;;y~~~~rlt~' ;,i:f~e~~:~

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download ";;y~~~~rlt~' ;,i:f~e~~:~"

Transcriere

1 DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatul ZAMFIR I. CORNELIU LUCIAN...,' avand functia de Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., CNP l I, domiciliul ~~.~'.1:~.~ ' cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere ca impreuna cu familial) defin urmatoarele: * 1) Prin familie se lntelege sotullsotia ~i cop iii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate In alte tari. Galati, Agricol ,55 Ha 100 % Contract de vanzare cumparare Zamfir Corneliu Lucian * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Juciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. 1) La "Titular" se mentioneaza, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. ;;y~~~~rlt~' ;,i:f~e~~:~

2 * Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. J) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii Autoturism TOYOTA Contract de vanzare cumparare 2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colecfii de arta ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa~e~te de euro Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. I uni III. Bunuri mobile, a caror valoare depa~e~te de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 IV. Active financiare 1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investifii, forme de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. GARANIIBANK S.A., Depozit bancar sau USD

3 BANCA TRANSILVANIA S.A., EUR BANCA TRANSILVANIA S.A., USO BANCA ROMANEASCA S.A., USO TBI Bank, EUR *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau (inc/us iv card); (2) depozit bancar sau ; (3) fonduri de investifii sau, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se var declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, daci'i valoarea de piata insumati'i a tuturor acestora depi'i~e~te de euro Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile In strainatate. *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) acfiuni sau parfi sociale fn societiifi comerciale; (3) fmprumuturi acordate in nume personal Alte active produci'itoare de venituri nete, care insumate depi'i~esc echivalentul a de euro pe an: Se vor declara inclusiv cele atlate In strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, dad valoarea insumati'i a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

4 VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa~e~te 500 de euro* 1.1. Titular 1.2. Sot/sotie 1.2. Copii *Se excepteaza de la declarare cadourile $i trata/iile uzuale primite din partea rude/or de gradul I $i al II-lea. VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Institutul National de ZAMFIR CORNELIO LUCIAN Statistica, B-dul CONSILIER RON Liberta1;:ii nr Sot/sotie

5 1.3. Copii 2. Venituri din activita/i independente 2.1. Titular 2.2. Sot/sotie 3. Venituri din cedarea folosin/ei bunurilor 3.1. Titular s.c. VENETO ZAMFIR CORNELIU LUCIAN AGRICULTURA S.R.L., Str. Florilor nr.20, ARENDAREA TERENULUI A.RABIL RON MACIN, jud TULCEA 3.2. Sot/sotie 4. Venituri din investi/ii 4.1. Titular 4.2. Sot/sotie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Sot/sotie

6 6. Venituri din activita/i agricole 6.1. Titular 6.2. Sot/sotie 7. Venituri din premii ~i din jocuri de noroc 7.1. Titular 7.2. Sot/sotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular I I 8.2. Sot/sotie 8.3. Copii

7 Prezenta declaratie constituie act public ~i ri:'ispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii I I Semnatura