HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 Consiliul Judeţean Gorj: Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; - Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale şi vizat de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice; - Raportul de avizare al Comisiei de buget - finanţe; - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; - Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; - Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; - Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; - Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; - Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; - Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; - Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială; - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 2/ a bugetului de stat pe anul 2018; - Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr. 244/2.651/ pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2¹) şi ale art. 76¹ alin.(1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală; - Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; - Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; - Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; - Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009; 1

2 - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; - Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3315/ , pentru modificarea Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/2017; - Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr / , privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 254/ ; precum şi: - Decizia nr. 1/ , emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, comunicată prin adresa nr. GJ G-TZ-190 din data de , înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 468/ , privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021; - Decizia nr. 2/ , emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, comunicată prin adresa nr.gj G-TZ-190 din data de , înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 468/ , privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021; - Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 1/ privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 şi 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii ; - Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2/ privind repartizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la data de ; - Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 2009/ , înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 993/ şi adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj nr. A102/ , înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 985/ , prin care se comunică sumele repartizate Judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2018, de către Ministerul Muncii şi Justiției Sociale; - Adresele și notele de fundamentare privind bugetul pe anul 2018 înaintate de direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile publice de subordonare judeţeană; În baza prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 (1) Se aprobă bugetul propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018, la partea de venituri în sumă de ,53 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă bugetul propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018, la partea de cheltuieli în sumă de ,21 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2

3 (3) Bugetul propriu general consolidat al Judeţului Gorj pe anul 2018, la partea de venituri este în sumă de ,53 mii lei, iar la partea de cheltuieli este în sumă de ,21 mii lei, transferurile între bugete fiind în sumă de mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Gorj pe anul 2018, la partea de venituri în sumă de ,79 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă bugetul local al Judeţului Gorj pe anul 2018, la partea de cheltuieli în sumă de ,47 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, la partea de venituri în sumă de ,74 mii lei, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, la partea de cheltuieli în sumă de ,74 mii lei, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă detalierea cheltuielilor pe anul 2018 defalcate pe capitole, instituţii publice, titluri, articole, alineate, secţiuni, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.10, , , 3.11, , , 3.12, 5.1, 5.1.1, , 5.1.2, , 5.2, 5.2.1, , , 5.2.2, , , 5.2.3, , și , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2018, sinteza finanţării programelor pe anul 2018 şi listele de investiţii detaliate pe capitole de cheltuieli, conform anexelor nr. 6, 7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 şi 6.12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă repartizarea excedentului înregistrat la , conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă numărul de posturi, conform statelor de funcţii aprobate pentru anul 2018, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă numărul de 354 posturi prevăzute prin Legea nr. 2/ a bugetului de stat pe anul 2018, pentru personalul neclerical din judeţul Gorj. Art. 9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile publice de subordonare judeţeană, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, ce va fi comunicată Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj. PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU Nr. Adoptată în şedinţa din cu un număr de voturi, din totalul numărului de consilieri judeţeni în funcţie. 3

4 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN I Buget 2018 II Estimări 2019 III Estimări 2020 IV Estimări 2021 ANEXA NR.1 la proiectul H.C.J.Gorj nr BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEŢULUI PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 VENITURI TOTAL (rd ) 01 Venituri curente (rd.03+17) 02 Venituri fiscale (rd ) 03 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04 Impozit pe profit 05 I , ,74 0,00 0,00 0, , , ,53 II , ,93 0,00 0,00 0, , , ,66 III , ,51 0,00 0,00 0, , , ,39 IV , ,73 0,00 0,00 0, , , ,73 I , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 II , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0, ,93 III , ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 IV , ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care: 06 anexa 1 1 I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

5 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 III ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 07 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 Impozite şi taxe pe proprietate 10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11 Sume defalcate din TVA 12 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13 Taxe pe servicii specifice 14 anexa 1 2 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I , , ,00 II , , ,00 III , , ,00 IV , , ,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 I , , ,00 II , , ,00 III , , ,00 IV , , ,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00

6 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15 Alte impozite si taxe fiscale 16 Venituri nefiscale 17 Venituri din capital 18 Operatiuni financiare 19 Subvenţii (rd.21+22) 20 Subvenţii de la bugetul de stat 21 Subvenţii de la alte administratii 22 anexa 1 3 I 1.600, , ,00 II 1.310, , ,00 III 1.310, , ,00 IV 1.310, , ,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I 1.895, , , ,99 II 1.982, , , ,93 III 1.982, , , ,51 IV 1.982, , , ,73 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I 9.283, , ,75 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I , ,00 0,00 0,00 0, , , ,18 II , ,00 0,00 0,00 0, , , ,73 III , ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 IV , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 I , , ,18 II , , ,73 III , , ,88 IV , , ,00 I , , , ,00

7 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 II , , ,00 0,00 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar CHELTUIELI - TOTAL (rd ) 24 Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35) 25 Cheltuieli de personal 26 Bunuri si servicii 27 Dobanzi 28 Subventii 29 Fonduri de rezerva 30 anexa 1 4 III , , ,00 0,00 IV , , ,00 0,00 I 9.861, , ,61 II , , ,00 III , , ,00 IV , , ,00 I , ,74 0,00 0,00 0, , , ,21 II , ,93 0,00 0,00 0, , , ,66 III , ,51 0,00 0,00 0, , , ,39 IV , ,73 0,00 0,00 0, , , ,73 I , ,14 0,00 0,00 0, , , ,66 II , ,93 0,00 0,00 0, , , ,93 III , ,51 0,00 0,00 0, , , ,51 IV , ,73 0,00 0,00 0, , , ,73 I , , , ,51 II , , , ,88 III , , , ,56 IV , , , ,70 I , , , ,84 II , , , ,07 III , , , ,37 IV , , , ,80 I 800,00 800,00 800,00 II 800,00 800,00 800,00 III 800,00 800,00 800,00 IV 800,00 800,00 800,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I 500,00 500,00 500,00

8 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 II 0,00 0,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31 Alte transferuri 32 Asistenta sociala 33 III 0,00 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 0,00 I , , ,00 0,00 II , , ,00 0,00 III , , ,00 0,00 IV , , ,00 0,00 I 19,00 19,00 19,00 II 19,00 19,00 19,00 III 19,00 19,00 19,00 IV 19,00 19,00 19,00 I , , ,64 II , , ,00 III , , ,00 IV , , ,00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 34 I , , ,52 II , , ,98 III , , ,58 IV , , ,23 Alte cheltuieli 35 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 36 Operatiuni financiare (rd.38+39) 37 I 9.123,15 754, , ,15 II 9.260,00 755, , ,00 III 9.260,00 755, , ,00 IV 9.260,00 755, , ,00 I ,95 496, , ,55 II , , ,73 III 3.434, , ,88 IV 0,00 0,00 0,00 I 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 III 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV 3.012,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Imprumuturi acordate 38 0,00 0,00 anexa 1 5

9 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general A = =6-7 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 Rambursari de credite externe si interne 39 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 I 3.012, , ,00 II 3.012, , ,00 III 3.012, , ,00 IV 3.012, , ,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 Rezerve 41 0,00 0,00 I 0,00 0,00 II 0,00 0,00 III 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1) (rd.01-rd.23) 42 I ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) finantat din excedentul anilor precedenti NOTĂ: *) Numai restanţe din anii precedenţi **) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 1 6

10 ROMÂNIA ANEXA NR. 2 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj nr CONSILIUL JUDEŢEAN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R PREVEDERI Cod indicator ANUALE 2018 mii lei ESTIMĂRI TOTAL VENITURI (cod ) , , , ,00 VENITURI PROPRII (cod ) , , , ,00 I. VENITURI CURENTE (cod ) , , , ,00 A. VENITURI FISCALE (cod ) , , , ,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) , , , ,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit de la agenţi economici 1 ) ,00 0,00 0,00 0,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) , , , ,00 Impozit pe venit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici x x x x Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) , , , ,00 Cote defalcate din impozitul pe venit , , , ,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , , , ,00 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital ,00 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , , ,00 Sume defalcate din TVA (cod ) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri , , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural ,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe hoteliere ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe spectacole ,00 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ) , , , ,00 Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,00 960,00 960,00 960,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) x x x x Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) x x x x Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00 350,00 350,00 350,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati ,00 0,00 0,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe ,00 0,00 0,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) , , , ,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,00 36,00 36,00 36,00 Venituri din proprietate (cod ) ,00 36,00 36,00 36,00 anexa 2 1

11 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 36,00 36,00 36,00 Venituri din dividende ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din proprietate ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din dobanzi (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi ,00 0,00 0,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , , ,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod ) ,00 816,00 816,00 816,00 Venituri din prestari de servicii ,00 0,00 0,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese ,00 0,00 0,00 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ,00 0,00 0,00 0,00 Contributia de întreținere a persoanelor asistate ,00 800,00 800,00 800,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura ,00 0,00 0,00 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială ,00 10,00 10,00 10,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 6,00 6,00 6,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise ,00 0,00 0,00 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,00 0,00 0,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe ,00 0,00 0,00 0,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii ,00 0,00 0,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari ,00 0,00 0,00 0,00 Diverse venituri (cod ) , , , ,00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive ,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe speciale ,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din ajutoare de stat recuperate ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri , , , ,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Donatii si sponsorizari ,00 0,00 0,00 0,00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) , , ,58-319,23 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare , , ,58 319,23 Alte transferuri voluntare ,00 0,00 0,00 0,00 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din privatizare ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ ,00 0,00 0,00 0,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte ,00 0,00 0,00 0,00 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ,00 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) , , , ,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) , , , ,00 Subventii de la bugetul de stat , , , ,00 Planuri si regulamente de urbanism ,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale ,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 anexa 2 2

12 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare ,00 0,00 0,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap , , , ,00 Subventii primite din Fondul de Interventie**) ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole ,00 0,00 0,00 0,00 Finanţarea subprogramului infrastructură la nivel judeţean ,00 0,00 0,00 0,00 Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala , , ,88 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare ****) , , , ,00 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ( cod la cod ) , , , ,00 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod ) , , , ,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent , , , ,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 0,00 0,00 Prefinanţare ,61 0,00 0,00 0,00 Fondul Social European (cod ) ,00 116,00 116,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,00 116,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 0,00 0,00 Prefinanţare ,00 0,00 0,00 0,00 Alte programe comunitare finanțate în perioada (APC) ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,00 0,00 0,00 0,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 0,00 0,00 0,00 Prefinanţare ,00 0,00 0,00 0,00 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod ) - TOTAL SF , , , ,77 VENITURI PROPRII( ) , , , ,00 I. VENITURI CURENTE (cod ) , , , ,77 A. VENITURI FISCALE (cod ) , , , ,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) , , , ,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit de la agenţi economici 1) A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) , , , ,00 Impozit pe venit (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) , , , ,00 Cote defalcate din impozitul pe venit , , , ,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , , , ,00 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit si taxa pe cladiri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , , ,00 anexa 2 3

13 Sume defalcate din TVA (cod ) , , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, DIN CARE, pentru finanțarea cheltuielilor cu: , , , ,00 * susţinerea sistemului de protecţie a copilului - D.G.A.S.P.C.Gorj , , , ,00 * susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap - D.G.A.S.P.C.Gorj , , , ,00 * programul pentru școli al României - U.A.T. Judetul Gorj 5.028, , , ,00 învăţământ preşcolar 746, , , ,00 învăţământ primar 1.989, , , ,00 învăţământ secundar inferior 2.292, , , ,00 - Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 855,00 875,00 894,00 912,00 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 611,00 621,00 635,00 647,00 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 244,00 254,00 259,00 265,00 * drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 293,00 293,00 293,00 293,00 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 293,00 293,00 293,00 293,00 ALTE ACTIVITĂŢI: 7.986, , , ,00 *contribuţii la salarizarea personalului neclerical - cultură, recreere, religie - U.A.T. Judetul Gorj 6.375, , , ,00 *servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - alte servicii publice generale - Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Gorj 1.611, , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri , , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe spectacole Taxe pe utilizarea Alte taxe bunurilor, pe servicii autorizarea specifice utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ) , , , ,00 Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,00 960,00 960,00 960,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00 350,00 350,00 350,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod ) , , , ,77 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,00 36,00 36,00 36,00 Venituri din proprietate (cod ) ,00 36,00 36,00 36,00 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 36,00 36,00 36,00 Venituri din dividende ( cod ) Venituri din dividende de la alti platitori Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , , ,77 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 816,00 816,00 816,00 Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social anexa 2 4

14 Contributia de întreținere a persoanelor asistate ,00 800,00 800,00 800,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială ,00 10,00 10,00 10,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 6,00 6,00 6,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari ,00 Diverse venituri (cod ) , , , ,00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Venituri din ajutoare de stat recuperate Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare Alte venituri , , , ,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) , , ,58-319,23 Donatii si sponsorizari Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) , ,58-319,23 Alte transferuri voluntare IV. SUBVENTII (cod 00.18) , , , ,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) , , , ,00 Subventii de la bugetul de stat , , , ,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap , , , ,00 Subventii primite din Fondul de Interventie**) Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( ) - TOTAL SD , , , ,23 VENITURII PROPRII (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 VENITURI CURENTE ( ) , , ,58 319,23 VENITURI FISCALE( 00.10) ,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din TVA (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural VENITURI NEFISCALE ( 00.14) , , ,58 319,23 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , ,58 319,23 Diverse venituri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) , , ,58 319,23 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare , ,58 319,23 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ,00 0,00 0,00 0,00 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**) anexa 2 5

15 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare IV. SUBVENTII (cod 00.18) , , , ,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) , , , ,00 Subventii de la bugetul de stat , , , ,00 Planuri si regulamente de urbanism Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala , , ,88 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN , , , ,00 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ( cod la cod ) , , , ,00 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod ) , , , ,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent , , , ,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori ,00 Prefinanţare ,61 0,00 0,00 0,00 Alte programe comunitare finanțate în perioada (APC) ( cod ) ,00 116,00 116,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent ,00 116,00 116,00 116,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 2 6

16 ROMÂNIA ANEXA NR. 3 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj nr CONSILIUL JUDEŢEAN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII mii lei PREVEDERI ESTIMĂRI D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante TOTAL CHELTUIELI (cod ) ,47 0, , , ,00 cheltuieli de personal ,51 0, , , ,77 bunuri şi servicii ,70 0, , , ,00 dobânzi ,00 0,00 800,00 800,00 800,00 fond de rezervă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice ,00 0, , , ,00 alte transferuri 55 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 asistenţă socială ,64 0, , , ,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile ,52 0, , , ,23 alte cheltuieli ,15 0, , , ,00 active nefinanciare ,95 0, , ,88 0,00 active financiare 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rambursări de credite ,00 0, , , ,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,12 0, , , ,00 Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,12 0, , , ,00 Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod ) ,12 0, , , ,00 Autorităţi executive ,12 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj ,12 0, , , ,00 cheltuieli de personal , , , ,00 bunuri şi servicii , , , ,00 alte transferuri 55 19,00 19,00 19,00 19,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile , , ,48 0,00 alte cheltuieli ,15 900,00 900,00 900,00 active nefinanciare ,25 active financiare 72 0,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 Alte servicii publice generale (cod la ) ,00 0, , , ,00 Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor ,00 0, , , ,00 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 1.611,00 0, , , ,00 cheltuieli de personal , , , ,00 bunuri şi servicii ,00 134,00 134,00 134,00 active nefinanciare 71 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 anexa 3 1

17 Alte servicii publice generale ,00 0,00 461,00 461,00 461,00 Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 451,00 0,00 451,00 451,00 451,00 cheltuieli de personal ,00 451,00 451,00 451,00 bunuri şi servicii 20 active nefinanciare 71 Consiliul Judeţean Gorj-STPS 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 bunuri şi servicii 20 10,00 10,00 10,00 10,00 active nefinanciare 71 Consiliul Judeţean Gorj-repart fd.rezerva consilii locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 Consiliul Judeţean Gorj-alegeri locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli de personal 10 bunuri şi servicii 20 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ,00 0,00 801,00 801,00 801,00 Consiliul Judeţean Gorj 801,00 0,00 801,00 801,00 801,00 bunuri şi servicii 20 1,00 1,00 1,00 1,00 dobânzi ,00 800,00 800,00 800,00 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod ) ,01 0,00 643,00 643,00 643,00 Aparare (cod ) ,01 0,00 500,00 500,00 500,00 Din total capitol: Aparare nationala ,01 0,00 500,00 500,00 500,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 659,01 0,00 500,00 500,00 500,00 bunuri şi servicii ,60 500,00 500,00 500,00 active nefinanciare 71 99,41 Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,00 0,00 143,00 143,00 143,00 Din total capitol: Ordine publica (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politie comunitara ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) ,00 0,00 143,00 143,00 143,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 273,00 0,00 143,00 143,00 143,00 bunuri şi servicii ,00 143,00 143,00 143,00 alte transferuri 55 active nefinanciare ,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod ) ,25 0, , , ,77 Invatamant (cod la ) ,64 0, , , ,00 Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod ) ,84 0, , , ,00 Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României) ,77 0, , , ,00 asistenţă socială , , , ,00 Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României) ,07 0, , , ,00 asistenţă socială , , , ,00 Învatamânt secundar (cod la ) ,80 0, , , ,00 Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României) ,80 0, , , ,00 asistenţă socială , , , ,00 Învatamânt secundar superior ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant profesional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt postliceal ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod ) ,00 0, , , ,00 anexa 3 2

18 Învatamânt special ,00 0, , , ,00 Centrul Şcolar pt.educaţie Incluzivă Tg-Jiu 984,00 0,00 914,00 928,00 940,00 cheltuieli de personal 10 80,00 bunuri şi servicii ,00 621,00 635,00 647,00 asistenţă socială ,00 293,00 293,00 293,00 active nefinanciare 71 Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 289,00 0,00 254,00 259,00 265,00 cheltuieli de personal 10 45,00 0,00 0,00 0,00 bunuri şi servicii ,00 254,00 259,00 265,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 asistenţă socială 57 alte cheltuieli 59 active nefinanciare 71 Consiliul Judeţean Gorj 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 active nefinanciare 71 31,00 Servicii auxiliare pentru educatie (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj 0,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 Sanatate (cod ) ,09 0, , ,37 0,00 Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitale generale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 Unităţi medico-sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii de sanatate publica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod ) ,09 0, , ,37 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare ,09 0, , ,37 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 7.584,09 0, , ,37 0,00 bunuri şi servicii ,00 0,00 0,00 0,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile , , ,37 0,00 active nefinanciare ,69 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie (cod ) ,91 0, , , ,00 Din total capitol: Servicii culturale (cod la ) ,68 0, , , ,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,68 0, , , ,00 Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 3.023,68 0, , , ,00 cheltuieli de personal , , , ,00 bunuri şi servicii ,00 598,00 598,00 598,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile ,68 active nefinanciare 71 14,00 0,00 0,00 0,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Muzee ,00 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 3.309,00 0, , , ,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice , , , ,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Institutii publice de spectacole si concerte ,00 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" 4.676,00 0, , , ,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice , , , ,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Scoli populare de arta si meserii ,00 0, , , ,00 anexa 3 3

19 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Şcoala Populară de Artă 3.039,00 0, , , ,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice , , , ,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Case de cultura ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camine culturale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale ,00 0,00 885,00 885,00 885,00 Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 885,00 0,00 885,00 885,00 885,00 cheltuieli de personal ,00 545,00 545,00 545,00 bunuri şi servicii ,00 340,00 340,00 340,00 active nefinanciare 71 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tineret ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii religioase ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,23 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.în domeniul culturii, recreerii şi religiei ,23 0, , , ,00 bunuri şi servicii ,00 165,00 165,00 165,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile ,58 803,13 400,00 0,00 alte cheltuieli , , , ,00 active nefinanciare ,65 0,00 0,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Asigurari si asistenta sociala (cod ,61 0, , , ,77 Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod ) ,61 0, , , ,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,61 0, , , ,00 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj ,61 0, , , ,00 cheltuieli de personal , , , ,00 bunuri şi servicii , , , ,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 alte cheltuieli ,00 130,00 130,00 130,00 active nefinanciare ,10 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.în domeniul asistenţei sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 active nefinanciare 71 Asistenta sociala pentru familie si copii ,00 0, , , ,77 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj ,00 0, , , ,77 cheltuieli de personal , , , ,77 bunuri şi servicii , , , ,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 alte cheltuieli ,00 230,00 230,00 230,00 active nefinanciare ,00 0,00 0,00 0,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Ajutoare pentru locuinte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Creşe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unităţi de asistenţă medico-sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutor social ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cantine de ajutor social ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ,00 0, , , ,00 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj ,00 0, , , ,00 anexa 3 4

20 asistenţă socială , , , ,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) 69, ,10 0, , , ,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod la ) ,10 0, , , ,00 Din total capitol: Locuinte (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajari hidrotehnice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,10 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 457,10 0,00 10,00 10,00 10,00 bunuri şi servicii ,10 10,00 10,00 10,00 alte transferuri 55 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 active nefinanciare 71 Serviciul Public Salvamont Gorj 2.175,00 0, , , ,00 cheltuieli de personal , , , ,00 bunuri şi servicii ,00 470,00 470,00 470,00 active nefinanciare 71 5,00 Protectia mediului (cod ) ,00 0, , , ,00 Din total capitol: Reducerea şi controlul poluării ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bunuri şi servicii 20 active nefinanciare 71 9,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod ) ,00 0, , , ,00 Salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,00 0, , , ,00 Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.307,00 0, , , ,00 cheltuieli de personal , , , ,00 bunuri şi servicii 20 55,00 55,00 55,00 55,00 active nefinanciare 71 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Consiliul Judeţean Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 active nefinanciare 71 Canalizarea si tratarea apelor reziduale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) ,99 0, , , ,23 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevenire si combatere inundatii si gheturi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare regionala si sociala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bunuri şi servicii 20 asistenţă socială 57 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Combustibili si energie (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Energie termica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alti combustibili ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 3 5

21 Alte cheltuieli privind combustibili si energia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Agricultura (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camere agricole ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporturi (cod ) ,99 0, , , ,23 Din total capitol: Transport rutier (cod la ) ,99 0, , , ,23 Drumuri si poduri ,99 0, , , ,23 Consiliul Judeţean Gorj ,99 0, , , ,23 bunuri şi servicii , , , ,00 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile , , , ,23 active nefinanciare , , ,88 0,00 rambursări de credite , , , ,00 Transport în comun ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strazi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport aerian (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte actiuni economice EXCEDENT (+) (cod ) DEFICIT 1) (-) (cod ) CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod ) ,00 0, , , ,77 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,15 0, , , ,00 Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,15 0, , , ,00 Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod ) ,15 0, , , ,00 Autorităţi executive ,15 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj , , , ,00 Alte servicii publice generale (cod la ) ,00 0, , , ,00 Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj ,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor ,00 0, , , ,00 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 1.611, , , ,00 Alte servicii publice generale ,00 0,00 461,00 461,00 461,00 Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 451,00 451,00 451,00 451,00 Consiliul Judeţean Gorj-STPS 10,00 10,00 10,00 10,00 Consiliul Judeţean Gorj-repart fd.rezerva consilii locale Consiliul Judeţean Gorj-alegeri locale Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ,00 0,00 801,00 801,00 801,00 Consiliul Judeţean Gorj 801,00 801,00 801,00 801,00 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod ) ,60 0,00 643,00 643,00 643,00 Aparare (cod ) ,60 0,00 500,00 500,00 500,00 anexa 3 6

22 Din total capitol: Aparare nationala ,60 0,00 500,00 500,00 500,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 559,60 500,00 500,00 500,00 Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,00 0,00 143,00 143,00 143,00 Din total capitol: Ordine publica (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politie comunitara Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) ,00 0,00 143,00 143,00 143,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 143,00 143,00 143,00 143,00 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod ) ,15 0, , , ,77 Invatamant (cod la ) ,64 0, , , ,00 Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod ) ,84 0, , , ,00 Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României) , , , ,00 Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României) , , , ,00 Învatamânt secundar (cod la ) ,80 0, , , ,00 Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (Programul pentru școli al României) , , , ,00 Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod ) ,00 0, , , ,00 Învatamânt special ,00 0, , , ,00 Centrul Şcolar pt.educaţie Incluzivă Tg-Jiu 984,00 914,00 928,00 940,00 Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 289,00 254,00 259,00 265,00 Servicii auxiliare pentru educatie (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli în domeniul învatamântului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj Sanatate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitale generale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita Unităţi medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 2.103,00 Cultura, recreere si religie (cod ) ,00 0, , , ,00 Din total capitol: Servicii culturale (cod la ) ,00 0, , , ,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,00 0, , , ,00 Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 2.778, , , ,00 Muzee ,00 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 3.264, , , ,00 Institutii publice de spectacole si concerte ,00 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" 4.676, , , ,00 Scoli populare de arta si meserii ,00 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de Arta 3.039, , , ,00 Case de cultura anexa 3 7

23 Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale ,00 0,00 885,00 885,00 885,00 Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 885,00 885,00 885,00 885,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 7.905, , , ,00 Asigurari si asistenta sociala ,51 0, , , ,77 Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod ) ,51 0, , , ,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,51 0, , , ,00 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj , , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale Asistenta sociala pentru familie si copii ,00 0, , , ,77 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj , , , ,77 Ajutoare pentru locuinte Creşe Unităţi de asistenţă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod ) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ,00 0, , , ,00 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj , , , ,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) 69, ,10 0, , , ,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod la ) ,10 0, , , ,00 Din total capitol: Locuinte (cod ) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod ) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,10 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 457,10 10,00 10,00 10,00 Serviciul Public Salvamont Gorj 2.170, , , ,00 Protectia mediului (cod ) ,00 0, , , ,00 Din total capitol: Reducerea şi controlul poluării ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj Salubritate si gestiunea deseurilor (cod ) ,00 0, , , ,00 Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,00 0, , , ,00 Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 1.307, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) ,00 0, , , ,00 anexa 3 8

24 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - program APIA Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod ) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Agricultura (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară Camere agricole ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi (cod ) ,00 0, , , ,00 Din total capitol: Transport rutier (cod la ) ,00 0, , , ,00 Drumuri si poduri ,00 0, , , ,00 Consiliul Judeţean Gorj , , , ,00 Transport în comun Strazi Transport aerian (cod ) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod ) ,47 0, , , ,23 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,97 0, , ,48 0,00 Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,97 0, , ,48 0,00 Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod ) ,97 0, , ,48 0,00 Autorităţi executive ,97 0, , ,48 0,00 Consiliul Judeţean Gorj 1.741, , ,48 0,00 Alte servicii publice generale (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 0,00 Alte servicii publice generale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj-STPS Consiliul Judeţean Gorj-ATOP Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Aparare (cod ) ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Aparare nationala ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 99,41 anexa 3 9

25 Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Ordine publica (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politie comunitara Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 130,00 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod ) ,10 0, , ,37 0,00 Invatamant (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt special ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrul Şcolar pt.educaţie Incluzivă Tg-Jiu 0,00 Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 0,00 Consiliul Judeţean Gorj 31,00 Servicii auxiliare pentru educatie (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate (cod ) ,09 0, , ,37 0,00 Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitale generale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobriţa Unităţi medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod ) ,09 0, , ,37 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare ,09 0, , ,37 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 5.481, , ,37 0,00 Cultura, recreere si religie (cod ) ,91 0,00 803,13 400,00 0,00 Din total capitol: Servicii culturale (cod la ) ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 245,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Muzee ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 45,00 Institutii publice de spectacole si concerte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" Scoli populare de arta si meserii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Şcoala Populară de Artă Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice anexa 3 10

26 Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,23 0,00 803,13 400,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 2.332,23 803,13 400,00 Asigurari si asistenta sociala ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 146,10 Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale Asistenta sociala pentru familie si copii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 705,00 Ajutoare pentru locuinte Creşe Unităţi de asistenţă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod ) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) 69,02 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Locuinte (cod ) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod ) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea Serviciul Public Salvamont Gorj 5,00 Protectia mediului (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Reducerea şi controlul poluării ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj 9,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj Consiliul Judeţean Gorj Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) ,99 0, , , ,23 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevenire si combatere inundatii si gheturi anexa 3 11

27 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - program APIA Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Agricultura (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară Camere agricole ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi (cod ) ,99 0, , , ,23 Din total capitol: Consiliul Judeţean Gorj , , , ,23 Transport în comun Strazi Turism PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 3 12

28 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.1 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Autorităţi executive D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,12 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,15 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,15 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,95 Alte sporuri ,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,55 Indemnizatii de delegare ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,60 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,60 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,40 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,80 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 ANEXA

29 capitolul Autorităţi executive - mii lei - Buget 2018 Deplasari în străinătate ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 Protocol si reprezentare ,00 Prime de asigurare non-viata ,00 Executarea silita a creantelor bugetare ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod ) 55 SF 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) ,15 0,00 900,00 900,00 900,00 Asociatii si fundatii Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 Estimari ,15 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar (cod la la 58.33) 1.741,97 0, , ,48 0, ,72 0, , ,48 0,00 Programe din Fondul Social European (FSE) ( la ) Finanțarea națională , ,72 0, , ,48 0,00 Finanțare externă nerambursabilă ,13 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,25 Alte active fixe ,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

30 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.2 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte servicii publice generale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.572,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,81 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,81 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 Contributii (cod la ) ,19 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,33 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,14 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,43 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,05 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,24 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 144,00 144,00 144,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,60 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 Transport ,30 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,30 0,00 ANEXA

31 capitolul Alte servicii publice generale - mii lei - Buget 2018 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,40 0,00 Alte obiecte de inventar ,40 0,00 Estimari Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,80 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,20 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale ,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

32 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA FD REZ

33 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECŢIA COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 1.611,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 134,00 134,00 134,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA DCJEP

34 capitolul Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - mii lei - Buget 2018 Estimari Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,80 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,20 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA DCJEP

35 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte servicii publice generale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0,00 451,00 451,00 451,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 451,00 0,00 451,00 451,00 451,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 451,00 451,00 451,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) ,00 0,00 451,00 451,00 451,00 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,81 Contributii (cod la ) ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,33 Contributii de asigurări de somaj ,14 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,43 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,05 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,24 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CATOP

36 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ SERVICIUL TERITORIAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte servicii publice generale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0,00 10,00 10,00 10,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) 01 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) 20 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,30 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,40 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA STPS

37 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.3 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - mii lei - Buget 2018 Estimari D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 801,00 0,00 801,00 801,00 801,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 801,00 0,00 801,00 801,00 801,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 801,00 801,00 801,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod ) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20 1,00 0,00 1,00 1,00 1, ,00 0,00 1,00 1,00 1, ,00 TITLUL III DOBANZI (cod la 30.03) ,00 0,00 800,00 800,00 800,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

38 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.4 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Apărare naţională D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,01 0,00 500,00 500,00 500,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 559,60 0,00 500,00 500,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,60 0,00 500,00 500,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,60 0,00 500,00 500,00 500,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,40 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,20 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,41 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CMJ

39 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.5 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 273,00 0,00 143,00 143,00 143,00 143,00 0,00 143,00 143,00 143,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 143,00 143,00 143,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 143,00 143,00 143,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,30 Apa, canal si salubritate ,50 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,80 Reparatii curente ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,70 Carti, publicatii si materiale documentare ,10 Alte cheltuieli (cod la ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,60 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA ISU

40 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.6 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Învăţământ D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,64 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 7.006,64 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,64 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transportul la si de la locul de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 875,00 894,00 912,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ,64 0, , , ,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale in natura ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

41 capitolul Învăţământ - mii lei - Buget 2018 Estimari SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

42 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Învăţământ preşcolar D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,77 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 922,77 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,77 0, , , ,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ,77 0, , , ,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale in natura ,77 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA PRESC

43 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Învăţământ primar D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,07 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.240,07 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,07 0, , , ,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ,07 0, , , ,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale in natura ,07 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA PRIMAR

44 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Învăţământ secundar inferior D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,80 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.570,80 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,80 0, , , ,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ,80 0, , , ,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale in natura ,80 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SEC

45 ROMÂNIA JUDEŢUL: GORJ CONSILIUL JUDETEAN GORJ ANEXA NR la proiectul H.C.J. nr DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Învăţământ special D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CJ

46 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TG-JIU capitolul Învăţământ special SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 984,00 0,00 914,00 928,00 940,00 984,00 0,00 914,00 928,00 940,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 914,00 928,00 940,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) 10 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transportul la si de la locul de munca ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 621,00 635,00 647,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Pregatire profesionala ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ,00 0,00 293,00 293,00 293,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Ajutoare sociale in numerar ,00 Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" Cod indicator - mii lei - Buget 2018 Estimari PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CSEI

47 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ capitolul Învăţământ special TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 289,00 0,00 254,00 259,00 265,00 289,00 0,00 254,00 259,00 265,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 254,00 259,00 265,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) 10 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transportul la si de la locul de munca ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 254,00 259,00 265,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 *) B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" Cod indicator - mii lei - Buget 2018 Estimari PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CJRAE

48 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.7 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Sănătate D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,09 0, , ,37 0,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 5.481,09 0, , ,37 0,00 financiar (cod la la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ( la ) ,40 0, , ,37 0, ,40 0, , ,37 0,00 Finanțarea națională ,76 0, , ,06 0,00 Finanțare externă nerambursabilă ,64 0, , ,31 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

49 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte instituţii şi acţiuni sanitare D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,09 0, , ,37 0,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) Reparatii curente ,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar (cod la la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ( la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, , ,37 0, ,40 0, , ,37 0, ,40 0, , ,37 0,00 Finanțarea națională , , ,06 0,00 Finanțare externă nerambursabilă , , ,31 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,57 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,12 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CJG

50 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.8 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Cultură, recreere şi religie D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,91 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond pentru posturi ocupate prin cumul ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

51 capitolul Cultură, recreere şi religie - mii lei - Buget 2018 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF ,00 0, , , ,00 Transferuri curente (cod ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferuri catre instituţii publice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Estimari ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii la salarizarea personalului neclerical ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri de capital (cod ) 2.622,91 0,00 803,13 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar (cod la la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ( la ) ,26 0,00 803,13 400,00 0, ,58 0,00 803,13 400,00 0,00 Finanțarea națională ,49 0,00 114,13 60,00 0,00 Finanțare externă nerambursabilă ,09 0,00 646,68 340,00 0,00 Alte programe comunitare finantate în perioada (APC) ( la ) ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanțarea națională ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanțare externă nerambursabilă ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

52 capitolul Cultură, recreere şi religie - mii lei - Buget 2018 Construcţii ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

53 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU" -subvenţie acordată B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Muzee D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 3.264,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF 3.264,00 0, , , ,00 Transferuri curente (cod ,00 0,00 Transferuri catre instituţii publice ,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri de capital (cod ) Alte transferuri de capital catre institutii publice ,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA MAS

54 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI" -subveţie acordată B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Instituţii publice de spectacole şi concerte D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) - mii lei - Buget 2018 Estimari din care credite Cod indicator bugetare TOTAL destinate stingerii plăţilor restante 4.676,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 4.676,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF 4.676,00 0, , , ,00 Transferuri curente (cod ,00 0,00 Transferuri catre instituţii publice ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA ADG

55 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TG-JIU -subvenţie acordată B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Şcoli populare de artă şi meserii D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) - mii lei - Buget 2018 Estimari din care credite Cod indicator bugetare TOTAL destinate stingerii plăţilor restante 3.039,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 3.039,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF 3.039,00 0, , , ,00 Transferuri curente (cod ,00 0,00 Transferuri catre instituţii publice ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SPA

56 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0,00 885,00 885,00 885,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 885,00 0,00 885,00 885,00 885,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 885,00 885,00 885,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0,00 545,00 545,00 545, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Alte sporuri ,00 Fond pentru posturi ocupate prin cumul ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,70 Contributii de asigurări de somaj ,20 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,70 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,10 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,30 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 340,00 340,00 340,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 ANEXA CJCPCT

57 capitolul Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale - mii lei - Buget 2018 Estimari Reparatii curente ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CJCPCT

58 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "CHRISTIAN TELL" B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,68 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.778,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Alte sporuri ,00 Indemnizatii de delegare ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,75 Contributii (cod la ) ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 Contributii de asigurări de somaj ,60 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,15 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,30 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,20 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 598,00 598,00 598,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 ANEXA BCT

59 capitolul Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale - mii lei - Buget 2018 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Deplasari în străinătate ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 Chirii ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 Estimari SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 245,68 0,00 0,00 0,00 0,00 financiar (cod la la 58.33) Alte programe comunitare finantate în perioada (APC) ( la ) ,68 0, ,68 Finanțarea națională ,84 Finanțare externă nerambursabilă ,84 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 14,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 14,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 Alte active fixe ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA BCT

60 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,23 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 7.905,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 165,00 165,00 165,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) ,00 0, , , ,00 Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor , ,00 Contributii la salarizarea personalului neclerical ,00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural ,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar (cod la la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ( la ) 2.332,23 0,00 803,13 400,00 0, ,58 0,00 803,13 400,00 0, ,58 0,00 803,13 400,00 0,00 Finanțarea națională ,49 114,13 60,00 0,00 Finanțare externă nerambursabilă ,09 646,68 340,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,65 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CJG

61 ROMÂNIA ANEXA NR. 3.9 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Asigurări şi asistenţă socială D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,61 0, , , ,77 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,51 0, , , ,77 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,51 0, , , ,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,51 0, , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

62 capitolul Asigurări şi asistenţă socială - mii lei - Buget 2018 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru animale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezinfectanti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ,00 0, , , ,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Estimari ,00 0,00 360,00 360,00 360,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

63 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Asistenţă socială în caz de invaliditate D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,61 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,51 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,51 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,51 0, , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,51 Alte sporuri ,00 Indemnizatii de delegare ,00 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,30 Contributii de asigurări de somaj ,60 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,20 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,20 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 ANEXA DGASPC

64 capitolul Asistenţă socială în caz de invaliditate - mii lei - Buget 2018 Reparatii curente ,00 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 Hrana pentru animale ,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 Materiale sanitare ,00 Dezinfectanti ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 Estimari ,00 0,00 130,00 130,00 130,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 146,10 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,60 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,50 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA DGASPC

65 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Asistenţă socială pentru familie şi copii - mii lei - Buget 2018 Estimari D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) ,00 0, , , ,77 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,00 0, , , ,77 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Alte sporuri ,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,00 Indemnizatii de delegare ,00 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,20 Contributii de asigurări de somaj ,50 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,70 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,70 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 ANEXA DGASPC

66 capitolul Asistenţă socială pentru familie şi copii Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 - mii lei - Buget 2018 Reparatii curente ,00 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 Hrana pentru animale ,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 Materiale sanitare ,00 Dezinfectanti ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Deplasari în străinătate ,00 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 Estimari ,00 0,00 230,00 230,00 230,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii ,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA DGASPC

67 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ,00 0, , , ,00 Ajutoare sociale (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA DGASPC

68 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,10 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.627,10 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,10 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,10 0,00 480,00 480,00 480,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

69 capitolul Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale - mii lei - Buget 2018 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimari Medicamente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

70 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN "SALVAMONT" GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 2.170,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,50 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,50 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi ,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 470,00 470,00 470,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 ANEXA SPS

71 capitolul Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale - mii lei - Buget 2018 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 0,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 Prime de asigurare non-viata ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SPS

72 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,10 0,00 10,00 10,00 10,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 457,10 0,00 10,00 10,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,10 0,00 10,00 10,00 10,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,10 0,00 10,00 10,00 10,00 Alte cheltuieli (cod la ) , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,10 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CJG

73 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Protecția mediului D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 1.307,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) 20 55,00 0,00 55,00 55,00 55,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

74 capitolul Protecția mediului - mii lei - Buget 2018 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

75 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ SERVICIUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI ACTIVITĂŢI DE SALUBRIZARE GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 1.307,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Alte sporuri ,00 Indemnizatii de delegare ,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 Contributii de asigurări de somaj ,50 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,50 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) 20 55,00 0,00 55,00 55,00 55,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,45 Materiale pentru curatenie ,20 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,70 Piese de schimb ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,05 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,60 Reparatii curente ,00 ANEXA SJGDAS

76 capitolul Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor - mii lei - Buget 2018 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SJGDAS

77 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Reducerea şi controlul poluării D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA CJG

78 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Drumuri si poduri D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,99 0, , , ,23 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) ,00 0, , , ,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod ) ,00 0, , , ,00 Rambursari de credite interne (cod ) ,00 0, , , ,00 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale ,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar (cod la la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ( la ) ,99 0, , , , ,14 0, , , , ,14 0, , , ,23 Finanțarea națională , , , ,24 Finanțare externă nerambursabilă , , , ,99 Cheltuieli neeligibile , , ,60 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,85 0, , ,88 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,85 0, , ,88 0,00 Active fixe (cod la ) ,85 0, , ,88 0,00 Construcţii , , ,88 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

