CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA"

Transcriere

1 l;o 69l- N r / DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; Operator date cu caracter personal : 9426 ANUNT : : :.: 4:. =. : : '..... :..... ;~ I sarbatorim IMP~EUNA Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara, cu sediul in Deva, B-dul. Iuliu Maniu, Nr.18, telefon 0254/233341, fax 0254/234384, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi de natura contractuala -vacante : Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilitati Hunedoara: 1. Referent, treapta IA - 1 post vacant Camin pentru Persoane Varstnice Pui: 1. Inspector specialitate, grad IA- 1 post vacant Casa Familiala pentru Copii cu Dizabilitati Hunedoara: 1. Instructor educatie, grad principal - 1 post vacant Centrul de ingriiire si Asistenta Uricani: 1. Asistent medical - 3 posturi vacante 2. Infirmiera - 3 posturi vacante 3. Magaziner - 1 post vacant 4. ingrijitoare - 1 post vacant 5. Spalatoreasa - 1 post vacant 6. Muncitor calificat (bucatar) treapta IV - 2 posturi vacante Locuinta Protejata Orastie: 1. ingrijitoare - 1 post vacant Poate participa la concurs persoana care indepline~te urmatoarele conditii : Conditii generale de participare: are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania ; cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; are varsta minima reglementata de prevederile legale; are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica inraptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitare

2 Conditii specifice de ocupare a postului de referent, treapta IA- vacant: -studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; -curs de contabilitate -vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei: minimum 6 ani ~i 6 luni Conditii specifice de ocupare a postului inspector specialitate, gradul IA - vacant: - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea ~tiinte economice; -vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei: minimum 6 ani ~i 6 luni Conditii specifice de ocupare a postului de instructor educatie, grad principal - vacant: -studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; - minimum 3 ani ~i 6 luni in specialitatea postului Conditii specifice de ocupare a postului asistent medical- vacant: -studii postliceale de specialitate absolvite cu diploma; -certificat de membru eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali, Generali~ti, Moa~elor ~i Asistentilor Medicali din Romania; -vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcfiei: minimum 6 luni Conditii specifice de ocupare a postului infirmiera- vacant - studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a invatamantului de 8 clase; -curs de infirmiera - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcfiei: minimum 6 luni Conditii specifice de ocupare a postului de magaziner - vacant: -studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; -vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcfiei: minimum 6 luni -varsta minima: 21 ani, conform Legii nr Conditii specifice de ocupare a postului ingriiitoare- vacant: - studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a invafamantului de 8 clase; -nu necesita vechime Conditii specifice de ocupare a postului spalatoreasa- vacant: - studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a invafamantului de 8 clase; -nu necesita vechime Conditii specifice de ocupare a postului muncitor calificat (bucatar) treapta IV- vacant - studii medii/~coala de arte ~i meserii/ ~coala profesionala/ curs calificare profesionala/ curs calificare profesionala de bucatar -nu necesita vechime Poate participa la concurs persoana care indepline~te urmatoarele conditii : Conditii generale de participare: are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaqinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania ; cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; are varsta minima reglementata de prevederile legale; are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

3 indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 1n:faptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei In care a intervenit reabilitare Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente: - formularul de inscriere la concurs (va fi pus la dispozitia candidatului de catre secretarul comisiei de concurs); - copia actului de identitate ~i a altor acte de stare civila (certificat na~tere, casatorie); - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; - copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie ~i/sau in specialitatea studiilor; - cazieruljudiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ; - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; - curriculum vitae; - dosar de incopciat ; - alte lnscrisuri din care sa rezultate lndeplinirea conditiilor specifice de participare la concurs. Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, eel mai tarziu pana la data desfa~urarii primei probe a concursului. Concursul se va des!a~ura la sediul Directiei Generale de Asistenl{t Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara din Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, dupa cum urmeaza: proba scrisa, ora Interviul se va desfii~ura in conditiile art.24 alin (5) din H.G. nr. 286/2011, cu completarile ~i modificarile ulterioare. Dosarele se vor depune pana la data de ora 12 0, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18. Rezultatul selectiei dosarelor de lnscriere cu mentiunea "admis" sau,,respins" se afi~eaza in terme 1 de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor. Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor se face in termen de 1 zi lucratoare de la afi~area rezultatelor. Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza ~i se afi~eaza In termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor rezultatelor. Afi~area rezultatului probei scrise se face in maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea probei scrise. Depunerea contestatiilor privind rezultatele acordate la proba scrisa, in maximum 1 zi lucratoare de la afi~area rezultatelor probei scrise. Solutionarea contestatiilor pentru proba scrisa In maximum 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere. Sustinerea interviului, intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probe sense.

