DECLf;J?J\ 'flle DE il VERE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLf;J?J\ 'flle DE il VERE"

Transcriere

1 Slllbsemnatul/Subsemnata, de,!lc--'x:rif7jt coct.1t. DECLf;J?J\ 'flle DE il VERE G'e.'Od.) <}e/i}-. _., av and functia la.r:m1.v1.ef U)IJjfJf ~!fj?)v t:'im/2111 /JjJ1/Jt;efl2. AY: 1 ' /J!ti'M.,,/',efet:tt._-: CNP d. u l. l#'cc?<).7- ~.., onuca u "lvlj. A-f:~-;f}---f"/)L.J r ~... I ' CllllllOScand 1}]f'evede1rile art. 292 din Codul penal privhu:i fals v.il in decfaratii, decfar pe pr1op:rie raspundere ca impreuna cu famma 1 > dcfin u.rmatoarene: * 1) Prin familie se intelege sotulfsotia ~i copiii aflati In 1ntretinerea acestora. I. Bl.mud imolbhe 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.... ~..,..,,... ~- * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sopa, copilul), iar in cazul bunurilor ill coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Ctadiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fan * Categoriile indicate sunt: (1) apa:rtament; (2) casa de locuit; (3) casii de vacantii; (4) spatii comerciale/de productie. *2) La "Titular" se menfioneaza, in cazuj bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul). iar In cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 1

2 }[lo BlQll]_\!lfi~ft j(_l(tobiile L AIDifovehicllllehrn1tot.!1rcisme, fractoaire, ma$iidii agrcicoie, $aluj[le, iahturi $i alte mijloace de frakftsj[l!hrt canj smd SlllJPlllSe lllmatiricidiliirii, potrivit legii..... // Bmrnri sub formii de metale prejioase, bijuterii, obiecte de artii i de cult, colectii de artii i numismaticii, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare lnsumata depa e te de euro Se vor mentiona toate bunmile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. HI. Bunuri mobile, a caror valoare depa e~te de euro fiecare, ~i ultimele 12!uni bunuri imobile instrainate In IV. Active financiare 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea lnsumata a tuturor acestora depa e~te de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. 2

3 *Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investijii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piaja insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainatate. *Categoriile indicate sunt: (I) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) acfiuni sau piirfi sociale fn societiifi comerciale; (3) fmprumuturi acordate fn nume personal. an: 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a de euro pe " '''''' " '' ' ' ""'''' " " "... "',,,,,,,,,,,. ~ >cg -;;~;,;:.. ; ;';..,:;.. ~;..: '..._.... _ -._ ; ,-;-;... Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate. 3

4 v. ][)la to irii Jl)ebite, ipoteci, ganmtill emise 1111 be11efncinl mmi tert, bnmllri acl!izitio11ate fo sistem leasi11g ~i alte asemenea bn11mri, dacii valoarea 'i111sumatii a tumrnn acestorrn depa~e~te de e111ro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate In strainatate. VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fatii de valoarea de piatii, din partea unor persoane, organizayii, societiiti comerciale, regii autonome, companii/societiiti nafionale sau institutii publice romane~ti sau striiine, inclusiv burse, credite, garantii, decontiiri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorulni, a ciiror valoare individualii depii~e~te 5110 de euro * 1.1. TitulaT 1.2. Sotfsotie 1.3. Copii *Se excepteaza de la declarare cadourile i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al ll-lea VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor siii de familie, realizate in ultimul an fiscal lncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completiirile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. 4

5 1.2. So\/sotie 1.3. Copii 2. Ventturi din activitafi independente 2.1. Titular 2.2. So1fsotie $. T(enitUti di.n cedareafolosinfei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Sotfsotie 4.. Veni(f/ri din irtvestijii 4.1. Titular 4.2. Sot/sotie 5: Venituri d,inpensii 5.1. Titular 5.2. Sotfsotie 6.1. Titular 6.2. So1fsotie 7.1. Titular 5

6 ._,.._ _._#, ,..._...,,...,...,.,,..,...,_..,,...,...., Sot/sotie _..,,.,...,_,,_~, Copii.~:'.fft~~~tft.f{ a.tii/!ji:l~jui.$..? > '... < : ' :: ;! ' >.; ' ; >. < " ' ; ~ ~~.. '... ; Titular 8.3. Copii Prezeota declarafie constituie act public ~i raspund t>otrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. /1 Data completarii... ~.~.. ;..?. ~. ;.. 4.!.-f.. 6

7 Subsemnatl!Jll! ubsemnata, de ;:;;o(l.~7j7 (.O<:'/.ft «?i ;1.~4ef?..6«:.--:'f7f 9 av~nd ftnnc~fa. fa,pof./~717f W<'Y.Jt:,f.,{}1/Y (;'fj,!jij.u.{ {?/b~ytff</-,f.);11 t.fo/f/# /'/,f(iet:l:;: 1 cunoscand p1 evedei'ifo art. 292 curm Codutl penal })Jrivind fo.] 1.d iut decb.tra~fti? deciar pe p:ropria iras1n~rru:lte1 e: '" ' , Unitatea,. - denumirea ~i adresa - Calitatea detinuta Nr. de parti sociale sau de ac iuni Valoarea totala a paqilor sociale i/sau a ac iunilor Unitatea - denumirea si adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor lncheierii 1

8 l,...~ , denumirea~ ir1credintat contraclului contractuh.1i f'.dresa confra<.:tul Titular... So1/soiie l Rude de gr.adul 1 1 ) ale ti!ularului... Societati comerciale'peisoanafizica ~ Asocia}iitamiliale/ Cabmere individuali; aili.ineteasociate, socieilifi civilepro.tefilonale sau societati civile profesiooale cu 18spundere limitatacrue ~arapmfesiadeavo<::dt/ Olganizatji nemwemamentalel ~ 1111-htii/. cyy'.i!:ifif) I ri! l I! I I) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta ~i copii pe linie descendenta. 2 ) Se vor declara numele, denumirea ~i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definuta, titularnl, sotul/so1ia ~i rudele de gradul I obpn contracte, a~a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele societ~tilor comerciale pe actiuni la care declarantul ilnpreun~ cu sotul/sotia i rudele de gradul I depn mai pufin de 5% din capitalul social al societatii,.indiferent de modul de dobandire a actiunilor. Prezenta declarafie coustituie act public ~i caracterul incomplet al datelor mcntionate. raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau Data completarii ?..;.9... ~. ;.., ~.. ~~:~ 2