CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA DIRECIIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA DIRECIIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA"

Transcriere

1 DIRECIIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon 0254/ ; Fax 0254/ Nr. 8 i- '"!:,(:, / ANUNT Directia Generala de Asistenta Sociata i Protectia Copilului Hunedoara, cu sediul In Deva, B-dul. Iuliu Maniu, Nr.18, telefon 0254/233341, fax 0254/234384, organizeaza in data de concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi de natura contractuala - vacante : Camin pentru Persoane Varstnice Pui: 1. magaziner - 1 post vacant Centrul de ingriiire si Asistenta Geoagiu: 1.lngrijitoare - 1 post vacant Centrul de ingrijire si Asistenta Branisca: 1.asistent medical - 2 posturi vacante 2.Maseur - 1 post Centrul cu Profil Ocupational pentru Persoanele cu Dizabilitati Simeria: 1.asistent social gradul practicant - 1 post 2.instructor educafie - 1 post Locuinte Protejate Orastie: 1.instructor educafie - 1 post Centrul de ingrijire si Asistenta Brad: 1.muncitor calificat (bucatar) treapta IV -1 post Poate participa la concurs persoana care lndepline te urmatoarele conditii : Conditii generate de participare: -are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul In Romania ; -cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; -are varsta minima reglementata de prevederile legale; -are capacitate deplina de exercitiu; -are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; -!ndepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

2 -nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care 1mpiedica 1nraptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei 1n care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice de ocupare a postului de magaziner - vacant: - studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat; - varsta minim 21 ani conform Legii nr ; - vechime la nivelul studiilor medii: minimum 6!uni. Conditii specifice de ocupare a postului de ingrijitoare - vacant: - studii generale absolvite cu certificat de capacitate I absolvire a invatamantului de 8 ani; Conditii specifice de ocupare a postului de asistent medical - vacant -studii postliceale de specialitate, absolvite cu diploma; -certificat de membru eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generali~ti, Moa~elor ~i Asistentilor Medicali din Romania. Conditii specifice de ocupare a postului de maseur - vacant -studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat; -curs de masor. Conditii specifice de ocupare a postului de asistent social gradul principal - vacant -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale; -aviz de exercitarea profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al asistentilor Sociali din Romania, avand treapta de competenta : practicant; -vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei: minimum 1 an. Conditii specifice de ocupare a postului de instructor educatie- vacant -studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat -vechime la nivelul studiilor mediii : minimum 6 luni Conditii specifice de ocupare a postului de muncitor calificat(bucata) treapat IV - vacant - studii medii/~coala de aiie ~i meserii /~coala profesionala/curs calificare profesionala de bu ca tar Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente: - formularul de inscriere la concurs (va fi pus la dispozitia candidatului de catre secretarul comisiei de concurs); - copia actului de identitate ~ i a al tor acte de stare civila ( certificat na~tere, casatorie ); - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; - copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie ~ i/s au in specialitatea studiilor ; - cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

3 - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; - curriculum vitae ; - dosar cu gheara; - alte inscrisuri din care sa rezultate lndeplinirea conditiilor specifice de participare la concurs. Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de docurnentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, eel mai tarziu pana la data desfa~urarii primei probe a concursului. Concursul se va desfa~ura la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~ i Protectia Copilului Hunedoara din Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, dupa cum urmeaza : , ora proba scrisa, interviul se va de sfa~ura in conditiile art. 24 alin (5) din H. G. nr. 286/ Dosarele se vor depune pana la data de , ora 14.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Deva, B-dul luliu Maniu, nr. 18. Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere cu mentiunea "admis" sau,,respins" se afi~eaza in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor. Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor se face in termen de 1 zi lucratoare de la afi ~area rezultatelor. Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza ~ i se afi~eaza in termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor rezultatelor. Afi~area rezultatului probei scrise se face in maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea probei sen se. Depunerea contestatiilor privind rezultatele acordate la proba scrisa, in maximum 1 zi lucratoare de la afi~area rezultatelor probei scrise. Solutionarea contestatiilor pentru proba scrisa in maximum 1 zi lucratoare de la expirarea te1menului de depunere. Sustinerea interviului, intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Comunicarea rezultatelor finale se face In termen de maximum 1 zi lucratoare de la data sustinerii ultimei probe. Depunerea $i solutionarea contestatiilor privind interviul/rezultatele finale in termen de maxim 1 zi lucratoare de la afi$area rezultatelor finale. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare. SORINA- CARMEN GRAMA

4 DIRECJIA GENERALA DE ASISTENIA SOCIALA SI PROTECJIA COPILULUI Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax de magaziner din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Pui 1. OMFP din 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 2. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale institutiilor socialiste. 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice. 1 "~, ~ : ' ~ {f ~V, ~ '~\ ~..,"l-...._r =- c. ' l ' J... ~,v... ~ r:. l!i:,..[j -..~,..''J" J 1: I 'I-',..,. ~t~3"1."':.. ~~: A VIZA T DiREClfOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC POPA GEO~ANGELA