79 ROMÂNIA ANEXA NR. 4 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj nr CONSILIUL JUDEŢEAN BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator mii lei PREVEDERI ESTIMĂRI ANUALE TOTAL VENITURI (cod ) , , , ,73 Muzeul Judeţean Gorj 3.784, , , ,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 4.915, , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624, , , ,00 Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 0,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita , , , ,73 I. VENITURI CURENTE ( cod ) , , , ,73 A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) ,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe spectacole ,00 0,00 0,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE ( cod ) , , , ,73 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) ,00 90,00 100,00 100,00 Venituri din proprietate (cod ) ,00 90,00 100,00 100,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 90,00 100,00 100,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80,00 90,00 100,00 100,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 35,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din utilizarea pasunilor comunale ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din proprietate ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din dobanzi(cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , , ,73 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod la ) , , , ,73 Taxe si alte venituri in învăţământ ,00 338,00 338,00 388,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 338,00 338,00 338,00 388,00 Venituri din prestări de servicii , , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 201,00 192,00 217,00 217,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.749, , , ,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate ,00 0,00 0,00 0,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa ,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 4 1

80 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive ,00 300,00 310,00 320,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 44,00 20,00 20,00 20,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 239,00 280,00 290,00 300,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate , , , ,73 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita , , , ,73 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat , , , ,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii , , , ,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 5.500, , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 280,00 280,00 280,00 280,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala , , , ,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 3.000, , , ,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,60 451,00 452,00 453,00 Muzeul Judeţean Gorj 475,60 438,00 438,00 438,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 2,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12,00 13,00 14,00 15,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise ,00 0,00 0,00 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari ,00 0,00 0,00 0,00 Diverse venituri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri ,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Donaţii şi sponsorizări ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 0,00 0,00 0,00 0,00 Muzeul Judeţean Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ,60 0,00 0,00 0,00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ,60 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri voluntare ,00 0,00 0,00 0,00 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din valorificarea unor bunuri ,00 0,00 0,00 0,00 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod ) ,75 0,00 0,00 0,00 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod ) ,75 0,00 0,00 0,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli ,75 0,00 0,00 0,00 funcţionare ,75 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 7.912,19 0,00 0,00 0,00 anexa 4 2

81 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 971,56 0,00 0,00 0,00 dezvoltare 2 400,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) ,00 0,00 0,00 0,00 Încasări din rambursarea altor împrumuturilor acordate ,00 0,00 0,00 0,00 Alte operaţiuni financiare ( cod ) ,56 0,00 0,00 0,00 Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite ,00 0,00 0,00 0,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ,00 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) , , , ,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) , , , ,00 Subventii de la bugetul de stat (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA ,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod ) , , , ,00 Subvenţii pentru instituţii publice , , , ,00 Muzeul Judeţean Gorj 3.264, , , ,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 4.676, , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.039, , , ,00 Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole ,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 anexa 4 3

82 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare ,00 0,00 0,00 0,00 Muzeul Judeţean Gorj 45,00 0,00 0,00 0,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 0,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita ,00 0,00 0,00 0,00 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod ) , , , ,73 Muzeul Judeţean Gorj 3.736, , , ,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 4.867, , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624, , , ,00 Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 0,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita , , , ,73 I. VENITURI CURENTE ( cod ) , , , ,73 A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) ,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) ,00 0,00 0,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe spectacole C. VENITURI NEFISCALE ( cod ) , , , ,73 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,00 90,00 100,00 100,00 Venituri din proprietate (cod ) ,00 90,00 100,00 100,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 90,00 100,00 100,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 80,00 90,00 100,00 100,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 35,00 Venituri din utilizarea pasunilor comunale Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi(cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , , ,73 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod , , , ,73 Taxe si alte venituri in învăţământ ,00 338,00 338,00 388,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 338,00 338,00 338,00 388,00 Venituri din prestări de servicii , , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 201,00 192,00 217,00 217,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2.749, , , ,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa ,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu Centrul Pilot TG-Cărbuneşti Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare ,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu anexa 4 4

83 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive ,00 300,00 310,00 320,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 44,00 20,00 20,00 20,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 239,00 280,00 290,00 300,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate , , , ,73 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita , , , ,73 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat , , , ,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii , , , ,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 5.500, , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 280,00 280,00 280,00 280,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala , , , ,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 3.000, , , ,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,60 451,00 452,00 453,00 Muzeul Judeţean Gorj 475,60 438,00 438,00 438,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 2,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 12,00 13,00 14,00 15,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu Alte venituri ,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod ) ,60 0,00 0,00 0,00 Donaţii şi sponsorizări ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu Ansamblul "Doina Gorjului" Muzeul Judeţean Gorj Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ,60 0,00 0,00 0,00 Muzeul Judeţean Gorj -3,60 Ansamblul "Doina Gorjului" -48,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu Centrul Pilot TG-Cărbuneşti Camera Agricolă Judeţeană Gorj Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Alte transferuri voluntare III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod ) ,75 0,00 0,00 0,00 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod ) ,75 0,00 0,00 0,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli ,75 0,00 0,00 0,00 Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare ,75 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 7.912,19 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 971,56 anexa 4 5

84 Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă IV. SUBVENTII (cod 00.18) , , , ,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) , , , ,00 Subventii de la bugetul de stat (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod ) , , , ,00 Subvenţii pentru instituţii publice , , , ,00 Muzeul Judeţean Gorj 3.264, , , ,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 4.676, , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.039, , , ,00 Centrul Pilot TG-Cărbuneşti Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole ,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita ,00 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod ) - TOTAL ,60 0,00 0,00 0,00 Muzeul Judeţean Gorj 48,60 0,00 0,00 0,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 48,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 0,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 0,00 0,00 0,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) ,60 0,00 0,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) ,60 0,00 0,00 0,00 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod ) ,60 0,00 0,00 0,00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ,60 0,00 0,00 0,00 Muzeul Judeţean Gorj 3,60 Ansamblul "Doina Gorjului" 48,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu Centrul Pilot TG-Cărbuneşti Camera Agricolă Judeţeană Gorj Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Alte venituri din valorificarea unor bunuri III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10) ,00 0,00 0,00 0,00 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli ,00 0,00 0,00 0,00 dezvoltare 2 400,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400,00 anexa 4 6

85 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) Încasări din rambursarea altor împrumuturilor acordate IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate ,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare ,00 0,00 0,00 0,00 Muzeul Judeţean Gorj 45,00 Ansamblul "Doina Gorjului" Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu Centrul Pilot TG-Cărbuneşti Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod la Fondul European de Dezvoltare Regionala ( finantare Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu) ,00 0,00 0,00 0, PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI RĂDULEA-ZAMFIRESCU CRISTINA-ELENA anexa 4 7

86 ROMÂNIA ANEXA NR. 5 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J.Gorj nr CONSILIUL JUDEŢEAN BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, DETALIAT LA CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator - mii lei - PREVEDERI ANUALE TOTAL 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante ESTIMĂRI TOTAL CHELTUIELI ( cod ) ,74 0, , , ,73 cheltuieli de personal ,00 0, , , ,93 bunuri şi servicii ,14 0, , , ,80 alte cheltuieli ,00 0,00 755,00 755,00 755,00 active nefinanciare ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) ,00 0,00 0,00 0,00 Ordine publica si siguranta nationala ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD ) ,74 0, , , ,73 Invatamant ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate ( cod ) ,14 0, , , ,73 Din total capitol: Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod ) ,14 0, , , ,73 Spitale generale ,14 0, , , ,73 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu ,58 0, , , ,00 cheltuieli de personal , , , ,00 bunuri şi servicii , , , ,00 alte cheltuieli ,00 516,00 516,00 516,00 active nefinanciare ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita ,56 0, , , ,73 cheltuieli de personal , , , ,93 bunuri şi servicii , , , ,80 alte cheltuieli 59 84,00 84,00 84,00 84,00 active nefinanciare 71 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Servicii de sanatate publica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie ( ) ,60 0, , , ,00 Din total capitol: Servicii culturale ( cod la cod la cod ) ,60 0, , , ,00 Muzee ,60 0, , , ,00 Muzeul Judeţean Gorj 3.784,60 0, , , ,00 cheltuieli de personal ,00 0, , , ,00 bunuri şi servicii ,00 0, , , ,00 alte cheltuieli 59 47,00 47,00 47,00 47,00 active nefinanciare 71 48,60 0,00 anexa 5 1

87 Institutii publice de spectacole si concerte ,00 0, , , ,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 4.915,00 0, , , ,00 cheltuieli de personal ,00 0, , , ,00 bunuri şi servicii ,00 0, , , ,00 alte cheltuieli 59 47,00 0,00 48,00 48,00 48,00 active nefinanciare 71 48,00 0,00 Scoli populare de arta si meserii ,00 0, , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624,00 0, , , ,00 cheltuieli de personal ,00 0, , , ,00 bunuri şi servicii ,00 0, , , ,00 alte cheltuieli 59 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 active nefinanciare 71 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia mediului ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Agricultura ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camere agricole ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli de personal 10 bunuri şi servicii 20 active nefinanciare 71 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod ) ,14 0, , , ,73 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordine publica si siguranta nationala ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD ) ,14 0, , , ,73 Invatamant ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate ( cod ) ,14 0, , , ,73 Din total capitol: Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod ) ,14 0, , , ,73 Spitale generale ,14 0, , , ,73 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , , , ,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita , , , ,73 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod ) Cultura, recreere si religie ( ) ,00 0, , , ,00 Din total capitol: Servicii culturale ( cod la cod la cod ) ,00 0, , , ,00 Muzee ,00 0, , , ,00 anexa 5 2

88 Muzeul Judeţean Gorj 3.736,00 0, , , ,00 Institutii publice de spectacole si concerte ,00 0, , , ,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 4.867,00 0, , , ,00 Scoli populare de arta si meserii ,00 0, , , ,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 3.624,00 0, , , ,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia mediului ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Agricultura ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camere agricole ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordine publica si siguranta nationala ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitale generale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 400,00 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod ) Cultura, recreere si religie ( ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Servicii culturale ( cod la cod la cod ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Muzee ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Muzeul Judeţean Gorj 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansamblul "Doina Gorjului" 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Scoli populare de arta si meserii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 5 3

89 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia mediului ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: Agricultura ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camere agricole ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camera Agricolă Judeţeană Gorj Alte cheltuieli în domeniul agriculturii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI RĂDULEA-ZAMFIRESCU CRISTINA-ELENA anexa 5 4

90 ROMÂNIA ANEXA NR. 5.1 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Spitale generale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,14 0, , , ,73 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,14 0, , , ,73 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,14 0, , , ,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond de premii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de hrana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Norme de hrana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,14 0, , , ,80 Bunuri si servicii (cod la ) ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

91 capitolul Spitale generale - mii lei - Buget 2018 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reactivi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezinfectanti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale de laborator ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) ,00 0,00 600,00 600,00 600,00 Burse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

92 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Spitale generale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,58 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,58 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,58 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de hrana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,58 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA SJU C

93 capitolul Spitale generale - mii lei - Buget 2018 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reactivi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezinfectanti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale de laborator ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) ,00 0,00 516,00 516,00 516,00 Burse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SJU C

94 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din venituri proprii capitolul Spitale generale - mii lei - D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante ,58 0, , , , ,58 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,58 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) Cod indicator ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 Alte sporuri ,00 Fond aferent platii cu ora ,00 Indemnizatii de delegare ,00 Indemnizatii de hrana ,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 Buget 2018 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,58 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Estimari ANEXA SJU V

95 capitolul Spitale generale - mii lei - Buget 2018 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 Hrana (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 Materiale sanitare ,00 Reactivi ,00 Dezinfectanti ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Materiale de laborator ,00 Pregatire profesionala ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 Chirii ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,58 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Burse ,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 Estimari ,00 0,00 516,00 516,00 516,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SJU V

96 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" DOBRIŢA, com.runcu B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Spitale generale D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,56 0, , , ,73 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,56 0, , , ,73 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,56 0, , , ,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond de premii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de hrana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Norme de hrana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,56 0, , , ,80 Bunuri si servicii (cod la ) ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA STV C

97 capitolul Spitale generale - mii lei - Buget 2018 Medicamente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reactivi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezinfectanti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) 59 84,00 0,00 84,00 84,00 84,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA STV C

98 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" DOBRIŢA, com.runcu B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din venituri proprii capitolul Spitale generale - mii lei - Buget 2018 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante ,56 0, , , , ,56 0, , , ,73 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,56 0, , , ,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) Cod indicator ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 Alte sporuri ,00 Fond de premii ,00 Fond aferent platii cu ora ,00 Indemnizatii de hrana ,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Norme de hrana ,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,03 Contributii de asigurări de somaj ,37 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,45 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,44 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,71 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,56 0, , , ,80 Bunuri si servicii (cod la ) ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,56 Reparatii curente ,00 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente ,00 Estimari ANEXA STV V

99 capitolul Spitale generale Materiale sanitare ,00 Reactivi ,00 - mii lei - Buget 2018 Dezinfectanti ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Pregatire profesionala ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) 59 84,00 0,00 84,00 84,00 84,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA STV V

100 ROMÂNIA ANEXA NR. 5.2 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Cultură, recreere şi religie D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,60 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) ,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA

101 capitolul Cultură, recreere şi religie - mii lei - Buget 2018 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultanta si expertiza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Estimari ,00 0,00 155,00 155,00 155,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 155,00 155,00 155,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

102 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Muzee D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,60 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 3.736,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA MAS C

103 capitolul Muzee - mii lei - Buget 2018 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultanta si expertiza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Estimari 59 47,00 0,00 47,00 47,00 47,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 47,00 47,00 47,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA MAS C

104 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din venituri proprii capitolul Muzee D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 475,60 0,00 438,00 438,00 438,00 472,00 0,00 438,00 438,00 438,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 438,00 438,00 438,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) Cod indicator Salarii de baza ,00 Indemnizatii de delegare , ,00 0,00 22,00 22,00 22, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 369,00 369,00 369,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) 59 47,00 0,00 47,00 47,00 47,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 47,00 47,00 47,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimari ANEXA MAS V

105 capitolul Muzee - mii lei - Buget 2018 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe ,60 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA MAS V

106 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ CONSILIUL JUDETEAN GORJ MUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"GORJ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din subvenţii din bugetul local capitolul Muzee D E N U M I R E A TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) I N D I C A T O R I L O R la proiectul H.C.J. nr TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 3.309,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) Cod indicator ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 800,00 800,00 800,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 Consultanta si expertiza ,00 - mii lei - Buget 2018 Estimari ANEXA MAS S

107 capitolul Muzee - mii lei - Buget 2018 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe ,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA MAS S

108 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI" B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Instituţii publice de spectacole şi concerte D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 4.867,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA ADG C

109 capitolul Instituţii publice de spectacole şi concerte - mii lei - Buget 2018 Deplasari în străinătate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Estimari 59 47,00 0,00 48,00 48,00 48,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 48,00 48,00 48,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA ADG C

110 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI" B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din venituri proprii capitolul Instituţii publice de spectacole şi concerte D E N U M I R E A TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 239,00 0,00 280,00 290,00 300,00 191,00 0,00 280,00 290,00 300,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 280,00 290,00 300,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) 10 12,00 0,00 22,00 22,00 22,00 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 210,00 220,00 230,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) 59 47,00 0,00 48,00 48,00 48,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 48,00 48,00 48,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 71 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA ADG V

111 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI" B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din subvenţii din bugetul local capitolul Instituţii publice de spectacole şi concerte D E N U M I R E A TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) I N D I C A T O R I L O R TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 4.676,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) Cod indicator ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 Indemnizatii de delegare ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 - mii lei - Buget 2018 Estimari ANEXA ADG S

112 capitolul Instituţii publice de spectacole şi concerte - mii lei - Buget 2018 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 Estimari *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA ADG S

113 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII capitolul Şcoli populare de artă şi meserii D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) Cod indicator TOTAL - mii lei - Buget 2018 din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante Estimari ,00 0, , , ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) 3.624,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0, , , ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXA SPA C

114 capitolul Şcoli populare de artă şi meserii - mii lei - Buget 2018 Estimari Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) 59 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 0,00 60,00 60,00 60,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SPA C

115 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din venituri proprii capitolul Şcoli populare de artă şi meserii D E N U M I R E A TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) I N D I C A T O R I L O R TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 585,00 0,00 550,00 575,00 625,00 585,00 0,00 550,00 575,00 625,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 550,00 575,00 625,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) Cod indicator Salarii de baza ,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 Fond aferent platii cu ora ,00 Indemnizatii de delegare , ,00 0,00 3,00 3,00 3, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 522,00 547,00 597,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Reparatii curente ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari interne, detaşări, transferări ,00 Deplasari în străinătate ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 - mii lei - Buget 2018 Estimari ANEXA SPA V

116 capitolul Şcoli populare de artă şi meserii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) - mii lei - Buget 2018 Estimari 59 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 25,00 25,00 25,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SPA V

117 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN GORJ ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII finanţate din subvenţii din bugetul local capitolul Şcoli populare de artă şi meserii D E N U M I R E A TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod ) I N D I C A T O R I L O R TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante 3.039,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) Cod indicator ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salarii de baza ,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 Fond aferent platii cu ora ,00 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vouchere de vacanță ,00 Contributii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 Contributii de asigurări de somaj ,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 Contribuția asiguratorie pentru muncă ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la la la ) ,00 0,00 564,00 564,00 564,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 Încalzit, Iluminat si forta motrica ,00 Apa, canal si salubritate ,00 Transport ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deplasari în străinătate ,00 - mii lei - Buget 2018 Estimari ANEXA SPA S

118 capitolul Şcoli populare de artă şi meserii - mii lei - Buget 2018 Pregatire profesionala ,00 Protectia muncii ,00 Alte cheltuieli (cod la ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Chirii ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod ) Estimari 59 35,00 0,00 35,00 35,00 35,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ,00 35,00 35,00 35,00 *) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA SPA S

119 ROMÂNIA ANEXA NR. 6 JUDEŢUL: GORJ CONSILIUL JUDETEAN GORJ la proiectul de H.C.J. nr - mii lei - CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI PREVEDERI ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT GRUPA/ EFECTUATE ESTIMĂRI SURSA până la anii ulteriori = I , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Total surse de finanţare II , , , , , ,23 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , , , , ,23 0,00 0, Transferuri de capital I 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I ,23 855, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II ,23 703, , , , ,23 0,00 0, Active fixe I , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , , , ,88 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PE ANUL 2018 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , , ,08 400,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , , ,08 400,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1.816,11 114, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 1.816,11 56,40 556,58 803,13 400,00 0,00 0,00 0, Active fixe I , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I ,02 741, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,02 647, , , , ,23 0,00 0,00 02 Buget local I ,02 741, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II ,02 647, , , , ,23 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I ,63 741, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II ,63 647, , , , ,23 0,00 0, Active fixe I ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 1

120 II ,39 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , , , ,48 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 4.414,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 4.414,49 0, , , ,48 0,00 0,00 0, Active fixe I , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Achizitii de imobile TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. dotari independente TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 2.554,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 2.554,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 2.057,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 2.057,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 2.012,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 2.012,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 496,60 0,00 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 868,82 26,78 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 868,82 26,78 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 868,82 26,78 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 868,82 26,78 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 868,82 26,78 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 868,82 26,78 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d. cheltuieli privind consolidarile anexa 6 2

121 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 4.414,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.414,49 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 4.414,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 4.414,49 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 4.414,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 4.414,49 0, , , ,48 0,00 0,00 0, Active fixe I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOL 51 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 4.540,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.540,06 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 4.540,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 4.540,06 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 4.182,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 4.182,81 0, , , ,48 0,00 0,00 0, Active fixe I 357,25 0,00 357,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 357,25 0,00 357,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 4.540,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.540,06 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 4.540,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 4.540,06 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 4.182,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 4.182,81 0, , , ,48 0,00 0,00 0, Active fixe I 357,25 0,00 357,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 357,25 0,00 357,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. dotari independente TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 42,25 0,00 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 42,25 0,00 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 42,25 0,00 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 42,25 0,00 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 42,25 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 3

122 II 42,25 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 d. cheltuieli privind consolidarile 0,00 TOTAL GENERAL 0,00 1. Total surse de finanţare I 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 315,00 315,00 0,00 II 315,00 315,00 0,00 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 4.182,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.182,81 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 4.182,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 4.182,81 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 4.182, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 4.182, , , ,48 0,00 0,00 0,00 CAPITOL 54 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOL 60 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 99,41 0,00 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 99,41 0,00 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 99,41 0,00 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 99,41 0,00 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 99,41 0,00 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 99,41 0,00 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 38,07 0,00 38,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 38,07 0,00 38,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 38,07 0,00 38,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 38,07 0,00 38,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 38,07 38,07 II 38,07 38,07 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 61,34 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 61,34 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 61,34 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 61,34 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 4

123 7101 Active fixe I 61,34 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 61,34 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. dotari independente 0,00 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 60,00 0,00 60,00 II 60,00 0,00 60,00 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 1,34 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 1,34 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 1,34 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 1,34 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 1,34 0,00 1,34 II 1,34 0,00 1,34 CAPITOL 61 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. dotari independente 0,00 TOTAL GENERAL 0,00 1. Total surse de finanţare I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 130,00 0,00 130,00 II 130,00 0,00 130,00 CAPITOL 65 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 5

124 din care: II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAP 66 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I ,90 464, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,90 464, , , ,37 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I ,90 464, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II ,90 464, , , ,37 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I ,11 56, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II ,11 56,10 478, , ,37 0,00 0,00 0, Active fixe I 5.410,79 408, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 5.410,79 408, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 690,98 408,10 282,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 690,98 408,10 282,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 690,98 408,10 282,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 690,98 408,10 282,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 690,98 408,10 282,88 II 690,98 408,10 282,88 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I ,90 56, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,90 56, , , ,37 0,00 0,00 0,00 anexa 6 6

125 02 Buget local I ,90 56, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II ,90 56, , , ,37 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I ,11 56, ,01 0,00 aferente cadrului financiar II ,11 56,10 478, , ,37 0, Active fixe I 2.235,79 0, ,79 0,00 II 2.235,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 2.884,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 2.884,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 2.484,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 2.484,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 2.484,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 2.484,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. dotari independente TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 2.109,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 2.109,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 1.709,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 1.709,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 1.709,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 1.709,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 400,00 0,00 400,00 II 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 774,90 0,00 774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 774,90 0,00 774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 774,90 0,00 774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 774,90 0,00 774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 774,90 0,00 774,90 II 774,90 0,00 774,90 CAPITOL 67 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 4.313,84 448, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.313,84 391, ,51 803,13 400,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 4.217,24 448, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 7

126 din care: II 4.217,24 391, ,91 803,13 400,00 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 2.047,79 114, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 2.047,79 56,40 788,26 803,13 400,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 2.124,45 334, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 2.124,45 334, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 3.884,06 448, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 3.884,06 391, ,73 803,13 400,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 3.884,06 448, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 3.884,06 391, ,73 803,13 400,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1.816,11 114, ,09 0,00 aferente cadrului financiar II 1.816,11 56,40 556,58 803,13 400,00 0, Active fixe I 2.067,95 334, ,15 0,00 II 2.067,95 334, ,15 0,00 0,00 0,00 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 35,50 0,00 35,50 0,00 II 35,50 0,00 35,50 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 394,28 0,00 394,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 394,28 0,00 394,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 297,68 0,00 297,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 297,68 0,00 297,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. dotari independente TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 155,60 0,00 155,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 8

127 II 155,60 0,00 155,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferuri de capital I 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Venituri proprii I 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 7,00 0,00 7,00 0,00 II 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II 231,68 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOL 68 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 851,10 0,00 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 851,10 0,00 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 851,10 0,00 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 851,10 0,00 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 851,10 0,00 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 851,10 0,00 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 229,80 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 229,80 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 229,80 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 229,80 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 229,80 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 229,80 0,00 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 621,30 0,00 621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 621,30 0,00 621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 9

128 02 Buget local I 621,30 0,00 621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 621,30 0,00 621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 621,30 0,00 621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 621,30 0,00 621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Achizitii de imobile TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 550,00 550,00 II 550,00 550,00 b. dotari independente TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 18,80 0,00 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 18,80 0,00 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 18,80 0,00 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 18,80 0,00 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 18,80 0,00 18,80 II 18,80 0,00 18,80 CAPITOL 70 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Total surse de finanţare I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anexa 6 10

129 02 Buget local I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 5,00 0,00 5,00 II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOL 74 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II 35,78 26,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I 35,78 26,78 9,00 II 35,78 26,78 9,00 CAPITOL 84 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , , , , ,23 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , , , , ,23 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I ,52 685, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente cadrului financiar II ,52 591, , , , ,23 0,00 0, Active fixe I , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , , , ,88 0,00 0,00 0,00 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I , , ,01 0,00 0,00 II , , , ,95 0,00 0,00 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi anexa 6 11

130 TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I ,82 685, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,82 591, , , , ,23 0,00 0,00 02 Buget local I ,82 685, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II ,82 591, , , , ,23 0,00 0,00 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I ,52 685, ,87 aferente cadrului financiar II ,52 591, , , , , Active fixe I , ,30 II , , , ,88 C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d. cheltuieli privind consolidarile TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local I , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe I , , ,15 II , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 6 12

131 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.1 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 COD cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare B. Obiective (proiecte) de investiţii noi C. Alte cheltuieli de investiţii 1.741,97 a) achizitii imobile b) dotari independente 42,25 1. Consiliul Judeţean Gorj 42, ) stație grafică buc. 1 42,25 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale 315,00 1. Consiliul Judeţean Gorj 315,00 1) Întocmirea hărților și planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și alunecări de teren pentru un număr de 15 unități administrativ-teritoriale ale județului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: Prevenirea producerii unor calamități naturale în județul Gorj prin realizarea unor hărți și planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren și a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului și atenuarea efectelor acestuia 300,00 2) Avizarea hărților de risc la alunecări de teren pentru un număr de 15 unități administrativ-teritoriale ale județului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: Prevenirea producerii unor calamități naturale în județul Gorj prin realizarea unor hărți și planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren și a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului și atenuarea efectelor acestuia 15,00 e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) 1.384,72 1. Consiliul Judeţean Gorj 1.384, ) START UP PENTRU EXCELENȚĂ 1.384, Active fixe 357, Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport 42, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe 315, Reparaţii capitale aferente activelor fixe Active financiare 0, Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 1.384,72 TOTAL 1.741,97 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA 6.1 1

132 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.2 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 38,07 1. Consiliul Judeţean Gorj 38,07 1) Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii la Centrul Militar Judeţean Gorj 38,07 C. Alte cheltuieli de investiţii 61,34 a) achizitii imobile b) dotari independente 60,00 1. Consiliul Judeţean Gorj -finanţare C.M.J.Gorj 60, ) grup electrogen buc. 1 60,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1,34 1. Consiliul Judeţean Gorj -finanţare C.M.J.Gorj 1,34 2) Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii Centrul Militar Judeţean Gorj 1,34 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 99, Construcţii 39, Maşini, echipamente şi mijloace de transport 60, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 55 Transferuri interne TOTAL 99,41 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 6.2 1

133 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.3 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare C. Alte cheltuieli de investiţii 130,00 a) achizitii imobile b) dotari independente 130,00 1. Consiliul Judeţean Gorj - finanțare I.S.U.Gorj 130, ) cort gonflabil buc , ) rezervor carburant cu pompă buc. 1 8,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 130, Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport 130, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 55 Transferuri interne TOTAL 130,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 6.3 1

134 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.4 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare C. Alte cheltuieli de investiţii 31,00 a) achizitii imobile b) dotari independente c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 31,00 1. Consiliul Judeţean Gorj 31,00 1) actualizare documentaţie tehnico-economică necesară depunerii spre finanţare a proiectului "Extindere şi dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu", taxe, avize, acorduri legale 31,00 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 31, Construcţii 31, Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile TOTAL 31,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 6.4 1

135 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.5 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 282,88 1. Consiliul Judeţean Gorj 282,88 1) Extindere şi modernizare Secție Ortopedie -Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu- Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr , B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 2.714,19 1. Consiliul Judeţean Gorj 2.714,19 1) Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu locația str. Tudor Vladimirescu 478, ) Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 514, ) Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr ,32 4) Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr ,78 C. Alte cheltuieli de investiţii 2.484,02 a) achizitii imobile b) dotari independente 1.709,12 1. Consiliul Judeţean Gorj 1.709, ) Trusă instrumentar pansamente aseptice buc. 4 20, ) Trusă depărtătoare lombă+vezică buc. 1 6, ) Trusă chirurgicală aparat urinar superior buc. 1 19, ) Trusă chirurgicală aparat urinar inferior buc. 1 7, ) Trusă chirurgicală pansamente buc. 1 10, ) Trusă apendicectomie buc. 8 73, ) Trusă chirurgie pentru colecist/stomac buc. 3 33, ) Trusă chirurgie depărtător Gosset buc. 2 9, ) Trusă chirurgie vasculară buc. 1 25, ) Trusă chirurgicală sală operație buc , ) Trusă chirurgie buc. 1 64, ) Cutie instrumentar ORL buc , ) Trusă instrumentar pentru chiuretaj buc , ) Trusă instrumentar mici intervenții buc. 3 28, ) Trusă chiuretaj post-partum buc. 3 20, ) Trusă consultații ginecologice buc. 4 52, ) Trusă chirurgicală ortopedie buc. 3 30, ) Trusă chirurgie pediatrică buc , ) Trusă urgențe oftalmologice buc. 1 9, ) Trusă cataractă+glaucom buc. 1 22, ) Trusă urgențe pleoape buc. 1 16, ) Gazcromatograf buc , ) Aparat de electrochirurgie cu radio frecvență buc ,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 774,90 1. Consiliul Judeţean Gorj 774,90 1) Extindere şi modernizare Secție Ortopedie -Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu- Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32 3, ) Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 5,03 3) Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr ,69 4) Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr , ) Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr ,00 6) Amenajarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr , ) Dispensar T.B.C., Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza 15,00 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale anexa 6.5 1

136 e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 5.002, Construcţii 3.293, Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.709, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 478,40 TOTAL 5.481,09 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 6.5 2

137 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.6 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 2.289,73 1. Consiliul Judeţean Gorj 2.289,73 1) Extindere prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 1.733, ) Conservarea, restaurarea şi valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber 556,58 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 35,50 1. Consiliul Judeţean Gorj 35, ) Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber 35,50 C. Alte cheltuieli de investiţii 252,68 a) achizitii imobile b) dotari independente 14,00 1.Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 14, ) licențe Windows buc. 4 4, ) licenţe Office buc. 5 3, ) licenţe antivirus Karspersky buc. 30 2, ) licenţe Adobe Photo-Shop buc. 4 4, ) licențe Indesign buc. 1 1,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 7,00 1. Consiliul Judeţean Gorj 7, ) Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber 7,00 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) 231,68 1.Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 231, ) Centrul Europe Direct Gorj 231, Active fixe 1.789, Construcţii 1.775, Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe 14, Reparaţii capitale aferente activelor fixe 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 788,26 TOTAL 2.577,91 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 6 6 1

138 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.7 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 0,00 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 229,80 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 229, ) Scară exterioară de evacuare la CSAPR Tg jiu 50,00 2) Construcție gard protecție a fațadelor anvelopate la Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Tg-Jiu 9, ) Execuție și punere în funcțiune -Stație de epurare apă menajeră CIA Dobrița 88, ) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare monofazic la CSAPR Tg-Jiu 24, ) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare trifazic la CSCCD Tg-Cărbunești 24, ) Scară exterioară de evacuare la CSCCD Novaci - Centrul Maternal Novaci, Pociovaliștea 33,00 C. Alte cheltuieli de investiţii 621,30 a) achizitii imobile 550,00 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 550, ) Casă de tip familial buc ,00 b) dotari independente 52,50 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 52, ) Sterilizator de tip etuva 120 litri buc. 1 6, ) Pat electric cu saltea buc. 1 5, ) Boiler 3000 litri buc. 1 26, ) Pompă submersibilă buc. 1 10, ) Fosă septică buc. 1 5,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 18,80 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 18,80 1 ) Construcție gard protecție a fațadelor anvelopate la Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Tg-Jiu 1, ) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare monofazic la CSAPR Tg-Jiu 1, ) Studiu hidrogeologic pentru forarea unui puț de mare adâncime CIA Suseni ) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare trifazic la CSCCD Tg-Cărbunești ) Scară exterioară de evacuare la CSAPR Tg Jiu 10,00 1,40 3, ) Scară exterioară de evacuare la CSCCD Novaci - Centrul Maternal Novaci, Pociovaliștea 2,00 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) 0, Active fixe 851, Construcţii 798, Maşini, echipamente şi mijloace de transport 52, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile TOTAL 851,10 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA 6.7 1

139 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.8 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare C. Alte cheltuieli de investiţii 5,00 a) achizitii imobile b) dotari independente 5,00 1. Serviciul Public Salvamont Gorj 5, ) troliu buc. 1 5,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 5, Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 55 Alte transferuri 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile TOTAL 5,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA 6.8 1

140 ROMÂNIA ANEXA NR. 6.9 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare C. Alte cheltuieli de investiţii 9,00 a) achizitii imobile b) dotari independente c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 9,00 1. Consiliul Judeţean Gorj 9,00 1) Studiu de calitate a aerului (necesar elaborării Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Gorj) 9,00 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 9, Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe 9, Reparaţii capitale aferente activelor fixe 55 Transferuri interne TOTAL 9,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 6.9 1

141 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare ,06 1. Consiliul Judeţean Gorj ,06 1) Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km km , limita judetului Mehedinti Vagiulesti-Samarinesti-Motru-Lupoaia-Catunele-Glogova-Camuiesti, Judetul Gorj 2.563,06 2) Reabilitare drum județean 673 ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj ,00 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi ,78 1. Consiliul Judeţean Gorj , ) Reabilitare drum judeţean 672C, km km , comuna Runcu, județul Gorj 3.520, ) Reabilitare drum judeţean 664A, km km , comuna Stănești, județul Gorj 3.097,08 3) Reabilitare drum județean 672E, traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj 5.465, ) MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C 4.100,44 5) MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN ,70 C. Alte cheltuieli de investiţii 8.132,15 a) achizitii imobile b) dotari independente c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale 8.132,15 1. Consiliul Judeţean Gorj 8.132,15 1) Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj 4.319,34 2) Consolidare terasamente pe DJ 675A, Km km , comuna Bustuchin, județul Gorj 2.264, ) Consolidare terasamente pe DJ 675A, Km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj 1.538,63 4) Expertiză pod din beton armat peste pârâul Zlaști, pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj 5,00 5) Expertiză pod din beton armat peste pârâul Sunătoarea, pe DJ 665C, km , comuna Săcelu, Județul Gorj 5,00 e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe , Construcţii , Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 8.381,14 TOTAL ,99 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA

142 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare C. Alte cheltuieli de investiţii 400,00 a) achizitii imobile b) dotari independente 400,00 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 400, ) mașină de spălat rufe cu barieră igienică buc. 1 64, ) mașină de spălat rufe industrială buc , ) uscător de rufe profesional buc. 2 72, ) calandru industrial de călcat rufe buc. 2 80, ) aparat aer condiționat BTU buc. 2 20, ) pulsoximetru neonatologie buc. 2 32, ) laringoscop cu fibră optică și lame pentru neonatologie buc. 1 6,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 400, Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport 400, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile TOTAL 400,00 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa

143 ROMÂNIA ANEXA NR JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN COD LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 cap Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii U/M Cant. mii lei Valoare C. Alte cheltuieli de investiţii 96,60 a) achizitii imobile b) dotari independente 96,60 1. Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" 48, ) sculptură din lemn " Omagiu lui Brâncuși" buc. 1 3, ) Ansamblul sculptural " Drumul Regelui" 45,00 1. Ansamblul Artistic Profesionist "Doina Gorjului" Gorj 48, ) acordeon buc. 1 23, ) țambal buc. 1 25,00 c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) Active fixe 96, Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 48, Alte active fixe 48, Reparaţii capitale aferente activelor fixe TOTAL 96,60 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa

144 ROMÂNIA ANEXA NR. 7 JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDETEAN SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR PE ANUL 2018 DENUMIREA PROGRAMELOR A -mii lei - Cod Realizari TOTAL pana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări B = TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 855, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 II.Credite bugetare 703, , , , ,23 0,00 0, ,23 finanţate din: - bugetul local I. Credite de angajament 855, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 II.Credite bugetare 703, , , , ,23 0,00 0, ,23 A Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala bugetul local I. Credite de angajament 855, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 II.Credite bugetare 703, , , , ,23 0,00 0, ,74 B Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Fondul Social European bugetul local I. Credite de angajament 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 II.Credite bugetare 0, , , ,48 0,00 0,00 0, ,81 C Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Alte programe comunitare finanţate în perioada bugetul local I. Credite de angajament 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,68 II.Credite bugetare 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,68 TOTAL CHELTUIELI CAP.51 I. Credite de angajament 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 II.Credite bugetare 0, , , ,48 0,00 0,00 0, ,81 - bugetul local I. Credite de angajament 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 II.Credite bugetare 0, , , ,48 0,00 0,00 0, ,81 Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Fondul Social European I. Credite de angajament 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 II.Credite bugetare 0, , , ,48 0,00 0,00 0, ,81 1) START UP PENTRU EXCELENȚĂ I. Credite de angajament 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 II.Credite bugetare 0, , , ,48 0,00 0, ,81 TOTAL CHELTUIELI CAP.66 I. Credite de angajament 56, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 II.Credite bugetare 56,10 478, , ,37 0,00 0,00 0, ,11 - bugetul local I. Credite de angajament 56, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 II.Credite bugetare 56,10 478, , ,37 0,00 0,00 0, ,11 Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala I. Credite de angajament 56, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 II.Credite bugetare 56,10 478, , ,37 0,00 0,00 0, ,11 1) Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu-locația str.tudor Vladimirescu I. Credite de angajament 56, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,11 II.Credite bugetare 56,10 478, , ,37 0,00 0, ,11 TOTAL CHELTUIELI CAP.67 I. Credite de angajament 114, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 II.Credite bugetare 56,40 788,26 803,13 400,00 0,00 0,00 0, ,79 ANEXA 7 1

145 DENUMIREA PROGRAMELOR A Cod Realizari TOTAL pana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări B = bugetul local I. Credite de angajament 114, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 II.Credite bugetare 56,40 788,26 803,13 400,00 0,00 0,00 0, ,79 Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala I. Credite de angajament 114, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 II.Credite bugetare 56,40 556,58 803,13 400,00 0,00 0,00 0, ,11 1) CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ A CASEI MEMORIALE IOSIF KEBER I. Credite de angajament 114, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,11 II.Credite bugetare 56,40 556,58 803,13 400,00 0,00 0, ,11 Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Alte programe comunitare finanţate în perioada I. Credite de angajament 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,68 II.Credite bugetare 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,68 1) Centrul Europe Direct Gorj I. Credite de angajament 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,68 II.Credite bugetare 0,00 231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,68 TOTAL CHELTUIELI CAP.84 I. Credite de angajament 685, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 II.Credite bugetare 591, , , , ,23 0,00 0, ,52 - bugetul local I. Credite de angajament 685, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 II.Credite bugetare 591, , , , ,23 0,00 0, ,52 Programul OPERATIONAL REGIONAL finanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala I. Credite de angajament 685, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 II.Credite bugetare 591, , , , ,23 0,00 0, ,52 1) Modernizare drum județean(675b) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasca-Prigoria-Zorlești-Alimpești până în DJ 675C I. Credite de angajament 322, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,11 II.Credite bugetare 228, , , , ,47 0, ,11 2) Modernizare drum județean(675c) cu originea în DN 67B ce traversează localitățile Tg-Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sîrbești, Ciupercenii de Olteț până în DN 67 I. Credite de angajament 363, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,41 II.Credite bugetare 363, , , , ,76 0, ,41 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU ANEXA 7 2

146 ROMÂNIA ANEXA nr. 8 JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr CONSILIUL JUDEŢEAN 1. ANEXA PRIVIND REPARTIZAREA EXCEDENTULUI ÎNREGISTRAT LA mii lei DENUMIRE Program 2018 TOTAL EXCEDENT, din care: ,14 Subvenții repartizate prin H.G. nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații și rămase în excedentul bugetului local cf. art. 3 din O.U.G. nr. 90/ ,34 cap , Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj 4.319,34 2. Sume propuse a se utliza pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent ,46 3. Sume propuse pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ,34 cap , ) stație grafică (1 buc.) 42,25 2) Întocmirea hărților și planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și alunecări de teren pentru un număr de 15 unități administrativ-teritoriale ale județului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: Prevenirea producerii unor calamități naturale în județul Gorj prin realizarea unor hărți și planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren și a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului și atenuarea efectelor acestuia 300,00 3) Avizarea hărților de risc la alunecări de teren pentru un număr de 15 unități administrativ-teritoriale ale județului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: Prevenirea producerii unor calamități naturale în județul Gorj prin realizarea unor hărți și planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren și a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului și atenuarea efectelor acestuia 15, ) START UP PENTRU EXCELENȚĂ 14, cap ,41 1) Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii la Centrul Militar Judeţean Gorj 39, ) grup electrogen 60,00 anexa 8 1

147 cap , ) cort gonflabil (1 buc.) 122, ) rezervor carburant cu pompă (1 buc.) 8, cap ,00 1) actualizare documentaţie tehnico-economică necesară depunerii spre finanţare a proiectului "Extindere şi dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu", taxe, avize, acorduri legale 31,00 cap ,26 1) Extindere şi modernizare Secție Ortopedie -Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr ,08 2) Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 519,72 3) Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr , ) Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr ,28 5) Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr ,00 6) Amenajarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr , ) Dispensar T.B.C., Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza 15, ) Trusă instrumentar pansamente aseptice (4 buc.) 20, ) Trusă depărtătoare lombă+vezică (1 buc.) 6, ) Trusă chirurgicală aparat urinar superior (1 buc.) 19, ) Trusă chirurgicală aparat urinar inferior (1 buc.) 7, ) Trusă chirurgicală pansamente (1 buc.) 10, ) Trusă apendicectomie (8 buc.) 73, ) Trusă chirurgie pentru colecist/stomac (3 buc.) 33, ) Trusă chirurgie depărtător Gosset (2 buc.) 9, ) Trusă chirurgie vasculară (1 buc.) 25, ) Trusă chirurgicală sală operație (10 buc.) 318, ) Trusă chirurgie (1 buc.) 64, ) Cutie instrumentar ORL (2 buc.) 149,17 anexa 8 2

148 ) Trusă instrumentar pentru chiuretaj (12 buc.) 60, ) Trusă instrumentar mici intervenții (3 buc.) 28, ) Trusă chiuretaj post-partum (3 buc.) 20, ) Trusă consultații ginecologice (4 buc.) 52, ) Trusă chirurgicală ortopedie (3 buc.) 30, ) Trusă chirurgie pediatrică (1 buc.) 173, ) Trusă urgențe oftalmologice (1 buc.) 9, ) Trusă cataractă+glaucom (1 buc.) 22, ) Trusă urgențe pleoape (1 buc.) 16, ) Gazcromatograf (1 buc.) 400, ) Aparat de electrochirurgie cu radio frecvență (1 buc.) 160, ) Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu- Jiu locația str. Tudor Vladimirescu 9,57 cap , ) Extindere prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 1.733,15 2) Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber 42, ) licențe Windows (4 buc.) 4, ) licenţe Office (5 buc.) 3, ) licenţe antivirus Karspersky (30 buc.) 2, ) licenţe Adobe Photo-Shop (4 buc.) 4, ) licențe Indesign (1 buc.) 1, ) Conservarea, restaurarea şi valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber 11, ) Centrul Europe Direct Gorj 115,84 10) Subvenții alocate Muzeului Județean Gorj pentru achiziționarea Ansamblului sculptural " Drumul Regelui" 45, cap ,10 1 ) Construcție gard protecție a fațadelor anvelopate la Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Tg-Jiu 10,00 2) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare monofazic la CSAPR Tg-Jiu 26,00 3) Studiu hidrogeologic pentru forarea unui puț de mare adâncime CIA Suseni 10,00 anexa 8 3

149 4) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare trifazic la CSCCD Tg-Cărbunești 26, ) Scară exterioară de evacuare la CSAPR Tg Jiu ,00 6) Scară exterioară de evacuare la CSCCD Novaci - Centrul Maternal Novaci, Pociovaliștea 35,00 7) Execuție și punere în funcțiune -Stație de epurare apă menajeră CIA Dobrița 88,60 8) Casă de tip familial (1 buc.) ) Sterilizator de tip etuva 120 litri (1 buc.) ) Pat electric cu saltea (1 buc.) ) Boiler 3000 litri (1 buc.) ) Pompă submersibilă (1 buc.) ) Fosă septică (1 buc.) ,00 6,00 5,00 26,00 10,50 5,00 cap , ) troliu (1 buc.) 5, cap ,00 1) Studiu de calitate a aerului (necesar elaborării Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Gorj) 9,00 cap ,59 1) Reabilitare drum judeţean 672C, km km , comuna Runcu, județul Gorj 3.091,68 2) Reabilitare drum judeţean 664A, km km , comuna Stănești, județul Gorj 3.097, ) Reabilitare drum județean 672E, traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj 109, ) Consolidare terasamente pe DJ 675A, Km km , comuna Bustuchin, județul Gorj 2.264,18 5) Consolidare terasamente pe DJ 675A, Km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj 1.538,63 6) Expertiză pod din beton armat peste pârâul Zlaști, pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj 5,00 7) Expertiză pod din beton armat peste pârâul Sunătoarea, pe DJ C, km , comuna Săcelu, Județul Gorj 5,00 8) MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENI CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C 82,01 9) MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67 85,61 PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU anexa 8 4

150 ROMÂNIA JUDEȚUL GORJ CONSILIUL JUDEȚEAN Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. SITUAȚIA PRIVIND NUMĂRUL TOTAL DE POSTURI APROBATE PENTRU ANUL 2018 Capitole bugetare/instituţii publice Număr de posturi aprobate Număr de posturi conform Ordonanţei de aprobate la capitolele de urgenţă a Guvernului nr. cheltuieli exceptate de 63/2010, cu modificările Ordonanţa de urgenţă a şi completările ulterioare Guvernului nr. 63/2010, cu modificările şi TOTAL CAPITOLE BUGETARE completările ulterioare = CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ,,CHRISTIAN TELL" GORJ CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE GORJ DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GORJ SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN,,SALVAMONT" GORJ SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GOR SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU 1729,5 1729, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,TUDOR VLADIMIRESCU" - RUNCU MUZEUL JUDEȚEAN GORJ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU" ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST,,DOINA GORJULUI" TÂRGU-JIU ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU TOTAL ,5 3639,5 PREȘEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU Întocmit, Compartiment resurse umane, managementul

151 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN EXPUNERE DE MOTIVE asupra proiectului de buget propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 Având în vedere: Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată, respectiv: prevederile art. 91, alin. (3), lit. a), potrivit căruia, în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico - socială a judeţului, consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar ; prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. b), potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor privind bugetul propriu al judeţului, preşedintele consiliului judeţean întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege ; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: prevederile art. 19, alin. (1), lit. a) şi b), potrivit cărora bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1, alin. (2) din aceeaşi lege, respectiv a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti; b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi sub împrumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/ sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/ sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile se aprobă astfel: bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, iar bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute ( ), în funcţie de subordonarea acestora ; prevederile art. 20, alin. (1), lit. a), care reglementează competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice locale în elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege, precum şi prevederile art. 23, alin. (2), potrivit căruia ordonatorii de credite răspund de elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, coroborate cu prevederile art. 39, alin. (6), potrivit căruia: proiectele de buget ( ) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I ; Legea nr. 2/ a bugetului de stat pe anul 2018; 1

152 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, care are ca obiective principale: asigurarea şi menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparenţei şi sustenabilităţii, pe termen mediu şi lung, a finanţelor publice, stabilirea unui cadru de principii şi reguli, pe baza căruia să se asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare, care să conducă la o bună gestiune financiară a resurselor, precum şi gestionarea eficientă a finanţelor publice pentru a servi interesului public pe termen lung, asigurarea prosperităţii economice şi ancorarea politicilor fiscal-bugetare într-un cadru durabil; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14, alin. (7), ale art. 57, alin. (2 1 ) şi ale art. 76 1, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală; Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009; Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 2

153 Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; Prevederile Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3315/ , pentru modificarea Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/ 2017; Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr / , privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 254/ ; precum şi: Decizia nr. 1/ , emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, comunicată prin adresa nr. GJ G-TZ-190 din data de , înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 468/ , privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021; Decizia nr. 2/ , emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, comunicată prin adresa nr.gj G-TZ-190 din data de , înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 468/ , privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021; Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 1/ privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 şi 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii ; Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2/ privind repartizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la data de ; Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 2009/ , înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 993/ şi adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj nr. A102/ , înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 985/ , prin care se comunică sumele repartizate Judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2018, de către Ministerul Muncii şi Justiției Sociale; In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, pentru bugetul propriu general al Judeţului Gorj au fost repartizate şi comunicate următoarele prevederi bugetare pentru anul financiar 2018: 3

154 - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit: : mii lei; : mii lei; -2020: mii lei; -2021: mii lei; - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului - TOTAL: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: - susţinerea sistemului de protecţie a copilului: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - programul pentru școli al României: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: - cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: : 855 mii lei; : 875 mii lei; : 894 mii lei; : 912 mii lei; - drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerimțe educaționale speciale integrați în învățământul de masă în centrul școlar de educație incluzivă: : 293 mii lei; : 293 mii lei; : 293 mii lei; : 293 mii lei; 4

155 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare bugete locale: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drumurilor județene: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - sume reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul mii lei, defalcată pe articole de cheltuieli: mii lei art.24 transport ; mii lei art.27 dobândă ; mii lei art.58 prestaţii sociale ; număr maxim posturi personal neclerical angajat în unităţi de cult pentru anul 2018 Influenţele privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2018, comparativ cu prevederile bugetare din anul anterior, sunt prezentate în tabelul de mai jos: mii lei Nr. crt. Resurse bugetare ale bugetului propriu al Judeţului Gorj, provenite din unele venituri ale bugetului de stat Buget iniţial 2017 Buget final 2017 Buget 2018 Creştere/ descreştere 2018/buget iniţial 2017 % Creştere/ descreştere 2018/buget final 2017 % Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului cod Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene cod Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% din sumele aprobate Judeţului Gorj) cod Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap cod ,64 75, ,99 104, ,05 225, ,95 66, ,85 133,90 TOTAL SUME

156 Potrivit prevederilor art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate ( ), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ - teritoriale, acţiune ce s-a realizat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, încheindu-se, în consecinţă, Procesul verbal nr. 547 din Având în vedere cele prezentate şi actele normative în vigoare, execuţia bugetară pe anii , atât la nivelul activităţii proprii, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în coordonarea şi subordonarea Consiliului Judeţean, calculul gradului de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele adoptate în ultimii 2 ani, respectiv , necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii proprii şi a tuturor structurilor de specialitate finanţate prin bugetul propriu al judeţului, în vederea asigurării finalizării obiectivelor demarate în anii anteriori şi iniţierii de noi acţiuni în anul curent, ca urmare a adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2018, se impune aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pentru acest an. Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că:,,(1) excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ( ) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. (1 1 ) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (1 2 ) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (1 3 ) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. Astfel, la finele anului 2017, conform situaţiilor financiar-contabile şi a extrasului de cont emis la data de de Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, U.A.T. - Judeţul Gorj a înregistrat un excedent în sumă totală ,14 mii lei, ce se propune a fi utilizat în anul 2018 astfel: ,34 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj ; 6

157 ,46 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare; ,34 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare programate în cadrul bugetului local, conform anexei nr. 8 la proiectul de hotărâre. În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul anului 2018 este structurat pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. Astfel, bugetul propriu general al Judeţului Gorj a fost estimat, după cum urmează: - la partea de venituri : : ,53 mii lei; : ,66 mii lei; : ,39 mii lei; : ,73 mii lei; - la partea de cheltuieli : : ,21 mii lei; : ,66 mii lei; : ,39 mii lei; : ,73 mii lei, defalcându-se pe următoarele bugete componente: I. BUGETUL LOCAL PE ANUL la partea de venituri este în sumă de ,79 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2017, care a fost la valoarea de ,01 mii lei ( +26,48%) şi cu bugetul local definitiv pe anul 2017, care a înregistrat o valoare de ,43 mii lei (+10,93%); - la partea de cheltuieli este în sumă de ,47 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2017, care a fost la valoare de ,18 mii lei (+37,29%) şi cu bugetul local definitiv pe anul 2017 care a înregistrat o valoare de ,87 mii lei ( +16,16%). Din totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii au fost estimate în sumă de mii lei (18,40%) şi se detaliază, în principal, pe următoarele surse componente: - Cotele și sume defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului propriu al judeţului au fost planificate la valoarea de ,00 mii lei; - Impozit pe mijloacele de transport deţinute pe persoane fizice şi juridice estimate la valoarea de 1.256,00 mii lei, fiind constituite din cota de 40% din sumele încasate de consiliile locale de pe raza judeţului şi virată, periodic, de către acestea și valoarea creanțelor înregistrate la nivelul UAT - județul Gorj ( an curent și ani precedenți) ce urmează a să fie virate; - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare estimate la valoarea de 344 mii lei, fiind constituite din taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice de interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicabile transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa totală maximă admisă pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise la circulaţia pe drumurile judeţene, din contravaloarea licenţelor de transport public judeţean şi a autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; - Venituri din concesiuni şi închirieri preconizate a se realiza în cuantum de 32 mii lei, reprezintă sume ce se încasează în baza contractelor astfel încheiate, închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza şi zona de siguranţă), în vederea realizării de 7

158 construcţii, instalaţii şi panouri publicitare, chiriile de sală percepute de Muzeul Judeţean Gorj, precum şi chiriile percepute pentru locuinţele de serviciu şi spaţiile închiriate aparţinând domeniului public al Judeţului Gorj; - Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi estimate a se încasa la o valoare de 780 mii lei, sunt constituite, în mare parte, din veniturile reprezentând contravaloarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în căminele Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, precum şi contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, de asemenea venituri din taxe formular percepute de Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; - Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări în cuantum de - 47,00 mii lei; - Diverse venituri estimate a se încasa în sumă de 1.130,00 mii lei, cum ar fi, de exemplu: taxe pentru eliberarea unor extrase şi copii de pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de fotocopiere a acestora, revalorificări de bunuri, sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, încasate și evidențiate începând cu în conturile de venituri ale U.A.T. - Județul Gorj, precum și sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru refacerea, consolidarea, dezvoltarea infrastructurii, conform Acordului de Implementare încheiat etc. Sumele necesare a fi prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Gorj pe anul 2018, ca și încasări aferente proiectelor implementate în anii anteriori, conform cererilor de rambursare transmise autorității centrale de management, sunt în valoare totală de ,61 mii lei, din care: - suma de mii lei, reprezintă subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, aferente plăților efectuate din bugetul local, pentru proiectele finanţate din FEN postaderare, ce se vor încasa în contul de venituri al U.A.T. Judeţul Gorj; - suma de 9.861,61 mii lei, reprezintă sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate în anii anteriori și în anul curent precum și prefinanțări, aferente cadrului financiar Din analiza repartizării surselor de venit pe secţiuni, se constată că din totalul veniturilor în sumă de ,79 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 80%, fiind în sumă de ,00 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 20%, cumulând suma de ,79 mii lei. Cheltuielile propuse pentru anul 2018, în cadrul bugetului local, structurate pe capitole bugetare, secţiuni şi titluri de cheltuieli, se prezintă astfel: Analizând repartizarea cheltuielilor pe capitole bugetare, se constată că ponderea cea mai mare (46%) este deținută de capitolul bugetar Asistență socială, fiind în sumă de ,61 mii lei, urmată de capitolul bugetar Transporturi, cu o pondere de 27%, fiind în sumă de ,99 mii lei. Analizând repartizarea cheltuielilor pe secţiuni, în cadrul bugetului local, se constată că din totalul cheltuielilor în sumă de ,47 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 72,52%, fiind în sumă de ,00 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare dețin o pondere de 27,48%, fiin în sumă de ,47 mii lei. În cadrul cheltuielilor cuprinse în secțiunea de funcționare, cheltuielile cu asistența socială dețin o pondere de 38%, fiind în sumă de ,64 mii lei, urmate de cheltuielile de personal, cu o pondere de 37%, fiind în sumă de ,51 mii lei. 8

159 În cadrul bugetului local, pe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum urmează: Cap Autorităţi publice şi acţiuni externe - propun alocarea sumei de ,12 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de ,15 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei; - alte transferuri 19 mii lei, reprezintă contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru, la organismul internaţional Ansamblul Regiunilor Europene. - alte cheltuieli 1.023,15 mii lei, reprezentând fondul de handicap pentru persoanele neîncadrate (76 mii lei) și cotizaţiile la organisme interne Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (59,84 mii lei), Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia (834,01 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia (5 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei (10 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS GORJ (1 mii lei), Asociaţia,,Inimi de gorjeni (5 mii lei), Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (7,30 mii lei), Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuşi Gorj (20,00 mii lei), Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică- ANATOP (5 mii lei), propuse pentru aprobare, conform nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări generale ale acestor asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 1.741,97 mii lei, cuprind: - active nefinanciare 357,25 mii lei, în cadrul cărora se regăsesc următoarele obiective de investiții: Achiziție stație grafică și subscripție anuală adobe creative cloud (Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe InDesign CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe Audition CC, Adobe Muse CC, Adobe Typekit) 42,25 mii lei; Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj-municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: "Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren şi a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor acestuia" mii lei. Avizare hărți de risc la alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru, comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, 9

160 Dănciulești, Bustuchin, Văgiulești, Schela, Bălănești și Berlești, în cadrul proiectului: "Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren şi a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor acestuia" 15 mii lei. - Proiecte cu finanțare nerambursabilă 1.384,72 mii lei, pentru susținerea proiectului: START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar autorităţi publice şi acţiuni externe, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 92,20%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 7,80%. din care: Cap Alte servicii publice generale - propun alocarea sumei de mii lei, Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 144 mii lei; - fond de rezervă bugetară 500 mii lei. Cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei, din care: Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj mii lei; indemnizaţiile membrilor Comisiei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 451 mii lei, reprezentând cheltuielile privind acordarea indemnizațiilor pentru membrii comisiei județene, constituită în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Plata indemnizațiilor pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj este reglementată de prevederile art. 219 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 144 mii lei, din care: Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 134 mii lei; Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Gorj - 10 mii lei; fond de rezervă bugetară în cuantum de 500 mii lei, ce va fi repartizat, conform prevederilor legale în vigoare, pentru cheltuieli urgente şi/sau neprevăzute, în cazuri de necesitate, pe parcursul execuţiei bugetare. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar alte servicii publice generale, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 100%. Cap Tranzacţii privind datoria publică propun alocarea sumei de 801 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, respectiv comisioane bancare - 1 mie lei şi dobânzi bancare mii lei, ce decurg din decontarea împrumutului contractat, prin credit bancar, de la BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, pentru implementarea proiectului de investiții Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţânţăreni Târgu-Cărbuneşti Săcelu Crasna, km

161 Cap Apărare propun alocarea sumei de 659,01 mii lei, necesară funcţionării și desfăşurării activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj, în condiţiile legii, din care: - cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de 559,60 mii lei, aferente secţiunii de funcţionare; În cadrul cheltuielilor privind reparaţiile curente, în cuantum de 333 mii lei, au fost programate inclusiv lucrări strict necesare pentru aducerea obiectivelor, ce fac obiectul reparaţiilor propuse, la parametrii tehnici corespunzători asigurării condiţiilor minime de funcţionare, în sumă de 330 mii lei, după cum urmează: 1. Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj 250 mii lei - pentru elaborarea documentației tehnice, asistență tehnică din partea proiectantului, taxe, avize și cote legale, asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuție lucrări 2. Amenajare parcare interioară, Centrul Militar Județean Gorj 80 mii lei - Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la titlul active nefinanciare, în sumă de 99,41 mii lei, se detaliază astfel: 1. Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii la Centrul Militar Județean Gorj 39,41 mii lei 2. Grup electrogen KVA 60 mii lei la Centrul Militar Județean Gorj 60 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar apărare, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 84,92%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 15,08%. Cap Ordine publică şi siguranţă naţională propun alocarea sumei de 273 mii lei, repartizată Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 143 mii lei, reprezentând cheltuieli cu bunuri şi servicii; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 130 mii lei, la titlul active nefinanciare, vizează achiziționarea unui cort gonflabil și a unui rezervor carburant cu pompă, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a misiunilor de intervenție specifice activității. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Ordine publică şi siguranţă naţională, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 52,38%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 47,62%. Cap Învăţământ propun alocarea sumei de 7.037,64 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 7.006,64 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal 125 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 855 mii lei; - asistenţă socială 6.026,64 mii lei; 11

162 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 31 mii lei, se regăsesc la titlul de cheltuieli,,active nefinanciare, alocate în bugetul activităţii proprii a Consiliului Judeţean Gorj. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar învăţământ, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,56%, reprezentând suma de 7.006,64 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,44%, reprezentând suma de 31 mii lei. În cadrul acestui capitol bugetar se reflectă activitatea Consiliului Județean Gorj, precum şi activitatea specifică celor două instituţii de învăţământ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj şi, respectiv, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, instituții finanţate parţial de la bugetul de stat, conform Legii nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) -d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, precum și din surse proprii alocate din bugetul propriu general al Judeţului. Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează astfel: 1. Consiliul Judeţean Gorj propun alocarea sumei de 5.764,64 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în cuantum de 5.733,64 mii lei, reprezintă cheltuielile privind asistenţa socială, ce se efectuează pentru finanţarea,,programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar în sumă de mii lei, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar , destinat elevilor din clasele I - VIII şi copiilor preşcolari din învăţământul de stat şi privat de pe raza judeţului Gorj, sume ce se alocă diferenţiat, astfel: distribuția fructelor și legumelor proaspete 579 mii lei, la care se adaugă măsuri educative în sumă de 331 mii lei, distribuţia laptelui de consum şi a produselor lactate fără adaos de lapte praf mii lei, la care se adaugă măsuri educative în sumă de 393 mii lei și respectiv pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie mii lei, potrivit angajamentelor contractuale încheiate în acest scop, a numărului de beneficiari şi a numărului de zile aferente programului şcolar. De asemenea, a fost prevăzută suma de 705,64 mii lei, necesară pentru plata produselor distribuite în anul Cheltuielile secţiunii de dezvoltare propun alocarea sumei de 31 mii lei, pentru achitarea de taxe, avize și acorduri necesare actualizării documentației tehnico-economice, în vederea demarării proiectului Extindere şi dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu - Jiu. U.A.T. Județul Gorj intenționează să depună, spre finanțare, în cadrul Programului Operaţional Regional , proiectul,,extindere şi dotare Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu - Jiu. Astfel, în anul 2016, au fost contractate serviciile de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, proiect care vizează extinderea unităţii de învăţământ printr-o construcţie nouă P+1, având forma literei L, cu suprafaţa la sol de 600 mp, ataşată corpului 1 (existent) al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu. 12

163 Pentru pregătirea tuturor documentelor în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, este necesară actualizarea documentației tehnico-economice. Astfel, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 31 mii lei, pentru plata de taxe, avize, acorduri și actualizare documentație tehnicoeconomică. 2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj - propun alocarea sumei de 984 mii lei, în cadrul secţiunii de funcţionare, prin care se asigură: - cheltuieli de personal 80 mii lei, reprezintă necesarul estimat pentru cheltuielile privind naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 611 mii lei, cuprind cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, acordate conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările, potrivit căruia,, (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: b) cheltuieli cu pregătirea profesională; c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; d) cheltuieli cu bunuri şi servicii. Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii, articolul bugetar,,reparaţii curente cumulează o valoare însumată de 190 mii lei, sumă necesară pentru: înlocuire tablă de tip Lisă cu tablă de tip Lindab (787 mp) cu montare ștacheți de susținere și parazăpezi la corpul B al clădirii 165 mii lei; demolare zid despărțitor și recompartimentare atelier alimentație publică corp clădire A - 25 mii lei; - asistenţă socială mii lei, sume alocate, prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în vederea acordării unor ajutoare sociale, în numerar, pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat şi Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj propun alocarea sumei de 289 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, prin care se asigură: - cheltuieli de personal 45 mii lei, reprezentând cheltuielile privind naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, acordată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale și conform prevederilor Hotărârii nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit căreia,, art (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă 13

164 educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul. (2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 244 mii lei, necesare desfăşurării, în bune condiţii, a activităţii instituţiei (furnituri de birou, materiale de întreţinere şi curăţenie, piese de schimb, carburanţi, c/val servicii telefonie, internet, plata utilităţilor lunare, dotarea cabinetelor de logopedie cu materiale şi obiecte de inventar specific logopedice etc, acordate conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările, potrivit căruia,, (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: b) cheltuieli cu pregătirea profesională; c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; d) cheltuieli cu bunuri şi servicii. În cadrul cheltuielilor cu reparațiile curente, instituția își propune, pentru anul 2018, lucrări constând în zugrăveli interioare, refacerea instalației electrice, reorganizarea spațiului Centrului Județean în scopul suplimentării cu 2 birouri de consiliere individuală, prin mutarea sălii de ședință la etaj, reparații la instalațiile interioare și la racordurile exterioare, reparații și finisaje interioare și exterioare - tencuieli, placaje etc., amenajarea spațiului din fața clădirii, remedierea eventualelor defecţiuni ce apar la instalaţiile electrice, instalaţiile sanitare, sistemele de închidere a uşilor şi geamurilor din sediul instituţiei, lucrări ce au fost prevăzute și în bugetul pe anul 2017, dar care nu au fost efectuate. Cap Sănătate propun alocarea sumei de 7.584,09 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, prin care se asigură efectuarea următoarelor lucrări de reparaţii curente: 1. Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 1.756,42 mii lei 2. Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 346,58 mii lei Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 5.481,09 mii lei, se defalcă după cum urmează: - la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , în sumă de 478,40 mii lei, ce constau în cheltuieli privind implementarea proiectului Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu locația str. Tudor Vladimirescu, Cod SMIS

165 - la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează 5.002,69 mii lei, ce cuprind cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, precum și achiziție dotări independente: 1. Extindere și modernizare Secție Ortopedie Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr ,08 mii lei 2. Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu 519,72 mii lei 3. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr ,01 mii lei 4. Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr ,28 mii lei 5. Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr mii lei 6. Amenajarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr ,48 mii lei 7. Dispensar T.B.C., Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza 15 mii lei 8. Instrumentar medical - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A. I. Cuza 1.709,12 mii lei În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar sănătate, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 27,73%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează ponderea majoritară de 72,27%. Cap Cultură, recreere şi religie propun alocarea sumei de ,91 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice mii lei; - alte cheltuieli mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.622,91 mii lei, se defalcă pe următoarele titluri de cheltuieli: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare 788,26 mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 45 mii lei; - active nefinanciare 1.789,65 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar cultură, recreere şi religie, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 89,58%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 10,42%. 15

166 Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează astfel: 1. Biblioteca Judeţeană Christian Tell - propun alocarea sumei de 3.023,68 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal 2180 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 598 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 245,68 mii lei, cuprind: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 231,68 mii lei, sumă necesară pentru planul de lucru pe anul 2018 în cadrul proiectului CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj - propun alocarea sumei de 885 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, astfel: - cheltuieli de personal 545 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 340 mii lei. 3. Consiliul Judeţean Gorj propun alocarea sumei de ,23 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de mii lei, cuprind - cheltuieli cu bunuri şi servicii 165 mii lei, astfel: 1. CHELTUIELI NECESARE SUSŢINERII PROGRAMULUI PROPRIU ANUAL PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CUPRINSE ÎN AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PE ANUL mii lei, fiind propuse următoarele evenimente: Nr. Suma DENUMIRE PROGRAM/ACTVITATE//EVENIMENT crt. -lei- 1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului Manifestări culturale dedicate Centenarului Marii Uniri de la Ziua mondială a turismului T O T A L SERVICII DE TIPĂRIRE/ MULTIPLICARE - AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2018 ȘI CALENDARUL PIEȚELOR, TÂRGURILOR ȘI BÂLCIURILOR mii lei 16

167 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice mii lei, reprezentând subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente acordate instituţiilor de cultură autofinanţate, în completarea veniturilor proprii realizate de către acestea, după cum urmează: Muzeul Judeţean Gorj mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului mii lei; Şcoala Populară de Artă mii lei. - alte cheltuieli mii lei, sunt previzionate pentru finanţarea unor cheltuieli privind: 3. FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES GENERAL mii lei În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, consiliile județene pot avea calitatea de autorități finanțatoare pentru activități de interes public general, regional sau local, în domeniile cultură și sport. Astfel, Consiliul Județean Gorj poate acorda finanțări nerambursabile din fondurile publice proprii, pe bază de contracte de finanțare nerambursabilă, ca urmare a participării la procedurile de selecție publică de proiecte de interes județean, a persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, pentru activități nonprofit care contribuie la realizarea de acțiuni sau programe de interes public județean. În atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, se vor respecta principiile, criteriile, algoritmul de calcul și procedura legal reglementată privind selecția proiectelor, în strictă conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect. Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivul general, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe bază de indicatori, a căror alegere este justificată. Evaluarea, în sistem competitiv, a proiectelor, se va face în conformitate cu principiile și criteriile generale de evaluare prevăzute de lege, potrivit algoritmului de calcul și criteriilor specifice de evaluare, care vor fi elaborate de autoritatea finanţatoare și stabilite prin documentația privind elaborarea și prezentarea propunerii de proiect. Conform art. 5 din Legea nr. 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4, respectiv art. 10 din aceiași lege atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare. 4. SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT 150 mii lei În conformitate cu art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, din bugetele locale ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate: a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 17

168 f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute. Prin prisma solicitărilor din anii anteriori, propun prevederea, în bugetul propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 150 mii lei, pentru susținerea unităților de cult, prin acordarea de sprijin financiar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 5. Contribuţia pentru plata personalului neclerical mii lei În cadrul acestor categorii de cheltuieli, propun alocarea, din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, de transferuri în sumă de mii lei, reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind salarizarea personalului neclerical, pentru un număr de 354 posturi, repartizate judeţului Gorj prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, finanțate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 6. Finanţarea altor acţiuni cu caracter social - cultural 15 mii lei În conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul anului au loc o serie de manifestări de comemorare a eroilor neamului. Programul de desfășurare al evenimentelor cuprinde și activitatea de depunere a jerbelor de flori. Astfel, în vederea achiziției de jerbe de flori pentru comemorarea eroilor neamului, propun prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 15 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.377,23 mii lei, cuprind: - transferuri între unităţi ale administraţiei publice - 45 mii lei, reprezentând subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor de capital acordate instituţiilor de cultură autofinanţate, în completarea veniturilor proprii realizate de către acestea, respectiv Muzeului Judeţean Gorj pentru achiziționarea unui ansamblu sculptural ce va fi montat la intrarea în Stațiunea Rânca, în apropierea drumului național DN 67 C, cu rol de simbol artistic al stațiunii și al drumului național Transalpina, denumit Drumul Regelui. - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 556,58 mii lei, sumă necesară pentru implementarea proiectului Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber, COD SMIS , ce este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional , Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 din , semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional , Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT- Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. - active nefinanciare, în sumă de 1.775,65 mii lei, în vederea efectuării următoarelor cheltuieli de investiţii: 18

169 1. Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană,,Christian Tell 1.733,15 mii lei - pentru achitarea taxelor, a avizelor și a cotelor legale, pentru plata serviciilor de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier și execuția parțială a lucrării 2. Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber 42,50 mii lei În vederea realizării proiectului Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber, prin certificatul de urbanism nr. 1562/ , emis de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, a fost impus avizul de securitate la incendiu, a cărui emitere a fost condiționată de realizarea obiectivului de investiție Construire zid incintă latura de Nord Casa memorială Iosif Keber. Zidul de incintă propus are rolul de a proteja imobilul, monument istoric, în cazul izbucnirii unui incendiu la construcțiile amplasate pe latura de nord. Astfel, se impune realizarea unui zid din panouri metalice, din tablă profilată montată pe stâlpi metalici din profile laminate, care reazămă pe teren prin intermediul unor fundații izolate din beton armat. În anul 2017, a fost elaborată documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate, urmând ca în cursul anului 2018, pentru îndeplinirea condițiilor în vederea implementării proiectului mai sus menționat, să fie alocate fondurile necesare pentru elaborarea documentației tehnice (PT, DDE), achitarea taxelor și avizelor necesare obținerii autorizației de construire, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, execuția lucrărilor și asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. Față de cele prezentate, propun prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 42,50 mii lei, astfel: - 7 mii lei, pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică; - 34,50 mii lei, pentru achitarea taxelor, avizelor, a cotelor legale și execuția lucrării; - 1 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. Cap Asistenţă socială - propun alocarea sumei de ,61 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de ,51 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal ,51 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei; - asistenţă socială mii lei; - alte cheltuieli 360 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 851,10 mii lei, repartizate la,,active nefinanciare. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar asistenţă socială, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99%, reprezentând suma de ,51 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 1%, reprezentând suma de 851,10 mii lei. 19

170 În cadrul acestui capitol bugetar, se prezintă activitatea de asistenţă socială desfășurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj În temeiul prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea specifică de asistență socială și de protecție a copiilor instituționalizați, de asigurare a serviciilor sociale oferite beneficiarilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 și posibilitățile reale de încasare a resurselor financiare ce compun bugetul propriu al județului Gorj pentru acest an, analizând propunerile instituţiei privind necesarul estimat pentru anul în curs, se constată o insuficiență a creditelor bugetare alocate până la finele anului, în cadrul secțiunii de funcționare a instituției, motiv pentru care au fost făcute demersuri necesare suplimentării sumelor pentru exerciţiul bugetar curent, în vederea desfășurării în bune condiții a activității cu caracter specific al acestei instituții. Prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, bugetului propriu al Judeţului Gorj i-au fost alocate fonduri în valoare de mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care suma de mii lei - pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială pentru familie şi copil şi suma de mii lei - pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială în caz de invaliditate. Repartizarea sumelor pe subcapitole bugetare şi titluri de cheltuieli se prezintă astfel: subcapitolul bugetar Asistenţă socială în caz de invaliditate ,61 mii lei, din care: ,51 mii lei cheltuieli de personal; mii lei bunuri şi servicii; 130 mii lei alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate; 146,10 mii lei active nefinanciare. subcapitolul bugetar Asistenţă socială pentru familie şi copil mii lei, din care: mii lei cheltuieli de personal; mii lei bunuri şi servicii; 230 mii lei - alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate; 705 mii lei active nefinanciare. Cheltuielile de personal, în sumă de ,51 mii lei, cuprind drepturile salariale ale personalului angajat și indemnizațiile de delegare plătibile în condițiile legii, avându-se în vedere: prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia personalul de specialitate care își desfășoară activitatea în centrele pentru copii și adulții cu grade de handicap din mediul rural, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, la și de la locul de muncă; Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Hotărârea nr. 137/ privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,administraţie" din aparatul de 20

171 specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 iulie 2017; Hotărârea nr. 228/ pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine; indexarea salariului minim pe economie, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, la fundamentarea cheltuielilor de personal, pe lângă salariile de bază, au fost cuantificate sporurile acordate personalului de specialitate care își desfășoară activitatea în centrele de îngrijire și asistență socială, promăvările și avansările în tranșe superioare de vechime, precum și acordarea în condițiile legislației în vigoare, a voucherelor de vacanță, pentru un număr de 1014 posturi ocupate. În cadrul subcapitolului bugetar Asistenţa socială pentru persoanele cu handicap, respectiv în centrele de adulţi, există un număr de 362 beneficiari asistaţi, pentru care s-a aplicat Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. Numărul de personal standardizat existent la capacitatea actuală este de 250 de persoane. În cadrul subcapitolului bugetar Asistenţa socială pentru familie şi copil, respectiv în centrele de adulţi, există un număr de 681 beneficiari asistaţi, pentru care s-a aplicat Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. Numărul de personal standardizat existent la capacitatea actuală este de 502 de persoane. Numărul personalului nestandardizat angajat în cadrul centrelor de adulţi şi copii este de 262 persoane. Cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de mii lei, cuprind sumele necesare pentru buna funcţionare a activităţii proprii, de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze naturale, energie, telefoane, internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale consumabile pentru desfășurarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul instituţiei, consumurile de carburanți, materiale și piese auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, servicii de mentenanță, materiale de curățenie, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa de rezolvare a instituţiei publice judeţene şi a centrelor din subordine. De asemenea, sunt prevăzute cheltuieli specifice activităţii de asistenţă şi protecţie socială, respectiv consumurile de medicamente şi materiale sanitare, uniforme şi echipament, lenjerii şi accesorii, obiecte de inventar, hrana asigurată persoanelor instituţionalizate în cadrul centrelor din subordine, conform Hotărârii de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice şi Hotărârii de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum și asigurarea sumelor stabilite ca limite minime de cheltuieli, aferente drepturilor de îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport şi materiale cultural-sportive pentru copiii şi tinerii pentru care s-a 21

172 stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85 / Cheltuielile privind,,asistenţa socială, în sumă de ,00 mii lei, sumă comunicată prin adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. A102/ , reprezintă transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2018, defalcată pe articole de cheltuieli: mii lei art. 24 transport, 107 mii lei art. 27 dobândă şi mii lei art. 58 prestaţii sociale.,,alte cheltuieli în sumă de 360 mii lei, sunt cuprinse în buget conform Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit căreia, începând cu data de 1 septembrie 2017, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă pentru care nu au fost angajate persoane cu handicap, sumă repartizată pe cele două subcapitole bugetare, după cum urmează: - asistență socială pentru familie și copil 230 mii lei; - asistență socială pentru persoanele cu handicap 130 mii lei. Cheltuielile privind,,active nefinanciare, în sumă de 851,10 mii lei, au fost fundamentate pentru următoarele obiective de investiţii: 1) Stație de epurare apă menajeră la Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa 88,60 mii lei, sumă necesară pentru finalizarea obiectivului demarat în anul ) Sterilizator de tip etuvă 120 litri la Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bâlteni - 6 mii lei, necesar pentru înlocuirea celui existent, care prezintă un grad avansat de uzură și o vechime de peste 20 de ani; 3) Forarea unui puț de mare adâncime pentru a asigura sursa proprie de apă la Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni proiect tehnic, taxe și autorizații 10 mii lei; 4) Pat electric cu saltea la Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița pentru beneficiarii imobilizați 5 mii lei; 5) Pompă submersibilă la Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg-Cărbunești - 10,5 mii lei, necesară pentru înlocuirea celei existente ce a fost pusă în funcțiune în anul 2003, fiind reparată în mod constant; 6) Boiler 3000 litri la Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg-Cărbunești 26 mii lei; 7) Fosă septică pentru Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor Novaci, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci 5 mii lei. Aceasta este necesară deoarece locația nu este racordată la rețeaua de canalizare a orașului, iar cea existentă nu este corespunzătoare; 8) Construcție gard de protecție a fațadelor anvelopate la Complexul de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială Târgu-Jiu 10 mii lei, sumă necesară pentru proiect tehnic, taxe,avize și execuţia lucrării; 9) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare monofazic la Complexul de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială Târgu-Jiu 26 mii lei, din care: 24,60 mii lei pentru punerea în funcțiune a generatorului de curent cu automatizare monofazic achiziționat în anul 2017 în vederea asigurării alimentării cu energie electrică pentru echipamentele active de rețea, echipamentele de climatizare și a iluminatului electric din instituție, iar suma de 1,4 mii lei, necesară pentru plata proiectului tehnic, taxe, avize şi acorduri; 22

173 10) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare trifazic la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti 26 mii lei, din care: 24,60 mii lei pentru punerea în funcțiune a generatorului de curent cu automatizare monofazic achiziționat în anul 2017 în vederea asigurării alimentării cu energie electrică pentru echipamentele active de rețea, echipamentele de climatizare și a iluminatului electric din instituție, iar suma de 1,4 mii lei, pentru plata proiectului tehnic,taxe, avize și acorduri; 11) Scară exterioară de evacuare la Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Tg-Jiu 53 mii lei, din care: 50 mii lei pentru achiziție, iar suma de 3 mii lei, pentru plata proiectului tehnic,taxe, avize și acorduri; 12) Scară exterioară de evacuare Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci 35 mii lei, din care: 33 mii lei pentru achiziție, iar suma de 2 mii lei, pentru plata proiectului tehnic,taxe, avize și acorduri; 13) Achiziționare imobil (casă) tip familial 550 mii lei Având în vedere: - Rapoartele de evaluare întocmite de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj, prin care s-a verificat îndeplinirea standardelor minime de calitate ce stau la baza licenţierii serviciului social; - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi , Planul Regional de Ocupare Sud-Vest Oltenia (PRAO) şi Planul Naţional de Dezvoltare (PND), precum şi Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada şi a Planurilor operaţionale pentru implementarea strategiei pe perioada a D.G.A.S.P.C. Gorj, în care sunt cuprinse direcţiile de acţiune, obiectivele generale, obiectivele specifice şi rezultatele privind dezvoltarea de servicii integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate; -Proiectul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA),,Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor şi asigurarea tranziţiei acestora în comunitate, SIPOCA 2 ; - Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; - Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi, emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, și faptul că, în prezent, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj funcționează Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Târgu - Jiu, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu nevoi speciale Târgu Jiu, cu un numar de 48 beneficiari, din care 20 beneficiari nu au posibilitatea de a se integra în familie, ce este inclus în lista de prioritizare de închidere, conform proiectului SIPOCA 2 implementat de ANPDCA, până în anul 2020, este necesară achiziționarea unei case de tip familial, unde vor fi transferați, parțial, copiii aflați în acest centru, cu scopul de a se asigura cele mai optime condiții de găzduire, apropiat de mediul familial, cu impact pozitiv asupra dezvoltării armonioase a beneficiarilor. Cap Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - propun alocarea sumei de 2.632,10 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 2.627,10 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 927,10 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind,,active nefinanciare în sumă de 5 mii lei. 23

174 În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,81%, reprezentând suma de 2.627,10 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,19%, reprezentând suma de 5 mii lei. astfel: Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol se repartizează, 1. Serviciul Public Salvamont propun alocarea sumei de mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 470 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 5 mii lei, cuprind: Cheltuieli cu active nefinanciare alocate în sumă de 5 mii lei, în vederea achiziţionării unui troliu portabil, prin care se asigură o mai bună intervenție în desfășurarea activității de salvare montană, respectiv recuperarea salvatorului și accidentatului din abrupt. 2. Consiliul Judeţean Gorj în cadrul secțiunii de funcționare, propun alocarea sumei de 457,10 mii lei, necesară pentru emiterea autorizaţiilor de transport şi licenţe traseu dusîntors, precum şi întocmirii de documentaţii tehnico-cadastrale necesare înscrierii bunurilor publice în evidenţa cadastral - juridică și patrimonială a Judeţului Gorj sau actualizarea/rectificarea unor documentații cadastrale existente, prin modificări intervenite asupra imobilelor din proprietatea Județului Gorj, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost rectificată. Efectuarea documentaţiilor cadastrale este necesară şi obligatorie pentru intabularea imobilelor în cartea funciară, condiţie esenţială pentru a beneficia de fonduri europene pe anumite programe de modernizare, precum şi efectuarea expertizelor tehnice la anumite imobile pentru care nu s-a întocmit cartea tehnică. Cap Protecția mediului - propun alocarea sumei de mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 55 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind,,active nefinanciare în sumă de 9 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Protecția mediului, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,32%, reprezentând suma de mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,68%, reprezentând suma de 9 mii lei. astfel: Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol, se repartizează 24

175 1. Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor și Activităţi de Salubrizare Gorj propun alocarea sumei de mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, astfel: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 55 mii lei: 2. Consiliul Judeţean Gorj propun alocarea, în cadrul secțiunii de dezvoltare, a sumei de 9 mii lei, reprezentând plata tranșei finale din studiul pentru menținerea calității aerului, achiziționat în anul 2016, în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului, astfel cum prevede Legea nr. 104/2011. Cap Transporturi - propun alocarea sumei de ,99 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei; - rambursări credite mii lei; În cadrul cheltuielilor privind bunuri şi servicii - propun alocarea sumei de mii lei, în vederea asigurării activităţii de întreţinere şi reparaţii curente drumuri publice judeţene, precum şi pentru asigurarea semnalizării circulaţiei rutiere pe reţeaua de drumuri publice judeţene. Valoarea totală minimă estimată, necesară a se aloca în anul 2018, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a reţelei de drumuri publice judeţene, este de mii lei. De asemenea, apreciem că este necesară și prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei minime de 500 mii lei, pentru asigurarea semnalizării circulației rutiere pe rețeaua de drumuri publice județene. În cadrul titlului de cheltuieli,,rambursări de credite - propun alocarea sumei de mii lei, reprezentând valoarea ratelor ce urmează a fi achitate în anul 2018, din creditul bancar contractat în anul 2007, prin BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, în vederea finanţării obiectivului Reabilitare DJ 661, Ţânţăreni Târgu - Cărbuneşti Săcelu - Crasna, km , obiectiv de investiţie ce a fost finalizat. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de ,99 mii lei, se defalcă după cum urmează: la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , în sumă de 8.381,14 mii lei, cheltuielile programate sunt necesare pentru implementarea următoarelor două proiecte: 1. MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C, Cod SMIS

176 Proiectul Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C, Cod SMIS , este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional , Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 650 din , semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional , Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT- Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a următoarelor sume: venituri totale 4.246,87 mii lei, din care: venituri proprii 90,54 mii lei; subvenţii de la bugetul de stat 551,35 mii lei; finanţare externă nerambursabilă 3.604,98 mii lei. cheltuieli totale 4.100,44 mii lei, din care: contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj 82,01 mii lei; contribuția de la bugetul de stat 533,06 mii lei; contribuția din finanțare externă nerambursabilă 3.485,37 mii lei. 2. MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67, Cod SMIS Proiectul MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67, Cod SMIS , a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional , Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 821 /2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional , Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a următoarelor sume: venituri totale 4.523,90 mii lei, din care: venituri proprii 95,41 mii lei; subvenţii de la bugetul de stat 587,45 mii lei; finanţare externă nerambursabilă 3.841,04 mii lei. 26

177 cheltuieli totale 4.280,70 mii lei, din care: contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj 85,61 mii lei; contribuția de la bugetul de stat 556,49 mii lei; contribuția din finanțare externă nerambursabilă 3.638,60 mii lei. la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează ,85 mii lei, ce cuprind cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, astfel: A. Obiective de investiții în continuare: 1.,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km km , limita județului Mehedinți Văgiulești Samarinești Motru Lupoaia Cătunele Glogova Cămuiești, Județul Gorj Deoarece pentru anul 2018 se estimează finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiție Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km km , limita județului Mehedinți Văgiulești Samarinești Motru Lupoaia Cătunele Glogova Cămuiești, Județul Gorj, propun prevederea în bugetul propriu al județului a sumei de 2.563,06 mii lei, sumă necesară finalizării obiectivului de investiție. Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție,,reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km km , limita județului Mehedinți Văgiulești Samarinești Motru Lupoaia Cătunele Glogova Cămuiești, Județul Gorj vor fi alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 2.,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi pentru anul 2018 este de ,00 mii lei, iar pentru anul 2019 este de ,953 mii lei. Menționăm că, fondurile necesare realizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. B. Obiective de investiții noi: 1.,,Reabilitare drum județean 672C, km km , Comuna Runcu, Județul Gorj Pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiții,,reabilitare drum județean 672C, km km , Comuna Runcu, Județul Gorj, conform devizului general estimativ al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al Județului Gorj, la capitolul bugetar

178 ,,Transporturi, pentru anul 2018 este de 3.520,04 mii lei, respectiv 3.324,78 mii lei pentru anul 2019 (inclusiv cote I.S.C.). 2.,,Reabilitare drum județean 664A, km km , Comuna Stănești, Județul Gorj Valoarea necesară pentru execuția lucrărilor în anul 2018 la obiectivul,,reabilitare drum județean 664A, km km , Comuna Stănești, Județul Gorj, conform devizului general estimativ al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, este de 3.097,08 mii lei, inclusiv cote I.S.C. 3.,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj Având în vederea faptul că, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, art. 8, pct. 3 reglementează,,categoriile de cheltuieli care nu se finațează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studiile de specialitate, expertixele tehnice și/sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de licitație, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credit, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, propun prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi, a fondurilor necesare achitării cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor rămase de executat, către Inspectoratul de Stat în Construcții, astfel cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv suma de 100,00 mii lei. De asemenea, având în vedere prevedeile Legii nr. 10 privind calitatea în construcții potrivit cărora,,investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: ( )c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;( ) pentru verificarea proiectului tehnic de către verificator tehnic atestat pentru obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj, propun prevederea prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi a sumei de 9,39 mii lei, necesară pentru plata serviciului de verificare tehnică a proiectului. Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi pentru anul 2018 este de 5.356,12 mii lei, pentru anul 2019 este de ,00 mii lei și pentru anul 2020 este de 3.434,88 mii lei. Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 28

179 C. Alte cheltuieli de investiții, d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pt. prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale: 1.,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj În data de , urmare a apelului la 112 transmis de primarul Comunei Turcinești, s-a deplasat la fața locului o comisie formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, în prezența primarului Municipiului Târgu - Jiu și primarului comunei Turcinești, unde a fost constatat faptul că, la podul situat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Oraș Târgu - Jiu, datorită precipitațiilor abundente înregistrate în ultimii ani ce au condus la creșteri ale nivelului și debitului râului Jiu, s-au produs tasări, respectiv înclinări ale pilei nr. 5 (ultima pilă spre comuna Turcinești), cauzate de fenomenul de afuiere a fundațiilor pilei, care au condus la deformarea infrastructurii și suprastructurii podului, fapt ce a determinat, în mod inevitabil, întreruperea circulației pe podul respectiv. Astfel, a fost încheiată nota de constatare nr. 4741/ și au fost luate măsuri imediate privind închiderea circulației, atât pietonal, cât și rutier, semnalizarea rutelor ocolitoare și întocmirea, în regim de urgență, a documentaţiei tehnico economice (Documentația de avizare a lucrărilor de intevenție, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție, Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor), în scopul identificării soluțiilor tehnice necesare reluării circulației rutiere pe drumul județean 664, în zona podului de la km 0+065, peste râul Jiu. Ca urmare a Hotărârii nr din , adoptată în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, Instituția Prefectului Județului Gorj și Consiliul Județean Gorj au inițiat Proiectul de Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul special de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Gorj și l-au înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa comună nr. 6412/5293/ După efectuarea acestui demers procedural și necesar, în data a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 312 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, în vigoare începând cu data de 11 mai 2017, care, prin anexa pentru repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații, la poziția nr. 2, alin 1, pentru obiectivul de investiție,,consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, Consiliului Județean Gorj i se alocă suma de 9.000,00 mii lei. În anul 2017 au fost executate lucrări în valoare de 4.647,648 mii lei și au constat în: consolidarea pilelor nr. 5 și 6; drumuri de acces pile, culei și gabioane; platforma de lucru și protectie la cota pentru pila nr. 5 si 6; prag de liniștire parțial și protecție mal stânga parțial; punte pietonală provizorie; prag de liniștire și ziduri din gabioane zona Tg.Jiu parțial; apărări de maluri din gabioane și culee zona Turcinești parțial; amenajare cale pod. Pentru anul 2018, valoarea lucrărilor rămase neexecutate este de 3.666,00 mii lei, plățile urmând a fi efectuate în baza Hotărârii de Guvern nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din 29

180 Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații. Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2 din privind repartizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la data de , pentru finalizarea acestui obiectiv a fost aprobată suma de 4.319,33 mii lei. 2.,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km km , comuna Bustuchin, județul Gorj Pe DJ 675A, sectorul de drum județean de la km la km , pe o lungime de aproximativ 100 m, a evoluat o alunecare de teren care prezintă un real pericol de evoluție rapidă, existând, în acest sens, posibilitatea întreruperii circulației pe ambele sensuri de mers. Prin Nota de constatare nr din a comisiei constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj, formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, Instituției Prefectului Județului Gorj, Inspectoratului Județean în Construcții, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și Primăriei comunei Bustuchin, s-au dispus măsuri constând în întocmirea documentației tehnico-economice pentru alunecarea de teren de la km km , în comuna Bustuchin, de pe DJ 675A. Astfel, în cursul anului 2016 au fost achiziționate, contractate și realizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economică, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Scopul principal al realizării acestor lucrări de consolidare îl constituie asigurarea circulaţiei rutiere pe drumul judeţean DJ 675A, (DN67B) Licurici Berleşti Bustuchin (DJ675C), în condiţii de siguranţă. Față de cele prezentate, propun prevederea prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi, a fondurilor necesare achiziției serviciilor de proiectare și executării lucrărilor aferente obiectivului de investiție,,consolidare terasamente pe DJ 675A, km km , comuna Bustuchin, județul Gorj, respectiv a sumei de 2.264,18 mii lei. 3.,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj Pe o lungime de aproximativ 100 m, pe DJ 675A, la km 1+100, a evoluat o alunecare de teren care prezintă pericol de evoluție rapidă, existând posibilitatea întreruperii circulației pe ambele sensuri de mers. Prin Nota de constatare nr din a comisiei constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj, formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, Instituției Prefectului Județului Gorj, Inspectoratului Județean în Construcții, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și Primăriei comunei Licurici, s-au dispus măsuri constând în întocmirea documentației tehnico-economice pentru alunecarea de teren de la km 1+100, în comuna Licurici, de pe DJ 675A. Astfel, în cursul anului 2016 au fost achiziționate, contractate și realizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economică, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Scopul principal al realizării acestor lucrări de consolidare îl constituie asigurarea circulaţiei rutiere pe drumul judeţean DJ 675A, (DN67B) Licurici Berleşti Bustuchin (DJ675C), în condiţii de siguranţă. Față de cele prezentate, propun prevederea prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi, a fondurilor necesare 30

181 achiziției serviciilor de proiectare și executării lucrărilor aferente obiectivului de investiție,,consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj, respectiv a sumei de 1.538,63 mii lei. În anul 2017, au fost efectuate de către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, controale curente privind urmărirea comportării în exploatarea a construcțiilor, la două obiective de investiții amplasate pe drumurile publice județene. Astfel: - în perioada , a fost efectuat controlul la podul din beton armat peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, km și s-a încheiat procesul verbal de control privind urmărirea comportării în exploatarea a construcțiilor, înregistrat la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Gorj sub nr / iar la sediul U.A.T. Județul Gorj sub nr / ; - în perioada , a fost efectuat controlul la podul din beton armat peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km și s-a încheiat procesul verbal de control privind urmărirea comportării în exploatarea a construcțiilor, înregistrat la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Gorj sub nr / , iar la sediul U.A.T. Județul Gorj sub nr / Urmare a verificărilor efectuate și a constatărilor consemnate în cele două procese verbale menționate mai sus, s-au dispus măsuri privind efectuarea expertizelor tehnice la obiectivele de investiție: 1. Expertiză pod din beton armat peste pârâul Zlaști, pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj; 2. Expertiză pod din beton armat peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km , comuna Săcelu, județul Gorj. Față de cele prezentate, în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse prin procesele verbale de control menționate mai sus, este necesară elaborarea expertizelor tehnice, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, și propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei totale de 10,00 mii lei, defalcată astfel: -,,Expertiză pod din beton armat peste pârâul Zlaști, pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj 5,00 mii lei; -,,Expertiză pod din beton armat peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km , comuna Săcelu, județul Gorj 5,00 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Transporturi, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 14,67%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 85,33%. II. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2018 Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2018, estimat atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, la valoarea de ,74 mii lei, cuprinde bugetele următoarelor instituţii publice de subordonare judeţeană: 31

182 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu ( ,58 mii lei); 2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa, comuna Runcu (23.945,56 mii lei); 3. Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj (3.784,60 mii lei); 4. Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului (4.915 mii lei); 5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu (3.624 mii lei). Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 14, alin. 7, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Astfel, situaţia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii pentru instituţiile autofinanţate de interes judeţean, care se află în subordonarea Consiliului Judeţean Gorj, se prezintă după cum urmează: Nr. crt. Instituţie publică Grad de realizare % Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 95,67 98,64 2 Spitalul Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa, 100,39 100,05 Runcu 3 Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 99,87 97,08 4 Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 100,00 88,73 5 Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu 98,42 101,93 În conformitate cu gradul de realizare a veniturilor proprii prezentat, structura prevederilor bugetare la partea de venituri a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, este următoarea: - Venituri proprii ,74 mii lei (71,25%); - Subvenții mii lei (28,75%). Propunerile bugetului de cheltuieli, pe capitole şi instituţii publice, se prezintă astfel: Cap Sănătate - propun alocarea sumei de ,14 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de ,14 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu mii lei; Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii ,14 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu ,58 mii lei; Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa 4.399,56 mii lei; - alte cheltuieli 600 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu 516 mii lei; Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa 84 mii lei. La titlul alte cheltuieli, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu a estimat suma necesară pentru plata cheltuielilor privind acordarea bursei de rezidenţiat, în cuantum de 191 mii lei, precum și sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, în cuantum de 325 mii lei, iar Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa a programat necesarul pentu plata 32

183 sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, estimate la 84 mii lei, conform O.U.G. nr. 60/2017. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, estimate în sumă de 400 mii lei, prevăzute la titlul active nefinanciare, reprezintă cheltuieli ce se vor efectua de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu pentru dotarea unității medicale cu următoarele bunuri: - mașină de spălat rufe cu barieră igienică - 1 bucată - estimată la valoarea de 64 mii lei; - mașină de spălat rufe industrială - 2 bucăți - estimate la valoarea de 126 mii lei; - uscător de rufe profesional - 2 bucăți - estimate la valoarea de 72 mii lei; - calandru industrial de călcat rufe - 2 bucăți - estimate la valoarea de 80 mii lei; - aparat aer condiționat BTU - 2 bucăți - estimate la valoarea de 20 mii lei; - pulsoximetru neonatologie - 2 bucăți - estimate la valoarea de 32 mii lei; - laringoscop cu fibră optică și lame pentru neonatologie - 1 bucată - estimată la valoarea de 6 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar sănătate, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,73%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,27%. Cap Cultură, recreere şi religie - propun alocarea sumei de ,60 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de ,00 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal 8.323,00 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 2.432,00 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 3.462,00 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu 2.429,00 mii lei. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.750,00 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 1.257,00 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 1.358,00 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu 1.135,00 mii lei. Pentru anul 2018, în bugetele Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, Ansamblului Artistic Profesionist Doina Gorjului şi al Şcolii Populare de Artă, au fost prevăzute sume, alocate prin transfer din bugetul local al Judeţului Gorj, reprezentând subvenții acordate în completarea veniturilor proprii, pentru desfăşurarea manifestărilor artistice cuprinse în Agenda Culturală a Judeţului Gorj, potrivit programului propriu de evenimente culturale al fiecărei instituții de cultură. - alte cheltuieli 154,00 mii lei, reprezentând sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform O.U.G. nr. 60/2017, pe instituţii publice defalcându-se astfel: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 47,00 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 47,00 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu 60,00 mii lei. 33

184 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la titlul active nefinanciare, în sumă de 96,60 mii lei, cuprind cheltuieli privind achiziționarea unor dotări independente propuse de către următoarele instituțitii de cultură: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj din suma de 48,60 mii lei, propune achiziționarea: - unei sculpturi, din lemn, cu soclu de piatră, intitulată Omagiu lui Brâncuși, realizare a sculptorului Grigore Patrichi, suportată din veniturile proprii ale instituției, estimată la valoarea de 3,60 mii lei; - unui ansamblu sculptural, estimat la valoarea de 45 mii lei, finanțat din subvenții alocate din bugetul local, compus din 100 de piese paralelipipedice, executate din fibră de sticlă, diferit colorate, ce vor fi montate la intrarea în stațiunea Rânca, în apropierea drumului național DN 67 C, cu rol de simbol artistic al stațiunii și al drumului național Transalpina, denumit Drumul Regelui. Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 48,00 mii lei, propune achiziționarea următoarelor intrumente muzicale, cele existente în dotarea instituției fiind vechi, uzate și amortizate integral: o acordeon 1 buc. (23,00 mii lei); o țambal 1 buc. (25,00 mii lei). În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar cultură, recreere şi religie, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 99,22%, cumulând suma de ,00 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare dețin o pondere de 0,78%, cumulând suma de 96,60 mii lei. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe următorii trei ani se prezintă, după cum urmează: - la partea de venituri : - la partea de cheltuieli: : ,93 mii lei; : ,51 mii lei; : ,73 mii lei; : ,93 mii lei; : ,51 mii lei; : ,73 mii lei. În conformitate cu cheltuielile prevăzute la secţiunea de dezvoltare în bugetele instituţiilor, se propune, spre aprobare, programul de investiţii publice pe anul 2018, detaliat în anexe. 34

185 De asemenea, se propune aprobarea numărului de 354 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Gorj, astfel cum sunt prevăzute prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul Se aprobă numărul de personal conform statelor de funcţii aprobate pentru anul 2018, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2018 este întocmit şi fundamentat în conformitate cu nevoile reale de cheltuieli, corespunzător previziunilor de încasări venituri proprii şi alocărilor de resurse financiare prin Legea bugetului de stat pe acest an, respectiv nr. 2/2018, cu respectarea plafoanelor de cheltuieli și a prevederilor legale în vigoare, apreciez proiectul ca fiind legal şi oportun, prin aprobarea şi promovarea lui asigurându-se, astfel, fondurile necesare ordonatorilor de credite, în vederea desfăşurării activităţii instituţiilor publice și a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale județului, drept pentru care propun adoptarea în forma prezentată. INIȚIATOR PROIECT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PREȘEDINTE, COSMIN MIHAI POPESCU 35

186 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN RAPORT asupra proiectului de buget propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 Având în vedere: Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată, respectiv: prevederile art. 91, alin. (3), lit. a), potrivit căruia, în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico - socială a judeţului, consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar ; prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. b), potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor privind bugetul propriu al judeţului, preşedintele consiliului judeţean întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege ; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: prevederile art. 19, alin. (1), lit. a) şi b), potrivit cărora bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1, alin. (2) din aceeaşi lege, respectiv a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti; b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi sub împrumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/ sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/ sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile se aprobă astfel: bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, iar bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute ( ), în funcţie de subordonarea acestora ; prevederile art. 20, alin. (1), lit. a), care reglementează competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice locale în elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege, precum şi prevederile art. 23, alin. (2), potrivit căruia ordonatorii de credite răspund de elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, coroborate cu prevederile art. 39, alin. (6), potrivit căruia: proiectele de buget ( ) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I ; Legea nr. 2/ a bugetului de stat pe anul 2018; 1

187 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, care are ca obiective principale: asigurarea şi menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparenţei şi sustenabilităţii, pe termen mediu şi lung, a finanţelor publice, stabilirea unui cadru de principii şi reguli, pe baza căruia să se asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare, care să conducă la o bună gestiune financiară a resurselor, precum şi gestionarea eficientă a finanţelor publice pentru a servi interesului public pe termen lung, asigurarea prosperităţii economice şi ancorarea politicilor fiscal-bugetare într-un cadru durabil; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14, alin. (7), ale art. 57, alin. (2 1 ) şi ale art. 76 1, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală; Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009; Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 2

188 Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; Prevederile Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3315/ , pentru modificarea Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/ 2017; Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr / , privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 254/ ; precum şi: Decizia nr. 1/ , emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, comunicată prin adresa nr. GJ G-TZ-190 din data de , înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 468/ , privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021; Decizia nr. 2/ , emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, comunicată prin adresa nr.gj G-TZ-190 din data de , înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 468/ , privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021; Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 1/ privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 şi 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii ; Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2/ privind repartizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la data de ; Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 2009/ , înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 993/ şi adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj nr. A102/ , înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 985/ , prin care se comunică sumele repartizate Judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2018, de către Ministerul Muncii şi Justiției Sociale; In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, pentru bugetul propriu general al Judeţului Gorj au fost repartizate şi comunicate următoarele prevederi bugetare pentru anul financiar 2018: 3

189 - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit: : mii lei; : mii lei; : mii lei; -2021: mii lei; - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului - TOTAL: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: - susţinerea sistemului de protecţie a copilului: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - programul pentru școli al României: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: - cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: : 855 mii lei; : 875 mii lei; : 894 mii lei; : 912 mii lei; - drepturi de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerimțe educaționale speciale integrați în învățământul de masă în centrul școlar de educație incluzivă: : 293 mii lei; : 293 mii lei; : 293 mii lei; : 293 mii lei; 4

190 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare bugete locale: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drumurilor județene: : mii lei; : mii lei; : mii lei; : mii lei; - sume reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul mii lei, defalcată pe articole de cheltuieli: mii lei art.24 transport ; mii lei art.27 dobândă ; mii lei art.58 prestaţii sociale ; număr maxim posturi personal neclerical angajat în unităţi de cult pentru anul 2018 Influenţele privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2018, comparativ cu prevederile bugetare din anul anterior, sunt prezentate în tabelul de mai jos: mii lei Nr. crt. Resurse bugetare ale bugetului propriu al Judeţului Gorj, provenite din unele venituri ale bugetului de stat Buget iniţial 2017 Buget final 2017 Buget 2018 Creştere/ descreştere 2018/buget iniţial 2017 % Creştere/ descreştere 2018/buget final 2017 % Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului cod Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene cod Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% din sumele aprobate Judeţului Gorj) cod Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap cod ,64 75, ,99 104, ,05 225, ,95 66, ,85 133,90 TOTAL SUME

191 Potrivit prevederilor art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate ( ), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ - teritoriale, acţiune ce s-a realizat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, încheindu-se, în consecinţă, Procesul verbal nr. 547 din Având în vedere cele prezentate şi actele normative în vigoare, execuţia bugetară pe anii , atât la nivelul activităţii proprii, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în coordonarea şi subordonarea Consiliului Judeţean, calculul gradului de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele adoptate în ultimii 2 ani, respectiv , necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii proprii şi a tuturor structurilor de specialitate finanţate prin bugetul propriu al judeţului, în vederea asigurării finalizării obiectivelor demarate în anii anteriori şi iniţierii de noi acţiuni în anul curent, ca urmare a adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2018, se impune aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pentru acest an. Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că:,,(1) excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ( ) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. (1 1 ) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (1 2 ) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (1 3 ) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. Astfel, la finele anului 2017, conform situaţiilor financiar-contabile şi a extrasului de cont emis la data de de Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, U.A.T. - Judeţul Gorj a înregistrat un excedent în sumă totală ,14 mii lei, ce se propune a fi utilizat în anul 2018 astfel: ,34 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj ; 6

192 ,46 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare; ,34 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare programate în cadrul bugetului local, conform anexei nr. 8 la proiectul de hotărâre. În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul anului 2018 este structurat pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. Secţiunea de funcţionare reprezintă partea de bază, obligatorie, a bugetelor, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a împrumuturilor interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării activităţilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile secţiunii de funcţionare sunt următoarele: a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri; b) venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din venituri proprii; c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente; d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente; e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau activităţilor finanţate integral din venituri proprii; f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care se reflectă cu valoare negativă. Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt următoarele: a) cheltuieli de personal; b) bunuri şi servicii; c) dobânzi; d) subvenţii; e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice; f) alte transferuri pentru cheltuieli curente; g) asistenţă socială; h) rambursări de credite; i) alte cheltuieli; j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral din venituri proprii. Secţiunea de dezvoltare reprezintă partea complementară a bugetelor, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean. Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele: a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare; b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri; c) subvenţii pentru cheltuieli de capital; d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de capital; e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele: a) cheltuieli de capital; b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare; c) transferuri pentru cheltuieli de capital; 7

193 d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital. Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului propriu al judeţului s-a efectuat prin evaluarea, constatarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, la nivelul tuturor instituţiilor şi serviciilor din subordine, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi sponsorizările se vor cuprinde, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetului propriu al judeţului pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţii administraţiei publice judeţene şi priorităţile ce se impun, în vederea funcţionării, şi în interesul colectivităţii locale de pe raza judeţului. Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor componente s-a realizat în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza. Astfel, bugetul propriu general al Judeţului Gorj a fost estimat, după cum urmează: - la partea de venituri : : ,53 mii lei; : ,66 mii lei; : ,39 mii lei; : ,73 mii lei; - la partea de cheltuieli : : ,21 mii lei; : ,66 mii lei; : ,39 mii lei; : ,73 mii lei, defalcându-se pe următoarele bugete componente: I. BUGETUL LOCAL PE ANUL la partea de venituri este în sumă de ,79 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2017, care a fost la valoarea de ,01 mii lei ( +26,48%) şi cu bugetul local definitiv pe anul 2017, care a înregistrat o valoare de ,43 mii lei (+10,93%); - la partea de cheltuieli este în sumă de ,47 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2017, care a fost la valoare de ,18 mii lei (+37,29%) şi cu bugetul local definitiv pe anul 2017 care a înregistrat o valoare de ,87 mii lei ( +16,16%). Din totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii au fost estimate în sumă de mii lei (18,40%) şi se detaliază, în principal, pe următoarele surse componente: - Cotele și sume defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului propriu al judeţului au fost planificate la valoarea de ,00 mii lei; - Impozit pe mijloacele de transport deţinute pe persoane fizice şi juridice estimate la valoarea de 1.256,00 mii lei, fiind constituite din cota de 40% din sumele încasate de consiliile locale de pe raza judeţului şi virată, periodic, de către acestea și valoarea creanțelor înregistrate la nivelul UAT - județul Gorj ( an curent și ani precedenți) ce urmează a să fie virate; - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare estimate la valoarea de 344 mii lei, fiind constituite din taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice de interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicabile transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa totală maximă admisă pe axe şi/sau 8

194 dimensiunile maxime admise la circulaţia pe drumurile judeţene, din contravaloarea licenţelor de transport public judeţean şi a autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; - Venituri din concesiuni şi închirieri preconizate a se realiza în cuantum de 32 mii lei, reprezintă sume ce se încasează în baza contractelor astfel încheiate, închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza şi zona de siguranţă), în vederea realizării de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare, chiriile de sală percepute de Muzeul Judeţean Gorj, precum şi chiriile percepute pentru locuinţele de serviciu şi spaţiile închiriate aparţinând domeniului public al Judeţului Gorj; - Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi estimate a se încasa la o valoare de 780 mii lei, sunt constituite, în mare parte, din veniturile reprezentând contravaloarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în căminele Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, precum şi contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, de asemenea venituri din taxe formular percepute de Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; - Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări în cuantum de - 47,00 mii lei; - Diverse venituri estimate a se încasa în sumă de 1.130,00 mii lei, cum ar fi, de exemplu: taxe pentru eliberarea unor extrase şi copii de pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de fotocopiere a acestora, revalorificări de bunuri, sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, încasate și evidențiate începând cu în conturile de venituri ale U.A.T. - Județul Gorj, precum și sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru refacerea, consolidarea, dezvoltarea infrastructurii, conform Acordului de Implementare încheiat etc. Sumele necesare a fi prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Gorj pe anul 2018, ca și încasări aferente proiectelor implementate în anii anteriori, conform cererilor de rambursare transmise autorității centrale de management, sunt în valoare totală de ,61 mii lei, din care: - suma de mii lei, reprezintă subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, aferente plăților efectuate din bugetul local, pentru proiectele finanţate din FEN postaderare, ce se vor încasa în contul de venituri al U.A.T. Judeţul Gorj; - suma de 9.861,61 mii lei, reprezintă sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate în anii anteriori și în anul curent precum și prefinanțări, aferente cadrului financiar Ponderea veniturilor, repartizate pe secţiuni, în bugetul local, este prezentată în diagrama de mai jos: 9

195 Buget local pe anul repartizare venituri pe secţiuni - mii lei ,79; 20% Secțiunea de funcționare ,00; 80% Secțiunea de dezvoltare Analizând repartizarea surselor de venit pe secţiuni, se constată că din totalul veniturilor în sumă de ,79 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 80%, fiind în sumă de ,00 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 20%, cumulând suma de ,79 mii lei. Cheltuielile propuse pentru anul 2018, în cadrul bugetului local, structurate pe capitole bugetare, secţiuni şi titluri de cheltuieli, se prezintă astfel: Ponderea capitolelor de cheltuieli în totalul bugetului local pe anul mii lei ,99; 27% ,12; 9% 2.572,00; 1% 801,00; 0% 659,01; 0% 273,00; 0% 7.037,64; 3% cap cap cap ,09; 3% cap cap ,00; 0% ,91; 10% cap cap ,10; 1% cap cap cap cap ,61; 46% cap Analizând repartizarea cheltuielilor pe capitole bugetare, se constată că ponderea cea mai mare este deținută de capitolul bugetar Asistență socială, respectiv 46%, urmată de capitolul bugetar Transporturi, cu o pondere de 27%. 10

196 Analizând repartizarea cheltuielilor pe secţiuni, în cadrul bugetului local, se constată că din totalul cheltuielilor în sumă de ,47 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 72,52%, fiind în sumă de ,00 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 27,48%, cumulând suma de ,47 mii lei. Buget local pe anul repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei ,47; 27,48% secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare ,00; 72,52% Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de funcţionare a bugetului local pe anul 2018 se prezintă, conform diagramei de mai jos: Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de functionare a bugetului local pe anul mii lei 9.123,15; 5% 3.012,00; 2% cheltuieli de personal bunuri şi servicii ,64; 38% ,51; 37% dobânzi fond de rezervă alte transferuri transferuri între unităţi ale administraţiei publice asistenţă socială ,00; 6% 19,00; 0% 500,00; 0% ,70; 12% 800,00; 0% alte cheltuieli rambursări de credite Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018 se prezintă, conform diagramei de mai jos: 11

197 Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul mii lei 45; 0% ,52; 15% transferuri între unităţi ale administraţiei publice proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile cheltuieli de capital ,95; 85% În cadrul bugetului local, pe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum urmează: Cap Autorităţi publice şi acţiuni externe - propunem alocarea sumei de ,12 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de ,15 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, respectiv funcţionari publici şi personal contractual (inclusiv fluctuațiile de personal prognozate pentru anul 2018, majorările salariului de bază ca urmare a trecerii în trepte superioare de vechime, promovări în funcție/treaptă profesională/grad profesional), indemnizaţiile consilierilor judeţeni pentru participarea acestora la şedinţele publice ale Consiliului Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii publice judeţene, precum şi indemnizaţiile de delegare plătibile în condiţiile legii. - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei, respectiv cheltuielile curente ale instituţiei, necesare pentru buna funcţionare și desfășurare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean, de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale, cheltuieli de protocol şi reprezentare, consumul de carburanți, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, cheltuieli cu întreţinerea şi repararea echipamentelor IT, cheltuieli de mentenanţă, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în responsabilitatea şi în competenţa legală de rezolvare a autorităţii publice judeţene. - alte transferuri 19 mii lei, reprezintă contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru, la organismul internaţional Ansamblul Regiunilor Europene. Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă, reprezentând mai mult de 270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. ARE cooperează cu Comitetul 12

198 Regiunilor (CoR) și cu Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale autorităților locale și regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații care fac parte din cele două structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar competențele celor două organisme sunt definite de către tratatele europene și acordurile internaţionale. ARE deţine statutul de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE. Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene vizează: promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și complementarității în Europa; sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene; încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei; sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere; dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună practică; protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei. Cadrul legal de reglementare este asigurat de prevederile art. 11, alin (4) și art. 91, alin. (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii, respectiv consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune, corelate cu prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora. Având în vedere că plata cotizației se va face în Euro, propunem prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 19 mii lei, reprezentând cotizația Județului Gorj la bugetul Ansamblului Regiunilor Europene 4.000,00 Euro (curs inforeuro noiembrie 1 Euro =4,5990 lei), fluctuațiile de curs valutar precum și contravaloarea comisioanelor bancare. - alte cheltuieli 1.023,15 mii lei, reprezentând fondul de handicap pentru persoanele neîncadrate (76 mii lei) și cotizaţiile la organisme interne Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (59,84 mii lei), Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia (834,01 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia (5 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei (10 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS GORJ (1 mii lei), Asociaţia,,Inimi de gorjeni (5 mii lei), Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (7,30 mii lei), Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuşi Gorj (20,00 mii lei), Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică-ANATOP (5 mii lei), propuse pentru aprobare, conform nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări generale ale acestor asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean. UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene din România, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 32 din Denumirea Asociaţiei Preşedinţilor Consiliilor Judeţene din România a fost schimbată în Uniunea Naţională a 13

199 Consiliilor Judeţene din România, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Preşedinţilor Consiliilor Judeţene din România din data de 31 ianuarie Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: - art. 91, alin (1), lit. e) și alin. (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: ( ) atribuţii privind cooperarea interinstituţională ; consiliul judeţean ( ) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune ; - art. 76, alin. (1) și alin. (2), lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, potrivit cărora: se înfiinţează Comitetul pentru finanţe publice locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, care privesc în mod direct bugetele locale şi de stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, comitetul pentru finanţe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de: ( ) structura asociativă a consiliilor judeţene din România. Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la art. 7, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală. Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 59,84 mii lei, reprezentând cotizația Județului Gorj la bugetul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA (ADR S-V OLTENIA) Din anul 1998, Judeţul Gorj este membru al Regiunii de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, ce are ca organism executiv Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. În calitate de membru, conform statutului agenţiei, judeţul Gorj achită anual o cotizaţie aprobată prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Potrivit art. 3 și art. 31 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele: diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora; stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte; sprijinirea realizării descentralizării responsabilităţii, prin promovarea iniţiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale. Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 14

200 - art. 7, alin. (3) și (4) și art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: sumele reprezentând contribuţiile financiare ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională; consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuţiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h), programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din: ( ) contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective ( ) ; - art. 91, alin (1), lit. e) și alin. (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: ( ) atribuţii privind cooperarea interinstituţională, consiliul judeţean ( ) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională, potrivit art. 7, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala în România. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia) este organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Potrivit art. 9, lit. e) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia asigură managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare regională, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională. Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/ Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 834,01 mii lei reprezentând contribuția Județului Gorj la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD VEST OLTENIA În vederea promovării și realizării de proiecte de dezvoltare regională, de interes comun, județele din Regiunea Sud - Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), s-au asociat și au înființat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95 din , cu modificările și completările ulterioare. Cadrul legal general de reglementare în materia asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este asigurat de prevederile art. 11, alin (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de 15

201 dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. Prin Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, Regiunea de Dezvoltare Sud- Vest Oltenia a beneficiat de o alocare financiară totală de 13,94 milioane Euro, destinată achiziţionării de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operaţionale regionale, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor județene existente, ce conduc la îmbunătățirea capacității de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunilor de dezvoltare, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. În perioada , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat, prin Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, următoarele proiecte: 1. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cod SMIS 10954, în valoare totală de lei; 2. Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cod SMIS 39293, în valoare totală de lei; 3. Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cod SMIS 54042, în valoare totală de ,99 lei cu TVA. Prin aceste proiecte, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a achiziţionat un număr de 65 echipamente specifice, după cum urmează: autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - 21 bucăţi; autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) - 2 bucăţi; autospeciale pentru descarcerări grele - 5 bucăţi; autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgență FRAP 23 bucăţi; centru mobil de comandă şi control - 1 bucată; autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime - 5 bucăţi; autovehicule cu şenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 5 bucăţi; autofreze de zăpadă - 3 bucăţi. Dintre aceste echipamente, în Judeţul Gorj au fost repartizate următoarele: autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - 4 bucăţi; autospecială pentru descarcerări grele - 1 bucată; autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgență FRAP - 5 bucăţi; autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime - 1 bucată; 16

202 autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 1 bucată. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în calitate de solicitant eligibil și de proprietar al echipamentelor achiziţionate prin intermediul proiectelor implementate în cadrul Programului Operaţional Regional , Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, este responsabilă pentru asigurarea sustenabilității proiectelor implementate. Conform Actului constitutiv ( art. VI ) și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, art. 3: Asociația este constituită pe o perioadă nedeterminată începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor, fără posibilitatea de desființare înainte de anul În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu art. 35, alin. (4), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, respectiv asociaţiile de dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii. Faţă de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 5 mii lei, reprezentând cotizația anuală a Județului Gorj la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI ADIA GORJ Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 49/2007, cu modificările și completările ulterioare. Scopul și obiectivele asociației sunt realizarea, în comun cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru, orașele Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de apă și canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la nivelul judeţului Gorj, precum şi furnizarea, în comun, a serviciilor, prin forma de gestiune delegată, realizată în baza unui Contract de delegare a gestiunii, către Operatorul public - S.C. APAREGIO GORJ S.A., al cărui capital social este deținut de unitățile administrativ-teritoriale asociate în cadrul ADIA Gorj. În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu art. 35, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, respectiv asociaţiile de dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii. Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj, la art. 11, lit. b), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizația anuală. Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 104 din data de , a fost aprobată aderarea în calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj a următoarelor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj: Orașul Novaci, Orașul Turceni, Comuna Scoarța, Comuna Peștișani. 17

