* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati In intretinerea acestora.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati In intretinerea acestora."

Transcriere

1 DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata ' avand functia de AVRAM GH LILIANA Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, BUCURESTI la , CNP I domiciliul ~_E'.~~?~. ~~..?.':1.~'.".~~~.. ~':1.7~7.~:".~.~ ' cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca impreuna cu familial) detin urmatoarele: * 1) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati In intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adresa sau zona Categoria* Anul dobandirii Suprafata Cota-pa rte Modul de dobandire Titularu1 1 ) * Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. 1) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotullsotia, copilul), iarln cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri NOTA : Se vor dee Iara inclusiv cele aflate In alte tari. Adresa sau zona Categoria* Anul dobandirii Supra fa ta Cota-pa rte Modul de dobandire Titularu1 1 ) Dolj, Craiova, Contract de, Apartament m2 100 % vanzare cumparare titular Pagina 1 din 6

2 * Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; ( 4) spatii comerciale/de productie. 1) La "Titular" se mentioneaza, 'in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar 'in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricuh'irii, potrivit legii Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobandire 2. Bunuri sub formli de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colectii de artli ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cliror valoare insumatli depa~e~te de euro Se vor mentiona toate bunurile aflate 'in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. Descriere sumarli Anul dobandirii Valoarea estimata III. Bunuri mobile, a caror valoare depa~e~te de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 I uni Natura bunului instrainat Data Persoana catre care instrainarii s-a instrliinat Forma instrliinarii Valoarea IV. Active financiare 1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv cele aflate In banci sau institutii financiare din strainatate. lnstitufia care administreazli ~i adresa acesteia Tipul* Valuta Desch is in anul Sold/valoare la zi Pagina 2 din 6

3 *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pens ii sau alte sisteme cu acumulare (se var declara cele aferente anului fiscal anteri01). 2. Plasamente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile In strainatate. Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ cota de participare Valoarea totata la zi *Categoriile indicate sunt: (1) hart ii de valoare definute (titluri de stat, certificate, ob!igafiuni); (2) acjiuni sau parji sociale in societaji comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a de euro pe an: Descriere Valoare Valuta Se vor declara inclusiv cele aflate In strainatate. + V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e ~ te de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate In strainatate. Creditor Contractat in anul Scadent in anul Valoarea Banca Comerciala Romana EUR VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sa u subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuata depa~e~te 500 de euro* Cine a realizat venitul I Sursa venitului Titular I Serviciul prestat/obiectul generator de venit I Venitul annal incasat Pagina 3 din 6

4 I.2. Sotfsotie 1.2. Copii *Se excepteazii de la declarare cadourile ~i tratajiile uzuale primite din partea rude/or de gradul I ~i al II-lea. VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifidirile ~i completarile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual in ca sat I. Venituri din salarii 1.1. Titular Institutul National de Statistica, bl. Avram Gh. Lil.iana Libertatii, nr.16, salariu RON 1.2. Sotfsotie sector Copii 2. Venituri din activitiifi independente 2.1. Titular 2.2. Sot/sotie Pagina 4 din 6

5 3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Sotfsotie 4. Venituri din investijii 4.1. Titular 4.2. Sot/sotie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Sot/sotie 6. Venituri din activitaji agricole 6.1. Titular 6.2. Sotfsotie 7. Venituri din premii $i dinjocuri de noroc 7.1. Titular Pagina 5 din 6

6 7.2. Sot/sotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Sotf sotie 8.3. Copii Prezenta declaratie constituie act public ~i incomplet al datelor menfionate. raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul Data completarii 24/04/2018 Pagina 6 din 6