4 Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 1 zi lucratoare de la data sustinerii ultimei probe. Depunerea ~i solutionarea contestatiilor privind interviul/rezultatele finale in termen de maxim 1 zi lucratoare de la afi~area rezultatelor finale. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare- persoana de contact: lorga Bianca-inspector I superior. DIRECTOR GENERAL, IANC GEANI~.9rA~I $efs.r.u.s. Simona Mihut ~st intocmit, Inspector I superior Io(fi;_

5 CONSIUUL JUDEJEAN HUNEDOARA DIRECJIA GENERAL\ DE ASISTENIA SOCIAL.A SI PROTECilA COPILULUI HUNEDOARA Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax Se aproba, _...,,...,.,.,or General NA MARINA r BIBLIOGRAFIE privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Referent IA din cadrul Centrului Specializat pentru Copii cu Dizabilitati Hunedoara 1. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprn. 2.Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. 3.H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice. 4.Legea 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare. In~~it, Coori~k~centru Psih. Cra ~ Ral~~Loredana ~ ~~"'" / ~~Q)pL CopU H ra. ~~\.,. 0 4> Centrul ~ ' t,'!j Huned, '?~\_ ti'' Centrul de Recuperare p1 ct I.;;..,!';Opll cu Dtz.abllit>l\i Hu~ J«''' <:.., c~1 ~"1. pt. Ccp:i cu r. r '.. a.re '"'- ~

6 DIRECTIA GENERAL.~ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA CAMIN PENTRU PERSOANE V ARSTNICE PUI Comuna Pui, Sat Riu Barbat, nr. 70, Jud.!-lunedoara Tel./ Fax BIBLIOGRAFJE Privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Inspector Specialitate gradul I A din cadrul Camin pentru Persoane Varstnice Pui l. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Ordin nr.2861 /2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 3. Legea nr privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in Iegatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 4. Decret nr.209/ 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste. 5. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

7 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliumaniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; 0 erator date cucaracter ersonal : :.... :: :.. :..... : ~ Sc aproba, irector General I A MARINA BIBLIOGRAFIE privind privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de instructor educafie grad principal din cadrul Casei Familiale pentru Copii cu Dizabilitati Hunedoara 1) Legea nr. 272/2004 pri vind protectia si promovarea drepturilor copiilor. rcpublicata cu modificarile si completaril c ulterioare (art. 2. art. 6, art. 17. art. 18. art. 55. art 59, art.60, art. 65. art. 74, art art. 120, art.121. art. 123) 2) Ordinul nr. 27/2004 pri vind aprobarca standardclc minimc obligatori i privi nd scrviciilc pentru protectia copilului de tip rczidcntial pcntru copii i cu dizabilitati ( Standardul I. standardul 3. standard ul 4, standardul 8. standardul 11. standardul 14. standardul 15, standardul 18, standardul 19. standardul 20. standardul 20. stamndardul 2 1. standardul 22) 3) Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodo logice pri vi nd intocmirea planului de scrvicii si a Normclor mctodologicc pri vind intocmirea planul ui individualizat de protcctic ( Ancxa 2- Norme mctodologice) 4) Lcgea nr. 477/2004 privind codul de conduita al pcrsonalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

8 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliumaniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; Operator date cucaracterpersonal : : : ~..... ;.: : : K I SA~BAlOQJM impqeuna ANEXAJ Avizat Director General Adjunct Sorina Carmen Grama ~ r Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de asistent medical cu studii postliceale in cadrul Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani / Ordinul 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati : Anexa I 2 Manualul de medicina interna pentru cadre medii, Borundel Corneliu. editura All, Cap supravegherea bolnavului in repaus la pat, Cap 1.9 Diagnosticul si tratamentul unei febre ; Cap l.lg Notiuni generale de terapeutica. 3 LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. lntocmit Coordonator Centru, Dobarcean Maria Mihaela ~~

9 DIRECTIA GENERAL.ii. DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliumaniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; Operator date cucaracterpersonal : : : : :::. ~ =: : H I saqbatoqi M i'y\pqeuna ANEXA 1 Avizat Director General Adjunct Sorina C men Grama r Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de infirmiera in cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani Ordinul 67 din 21 ianuarie 2015 prjvind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati : Anexa I - Modulul Ill Activitati /Servicii, Standardul I - Ingrijire Personala Modulul IV Mediul de viata, Standard 2- Spatii comune, Standard 3 - Cazare, Standard 5 - Spatii igienico-sanitare, Modulul V - Drepturi si etica, Standard 1- Respectarea drepturilor beneficiarilor si a eticii profesionale, Standardul 2 - Protectia impotriva abuzurilor si neglijarii, Standardul 3 Scsizari si reclamantii, Standardul 4 - Notificarea incidentelor deosebite) 2 Cartea infirmierei de Sorana Lungu - Nicolae lngrijirea persoanei cu handicap Editura Tritonic, Cap IV - Aspecte practice ale ingrijirii, punctul 4 - Igiena si ingrijirea asistatilor, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5,. 3 LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Intocmit Coordonator Ccntru, Dobarcean Maria Mih

10 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; Operator date cu caracter personal : : : :.. :. : :.. : : :COlH f SARSATOAI M imp~euna... :..... Avizat p. Director General Adjunct Economic Popa 11Ilif a Angela Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de magaziner in cadrul Centrului de Ingrijirc si Asistenta Uricani 1. HG nr. 841 / 1995 privind procedurile de transmitere :fara plata ~ i de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice 2. Ordinul nr pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propru 3. LEGEA 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii s1 raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice cu mod si com ult. 4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice lntocmit

11 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliumaniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; Operator date cucaracterpersonal : : : :... ~ \ : ::: : : SAi:.eATOQIM immt;una ANEXAI rina lane Avizat Director General Adjunct Sorina Carmen G rama Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare in cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani ) 1. Ordinul 67 din 2 1 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati : Anexa I - Modulul IV Mediul de viata ( Standard 4 - Alimentatie ; Standard 5 - Spatii igienico-sanitare ; Standard 6 - l giena si controlul infectiilor) 2. Legea nr. 319 I 2006 privind securitatea si sanatatea in munca. cu modiftcarile Di completarile ulterioare (Capitolul lll, sectiunea a7-a, Capitolul JV, Obligatiile lucratorilor, Capitolul VL sectiunea a 2-a - Accidente de munca) 3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile Di completarile ulterioare (Capitolul II, sectiunea a 6-a ) 4. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Intocmit Coordonator Centru, Dobarcean Mari Mihaela

12 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliumaniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; Operator date cucaracterpersonal : : : ~.:... :....: : l 911i 20U! I SARBATO~IM impqeuna ANEXAl Ordinul 67 din 2 1 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati : Anexa I - Modulul III Activitati /Servicii, Standardul I - Ingrijire Personala si Modulul IV Mediul de viata, Standard 5 - Spatii igienico-sanitare ; Standard 6 - Igiena si controlul infectiilor, Modulul V - Drepturi si etica, Standard 1- Respectarea drepturilor beneficiarilor si a eticii profesionale. 2 LEGEA nr I 2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile Di completarile ulterioare (Capitolul III, sectiunea a7-a, Capitolul IV, Obligatiile lucratorilor, Capitolul VI, sectiunea a 2-a - Accidente de munca) 3 Legea nr. 307/2006 privind apararea lmpotriva incendiilor, cu modificarile Di completarile ulterioare (Capitolul II, sectiunea a 6-a ) 4 Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Intocmit Coordonator Cent.

13 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, b-dul. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax ; Operator date cu caracter personal : : : : : :.... ~ : '. ~ :.. :.....:...:... : Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (bucatar) tr IV in cadrul Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani Normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin ordin nr ( anexa 1, cap III). 2 LEGEA nr. 3 I 9 I 2006 privind securitatea si sanatatea In munca. cu modificarile Di completarile ulterioare (Capitolul III, sectiunea a7-a, Capitolul IV, Obligatiile lucratorilor, Capitolul VI, sectiunea a 2-a - Accidente de munca) 3 Legea nr. 307 /2006 privind apararea 1mpotriva incendiilor. cu modificarile :J i completarile ulterioare (Capitolul II, sectiunea a 6-a) 4 LEGE nr. 477 I 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. 5 Reguli generale privind igiena produselor alimentare. aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 924/ Anexa 2, cap V, VI, VIII, IX. Intocmit

14 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Deva, str. luliu Maniu, nr. 18; Telefon , ; Fax Bibliografie privind ocuparea prin concurs a postului vacant de ingrijitoare din cadrul Locuintei Protejate Orastie 1. Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aprobate prin Ordinul 67/2015 (An ex a 2 Modulele III- Activitatii/Servicii,Standardul 1-Ingrijire personala; Modulul IV -Mediul de viata, standardul 2- Spatii commune, Standardul 3 - Cazare,Standardul 5- Spatii igienico sanitare; Modul V-Drepturi si etica,standardul 1-Respectarea drepturilor beneficiarilor si a eticii profesionale,standardul 2- Protectia impotriva abuzurilor si neglijarii,standardul 3- Sesizari/Reclamatii, Standardul 4 - Notificarea incidentelor deosebite) 2. Legea nr. 477/2004 privind modul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. 3. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare(capitolul III, Sectiunea a 7- a; Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor; Capitolul VI,Sectiunea a 2-a); 4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,cu modificarile s1 completarile ulterioare(cap.11,sectiunea a 6-a); Intocmit, Coordo~~or Ciula 1 illa... I <>/\-:;,,' \.,,., "0 \ I... \ /~('" \~ \ l u ({,', \ ' \, ", I, I I -... \. ' -1\ J,.i; \ f1_.. '".'i ~ ~.:. " \ ~. -._:,.. \ -- ~ --