203 Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98 din data de , a fost aprobată majorarea cotizației anuale pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat-membru fondator, de la 5 mii lei/an, la 10 mii lei/an. Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2018, a sumei de 10 mii lei, reprezentând cotizația Județului Gorj la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ADIS GORJ În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/ s-a aprobat asocierea Judeţului Gorj cu municipiile, oraşele şi comunele din Judeţul Gorj, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS Gorj. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 35 din , Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, împreună cu 56 de localităţi, s-au asociat şi au înființat ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ADIS" GORJ, în temeiul prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor. Prin semnarea Actului Constitutiv, unităţile administrativ-teritoriale asociate şi-au exprimat voinţa, prin autorităţile deliberative, de a se asocia în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ADIS" GORJ, propunându-şi, ca scop, realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare a localităţilor, pe baza planului de dezvoltare al judeţului Gorj şi furnizarea, în comun, a acestor servicii, sub autoritatea fiecărui membru asociat. Investiţiile în sistemele publice de salubrizare a localităţilor depăşesc, în mod considerabil, capacităţile financiare ale autorităţilor locale. Asociaţia are ca scop realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi furnizarea, în comun, a serviciilor aflate în subordinea fiecărei autorităţi locale asociate. Conform art. 7 din statutul ADIS, una din sursele de venit ale asociaţiei o reprezintă cotizaţiile unităților administrativ-teritoriale asociate şi alte contribuţii de la bugetele autorităţilor locale. Conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din privind participarea Judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS Gorj, suma aprobată drept cotizaţie anuală era de lei. Această cotizaţie a fost modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS Gorj nr. 6 din , la suma de lei pentru fiecare unitate administrativ - teritorială asociată. Urmare acestei hotărâri, Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean, are obligaţia de a contribui anual cu o cotizaţie în sumă fixă de lei. Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2018, a cotizaţiei de 1 mie lei ce îi revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS Gorj. 18

204 ASOCIAȚIA INIMI DE GORJENI Prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100 din , Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației Inimi de gorjeni, Potrivit Statutului, scopul asociației vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate socio-economic, atragerea atenției opiniei publice asupra problemelor semenilor lor și încurajarea colaborării între sectorul instituțional public și societatea civilă. Principalele obiective ale asociației sunt: protecția copilului provenit din familii numeroase, lipsite de posibilități financiare, a copilului provenit din familii dezorganizate, a copilului orfan, abandonat sau cu handicap; promovarea valorilor familiale, prevenirea și combaterea violenței în familie; respectarea Convenției ONU privind protecția drepturilor copilului, de către ocrotitorii legali, autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului; colaborarea cu organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, alte segmente ale societății civile, în vederea inițierii unor programe comune de susținere a copiilor și familiilor aflate în dificultate; pregătirea și perfecționarea persoanelor care lucrează sau vor lucra cu diferite categorii de persoane aflate în dificultate, care fac/ nu fac obiectul activității DGASPC. Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: - art. 91, alin. (1), lit. e) corelat cu art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: ( ) atribuţii privind cooperarea interinstituţională ( ), respectiv în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean ; - art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Inimi de gorjeni nr. 2 din data de , a fost adoptată majorarea cotizației membrilor fondatori de la 2 mii lei/an, la 5 mii lei/an. Reglementările legale și prevederile invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației INIMI DE GORJENI, la art. 11, lit. c), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizația anuală. Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11 din , a fost aprobată cotizația anuală a Județului Gorj către Asociația Inimi de gorjeni, în sumă de 5 mii lei. Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2018, a sumei de 5 mii lei, reprezentând cotizația anuală a Județului Gorj la bugetul Asociației Inimi de gorjeni. ASOCIAŢIA LOCALITĂŢILOR ŞI ZONELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA Județul Gorj, prin Consiliul Judetean Gorj, este membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România din anul 2004, conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/ Prin modificarea statutului asociației de către Adunarea Generală a Asociațiilor Localităților și Zonelor Istoric și de Artă din România, s-a stabilit majorarea cuantumului 19

205 cotizației anuale la 0,02 lei/locuitor/județ. Raportându-se la numărul de locuitori ai județului, care, conform adresei nr. 134/ , emisă de către Innstitutul Național de Statistică-Direcția județeană de Statistică Gorj, era la data de de locuitori, nivelul cotizației pe anul 2018, va fi de 7,30 mii lei. Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2018, a cotizaţiei de 7,30 mii lei ce îi revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean, în calitate de membru al Asociaţiei Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI ACASĂ LA BRÂNCUŞI GORJ Prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din , cu completările și modificările ulterioare, Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit asociat-membru fondator al Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuşi Gorj, Prin Încheierea nr din a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost dispusă înscrierea Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuşi Gorj în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a acestei asociații a avut loc la data de , potrivit Certificatului de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial. Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: - art. 91, alin. (1), lit. e) corelat cu art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: ( ) atribuţii privind cooperarea interinstituţională ( ), respectiv în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean ; - art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora. Potrivit art. 14, lit. c) corelat cu art. 33, lit. a) din Statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuși Gorj, Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat membru fondator, va plăti o contribuție financiară anuală. Potrivit prevederilor art. 6 din hotărârea mai sus invocată, Județului Gorj, în calitate de asociat - membru fondator, îi revenea o cotizație anuală de 2,5 mii lei. Potrivit Statutului, scopul Asociației vizează dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea multiplelor sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului. Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 72 din data de , a fost aprobată majorarea cotizației anuale pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuși Gorj, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociatmembru fondator, de la 2,5 mii lei/an, la 20 mii lei/an, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 36 din , s-a stabilit ca această cotizație să fie alocată anual către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuși Gorj, în sumă de 20 mii lei. Față de cele prezentate, propunem cuprinderea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 20 mii lei, reprezentând cotizația Județului Gorj la bugetul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuşi Gorj. 20

206 ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A AUTORITĂȚILOR TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ-ANATOP - 5 mii lei Conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 198 din , prin care s-a aprobat cuantumul și plata cotizației anuale ce revine Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj în calitate de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică ANATOP în sumă de 5 mii lei, propunem cuprinderea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 5 mii lei, reprezentând cotizația Județului Gorj la Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică ANATOP. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 1.741,97 mii lei, cuprind: - active nefinanciare 357,25 mii lei, în cadrul cărora se regăsesc următoarele obiective de investiții: Achiziție stație grafică și subscripție anuală adobe creative cloud (Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe InDesign CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe Audition CC, Adobe Muse CC, Adobe Typekit) 42,25 mii lei; Pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a activității și realizarea sarcinilor de serviciu, se propune achiziționarea unei stații grafice și subscripție anuală adobe creative cloud (Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe InDesign CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe Audition CC, Adobe Muse CC, Adobe Typekit) necesară Serviciului promovare, turism și comunicare, înființat în cadrul Direcției managementul proiectelor și relații externe, conform organigramei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 203 din , pentru realizarea, montarea, stocarea și furnizarea materialelor de promovare (spot TV, spot radio și spațiu publicitar). Având în vedere cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj a sumei de 42,25 mii lei, pentru achiziționarea stației grafice și subscripție anuală adobe creative cloud (Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe InDesign CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe Audition CC, Adobe Muse CC, Adobe Typekit). Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj-municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul proiectului: "Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren şi a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor acestuia" mii lei. În conformitate cu legislaţia actuală (Hotărârea de Guvern nr. 932/2007 privind, elaborarea şi conţinutul hărţilor de risc la alunecări de teren şi inundaţii), consiliile judeţene trebuie să prevadă, în bugetele proprii anuale, fondurile necesare finanţării elaborării hărţilor de risc natural. Pentru zonele cu potenţial ridicat de risc natural la alunecări de teren, finanţarea elaborării hărţilor de risc natural se poate asigura în proporţie de până la 50% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului. Localitățile menționate mai sus au fost cuprinse în Lista cuprinzând lucrările privind elaborarea și/sau actualizarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, anexa nr. 1A a adresei nr. 2913/

207 Valoarea totală estimată pentru achiziția publică de servicii, este de 600 mii lei, din care suma de 300 mii lei va fi asigurată, din bugetul propriu al județului, la capitolul bugetar Planuri și regulamente locale de urbanism, hărți de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, iar suma de 300 mii lei de la bugetul de stat, potrivit contractului de finanțare nr / , înregistrat la instituția noastră sub nr. 7585/ Fiecărei unități administrativ-teritoriale îi revine suma de 40 mii lei. Valoarea estimată a fost determinată în concordanță cu valoarea contractului de finanțare încheiat cu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și dispozițiile art. 17 alin (1) din Legea nr. 98/2016. Având în vedere cele prezentate, propunem alocarea din bugetul propriu al județului pentru anul 2018 a sumei de 300 mii lei, reprezentând cofinananțarea Județului Gorj la realizarea hărților și planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și alunecări de teren. Avizare hărți de risc la alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj - municipiile Târgu-Jiu și Motru, comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Bustuchin, Văgiulești, Schela, Bălănești și Berlești, în cadrul proiectului: "Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în judeţul Gorj prin realizarea unor hărţi şi planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren şi a unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului şi atenuarea efectelor acestuia" 15 mii lei. În conformitate cu legislaţia actuală (H.G. nr. 932/2007 privind elaborarea şi conţinutul hărţilor de risc la alunecări de teren şi inundaţii), consiliile judeţene trebuie să prevadă în bugetele proprii anuale fondurile necesare finanţării elaborării hărţilor de risc natural. Pentru zonele cu potenţial ridicat de risc natural la alunecări de teren, finanţarea elaborării hărţilor de risc natural se poate asigura în proporţie de până la 50% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului. Față de cele prezentate, propunem cuprinderea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 15 mii lei, reprezentând avizarea, de către instituțiile abilitate, conform prevederilor legale (APM GORJ, ABA JIU, ISU GORJ), a hărților de risc natural detaliate pentru cutremure și alunecări de teren, astfel cum au fost fundamentate prin prezenta notă. - Proiecte cu finanțare nerambursabilă 1.384,72 mii lei, pentru susținerea proiectului: START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS Proiectul START UP PENTRU EXCELENȚĂ a fost depus, spre finanțare, din luna noiembrie 2016, de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în parteneriat cu U.A.T.-Județul Gorj și Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, în cadrul Apelului de proiecte - România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman Obiectivul general al proiectului START-UP PENTRU EXCELENȚĂ îl reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, totodată, la creșterea gradului de ocupare a populației din Regiunea Sud-Vest Oltenia. 22

208 Proiectul este adresat unui număr de peste 300 persoane fizice (șomeri/persoane inactive/persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere, în scopul creării de noi locuri de muncă), care doresc să dezvolte o afacere non-agricolă în Regiunea Sud-Vest Oltenia și subvenționarea a 46 de planuri de afaceri ale acestora, în vederea creșterii adaptabilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se vor crea peste 100 de locuri de muncă în regiune. Participarea U.A.T.-Județul Gorj la realizarea proiectului START UP PENTRU EXCELENȚĂ se circumscrie atribuțiilor generale ale Consiliului Județean, conferite de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la implicarea activă în dezvoltarea economico-socială a județului, precum și obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada , referitoare la susținerea antreprenorialului și mediului de afaceri din județ. Durata de implementare a proiectului START UP PENTRU EXCELENȚĂ, prevăzută în cererea de finanțare, este de 36 luni, de la data semnării contractului de finanțare. Bugetul total al proiectului este de ,71 mii lei, din care: - solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) 4.266,83 mii lei; - partener 1 (Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu) 2.824,08 mii lei. - partener 2 (U.A.T.-Județul Gorj ) ,50 euro, respectiv 4.182,80 mii lei; Cofinanțarea (contribuția locală) U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 2 la acest proiect este de 2%, respectiv de 14,11 mii lei. Având în vedere că durata de implementare a proiectului va fi de 36 luni, de la semnarea contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a următoarelor sume: venituri totale 1.384,72 mii lei, din care: venituri proprii 14,11 mii lei; subvenţii de la bugetul de stat 0,00 lei; finanţare externă nerambursabilă (prefinanțare) 1.370,61 mii lei. cheltuieli totale 1.384,72 mii lei, din care: contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj 14,11mii lei; contribuția de la bugetul de stat 182,48 mii lei; contribuția din finanțare externă nerambursabilă 1.188,13 mii lei. Astfel, în vederea efectuării cheltuielilor de capital și dotări de natura investițiilor, propunem cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului autorități publice și acțiuni externe, a sumei totale de 1.741,97 mii lei. 23

209 Cap.51.02,,Autorităţi publice şi acţiuni externe - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar autorităţi publice şi acţiuni externe, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 92,20%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 7,80%. Cap Alte servicii publice generale - propunem alocarea sumei de mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 144 mii lei; - fond de rezervă bugetară 500 mii lei. Cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei, din care: Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului propriu al acestei instituţii, respectiv funcţionari publici şi personal contractual; indemnizaţiile membrilor Comisiei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 451 mii lei, reprezentând cheltuielile privind acordarea indemnizațiilor pentru membrii comisiei județene, constituită în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Plata indemnizațiilor pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj este reglementată de prevederile art. 219 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 144 mii lei, din care: Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 134 mii lei; Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Gorj - 10 mii lei, respectiv cheltuielile curente (iluminat, forţă motrică, poştă, telecomunicaţii, carburanţi, materiale consumabile, rechizite, reparaţii şi revizii) în vederea asigurării bunei desfăşurări şi funcţionări a activităţii specifice structurilor respective; 24

210 fond de rezervă bugetară în cuantum de 500 mii lei, ce va fi repartizat, conform prevederilor legale în vigoare, pentru cheltuieli urgente şi/sau neprevăzute, în cazuri de necesitate, pe parcursul execuţiei bugetare. Cap Alte servicii publice generale - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei 2.572,00; 100% secţiunea de funcţionare În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar alte servicii publice generale, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 100%. Cap Tranzacţii privind datoria publică propunem alocarea sumei de 801 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, respectiv comisioane bancare - 1 mie lei şi dobânzi bancare mii lei, ce decurg din decontarea împrumutului contractat, prin credit bancar, de la BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, pentru implementarea proiectului de investiții Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţânţăreni Târgu-Cărbuneşti Săcelu Crasna, km Cap Apărare propunem alocarea sumei de 659,01 mii lei, necesară funcţionării și desfăşurării activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj, în condiţiile legii, din care: - cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de 559,60 mii lei, aferente secţiunii de funcţionare, sunt planificate pentru asigurarea cheltuielilor curente ale instituției, respectiv plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, plata serviciilor de pază, precum şi alte cheltuieli de natură curentă, achiziţiei de rechizite și materiale necesare acţiunilor de încorporare şi recrutare, precum şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii specifice. În cadrul cheltuielilor privind reparaţiile curente, în cuantum de 333 mii lei, au fost programate inclusiv lucrări strict necesare pentru aducerea obiectivelor, ce fac obiectul reparaţiilor propuse, la parametrii tehnici corespunzători asigurării condiţiilor minime de funcţionare, în sumă de 330 mii lei, după cum urmează: 1. Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj 250 mii lei - pentru elaborarea documentației tehnice, asistență tehnică din partea proiectantului, taxe, avize și cote legale, asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuție lucrări 25

211 Imobilul Corpul A Comandament este obiect de patrimoniu, regăsindu-se în Lista monumentelor istorice - Cod LMI GJ-II-m-B-09183, în prezent, aflându-se în folosința Centrului Militar Județean Gorj. Construcția are regim de înălțime demisol, parter și etaj, având aria construită-desfășurată de 487,50 mp, respectiv aria utilă totală de 328,87 mp, fiind realizată din zidărie cu piatră de râu și de cărămidă. La exterior prezintă tencuieli decorative, pridvoare cu stâlpi - coloane cilindrice din piatră, arcuri în acoladă, acoperișul fiind din lemn, iar învelitoarea din țiglă de tip,,solz. În vederea menținerii imobilului într-o stare tehnică bună, care să asigure condiții optime de desfășurare a activității personalului Centrului Militar Județean Gorj, se impune executarea următoarelor lucrări de reparații curente: turnare șapă la pardoseli; înlocuire parchet melaminat, întrucât cel existent în birouri este deteriorat; reparații tencuieli interioare (pereţii şi tavanele prezintă crăpături); refacere zugrăveli interioare în birouri (nu au mai fost refăcute din anul 2003); reparare/înlocuire tâmplărie din lemn (prezintă crăpături, fisuri, deformări şi nu mai asigură o izolare termică corespunzătoare) și feronerie (este deteriorată, nu mai prezintă siguranţă la închidere, implicit protecţie fizică a documentelor existente în interior); reparaţii în jurul uşilor înlocuite; reparații tencuieli exterioare, desprinse; reparații la scările de acces deteriorate, prezentând pericol de accidentare a personalului, montare balustradă (mână curentă) și placare cu gresie antiderapantă și covor antiderapant; dezafectare coșuri de fum deteriorate, prezentând risc de prăbușire; reparații învelitoare (coame desprinse, țigle sparte și desprinse ce pot produce accidente); reparații/înlocuire jgheaburi şi burlane deformate şi desprinse; montare, în biroul de documente clasificate, a unui paravan de protecţie din tâmplărie PVC; reparații instalaţie electrică; dezafectare sobe existente, refacere pardoseli pe porţiunea cu sobe şi montare de parchet melaminat. În cursul anului 2017, au fost inițiate două proceduri de achiziție publică - servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - pentru realizarea obiectivului Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj, acestea fiind anulate, deoarece, până la data limită de depunere a ofertelor, la sediul autorității contractante nu a depus ofertă niciun operator economic. Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 250 mii lei, astfel: - 25 mii lei, pentru elaborarea documentației tehnice și asistență tehnică din partea proiectantului; mii lei, pentru execuția lucrărilor și plata taxelor, avizelor și cotelor legale; - 5 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 2. Amenajare parcare interioară, Centrul Militar Județean Gorj 80 mii lei În conformitate cu solicitarea Centrului Militar Județean Gorj, al cărei obiect îl constituie amenajarea unei parcări în suprafață de cca. 400 mp, în locația sa din str. Republicii, nr. 9, Târgu - Jiu, parcare necesară atât pentru autoturismele vizitatorilor, cât și pentru cele ale salariaților, apreciem ca necesară și oportună realizarea acestui obiectiv. Necesitatea realizării acestei lucrări constă în faptul că actualul spațiu de parcare din incinta Centrului este insuficient, fiind, în prezent, realizat din pământ, iar în periodele ploioase devenind neutilizabil și îngreunând accesul autoturismelor. 26

212 Pentru realizarea parcării, se impune executarea următoarelor categorii de lucrări: - amenajarea suprafeței cu balasat și piatră spartă; - așternere strat mixtură asfaltică; - borduri din beton. Astfel, având în vedere necesitatea asigurării unei desfăsurării adecvate a activității Centrului Militar, propunem executarea lucrărilor de amenajare a parcării interioare în locația mai sus menționată, prin realizarea, într-o primă etapă, a documentaţiei tehnico-economice și, apoi, în etapa a doua, execuţia efectivă a lucrării. Prin urmare, față de cele prezentate, propunem prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a fondurilor necesare execuției lucrării,,amenajare parcare interioară, Centrul Militar Județean Gorj, respectiv suma de 80 mii lei. - Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la titlul active nefinanciare, în sumă de 99,41 mii lei, se detaliază astfel: 1. Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii la Centrul Militar Județean Gorj 39,41 mii lei Având în vedere intrarea în vigoare a Normativului P 118-3/2015,,Normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor partea a III-a: instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, se propune, pentru protejarea imobilelor din incinta Centrului Militar Județean Gorj, achiziționarea unui sistem de detectare, semnalizare și avertizare, cu rol de protecție, având scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia. În anul 2017, a fost încheiat contractul de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție Sistem de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu la Centrul Militar Judeţean Gorj. Pentru finalizarea obiectivului de investiție menționat, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 39,41 mii lei, astfel: - 36,52 mii lei, pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale; - 1,34 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului; - 1,55 mii lei, pentru plata serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 2. Grup electrogen KVA 60 mii lei la Centrul Militar Județean Gorj 60 mii lei Pentru asigurarea funcționalității în situații de urgență a sistemului de comunicații, precum și a instalațiilor speciale, destinate pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Centrului Militar Gorj și legătura cu sistemul de siguranță națională, este necesar achiziționarea unui grup electrogen KVA. Cadrul legal de reglementare este asigurat de prevederile Legii nr. 128/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, respectiv art. 76, alin. (1),,,consiliile județene/locale și ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să asigure centrelor militare din raza de activitate terenurile, localurile, instalațiile de telecomunicații, sistemele și serviciile informatice, autoturismele, alte dotări și materiale, precum și fondurile necesare desfășurării activității specifice. Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 60 mii lei, necesară pentru achiziționarea grupului electrogen KVA. 27

213 Cap Apărare naţională - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei 99,41; 15,08% secţiunea de funcţionare 559,60; 84,92% secţiunea de dezvoltare În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar apărare, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 84,92%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 15,08%. Cap Ordine publică şi siguranţă naţională propunem alocarea sumei de 273 mii lei, repartizată Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 143 mii lei, reprezentând cheltuieli cu bunuri şi servicii, sunt necesare desfăşurării activităţii curente a instituţiei, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări şi alte cheltuieli de natură curentă, efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor judeţene operative ce funcţionează la nivelul acestei structuri de specialitate, precum și asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, piese de schimb, consumabile necesare desfăşurării activităţii de protecţie civilă la nivelul judeţului. De asemenea, au fost prevăzute și costurile cu mentenanța și reparațiile echipamentelor și autospecialelor de intervenție, achiziționate prin proiectele implementate în cadrul Programului Operațional Regional de către A.D.I.A. Sud Vest Oltenia. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 130 mii lei, la titlul active nefinanciare, vizează achiziționarea unui cort gonflabil și a unui rezervor carburant cu pompă, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a misiunilor de intervenție specifice activității. 130,00 47,62% Cap Ordine publică şi siguranţă naţională - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare 143,00 52,38% 28

214 În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Ordine publică şi siguranţă naţională, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 52,38%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 47,62%. Cap Învăţământ propunem alocarea sumei de 7.037,64 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 7.006,64 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal 125 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 855 mii lei; - asistenţă socială 6.026,64 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 31 mii lei, se regăsesc la titlul de cheltuieli,,active nefinanciare, alocate în bugetul activităţii proprii a Consiliului Judeţean Gorj. 31,00; 0% Cap Învăţământ - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare 7.006,64; 100% În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar învăţământ, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,56%, reprezentând suma de 7.006,64 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,44%, reprezentând suma de 31 mii lei. În cadrul acestui capitol bugetar se reflectă activitatea Consiliului Județean Gorj, precum şi activitatea specifică celor două instituţii de învăţământ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj şi, respectiv, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, instituții finanţate parţial de la bugetul de stat, conform Legii nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) -d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, precum și din surse proprii alocate din bugetul propriu general al Judeţului. Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează astfel: 1. Consiliul Judeţean Gorj propunem alocarea sumei de 5.764,64 mii lei, din care: 29

215 Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în cuantum de 5.733,64 mii lei, reprezintă cheltuielile privind asistenţa socială, ce se efectuează pentru finanţarea,,programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar în sumă de mii lei, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar , destinat elevilor din clasele I - VIII şi copiilor preşcolari din învăţământul de stat şi privat de pe raza judeţului Gorj, sume ce se alocă diferenţiat, astfel: distribuția fructelor și legumelor proaspete 579 mii lei, la care se adaugă măsuri educative în sumă de 331 mii lei, distribuţia laptelui de consum şi a produselor lactate fără adaos de lapte praf mii lei, la care se adaugă măsuri educative în sumă de 393 mii lei și respectiv pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie mii lei, potrivit angajamentelor contractuale încheiate în acest scop, a numărului de beneficiari şi a numărului de zile aferente programului şcolar. De asemenea, a fost prevăzută suma de 705,64 mii lei, necesară pentru plata produselor distribuite în anul Cheltuielile secţiunii de dezvoltare propunem alocarea sumei de 31 mii lei, pentru achitarea de taxe, avize și acorduri necesare actualizării documentației tehnico-economice, în vederea demarării proiectului Extindere şi dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu - Jiu. U.A.T. Județul Gorj intenționează să depună, spre finanțare, în cadrul Programului Operaţional Regional , proiectul,,extindere şi dotare Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu - Jiu. Astfel, în anul 2016, au fost contractate serviciile de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, proiect care vizează extinderea unităţii de învăţământ printr-o construcţie nouă P+1, având forma literei L, cu suprafaţa la sol de 600 mp, ataşată corpului 1 (existent) al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu. Pentru pregătirea tuturor documentelor în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, este necesară actualizarea documentației tehnico-economice. Astfel, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 31 mii lei, pentru plata de taxe, avize, acorduri și actualizare documentație tehnicoeconomică. 2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj - propunem alocarea sumei de 984 mii lei, în cadrul secţiunii de funcţionare, prin care se asigură: - cheltuieli de personal 80 mii lei, reprezintă necesarul estimat pentru cheltuielile privind naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, potrivit căreia:,, art 105. (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea de bază a unităţilor şcolare. 30/12/ alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 117/2013 (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 19/12/ alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 92/2012 a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; b) subvenţii pentru internate şi cantine; c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 30

216 d) cheltuieli cu bursele elevilor; e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii; 16/01/ litera a fost modificată prin Lege 1/2014 g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ; i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi; j) gestionarea situaţiilor de urgenţă; k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază. Art finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii/primarul de sector în a cărei/cărui raza teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor speciale. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 611 mii lei, cuprind cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, acordate conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările, potrivit căruia,, (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: b) cheltuieli cu pregătirea profesională; c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; d) cheltuieli cu bunuri şi servicii. Astfel, în vederea desfăşurării activităţii specifice, se alocă în bugetul instituției credite bugetare necesare achiziționării de furnituri de birou și diverse materiale consumabile, materiale de întreținere și curățenie, cheltuieli de încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, materiale auto și piese de schimb, cheltuieli aferente transportului pentru formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic, cheltuieli de telefonie și internet, servicii mentenanță, cărți și materiale documentare necesare desfășurării procesului de învățământ, cheltuieli de pregătire și formare profesională, asigurări auto, analize medicale, servicii de pază, precum și o serie de obiecte de inventar (necesare achiziţionării de material didactic pentru formaţiunile de lucru ale instituţiei, achiziţionării de material sportiv, echipamente pentru atelierele şcoală şi atelierul de întreţinere ale instituţiei), inclusiv cheltuieli de reparații curente. Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii, articolul bugetar,,reparaţii curente cumulează o valoare însumată de 190 mii lei, sumă necesară pentru: înlocuire tablă de tip Lisă cu tablă de tip Lindab (787 mp) cu montare ștacheți de susținere și parazăpezi la corpul B al clădirii 165 mii lei; demolare zid despărțitor și recompartimentare atelier alimentație publică corp clădire A - 25 mii lei; - asistenţă socială mii lei, sume alocate, prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în vederea acordării unor ajutoare sociale, în numerar, pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform 31

217 Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat şi Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Prin Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005, se prevăd drepturile materiale şi alocaţiile zilnice de hrană pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de învăţământ special şi special integrat, cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, respectiv lit. A, pct. a), care precizează următoarele: copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special integrat au dreptul la rechizite şcolare, precum şi la o alocaţie zilnică de hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar. Astfel, drepturile menţionate ce se cuvin copiilor care se află în sistemul de protecţie socială, sunt în competenţa Direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţie a copilului, iar pentru cei care nu se află în sistemul de protecţie socială, Anexa 4, lit. A, pct. c) menţionează: copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special integrat, care nu se află în sistemul de protecţie socială, au alocaţia zilnică de hrană în acelaşi cuantum şi primesc rechizite în aceeaşi cantitate cu cei care se află în sistemul de protecţie socială, iar în internatele şcolare beneficiază de prevederile Legii nr. 326/ 2003 privind drepturile de care beneficiază copii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, modificată prin Legea nr. 111/ 2004, prin unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înscrişi. Totodată, conform Hotărârii Guvernului nr. 904/2014, se stabileşte, potrivit art. 1,,,cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale şi cuantumul alocaţiei de hrană, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial şi pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice. 3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj - propunem alocarea sumei de 289 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, prin care se asigură: - cheltuieli de personal 45 mii lei, reprezentând cheltuielile privind naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, acordată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale și conform prevederilor Hotărârii nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit căreia,, art (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul. (2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 244 mii lei, necesare desfăşurării, în bune condiţii, a activităţii instituţiei (furnituri de birou, materiale de întreţinere şi curăţenie, piese de schimb, carburanţi, c/val servicii telefonie, internet, plata utilităţilor lunare, dotarea cabinetelor de logopedie cu materiale şi obiecte de inventar specific logopedice etc, acordate conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la art

218 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările, potrivit căruia,, (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: b) cheltuieli cu pregătirea profesională; c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; d) cheltuieli cu bunuri şi servicii. În cadrul cheltuielilor cu reparațiile curente, instituția își propune, pentru anul 2018, lucrări constând în zugrăveli interioare, refacerea instalației electrice, reorganizarea spațiului Centrului Județean în scopul suplimentării cu 2 birouri de consiliere individuală, prin mutarea sălii de ședință la etaj, reparații la instalațiile interioare și la racordurile exterioare, reparații și finisaje interioare și exterioare - tencuieli, placaje etc., amenajarea spațiului din fața clădirii, remedierea eventualelor defecţiuni ce apar la instalaţiile electrice, instalaţiile sanitare, sistemele de închidere a uşilor şi geamurilor din sediul instituţiei, lucrări ce au fost prevăzute și în bugetul pe anul 2017, dar care nu au fost efectuate. Cap Sănătate - propunem alocarea sumei de 7.584,09 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, prin care se asigură efectuarea următoarelor lucrări de reparaţii curente: 1. Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 1.756,42 mii lei În anii anteriori, ținând cont de faptul că de la data construirii spitalului şi până în prezent, nu s-au efectuat lucrări de finisaje interioare, strict necesare pentru asigurarea unui climat corespunzător desfășurării actului medical, precum și creșterea calității serviciilor medicale oferite, a fost elaborat proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru lucrările de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, fiind încheiat contractul de lucrări și contractul pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, lucrările fiind în curs de execuție. Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 1.756,42 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, precum și pentru execuția lucrărilor. 33

219 2. Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 346,58 mii lei În cursul anului 2017, pentru remedierea degradărilor existente la terasele circulabile și terasele necirculabile, amplasate la parter, etajele I și II ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, precum și pentru protejarea lucrărilor de reparații curente interioare ce se află în execuție, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației tehnice și execuția lucrărilor. Având în vedere faptul că lucrările urmează a se executa în exterior, pentru respectarea cerințelor de calitate impuse de reglementările tehnice în vigoare, acestea vor fi demarate după expirarea perioadei convenționale de timp friguros, urmând a fi finalizate în anul Pentru realizarea celor prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 346,58 mii lei, necesară pentru achitarea execuției lucrărilor și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 5.481,09 mii lei, se defalcă după cum urmează: - la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , în sumă de 478,40 mii lei, ce constau în cheltuieli privind implementarea 34

220 proiectului Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu locația str. Tudor Vladimirescu, Cod SMIS Proiectul Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu locația str. Tudor Vladimirescu a fost depus, în luna septembrie 2017, spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. Prin Scrisoarea emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr din , înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr / , am fost notificați asupra finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară pentru proiectul cod SMIS , cu titlul Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu locația str. Tudor Vladimirescu, precum și că, în urma evaluării, proiectul mai sus menționat a obținut un punctaj de 89 puncte. De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin Scrisoarea de clarificare 4, emisă sub nr / , înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr / , ne comunică demararea etapei contractuale pentru proiectul cod SMIS , cu titlul Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu locația str. Tudor Vladimirescu. Bugetul total al proiectului este de ,70 lei (inclusiv T.V.A), din care: ,17 lei finanțare nerambursabilă și ,53 lei contribuția proprie totală a U.A.T. Județul Gorj. Obiectivul general al proiectului vizează Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu. Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice: 1. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii; 2. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; 3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; 35

221 4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: - lucrări de reabilitare termică a anvelopei; - lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum; - instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul propriu; - lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; - lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat; - măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și prevenire incendiu, instalații legare la pământ și paratrăznet, înlocuire circuite electrice etc; - realizarea activității de audit financiar extern; - realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală POR Rezultatele implementării proiectului vor fi: 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Valoarea la începutul implementării proiectului este de 1041,52 și valoarea la finalul implementării proiectului este de 234,20. Se realizează o reducere de 807,27 respectiv 77,51%. 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an). Valoarea la începutul implementării proiectului este de ,85 si valoarea la finalul implementării proiectului este de ,93. Se realizează o reducere de respectiv 73,68%. 3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep). Valoarea la începutul implementării proiectului este de 414,05 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 113,13. Se realizează o reducere de 300,92, respectiv 72,68%. 4. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kwh/m2/an) total, din care: - pentru încălzire: Valoarea la începutul implementării proiectului este de 402,53 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 53,74. Se realizează o reducere de 348,79, respectiv 86,65%. 5. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kwh/an) la finalizarea proiectului va fi de ,37 din care: - pentru încălzire/răcire la finalizarea proiectului va fi de ,71 ; - pentru preparare apa calda de consum la finalizarea proiectului va fi de ,65 ; - electric - la finalizarea proiectului va fi de , Procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după implementarea măsurilor este de 11,46%. Având în vedere că durata de implementare a proiectului va fi de 33 luni, de la semnarea contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a următoarelor sume: venituri totale 544,07 mii lei, din care: venituri proprii 19,37 mii lei; subvenţii de la bugetul de stat 69,60 mii lei; finanţare externă nerambursabilă 455,10 mii lei. cheltuieli totale 478,40 mii lei, din care: contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj 9,57 mii lei; contribuția de la bugetul de stat 62,19 mii lei; 36

222 contribuția din finanțare externă nerambursabilă 406,64 mii lei. - la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează 5.002,69 mii lei, ce cuprind cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, precum și achiziție dotări independente: 1. Extindere și modernizare Secție Ortopedie Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr ,08 mii lei Obiectivul de investiție a fost prioritizat și fundamentat încă din anul 2016, fiind contractate serviciile de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației tehnico economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Ulterior, în cursul anului 2017, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației tehnice (PT, DDE) și execuția lucrărilor. 37

223 Pentru finalizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 286,08 mii lei, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier și pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 2. Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu 519,72 mii lei În cursul anului 2016, au fost contractate serviciile de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației tehnico economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, aceasta fiind verificată și recepționată. Pentru realizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 519,72 mii lei, pentru plata documentației tehnice și asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru plata serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, respectiv pentru execuția lucrărilor, plăți taxe, avize și cote legale. 3. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr ,01 mii lei Pentru realizarea obiectivului de investiție Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18, în cursul anului 2017 a fost încheiat contractul de prestări servicii de proiectare având ca obiect elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv expertiză tehnică). 38

224 Pentru realizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 1.400,01 mii lei, pentru plata documentației tehnicoeconomice și asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, precum și pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 4. Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr ,28 mii lei În cursul anului 2017, a fost prioritizat și fundamentat obiectivul de investiție, fiind încheiat contractul de prestări servicii de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice faza - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv expertiză tehnică), aceasta fiind recepționată. În prezent, spațiile interioare sunt prevăzute cu pardoseală rece din mozaic și gresie, pereții sunt placați parțial cu faianță, vopsiți cu vopsea în ulei și vopsea lavabilă, uși și ferestre din lemn/pvc, instalațiile termice interioare sunt prevăzute cu coloane și racorduri din oțel, deteriorate, corpurile de încălzire sunt din fontă, circuitele electrice din aluminiu sunt subdimensionate, coloanele de evacuare apă uzată menajeră sunt degradate, colmatate și amplasate în mare parte aparent, încăperile fiind frecvent inundate. De asemenea, plafoanele sunt realizate parțial din rigips/rigips casetat, fiind deteriorate datorită infiltrațiilor de la instalația de canalizare de la etajul superior. Raportat la destinația spațiului (farmacie), precum și condițiile impuse de legislația specifică în vigoare, se impune realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a spațiului menționat, pentru asigurarea activității farmaceutice în bune condiții și asigurarea circuitelor funcționale ale acesteia. Pentru finalizarea obiectivului de investiție, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 384,28 mii lei, pentru elaborarea documentației tehnice și asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, precum și pentru execuția lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 5. Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr mii lei În anii anteriori, Consiliul Județean Gorj a făcut demersuri pentru obținerea finanțării de la bugetul de stat în vederea reabilitării și modernizării Spitalului Județean de Urgență, pentru locația din strada Progresului, nr. 18. Valoarea totală estimată a obiectivului de investiție este de mii lei, din care propunem alocarea prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 460 mii lei, pentru elaborarea documentației tehnico-economice și achitarea avizelor și acordurilor legale. 6. Amenajarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr ,48 mii lei Ministerul Sănătății, prin adresa nr. CG/24685/25/2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5117/2017, ne-a comunicat faptul că Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost selectat în vederea finanțării, în cadrul Programului Operațional Regional În cadrul Programului Operațional Regional , Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea la servicii instituționale prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 Îmbunătățirea 39

225 calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități Primiri Urgențe, în Anexa 9 - Lista proiectelor eligibile 8.2.B, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu se regăsește la poziția 17, ca unitate medicală eligibilă în cadrul acestei operațiuni. Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt unitățile administrativteritoriale, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Datorită faptului că UPU a fost amenajat în clădirea existentă din Strada Tudor Vladimirescu, nr. 32, nu s-a reușit realizarea unei structuri complete și circuite funcționale corespunzătoare, conform OMS 1706/2007, deoarece: - există o singură cale de acces, atât pentru pacienții aduși cu ambulanța, cât și pentru cei veniți cu mijloace proprii, deci nu se pot crea fluxuri separate; - spațiile destinate izolatorului, deparazitării și spațiul pentru odihna personalului, au fiecare acces din salonul de tratament imediat; - există o singură încăpere cu destinație administrativă; - spațiile de depozitare sunt improvizate și neîncăpătoare (sunt situate sub o scară). În prezent, mărimea și structurarea spațiilor existente nu concordă exigențelor unui act medical modern, nu respectă legislația specifică în vigoare, respectiv: - NP ; - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 914/2006, cu modificările si completările ulterioare; - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor. În aceste condiții, se impune modernizarea Unității de Primiri Urgențe și respectarea parametrilor specificați de legislația în vigoare, în limitele permise de elementele structurale ale clădirii existente. Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 228,48 mii lei, pentru elaborarea documentației tehnico-economice, asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului și achitarea avizelor și acordurilor legale. 7. Dispensar T.B.C., Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza 15 mii lei În cursul anului 2017, Primăria Municipiului Târgu-Jiu a solicitat instituirea unor măsuri care să vizeze lucrări de intervenție la fațadele clădirii - Dispensar T.B.C., din incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, măsuri care să conducă la îmbunătățirea aspectului urbanistic al municipiului, deoarece, o parte din fațade sunt expuse către unul din bulevardele importante din municipiu. Raportat la starea tehnică a imobilului, inclusiv structura de rezistență și aspectul fațadelor, în anul anterior a fost elaborată expertiza tehnică la imobilul mai sus menționat, conform căreia, clădirea prezintă deficiențe și degradări structurale importante, respectiv: - realizarea cu defecte a zidăriei structurale, în sensul realizării incorecte a țeserii pe zonele de intersecție ale pereților structurali; - coșurile de fum sunt înglobate în grosimea pereților structurali, conducând în acest fel la zone slăbite ale zidăriei, creându-se întreruperi verticale pe toată înălțimea pereților structurali; - în perioada de exploatare au fost realizate intervenții la elementele structurale, fiind create noi zone de vulnerabilitate structurală. În cadrul expertizei tehnice au fost propuse două soluții de intervenție: - demolarea totală a clădiri; - consolidarea-reabilitarea clădirii. Datorită pericolului pe care îl reprezintă clădirea în starea actuală, respectiv starea precară a structurii de rezistență, precum și faptul că execuția lucrărilor de consolidare structurală și reabilitare a clădirii depășesc costurile realizării unei construcții similare noi, expertul tehnic a recomandat demolarea totală a clădirii. 40