5 DIRECJIA GENERAL~ DE ASISTENIA SOCIALA SI PROTECJIA COPILULUI Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax de ingrijitoare din cadrul Centrului de Tngrijire i Asistenta Geoagiu 1. Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate prin Ordinul nr. 67/2015 (Anexa I: Modulul IV - standardele 1-6, Modulul V- standardele 1-4 ). 2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile i completarile ulterioare (Cap. II, sectiunea a 6-a) 3. Legea nr. 319/2006 a securitatii i sanatatii in munca, cu modificarile i completarile ulterioare (Cap. Ill, sectiunea a 7-a, capitolul VI- sectiunea a 2-a) 4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice. :r t'" ~ '. '(" ~~\. f ' ~: t ~~ d. \ r.1 )' ;;- ~,"':.. ( 'I,~.~,,_'>'.( '~ &I....! ' I \'.)!.Q.- '0 0 '\"' ~" ~-..;l.;: ~,.,...., I '>.. ~. r} ' -i/ ' -~-... -t~~; AVIZAT, DIREC'fe R GENERAL ADJUNCT ECONOMIC POPA GEO~-ANGELA

6 DIRECJIA GENERALA DE ASISTENIA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax de asistent medical din cadrul Centrului de Tngrijire ~i Asistenta Brani~ca 1. Standardele min1me de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. aprobate prin Ordinul nr. 67/2015 ( Modulul Ill ActivitatifServicii, Standardele 1-6 ~ i Modulul II Evaluare ~i Planificare, standardele 1-2 din Anexa 1 ). 2. Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 3. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice. AVIZAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT POPA-HAIDA LOREDANA CRISTINA \~

7 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax com; de maseur din cadrul Centrului de Ingrijire ~i Asistenta Brani~ca 1. Standardele mm1me de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate prin Ordinul nr. 67/2015 (Modulul III Activitati/Servicii, Standardul 2 ~i 3 din Anexa 1) 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea ~i sanatatea in munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare (capitolul III, sectiunea a 7-a, capitolul VI - sectiunea a 2-a) 3. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice. AVIZAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT POPA-HAIDA LOREDANA CRISTINA ~~

8 DIRECJIA GENERAL.6. DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECJIA COPILULUI Deva, str. luliu Manlu, nr. 18; Telefon , ; Fax de asistent social gradul practicant din cadrul Centrului cu profil ocupational pentru persoanele cu dizabilitati Simeria 1. Standardele mrrnme de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. aprobate prin Ordinul nr. 67/2015 (Anexa 3). 2. Legea nr. 448/2006 privind protectia l?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile l?i completarile ulterioare. 3. Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia l?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea nr. 268/2007, cu modificarile l?i completarile ulterioare. 4. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile l?i institutiile publice. ~?~ ~ ~~.\ 0 :J. )... :"o :. :.lo~=--.: J (,, ;. "!: i.~, ') :: " '"'/( 'I AVIZAT, 'Z_ ~ ff'/ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT POPA-HAIDA LOREDANA CRISTINA fr()~

9 DIRECJIA GENERAL.bi. DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECJIA COPILULUI Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax de instructor educatie din cadrul Centrului cu profil ocupational pentru persoanele cu dizabilitati Simeria 1. Standardele mrrnme de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. aprobate prin Ordinul nr. 67/2015 (Anexa 3). 2. Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 3. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice. AVIZAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT POPA-HAIDA LOREDANA CRISTINA f6?-z.-

10 CONSILIUL JUDEJEAN HUNEDOARA DIRECJIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax de instructor educatie din cadrul Locuintelor Protejate Ora~tie 1. Standardele m1rnme de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate prin Ordinul nr. 67/2015 (Anexa II: Modulul I - standardele 1-3, Modulul II -standardele 1-2, Modulul Ill -standardele 1-3, Modulul V standardele 1-4). 2. Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 3. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice. SORINA - CAR EN GRAMA AVIZAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT POPA-HAIDA LOREDANA CRISTINA (1~

11 DIRECTIA GENERAL~ DE ASISTENTA SOCIAL~ SI PROTECTIA COPILULUI Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax de muncitor calificat (bucatar) treapta IV din cadrul Centrului de lngrijire ~i Asistenta Brad 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare (Cap. II, sectiunea a 6-a) 2. Legea nr. 319/2006 a securitatii ~i sanatatii i n munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare (Cap. Ill, sectiunea a 7-a, capitolul VI- sectiunea a 2-a) 3. Normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastratrea, transportul ~i desfacerea alimentelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, aprobate prin Ordin nr. 976/1998 ( anexa 1, cap. 111) 4. Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 924 I 2005 (anexa 2, cap. V, VI, VIII, IX) 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice.