Hi t4 ol o(, tr:y. l\to C-L. U-,il. loo. 20 Lc" o. Lou!- OO kl L.50 DECLARATIE DE AVERE. D ec ot 55 o L

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Hi t4 ol o(, tr:y. l\to C-L. U-,il. loo. 20 Lc" o. Lou!- OO kl L.50 DECLARATIE DE AVERE. D ec ot 55 o L"

Transcriere

1 DECLARATIE DE AVERE Hi t4 ol o, tr:y l. Bunuri imobile I. Terenuri NoTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte lari Adresa sau Categoria-' Anul zona dobdndirii la T_ tia 20 Lc" o Suprafala D ec ot 55 o L )<. o Cota-parte So SC) loo Modul de dobandire U-,il C-L t4t't/ 1- Titularul.) Cutegoriile indicate sunt: l) agril'ol: t\).forestier: 3) in'ra'ilqn: 4 laciu de opd: 5) dltc coreqorii de terenart e\truvilane. ducd se qld in circ itul ctu-il. So a 2. Cladiri NoTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tdri' Adresa sau zona t u Categoria Anul dobandirii Suprafala Lou!- OO kl L.50-2 C ota-parte Modul de dobdndire Ota Tirularul I * cutegtriilc indicate sun,: l) upu omenr: t2) cusa de locuit: t3) cosd de rocanld: H) spolii comerciale''de pro'lu'lie. 1' Prin'litnilie se intelege solul/so1io si copiii ull4i in intrclinered ucesbra' :, Lu "Titular, se nenlioneed, in ca:ul bunurilor proprii. numele proprietarului ritularul. sotul/soliq. copilult' iur in cu:ul hunurilor in coproprietate' coto'p.trte Si nuntele uryroprielurilor' II. Bunuri mobile l. Autovehicule/autoturisme- tractoare. ma;ini agricole' galupe' iahturi gi alte mijloace de transport car sunt su se inmatriculirii. trivit le L Modul de Natura Marca Nr. de bucili Anul de fabricalie dobdndire o- l\to Lrl,2- o

2 2. Bunuri sub formd de metale prelioase. biiuterii. obiecte de arti 5i de cult. colectii de arti si numismatici. obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nagional sau universal. a ciror valoare insumata depdgegte Euro.NOTA: Se 'r'or mentiona toate bunurile aflate in proprietate. in{iferent dac6 ele se aiii sau nu pe reritoriul RomAniei la momentul declarlrii. Descriere sumard. Anul dobdndirii Va.loarea estinrata III. Bunuri mobile, a ciiror valoare depigeqte de euro fiecare, gi bunuri imobile instriinate in ultimele l2 luni Natura bunului instrainat Data Persoana c6lre care s-a Forma instriinirii Valoarea instrdinirii instriinat _ 7 ) IV. Active finenciare l. Conturi pi depozite bancare. fonduri de investilii. forme echivalente de economisire gi inrestirc. inclusiv carduri de credit. dactr valoarea insumate a tuturor acestora depalege de euro NOTA: Se lor declara inclusiv cele aflate in binci sau institu 1ii financiare din streinatate. Institulia care administreazd Tipul Valuta Deschis in anul i adresa acesteia Sold/valoare la zi '' Cutc4oriile indic.tte sunt: It Cont turcnt sdu echh,dcnte inclusiv curd): 2) Depo:it bancar sau echivdlenle: Fontjuri de investilii sau echu\alente, inclusit.lbn.luri prh'.rte.lc pan:iii sau alle sisteme cu acttmu!are sevor declura tele aj-ercnte unuh /iscal dnterior). 2. Plasamente. investilii directe gi imprumuturi acordate. daci valoarea de pial6 insumati a tuturor acestora depdsegte Euro NOTA: Se vor declara inclusiv investigiile 9i participarile in strainatate. Emitent tith:/societatea in care persoana este actionar sau asocial/beneficiar de im ut Tipult Nr. de titluril Cota de panicipare Valoarea totall la zi _ 'L.uteg<triile in<licute sunt: II/ har i.letuloure Jelinute ttitluri de stat. ce ijicure, obligaliunil: 2) Acliuni r.tu parl to.iule in so.iefili comerciale: B) imprunuluri ucordute in nume personul.

