PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL TULCEA COMUNA BESTEPE - CONSILIUL LOCAL BESTEPE Tel/fax : 0240/ ; PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea Consiliul local al comunei Bestepe, judetul Tulcea intrunit astazi 30 iunie 2020, in sedinta ordinara, legal constituita; Avand in vedere: - nota de fundamentare nr. a primarului comunei Bestepe si referatul de specialitate, al compartimentului contabilitate cu nr. ; - adresa TLGSTZ 640/ a Finantelor Publice Tulcea, prin care comunica repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; - prevederile Legii nr. 5, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, precum si art. 20 si art. 21 din OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; - Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local. - Art.19 alin.(1) lit.a), art.39 alin.(3-5) si art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit.a), art.154 alin.(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BESTEPE, adopta prezenta hotarare Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea pe anul 2020, conform anexei 1, 1a, 1b, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Se aproba sectiunea de dezvoltare a bugetulului local al comunei Bestepe pe anul 2020, conform anexei 2, 2a, 2b, 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.3. Utilizarea excedentului in suma de 3615,2 mii lei, compusa din 3600 mii lei, ca sursa de dezvoltare, conform anexei 2a si 15,2 mii lei pentru majorarea capitalului social al societatii SC SERVICII PUBLICE SRL 1

2 BESTEPE, prin aducerea unui aport de numerar de catre actionarul majoritar, comuna Bestepe. Art.4 Secretarul general al comunei Bestepe va comunica prezenta hotarare : - Compartimentului financiar contabil Primaria comunei Bestepe; - Primarului comunei Bestepe ; - SC SERVICII PUBLICE SRL BESTEPE; - Institutiei Prefectului judetului Tulcea ; Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare la sediul Consiliului local Bestepe si publicare pe site-ul propriu al Primariei comunei Bestepe. Prezenta hotararea a fost adoptata astazi 30 iunie 2020, cu un numar de voturi pentru, din totalul de 11 consilieri alesi. INITIATORUL PROIECTULUI, Primar:Tipirigan Dumitru AVIZAT PENTRU LEGALITATE, Secretar General:jr.Poh Florentina 2

3 ROMANIA JUDETUL TULCEA PRIMARIA COMUNEI BESTEPE Tel/fax : 0240/ ; COMPARTIMENT CONTABILITATE Nr 1274/ REFERAT Subsemnata Timofte Mirela avand calitatea de inspector superior compartiment contabilitate in cadrul Primariei comunei Bestepe, propun spre aprobare rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe pe anul 2020 dupa cum urmeaza : - cod se prevede suma de 0,50 mii lei,donatii si sponsorizari, suma incasata de la SC BLUE LINE SRL cf contractului de sponsorizare. - cod (venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat) se prevede suma de mii lei,suma incasata la data de La partea de cheltuieli: sectiunea de functionare rectificarea bugetara va astfel: - Se majoreaza capitolul 66.02,, Sanatate suma de 0,50 mii lei repartizata pentru plata curentului electric la Centrul,,Medico- Social Bestepe suma primita cu destinatie speciala din donatii si sponsorizari. - sectiunea de dezvoltarea rectificarea bugetara, va fi astfel: - se diminueaza Obiectivul,,Reabilitare Modernizare corp A si corp B Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Bestepe cu suma de 120 mii lei si se infiinteaza un nou obiectiv,,amenajarea spatiului din curtea Scolii Gimnaziale Bestepe cu suma de 120 mii lei la capitolul,,65.02,, Invatamant - Se majoreaza capitolul capitolul 70.02,,Locuinte,servicii si dezvoltare publica cu suma de 50 mii lei,conform adresei nr 51/ primita de la SC,,SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL privind majorarea de capital si a actiunilor detinute de catre Consiliul Local Bestepe la societatea de utilitati publice,suma de 50 mii lei este formata din:34.80 mii lei din venituri incasate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al comunei si mii lei suma din excedentul anilor precedent,fac precizarea ca sumele pentru majorarea capitalului social sunt active financiare si se considera investitii. In prezent capitalul social al societăţii S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL este în valoare totală de 500 lei, fiind format din 50 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de lei acesta va deveni lei fiind format din 5050 părţi sociale cu valoare nominală 10 lei. Inspector superior, Ec. Timofte Mirela

4 ROMANIA JUDETUL TULCEA PRIMARIA COMUNEI BESTEPE Tel/fax : 0240/ ; Nr 1275/ NOTA DE FUNDAMENTARE Subsemnatul Tipirigan Dumitru primar comunei Bestepe propun spre aprobare bugetul initial de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe pe anul 2019 dupa cum urmeaza : - cod se prevede suma de 0,50 mii lei,donatii si sponsorizari, suma incasata de la SC BLUE LINE SRL cf contractului de sponsorizare. - cod (venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat) se prevede suma de mii lei,suma incasata la data de La partea de cheltuieli: sectiunea de functionare rectificarea bugetara va astfel: - Se majoreaza capitolul 66.02,, Sanatate suma de 0,50 mii lei repartizata pentru plata curentului electric la Centrul,,Medico- Social Bestepe suma primita cu destinatie speciala din donatii si sponsorizari. - sectiunea de dezvoltarea rectificarea bugetara, va fi astfel: - se diminueaza Obiectivul,,Reabilitare Modernizare corp A si corp B Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Bestepe cu suma de 120 mii lei si se infiinteaza un nou obiectiv,,amenajarea spatiului din curtea Scolii Gimnaziale Bestepe cu suma de 120 mii lei la capitolul,,65.02,, Invatamant - Se majoreaza capitolul capitolul 70.02,,Locuinte,servicii si dezvoltare publica cu suma de 50 mii lei,conform adresei nr 51/ primita de la SC,,SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL privind majorarea de capital si a actiunilor detinute de catre Consiliul Local Bestepe la societatea de utilitati publice,suma de 50 mii lei este formata din:34.80 mii lei din venituri incasate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al comunei si mii lei suma din excedentul anilor precedent,fac precizarea ca sumele pentru majorarea capitalului social sunt active financiare si se considera investitii. In prezent capitalul social al societăţii S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL este în valoare totală de 500 lei, fiind format din 50 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de lei acesta va deveni lei fiind format din 5050 părţi sociale cu valoare nominală 10 lei. Supun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Bestepe Primar, Tipirigan Dumitru

5 COMUNA BESTEPE Anexa nr 1la Hotararea CL JUDETUL TULCEA nr / BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL COMUNEI BESTEPE Mii lei DENUMIRE INDICATORI Buget initial 2020 Influenta +/- Buget rectificat TOTAL VENITURI ,45 +35, ,75 VENITURI PROPRII ,50 +34, ,30 I. VENITURI CURENTE 3.395,00 +0, ,50 A.VENITURI FISCALE 3.098, ,50 Impozit pe venit ,00-3,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor ,00-3,00 imobiliare din patrimonial personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , ,00 Cote defalcate din impozitul pe venit ,00-355,00 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,00-318,00 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului - Judetean ,00 500,00 Impozite si taxe pe proprietate ,50-638,50 Impozit pe cladiri ,00-280,00 Impozit pe teren ,00-328,00 Taxe judiciare de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 5,50-5,50 Alte taxe de proprietate ,00-25,00 Sume defalcate din TVA , ,00 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate din care pentru : cod ,00-400,00 a)- finantarea cheltuielilor cu formarea continua si evaluarea personalului,cheltuieli materiale pentru prestari servicii,cheltuieli cu intretinerea curenta 53,00-53,00 b)- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor,destinate aplicarii prevederilor Legii nr 85/2016 0,00-0,00 d)- sume pentru finantarea platii stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar (tichete gradinita ) 10,00-10,00 e)- sume pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa 25,00-25,00 f)- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu -

6 handicap grav sau indemnizatiile lunare 302,00 302,00 h)- cheltuieli cu ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri 10,00-10,00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local ,00-826,00 Taxe de utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ,00-57,00 Taxa asupra mijloacelor de transport ,00-55,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00-2,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii 0-0 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale ,00-1,00 Alte impozite si taxe fiscale ,00-1,00 VENITURI NEFISCALE 296,50-296,50 Venituri din proprietate ,00-180,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00-180,00 Amenzi,penalitati si confiscari ,00-35,00 Venituri din amenzi,penalitati si confiscari ,00-35,00 Diverse venituri ,00-80,00 Taxe speciale ,00-0,00 Alte venituri ,00-80,00 Transferuri voluntare,altele decat subventiile ,50 +0,50 2,00 Donatii si sponsorizari ,50 +0,50 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ,00-0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare ,00-0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ,80 34,80 Venituri din vanzarea unor bunuru apartinand domeniului privat ,80 34,80 Subventii de la bugetul de stat total din care : , ,45 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri ,00-3,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ,45-65,45 Finantarea programului de dezvoltare locala , ,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,aferente perioadei de programare ,00-24,00 Subventii de la alte administratii : ,00-135,00 Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara ,00-135,00

7 Sume primite de la UE/alti donator in contul platilor effectuate si prefinantari aferente cadrului financiar , ,00 Fondul Social European FSE ,00-413,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul ,50 406,50 curent - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,50-6,50 Fondul European Agricol de dezvoltare (FEADR) , ,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent , ,00 Prefinantare ,00-0,00 TOTAL CHELTUIELI ,45 +50, ,95 CHELTUIELI CURENTE din care : ,45 +0, ,95 CHELTUIELI DE PERSONAL , ,75 BUNURI SI SERVICII ,20 +0, ,70 ASISTENTA SOCIALA ,00-376,00 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , ,00 ALTE CHELTUIELI- din care : 59 12,50-12,50 - burse ,50-2,50 -sustinerea cultelor ,00-10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL , ,00 CAP. Autoritati executive total: , ,40 - cheltuieli de personal , ,90 - bunuri si servicii ,50-426,50 - cheltuieli de capital 70 0,00-0,00 CAP. Aparare, Ordine publica si siguranta nationala- total ,00-27,00 - bunuri si servicii 20 27,00-27,00 CAP. - Invatamant total , ,00 - bunuri si servicii ,50-109,50 -asistenta sociala 57 35,00-35,00 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00-303,00 Programe din Fondul Social European (FSE) ,00-303,00 - alte cheltuieli burse ,50-2,50 - cheltuieli de capital , ,00 CAP. Sanatate total ,45 +0,50 82,95 - cheltuieli de personal 10 65,45-65,45 - bunuri si servicii 20 17,00 +0,50 17,50 -cheltuieli de capital 70 0,00-0,00 CAP. - Cultura, recreere si religie total ,20-628,20 - bunuri si servicii 20 58,20-58,20 -Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00-550,00

8 -sustinerea cultelor 59 10,00-10,00 - cheltuieli de capital 70 10,00-10,00 CAP. - Asigurari si asistenta sociala total ,20-783,20 - cheltuieli de personal ,20-232,20 - Bunuri si servicii 20 0,00-0,00 - asistenta sociala ,00-341,00 -Programe din Fondul Social European (FSE) ,00-210,00 CAP. Locuinte,servicii si dezvoltare publica total: , ,00 - bunuri si servicii 20 75,00-75,00 - cheltuieli de capital , ,00 CAP. Protectia mediului total , ,20 - cheltuieli de personal 10 68,20-68,20 - bunuri si servicii ,00-132,00 -Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , ,00 - cheltuieli de capital 70 0,00-0,00 CAP Actiuni generale economice comerciale si de munca ,00-66,00 - bunuri si servicii 20 66,00-66,00 CAP Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare ,00-145,00 - bunuri si servicii ,00-145,00 CAP Transporturi , ,00 - bunuri si servicii ,00-100,00 -Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , ,00 - cheltuieli de capital , ,00 CAP Alte actiuni economice ,00-316,00 - bunuri si servicii ,00-316,00 DEFICIT , ,20 PRESEDINTE DE SEDINTA Consilier, Mazare Ion SECRETAR GENERAL, Jr.Poh Florentina

