GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA"

Transcriere

1 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE nr. din 2020 Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/ Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019. Prim-ministru ION CHICU Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanțelor Ministrul sănătății, muncii și protecţiei sociale Ministrul justiţiei Serghei PUȘCUȚA Viorica Dumbrăveanu Fadei Nagacevschi F:\006\urmatoarea sedinta\7237\7237-redactat-ro.docx

2 3 Proiect F:\006\urmatoarea sedinta\7237\7237-redactat-ro.docx PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr , art. 323) se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Art. 1. Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se aprobă la venituri în sumă de ,4 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de ,4 mii de lei. 2. Anexele nr.1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins: Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Anexa nr.1 ul Suma, I. Venituri, ,4 inclusiv transferuri de la bugetul de stat ,3 II. Cheltuieli, ,4 inclusiv cheltuieli de personal ,8 III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0 IV. Surse de finanţare, ,0 Active financiare ,7 Datorii 5 Modificarea soldului de mijloace băneşti ,7 Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei ,7 Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93 0,0 Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Anexa nr.2 ul Suma, în inclusiv din: bugetul asigurărilor bugetul de stat sociale

3 de stat Cheltuieli, , , ,1 Protecţia socială , , ,1 Administrarea sistemului public de asigurări sociale , ,9 Protecţia în caz de incapacitate temporară de muncă , ,8 Protecţia persoanelor în etate , , ,0 Protecţia în legătură cu pierderea întreţinătorului , , ,6 Protecţia familiei şi copilului , , ,0 Protecţia şomerilor , , ,9 Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi , , ,7 Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie , ,2 Protecţia socială în cazuri excepţionale , ,3 Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni , ,4. Art. II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 4 Președintele Parlamentului F:\006\urmatoarea sedinta\7237\7237-redactat-ro.docx

4 Nota informativă la proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 Proiectul Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 a fost elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, întru neadmiterea perturbării procesului de asigurare cu plăți sociale a beneficiarilor, în condițiile stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie - 15 mai 2020, declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă. Totodată, prin prezentul proiect, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 sunt armonizați cu indicatorii, incluşi în proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2020, elaborat cu scopul implementării unor măsuri adoptate în regim de urgenţă și care urmează a fi aplicate imediat și au drept scop diminuarea impactului negativ al pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiei naţionale şi stabilităţii bugetare. Astfel, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se precizează prin majorare cu ,3 sau de la ,1 mii lei pînă la ,4. La partea de Venituri, se propun următoarele precizări: Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (cod 121) se precizează de la ,1 până la ,1 sau prin micșorare cu ,0, din care: - contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori cu ,0 ; - contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii cu ,0. - contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de persoanele neangajate cu 25000,0. Transferurile primite între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat (cod 1921) se precizează de la ,0 până la ,3 sau prin majorare cu ,3, din care: - transferurile curente primite cu destinaţie specială pentru prestaţii şi alte plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din mijloacele bugetului de stat - cu ,8 ; - transferurile curente primite cu destinaţie generală pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat cu ,5. În aspectul categoriilor economice, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se precizează după cum urmează. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii (cod 22) Digitally se signed majorează by Dumbrăveanu cu 10212,3 Viorica, Date: :02:30 EEST 1 Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