226 Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 15 mii lei, pentru realizarea documentației tehnice pentru demolare și achitarea taxelor și avizelor legale. 8. Instrumentar medical - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A. I. Cuza 1.709,12 mii lei Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a solicitat, încă din anii anteriori, alocarea fondurilor necesare în vederea achiziționării de instrumentar medical și echipamente medicale pentru secțiile din cadrul unității sanitare. Datorită faptului că instrumentarul și echipamentele medicale nu sunt asigurate la nivelul cerințelor, iar cele existente în dotarea unității sanitare prezintă uzură fizică și morală, pentru desfășurarea actului medical în condiții de continuitate și de calitate impuse de Normativele în vigoare, este necesară dotarea corespunzătoare cu instrumentar medical și echipamente medicale a secțiilor din cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Față de cele prezentate, propunem alocarea, prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 1.709,12 mii lei, pentru achiziționarea următorului instrumentar medical și echipamente medicale: - trusă instrumentar pansamente aseptice 4 buc.; - trusă depărtătoare lombă + vezică 1 buc.; - trusă chirurgicală aparat urinar superior 1 buc.; - trusă chirurgicală aparat urinar inferior 1 buc.; - trusă chirurgicală pansamente 1 buc.; - trusă apendicectomie 8 buc.; - trusă chirurgie pentru colecist/stomac 3 buc.; - trusă chirurgie depărtător Gosset - 2 buc.; - trusă chirurgie vasculară 1 buc.; - trusă chirurgicală sală operație 10 buc.; - trusă chirurgie 1 buc.; - cutie instrumentar ORL 2 buc.; - trusă instrumentar pentru chiuretaj 12 buc.; - trusă instrumentar mici intervenții 3 buc.; - trusă chiuretaj post-partum 3 buc.; - trusă consultații ginecologice 4 buc.; - trusă chirurgicală ortopedie 3 buc.; - trusă chirurgie pediatrică 1 buc.; - trusă urgențe oftalmologice 1 buc.; - trusă cataractă + glaucom 1 buc.; - trusă urgențe pleoape 1 buc.; - gazcromatograf 1 buc.; - aparat de electrochirurgie cu radio frecvență 1 buc. 41

227 Cap Sănătate - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei 2.103,00; 27,73% secţiunea de funcţionare 5.481,09; 72,27% secţiunea de dezvoltare În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar sănătate, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 27,73%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează ponderea majoritară de 72,27%. Cap Cultură, recreere şi religie propunem alocarea sumei de ,91 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice mii lei; - alte cheltuieli mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.622,91 mii lei, se defalcă pe următoarele titluri de cheltuieli: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare 788,26 mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 45 mii lei; - active nefinanciare 1.789,65 mii lei. 42

228 În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar cultură, recreere şi religie, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 89,58%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 10,42%. Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează astfel: 1. Biblioteca Judeţeană Christian Tell - propunem alocarea sumei de 3.023,68 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal 2180 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul instituției, precum şi indemnizaţiile de delegare plătibile în condiţiile legii; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 598 mii lei, estimate a se utiliza pentru plata utilităţilor, asigurarea achiziţiei de materiale pentru întreținere și curăţenie, precum şi a furniturilor de birou, rechizite, piese de schimb, materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii instituţiei, asigurarea sustenabilităţii Programului Biblionet, de contabilitate, servicii mentenanță, informatizarea, întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor secţiilor bibliotecii, precum și achiziţionarea de cărţi, publicaţii şi materiale documentare etc. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 245,68 mii lei, cuprind: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 231,68 mii lei Potrivit competențelor sale și în condițiile legii, Consiliul Județean Gorj asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean. În acest sens, instituția noastră a susținut, încă din anul 2013, proiectul Centrul Europe Direct Gorj, finanțat în cadrul programului Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Rețelei Europe Direct pentru perioada , potrivit Acordului Cadru nr. AC 16/ , semnat între Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană și Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj. Pentru anul 2018, a fost aprobat planul de lucu pentru proiectul CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ cu o valoare totală de Euro, din care: - finanțare de la Comisia Europeană Euro, echivalent în lei în sumă de 115,84 mii lei (50%); - cofinanțare de la Consiliul Județean Gorj Euro, echivalent în lei în sumă de 115,84 mii lei (50%). La stabilirea valorii în lei a proiectului a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna ianuarie 2018 (1 euro=4,6520 lei). Prin urmare, propunem cuprinderea sumei de 231,68 mii lei în bugetul propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018, din care: finanţare nerambursabilă 115,84 mii lei; cofinanţare 115,84 mii lei. - active nefinanciare - 14 mii lei, reprezintă cheltuieli destinate achiziţionării unor licențe Windows, Indesign, Office, licențe antivirus Kaspersky și Adobe Photo-Shop. 2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj - propunem alocarea sumei de 885 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, astfel: 43

229 - cheltuieli de personal 545 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul instituției, precum și indemnizațiile de delegare plătibile în condițiile legii; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 340 mii lei, reprezintă cheltuieli necesare pentru plata utilităţilor, c/val servicii telefonie, internet, rechizite, furnituri de birou, materiale consumabile, carburanți, cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, materiale pentru curăţenie, servicii mentenanță, plata unor manifestări şi acţiuni culturale, reparaţii curente, precum şi alte cheltuieli. În conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi în Contractul cu managerul instituţiei, CJCPCT Gorj îşi va dezvolta activitatea profesională în teritoriu, pentru anul 2018 fiind prevăzute printre altele: - organizarea a 5 proiecte de anvergură internațională în domeniile: literatură, artă populară, artă plastică, umor, fotografie artistică); - organizarea unui nou festival literar,, Nicolae Dragoș ; - organizarea a cel puţin 6 expoziţii de artă populară, artă plastică şi fotografie artistică, dintre care cel puțin 3 în ţări din Uniunea Europeană sau Europa și a cel puțin 4 expoziții ale creatorilor de artă plastică din alte țări; - continuarea proiectului,,bursa Brâncuşi (inițiat în anul 2014); - editarea a circa 3 monografii de localități sau studii de folclor gorjenesc; - organizarea a 3 noi proiecte eveniment în cadrul programului,,centenarul Marii Uniri în Gorj ; - continuarea proiectului de înființare de spații artistice în localitățile gorjene, prin implicarea participanților la GORJFEST 2018 (Țânțăreni); - înființarea Muzeului Satului Polovragi ( în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local); - finalizarea radiografierii elementelor de cultură populară în Gorj, prin Tabăra de cercetare,,constantin Brăiloiu ; - înființarea unei noi manifestări,,ruralfest închinată obiceiurilor și tradițiilor gorjenești; - amplificarea relațiilor culturale internaționale ale instituției, prin organizarea la Târgu - Jiu și/sau participarea la organizarea în alte țări a unor evenimente culturale comune. 3. Consiliul Judeţean Gorj - propunem alocarea sumei de ,23 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de mii lei, cuprind - cheltuieli cu bunuri şi servicii 165 mii lei, astfel: 1. CHELTUIELI NECESARE SUSŢINERII PROGRAMULUI PROPRIU ANUAL PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CUPRINSE ÎN AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PE ANUL mii lei Pentru realizarea obiectivului privind dezvoltarea și promovarea activității culturale și a imaginii județului Gorj, Consiliul Județean Gorj a implementat, pe parcursul anilor precedenți, proiecte, programe şi oferte culturale, din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele comunităţii. Prin centralizarea propunerilor transmise de către instituţiile culturale din subordinea Consiliului Județean Gorj și ale unităților administrativ-teritoriale din județ, s-a elaborat, la nivelul județului, agenda principalelor manifestări culturale, denumită generic AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2018, Consiliul Judeţean Gorj asumându-și rolul de coordonator, iar pentru acțiunile și activitățile cu impact regional/național/internațional având calitatea de organizator, alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii de profil. 44

230 Pe parcursul anilor anteriori, U.A.T. - Județul Gorj a fost promotorul și organizatorul mai multor activități cultural-turistice și de promovare a turismului, dintre care cele mai importante au fost: - Program cultural Centenar Ecaterinei Teodoroiu - Eroina de la Jiu ; - Comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2017; - Ziua mondială a turismului 27 septembrie 2017; - Participarea, pentru a șasea oară consecutivă, la cel mai mare eveniment de promovare turistică organizat în România, Târgul de Turism al României, desfășurat în perioada noiembrie 2017, la ROMEXPO București, având ca parteneri: Ansamblul Folcloric Maria Lătărețu al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, Serviciul Public Salvamont Gorj, Centrul National de Informare şi Promovare Turistică Constantin Brâncuși Târgu Jiu, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuși și Colegiul Economic Virgil Madgearu Târgu Jiu. În urma asigurării vizibilității Județului Gorj ca destinație turistică, montană, culturală, monahală, de agrement și de aventură, promovarea artei populare tradiționale și a elementelor de folclor specifice județului, s-a constatat o creștere constantă a numărului de turiști în județ. Potrivit comunicărilor Direcției Județene de Statistică Gorj, numărul turiștilor străini a crescut în luna noiembrie 2017, comparativ cu luna noiembrie 2016, de 1,3 ori, în timp ce numărul turiștilor români, raportat la aceleași perioade, a crescut de 1,6 ori. În acest sens, propunem alocarea de sume în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2018, pentru continuarea programelor de promovare turistică, atât la nivel național cât și internațional. Având în vedere că în anul 2018 se vor comemora 100 de ani de la Marea Unire din 1918, se impune organizarea unor manifestări și festivități omagiale în cursul anului 2018, dedicate acestora. Autoritatea administrativ-teritorială județeană, va organiza, pe parcursul anului 2018, cu sprijinul şi cu participarea reprezentanților autorităților locale, instituțiilor publice şi ai cultelor religioase, programe de comemorare dedicate memoriei eroilor României, ce cuprind acțiuni și manifestări dedicate aniversării și marcării faptelor de eroism. Totodată, Județul Gorj va susține cele mai bune performanțe, prin premierea personalităților care contribuie la dezvoltarea și progresul societății, la promovarea județului, atât în țară, cât și în străinătate și persoanelor care obțin rezultate de excelență în diverse domenii de activitate, acordându-se premii ce se vor regăsi în Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliului Județean Gorj, potrivit propunerilor din Agenda culturală a județului Gorj pe anul Prin urmare, sumele necesare desfășurării acțiunilor astfel prezentate, sunt propuse în tabelul ce urmează: Nr. Suma DENUMIRE PROGRAM/ACTVITATE//EVENIMENT crt. -lei- 1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului Manifestări culturale dedicate Centenarului Marii Uniri de la Ziua mondială a turismului T O T A L Faţă de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 135 mii lei. 45

231 2. SERVICII DE TIPĂRIRE/ MULTIPLICARE - AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2018 ȘI CALENDARUL PIEȚELOR, TÂRGURILOR ȘI BÂLCIURILOR mii lei Prin centralizarea propunerilor transmise de către instituţiile culturale din subordinea Consiliului Județean Gorj și ale unităților administrativ-teritoriale din județ, se va elabora, la nivelul județului, agenda principalelor manifestări culturale, denumită generic Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018, Consiliul Judeţean Gorj asumându-și rolul de coordonator, iar pentru acțiunile și activitățile cu impact regional/național/internațional având calitatea de organizator, alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii de profil. Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018, reprezintă o sinteză a evenimentelor majore, aniversări și comemorări ale marilor personalități ale județului Gorj, în care sunt menționate toate manifestările cultural - ştiinţifice şi educative ale instituțiilor culturale ale Județului Gorj, cuprinzând date de contact ale acestor instituții pentru toți cei interesați în descoperirea culturii și tradițiilor gorjenești. Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018 va fi editată sub forma unei broșuri ce va distribuită gratuit, principalelor instituții de cultură din țară (Ministerul Culturii, Institutul Național de Cultură, Biblioteca Națională etc.), precum și tuturor primăriilor din județul Gorj, instituțiilor culturale din subordinea UAT-Județul Gorj. Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2018 reprezintă enumerarea celor mai importante piețe, târguri și bâlciuri ce se organizează anual pe teritoriul județului Gorj și va fi editat sub formă de pliant, cuprinzând informații referitoare la data, locația și tipul de eveniment organizat. Aceste târguri și bâlciuri sunt manifestări arhaice pe teritoriul județului nostru, ele păstrând tradițiile, specificitatea și cultura populară a Gorjului. Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2018, va fi distribuit unităților subordonate, pentru a se implica în organizarea de activități cultural-artistice în spațiul de desfășurare a piețelor, târgurilor și bâlciurilor. Materialele propuse a fi editate sunt destinate susținerii și promovării activităților turistice și culturale, precum și a valorilor culturale ale județului Gorj, fiind postate și pe site-ul Consiliului Județean Gorj, la rubrica manifestări culturale: Față de cele expuse, propunem prevederea în bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 30 mii lei pentru serviciile de tipărire/multiplicare a celor două lucrări. - transferuri între unităţi ale administraţiei publice mii lei, reprezentând subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente acordate instituţiilor de cultură autofinanţate, în completarea veniturilor proprii realizate de către acestea, după cum urmează: Muzeul Judeţean Gorj mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului mii lei; Şcoala Populară de Artă mii lei. - alte cheltuieli mii lei, sunt previzionate pentru finanţarea unor cheltuieli privind: 3. FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES GENERAL mii lei În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, 46

232 consiliile județene pot avea calitatea de autorități finanțatoare pentru activități de interes public general, regional sau local, în domeniile cultură și sport. Astfel, Consiliul Județean Gorj poate acorda finanțări nerambursabile din fondurile publice proprii, pe bază de contracte de finanțare nerambursabilă, ca urmare a participării la procedurile de selecție publică de proiecte de interes județean, a persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, pentru activități nonprofit care contribuie la realizarea de acțiuni sau programe de interes public județean. În atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, se vor respecta principiile, criteriile, algoritmul de calcul și procedura legal reglementată privind selecția proiectelor, în strictă conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect. Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivul general, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe bază de indicatori, a căror alegere este justificată. Evaluarea, în sistem competitiv, a proiectelor, se va face în conformitate cu principiile și criteriile generale de evaluare prevăzute de lege, potrivit algoritmului de calcul și criteriilor specifice de evaluare, care vor fi elaborate de autoritatea finanţatoare și stabilite prin documentația privind elaborarea și prezentarea propunerii de proiect. Conform art. 5 din Legea nr. 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4, respectiv art. 10 din aceiași lege atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare. Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural se va acorda în conformitate cu prevederile: - Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale, cu modificările si completările ulterioare. Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sportiv se va acorda în conformitate cu prevederile: - Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; - Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. Față de cele prezentate, propunem prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de mii lei pentru asigurarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 4. SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT 150 mii lei În conformitate cu art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, din bugetele locale ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate: a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 47

233 f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute. Prin prisma solicitărilor din anii anteriori, propunem prevederea, în bugetul propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 150 mii lei, pentru susținerea unităților de cult, prin acordarea de sprijin financiar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 5. Contribuţia pentru plata personalului neclerical mii lei În cadrul acestor categorii de cheltuieli, se propune alocarea, din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, de transferuri în sumă de mii lei, reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind salarizarea personalului neclerical, pentru un număr de 354 posturi, repartizate judeţului Gorj prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, finanțate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 6. Finanţarea altor acţiuni cu caracter social - cultural 15 mii lei În conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul anului au loc o serie de manifestări de comemorare a eroilor neamului. Programul de desfășurare al evenimentelor cuprinde și activitatea de depunere a jerbelor de flori. Astfel, în vederea achiziției de jerbe de flori pentru comemorarea eroilor neamului, propunem prevederea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 15 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 2.377,23 mii lei, cuprind: - transferuri între unităţi ale administraţiei publice - 45 mii lei, reprezentând subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor de capital acordate instituţiilor de cultură autofinanţate, în completarea veniturilor proprii realizate de către acestea, respectiv Muzeului Judeţean Gorj pentru achiziționarea unui ansamblu sculptural ce va fi montat la intrarea în Stațiunea Rânca, în apropierea drumului national DN 67 C, cu rol de simbol artistic al stațiunii și al drumului național Transalpina, denumit Drumul Regelui. - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 556,58 mii lei Proiectul Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber, COD SMIS , este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional , Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 din , semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional , Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT- Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. Obiectivul general al proiectului reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 48

234 conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber; valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context turistic. Activitățile, ce se vor realiza prin acest proiect, vizează: lucrări de consolidare și restaurare a clădirii; lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de refacere împrejmuire incintă; lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare; lucrări de instalații; crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități; iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric; lucrări de amenajare a curții exterioare; activități de audit financiar extern; activități de marketing și promovare a obiectivului istoric; activități de informare și publicitate. Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de activități și servicii complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte memoriale, vor avea loc ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, hand-made, inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale reciclabile), activități de art-terapie pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2020, conform contractului de finanţare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a următoarelor sume: Venituri totale 595,78 mii lei, din care: Venituri proprii 50,33 mii lei; Subvenții de la bugetul de stat 72,36 mii lei; Venituri din finanțarea externă nerambursabilă 473,09 mii lei. Cheltuieli totale 556,58 mii lei, din care: Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj 11,13 mii lei; Contribuția de la bugetul de stat 72,36 mii lei; Contribuția din finanțare externă nerambursabilă 473,09 mii lei. - active nefinanciare, în sumă de 1.775,65 mii lei, în vederea efectuării următoarelor cheltuieli de investiţii: 1. Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană,,Christian Tell 1.733,15 mii lei - pentru achitarea taxelor, a avizelor și a cotelor legale, pentru plata serviciilor de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier și execuția parțială a lucrării În cursul anului 2017, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 5440/ , cu o durată de execuție de 20 luni de la data comunicată prin ordinul de începere a lucrărilor. 49

235 Pentru finalizarea lucrărilor, propunem prevederea, prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 1.733,15 mii lei, pentru execuția lucrărilor, achitarea taxelor, a avizelor și a cotelor legale și plata serviciului de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier, astfel: ,88 mii lei execuție lucrări, taxe, avize și cote legale; - 39,27 mii lei servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de șantier. 2. Construire zid incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber 42,50 mii lei În vederea realizării proiectului Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber, prin certificatul de urbanism nr. 1562/ , emis de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, a fost impus avizul de securitate la incendiu, a cărui emitere a fost condiționată de realizarea obiectivului de investiție Construire zid incintă latura de Nord Casa memorială Iosif Keber. Zidul de incintă propus are rolul de a proteja imobilul, monument istoric, în cazul izbucnirii unui incendiu la construcțiile amplasate pe latura de nord. Astfel, se impune realizarea unui zid din panouri metalice, din tablă profilată montată pe stâlpi metalici din profile laminate, care reazămă pe teren prin intermediul unor fundații izolate din beton armat. În anul 2017, a fost elaborată documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate, urmând ca în cursul anului 2018, pentru îndeplinirea condițiilor în vederea implementării proiectului mai sus menționat, să fie alocate fondurile necesare pentru elaborarea documentației tehnice (PT, DDE), achitarea taxelor și avizelor necesare obținerii autorizației de construire, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, execuția lucrărilor și asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. Față de cele prezentate, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 42,50 mii lei, astfel: - 7 mii lei, pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică; - 34,50 mii lei, pentru achitarea taxelor, avizelor, a cotelor legale și execuția lucrării; - 1 mii lei, pentru achitarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier. 50

236 care: Cap Asistenţă socială - propunem alocarea sumei de ,61 mii lei, din Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de ,51 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal ,51 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei; - asistenţă socială mii lei; - alte cheltuieli 360 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 851,10 mii lei, repartizate la,,active nefinanciare. Cap Asistenţă socială - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei 851,10; 1% secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare ,51; 99% În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar asistenţă socială, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99%, reprezentând ,51 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 1%, reprezentând suma de 851,10 mii lei. În cadrul acestui capitol bugetar, se prezintă activitatea de asistenţă socială desfășurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj În temeiul prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea specifică de asistență socială și de protecție a copiilor instituționalizați, de asigurare a serviciilor sociale oferite beneficiarilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 și posibilitățile reale de încasare a resurselor financiare ce compun bugetul propriu al județului Gorj pentru acest an, analizând propunerile instituţiei privind necesarul estimat pentru anul în curs, se constată o insuficiență a creditelor bugetare alocate până la finele anului, în cadrul secțiunii de funcționare a instituției, motiv pentru care au fost făcute demersuri necesare suplimentării sumelor pentru exerciţiul bugetar curent, în vederea desfășurării în bune condiții a activității cu caracter specific al acestei instituții. Prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, bugetului propriu al Judeţului Gorj i-au fost alocate fonduri în valoare de mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care suma de mii lei - pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială pentru familie şi copil şi suma de mii lei - pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială în caz de invaliditate. 51

237 Repartizarea sumelor pe subcapitole bugetare şi titluri de cheltuieli se prezintă astfel: subcapitolul bugetar Asistenţă socială în caz de invaliditate ,61 mii lei, din care: ,51 mii lei cheltuieli de personal; mii lei bunuri şi servicii; 130 mii lei alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate; 146,10 mii lei active nefinanciare. subcapitolul bugetar Asistenţă socială pentru familie şi copil mii lei, din care: mii lei cheltuieli de personal; mii lei bunuri şi servicii; 230 mii lei - alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate; 705 mii lei active nefinanciare. Cheltuielile de personal, în sumă de ,51 mii lei, cuprind drepturile salariale ale personalului angajat și indemnizațiile de delegare plătibile în condițiile legii, avându-se în vedere: prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia personalul de specialitate care își desfășoară activitatea în centrele pentru copii și adulții cu grade de handicap din mediul rural, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, la și de la locul de muncă; Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Hotărârea nr. 137/ privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 iulie 2017; Hotărârea nr. 228/ pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine; indexarea salariului minim pe economie, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, la fundamentarea cheltuielilor de personal, pe lângă salariile de bază, au fost cuantificate sporurile acordate personalului de specialitate care își desfășoară activitatea în centrele de îngrijire și asistență socială, promăvările și avansările în tranșe superioare de vechime, precum și acordarea în condițiile legislației în vigoare, a voucherelor de vacanță, pentru un număr de 1014 posturi ocupate. În cadrul subcapitolului bugetar Asistenţa socială pentru persoanele cu handicap, respectiv în centrele de adulţi, există un număr de 362 beneficiari asistaţi, pentru care s-a aplicat Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 52

238 pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. Numărul de personal standardizat existent la capacitatea actuală este de 250 de persoane. În cadrul subcapitolului bugetar Asistenţa socială pentru familie şi copil, respectiv în centrele de adulţi, există un număr de 681 beneficiari asistaţi, pentru care s-a aplicat Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. Numărul de personal standardizat existent la capacitatea actuală este de 502 de persoane. Numărul personalului nestandardizat angajat în cadrul centrelor de adulţi şi copii este de 262 persoane. Cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de mii lei, cuprind sumele necesare pentru buna funcţionare a activităţii proprii, de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze naturale, energie, telefoane, internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale consumabile pentru desfășurarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul instituţiei, consumurile de carburanți, materiale și piese auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, servicii de mentenanță, materiale de curățenie, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa de rezolvare a instituţiei publice judeţene şi a centrelor din subordine. De asemenea, sunt prevăzute cheltuieli specifice activităţii de asistenţă şi protecţie socială, respectiv consumurile de medicamente şi materiale sanitare, uniforme şi echipament, lenjerii şi accesorii, obiecte de inventar, hrana asigurată persoanelor instituţionalizate în cadrul centrelor din subordine, conform Hotărârii de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice şi Hotărârii de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum și asigurarea sumelor stabilite ca limite minime de cheltuieli, aferente drepturilor de îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport şi materiale cultural-sportive pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85 / Cheltuielile privind,,asistenţa socială, în sumă de ,00 mii lei, sumă comunicată prin adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. A102/ , reprezintă transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2018, defalcată pe articole de cheltuieli: mii lei art. 24 transport, 107 mii lei art. 27 dobândă şi mii lei art. 58 prestaţii sociale.,,alte cheltuieli în sumă de 360 mii lei, sunt cuprinse în buget conform Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit căreia, începând cu data de 1 septembrie 2017, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă pentru care nu au fost angajate persoane cu handicap, sumă repartizată pe cele două subcapitole bugetare, după cum urmează: 53

239 - asistență socială pentru familie și copil 230 mii lei; - asistență socială pentru persoanele cu handicap 130 mii lei. Cheltuielile privind,,active nefinanciare, în sumă de 851,10 mii lei, au fost fundamentate pentru următoarele obiective de investiţii: 1) Stație de epurare apă menajeră la Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa 88,60 mii lei, sumă necesară pentru finalizarea obiectivului demarat în anul Centrul dispune de o fosă septică cu capacitate de 40 tone, care este insuficientă pentru colectarea apei menajere. În aceste condiții, rezidurile menajere se scurg pe o proprietate privată învecinată. S-a impus instalarea unei astfel de stații de epurare, întrucât localitatea nu dispune de sisteme de canalizare și s-ar dimimnua și cheltuielile ocazionate de operațiunile de vidanjare. Standardele actuale de mediu impun achiziționarea, montarea și funcționarea unei stații de epurare moderne, nepoluante pentru mediul înconjurător. Asiguarea epurării apei prin stație se face pentru un număr de 61 beneficiari și 25 salariați. 2) Sterilizator de tip etuvă 120 litri la Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bâlteni - 6 mii lei, necesar pentru înlocuirea celui existent, care prezintă un grad avansat de uzură și o vechime de peste 20 de ani; 3) Forarea unui puț de mare adâncime pentru a asigura sursa proprie de apă la Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni proiect tehnic, taxe și autorizații 10 mii lei; 4) Pat electric cu saltea la Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița pentru beneficiarii imobilizați 5 mii lei; 5) Pompă submersibilă la Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg-Cărbunești - 10,5 mii lei, necesară pentru înlocuirea celei existente ce a fost pusă în funcțiune în anul 2003, fiind reparată în mod constant; 6) Boiler 3000 litri la Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg-Cărbunești 26 mii lei; 7) Fosă septică pentru Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor Novaci, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci 5 mii lei. Aceasta este necesară deoarece locația nu este racordată la rețeaua de canalizare a orașului, iar cea existentă nu este corespunzătoare; 8) Construcție gard de protecție a fațadelor anvelopate la Complexul de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială Târgu-Jiu 10 mii lei, sumă necesară pentru proiect tehnic, taxe,avize și execuţia lucrării. Unitatea se află în imediata vecinătate a unui teren de sport, fapt ce necesită o protecție sporită a fațadei clădirii recent anvelopate; 9) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare monofazic la Complexul de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială Târgu-Jiu 26 mii lei, din care: 24,60 mii lei pentru punerea în funcțiune a generatorului de curent cu automatizare monofazic achiziționat în anul 2017 în vederea asigurării alimentării cu energie electrică pentru echipamentele active de rețea, echipamentele de climatizare și a iluminatului electric din instituție, iar suma de 1,4 mii lei, necesară pentru plata proiectului tehnic, taxe, avize şi acorduri; 10) Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare trifazic la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti 26 mii lei, din care: 24,60 mii lei pentru punerea în funcțiune a generatorului de curent cu automatizare monofazic achiziționat în anul 2017 în vederea asigurării alimentării cu energie electrică pentru echipamentele active de rețea, echipamentele de climatizare și a iluminatului electric din instituție, iar suma de 1,4 mii lei, pentru plata proiectului tehnic,taxe, avize și acorduri; 11) Scară exterioară de evacuare la Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Tg-Jiu 53 mii lei, din care: 50 mii lei pentru achiziție, iar suma de 3 mii lei, pentru plata proiectului tehnic,taxe, avize și acorduri; 54

240 12) Scară exterioară de evacuare Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci 35 mii lei, din care: 33 mii lei pentru achiziție, iar suma de 2 mii lei, pentru plata proiectului tehnic,taxe, avize și acorduri; 13) Achiziționare imobil (casă) tip familial 550 mii lei Având în vedere: - Rapoartele de evaluare întocmite de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj, prin care s-a verificat îndeplinirea standardelor minime de calitate ce stau la baza licenţierii serviciului social; - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi , Planul Regional de Ocupare Sud-Vest Oltenia (PRAO) şi Planul Naţional de Dezvoltare (PND), precum şi Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada şi a Planurilor operaţionale pentru implementarea strategiei pe perioada a D.G.A.S.P.C. Gorj, în care sunt cuprinse direcţiile de acţiune, obiectivele generale, obiectivele specifice şi rezultatele privind dezvoltarea de servicii integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate; -Proiectul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA),,Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor şi asigurarea tranziţiei acestora în comunitate, SIPOCA 2 ; - Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; - Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi, emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, și faptul că, în prezent, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj funcționează Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități Târgu - Jiu, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu nevoi speciale Târgu Jiu, cu un numar de 48 beneficiari, din care 20 beneficiari nu au posibilitatea de a se integra în familie, ce este inclus în lista de prioritizare de închidere, conform proiectului SIPOCA 2 implementat de ANPDCA, până în anul 2020, este necesară achiziționarea unei case de tip familial, unde vor fi transferați, parțial, copiii aflați în acest centru, cu scopul de a se asigura cele mai optime condiții de găzduire, apropiat de mediul familial, cu impact pozitiv asupra dezvoltării armonioase a beneficiarilor. Cap Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - propunem alocarea sumei de 2.632,10 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 2.627,10 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 927,10 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind,,active nefinanciare în sumă de 5 mii lei. 55

241 Cap Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei 5,00; 0,19% 2.627,10; 99,81% secţiunea de funcţionar secţiunea de dezvoltare În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,81%, reprezentând suma de 2.627,10 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,19%, reprezentând suma de 5 mii lei. astfel: Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol se repartizează, 1. Serviciul Public Salvamont propunem alocarea sumei de mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 470 mii lei. Cheltuieli de personal mii lei, reprezintă salariile personalului din cadrul Serviciului Public Salvamont, respectiv personal contractual, precum şi indemnizaţiile de delegare plătibile în condiţiile legii. La stabilirea nivelului cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru anul 2018, s-au avut în vedere cheltuielile efectuate în anul anterior, acestea având caracter de regularitate de la un an la altul. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 5 mii lei, cuprind: Cheltuieli cu active nefinanciare alocate în sumă de 5 mii lei, în vederea achiziţionării unui troliu portabil, prin care se asigură o mai bună intervenție în desfășurarea activității de salvare montană, respectiv recuperarea salvatorului și accidentatului din abrupt. 2. Consiliul Judeţean Gorj în cadrul secțiunii de funcționare, propunem alocarea sumei de 457,10 mii lei, necesare pentru emiterea autorizaţiilor de transport şi licenţe traseu dusîntors, precum şi întocmirii de documentaţii tehnico-cadastrale necesare înscrierii bunurilor publice în evidenţa cadastral - juridică și patrimonială a Judeţului Gorj sau actualizarea/rectificarea unor documentații cadastrale existente, prin modificări intervenite asupra imobilelor din proprietatea Județului Gorj, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost rectificată. Efectuarea documentaţiilor cadastrale este necesară şi obligatorie pentru intabularea imobilelor în cartea funciară, condiţie esenţială pentru a beneficia de fonduri europene pe anumite 56

242 programe de modernizare, precum şi efectuarea expertizelor tehnice la anumite imobile pentru care nu s-a întocmit cartea tehnică. care: Cap Protecția mediului - propunem alocarea sumei de mii lei, din Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii 55 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, cuprind,,active nefinanciare în sumă de 9 mii lei. 9,00; 0,68% Cap Protecția mediului - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei 1.307,00; 99,32% secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Protecția mediului, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,32%, reprezentând suma de mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,68%, reprezentând suma de 9 mii lei. astfel: Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol, se repartizează 1. Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor și Activităţi de Salubrizare Gorj propunem alocarea sumei de mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, astfel: - cheltuieli de personal mii lei, alocate pentru asigurarea salarizării personalului instituţiei, astfel cum este prevăzut în organigrama serviciului, precum şi alte drepturi de personal acordate potrivit prevederilor legale. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 55 mii lei, prevăzute în scopul asigurării bunei desfăşurări şi funcţionări a activităţii specifice de gestionare a deşeurilor, precum şi asigurarea managementului activităţii de salubrizare, respectiv cheltuieli cu plata utilităţilor pentru asigurarea iluminatului, consumul de gaze, forţă motrică, poştă, internet, telecomunicaţii, carburanţi, materiale consumabile, servicii de mentenanță etc. 2. Consiliul Judeţean Gorj propunem alocarea, în cadrul secțiunii de dezvoltare, a sumei de 9 mii lei, reprezentând plata tranșei finale din studiul pentru menținerea calității aerului, 57

243 achiziționat în anul 2016, în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului, astfel cum prevede Legea nr. 104/2011. Cap Transporturi - propunem alocarea sumei de ,99 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de mii lei, cuprind: - cheltuieli cu bunuri şi servicii mii lei; - rambursări credite mii lei; În cadrul cheltuielilor privind bunuri şi servicii - propunem alocarea sumei de mii lei, în vederea asigurării activităţii de întreţinere şi reparaţii curente drumuri publice judeţene, precum şi pentru asigurarea semnalizării circulaţiei rutiere pe reţeaua de drumuri publice judeţene. În vederea asigurării accesibilității localităților, drumurile publice județene au un rol foarte important, fiind complementare rețelei de drumuri naționale și asigurând conectivitatea cu rețeaua TEN-T în regiune. Componente principale ale sistemului de infrastructură judeţean, întreținerea și repararea drumurilor județene reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei, facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea eficienţei administrării reţelei judeţene şi, de asemenea, valorificarea potenţialului turistic şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport. Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri judeţene, cu o lungime totală de 836,479 de km, drumuri cu o stare de viabilitate relativ precară, determinată atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 50%), cât şi de traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. Pentru anul 2018, ne propunem, în continuare, ameliorarea stării tehnice a rețelei de drumuri județene, prin executarea unei palete largi de lucrări de întreţinere, conform prevederilor,,normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice, indicativ AND , care să asigure o stare de viabilitate adecvată, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene, astfel încât acestea să fie aduse la parametrii impuşi de cerințele tehnice în vigoare, respectând nivelul standardelor și reglementărilor privind calitatea și siguranța traficului. Valoarea totală minimă estimată, necesară a se aloca în anul 2018, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a reţelei de drumuri publice judeţene, este de mii lei. De asemenea, apreciem că este necesară și prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei minime de 500 mii lei, pentru asigurarea semnalizării circulației rutiere pe rețeaua de drumuri publice județene. În cadrul titlului de cheltuieli,,rambursări de credite - propunem alocarea sumei de mii lei, reprezentând valoarea ratelor ce urmează a fi achitate în anul 2018, din creditul bancar contractat în anul 2007, prin BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, în vederea finanţării obiectivului Reabilitare DJ 661, Ţânţăreni Târgu - Cărbuneşti Săcelu - Crasna, km , obiectiv de investiţie ce a fost finalizat. 58

244 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de ,99 mii lei, se defalcă după cum urmează: la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , în sumă de 8.381,14 mii lei, cheltuielile programate sunt necesare pentru implementarea următoarelor două proiecte: 1. MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C, Cod SMIS Proiectul Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C, Cod SMIS , este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional , Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 650 din , semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional , Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT- Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. Bugetul total al proiectului Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C, Cod SMIS , este de ,04 lei, din care: ,84 lei finanțare nerambursabilă și ,20 lei contribuție proprie a U.A.T. Județul Gorj ( ,12 lei contribuție la cheltuieli eligibile și ,08 lei cheltuieli neeligibile). Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 675 B. Obiectivul specific îl reprezintă creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (675B). Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: - lucrări de reabilitare a drumului județean; - lucrări de reabilitare de poduri; - lucrări de reabilitare de podețe; - realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; - modernizarea de stații de transport public; - realizarea de consolidări terasamente; - realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 59

245 - realizarea de accese la proprietăți; - realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; - activități de audit financiar extern; - activități de informare și publicitate. Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a următoarelor sume: venituri totale 4.246,87 mii lei, din care: venituri proprii 90,54 mii lei; subvenţii de la bugetul de stat 551,35 mii lei; finanţare externă nerambursabilă 3.604,98 mii lei. cheltuieli totale 4.100,44 mii lei, din care: contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj 82,01 mii lei; contribuția de la bugetul de stat 533,06 mii lei; contribuția din finanțare externă nerambursabilă 3.485,37 mii lei. 2. MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67, Cod SMIS Proiectul MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67, Cod SMIS , a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional , Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 821 /2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional , Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. Bugetul total al proiectului Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67 este de ,32 lei, din care: ,26 lei finanțare nerambursabilă și ,06 lei 60

246 contribuție proprie a U.A.T. Județul Gorj ( ,35 lei contribuție la cheltuieli eligibile și ,71 lei cheltuieli neeligibile). Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 675 C. Obiectivele specifice ale proiectului: Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și îmbunatățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TNT T (Trans European Networks Transport). Obiectivul specific 2 vizează creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (675C). Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: - lucrări de reabilitare a drumului județean; - lucrări de reabilitare de poduri; - lucrări de reabilitare de podețe; - realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; - modernizarea de stații de transport public; - realizarea de consolidări terasamente; - realizarea de marcaje longitudinale și transversale; - realizarea de accese la proprietăți; - realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; - activități de audit financiar extern; - activități de informare și publicitate. Având în vedere că proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare, estimăm ca necesară cuprinderea, în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a următoarelor sume: venituri totale 4.523,90 mii lei, din care: venituri proprii 95,41 mii lei; subvenţii de la bugetul de stat 587,45 mii lei; finanţare externă nerambursabilă 3.841,04 mii lei. cheltuieli totale 4.280,70 mii lei, din care: contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj 85,61 mii lei; contribuția de la bugetul de stat 556,49 mii lei; contribuția din finanțare externă nerambursabilă 3.638,60 mii lei. la titlul active nefinanciare, cheltuielile de capital însumează ,85 mii lei, ce cuprind cheltuieli de proiectare şi execuţie aferente obiectivelor de investiţii, astfel: A. Obiective de investiții în continuare: 1.,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km km , limita județului Mehedinți Văgiulești Samarinești Motru Lupoaia Cătunele Glogova Cămuiești, Județul Gorj Obiectivul de investiție,,reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km , limita Județului Mehedinţi Văgiuleşti Samarineşti Motru Lupoaia Cătunele Glogova 61

247 Cămuieşti, judeţul Gorj a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului de finanțare nr. 3575/ , a actului adițional nr / și a actului adițional nr. 704/ Amplasamentul lucrării Drumul județean DJ 671B, km km , traversează judeţul Gorj. Sectorul de drum km este amplasat în județul Mehedinți. DJ671B trece prin următoarele localități: Văgiulești, la km 4+500, Cârciu, la km 7+000, Samarinești, la km , Boca, la km , Însurăței, la km , Motru, la km , Lupoaia, la km , Valea Mânăstirii, la km , Steic, la km , Valea Perilor, la km , Olteanu, la km , Iormănești, la km , Glogova, la km și Cămuiești, la km DJ 671B, km km , limita județului Mehedinți Văgiulești Samarinești Motru Lupoaia Cătunele Glogova Cămuiești Până în prezent, au fost executate lucrări în valoare de ,37 mii lei, din care ,11 mii lei reprezintă lucrări decontate din fonduri de la bugetul de stat, în baza Programului Național de Dezvoltare Locală, iar diferența de 316,26 mii lei este decontată din fonduri de la bugetul propriu al Județului Gorj. Lucrările executate până în prezent au constat în: reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă, prin decapare, frezare și plombare cu mixtură asfaltică; așternere strat de binder pe o lungime de 36,5 km; așternere strat de uzură pe lungimea de 36,5 km; execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanturi pereate, rigole carosabile, podețe transversale, accese la proprietăți etc); drumuri laterale; reabilitări de poduri. Deoarece pentru anul 2018 estimăm finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiție Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km km , limita județului Mehedinți Văgiulești Samarinești Motru Lupoaia Cătunele Glogova Cămuiești, Județul Gorj, propunem prevederea în bugetul propriu al județului a sumei de 2.563,06 mii lei, sumă necesară finalizării obiectivului de investiție. Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție,,reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km km , limita județului Mehedinți Văgiulești Samarinești Motru Lupoaia Cătunele Glogova 62

248 Cămuiești, Județul Gorj vor fi alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 2.,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj Obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului de finanțare nr. 315/ și a actului adițional nr. 1628/ În data de , a fost semnat contractul de execuție lucrări nr privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj Amplasamentul lucrării Drumul judeţean 673 Slivileşti-Şiacu-Borăscu-Turceni-Broşteni(DN66) asigură legătura rutieră între localităţile Slivileşti si Broşteni. Tronsonul din drumul judeţean 673 se află localizat în partea de sud-vest a judeţului Gorj și tratează sectorul cuprins între localitatea Slivileşti şi localitatea Broşteni (DN66), traversând intravilanul oraşului Turceni şi teritoriile administrative ale comunelor Slivileşti, Bolboşi, Borăscu și Plopșoru. Drumul judetean 673 se află în administrarea Judeţului Gorj, îndeplinind funcţia de drum public. Traseul DJ 673 prezintă degradări pe circa 70% din suprafața părții carosabile. În aliniament, pantele transversale sunt în general sub 2,5%, profilul tip acoperiș nefiind realizat pe multe porțiuni; de asemenea, profilul longitudinal prezintă neuniformități și necesită corecții. Drumul județean este amplasat atât în intravilanul, cât și în extravilanul comunelor pe care le străbate. Traseul drumului județean 673 Necesitatea și oportunitatea lucrărilor de reabilitare a DJ 673 rezultă din caracteristicile tehnice și de exploatare ale drumului, care nu mai corespund normelor tehnice în vigoare, starea tehnică a acestuia, evaluată pe baza investigațiilor privind starea de degradare a îmbrăcăminții rutiere, fiind necorespunzătoare, impunându-se reabilitare stucturii rutiere existente. 63