3 3. Alte active ucatoare de venituri nete. care insumate dep65esc echivalentul a de eulo pe an:.nota: Se vor declara inclusiv cele aflate in strtrindtate' V. Datorii Debite,, ipoteci, gsrenlii emise in beneliciul unui ter!' bunuri achizi{iouate in sistem leasing 9i alte asemener bunuri,iaci veloarea insumati e tuturor acestora depitette 5'0X) de euro' NOTA; Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in streinetate' Creditor L 7 Contractar in anul Scadent la Valoare vl. cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fatii de valoarea de piati din partea unor persorne, o.groir.tii, societiltj. comerciale, regii rutonome, companivsocietili na$onale sau institulii potfi.. i'oiao"qti sau strtrine, inclusiv burse, credite, garant-ii' decontiri de chettuieli, altele declt ".r.,r. ""g"i"torului, a clror valoare individuall depigegte 500 de euro* Cine a realizat venirul I.l. Titular ysn[tqlui: numele. adresa S"rriciul prestat/obiectu erator de venit Venitul anual incasat 1.2. SoVS 1.3. Co I ''seexceptea:ddeladeclararecodourileiitratotiileu:ttoleprimitedinparrearadelordegradullsiallljeo' vlt. venituri ale declarantului qi ale meebrilor sri de familie, realizate in uhimul an fisca incheiat potrivit oiri"s; i..liraool privind Codul liscal, cu modifictrrile 9i completiril' ".t..fl ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din sdinatate' Cine a realizat venitul 1. Venituri din salarii I.l. Titular 1.2. So/So e Sursa venitului: numele. adresa Ll - e.l. Serviciul prestat/obiectu de venit Ne. Venitul anual incase Ooo " 1.3. Co ll <--

4 2. Venituri din activ ln dente 2. L Titular 2.2. Sot6olie 3. Venituri din cedarea folosin bunurilor 3.1. Titular r 3.2. Sot/So 4. Venituri din inves 4. I. Titular 4.2. SoVSo e 5. Venituri din 5.1. Titular Venituri din 6.1. Titular le 6.2. So o 7. Venituri din rem din ri de noroc 7.1. Titular Co ll 8. Venituri din alte surse 8.1. Tirular C Prezenta declaralie constituie acr public 9i respund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate. Data..o?i*'ff'aa S

5 DECLARATIE DE INTERESE!*$ tcoh 12 llrl t ty'o)ot Lttg rl..8- oo.j Sub P-"11Y,. CNP /-d.?.-48.-a.{....-{-*1.fr.fii: t cunosc5nd prevederile Codul penal privindfalsul in dectaralii. declar pe propria rispundere: d functia de domiciliat in an. 292 din I. Asociat sau actiona r la societati comerciale. companiii socieeti nalionale. institutii de credit. grupuri de interes economtc. um i membru in asociatii. fundatii sau alte or nt ll n vemamentale Unitatea Calitatea delinuti - denumirea gi adresa 1. t... Nr. de pdni sociale sau de actiuni Valoarea totala a pi4ilor sociale gi/sau a actiunilor Caliutea de mem ln organele de conduc ere. administrare gi control ale soc ietalilor comerciale. ale regiilor autonome, ale comprniilor/societililor nalionale. ale instituliilor de credit ale grupurt lor de interes economic. ale asocla ilor sau fundatii lor ori ale altor o lne amentale 2 U n itatea - denumirea iadresa Calitatea detinute Valoarea beneficiilor ) J Ca litatea de membru in cadrul asoci ilor estona le i,/sau sindicale 4. Calitatea de membru in organele de conducere. administrare gi control. refri brite r", neretribuite. delinute in cadrul idelor litice. func!ia inute idenumirea idulu litic 4.t Gntracte. inclusiv cele de asisten6fiaica- consultanli juridicl consultanla fi civile. oblinute ori aflate in derulare in timpul exercitiirii funcliilor. mandatelor sau demnitati lor publice finantate de la bugetul de stat. local ti din fonduri exteme ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar: 5.1 Beneficiarul de contract: N umele. prenumele/denumirea li adresa Institutia contractanta: denumirea gi adresa Procedura prin care a fost incredinlat contractul Tipul contractului Data incheierii conractu lui Durata contractu lui Valoarea totala a contractu lui Titular... Sotisotie... Ruda de gradul lrl)ale titularului Soc ieteti comerciale/persoani fizici autorizati/asoc iati i,/ ) t/

6 fam iliale/cabinete individuale, cabinete asociate, societiiti civile profesionale cu rispundere limitatl care desfhloard profesia de avocat/organizalii negu\ ernamentale/fundati i/ Asociatii*2) ) 1 L- _ r I ) Prin rude de gradul I se inlelege pdrinli pe linie qscendentd i copii pe linie descendenrd. '2) Sc vor declura numele, denumireo gi odreso.beneficiarului de contqct unde, prin cal area delinatd, tirularu!, solul/solia si rudele de gradul I oblin co ructe, asu crm su de/inite la pct. 5. Nu se declard contractele societailor comerciale pc acliuni la care dectarantul impreund cu tolul/so1ia si rudele de gradul I delin nai palin de 5ol din capitalul sociol al societdlii. indiferent de nodul de dobdndire u acliunilor. Prezenta declaralie constituie act public qi rispund porrivit legii penale pentru inexactiratea sau caracterul incomplet al datelor menlionate. Data comoletirii Q3, D6...b/8