GHID PENTRU ACORDAREA LICENŢEI DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI ŞI/SAU MARFĂ. TIP A și/sau B. în conformitate cu prevederile

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "GHID PENTRU ACORDAREA LICENŢEI DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI ŞI/SAU MARFĂ. TIP A și/sau B. în conformitate cu prevederile"

Transcriere

1 GHID PENTRU ACORDAREA LICENŢEI DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI ŞI/SAU MARFĂ TIP A și/sau B în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 361/2018, privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 482 din 12/06/2018 Licenţa de transport feroviar tip A şi/sau B (LTF) se acordă persoanelor juridice române cu capital de stat şi/sau privat, a căror principală activitate este conform CAEN, rev. 2, cod 4910 şi/sau 4920 transporturi interurbane de călători pe calea ferată, respectiv transporturi de marfă pe calea ferată, iar ca obiect de activitate secundar activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre - conform CAEN, rev. 2, cod Pentru obţinerea unei licenţe în scopul efectuării de servicii de transport feroviar atât de tip A, cât şi de tip B, în actul constitutiv al solicitantului trebuie să se regăsească ambele tipuri de activităţi, respectiv cele prevăzute la codul 4910 şi codul 4920, urmând ca activitatea preconizată a avea ponderea cea mai mare să fie înscrisă ca activitate principală. 1. Pentru obţinerea LTF, solicitantul trebuie să dovedească îndeplinirea cerinţelor referitoare la: onorabilitate, capacitate financiară, competență profesională, acoperirea riscurilor de răspundere civilă, conform prevederilor cap. III din Legea nr. 202/2016, privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, publicată in Monitorul Oficial, partea I, nr. 900 din 09/11/2016. În acest sens solicitantul trebuie să transmită la OLFR, cu adresă de însoțire, documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) din Anexa 1 - Procedura pentru acordarea licenței de transport feroviar (denumită în continuare PROCEDURA) la HG. nr. 361/2018, după cum urmează: a) cerere de obţinere a licenţei de transport feroviar - conform modelului-cadru din anexa A la PROCEDURĂ, (vidi cap. FORMULARE), adresată OLFR de către persoana responsabilă cu 1/LTF

2 administrarea societăţii. b) certificat de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC); c) certificat constatator valabil, emis de ONRC, din care să reiasă că activitatea principală, conform CAEN rev. 2, este transporturi interurbane de călători pe calea ferată - cod 4910 sau transporturi de marfă pe calea ferată - cod 4920, iar obiectul de activitate secundar cuprinde inclusiv activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre - cod 5221; certificatul trebuie să conţină şi informaţii referitoare la datele de identificare ale societăţii, durata de funcţionare declarată, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori/persoane împuternicite, cenzori, auditori, subunităţi/alte sedii secundare, activităţi autorizate, insolvenţă/faliment; d) copia actului constitutiv actualizat al societății, împreună cu dovada înregistrării la ONRC; e) certificate de cazier judiciar şi cazier fiscal pentru societate şi pentru persoana responsabilă cu administrarea societăţii (în original); f) declaraţia, prin reprezentant legal, referitoare la faptul că operatorul economic nu a fost sancţionat pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate (vidi cap. FORMULARE); g) certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din care să reiasă situaţia datoriilor societăţii faţă de bugetul general consolidat al statului; h) situaţiile financiare anuale (ultimul bilanţ contabil formularele cod 10,20,30,40, precum și dovada depunerii acestora la ANAF), aferente exerciţiului financiar precedent, însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; i) un plan financiar sau un buget de venituri şi cheltuieli pentru anul în care se solicită licenţa şi pentru următoarele 12 luni, întocmit distinct pentru activitatea de transport feroviar şi care să conţină informaţii referitoare la resursele financiare disponibile, inclusiv soldul bancar, provizioane pentru descoperire de cont şi împrumuturi, fonduri şi active, capitalul circulant, costuri relevante, inclusiv costuri de achiziţie a vehiculelor, a terenurilor, a clădirilor, a instalaţiilor şi a materialului rulant, sarcini instituite asupra activelor societăţii, impozite şi contribuţii la asigurările sociale, respectiv nivelul restanţelor; solicitantul poate prezenta, de asemenea, un raport de audit financiar din care să reiasă că operatorul economic va fi în 2/LTF

3 măsură să îndeplinească obligaţiile sale prezente şi potenţiale, stabilite pe bază de ipoteze realiste, pe o perioadă de 12 luni; NOTĂ: În cazul în care societatea este nou înfiinţată se vor prezenta: copia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs și situaţia veniturilor şi cheltuielilor previzionate pentru următoarele 12 luni, dovada constituirii capitalului social, ultima balanță de verificare a conturilor şi orice alte documente care pot dovedi capabilitatea financiară pentru următoarele 12 luni. j) organigrama societăţii din care să reiasă că aceasta dispune de o structură organizatorică funcţională şi de personal care posedă cunoştinţele sau experienţa necesare pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei monitorizări sigure şi eficace a tipului de serviciu de transport feroviar solicitat; NOTĂ: Organigrama va cuprinde, în clar, numărul de posturi pe funcţii, pentru activitatea desfăşurată în efectuarea serviciului de transport feroviar (mecanic de locomotivă, mecanic ajutor de locomotivă, şef de manevră/şef de tren, manevrant de vagoane etc). k) document privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, eliberat de către un organism acreditat; NOTĂ: În documentul privind sistemul de management al calităţii se vor regăsi, în mod explicit, domeniile de certificare, care trebuie să se refere la: transporturi interurbane de călători pe calea ferată (cod CAEN 4910) şi activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN 5221) în cazul licenţelor tip A, transporturi de marfă pe calea ferată (cod CAEN 4920) şi activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre ( cod CAEN 5221) în cazul licenţelor tip B. În cazul în care societatea nu deţine atestat/certificat pentru activitățile menționate mai sus, se va prezenta solicitarea de obţinere/extindere a domeniului de certificare adresată unui organism acreditat iar certificatul se va prezenta într-un termen de maxim 12 luni. l) lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport, respectiv managementul siguranţei, în care se vor menţiona, pentru fiecare persoană, numărul şi data documentului în baza căruia se face dovada că este angajat al societăţii (CIM), precum şi numărul şi data emiterii atestatului (vidi cap. FORMULARE); m) copie a atestatelor eliberate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română responsabililor desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport, siguranţa 3/LTF

4 circulaţiei şi managementul siguranţei; n) declaraţie pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă că operatorul economic dispune de consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul (vidi cap. FORMULARE); o) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul; p) declaraţie-angajament pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă că, pe perioada de valabilitate a licenţei, operatorul economic va dispune şi va utiliza vehicule feroviare pentru tracţiunea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de reglementările specifice în vigoare şi de prescripţiile privind siguranţa circulaţiei feroviare, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor de transport feroviar (vidi cap. FORMULARE); q) declaraţie-angajament pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă că, pe perioada de valabilitate a licenţei, operatorul economic va dispune şi va utiliza vehicule feroviare tractate pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar solicitat de mărfuri şi/sau de călători, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de reglementările specifice în vigoare şi de prescripţiile privind siguranţa circulaţiei feroviare, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor de transport feroviar public (vidi cap. FORMULARE); r) copia contractului de asigurare (inclusiv anexele la acesta) încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare sau dovada că operatorul economic dispune de garanţii adecvate, în condiţiile pieţei, pentru acoperirea, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională, a răspunderii sale civile în caz de accidente / incidente feroviare, în special în ceea ce priveşte călătorii, bagajele, mărfurile, poşta şi terţii, inclusiv infrastructura feroviară, în timpul furnizării serviciilor de transport feroviar pe care urmează să le efectueze; NOTĂ: În cazul în care solicitantul prezintă un contract de asigurare de răspundere civilă a operatorului de transport feroviar, acesta va cuprinde obligatoriu: a. Obiectul asigurării - acoperirea daunelor cauzate ca urmare a unor accidente şi incidente feroviare produse în activitatea de transport feroviar, ca fapte comise de către Asigurat. 4/LTF

5 b. Riscurile acoperite: A - în ceea ce privește călătorii transportaţi: daune materiale produse bunurilor pe care călătorii le aveau asupra lor; vătămări corporale suferite de călători, chiar şi atunci când aceştia urcau sau coborau din materialul rulant; decesul călătorilor, produs chiar şi atunci când aceştia urcau sau coborau din materialul rulant. B - în ceea ce priveşte mărfurile transportate: daune materiale suferite de marfa transportată; despăgubiri pentru efectuarea cu întârziere a transporturilor. C în ceea ce priveşte răspunderea civilă faţă de terţi: daune materiale produse bunurilor aflate în exteriorul materialului rulant şi aparţinând unor terţe persoane; vătămări corporale suferite de terţe persoane aflate în afara materialului rulant; decesul unor terţe persoane aflate în afara materialului rulant. Nivelurile minime ale acoperirii de răspundere civilă pe teritoriul României sunt următoarele: pentru transportul feroviar de călători (pentru asigurarea răspunderii faţă de călătorii asiguraţi combinată cu asigurarea faţă de terţi): euro/perioadă şi eveniment, cu sublimitele: euro/călător şi 100 euro/călător pentru bagaje pentru transportul feroviar de mărfuri, cu sau fără transport de mărfuri periculoase: euro/perioadă şi eveniment - pentru asigurarea răspunderii faţă de marfa transportată euro/perioadă şi eveniment - pentru asigurarea răspunderii faţă de terţi În cazul în care se transportă şi mărfuri periculoase, sublimitele pentru poluare trebuie să reprezinte 10% din limita de răspundere pe eveniment. NOTĂ: Limita minimă totală a răspunderii acoperită prin polița de asigurare ( marfă și terți) trebuie să fie euro/perioadă și eveniment. TERŢ - persoană care suferă un prejudiciu ca urmare a săvârşirii de către asigurat a unei fapte culpabile şi care nu are un raport contractual constând în înţelegerea verbală sau acord scris cu 5/LTF

6 asiguratul). Pe poliţa de asigurare trebuie să fie menţionate în clar tipurile de riscuri acoperite prin contractul de asigurare (eventual la rubrica menţiuni speciale). În cazul în care solicitantul dorește licențierea inclusiv pentru transportul vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase, contractul de asigurare trebuie să acopere şi daunele cauzate direct sau indirect de infiltraţii, poluare sau contaminare a aerului, solului, apei sau a oricărui bun, precum şi pentru îndepărtarea, reducerea sau curăţarea substanţelor infiltrate, poluante sau contaminante. Poliţa de asigurare va fi însoţită, obligatoriu, de condiţiile generale şi specifice care au stat la baza întocmirii acesteia şi care trebuie menţionate în clar pe poliţă. În cazul în care condiţiile de asigurare nu sunt identificate cu un anumit cod se va solicita asiguratorului să facă menţiunea expresă pe acestea că fac parte din contractul de asigurare nr În caz contrar, OLFR va considera că Asigurarea nu corespunde cerinţelor impuse prin legislaţia în vigoare. s) declaraţie-angajament a persoanei responsabile cu administrarea societăţii prin care se obligă ca, pe perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar, să anunţe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza acordării/reexaminării/modificării licenţei, precum şi data începerii/întreruperii/reînceperii activităţii (vidi cap. FORMULARE); t) dovada achitării tarifului aferent activităţii de acordare a licenţei de transport feroviar. NOTĂ : Contravaloarea activităţii de acordare a licenţei de transport feroviar se calculează în conformitate cu prevederile OMT nr. 683/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 514/ și se compune din următoarele tarife prevăzute în tabelul 1 la OMT: Verificarea preliminară a dosarului depus în vederea obţinerii licenţei de transport feroviar (exclusiv capacitate financiară) Tabel 1, pct Verificarea deţinerii capacităţii financiare în vederea obţinerii licenţei de transport feroviar Tabel 1, pct Efectuarea vizitei de evaluare şi eliberarea licenţei de transport feroviar Tabel 1, pct Documentele se pot transmite în format letric (pe suport de hârtie) prin poștă/depunere direct la Registratura AFER sau prin intermediul poștei electronice - în format.pdf. Documentele atașate nu trebuie să depășească 15 Mb de mesaj electronic. În cazul transmiterii documentelor prin poșta electronică, adresa de înaintare, cererea 6/LTF

7 de obținere a licenței, precum și toate documentele emise de societate pot fi transmise în format.pdf fie prin scanarea originalelor conținând semnătura olografă a reprezentantului legal al societății, fie sub semnătura electronică calificată a acestuia. Toate documentele emise de alte instituții pe care solicitantul le transmite în copie/scanate în format.pdf trebuie să conțină înscrisul conform cu originalul. Documentația transmisă va fi obligatoriu însoțită de un opis. La transmiterea documentației se va avea în vedere respectarea termenului prevăzut la art. 13, alin (4) din Anexa nr. 1 la HG nr. 361/2018. Toate documentele aflate în componența dosarului de acordare a licenţei trebuie să fie prezentate în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise într-o limbă străină, acestea se vor prezenta în copie însoțită de traducerea efectuată de un traducător autorizat. Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, se recomandă ca documentaţia de acordare a licenţei să se întocmească în format letric (pe suport de hârtie) în două exemplare; un exemplar va fi păstrat la sediul solicitantului, iar celălalt, în cazul în care documentația se transmite prin poșta electronică, va fi depus la registratura AFER numai la solicitarea expresă a OLFR. 2. Operatorii economici care solicită eliberarea licenţei de transport feroviar, în vederea efectuării de servicii de transport feroviar, în interes public şi care asigură numai tracţiunea, vor transmite la OLFR toate documentele prevăzute mai sus, cu excepţia celor de la lit. q). 3. În cazul în care solicitantul transmite numai o cerere de intenţie, OLFR îi va răspunde în termen de 10 zile lucrătoare printr-o adresă prin care i se vor comunica toate informaţiile necesare referitoare la reglementări, documentaţie şi mod de achitare a tarifului de acordare a LTF. 7/LTF