249 Prin lucrările de reabilitare, se vor reduce cheltuielile de întreținere și reparații ale drumului, va crește viteza medie de circulație, reducându-se, astfel, consumul de carburant, durata și costul transporturilor de călători și marfă, asigurându-se, totodată, condiții de siguranță mai bune pentru participanții la trafic. Situația existentă Traseul drumului județean 673 pornește din partea de vest a județului, străbătând un număr de 4 comune, respectiv Slivilești, Bolboși, Borăscu, Plopșoru și orașul Turceni. În plan, drumul existent prezintă un număr mare de curbe, cu raze corespunzătoare unor viteze de km/h în localități și peste 50 km/h în afara localităților. În profil transversal, drumul existent prezintă următoarele elemente: - partea carosabilă 6 m; - platforma minimă 9 m; - panta transversală în aliniament 2,5%. În general, prin localități, ampriza drumului între limitele de proprietăți este suficient de largă, de aproximativ m. Structura rutieră existentă Pe sectorul supus consolidării și amenajării, cu o lungime de 29,747 km, sistemul rutier este alcătuit din: - fundaţie din balast; - îmbrăcăminte bituminoasă, realizată în trecut, peste care, mai recent, s-a aplicat un tratament superficial bituminos simplu de cca. 2 cm. Capacitatea portantă a drumului fiind depășită, a facilitat apariția următoarelor tipuri de degradări ale îmbrăcăminților existente: faianțări, gropi și pelade, fisuri și crăpături longitudinale și transversale, tasări, faianțări, precum si desprinderi de materiale. Îmbrăcămintea este din beton de asfalt și prezintă degradări sub formă de șlefuiri, exfolieri, pelade, plombe, faianțări, fisuri și crăpături, gropi, plombe, rupturi de margine, degradări provocate de îngheț-dezgheț, tasări locale. Starea drumului este apreciată ca fiind MEDIE. 64

250 Pe ultima porțiune de drum (cca. 1 km), situată în localitatea Turceni și care face legătura cu DN 66, structura drumului este alcătuită din pavaj de piatră cubică, care necesită scoaterea acesteia și realizarea unei infrastructuri din balast de 20 cm și piatră spartă de 12 cm, după care urmează îmbrăcămintea bituminoasă. Sistemele de colectare și evacuare a apelor sunt alcătuite din șanțuri și podețe. Podurile și podețele prezintă degradări ale părții carosabile, trotuarelor, parapetelor, coronamentelor etc. Șanțurile existente sunt colmatate și degradate. Măsurile de siguranță a circulației nu sunt complete în ceea ce privește semnalizarea pe orizontală și verticală, cu parapeți direcționali, borne km și hm. Intersecțiile cu drumurile laterale nu sunt amenajate în condiții corespunzătoare. Pe traseul drumului sunt 19 poduri. Prin urmare, gradul redus de modernitate a structurii sectorului de drum județean 673, supus reabilitării (determinat de disfunctionalitățile existente), structura și parametrii de funcționare ai acestuia necesită adaptări imediate la cerințele traficului existent și de perspectivă, prin realizarea de lucrări privind mărirea capacității portante, siguranța circulației și creșterea gradului de confort a traficului rutier. Descrierea lucrărilor de bază Lucrările de reabilitare a drumului judeţean vor consta în: aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurandu-se, astfel, condiţii optime de siguranţă și confort în circulaţia auto și pietonală; realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice adecvate; asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; tratarea zonelor cu cedări de fundaţie; reabilitarea lucrărilor de artă (podurilor) de pe traseu, pentru a corespunde normelor de gabarit și încărcare actuale; 65

251 tratarea, în mod special, a traversării localităţilor, cu prevederea de măsuri de siguranţa circulaţiei, pe baza unui audit de siguranţa circulaţiei. Descrierea lucrărilor de reabilitare Dimensionarea sistemului rutier Dimensionarea sistemului rutier a fost făcută în urma recomandărilor din expertiza tehnică. Astfel, pentru modernizarea sistemului rutier existent pe drumul judeţean, s-a adoptat următoarea soluţie: 1.Pentru zona asfaltată a drumului: STRUCTURA TIP A1 4,00 cm strat de uzură; 6,00 cm strat de binder; geocompozit; 2,00 cm frezare strat uzură existent, reparații locale; structură rutieră suplă existentă. 2.Pentru tronsonul cu pavaj cubic: STRUCTURA TIP A2 4,00 cm strat de uzură; 6,00 cm strat de binder; 12,00 cm strat de piatră spartă; 20,00 cm strat de balast; structură rutieră rigidă existentă. Lucrări de artă Pe traseul drumului județean 673 se află amplasate 19 poduri, pentru care au fost prevăzute a se executa următoarele categorii de lucrări: a. Suprastructura: placă de suprabetonare; hidroizolație și cale nouă pe partea carosabilă, borduri înalte și troturare noi B = 7, x 1,0 m; parapet pietonal nou; parapet direcţional nou pe rampe 1 = 4 x 25,0 m; protecţie intrados suprastructură cu mortar special; refacere aparate de scurgere a apelor; refacere rosturi de dilatație; curăţire și protecţia aparatelor de reazem; b. Infrastructura: reparaţii față văzută culei cu mortar special; c. Racordarea cu terasamentele: curățare și placare aripi; d. Albie: curăţire de vegetaţie și reprofilare amonte și aval pe 50,0 m. Dispozitive de scurgere a apelor După reabilitarea sistemului rutier, apele de pe suprafaţa carosabilă se scurg datorită pantelor transversale ale suprafeţei carosabilului. S-a prevăzut, în cadrul acestei lucrări, refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale prin șanțuri pereate pe o lungime de 3000 m; Se prevăd lucrări de reparaţii la podeţele colmatate. Descărcarea apelor provenite din precipitaţii se va face atât prin podeţele existente, cât și prin cele 5 podețe noi care se vor construi. Au fost prevăzute lucrări de refacere a coronamentului (timpane) la podețe, montarea de parapeți direcționali, decolmatarea, curățirea de vegetație aval și amonte a albiei pe o distanta de 10 m, precum și construirea camerelor de liniștire, acolo unde situația o impune. Pe lângă aceste podețe, mai există un numar de 95 66

252 intersecții cu drumuri laterale, la care se vor proiecta podețe noi de diametru Φ 800 mm - 5 m lungime (la unele intersecții există podețe, dar sunt fie colmatate, fie subdimensionate, fie lipsesc total coronamentele). Trotuare pietonale și piste de bicicletă În intravilanul localităților, acolo unde situația din teren o permite, se vor executa trotuare pietonale, astfel: - trotuarele se vor încadra cu borduri mici, având secțiunea de 10 x 15cm; - trotuarele se vor executa cu o structură ușoară, alcătuită dintr-o îmbrăcăminte din beton asfaltic tip BA8, de 4 cm grosime, un strat de bază din piatră spartă de 12 cm grosime și un strat de fundație de 10 cm din balast. Pe traseul drumului județean DJ 673, se vor amenaja 3000 m de trotuare pietonale, cu o lățime de 1,50 m și 6000 m de piste de bicicletă, cu o lățime de 1,50 m. Amenajări intersecții cu drumurile laterale Se vor amenaja intersecțiile cu drumurile laterale, după cum urmează: - strat de uzură BA16-4 cm; - strat de legătură BAD 20-6 cm; - piatră spartă - 25 cm; - balast - 30 cm. Accese la proprietăți Pentru accesul la cele 1322 proprietăți, se vor reface podetele Φ600-5 m lungime, iar racordarea între partea carosabilă nouă și accesul către curtea proprietăților, se va turna o suprafață de legătură din beton de ciment de cca cm grosime cu dimenisunea 5.00 x 3.00 ( L x l). Stații de transport public Pe traseul drumului județean, s-au identificat un număr de 20 stații de transport public care necesită modernizare. Marcaje si indicatoare Deoarece traseul, în plan, prezintă o sinuozitate ridicată, coroborată cu zone de profil mixt, unde vizibilitatea este redusă, se impune semnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase. În curbele periculoase și în dreptul podeţelor, se va monta parapet de tip semigreu, iar pe tronsoanele unde acesta există, se prevăd lucrări de curățare și vopsire. Marcajele longitudinale și transversale vor fi realizate din vopsea cu microbile și vor fi conform normativelor în vigoare. Se va verifica existența indicatoarelor rutiere, forma, simbolul și amplasarea acestora, în vederea evaluării necesităţilor privind repararea și înlocuirea lor. Se vor monta borne km. În anul 2017, au fost executate lucrări care au constat în frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente și așternea stratului de legătură și a stratului de binder pe o lungime de aproximativ 5 km. Până în prezent au fost efectuate plăți în sumă de 199,256 mii lei, fonduri necesare achitării cotei de 0,5% și 0,1 % din valoarea lucrărilor, către Inspectoratul de Stat în Construcții. Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi pentru anul 2018 este de ,00 mii lei, iar pentru anul 2019 este de ,953 mii lei. Menționăm că, fondurile necesare realizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. B. Obiective de investiții noi: 67

253 1.,,Reabilitare drum județean 672C, km km , Comuna Runcu, Județul Gorj Sectorul de drum județean 672C propus a fi reabilitat pe o lungime de 4,5 km, cuprins între km km , face legătura între drumul național 67D și U.A.T.- Comuna Runcu. Sectorul analizat este dispus pe teritorul administrativ al comunei Runcu, de-a lungul satelor Răchiți și Runcu. DJ 672C, DN 67 Tălpăşeşti Stroieşti Răchiţi Runcu Lim. Jud. Hunedoara În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, drumul judeţean 672C este un drum de clasă tehnică IV. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, anexa nr. 2 - Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, drumul judeţean 672C se încadrează în categoria de importanţă C construcţii de importanţă Normală. Situația existentă Sectorul de drum județean prezintă o structură rutieră nerigidă, cu îmbrăcăminte bituminoasă în grosime de 5,0 cm, aflată într-o stare de degradare avansată, aşezată pe un strat de piatră de munte, cu balast în grosime medie de 30 cm, degradările existente fiind degradări ale îmbrăcăminții bituminoase, ale structurii rutiere şi ale complexului rutier, degradări ce conferă sectorului o viabilitate necorespunzătoare. 68

254 Degradări ale părții carosabile pe DJ 672C Din punct de vedere geometric, drumul judeţean 672C are o platformă variabilă, o parte carosabilă de 4,00 până la 6,00 m, acostamente de 0,50 până la 1,00 m, iar dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă, pe majoritatea traseului, sunt necorespunzătoare sau lipsesc în totalitate. Întregul sector expertizat se desfăşoară într-o zonă de şes; drept urmare, acest drum nu prezintă, în plan, o complexitate ridicată, iar, în profil longitudinal, declivităţile sunt în general reduse. Structura rutieră existentă prezintă o serie de degradări specifice îmbrăcăminților bituminoase, îngrijorător fiind faptul că diversitatea cea mai mare o au degradările care apar din cauza pierderii capacităţii portante a structurii rutiere şi a îmbătrânirii bitumului din mixtura asfaltică în îmbrăcămintea bituminoasă. În ceea ce privește starea de degradare a structurii rutiere şi a îmbrăcăminții bituminoase, s-a constatat că drumul judeţean 672C are o stare tehnică necorespunzătoare pe întreg traseul. Această stare de degradare se explică prin îmbătrânirea bitumului şi neasigurarea, pe tot traseul de drum, a colectării şi evacuării apelor de suprafaţă din zona drumului. De asemenea, pe tot traseul, podeţele existente sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare sau lipsesc. În urma parcurgerii traseului, s-a constatat că rețeaua electrică de joasă tensiune, pe lungimi mari, este amplasată pe zona acostamentului sau în imediata vecinătate a acestuia. În ansamblu, sectorul de drum județean nu corespunde prevederilor Normativului privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerinţele utilizatorilor, indicativ NE şi a Instrucţiunilor tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor publice, indicativ CD , motiv pentru care se impun lucrări urgente de reabilitare a acestuia. Ca urmare a celor prezentate mai sus, se impune realizarea unor lucrări de reabilitare a sectorului de drum județean, asigurându-se, astfel, o creştere a viabilitatii şi siguranţei în exploatare, precum şi creșterea calitatii vieţii locuitorilor din zonă, prin reducerea poluării, a nivelului fonic şi a vibrațiilor provocate de traficul existent. Reabilitarea sectorului de drum propus are o importanţă semnificativă pentru dezvoltarea, din punct de vedere socio-economic, a zonei deservite, iar realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi, implicit, confortul şi siguranţa circulaţiei utilizatorilor. De asemenea, condiţiile de mediu se vor ameliora, prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, reducerea zgomotului produs de circulaţia autovehiculelor, precum şi reducerea cheltuielilor de exploatare suportate de participanţii la trafic, prin diminuarea consumului de carburanţi şi lubrifianţi, inclusiv uzura autovehiculelor. Descrierea lucrărilor de reabilitare În procesul de stabilire a soluţiei optime de reabilitare, se vor avea în vedere următoarele elemente: - stabilirea axei proiectate, astfel încât să se folosească, într-o măsură cât mai mare, traseul existent, respectiv zestrea existentă; - asigurarea unei viteze de proiectare de 40 km/h; - reabilitarea sistemului rutier, prin realizarea unei structuri rutiere care să răspundă necesităţii traficului actual şi de perspectivă; - realizarea unei structuri rutiere, ce are în componenţă materiale preponderente în zona de amplasament a lucrării; - asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; - asigurarea continuităţii, respectiv descărcării dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor de suprafaţă prin podeţele existente şi proiectate; - asigurarea acceselor la proprietăți; - amenajarea intersecțiilor cu străzile şi drumurile laterale; - realizarea elementelor privind siguranţa circulaţiei. 69

255 Panta transversală a părţii carosabile va fi sub formă de acoperiş, în funcţie de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumului, cu respectarea valorii specifice fiecărei îmbrăcăminţi rutiere (2,5% pentru îmbrăcăminţi bituminoase), iar pentru acostamente pietruite s-a prevăzut panta transversală cu valoarea de 4%. Având în vedere că traseul drumului se desfășoară în intravilan, cu limite de proprietate bine definite și un front stradal îngust, pe anumite sectoare, acesta nu poate fi adus la parametrii din normativ fără a apela la exproprieri, drept pentru care nu se pot impune măsuri drastice de corecţie a elementelor acestuia. În aceste condiţii, elementele geometrice din profil transversal vor fi dispuse astfel încât să se încadreze între limitele de proprietate actuale, astfel: km km lățimea platformei - 8,00 m; - lățimea părții carosabile - 6,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 1,00 m; - lățimea benzilor de încadrare - 2 x 0,25 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); - pantă transversală acostamente - 2,5-4,0%. km km lățimea platformei - 7,50 m; - lățimea părții carosabile - 6,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,75 m; - lățimea benzilor de încadrare - 2 x 0,25 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); - pantă transversală acostamente - 2,5-4,0%. km km lățimea platformei - 7,30 m; - lățimea părții carosabile - 5,50 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,90 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); - pantă transversală acostamente - 0,0%., km km lățimea platformei - 5,00 6,50 m; - lățimea părții carosabile - 4,00 m; - lățime platformă încrucișare - 1,50 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,50 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); - pantă transversală acostamente - 3,0 10 %. Structura rutieră propusă pentru reabilitarea sectorului de drum județean, având la bază propunerile expertului şi calculul de dimensionare a structurii rutiere, va fi suplă conform normativului PD , cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi, astfel: - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16, conform SR EN ; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20, conform SR EN ; - 15 cm strat de bază din piatră spartă impanată, conform SR EN 13242; - 5 cm frezare mixtură asfaltică existentă. Pentru aducerea părţii carosabile la lăţimea proiectată și pentru repararea defecțiunilor datorate complexului rutier (de tipul burdușirilor și faianțărilor), pe acest sector de drum se vor realiza casete cu următoarea structură rutieră: - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16, conform SR EN ; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20, conform SR EN ; - 15 cm strat de bază din piatră spartă împănată, conform SR EN 13242; - 30 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242; - 10 cm strat de formă din balast. Benzile de încadrare, stațiile pentru mijloacele de transport public și platforma de încrucișare se vor realiza din același sistem rutier ca și al căii de circulație. 70

256 Drumurile laterale se amenajează pe o lungime de 15,00 m, respectiv 25 m. Drumurile laterale propuse spre amenajare, care se intersectează la nivel cu sectorul de drum județean supus reabilitării, sunt următoarele: - km drum lateral stânga, cu îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral dreapta, fără îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral stânga, cu îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral stânga, fără îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral dreapta, fără îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral stânga, cu îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral stânga, fără îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral dreapta, fără îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 15 m; - km drum lateral dreapta, cu îmbrăcăminte asfaltică existentă, se amenajează pe lungimea de 25 m. În ceea ce priveste amenajarea drumurilor laterale, în profil transversal, acestea se vor realiza cu următoarele elemente geometrice: drumurile laterale de la km și km lățimea platformei - 3,00 m; - lățimea părții carosabile - 2,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,50 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (pantă unică); - pantă transversală acostamente - 4,0%. drumurile laterale de la km , km , km și km lățimea platformei - 5,00 m; - lățimea părții carosabile - 4,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,50 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (pantă unică); - pantă transversală acostamente - 4,0%. drumul laterale de la km lățimea platformei - 6,00 m; - lățimea părții carosabile - 5,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,50 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); - pantă transversală acostamente - 4,0%. drumul laterale de la km lățimea platformei - 8,00 m; - lățimea părții carosabile - 6,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 1,00 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); - pantă transversală acostamente - 4,0%. drumul laterale de la km lățimea platformei - 9,00 m; - lățimea părții carosabile - 7,50 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,75 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); - pantă transversală acostamente - 4,0%. 71

257 Acostamente În funcție de modul de colectare și evacuare al apelor pluviale adoptat, acostamentele se vor realiza după cum urmează: - cu balast pe sectoarele de drum prevăzute cu șanțuri la marginea platformei; - cu îmbrăcăminte din beton de ciment pe sectorul cuprins între km km Scurgerea apelor Se are în vedere realizarea unor dispozitive de scurgere noi (rigole și şanţuri cu sau fără secțiune protejată, deschise sau acoperite etc.), astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, dirijate spre canalele sau pârâurile existente, prin locuri care permit acest lucru. Protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă sau păstrarea lor din pământ s-a efectuat pe baza prevederilor normelor în vigoare, în funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive şi în funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona sectorului de drum de reabilitat. Podețe Apele din şanţuri sau rigole se descarcă transversal prin podeţele proiectate. În acest sens, s-a urmărit modul de scurgere a apelor pluviale, transversal sau longitudinal, scopul fiind îndepărtarea lor din zona construcţiilor. Podețele proiectate vor avea prevăzute timpane, camere de cădere și aripi de susținere a terasamentului drumului (acolo unde situația din teren a impus acest lucru), realizate din beton de ciment simplu. Continuitatea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale în dreptul acceselor la proprietăți, s-a realizat astfel: - prin podețe tubulare Φ 400 mm, B = 5,00 m, realizate din țeavă PEHD cu perete dublu, având partea exterioară corugată elicoidală şi cea interioară netedă - pe sectoarele de drum prevăzute cu șanțuri la marginea platformei; - prin rigole cu secțiune betonată acoperite cu plăcuță carosabilă - pe sectoarele de drum prevăzute cu rigole dreptunghiulare betonate la marginea părții carosabile. Accese la proprietăți Accesele la proprietăţi vor avea lățimea de 4,50 m și lungime variabilă, vor fi dispuse între limita de proprietate și partea carosabilă a drumului județean sau a rigolei carosabile din beton acoperită cu plăcuță carosabilă, în funcție de modul de colectare și evacuare al apelor pluviale adoptat. Pentru amenajarea acceselor la proprietăți, structura rutieră va fi rigidă, prevăzută cu o îmbrăcăminte din beton de ciment într-un strat, astfel: - 18 cm strat de uzură din beton de ciment; - 2 cm strat de repartiție din nisip; - 15 cm strat de fundație din balast. Stații pentru mijloacele de transport public Având în vedere situația existentă din teren, s-a propus amenajarea, pe lungimea de 15 m și lățimea de 1,5 m, a celor 5 stații pentru mijloacele de transport public existente. Stațiile pentru mijloacele de transport public se vor realiza din același sistem rutier ca și al căii de circulație. Platforme de încrucișare Pentru asigurării vizibilității la întâlnirea cu vehiculele din sens opus, pe sectorul de drum județean cuprins între km km 4+500, s-a propus amenajarea unei platforme de încrucişare pe lungimea de 15 m și lățimea de 1,5 m, dispusă pe partea stângă a drumului, în dreptul km Platforma de încrucișare se va realiza din același sistem rutier ca și al căii de circulație. Siguranţa circulaţiei 72

258 Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă, se vor realiza marcaje reflectorizante longitudinale, pentru delimitarea axei și a marginilor părţii carosabile și transversale, pentru marcarea trecerilor de pietoni. În ceea ce priveşte semnalizarea verticală, aceasta se va realiza prin prevederea de indicatoare de avertizare pentru semnalizarea curbelor periculoase, a sectoarelor de drum îngustat și a trecerilor de pietoni, indicatoare de reglementare a priorității de circulație în intersecții, indicatoare de orientare și informare și indicatoare kilometrice și hectometrice. Avand în vedere că, pe tronsonul de drum cuprins între km km , partea stângă este în rambleu, pentru evitarea eventualelor accidente prin deraparea autovehiculelor în afara părţii carosabile, se va prevedea montarea de parapeţi metalici de tip semigreu pe o lungime de 68 m. Devierile și protejările de utilități afectate Având în vedere situația existentă din teren, pe sectorul de drum cuprins înre km km , se vor reloca instalațiile electrice de joasă tensiune (0,4kV) și branșamentele aferente acestora, ce afectează traseul drumului. Pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiții,,reabilitare drum județean 672C, km km , Comuna Runcu, Județul Gorj, conform devizului general estimativ al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii a bugetului propriu al Județului Gorj, la capitolul bugetar 84.02,,Transporturi, pentru anul 2018 este de 3.520,04 mii lei, respectiv 3.324,78 mii lei pentru anul 2019 (inclusiv cote I.S.C.). 2.,,Reabilitare drum județean 664A, km km , Comuna Stănești, Județul Gorj Drumul județean 664A își are originea în drumul județean 664 (loc. Turcinești) și face legătura cu drumul județean 672B (loc. Ursați), asigurând accesul locuitorilor comunei Stănești cu reședința de județ Municipiul Târgu - Jiu. Sectorul de drum județean propus spre reabilitare, cuprins între km km , se desfășoară pe raza a trei unități administrativ teritoriale și anume: comuna Stănești, comuna Lelești și municipiul Târgu Jiu. Drumul județean 664A deservește cu precădere locuitorii comunei Stănești, localitate situată în partea de nord a judeţului Gorj, pe direcţia drumului judeţean 664A. Drumul județean 664A, (DJ664)Turcineşti Rugi Curpen Stăneşti Căleşti Ursaţi(DJ672B) 73

259 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, drumul judeţean 664A este un drum de clasă tehnică IV. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, anexa nr. 2 - Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, drumul judeţean 664A se încadrează în categoria de importanţă C construcţii de importanţă Normală. Sectorul drumului județean 664A propus spre reabilitare are lungimea de 2,900 km, cuprins între km Situația existentă Sectorul de drum județean propus spre reabilitare are lungimea de 2,900 km și o structură rutieră nerigidă, cu îmbrăcăminte bituminoasă în grosime de 5,0 cm, aflată într-o stare de degradare avansată, aşezată pe un strat din nisip şi piatră spartă în grosime de cca 15 până la 35 cm, degradările existente fiind degradări ale îmbrăcăminții bituminoase, ale structurii rutiere şi ale complexului rutier, degradări ce conferă sectorului o viabilitate necorespunzătoare. Din punct de vedere geometric, drumul judeţean 664A are o platformă variabilă, o parte carosabilă de 5,50 până la 6,00 m, acostamente de 0,50 până la 1,00 m, iar dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă sunt colmatate şi cu vegetaţie pe majoritatea traseului, fiind necorespunzătoare. Întregul sector de drum se desfăşoară într-o zonă de şes; drept urmare, acest drum nu prezintă, în plan, o complexitate ridicată, iar, în profil longitudinal, declivităţile sunt în general reduse. Structura rutieră existentă prezintă o serie de degradări specifice îmbrăcăminților bituminoaseîn ceea ce privește starea de degradare a structurii rutiere şi a îmbrăcăminții bituminoase, s-a constatat că drumul judeţean 664A are o stare tehnică necorespunzătoare pe întreg traseul. Această stare de degradare se explică prin îmbătrânirea bitumului şi neasigurarea pe tot traseul de drumului, a colectării şi evacuării apelor de suprafaţă din zona drumului. De asemenea, pe tot traseul, podeţele existente sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare sau lipsesc. În ansamblu, sectorul de drum județean nu corespunde prevederilor Normativului privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerinţele utilizatorilor, indicativ NE şi a Instrucţiunilor tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor publice, indicativ CD , motiv pentru care se impun lucrări urgente de reabilitare a acestuia. 74

260 Degradări ale părții carosabile pe DJ 664A, km km Ca urmare a celor prezentate mai sus, se impune realizarea unor lucrări de reabilitare a sectorului de drum județean, asigurându-se, astfel, o creştere a viabilitatii şi siguranţei în exploatare, precum şi creșterea calității vieţii locuitorilor din zonă, prin reducerea poluării, a nivelului fonic şi a vibrațiilor provocate de traficul existent. Reabilitarea sectorului de drum are o importanţă semnificativă pentru dezvoltarea din punct de vedere socio-economic a zonei deservite, iar realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi, implicit, confortul şi siguranţa circulaţiei utilizatorilor. De asemenea, condiţiile de mediu se vor ameliora, prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, reducerea zgomotului produs de circulaţia autovehiculelor, precum şi diminuarea cheltuielilor de exploatare suportate de participanţii la trafic, prin reducerea consumului de carburanţi şi lubrifianţi, inclusiv uzura autovehiculelor. Descrierea lucrărilor de reabilitare În procesul de stabilire a soluţiei optime de reabilitare, se vor avea în vedere următoarele elemente: - stabilirea axei proiectate, astfel încât să se folosească, într-o măsură cât mai mare, traseul existent, respectiv zestrea existentă; - asigurarea unei viteze proiectare de 50 km/h; - reabilitarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere, care să răspundă necesităţii traficului actual şi de perspectivă; - realizarea unei structuri rutiere, ce are în componenţă materiale preponderente în zona de amplasament a lucrării; - asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; - asigurarea continuităţii, respectiv descărcării dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor de suprafaţă prin podeţele existente şi proiectate; - asigurarea acceselor la proprietăți; - amenajarea intersectiilor cu străzile şi drumurile laterale; - realizarea elementelor privind siguranţa circulaţiei. Lungimea totală a sectorului de drum județean propus spre reabilitare este de 2.900,00 m. Panta transversală a părţii carosabile va fi sub formă de acoperiş, în funcţie de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumului, cu respectarea valorii specifice fiecărei îmbrăcăminţi rutiere (2,5% pentru îmbrăcăminţi bituminoase), iar pentru acostamente pietruite s-a prevăzut pantă transversală cu valoarea de 4%. În aceste condiţii, având în vedere situaţia existentă din teren şi importanţa sectorului de drum județean, elementele geometrice din profil transversal urmează să se încadreze între limitele de proprietate actuale, astfel: - lățimea platformei - 8,00 m; - lățimea părții carosabile - 6,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 1,00 m; - lățimea benzilor de încadrare - 2 x 0,25 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (tip acoperiş); 75

261 - pantă transversală acostamente - 2,5-4,0%. Structura rutieră propusă pentru reabilitarea sectorului de drum județean, având la bază propunerile expertului şi calculul de dimensionare a structurii rutiere, va fi suplă, cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi, astfel: - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20; - 15 cm strat de bază din piatră spartă impanată; - 5 cm frezare mixtură asfaltică existentă. Pentru aducerea părţii carosabile la lăţimea proiectată și pentru repararea defecțiunilor datorate complexului rutier (de tipul burdușirilor și faianțărilor), pe acest sector de drum se vor realiza casete cu următoarea structură rutieră: - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20; - 15 cm strat de bază din piatră spartă impanată; - 30 cm strat de fundație din balast; - 10 cm strat de formă din balast. Benzile de încadrare se vor realiza din același sistem rutier ca și al căii de circulație. Drumurile laterale se amenajează pe o lungime de 15,00 m. Drumurile laterale propuse spre amenajare, care se intersectează la nivel cu sectorul de drum județean supus reabilitării, sunt următoarele: - km drum lateral stânga; - km drum lateral stânga. În ceea ce priveste amenajarea drumurilor laterale, în profil transversal, acestea se vor realiza cu următoarele elemente geometrice: - lățimea platformei - 5,00 m; - lățimea părții carosabile - 4,00 m; - lățimea acostamentelor - 2 x 0,50 m; - pantă transversală carosabil - 2,5% (pantă unică); - pantă transversală acostamente - 4,0%. Pentru amenajarea drumurilor laterale, structura rutieră va fi suplă, cu o îmbrăcăminte bituminoasă într-un strat, astfel: - 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16, conform SR EN ; - 15 cm strat de bază din piatră spartă împănată, conform SR EN 13242; - 15 cm strat de fundație din balast, conform SR EN Acostamente În funcție de modul de colectare și evacuare al apelor pluviale adoptat, acostamentele se vor realiza după cum urmează: - cu balast pe sectoarele de drum prevăzute cu șanțuri la marginea platformei; - cu îmbrăcăminte asfaltică pe sectoarele de drum prevăzute cu rigole dreptunghiulare betonate la marginea platformei. Scurgerea apelor Se are în vedere realizarea unor dispozitive de scurgere noi (rigole și şanţuri cu sau fără secțiune protejată, deschise sau acoperite etc.), astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, dirijate spre canalele sau pârâurile existente, prin locuri care permit acest lucru. Protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă sau păstrarea lor din pământ s-a efectuat pe baza prevederilor normelor în vigoare, în funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive şi în funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona sectorului de drum de reabilitat. Podeţe În zona intersecţiilor cu drumurile laterale, continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă se asigură prin podețe tubulare Φ 500 mm proiectate, astfel: 76

262 Podețele tubulare noi cu diametrul de Φ 500 mm, dispuse pe drumurile laterale, vor fi prevăzute cu timpane din beton de ciment simplu. Continuitatea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale în dreptul acceselor la proprietăți se va realiza astfel: - prin podețe tubulare Φ 400 mm, B = 5,00 m, realizate din țeavă PEHD cu perete dublu, având partea exterioară corugată elicoidală şi cea interioară netedă - pe sectoarele de drum prevăzute cu șanțuri la marginea platformei; - prin rigole cu secțiune betonată, acoperite cu plăcuță carosabilă - pe sectoarele de drum prevăzute cu rigole dreptunghiulare, betonate la marginea platformei. Accese la proprietăți Accesele la proprietăţi vor avea lățimea de 4,50 m și lungime variabilă, dispuse între limita de proprietate și partea carosabilă a drumului județean sau a rigolei carosabile din beton, acoperită cu plăcuță carosabilă, în funcție de modul de colectare și evacuare al apelor pluviale adoptat. Pentru amenajarea acceselor la proprietăți, structura rutieră va fi rigidă, prevăzută cu o îmbrăcăminte din beton de ciment într-un strat, astfel: 18 cm strat de uzură din beton de ciment tip C 35/45; 2 cm strat de repartiție din nisip; 15 cm strat de fundație din balast. Siguranţa circulaţiei Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă, se vor realiza marcaje reflectorizante pentru delimitarea axei și a marginilor părţii carosabile. În ceea ce priveşte semnalizarea pe verticală, aceasta se va realiza prin prevederea de indicatoare de avertizare pentru semnalizarea curbelor periculoase și de reglementare a priorității de circulație în intersecții, respectiv prin indicatoare kilometrice și hectometrice. Valoarea necesară pentru execuția lucrărilor în anul 2018 la obiectivul,,reabilitare drum județean 664A, km km , Comuna Stănești, Județul Gorj, conform devizului general estimativ al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, este de 3.097,08 mii lei, inclusiv cote I.S.C. 3.,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii,,reabilitare drum județean 672 E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj 1.2.Amplasamentul Drumul județean 672 E are lungimea de km, poziția kilometrică aflându-se la intersecția cu DN 67 în localitatea Cornești. DJ 672 E trece prin următoarele localități: Cornești, la km 0+000, Câmpofeni, la km 6+370, Arcani, la km și Runcu, la km

263 DJ 672 E, Cornești-Stolojani-Câmpofeni-Arcani-Sănătești, Runcu Drumul județean 672 E, Cornești-Stolojani-Câmpofeni-Arcani-Sănătești,Runcu, asigură legătura rutieră între drumurile naționale 67 și 67 D, precum și accesul pe cheile Sohodolului din comuna Runcu. 2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii Drumul județean 672 E se află localizat în centrul judeţului Gorj, străbatând un număr de 3 comune, traversează un podiş având altitudini fără diferențe mari de nivel, aliniamentele având lungimi medii chiar de cațiva km, legate între ele cu curbe cu raze având valori medii sau mari. În profil transversal, drumul existent prezintă următoarele elemente: - Partea carosabilă 5,4 m - 6 m; - Platforma minimă 7 m - 8 m; - Panta transversală în aliniament 2,5 %. Partea carosabilă prezintă următoarele degradări: - Faianțări, cuiburi, exfolieri ale asfaltului; - Tasări, văluriri; - Gropi; - Burdușiri. 78

264 Degradări sub formă de gropi, faianțări, tasări, pe DJ 672E Sistemul rutier Pe sectorul supus reabilitări și amenajării, cu o lungime de 15,687 km, sistemul rutier este alcătuit din: - fundaţie din balast; - îmbrăcăminte bituminoasă cu grosimi variabile. Scurgerea apelor Scurgerea în lungul drumului a apelor pluviale este asigurată, pe ambele părți, prin existența, pe tronsoane relevante ca lungime, de şanţuri pereate cu beton sau şanţuri din pământ. Scurgerea apelor pe văi cu debit permanent sau a apelor pluviale dintr-o parte spre alta a drumului și pe sub acesta se face prin intermediul unui număr mare de poduri și podeţe. Şanţuri si rigole Asigurarea scurgerilor de ape pluviale se face în prezent prin şanţuri de pământ sau şanţuri pereate, din beton. Şanţurile din pământ Acestea sunt, în special pe tronsoanele extravilane, parţial colmatate, neîntreținute și înierbate. Şanţurile pereate, din beton Acestea sunt parţial degradate, colmatate și neîntreținute, situându-se pe tronsoanele intravilane. Podeţe transversale drumului În principal, la toate podeţele existente se înregistrează aceleaşi defecţiuni: culei monolite și aripi degradate generate de ciclurile de înghet și dezgheţ repetat, datorate unei clase a betonului necorespunzătoare, timpane degradate de aceleaşi cauze, şanţuri pereate distruse, sferturi de con 79

265 cu degradări, radier parţial sau total distrus și în mai toate situaţiile, podeţele sunt colmatate parţial sau total. Camerele de cădere sunt în general într-o stare mai bună, fiind parţial colmatate, necesitând mici reparații. Podețe transversale colmatate pe DJ 672 E Poduri Podurile ( deschideri mai mari de 5,00 m ) existente pe DJ 672 E Cornești-Stolojani- Câmpofeni-Arcani-Sănătești, Runcu sunt în număr de 5 bucăți. Poduri pe DJ 672E Parapeți din beton sau metalice Pe unele tronsoane de drum, în special în profil mixt cu lungime mare a rambleului, în exteriorul unor curbe sau pe rampele unor poduri, au fost montaţi parapeți din beton sau metalici. Parapeții de beton sunt în totalitate degradați sau distruși, rămânând doar stâlpii din beton, lisele de beton ne mai existând. Parapeții metalici sunt executați pe tronsoane relativ scurte, mai ales pe unele rampe de poduri, au stâlpii și lisele ruginite, deformate, lisele sunt în bună parte desprinse de pe stâlpi sau lipsesc, necesitând înlocuirea lor. Drumurile laterale Drumurile laterale ce intersectează drumul de reabilitat, sunt asfaltate, marea majoritate balastate și o mică parte, ca număr, sunt drumuri de pământ. În general, toate drumurile laterale sunt într-o stare acceptabilă, fiind necesare, dacă structura rutieră a drumului lateral rămâne aceeaşi, corectări în general de mici dimensiuni. O parte importantă de lucrări, legate de drumurile 80

266 laterale, o constituie podeţele, care, în general, sunt de lungimi insuficiente, sunt degradate, colmatate sau în unele cazuri lipsă. Se va avea în vedere execuția de podețe la drumurile laterale. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: Reabilitarea drumului județean 672E, km și km , ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, Județul Gorj, are ca scop: îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural; ameliorarea accesului la reţeaua de drumuri naţionale ce fac legătura cu acest drum judeţean; ameliorarea accesului la alte obiective economice şi turistice din zonă. Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea sectorului de drum județean la parametrii tehnici actuali şi va consta în principal din: rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor sectorului de drum existent şi eliminarea punctelor periculoase, dacă este cazul; modernizarea structurii rutiere; amenajarea acostamentelor; rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului județean expertizat; amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; amenajarea podeţelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale. De asemenea, drumurile laterale urmează a suporta lucrări de modernizare. Prin finalizarea acestor lucrări de reabilitare a drumului judeţean 672E, locuitorii din zona drumului vor beneficia de condiţii optime de deplasare rutieră, fără a întâmpina greutăţi în deplasările zilnice, mai ales în anotimpurile ploioase. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene este o premisă importantă a creşterii dinamicii de dezvoltare socio-economică a judeţului, iar reabilitarea acestui sector de drum judeţean va duce şi la dezvoltarea turismului în zonă. Obiectivele generale sunt: dezvoltarea şi modernizarea spaţiului românesc, prin legarea drumului judeţean 672E, cu zonele centrale ale comunelor, cu şcoli, spitale, biserici, centre comerciale etc, precum şi cu drumurile naţionale 67 și 67D; ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi ale activităţilor productive desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de stres; sprijinirea şi revigorarea activităţilor economice, sociale şi turistice, prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale; încadrarea obiectivului în strategia de dezvoltare a localităţilor urbane. Obiectivele specifice sunt: ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare; îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din judeţ; creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale; îmbunătăţirea stării de sănătate prin creşterea frecvenţei controalelor şi intervenţiilor medicale; asigurarea fluenţei circulaţiei de vehicule, cu un consum minim de energie şi timp, în condiţii de siguranţă şi confort; asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului prin amenajarea de podeţe, şanţuri şi rigole; îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumului şi reabilitarea căii de rulare a acestuia, ce va conduce la economisirea carburanţilor, a timpului de deplasare şi la diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor. 81

267 Necesitatea reabilitării drumului județean 672E, km și km , ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, rezultă din următoarele aspecte: reabilitarea drumului judeţean 672E, km și km , ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, va asigura accesul locuitorilor la unităţile de ordin social şi administrativ din localitate, va asigura accesul locuitorilor din celelalte zone ale comunelor Bălești, Arcani și Runcu, spre obiectivele socio-economice; asigurarea legăturii cu celelalte zone ale comunelor Bălești, Arcani și Runcu, va duce la o creştere economică substanţială; existenţa unor agenţi economici pe traseul drumului judeţean propus pentru reabilitare; existenţa unor obiective economice pe acest traseu; în zona drumului propus spre reabilitare, sunt unităţi de producție, care îşi desfăşoară activităţile zilnice în condiţii improprii de siguranţă şi confort. Această reabilitare este o lucrare oportună şi necesară datorită îmbunătăţirii generale a accesibilităţii cu principalele zone ale oraşului, cu posibilităţi de: - creşterea numărului de vehicule zilnice prin atragere de turişti, agenţi economici, etc; - creşterea nivelului de deservire locală; - creşterea volumului de mărfuri transportate, cu asigurarea de potenţial de dezvoltare economică; - scăderea nivelului de poluare a aerului şi poluare fonică; - economisirea de timp şi carburanţi. Reabilitarea drumului judeţean 672E, km și km , se înscrie în aceste priorităţi şi poate fi un obiectiv important în dezvoltarea economico-socială şi turistică a judeţului. De asemenea, prin reabilitarea acestui drum judeţean 672E, km și km , va creşte nivelul de deservire a localităţilor traversate, se vor îmbunătăţi condiţiile de acces, creânduse astfel condiţii pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei pe termen mediu. Îmbunătăţirea suprafeţei de rulare va conduce la economisirea timpului şi a carburanţilor, la reducerea costurilor de operare ale vehiculelor. Este de aşteptat ca reabilitarea acestui drum să aibă următoarele rezultate: creşterea numărului zilnic de vehicule; creşterea volumului de mărfuri transportate pe acest drum; asigurarea de potenţial pentru dezvoltarea economică a zonei pe termen mediu; economisirea timpului şi a carburanţilor; reducerea costurilor de operare a vehiculelor; scăderea nivelului de poluare fonică prin îmbunătăţirea planeităţii drumului; scăderea nivelului de poluare a aerului prin eliminarea prafului. În concluzie, reabilitarea drumului judeţean 672E, km și km , ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj, este necesară şi oportună, fiind un drum de legătură între două drumuri naţionale, drumuri ce fac legătura între zonele de şes ale ţării şi cele de munte, ducând, astfel, la dezvoltarea socio-economică a zonei, precum şi la dezvoltarea turismului în această zonă, creând, implicit, noi locuri de muncă pentru locuitorii din zonă. 2.2 Situația proiectată conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție În procesul de stabilire a soluţiei optime de reabilitare s-au avut în vedere următoarele elemente: - stabilirea axei proiectate, astfel încât să se folosească, într-o măsură cât mai mare, traseul existent, respectiv zestrea existentă; - asigurarea unei viteze proiectare de 40 km/h; - reabilitarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere, care să răspundă necesităţii traficului actual şi de perspectivă; 82