5 din care 6716,8 sunt destinate cheltuielilor pentru mentenanța și dezvoltarea Sistemului Informaţional Protecţia Socială şi altor componente informaţionale (6611,2 - Servicii informaţionale și 105,6 - Servicii de reparaţii curente), iar 3495,5 reprezintă suma cheltuielilor pentru serviciile de distribuire, calculată reieșind din suma majorării prestațiilor sociale. Cheltuielile pentru prestaţiile sociale (cod 27), aprobate în sumă de ,6 se majorează cu ,3 şi vor constitui ,9. Cheltuielile pentru mijloace fixe (cod 31), se micșorează cu 560,3, iar pentru Stocuri de materiale circulante (cod 33) se majorează cu 1200,0 lei. Precizările respective se referă la cheltuielile pentru mentenanța Sistemului Informaţional Protecţia Socială : procurarea pieselor de schimb pentru susţinerea regimului normal de lucru a echipamentelor de tip: server, stocarea datelor, ruters, switches, Ups-generator şi etc., pentru plata serviciilor de reparaţie a utilajului şi inventarului. Totodată, în proiect este reflectată suma soldului de mijloace bănești, înregistrat la sfîrșitul anului bugetar 2019 de ,7, care a fost restituit în anul 2020 la bugetul de stat, conform art.70 al Legii nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. Precizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 în aspect economic se prezintă în Tabelul 1 la nota informativă. În aspectul subprogramelor, componente ale programului 90 Protecţia socială, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se prezintă în Tabelul 2 la nota informativă și se precizează după cum urmează. Cheltuielile destinate activităţilor finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobate în sumă de ,8 se propun spre majorare până la ,3 sau cu 7356,5. Cheltuielile pentru activităţile finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat se precizează de la ,3 până la ,1 sau prin majorare cu ,8. Subprogramul Administrarea sistemului public de asigurări sociale se precizează de la ,4 până la ,9 sau prin majorare cu 7356,5. Precizarea se referă la cheltuielile la activitatea Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional Protecția socială și a altor componente informaționale. Necesitatea majorării este condiţionată de revizuirea termenilor de realizare a acțiunilor incluse în Planul de acţiuni privind migrarea sistemelor informaţionale ale CNAS pe platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud prin transferul acestora spre finele anului 2020, precum şi întru asigurarea unei funcţionalităţi stabile şi continue a sistemului de asigurări sociale. Subprogramul Protecţie a şomerilor se precizează de la 32048,7 mii lei până la ,3 sau prin majorare cu ,6. 2

6 Majorarea cheltuielilor acestui subprogram este dictată de necesitatea implementării prevederilor unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență. În domeniul protecției șomerilor, acestea se referă la: - garantarea ajutorului de şomaj în sumă minimă de 2775 lei; - acordarea ajutorului de şomaj în sumă de 2775 lei pentru persoanele ce se înregistrează în calitate de şomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de şomaj (extinderea categoriilor de persoane beneficiare); La activitatea Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj se propun cheltuieli finanțate din contul transferurilor de la bugetul de stat în sumă de 3908,6, destinate majorării ajutorului de şomaj pînă la suma minimă de 2775 lei pentru circa 1387 beneficiari. Totodată, în subprogramul dat a fost inclusă o activitate nouă cu finanțare de la bugetul de stat Sprijin financiar șomerilor neasigurați, care prevede cheltuieli în sumă de ,8 pentru circa beneficiari. Subprogramul Protecţie socială în cazuri excepţionale se precizează de la ,3 până la ,3 sau prin majorare cu ,0. Cheltuielile pentru activităţile acestui subprogram sunt finanţate 100 din contul transferurilor de la bugetul de stat. Modificarea sumei cheltuielilor pe acest subprogram, se referă la activitatea Susţinerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social și este necesară în contextul implementării măsurilor de susținere în perioada stării de urgență a familiilor defavorizate prin Programul de ajutor social în special prin majorarea venitului lunar minim garantat la 1300 lei şi majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru copii de la 50 la 75. Măsurile implementate în perioada sării de urgență vor avea impact asupra familiilor actuale beneficiare de ajutor social (47700 familii) prin creșterea mărimii medii a prestației pînă la circa 1520 lei lunar, inclusiv și asupra familiilor noi care urmează să se încadreze în programul de ajutor social (circa familii). Costul suplimentar pentru noile măsuri constituie cca 39,0 mln. lei/lunar. Totodată, pornind de la impactul socio-economic a COVID-19 asupra veniturilor populației, inclusiv a fluxului masiv de cetățeni reîntorși de peste hotarele țării, după ridicarea stării de urgență și revenirea la VLMG de 1107 lei, la fel se estimează o creștere treptată cu circa a numărului familiilor beneficiare de ajutor social, care vor constitui la finele anului curent circa familii. Media numărului familiilor beneficiare de ajutor social în perioada iunie-decembrie curent, va constitui circa cu o mărime medie a prestației de circa 1024 lei. Subprogramul Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni se precizează de la ,2 până la ,4 sau prin majorare cu 1564,2. 3

7 Majorarea se referă la activitatea Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat, care se precizează de la ,3 până la ,5. Necesitatea precizării este condiționată de majorarea cuantumului alocației lunare de stat de la 250 lei la 500 lei soților/soțiilor participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace, căzuţi la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate, stabilite conform Legii nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Anexe la notă: 10 file. Ministru Viorica DUMBRĂVEANU 4

8 Tabelul 1. Structura BASS conform clasificaţiei economicepe anul 2020 / Precizat Eco Devieri Precizat Precizat 2020/ 2020 I. Venituri, ,1 100, ,4 100, ,3 101,6 inclusiv conform clasificaţiei economice (k4) Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii ,1 63, ,1 59, ,0 95, ,1 100, ,1 100, ,0 95, ,0 75, ,0 75, ,0 95, ,9 23, ,9 23, ,0 95,6 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de pesoanele neangajate ,2 1, ,2 0, ,0 82,8 Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 obligatorii Alte venituri ,0 0, ,0 0,6 0,0 100,0 Venituri din proprietate ,0 1,3 2000,0 1,3 0,0 100,0 Dobînzi încasate ,0 100,0 2000,0 100,0 0,0 100,0 Amenzi şi sancţiuni ,0 1,3 2000,0 1,3 0,0 100,0 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale ,0 0,0 0,0 0,0 Amenzi aplicate de alte organe de stat ,0 100,0 2000,0 100,0 0,0 100,0 Alte venituri şi venituri neidentificate ,0 97, ,0 97,4 0,0 100,0 Alte venituri ,0 100, ,0 100,0 0,0 100,0 Venituri neidentificate ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat inclusiv Transferuri curente primite cu destinaţie speciala între bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat ,0 36, ,3 40, ,3 112, ,0 36, ,3 40, ,3 112, ,0 36, ,3 40, ,3 112, ,6 78, ,4 73, ,8 105, ,4 21, ,9 26, ,5 136,8 II. Cheltuieli, ,1 100, ,4 100, ,3 101,6 inclusiv conform clasificaţiei economice (k2) Cheltuieli ,6 99, ,2 99, ,6 101,6 Cheltuieli de personal ,8 0, ,8 0,7 0,0 100,0 Bunuri şi servicii ,6 1, ,9 1, ,3 104,0 Prestaţii sociale ,6 98, ,9 98, ,3 101,6 Alte cheltuieli ,6 0,0 4573,6 0,0 0,0 100,0 Active nefinanciare ,5 0, ,2 0,1 639,7 103,7 Mijloace fixe ,6 78, ,3 72,3-560,3 95,8

9 Eco Devieri Precizat Precizat 2020/ 2020 Investiţii capitale în active materiale în curs de executie ,0 500,0 0,0 100,0 Stocuri de materiale circulante ,4 16,8 4074,4 22,9 1200,0 141,7 Mărfuri ,5 5,0 850,5 4,8 0,0 100,0 III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0 0,0 0,0 IV. Sursele de finanţare, ,0 0,0 0,0 inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) 0,0 Active financiare 4 0, , ,7 Datorii 5 0,0 0,0 0,0 Împrumuturi interne instituţiilor nefinanciare şi financiare 55 0,0 0,0 0,0 Împrumuturi interne de la instituţiile financiare 552 0,0 0,0 Modificarea soldului de mijloace băneşti , ,7 Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91 0, , , , , ,7 Corectarea soldului de mijloace băneşti 92 0,0 Corectarea soldului de mijloace băneşti 920 0,0 Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 93 0,0 0,0 0,0 Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 0,0 0,0 0,0

10 Tabela 2. Structura BASS pe subprograme de cheltuieli pentru anul 2020 / Precizat P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 Cheltuieli, ,1 100, ,4 100, ,3 101,6 Resurse generale ale BASS ,8 71, ,3 70,8 7356,5 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,3 28, ,1 29, ,8 105,6 Protecţia socială ,1 100, ,4 100, ,3 101,6 Administrarea sistemului public de asigurări sociale ,4 0, ,9 0,9 7356,5 103,4 Resurse generale ale BASS ,4 100, ,9 100,0 7356,5 103,4 0,0 0,0 Managementul autorităţolor administrative centrale ,9 91, ,9 88,9 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,9 100, ,9 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0 Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional Protecția socială și a ,5 8, ,0 11,1 7356,5 141,9 altor componente informaționale Resurse generale ale BASS 17548,5 100, ,0 100,0 7356,5 141,9 Transferuri de la bugetul de stat Protecţie în caz de incapacitate temporară de muncă ,8 2, ,8 2,6 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,8 100, ,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente ,6 99, ,6 99,6 0,0 100,0 nelegate de muncă Resurse generale ale BASS ,6 100, ,6 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0 Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională ,2 0,4 2569,2 0,4 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 2569,2 100,0 2569,2 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0 Protecţie a persoanelor în etate ,5 61, ,5 60,8 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,5 82, ,5 82,1 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,0 17, ,0 17,9 0,0 100,0 limită de vîrstă ,9 78, ,9 78,4 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,9 100, ,9 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0

11 P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 vechime în muncă ,1 0,0 629,1 0,0 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 629,1 100,0 629,1 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0 vechime în muncă pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din , ,2 0,0 100,0 corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne Resurse generale ale BASS 0,0 Transferuri de la bugetul de stat , ,0 0,0 100,0 deputați ,9 0, ,9 0,1 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 13547,8 67, ,8 67,3 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 6576,1 32,7 6576,1 32,7 0,0 100,0 membrii Guvernului; ,5 0,0 6058,5 0,0 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 4374,1 72,2 4374,1 72,2 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 1684,4 27,8 1684,4 27,8 0,0 100,0 procurori ,3 0, ,3 0,4 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 24807,8 47, ,8 47,5 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 27374,5 52, ,5 52,5 0,0 100,0 funcţionari publici ,1 2, ,1 2,0 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS , ,1 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,1 36, ,1 36,9 0,0 100,0 aleşii locali ,4 0, ,4 0,2 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 19952,1 64, ,1 64,9 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 10795,3 35, ,3 35,1 0,0 100,0 colaboratorii vamali ,4 0,0 356,4 0,0 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 315,3 88,5 315,3 88,5 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat Asigurarea dreptului la pensie 41,1 11,5 41,1 11,5 0,0 100,0 persoanelor care se află la întreținerea ,2 0,1 7500,2 0,1 0,0 100,0 deplină a statului Resurse generale ale BASS 7500,2 100,0 7500,2 100,0 0,0 100,0 judecători ,0 0, ,0 0,5 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 37452,5 50, ,5 50,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 37452,5 50, ,5 50,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă ,9 0, ,9 0,4 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 56544,9 100, ,9 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat* 0,0 0,0 0,0

12 P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă ,6 6, ,6 6,1 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,6 100, ,6 100,0 0,0 100,0 Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare ,9 2, ,9 2,2 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat* Asigurarea dreptului la pensie unor ,9 100, ,9 100,0 0,0 100,0 categorii de angajaţi din domeniul ,2 0,0 542,2 0,0 0,0 100,0 culturii. Resurse generale ale BASS 318,7 58,8 318,7 58,8 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 223,5 41,2 223,5 41,2 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă ,1 1, ,1 1,3 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,1 100, ,1 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0 Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului ,1 1, ,1 1,2 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,5 83, ,5 83,7 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 47183,6 16, ,6 16,3 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces ca urmare a unui accident de ,3 0,2 613,3 0,2 0,0 100,0 muncă sau a unei boli profesionale Resurse generale ale BASS 613,3 100,0 613,3 100,0 0,0 100,0 Susţinere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate ,1 1,7 4968,1 1,7 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 4968,1 100,0 4968,1 100,0 0,0 100,0 Susţinere financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne ,6 0,8 2424,6 0,8 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 2424,6 100,0 2424,6 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de , ,6 0,0 100,0 asigurări sociale Resurse generale ale BASS , ,0 0,0 100,0

13 P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate ,3 1,7 4989,3 1,7 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 4989,3 100,0 4989,3 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la ajutor de deces a șomerului 274 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 1,1 100,0 1,1 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la pensie de urmaş ,4 58, ,4 58,1 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,4 100, ,4 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la pensie de urmaş pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi ,9 13, ,9 13,8 0,0 100,0 din trupele organelor afacerilor interne Transferuri de la bugetul de stat 39790,9 100, ,9 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soţi ,4 11, ,4 11,0 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 31839,4 100, ,4 100,0 0,0 100,0 Protecţie a familiei şi copilului ,0 10, ,0 10,4 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,0 72, ,0 72,2 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,0 27, ,0 27,8 0,0 100,0 Organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor ,0 0,4 9000,0 0,4 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 9000,0 100,0 9000,0 100,0 0,0 100,0 Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului ,8 13, ,8 13,7 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,8 100, ,8 100,0 0,0 100,0 Susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 2 ani, ca persoană neasigurată ,9 13, ,9 13,4 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,9 100, ,9 100,0 0,0 100,0 Susţinerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de ,8 48, ,8 48,0 0,0 100,0 ani Resurse generale ale BASS ,8 100, ,8 100,0 0,0 100,0

14 P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 Asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate ,2 23, ,2 23,4 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,2 100, ,2 100,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0 Asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat ,0 0, ,0 0,8 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 20260,0 100, ,0 100,0 0,0 100,0 Susţinerea financiară a familiei pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină ,3 0, ,3 0,4 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 11005,3 100, ,3 100,0 0,0 100,0 Protecţie a şomerilor ,7 0, ,3 0, ,6 624,1 Resurse generale ale BASS 32021,4 99, ,4 16,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 27,3 0, ,9 84, ,6 Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj ,4 99, ,8 17,9 3879,4 112,1 Resurse generale ale BASS 32021,4 100, ,4 89,2 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 0,0 3879,4 10,8 3879,4 Sprijin financiar șomerilor neasigurați ,2 82, ,2 Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 Transferuri de la bugetul de stat ,2 100, ,2 Măsuri de protecţie socială a şomerilor ,3 0,1 27,3 0,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 27,3 100,0 27,3 100,0 0,0 100,0 Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi ,9 12, ,9 12,3 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,2 70, ,2 70,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,7 30, ,7 30,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate ,8 69, ,8 69,7 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS ,8 100, ,8 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de ,6 1, ,6 1,5 0,0 100,0 comandă şi din trupele organelor Transferuri de la bugetul de stat 44193,6 100, ,6 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională ,9 0,3 7631,9 0,3 0,0 100,0

15 P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 Resurse generale ale BASS 7631,9 100,0 7631,9 100,0 0,0 100,0 Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi ,8 5, ,8 5,4 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,8 100, ,8 100,0 0,0 100,0 Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin ,3 0,1 1944,3 0,1 0,0 100,0 capitalizarea plăţilor periodice Resurse generale ale BASS 905,5 46,6 905,5 46,6 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 1038,8 53,4 1038,8 53,4 0,0 100,0 Susţinerea financiară a persoanelor cănd nu se îndeplinesc condiţiile pentru ,2 19, ,2 19,8 0,0 100,0 obţinerea dreptului la pensie de Transferuri de la bugetul de stat Asigurarea la pensii a cetățenilor care au ,2 100, ,2 100,0 0,0 100,0 participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor ,5 2, ,5 2,7 0,0 100,0 acestora Transferuri de la bugetul de stat 80272,5 100, ,5 100,0 0,0 100,0 Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora ,8 0, ,8 0,5 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 15633,8 100, ,8 100,0 0,0 100,0 Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie ,2 4, ,2 4,2 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 0,0 Transferuri de la bugetul de stat ,2 100, ,2 100,0 0,0 100,0 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat ,4 47, ,4 47,6 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,4 100, ,4 100,0 0,0 100,0 Susținerea financiară a beneficiarilor de alocații sociale de stat ,1 11, ,1 11,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,1 100, ,1 100,0 0,0 100,0 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora ,6 0,0 88,6 0,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 88,6 100,0 88,6 100,0 0,0 100,0 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen şi familiilor acestora ,3 0,1 749,3 0,1 0,0 100,0

16 P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 Transferuri de la bugetul de stat 749,3 100,0 749,3 100,0 0,0 100,0 Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor si a persoanelor din corpul de comanda si din trupele organelor afacerilor interne ,2 0,0 478,2 0,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 478,2 100,0 478,2 100,0 0,0 100,0 Realizarea dreptului la suportul financiar unic beneficiarilor de pensii şi ,6 41, ,6 41,3 0,0 100,0 alocaţii sociale de stat Transferuri de la bugetul de stat ,6 100, ,6 100,0 0,0 100,0 Protecţie socială în cazuri excepţionale ,3 4, ,3 5, ,0 120,1 Transferuri de la bugetul de stat ,3 100, ,3 100, ,0 120,1 Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului ,8 50, ,8 58, ,0 139,8 social Transferuri de la bugetul de stat ,8 100, ,8 100, ,0 139,8 Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului ,5 49, ,5 41,4 0,0 100,0 pentru perioada rece a anului Transferuri de la bugetul de stat ,5 100, ,5 100,0 0,0 100,0 Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni ,2 1, ,4 1,7 1564,2 100,4 Resurse generale ale BASS 37000,0 9, ,0 9,1 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat ,2 90, ,4 90,9 1564,2 100,4 Asigurarea dreptului la tratament balneosanatorial ,1 13, ,1 13,3 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 54071,1 100, ,1 100,0 0,0 100,0 Asigurarea dreptului la tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate ,0 9, ,0 9,1 0,0 100,0 Resurse generale ale BASS 37000,0 100, ,0 100,0 0,0 100,0 Acordarea dreptului la alocaţie lunară integrală de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale, categorii de populaţie , ,5 0,0 100,0 din stînga Nistrului Transferuri de la bugetul de stat , ,0 0,0 100,0

17 P1 - P Devieri: Precizat 2020/ Precizat 2020 Acordarea dreptului la alocaţii de stat pentru merite deosebite față de stat ,4 4, ,4 4,0 0,0 100,0 Transferuri de la bugetul de stat 16354,4 100, ,4 100,0 0,0 100,0 Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la ,5 17, ,5 17,1 0,0 100,0 Cernobîl şi familiilor lor Transferuri de la bugetul de stat 69611,5 100, ,5 100,0 0,0 100,0 Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de ,3 44, ,5 44,5 1564,2 100,9 alocaţii sociale de stat şi familiilor lor. Transferuri de la bugetul de stat ,3 100, ,5 100,0 1564,2 100,9 Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanţă care s ,9 1,4 5742,9 1,4 0,0 100,0 au retras din activitatea de sport Transferuri de la bugetul de stat 5742,9 100,0 5742,9 100,0 0,0 100,0