FIȘĂ DE DATE DE SECURITATE Întocmit în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FIȘĂ DE DATE DE SECURITATE Întocmit în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei"

Transcriere

1 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 1.1. Element de identificare a produsului: Alte mijloace de identificare: Sinonime: Înregistrare Reach Nu.: 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate: Utilizări identificate relevante: A se folosi doar in Laborator Utilizări recomandate: Utilizează altele decât cele recomandate Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate: 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Producător Restek Corporation 110 Benner Circle Bellefonte, Pa USA (CHEMTREC within the US) Furnizor Restek GmbH Schaberweg 23 Bad Homburg Germany (0) (CHEMTREC Internaţional) Informații despre contactul centrului de informații: (Outside USA) National Institute for Public Health Dr. A. Leonte, 1-3, sector 5, Bucuresti Tel: Website: SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului: Clasificari conform Regulamentului (CE) No 1272/2008 [CLP]: Lichide inflamabile, categoria de pericol 2 Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic categoria 2 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (STOT) - o singură expunere, Pagină 1 de 12

2 categoria de pericol Elemente pentru etichetă: Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008: Pictograme de pericol: Cuvânt de avertizare: Frază de pericol: Frază de precauţie: Serviciul de informare Hazard (UE): Pericol H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili. H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P210 - A se păstra departe de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe încinse. Nu fumati. P280 - Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și de protecție a feței. P303+P361+P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă / faceți duș. P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P370+P378 - În caz de incendiu: a se utiliza un stingător adecvat (a se vedea secțiunea 5) pentru a stinge. P403+P233 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş Alte pericole: Această substanță nu îndeplinește criteriile PBT sau vpvb din REACH, anexa XIII SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 3.1. Substanțe: Neaplicabil Pagină 2 de 12

3 3.2. Amestecuri: Denumire chimică % Nu. CAS Nu. CE Înregistrare Reach Nu. Clasificare ((EC)1272/2008) Factorul M SCL Estimări de toxicitate acută Pentane hexane Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336 EUH066 Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2; H361f Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 2; H373 STOT SE 3; H336 Date indisponibile Date indisponibile Date indisponibile Nedeterminat. STOT RE 2: 5% Nedeterminat. Pentru textul integral al declarațiilor H, vezi secțiunea 16. SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor: Inhalare: Contactul cu ochii: Contactul cu pielea: Ingerare: Scoateti la aer curat. Daca respiratia este dificila, un individ instruit trebuie sa administreze oxigen. Daca nu respira asigurati respiratie artificiala si puneti un individ instruit sa administreze oxigen. A se consulta imediat medicul. Clatiti ochii cu destula apa timp de cel putin 20 de minute, deschizand pleoapele des. Inclinati capul pentru a impiedica transferul chimicalelor in ochiul necontaminat. A se consulta imediat medicul. Spalati cu sapun si apa. Daca iritatia apare sau devine persistenta, consultati medicul. Induceti varsaturi ca o ultima masura. Inducerea starii de voma poate duce la aspirarea materialului in plamini, provocand o pneumonie chimica care poate fi fatala. Nu induceti varsaturi si consultati imediat medicul. Consumati doua pahare cu apa sau lapte pentru a dilua. Furnizati medicului acest SDS. Pagină 3 de 12

4 Protecție auto din care dă prim ajutor: 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate: 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine. SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor: Mijloace de stingere adecvate: Agent de stingere necorespunzător: 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză: Produse de ardere periculoase: Din cauza materialului (sau componentelor) cu punct de aprindere scazut, densitate scazuta a solventului si miscibilitate limitata cu apa, apa poate fi ineficienta in stingerea incendiilor. Folositi spuma de alcool, dioxid de carbon sau pulbere de apa cand luptati impotriva incendiilor. Apa poate fi inceficienta, dar pulberea de apa poate fi folosita la stingerea incediului daca este directionata catre baza flacarilor. Apa poate absorbi caldura si poate proteja de foc materialul expus. Vaporii pot fi aprinsi de scantei, flacari sau alte surse de aprindere daca materialul este peste punctul scazut de aprindere, dand nastere unui incendiu (Clasa B). Vaporii sunt mai grei ca aerul si pot calatori catre o sursa de aprindere. Recipientele goale care inca retin reziduri din produs (lichid, solid/namol sau vapori) pot fi periculoase. Nu presurizati, nu taiati, nu sudati, nu razuiti, nu gauriti si nu expuneti produsul la caldure, flacari, scantei, electricitate statica sau alte surse de aprindere. Oricare din aceste actiuni poate provoca o explozie care poate duce la vatamari sau deces. Dioxid de carbon, Monoxid de carbon 5.3. Recomandări destinate pompierilor: Componenta (componentele) inflamabile din acest materiale pot fi mai usoare ca apa si pot arde in timp ce plutesc. Nu intrati in zona incendiului fara protectie adecvat, inclusiv un aparat de respirat autonom si echipament complet de protectie. Luptati cu focul de la o distanta sigura si dintr-o pozitie protejata de posibili vapori daunatori si produselor de descompunere. Componenta (componentele) inflamabile din acest materiale pot fi mai usoare ca apa si pot arde in timp ce plutesc. Utilizati spray/ceata de apa pentru racire. SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Pagină 4 de 12

5 Personal non-de urgență: Pentru răspuns de urgență: 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător: 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: Mici scurgeri: Distrugeri mari: Personalul non-de urgență trebuie păstrat în afara zonei Nu exista efecte asupra sanatatii cauzate de procesul de curatare a acestui material, daca se poate ecita contactul.respectati recomandarile privind echipamentul individual de protectie care se regasesc in Sectiunea 8 a acestui SDS. Consultați informațiile furnizate pentru deversări mari Nu trebuie luate masuri speciale in vederea curatarii. Colectati si aruncati in cosul de gunoi obisnuit Trimiteri către alte secțiuni: Consultați secțiunea 13 pentru informații despre eliminare SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate: Material usor iritant. Evitat expunerea daca nu este necesara. Nu intrati in zona de stocare daca nu este aerisita adecvat Legati si impamantati containerul atunci cand transferati acest material. Evitati contactul cu materialul. Utilizati scule rezistente la scantei si echipament rezistent la explozii Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități: Condiții de depozitare în condiții de securitate: Materiale de evitat / Incompatibilitate chimică: 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): A se depozita intr-o locatie ventilata, uscata si racoroasa. A se tine izolat de materiale si conditii incompatibile. Tineti recipientul (recipientele) inchise. Limitati cantitatea de material stocat. A se depozita intr-un loc racoros si protejat de razele soarelui, in recipientul original. A se tine departe de caldura, scantei si flacari. Agenți puternici de oxidare A se folosi doar in Laborator SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 8.1. Parametri de control: Limitele profesionale de expunere: Denumire chimică România - Limite de expunere profesională - TWAs Romania - Limitele expunerii profesionale - STELS România - Limite de expunere profesională - Valori de legare biologică limită (VLBO) Pagină 5 de 12

6 Pentane 1000 ppm TWA; 3000 mg/m3 TWA hexane DNEL: PNEC: 8.2. Controale ale expunerii: Controale tehnice adecvate: Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamente de protecție personală: Ochi si fata protecție: Protejarea pielii: Protejarea mainilor: Alte protecția pielii: Echipament de protecție respiratorie: Tipul (tipurile) respirator: Pericole termice: Pentru a evita supraexpunerea sunt necesare in mod normal sisteme locale de evacuare si ventilare sau alte sisteme de control, atunci cand manipulati sau folositi acest produs. Sistemul de control trebuie sa fie proiectate astfel incat sa fie mentinut standardul chimic specic - OSHA, din 29 CFR 1910 Trebuie folosit un sistem de evacuare si ventilare rezistent la explozii. Folositi ochelari de protectie cu rezistenta la produsi chimici, cu scuturi laterale, atunci cand manipulati acest produs. Nu purtati lentile de contact. Purtați ochelari de protecție și un ecran de protecție a feței In mod normal nu este considerat un pericol pentru sanatate. In locurile in care poate aparea contact in timpul manipularii, practicati o igiena personala buna si aplicati o crema si/sau manusi de tip chirugical impermeabile. Spalati-va cu un sapun bland si apa pe maini si alte zone expuse, inainte de a manca, bea sau a pleca de la munca. Protectii respiratorii vor fi necesare atuncti cand manipulati acest produs. Folosti aparate de respirat doar daca ventilatia nu poate fi folosita pentru a elimina simptomele sau pentru a readuce expunere sub limitele acceptate. Urmati un program de protectie respiratorie care indeplineste cerintele 29 CFR si ale ANSI Z88.2, ori de cate ori conditiile de la locul de munca justifica utilizarea acestuia. Puratati un aparat de respirat aprobat de NIOSH daca exista posibilitatea unei expuneri. Nu este nevoie de ventilație adecvată. Dacă concentrațiile în aer depășesc limitele de expunere aplicabile, utilizați protecția respiratorie aprobată de NIOSH / MSHA. Neaplicabil Controlul expunerii in mediu: Pagină 6 de 12

7 SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: Aspect: Culoare: Miros: Pragul de acceptare a mirosului: ph: Punctul de topire/punctul de îngheţare ( C): Incolor Bland Punct de topire ( C): -129 Punctul de îngheţare ( C): Punctul inițial de fierbere și interval de fierbere ( C): Neaplicabil 36 Punct de aprindere ( C): -49 Viteza de evaporare: Inflamabilitate (solid, gaz): Superioare / inferioare de inflamabilitate sau de explozie: Limite de inflamabilitate sau de explozie superioare: Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare: Presiunea de vapori: Densitatea vaporilor (aer = 1): 2.5 Densitatea relativă (apă = 1): 630 kg/m3 at 15 C Solubilitate (e): Neglijabill 0-1% Coeficientul de partiție: n-octanol / apă: Temperatură de autoaprindere ( C): 260 Temperatura de descompunere ( C): Viscozitate: Proprietăți explozive: Proprietati oxidante: 9.2. Alte informații: Componente organice volatile: Densitate în vrac: Pagină 7 de 12

8 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate Reactivitate: Nu se așteaptă să fie reactiv Stabilitate chimică: Stabil în condiții normale Posibilitatea de reacții periculoase: Nu se așteaptă în condiții standard de depozitare Condiții de evitat: Materiale incompatibile: Agenți puternici de oxidare Produși de descompunere periculoși: SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice Informații privind efectele toxicologice: Toxicitate acută: Denumire chimică LD50 oral Dermică LD50 Inhalare LC50 Pentane ORAL LD50 Rat > 2000 mg/kg DERMAL LD50 Rabbit 3000 mg/kg INHALATION LC50-4H Rat 364 G/M3 Corodarea / iritarea pielii: Lezarea gravă/iritarea ochilor: Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Mutagenitatea celulelor germinative: Cancerogenitatea: Toxicitate pentru reproducere: Pagină 8 de 12

9 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere: Clasificarea se bazează pe informațiile toxicologice ale componentelor din Secțiunea 3. Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată: Pericol prin aspirare: SECȚIUNEA 12: Informații ecologice Toxicitate: Pericol ecologic scazut. In concetratii mari, acest produs poate fi periculos pentru plante si/sau pentru animale salbatice. Datele privind toxicitatea ecologică: Denumire chimică Nu. CAS Acvatic EC50 Crustacee Acvatice ERC50 Alge Acvatic LC50 Peşte Persistență și degradabilitate: Potențial de bioacumulare: Mobilitate în sol: Rezultatele evaluării PBT și vpvb: Alte efecte adverse: Informații Suplimentare: SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea Metode de tratare a deșeurilor: Metode de eliminare: Coduri deseuri / denumirilor de deșeuri în conformitate la cel mai mic: Materialul utilizat sau aruncat este periculos. Se poate elimina prin incinerare in conformitate cu reglementarile federale, de stat, locale sau provinciale. SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport Transport internațional de mărfuri periculoase pe cale rutieră (ADR), pe calea ferată sau pe căi navigabile interioare: Numărul ONU: UN1265 Pagină 9 de 12

10 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Grupul de ambalare: II Pentanes Transport internațional de mărfuri periculoase pe cale aeriană (IATA): Numărul ONU: UN Denumirea corectă ONU pentru expediție: Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Grupul de ambalare: II Pericole pentru mediul înconjurător: Da 3 Pentanes Precauții speciale pentru utilizatori: Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: 3 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză: Denumire chimică EINECS SVHC Pentane Da Nu hexane Da Nu Evaluarea securității chimice Pentru această substanță/amestec nu s-a efectuat de furnizor o evaluare a securității chimice. SECȚIUNEA 16: Alte informații Indicarea modificărilor: Orice modificare a SDS comparativ cu versiunile anterioare este marcată de o linie verticală în fața paragrafului în cauză. Pagină 10 de 12

11 Abrevieri și acronime: Referințe literare și surse pentru date: Fraza (frazările) de pericol la care se face referire în secțiunea 3 Frază de precauţie: Prevenire: CAS = Serviciu chimic abstract DNEL = Nivel derivat fără efect CE = Comunitatea Europeană EINECS = Inventarul european al substanțelor chimice existente MSHA = Administrația de Sănătate în domeniul Minei NIOSH = Institutul Național de Siguranță și Sănătate Ocupațională OEL = Limita de expunere ocupațională PBT = persistent, bioacumulativ, toxic PNEC = Concentrația estimată fără efect SCOEL = Comitetul științific pentru limitele de expunere profesională TLV = Valoare limită de prag TWA = Medie ponderată în timp vpvb = Foarte persistent, foarte bioacumulativ Wt% = Greutate Procent H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 - Provoacă iritarea pielii. H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H361f - Susceptibil de a dăuna fertilităţii. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P210 - A se păstra departe de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe încinse. Nu fumati. P240 - Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. P241 - Utilizați echipamente electrice / de ventilare / de iluminat antideflagrante. P242 - Nu utilizaţi unelte care produc scântei. P243 - Luați măsuri pentru a preveni descărcările statice. P261 - Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray. P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P273 - Evitaţi dispersarea în mediu. Pagină 11 de 12

12 Intervenţie: Depozitare: Eliminare: Renunțarea la răspundere: P280 - Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și de protecție a feței. P303+P361+P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă / faceți duș. P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P312 - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine. P370+P378 - În caz de incendiu: a se utiliza un stingător adecvat (a se vedea secțiunea 5) pentru a stinge. P391 - Colectaţi scurgerile de produs. P403+P233 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. P403+P235 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. P405 - A se depozita sub cheie. P501 - Eliminaţi conţinutul/recipientul la și un loc de depozitare adecvat, în conformitate cu reglementările locale / naționale / internaționale. Corporatia Restek oferă descrierea, datele și informatiile conținute aici cu buna-credinta, dar nu face nici o reprezentare cu privire la exhaustivitatea sau exactitatea sa. Deoarece multi factori pot afecta procesarea sau aplicarea/utilizarea,corporatia Restek va recomanda să efectuați o evaluare proprie pentru a determina daca un produs este adecvat pentru un anumit scop inainte de utilizare. Nu există garantii de niciun fel, nici exprimate, nici implicite, inclusiv adecvarea pentru un anumit scop, cu privire la produsele descrise, datele sau informatiile prezentate. In nici un caz descrierea, informatiile sau datele furnizate vor fi considerate ca fiind parte din termenii si conditiile de vanzare. In plus, descrierile, datele și informatiile furnizate in continuare sunt date gratuit. Nu se auma nici o raspundere sau obligatie pentru descrierea, datele sau informatiile furnizate. Toate acestea sunt date si acceptate cu riscul dumneavoastra. Pagină 12 de 12