268 - realizarea unei structuri rutiere ce are în componenţă materiale preponderente în zona de amplasament a lucrării; - asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; - asigurarea continuităţii, respectiv descărcării dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor de suprafaţă, prin podeţele existente şi proiectate; - asigurarea acceselor la proprietăți; - amenajarea intersecțiilor cu străzile şi drumurile laterale; - realizarea elementelor privind siguranţa circulaţiei. Lungimea totală a drumului județean analizat, cuprins în prezenta documentaţie, este de ,00 m. Panta transversală a părţii carosabile s-a proiectat sub formă de acoperiş, în funcţie de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumului, cu respectarea valorii specifice fiecărei îmbrăcăminţi rutiere (2,5 % pentru îmbrăcăminţi bituminoase), iar pentru acostamente pietruite s-a prevăzut panta transversală cu valoarea de 4%. Structura rutieră proiectată Sistemul rutier Pe drumul judetean DJ 672 E se vor aplica doua sisteme rutiere, astfel: Profil transversal tip I - reabilitare sistem rutier existent: - 4,0 cm beton asfaltic BA 16 conform SR EN ; - 6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 20 conform SR EN ; - 8,0 cm anrobat bituminos AB 31.5 conform SR EN ; - geocompozit antifisură, pe zonele marginale ( b= m); - 3,0 cm frezare și reparații degradări îmbrăcăminte asfaltică existentă; - piatra spartă existentă; - balast existent; Profil transversal tip 2 sistem rutier nou: - 4,0 cm beton asfaltic BA16 conform SR EN ;6-5,0 cm beton asfaltic deschis BAD 20 conform SR EN ; - 8,0 cm anrobat bituminos AB 31.5 conform SR EN ; - 15,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - geocompozit; - pânză netesin. Conform indicelui de grosime ID = 0.44 din expertiză, suprafața ce se frezează este de mp (lungimea este de m pe o lățime de 5.0 m). Suprafața reabilitată cu acest sistem este de mp ( x x 7.0 m). Geocompozitul, S = mp, se aplică la rosturile din îmbrăcămintea rutieră existentă, cu supralărgire pe o lățime de minim 2 x 1 m, pe toată lungimea drumului de m (s-a scăzut lungimea burdușirilor și a podurilor). Pânza netesin se aplică pe zonele de supralărgire și sistem rutier nou, S = mp. Sistemul rutier tip 2 se aplică la zonele de burdușiri și supralărgiri, S = mp. Drumuri laterale Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime totală de 650 m, 41 drumuri laterale cu lungime variabilă între 15 și 20 m și lățimea între 3,00 și 5,5 m, cu acostamente de 0,5 m realizate din piatră spartă cu grosimea de 12 cm. 83

269 Drumurile laterale vor avea următorul sistem rutier: - 4,00 cm beton asfaltic BA16; - 5,00 cm binder BAD 20; - 12,00 cm piatră spartă; - 20,00 cm fundație balast. Podețele de la drumurile laterale vor avea lățimea variabilă între 3,0 si 5,5 m și se vor realiza din țeavă de polietilenă corugată DN500. Numărul de podețe, care se vor executa, este de 25 de bucăți. Scurgerea apelor Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului s-au prevăzut: o Curățire, decolmatare și reabilitare șanțuri și rigole existente; o Curățire și decolmatare podețe ; o Curățire și decolmatare podețe la drumuri laterale existente; o Șanțuri de pământ, șanțuri pereate și rigole carosabile noi. Apele pluviale vor fi conduse la podețe tubulare și dalate, toate urmând să fie curățate, amenajate amonte și aval, înlocuite total sau parțial. Sanțurile și rigolele se vor amenaja astfel: - Șanțurile din pământ existente, care nu sunt calibrate și nu sunt la cota din proiect, se vor realiza pe o lungime de m, acestea având la bază o lățime de 0,50 m și o lățime de lucru variabilă între 1,20 si 1,70 m; - Șanțurile pereate se vor amenaja pe o lungime de 560 m, având pereul din beton simplu de 10 cm grosime; - Rigolele pereate se vor amenaja pe o lungime de 7409 m și vor avea o lățime totală de lucru de 1,20 1,50 m, cu o grosime a pereului de 10 cm; - Rigolele carosabile se vor realiza pe o lungime de 2337 m și se vor realiza din beton simplu, cu dale carosabile cu dimensiunile 49 x 30 x 15 cm, din beton C25/30; - Rigole necarosabile dreptunghiulare în lungime de 1748 m. Podețele Podețele transversale se vor amenaja astfel: - Podețe țeava elicoidală ondulată Ø400, 1 buc 1, L = 10 m; - Podețe țeava elicoidală ondulată Ø600, 1 buc 1, L = 10 m; - Podețe țeava elicoidală ondulată Ø800, 10 buc, L = 72 m; - Podețe țeava elicoidală ondulată Ø1000, 2 buc 1, L = 18 m. Podețele transversale și dalate existente care se prezintă în stare bună, se vor decolmata, supralărgi și repara. Accese proprietăți Podețele de la intrările în locuințe se vor amenaja astfel: Podețe existente: - mari: 506 stânga dreapta = 1024 buc, B = 5 m, L = 5120 m; - mici: 18 stânga + 26 dreapta = 44 buc, B = 1.5 m, L = 66 m. Podețele se vor realiza din țeava polietilenă corugată DN 300, L = m, care se va debita pe dimensiuni de podeț. Țevile se vor așeza pe un strat de nisip de 10 cm și un strat de balast de 25 cm. Parapeții vor avea o lățime de 1,5 m și o grosime de 0,25 m. Accesul carosabil, spre locuințe, se va face printr-o placă de beton simplu 3,75 x 4,5 x 0,15 m, iar cel pietonal, printr-o placă de beton 3,75 x 1,5 x 0,15 m, beton C25/30. Desfacere tuburi existente, tuburi din beton și metal -396 buc; Lungime țeava polietilenă corugată ϕ300, L = 5186 m. Trotuare + piste bicicliști 84

270 În localități, s-au prevăzut trotuare din beton de ciment în grosime de 10,00 cm, cu o fundație de balast de 12,00 cm, cu lățimea de 1,00 m și o îmbrăcăminte asfaltică de 4,0 cm BA8. Trotuare reabilitate, L = 2 x (dreapta) = 3623 m, S = 3623 mp; Piste bicicliști, L= 1891 stanga, S = 1.5 x 1891 = 2835 mp; Desfacere bordură, L = 5514 m. Pentru zonele importante, respectiv gara, grădinițe, școli, etc, s-au prevăzut piste de bicicliști cu o bandă de circulație cu lățimea de 1,00 m, respectiv două benzi de circulație cu o lățime de 2,00 m, având o suprafață de 2835 mp și o lungime de 1891 m, cu următorul sistem rutier: beton de ciment în grosime de 10,00 cm, cu o fundație de balast de 12,00 cm. Se vor ridica la cotă căminele existente buc. Protecție taluze Protecție taluze îmbrăcare cu strat vegetal: S = x0.55+( )X0.7 = ,75 Stratul vegetal, de 10 cm, se aplică pe următoarea suprafață, S = mp. Platforme și stații auto La km (stația de apă Runcu), se va executa o platformă în suprafață de S = 100 mp (10 x 10 m), platformă de odihnă și revizii, cu următorul sistem rutier: - 20,0 cm îmbrăcăminte din beton rutier; - 12,0 cm piatră spartă; - 20,0 cm balast; - 10,0-15,0 cm fundație existentă. Pentru stațiile auto se vor executa 13 platforme betonate în suprafață de (6x2m)12 mp/ platformă, S = 13 x 12 = 156 mp și se vor procura 13 stații auto, platformele se vor executa din beton simplu C25/30, în grosime de 20 cm și se va așeza pe un strat de balast de 10 cm. Pentru scurgerea apelor din zona paltformelor, se vor realiza rigole carosabile în lungime de max. 50 m și se vor amplasa în fața platformelor. Semnalizare rutieră Semnalizarea rutieră se va face conform SR /2008, aplicându-se un număr de 450 de indicatoare rutiere, iar pe orizontală se vor aplica marcaje specifice (marcaje transversale, S = 510 mp și marcaje longitudinale, L = km echivalenți). Se vor monta 15 borne Km și 135 borne hm. Poduri Conform expertizelor tehnice, pentru reabilitarea podurilor la clasa E de încărcare (convoi A 30; V 80), sunt necesare următoarele lucrări de bază: Suprastructura - Execuția unei plăci de suprabetonare asigurând o parte carosabilă de 7,80 m și două trotuare de 1,00 (1,50m în localitate); - După caz, demolarea doar a consolelor de trotuar și executarea altora noi, cu lăcrimar pentru scurgerea apelor; - Refacerea completă a căii, hidroizolației, protecției hidroizolației, îmbrăcăminții rutiere, trotuarelor și rosturilor de dilatație; - Lucrările ce se vor executa se vor face sub circulație, conform unui proces tehnologic, lucrându-se pe jumătate de cale. Lucrările de reparație la poduri și în zona podurilor nu prezintă probleme de mediu. Infrastructura - Repararea betoanelor din elevațiile culeelor prin aplicarea de mortare speciale; - Repararea prin cămășuire sau torcretare; - Racordarea podurilor la terasamente prin plăci de racordare, după caz, poduri noi. Racordări cu terasamentele - Reparații sau reamenajarea aripilor sau sferturilor de con; - Execuție scări și casiuri pe taluze; 85

271 - Curățarea și reprofilarea albiei în zona podului și pereerea albiilor pentru evitarea afuierilor; - Amenajare albie cu pereu din gabioane și pereu din beton simplu. Podurile se vor amenaja astfel: - Pod km peste părăul Jaleș, L = m - Pod km 7+052, peste părăul Jaleș, L = 9.10 m - Pod km 8+066, peste părăul Jaleș, L = m - Pod km 8+238, peste valea Inoasa, L = m - Pod km , peste valea Sohodol, L= m Având în vederea faptul că, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, art. 8, pct. 3 reglementează,,categoriile de cheltuieli care nu se finațează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studiile de specialitate, expertixele tehnice și/sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de licitație, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credit, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, propunem prevederea, prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi, a fondurilor necesare achitării cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor rămase de executat, către Inspectoratul de Stat în Construcții, astfel cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv suma de 100,00 mii lei. De asemenea, având în vedere prevedeile Legii nr. 10 privind calitatea în construcții potrivit cărora,,investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: ( )c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;( ) pentru verificarea proiectului tehnic de către verificator tehnic atestat pentru obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj, propunem prevederea prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi suma de 9,39 mii lei, necesară pentru plata serviciului de verificare tehnică a proiectului. Valoarea necesară a se prevedea în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi pentru anul 2018 este de 5.356,12 mii lei, pentru anul 2019 este de ,00 mii lei și pentru anul 2020 este de 3.434,88 mii lei. Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție,,reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj vor fi suportate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. C. Alte cheltuieli de investiții, d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pt. prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale: 86

272 1.,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj În data de , urmare a apelului la 112 transmis de primarul Comunei Turcinești, s-a deplasat la fața locului o comisie formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, în prezența primarului Municipiului Târgu - Jiu și primarului comunei Turcinești, unde a fost constatat faptul că, la podul situat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Oraș Târgu - Jiu, datorită precipitațiilor abundente înregistrate în ultimii ani ce au condus la creșteri ale nivelului și debitului râului Jiu, s-au produs tasări, respectiv înclinări ale pilei nr. 5 (ultima pilă spre comuna Turcinești), cauzate de fenomenul de afuiere a fundațiilor pilei, care au condus la deformarea infrastructurii și suprastructurii podului, fapt ce a determinat, în mod inevitabil, întreruperea circulației pe podul respectiv. Pod degradat peste râul Jiu la km 0+065, pe DJ 664, Județul Gorj Astfel, a fost încheiată nota de constatare nr. 4741/ și au fost luate măsuri imediate privind închiderea circulației, atât pietonal, cât și rutier, semnalizarea rutelor ocolitoare și întocmirea, în regim de urgență, a documentaţiei tehnico economice (Documentația de avizare a 87

273 lucrărilor de intevenție, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție, Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor), în scopul identificării soluțiilor tehnice necesare reluării circulației rutiere pe drumul județean 664, în zona podului de la km 0+065, peste râul Jiu. Refacerea podului peste rîul Jiu, amplasat pe DJ 664, la km 0+065, prezintă o importanță deosebită atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. Drumul județean 664 face legătura între Municipiul Târgu Jiu și comunele Turcinești și Schela și deservește un număr de aproximativ 4000 de locuitori. Ca urmare a Hotărârii nr din , adoptată în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, Instituția Prefectului Județului Gorj și Consiliul Județean Gorj au inițiat Proiectul de Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul special de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Gorj și l-au înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa comună nr. 6412/5293/ După efectuarea acestui demers procedural și necesar, în data a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 312 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, în vigoare începând cu data de 11 mai 2017, care, prin anexa pentru repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații, la poziția nr. 2, alin 1, pentru obiectivul de investiție,,consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, Consiliului Județean Gorj i se alocă suma de 9.000,00 mii lei. În procesul de stabilire a soluţiei optime de consolidare a podului, s-au avut în vedere următoarele elemente: consolidarea pilelor nr. 5 și 6; drumuri de acces pile, culei și gabioane; platforma de lucru și protecție la cota pentru pila nr. 5 și 6; prag de liniștire parțial și protecție mal stânga; punte pietonală provizorie; prag de liniștire și ziduri din gabioane zona Tg.Jiu; deviere râul Jiu stânga; prag de liniștire zona Turcinești; apărări de maluri din gabioane și culee zona Turcinești; amenajare cale pod; amenajare rampe de acces, casiuri și scări pe taluz. Prin consolidarea podului amplasat pe DJ 664, km peste râul Jiu, se urmărește asigurarea circulației rutiere și pietonale spre și dinspre localitățile Turcinești, cu un număr de locuitori și Schela, care are un număr de locuitori, conform ultimului recensământ al populației realizat. În anul 2017 au fost executate lucrări în valoare de 4.647,648 mii lei și au constat în: consolidarea pilelor nr. 5 și 6; drumuri de acces pile, culei și gabioane; platforma de lucru și protectie la cota pentru pila nr. 5 si 6; prag de liniștire parțial și protecție mal stânga parțial; punte pietonală provizorie; prag de liniștire și ziduri din gabioane zona Tg.Jiu parțial; apărări de maluri din gabioane și culee zona Turcinești parțial; amenajare cale pod. 88

274 Punte pietonală provizorie Consolidare pila nr. 5 Amenajare cale pe pod Apărări de maluri zona Târgu Jiu Pentru anul 2018, valoarea lucrărilor rămase neexecutate este de 3.666,00 mii lei, plățile urmând a fi efectuate în baza Hotărârii de Guvern nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații. Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2 din privind repartizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la data de , pentru finalizarea acestui obiectiv a fost aprobată suma de 4.319,33 mii lei. 2.,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km km , comuna Bustuchin, județul Gorj Pe DJ 675A, sectorul de drum județean de la km la km , pe o lungime de aproximativ 100 m, a evoluat o alunecare de teren care prezintă un real pericol de evoluție rapidă, existând, în acest sens, posibilitatea întreruperii circulației pe ambele sensuri de mers. 89

275 DJ 675A, km , comuna Bustuchin, județul Gorj Prin Nota de constatare nr din a comisiei constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj, formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, Instituției Prefectului Județului Gorj, Inspectoratului Județean în Construcții, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și Primăriei comunei Bustuchin, s-au dispus măsuri constând în întocmirea documentației tehnico-economice pentru alunecarea de teren de la km km , în comuna Bustuchin, de pe DJ 675A. Astfel, în cursul anului 2016 au fost achiziționate, contractate și realizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economică, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Scopul principal al realizării acestor lucrări de consolidare îl constituie asigurarea circulaţiei rutiere pe drumul judeţean DJ 675A, (DN67B) Licurici Berleşti Bustuchin (DJ675C), în condiţii de siguranţă. Investiţia propusă a se realiza presupune aducerea drumului judeţean DJ 675A, respectiv a sectorului de drum de la km la km , la parametrii tehnici corespunzători, contribuind la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drum. Astfel, măsurile care se impun în acest sens sunt de efectuare a lucrărilor de consolidare a terasamentului drumului județean 675A, sectorul de drum km km , localitatea Cionți, comuna Bustuchin. Pentru aceasta, se vor avea în vedere următoarele: aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se, astfel, condiții optime de siguranță și confort în circulația auto; realizarea unui profil transversal, cu elemente geometrice conforme; consolidarea zonelor cu alunecări de teren. Descrierea lucrărilor de consolidare În procesul de stabilire a soluţiei optime de consolidare, se vor avea în vedere următoarele elemente: Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto - amenajarea zidului de sprijin pe coloane benotto, L = 50 m, fundat pe coloane benotto, 5 tronsoane, cu 3 coloane, h = 15 m și 2 coloane h = 12 m pe tronson, respectiv 15 coloane cu h = 15 m și cu 10 coloane cu h = 12 m în total. Coloanele se vor încastra într-un radier din beton armat; - diametrul coloanelor benotto este de Φ1080 mm; - elevația zidului este din beton armat, cu lățimea la coronament de 0,60 m, iar lățimea la racordul cu radierul de 1,0 m și o înălțime variabilă între 2,80 și 3,40 m. Șanturi pereate și rigola ranforsată - pentru scurgerea apelor din zona afectată, se vor prevedea șanțuri pereate trapeziodale în lungime de 313,2 m; 90

276 - rigola ranforsată va proteja taluzul din zona stâlpului electric și se va realiza pe o lungime de 221,8 m. Dren fund de șanț - sub rigola ranforsată se va realiza un dren din bolovani de râu, cu o adâncime variabilă între 1,0 și 2,35 m, cu o lățime de 1,0 m. Umplutura din bolovani de râu se va așeza pe un radier din beton de 30 cm grosime; - scurgerea apelor din dren se va realiza prin tuburi riflate ϕ110 mm, iar umplutura din bolovani de râu se va proteja cu netesin. Drenul va avea o lungime de 68 m. Scurgerea apelor din dren se va face prin intermediul unui cămin de vizitare. Refacere sistem rutier Dupa execuția zidului de sprijin și a drenurilor, se va reface calea de rulare și sistemul rutier dupa cum urmeză: Sistem rutier nou pe o lungime de 221,80 m: - 4,00 cm beton asfaltic BA16; - 6,00 cm binder BAD25; - 15,00 cm piatră spartă; - 35,00 cm fundație balast. Platforma va fi protejată cu material nețesut filtrant sintetic în suprafață de 2052 mp. Refacere cale de rulare pe o lungime de 73,20 m și o lățime de 6,0 m și va avea următorul sistem rutier: - 4,00 cm beton asfaltic BA16; - 6,00 cm binder BAD25; - frezare și reparații îmbrăcăminte existentă. Acostamente Acostamentele se vor amenaja pe toată lungimea afectată, respectiv 590,2 m și vor avea lățimea variabilă între 0,75 și 1,0 m (în zona zidului), cu următoarele straturi: cm beton de ciment, C20/25; cm piatră spartă. Față de cele prezentate, propunem prevederea prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi, a fondurilor necesare achiziției serviciilor de proiectare și executării lucrărilor aferente obiectivului de investiție,,consolidare terasamente pe DJ 675A, km km , comuna Bustuchin, județul Gorj, respectiv a sumei de 2.264,18 mii lei. 3.,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj Pe o lungime de aproximativ 100 m, pe DJ 675A, la km 1+100, a evoluat o alunecare de teren care prezintă pericol de evoluție rapidă, existând posibilitatea întreruperii circulației pe ambele sensuri de mers. 91

277 DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj Prin Nota de constatare nr din a comisiei constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj, formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, Instituției Prefectului Județului Gorj, Inspectoratului Județean în Construcții, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și Primăriei comunei Licurici, s-au dispus măsuri constând în întocmirea documentației tehnico-economice pentru alunecarea de teren de la km 1+100, în comuna Licurici, de pe DJ 675A. Astfel, în cursul anului 2016 au fost achiziționate, contractate și realizate serviciile de întocmire a documentației tehnico-economică, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Scopul principal al realizării acestor lucrări de consolidare îl constituie asigurarea circulaţiei rutiere pe drumul judeţean DJ 675A, (DN67B) Licurici Berleşti Bustuchin (DJ675C), în condiţii de siguranţă. Investiţia propusă a se realiza presupune aducerea drumului judeţean DJ 675A, respectiv a sectorului de drum la km 1+100, la parametrii tehnici corespunzători, contribuind la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drum. Astfel, măsurile care se impun în acest sens, sunt de efectuare a lucrărilor de consolidare a terasamentului drumului județean 675A, la km 1+100, localitatea Licurici. Pentru aceasta, se vor avea în vedere următoarele: aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se, astfel, condiții optime de siguranță și confort în circulația auto; realizarea unui profil transversal, cu elemente geometrice conforme; consolidarea zonelor cu alunecări de teren. Descrierea lucrărilor de consolidare În procesul de stabilire a soluţiei optime de consolidare, se vor avea în vedere următoarele elemente: Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto: a. amenajarea zidului de sprijin pe coloane benotto, L = 40 m, fundat pe coloane benotto, 4 tronsoane, cu 3 coloane h = 15 m și 2 coloane h = 12 m pe fiecare tronson, respectiv 12 coloane h = 15 m și 8 coloane h = 12 m în total. Coloanele se vor încastra într-un radier din beton armat. Diametrul coloanelor benoto este de Φ1080 mm; b. elevația zidului este din beton armat, care are lățimea la coronament de 0,60 m, iar lățimea la racordul cu radierul de 1,0 m și o înălțime variabilă între 2,80 si 3,40 m; c. la baza zidului se vor executa 2 șanturi pereate cu lungimea de 60 m. Șanturi pereate și rigolă ranforsată 92

278 a. pentru scurgerea apelor din zona afectată, se vor prevedea șanțuri pereate trapeziodale în lungime de 150 m; b. rigola ranforsată va proteja taluzul din zona stalpului electric și se va realiza pe o lungime de 68 m. Drenuri transversale și dren fund de șanț a. sub rigola ranforsată se va realiza un dren din bolovani de râu, cu o adâncime variabilă între 1,0 și 2,35 m, cu o lățime de 1,0 m. Umplutura din bolovani de râu se va așeza pe un radier din beton de 30 cm grosime; b. scurgerea apelor din dren se va realiza prin tuburi riflate ϕ110 mm, iar umplutura din bolovani de râu se va proteja cu netesin. Drenul va avea o lungime de 68 m. Scurgerea apelor din dren se va face prin intermediul unui cămin de vizitare și a unui dren transversal în lungime de 12 m, realizat ca și drenul fund de șanț; c. scurgerea apelor pe versant va fi asigurată de un șanț pereat cu lungimea de 30 m. Refacere sistem rutier Dupa execuția zidului de sprijin și a drenurilor, se va reface calea de rulare și sistemul rutier după cum urmează: Sistem rutier nou pe o lungime de 48 m: - 4,00 cm beton asfaltic BA16; - 6,00 cm binder BAD20; - 15,00 cm piatră spartă; - 35,00 cm fundație balast. Platforma va fi protejată cu material nețesut filtrant sintetic, în suprafață de 448 mp. Refacere cale de rulare pe o lungime de 120 m și o lățime de 6,0 m și va avea următorul sistem rutier: - 4,00 cm beton asfaltic BA16; - 6,00 cm binder BAD20; - frezare și reparații îmbrăcăminte existentă. Acostamentele Acostamentele se vor amenaja pe toată lungimea afectată, respectiv 2 x 168 m și vor avea lățimea variabilă, respectiv între 0,75 și 1,0 m (în zona zidului), cu următoarele straturi: - 15,0 cm beton de ciment; - 15,0 cm piatră spartă. Față de cele prezentate, propunem prevederea prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul capitolului bugetar 84.02,,Transporturi, a fondurilor necesare achiziției serviciilor de proiectare și executării lucrărilor aferente obiectivului de investiție,,consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj, respectiv a sumei de 1.538,63 mii lei. În anul 2017, au fost efectuate de către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, controale curente privind urmărirea comportării în exploatarea a construcțiilor, la două obiective de investiții amplasate pe drumurile publice județene. Astfel: - în perioada , a fost efectuat controlul la podul din beton armat peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, km și s-a încheiat procesul verbal de control privind urmărirea comportării în exploatarea a construcțiilor, înregistrat la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Gorj sub nr / iar la sediul U.A.T. Județul Gorj sub nr / ; 93

279 - în perioada , a fost efectuat controlul la podul din beton armat peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km și s-a încheiat procesul verbal de control privind urmărirea comportării în exploatarea a construcțiilor, înregistrat la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Gorj sub nr / , iar la sediul U.A.T. Județul Gorj sub nr / Urmare a verificărilor efectuate și a constatărilor consemnate în cele două procese verbale menționate mai sus, s-au dispus măsuri privind efectuarea expertizelor tehnice la obiectivele de investiție: 1. Expertiză pod din beton armat peste pârâul Zlaști, pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj; 2. Expertiză pod din beton armat peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km , comuna Săcelu, județul Gorj. Pod amplasat pe DJ 665C, peste pârâul Sunătoarea, km , comuna Săcelu, județul Gorj situație existentă Pod amplasat pe DJ 674A, peste pârâul Zlaști, km 5+020, comuna Dănești, județul Gorj situație existentă Față de cele prezentate, în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse prin procesele verbale de control menționate mai sus, este necesară elaborarea expertizelor tehnice, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, și propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a sumei totale de 10,00 mii lei, defalcată astfel: -,,Expertiză pod din beton armat peste pârâul Zlaști, pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj 5,00 mii lei; 94

280 -,,Expertiză pod din beton armat peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km , comuna Săcelu, județul Gorj 5,00 mii lei. Cap Transporturi - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei ,00; 14,67% secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare ,99; 85,33% În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar Transporturi, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 14,67%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 85,33%. II. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2018 Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2018, estimat atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, la valoarea de ,74 mii lei, cuprinde bugetele următoarelor instituţii publice de subordonare judeţeană: 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu ( ,58 mii lei); 2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa, comuna Runcu (23.945,56 mii lei); 3. Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj (3.784,60 mii lei); 4. Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului (4.915 mii lei); 5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu (3.624 mii lei). Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 14, alin. 7, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Astfel, situaţia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii pentru instituţiile autofinanţate de interes judeţean, care se află în subordonarea Consiliului Judeţean Gorj, se prezintă după cum urmează: Nr. crt. Instituţie publică Grad de realizare % Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 95,67 98,64 2 Spitalul Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa, 100,39 100,05 Runcu 3 Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 99,87 97,08 4 Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 100,00 88,73 5 Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu 98,42 101,93 95

281 În conformitate cu gradul de realizare a veniturilor proprii prezentat, structura prevederilor bugetare la partea de venituri a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, este prezentată în diagrama de mai jos: Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul repartizare surse de venit- mii lei ,00; 28,75% venituri proprii ,74; 71,25% subvenții Cheltuielile propuse pentru anul 2018, structurate pe capitole bugetare, secţiuni şi titluri de cheltuieli se prezintă, conform diagramelor de mai jos, astfel: 496,60; 0,31% Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul repartizare cheltuieli pe secțiuni - mii lei ,14; 99,69% secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare 96

282 Ponderea cheltuielilor în totalul secțiunii de functionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul mii lei ,14; 19,08% 754,00 0,47% [VALOARE]; [PROCENT] ,00; 80,45% cheltuieli de personal bunuri şi servicii alte cheltuieli active nefinanciare Prezentăm, în continuare, propunerile bugetului de cheltuieli, pe capitole şi instituţii publice: Cap Sănătate - propunem alocarea sumei de ,14 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de ,14 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu mii lei; Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii ,14 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu ,58 mii lei; Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa 4.399,56 mii lei; - alte cheltuieli 600 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu 516 mii lei; Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa 84 mii lei. Cheltuielile de personal prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar sunt destinate achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, pentru angajaţii celor două instituţii spitaliceşti. Conform notelor de fundamentare, la stabilirea sumei necesare, cele două unităţi medicale au luat în calcul modificările intervenite în statele de funcţii (angajări, promovări etc), precum şi drepturile și creşterile salariale acordate în anul La evaluarea cheltuielilor privind bunuri şi servicii, s-a avut în vedere necesarul de medicamente, materiale sanitare, reactivi necesari efectuării analizelor medicale, materiale de curăţenie şi dezinfectanţi, alocațiile legale de hrană, achiziţionarea de lenjerie şi accesorii de pat (saltele, cearceafuri, feţe de pernă), precum şi achiziţionarea de obiecte de inventar cu caracter funcţional sau de uz gospodăresc (instrumentar medical, cărucioare și mobilier cu specific sanitar, imprimante, computere etc.). Totodată, s-a avut în vedere necesarul estimat privind plata facturilor de utilităţi, asigurarea de materiale consumabile sau orice alte materiale cu caracter funcţional, achitarea serviciilor de pază şi a altor servicii, asigurarea cheltuielilor pentru piese de schimb de natură tehnico-medicală sau administrativă, cheltuieli de mentenanță la nivelul celor două unităţi medicale etc. La titlul alte cheltuieli, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu a estimat suma necesară pentru plata cheltuielilor privind acordarea bursei de rezidenţiat, în cuantum de 191 mii lei, precum și sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, în cuantum de 325 mii lei, iar Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa a programat necesarul pentu plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, estimate la 84 mii lei, conform O.U.G. nr. 60/

283 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, estimate în sumă de 400 mii lei, prevăzute la titlul active nefinanciare, reprezintă cheltuieli ce se vor efectua de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu pentru dotarea unității medicale cu următoarele bunuri: - mașină de spălat rufe cu barieră igienică - 1 bucată - estimată la valoarea de 64 mii lei; - mașină de spălat rufe industrială - 2 bucăți - estimate la valoarea de 126 mii lei; - uscător de rufe profesional - 2 bucăți - estimate la valoarea de 72 mii lei; - calandru industrial de călcat rufe - 2 bucăți - estimate la valoarea de 80 mii lei; - aparat aer condiționat BTU - 2 bucăți - estimate la valoarea de 20 mii lei; - pulsoximetru neonatologie - 2 bucăți - estimate la valoarea de 32 mii lei; - laringoscop cu fibră optică și lame pentru neonatologie - 1 bucată - estimată la valoarea de 6 mii lei. 400,00; 0,27% Cap Sănătate - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei secţiunea de funcţionare secţiunea de dezvoltare ,14; 99,73% În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar sănătate, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,73%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,27%. Cap Cultură, recreere şi religie - propunem alocarea sumei de ,60 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de ,00 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal 8.323,00 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 2.432,00 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 3.462,00 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu 2.429,00 mii lei. Prevederile bugetare, la titlul cheltuieli de personal, vor asigura plata salariilor şi a contribuţiilor aferente pentru angajaţii instituţiilor de cultură. La stabilirea sumei necesare, s-au luat în calcul toate modificările intervenite în statele de funcţii, conform fundamentării acestor instituții. Pentru anul 2018, s-a tinut cont de numărul de personal existent, de nivelul salariilor și al sporurilor în plată, de promovarea în grad a salariaților începând cu luna mai 2018, de majorările salariale dispuse de prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 98

284 din fonduri publice, respectiv art. 38 alin. 3 privind majorarea cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 și art. 25 alin. 1 care prevede limitarea sporurilor, primelor și altor drepturi fără a depăși 30% din suma salariilor de bază din total buget pe anul 2018, cât și de O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal. - cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.750,00 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 1.257,00 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 1.358,00 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu 1.135,00 mii lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii cuprind cheltuieli curente necesare bunei funcţionări a celor trei instituţii de cultură şi desfăşurării activităţilor specifice, cu asigurarea achiziţiei de materiale consumabile, piese de schimb, carburanţi, materiale pentru curăţenie, rechizite necesare desfăşurării activităţii ce intră în sfera de competenţă şi responsabilitate a entităţilor respective, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, asigurări, reparaţii şi revizii auto necesare întreţinerii autoturismelor din dotarea parcului auto, precum şi plata drepturilor de autor şi a fiscalităţilor aferente pentru invitaţii şi colaboratorii în spectacole etc. Ca urmare a solicitărilor instituţiilor, s-a avut în vedere efectuarea unor lucrări de reparaţii curente, reprezentând lucrări pentru îmbunătățirea instalației electrice, zugrăveli şi igienizări a unor încăperi cu igrasie (ex. la clădirea sediului Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu). În bugetul instituţiilor de cultură, au fost prevăzute sume pentru achiziţionarea de obiecte de inventar (ex. costume populare din diferite zone etno-folclorice ale ţării), necesare derulării în bune condiţii a activităţilor cu specific artistic, desfăşurate de către Muzeul Judeţean Gorj Alexandru Ştefulescu Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului și Școala Populară de Artă, precum şi achiziţionarea de aparatură necesară desfăşurării procesului de instruire a elevilor la secţiile de canto muzică uşoară şi populară (doze vioară, vioară, microfoane de fond, lavaliere, sisteme înregistrare audio, mixer, boxă portabilă, stative pentru microfon, vitrine cu geam securizat și umidificatoare) și altor obiecte de inventar (unități centrale și monitoare). Totodată, pentru anul 2018, în bugetele Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, Ansamblului Artistic Profesionist Doina Gorjului şi al Şcolii Populare de Artă, au fost prevăzute sume, alocate prin transfer din bugetul local al Judeţului Gorj, reprezentând subvenții acordate în completarea veniturilor proprii, pentru desfăşurarea manifestărilor artistice cuprinse în Agenda Culturală a Judeţului Gorj, potrivit programului propriu de evenimente culturale al fiecărei instituții de cultură. Redăm, mai jos, principalele evenimente/acțiuni/programe cu impact la nivel județean/regional/național: Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, în calitate de organizator al următoarelor evenimente: - 14 ianuarie - Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; - Georgiana şi Corin Brandt. Expoziţie temporară de pictură; - 24 ianuarie 1859-Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară; - Zborul spectacol coregrafic; - Desenul post-brâncuşi. Expoziţie temporară de desen; - Blagoveşteniile rit şi sărbătoare. Expoziţie temporară de etnografie; - Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Expoziţie temporară fotodocumentară și Simpozion Național; - 9 mai Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei; - Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie; 99

285 - ŞAI. Expoziţie temporară de caricatură; - Ziua Eroilor. Expoziţie temporară fotodocumentară; - Prin târgul de pe Jiu, odinioară. Ion Ţârlea. Expoziţie temporară de fotografie; - Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, programe metamuzeale; - Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică; - Tudor Arghezi poetul şi apicultorul. Lansarea revistei Albinuşa, Nr. 4; - Festivalul de folclor al copiilor Filofteia Lăcătuşu, ediţia a V-a; - În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanţă pentru copii destinate familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale ale acesteia; - Sat şi societate. Expoziţie temporară de etnografie; - Şantierul arheologic de la Stoina-Păişani La Cetate ; - Şantierul arheologic de la Logreşti Seaca Capul Dealului ; - Centenarul Primului Război Mondial. Reconstituirea istorico-militară. Luptele din Poiana lui Mihai Viteazul; - Centenarul Primului Război Mondial. Expoziţie fotodocumentară; - Şcoală de toamnă. Ţăranul şi universul său cultural. Religiozitatea populară în Oltenia; - Grănicerii trecătorilor din cetăți și din morminte. Epocile bronzului și fierului. Colocviu internațional de arheologie funerară; - Festivalul Naţional de Folclor al Copiilor Domnica Trop, ediţia a VI-a; - 14 octombrie 1916 Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară; - Emil Dumitraş. Expoziţie temporară de ceramică; - Festivalul Naţional de Folclor al Copiilor Maria Lătăreţu, ediţia a VII-a; - Ion Popescu - Voiteşti un savant dat uitării. Simpozion naţional de geologie; - Centenarul Unirii Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Expoziţie temporară fotodocumentară. Concurs judeţean de istorie; - EGOgrafie miniaturală. Expoziţie temporară de pictură; decembrie Zilele Recunoştinţei. Evocare şi expoziţie temporară fotodocumentară; - Festivalul International de Film Turistic. Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, în calitate de organizator și/sau coorganizator al următoarelor evenimente: - An Centenar Ziua Culturii Naționale; - Festivalul International de Folclor; - Festivalul Maria Lătărețu ; - Vino acasă la Brâncuși. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, în calitate de organizator și/sau coorganizator al următoarelor evenimente: - Centenarul Marea Unire ; - Ziua Națională Brâncuși; - Festivalul concurs de muzică populară Meleaguri brâncușiene ; - Festivalul internațional de folclor Acasă la Brâncuși ; - Zilele Şcolii Populare de Artă; - Festivalul concurs Euro music Dance ; - Festivalul Național de dans Prin dans spre infinit ; - Tabăra internațională Școala muzicală de vară ; 100

286 - Festivalul Folcloric de la Padeș; - Festivalul naţional de muzică folk şi baladă Poarta Sărutului ; - Festivalul judeţean Răsunet în Poiana lui Mihai Viteazul ; - Proiectul cultural-turistic Vino acasă la Brâncuşi! ; - Festivalul Transalpina Fest; - Festivalul cântecului popular românesc Gena Bîrsan ; - Festivalul cântecului popular românesc Maria Lătăreţu ; - Orchestra de Cameră Lyra Gorjului. - alte cheltuieli 154,00 mii lei, reprezentând sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform O.U.G. nr. 60/2017, pe instituţii publice defalcându-se astfel: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj 47,00 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 47,00 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu 60,00 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la titlul active nefinanciare, în sumă de 96,60 mii lei, cuprind cheltuieli privind achiziționarea unor dotări independente propuse de către următoarele instituțitii de cultură: Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj din suma de 48,60 mii lei, propune achiziționarea: - unei sculpturi, din lemn, cu soclu de piatră, intitulată Omagiu lui Brâncuși, realizare a sculptorului Grigore Patrichi, suportată din veniturile proprii ale instituției, estimată la valoarea de 3,60 mii lei; - unui ansamblu sculptural, estimat la valoarea de 45 mii lei, finanțat din subvenții alocate din bugetul local, compus din 100 de piese paralelipipedice, executate din fibră de sticlă, diferit colorate, ce vor fi montate la intrarea în stațiunea Rânca, în apropierea drumului național DN 67 C, cu rol de simbol artistic al stațiunii și al drumului național Transalpina, denumit Drumul Regelui. Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului 48,00 mii lei, propune achiziționarea următoarelor intrumente muzicale, cele existente în dotarea instituției fiind vechi, uzate și amortizate integral: o acordeon 1 buc. (23,00 mii lei); o țambal 1 buc. (25,00 mii lei). 101

287 96,60; 0,78% Cap Cultură, recreere şi religie - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei secţiunea de funcţionare ,00; 99,22% secţiunea de dezvoltare În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar cultură, recreere şi religie, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 99,22%, cumulând suma de ,00 mii lei, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare dețin o pondere de 0,78%, cumulând suma de 96,60 mii lei. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe următorii trei ani se prezintă, după cum urmează: - la partea de venituri : - la partea de cheltuieli: : ,93 mii lei; : ,51 mii lei; : ,73 mii lei; : ,93 mii lei; : ,51 mii lei; : ,73 mii lei. În conformitate cu cheltuielile prevăzute la secţiunea de dezvoltare în bugetele instituţiilor, se propune, spre aprobare, programul de investiţii publice pe anul 2018, detaliat în anexe. De asemenea, se propune aprobarea numărului de 354 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Gorj, astfel cum sunt prevăzute prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul