MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: , fax: ,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: , fax: ,"

Transcriere

1 AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: , fax: , D E C I Z I E Nr. 03D Data: privind soluționarea contestației formulată de către ÎI Deleu-Delev, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/732/19 la data de , pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD din Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/732/19 din , depusă de către ÎI Deleu-Delev, prin intermediul poștei electronice la data de , adresa: mun. Chișinău, str. Ion Neculce 57, ap. 3, nr. de identificare (IDNO): , tel.: , pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD din , privind achiziționarea publicațiilor didactice și științifice, inițiată de către Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu (în continuare IP USMF Nicolae Testemițanu ), adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, nr. de identificare (IDNO): , tel , În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de , ora 11:00, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai operatorului economic desemnat câștigător și autorității contractante. Pretențiile contestatorului: În calitatea sa de persoană interesată, ÎI Deleu-Delev menționează că în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD din au fost expuse 90 de loturi, pentru care au prezentat ofertele doi operatori economici: ÎI Deleu- Delev și Moldpresa Grup SRL. Contestatorul susține că pentru 15 loturi, niciunul din operatori nu a prezentat oferte, iar pentru celelalte 75 de loturi platforma achizitii.md a înregistrat următoarele: - la 34 de loturi preț mai mic (criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului fiind prețul cel mai scăzut) a propus ÎI Deleu-Delev în valoare totală de ,00 lei; - la 41 de loturi prețul mai mic a fost propus de Moldpresa Grup SRL în valoare de ,44 lei. Astfel, ÎI Deleu-Delev informează că, potrivit scrisorii remise de către autoritatea contractantă, câștigătoare a fost desemnată oferta Moldpresa Grup SRL în valoare de ,37 lei.

2 Totodată, contestatorul comunică faptul că oferta sa a fost respinsă din motivul că în Specificația tehnică (F 4.1), coloana Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant la loturile: 3, 8, 12, 20, 22, 25, 33, 36, 39, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 și 90 a fost indicat identic cu cea solicitată în loc să se repete conținutul rubricii precedente Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, cât și pentru faptul că pentru loturile 3, 53, 59, 60, 61 și 62, acesta a prezentat oferte cu alți ani de ediție decât cei solicitați. În acest sens, ÎI Deleu-Delev consideră că în primul caz înlocuirea denumirii titlului solicitat în Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant cu sintagma identic cu cea solicitată este o formalitate, care se înțelege de la sine, un lucru implicit, inductiv, sau cel mult o eroare tehnică, pentru care respingerea este o măsură absolut nejustificată și neproporțională în raport cu această abatere. În al doilea caz, pentru loturile nr. 3, 53, 59, 60, 61 și 62, contestatorul susține că a propus ofertele cu ultimele ediții ale cărților solicitate, 2017 în loc de 2019 pentru loturile nr. 59, 60 și 61, 2016 în loc de 2017 pentru lotul nr. 53, și 2015 în loc de 2019 pentru loturile nr. 3 și 62, deoarece cele solicitate nu există în realitate. ÎI Deleu- Delev menționează că în cazul acestor 6 loturi, autoritatea contractantă din lipsă de informații corecte și din ignoranță a solicitat produse (publicații, cărți), care nu există. Astfel, contestatorul susține că înțelegând nevoile procesului didactic, a considerat de cuviință și din spirit profesional să indice corect anii edițiilor solicitate, care au fost incluse cu erori în documentele licitației. În context, ÎI Deleu-Delev consideră neîntemeiată argumentarea de respingere a ofertei sale, iar poziția autorității contractante drept una arbitrară, părtinitoare și defavorizată față de o întreprindere mică în competiție deschisă cu un agent economic mare, cum este Moldpresa Grup SRL. Contestatorul mai susține că autoritatea contractantă a dat dovadă nu numai de o poziție discriminatorie, dar și o vădită lipsă de atitudine profesională față de procesul didactic și finanțele statului, gata să sacrifice și calitatea studiilor și banii statului în interese obscure, lăsând instituția fără o parte de publicații didactice și științifice, iar pentru o parte plătind exagerat, anulând practic spiritul unei licitații de utilitate publică. În acest sens, operatorul economic ÎI Deleu-Delev opinează că decizia autorității contractante este injustă, care i-a încălcat dreptul la activitate și dezvoltare în condiții de liberă și loială concurență. Astfel, ca urmare a celor menționate, contestatorul solicită anularea decizie IP USMF Nicolae Testemițanu de respingere a ofertelor prezentate. Argumentele autorității contractante: IP USMF Nicolae Testemițanu, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr din , informează că la data de a fost derulată procedura de achiziție publică nr. MD privind achiziționarea 2

3 publicațiilor didactice și științifice, în cadrul căreia au participat 2 operatori economici. Astfel, autoritatea contractantă comunică faptul că, potrivit anunțului de participare, a solicitat pentru loturile nr. 3, 53, 59, 60, 61, 65, anii ediției 2019, însă operatorul economic contestator a prezentat pentru De asemenea, IP USMF Nicolae Testemițanu menționează că a indicat că în cazul excluderii, necompletării sau completării defectuoase a unei coloane oferta va fi respinsă. În acest sens, autoritatea contractantă susține că din considerentul că ÎI Deleu- Delev în Specificația tehnică (F4.1), pentru loturile nr. 3, 8, 12, 20, 22, 25, 33, 36, 39, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 nu a completat coloana specificația tehnică propusă, în temeiul art. 71 alin. (l) din Legea nr. 131/15, aceasta nu a acceptat oferta, deoarece ofertantul nu a îndeplinit cerințele de calificare. Astfel, în temeiul celor relatate mai sus, autoritatea contractantă opinează că contestația depusă este nefondată. Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor: Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/15 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege. Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că ÎI Deleu- Delev își manifestă dezacordul în raport cu decizia autorității contractante de respingere a ofertei sale pentru loturile nr. 3, 53, 59, 60, 61, 65 din motivul ofertării de către acesta a unor publicații cu ani de ediție diferiți de cei solicitați de către autoritatea contractantă. Suplimentar, contestatorul critică și decizia autorității contractante de respingere a ofertei sale pentru loturile nr. 3, 8, 12, 20, 22, 25, 33, 36, 39, 43, 44, 45, 50, 52, 53,59, 60, 61, 62, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 și 90 din motivul completării necorespunzătoare a Formularului Specificații tehnice (F4.1) și anume a rubricii Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant. Astfel, cu referire la pretenția contestatorului precum că autoritatea contractantă a respins neîntemeiat oferta pentru loturile nr. 3, 53, 59, 60, 61, 65, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/15, conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 20, subpct. 1) și 5) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din , potrivit cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității 3

4 contractante de bunuri, lucrări și servicii, precum și elaborează documentație de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică. Având în vedere prevederile normative menționate, Agenția apreciază că oportunitatea achiziționării de produse de o anumită calitate, precum și caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective ale acesteia. Din documentele dosarului achiziției publice, Agenția reține că IP USMF Nicolae Testemițanu a publicat în Buletinul achizițiilor publice de pe portalul guvernamental unic de acces online: la data de , un anunț de participare la procedura de achiziție publică nr. MD din , privind achiziționarea publicațiilor didactice și științifice, potrivit căruia, relevant speței, s-au specificat următoarele condiții: pentru loturile nr. 3, 59, 60, 61, 62 s-a solicitat Editura: Carol Davila, nu mai vechi de 2019, iar pentru lotul nr. 53 s-a solicitat nu mai vechi de Totodată, Agenția reține că potrivit pct. 19 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 173 din , la caz documentația de atribuire, pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV, iar pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz. În context, examinând documentele ofertei contestatorului depuse prin intermediul SIA RSAP cu referire la loturile nr. 3, 53, 59, 60, 61, 62, Agenția constată că ÎI Deleu-Delev a prezentat formularul F4.1,,Specificații tehnice, potrivit căruia acesta propune pentru lotul nr. 3 Editura: Carol Davila, nu mai vechi de 2015, pentru lotul nr. 53 Nu mai vechi de 2016, pentru lotul nr. 59 Editura: Carol Davila, nu mai vechi de 2017, pentru lotul nr. 60 și 61 Editura: Carol Davila, nu mai vechi de 2017, iar pentru lotul nr. 62 Editura: Carol Davila, nu mai vechi de În acest sens, Agenția reține că art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/15 prevede că ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Astfel, din aceste prevederi, în coroborare cu art. 37 alin. (1) din legea prenotată, rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu specificațiile tehnice și nu pot exista abateri în acest sens, prin 4

5 acceptarea ulterior depunerii ofertelor a unor condiții care excedează regulile inițial stabilite în aceasta, iar prin depunerea ofertelor, operatorii economici și-au însușit conținutul acestora. Totodată, prin necontestarea, cu succes, în termenul legal, a specificațiilor tehnice din documentația de atribuire, aceasta și-a consolidat forța obligatorie atât față de operatorii economici interesați în elaborarea ofertelor, cât și față de autoritatea contractantă în evaluarea acestora. Prin urmare, Agenția va respinge pretențiile contestatorului în partea ce ține de loturile nr. 3, 53, 59, 60, 61, 62, or acesta a ofertat pentru loturile date, ani de ediții diferiți de cei solicitați de autoritatea contractantă în anunțul de participare. Mai mult, la acest aspect, nu pot reținute argumentele ÎI Deleu-Delev precum că acesta a considerat de cuviință și din spirit profesional să indice corect anii edițiilor solicitate, probabil, de cadrele profesorale sau studenții USMF, incluse cu erori în documentele licitației, or ofertanții au obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar la caz se atestă că operatorul economic ÎI Deleu-Delev a interpretat în mod individual cerințele tehnice prevăzute în documentația de atribuire, deși, în cazul dat, se impunea clarificarea acestor aspecte până la termenul limită de depunere a ofertelor, pentru a nu crea interpretări la acest aspect și a prezenta în consecință, o ofertă conformă necesităților exacte ale autorității contractante, dar nu după cum consideră ofertanții. Cu atât mai mult, reprezentanții IP USMF Nicolae Testemițanu, în cadrul ședinței de examinare a contestației, au reiterat necesitatea și importanța respectării cerinței privind anii de ediție solicitați, care au fost stabiliți reieșind din necesitățile instituției, deoarece aceasta ar deține deja edițiile propuse de contestator. Totodată, Agenția nu poate reține nici argumentele contestatorului cu privire la faptul că scrisoarea atașată de acesta la contestație reprezintă o confirmare din partea Editurii Universitare Carol Davila a faptului că anii de ediție solicitați de autoritatea contractantă nu există, or această scrisoare reprezintă o ofertă de prețuri pentru unele cărți ale editurii date și nu se referă la existența sau lipsa anilor de ediție solicitați de autoritatea contractantă în anunțul de participare. Cu referire la pretenția contestatorului privind respingerea ofertei sale pentru loturile nr. 8, 12, 20, 22, 25, 33, 36, 39, 43, 44, 45, 50, 52, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 din motivul completării necorespunzătoare a Formularului Specificații tehnice (F4.1), Agenția, în urma examinării formularului menționat a constatat că într-adevăr pentru loturile citate supra, în rubrica Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant, acesta a indicat Identic cu solicitarea. Totodată, se reține că în cadrul ședinței deschise de soluționare a contestației, reprezentantul operatorului economic contestator a confirmat că, prin sintagma identic cu solicitarea s-a avut în vedere solicitarea autorității contractante din anunțul de participare, menționând că și Moldpresa Grup SRL nu a indicat în Formularul Specificații tehnice (F4.1), în rubrica Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant pentru lotul nr. 53 anul ediției, deoarece cel solicitat nu există, iar 5

6 autoritatea contractantă nu a adus niciun argument pertinent și plauzibil să infirme susținerile contestatorului, aceasta precizând că a identificat anul ediției propus de câștigător în Formularul Specificații de preț (F4.2).Astfel, în considerarea principiului proporționalității, care impune ca actele instituțiilor să nu depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înțelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopul urmărit și contrară principiului tratamentului egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici (art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/15), Agenția reține că motivul de respingere a ofertei ÎI Deleu-Delev deoarece acesta a indicat sintagma Identic cu solicitarea în rubrica Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant în F4.1 este disproporționat cu abaterea comisă. În susținerea aprecierii date, se reține că conținutul specificației tehnice indicat de autoritatea contractantă în anunțul de participare este identic cu conținutul denumirii poziției corespunzătoare, iar luând în considerare că contestatorul, în formularul Specificații tehnice (F4.1) a indicat denumirea pozițiilor care conține informația privind specificațiile tehnice solicitate, sancționarea ofertantului din acest motiv prin respingerea ofertei acestuia reprezintă un formalism excesiv. Mai mult, operatorul economic Moldpresa Grup SRL pentru loturile la care a fost desemnat câștigător, în rubrica Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant la unele loturi cum ar fi lotul nr. 8, 20, 45 ș.a., nu a indicat anii edițiilor publicațiilor ofertate, autoritatea contractantă explicând că aceștia sunt indicați în Formularul specificație de preț (F4.2), ceea ce denotă faptul că aceasta nu a tratat egal ofertanții. În context, făcând o generalizare pe marginea celor constatate, Agenția reține că potrivit IPO 33.1 și 33.2 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 174 din , la caz documentația de atribuire, aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentația de atribuire neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei, iar în speță abaterile admise și anume mențiunea identic cu cea solicitată în loc să se repete conținutul rubricii precedente nu afectează esența ofertei. Astfel, luând în considerare cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 131/15, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, d e c i d e: 1) Se admite parțial contestația nr. 02/732/19 din , depusă de către ÎI Deleu-Delev, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică 6

7 nr. MD din , privind achiziționarea publicațiilor didactice și științifice, inițiată de către Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu. 2) Se anulează decizia de atribuire a contractului de achiziții publice/anulare la procedura de achiziție publică nr. MD din , inclusiv actele subsecvente acesteia în partea ce ține de loturile nr. 8, 12, 20, 22, 25, 33, 36, 39, 43, 44, 45, 50, 52, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; 3) Se obligă Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu ca măsură de remediere, în termen de până la 7 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta ÎI Deleu-Delev depusă în cadrul procedurii de achiziție publică MD din , în partea ce ține de loturile nr. 8, 12, 20, 22, 25, 33, 36, 39, 43, 44, 45, 50, 52, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii; 4) Se obligă Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu în termen de până la 3 zile din data adoptării măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora. Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată prin depunerea unei cereri în acest sens către Judecătoria Chișinău (mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13) în termen de 30 de zile de la data comunicării. Președintele completului Membru Membru Irina GUTNIC Angela NANI Alexandru CIUȘ 7