şi persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. 3. Legitimația reprezintă o cartelă laminată bilateral, cu dimensiunile 85,6 mm x 54,0 mm, imprimată color. 4. Legitimația conține următoarele elemente și informații: 1) recto: a) în partea superioară: - imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova; - inscripția MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA ; - imaginea Stemei Ministerului Afacerilor Interne; b) în partea de mijloc: - fotografia titularului; - elementul de protecție ștanțare la cald cu folie aurie Stema de Stat a Republicii Moldova ; - inscripția LEGITIMAŢIE ; - numărul documentului;

4 - numele titularului; - prenumele titularului; - data nașterii titularului; c) în partea inferioară: - inscripția VETERAN AL ORGANELOR AFACERILOR INTERNE ; 2) verso: a) în partea de mijloc: - textul Titularul legitimației deține statutul de veteran al organelor afacerilor interne și beneficiază de dreptul la protecție socială stabilită de legislație ; b) în partea inferioară: - data eliberării; - textul Valabilă pe termen nelimitat. 5. Termenul de valabilitate al legitimației este nelimitat. Capitolul II ATRIBUIREA STATUTULUI DE VETERAN AL ORGANELOR AFACERILOR INTERNE 6. Veteran al organelor afacerilor interne se consideră persoana care beneficiază de acest drept, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani. 7. Statutul de veteran al organelor afacerilor interne nu se conferă persoanelor cărora, în modul stabilit de legislație, le-au fost retrase distincțiile departamentale, ordinele şi medaliile sau titlurile onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. Capitolul III MODUL DE ELIBERARE, ÎNMÂNARE, EVIDENȚĂ, PĂSTRARE, RETRAGERE ŞI NIMICIRE A LEGITIMAȚIILOR 8. Legitimația se eliberează în baza cererii personale a solicitantului depuse la autoritățile administrative şi instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de unde au fost încetate raporturile de serviciu. 9. La cerere se anexează: 1) copia buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; 2) copia legitimației/carnetului de pensionar; 3) extrasul din ordinul de încetare a raportului de serviciu; 4) certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (după caz); 5

5 5) copiile brevetelor/legitimațiilor privind decorarea cu ordine şi medalii sau titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. ori distincții departamentale. 10. Cererea şi documentele anexate se remite Ministerului Afacerilor Interne pentru examinare şi emitere ulterioară a deciziei asupra eliberării legitimației. 11. În baza listelor prezentate de către autoritățile administrative şi instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, se expediază Instituției publice Agenția Servicii Publice, conform contractului încheiat, cererea pentru confecționarea legitimațiilor. 12. Instituția publică Agenția Servicii Publice transmite legitimaţiile confecţionate reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne și, ulterior, acestea sunt remise autorităților administrative şi instituțiilor din subordinea acestuia pentru efectuarea înscrierilor necesare în registrele de evidență 13. Evidența legitimațiilor se ține de către autoritățile administrative şi instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în registre speciale, numerotate şi sigilate, în corespundere cu prevederile actelor normative în domeniu. 14. Înscrierile în registrele de evidență se efectuează de către specialiștii responsabili de eliberarea şi înmânarea legitimațiilor, indicându-se (fără abrevieri) numele, prenumele, patronimicul, adresa de domiciliu sau reședința temporară, seria şi numărul buletinului de identitate al titularului, numărul legitimației, data eliberării, numele persoanei care a înmânat legitimația şi semnătura titularului. 15. Până la înmânare, legitimațiile se păstrează în seifuri sau dulapuri metalice special amenajate, conform cerințelor de păstrare a blanchetelor de evidență strictă. 16. Legitimațiile se înmânează în cadrul ceremoniilor festive organizate de către autoritățile administrative şi instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în coordonare cu acesta. 17. În cazul în care persoana nu poate să asiste la ceremonia de înmânare a legitimațiilor din motiv de boală sau dizabilitate, înmânarea legitimației se va organiza la domiciliu sau în instituția curativă în care se află persoana. 18. În cazul pierderii sau sustragerii legitimației, titularul acesteia informează imediat, în scris, despre aceasta autoritatea administrativă sau 6

6 instituția din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care a eliberat legitimația. Aceasta, la rândul ei, raportează cazul respectiv, în scris, Ministerului Afacerilor Interne. 19. Titularul care a pierdut sau i-a fost sustrasă legitimaţia, în decurs de 5 zile lucrătoare de la pierdere, va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind pierderea legitimaţiei, prezentând Ministerului Afacerilor Interne confirmarea privind publicarea avizului. 20. Confecționarea altei legitimații în schimbul celei pierdute sau sustrase se efectuează după publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în cel mult o lună de la constatarea cazului respectiv. 21. În cazul în care legitimația pierdută sau sustrasă este depistată după confecționarea unei legitimații noi, atunci documentul regăsit este considerat nevalabil și urmează a fi transmis Instituției publice Agenția Servicii Publice pentru nimicire, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne. 22. În cazul deteriorării legitimaţiei, modificării, rectificării sau completării datelor cu caracter personal, în baza cererii titularului, se confecţionează o nouă legitimaţie. 23. Legitimaţiile deteriorate sau cele în care urmează să fie modificate datele cu caracter personal se retrag de la titular de către autoritatea administrativă sau instituția din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care a eliberat legitimațiile şi se transmit pentru nimicire în modul stabilit de prezentul Regulament. 24. Confecționarea altei legitimații noi în cazurile stabilite la punctele 20 şi 22 se efectuează din contul titularului. Capitolul IV OBLIGAȚIILE TITULARULUI LEGITIMAȚIEI 25. Titularii legitimațiilor utilizează legitimațiile doar în scopul confirmării statutului de veteran al organelor afacerilor interne, a drepturilor și garanțiilor de protecție socială în corespundere cu prevederile legislației. 26. Utilizarea ilegală a legitimației atrage răspundere conform legislației. 27. Titularul legitimației este obligat să asigure integritatea și păstrarea acesteia, să întreprindă măsuri de precauție în scopul evitării pierderii, sustragerii sau deteriorării. 7

7 8 28. Se interzice de a transmite legitimația unei alte persoane, cu excepția celei desemnate de a asigura, în ordinea stabilită, ridicarea, retragerea sau schimbul acesteia.

8 9 Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. MODELUL legitimației de veteran al organelor afacerilor interne Recto MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA LEGITIMAŢIE 0000 foto Numele Numele Prenumele Prenumele Data nașterii VETERAN AL ORGANELOR AFACERILOR INTERNE Verso Titularul legitimației deține statut de veteran al organelor afacerilor interne şi beneficiază de dreptul la protecție socială stabilită de legislație Data eliberării Valabilă pe termen nelimitat

9

10