9 COMUNA BESTEPE Anexa nr 1a)la Hotararea CL JUDETUL TULCEA nr / BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL COMUNEI BESTEPE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE DENUMIRE INDICATORI Buget initial 2020 Influent a +/- Mii lei Buget rectificat TOTAL VENITURI 3.598,95 +0, ,95 VENITURI PROPRII , ,50 I. VENITURI CURENTE 3.395, ,00 A.VENITURI FISCALE 3.100, ,50 Impozit pe venit ,00-3,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor ,00-3,00 imobiliare din patrimonial personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , ,00 Cote defalcate din impozitul pe venit ,00-355,00 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe ,00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale - 318,00 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean ,00-500,00 Impozite si taxe pe proprietate ,50-638,50 Impozit pe cladiri ,00-280,00 Impozit pe teren ,00-328,00 Taxe judiciare de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru ,50-5,50 Alte taxe de proprietate ,00-25,00 Sume defalcate din TVA , ,00 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate din care pentru : cod a)- finantarea cheltuielilor cu formarea continua si evaluarea personalului,cheltuieli materiale pentru prestari servicii,cheltuieli cu intretinerea curenta b)-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor destinate aplicarii prevederilor Legii nr 85/2016 c)-sume pentru finantarea platii stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar ( tichete gradinita ) d)-sume pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa e)- drepturile asistentilor personali ai persoanelor ,00-400,00 53,00-53,00 0,00-0,00 10,00-10,00 25,00-25,00

10 cu handicap grav sau indemnizatiile lunare 302,00-302,00 f)- cheltuieli cu ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri 10,00-10,00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local ,00-826,00 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de ,00-57,00 activitati Taxa asupra mijloacelor de transport ,00-55,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00-2,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati ,00-0,00 Alte impozite si taxe fiscale ,00-1,00 Alte impozite si taxe fiscale ,00-1,00 Venituri nefiscale 295,00-295,00 Venituri din proprietate ,00-180,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00-180,00 Amenzi,penalitati si confiscari ,00-35,00 Venituri din amenzi,penalitati si confiscari ,00-35,00 Diverse venituri ,00-80,00 Alte venituri ,00-80,00 Transferuri voluntare,altele decat subventiile ,00-0,50 2,00 Donatii si sponsorizari ,00-0,50 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ,00-0,00 Subventii de la bugetul de stat total din care : a) Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni 3,00-3,00 b)subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 65,45 65,45 Subventii de la alte administratii ,00-135,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatrea lucrarilor de inregistrare sistematica din programul national de cadastru sicarte funciara ,00-135,00 TOTAL CHELTUIELI ,95 +0, ,95 CHELTUIELI CURENTE din care ,95 +0, ,95 CHELTUIELI DE PERSONAL , ,75 BUNURI SI SERVICII ,70 +0, ,70 ASISTENTA SOCIALA ,00-376,00 ALTE CHELTUIELI- din care : 59 12,50-12,50 - burse ,50-2,50 -sustinerea cultelor ,00-10,00 CAP. Autoritati executive total: , cheltuieli de personal , bunuri si servicii ,50 426,50 CAP. Aparare, Ordine publica si siguranta ,00-27,00 nationala- total - bunuri si servicii 20 27,00-27,00

11 CAP. - Invatamant total ,00-147,00 - bunuri si servicii 20 99,50-109,50 -ajutoare sociale 57 35,00-35,00 - cheltuieli pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa ,00-25,00 -Tichete de cresa si tichete sociale de gradinita ,00-10,00 - alte cheltuieli burse 59 2,50-2,50 CAP. Sanatate total ,95 0,50 82,45 - cheltuieli de personal 10 65,45-65,45 - bunuri si servicii 20 15,50 +0,50 17,50 CAP. - Cultura, recreere si religie total ,20-68,20 - bunuri si servicii 20 58,20-58,20 -sustinerea cultelor ,00-10,00 CAP. - Asigurari si asistenta sociala total ,20-573,20 - cheltuieli de personal ,20-232,20 -bunuri si servicii 20 0,00-0,00 - asistenta sociala ,00-341,00 CAP. Locuinte,servicii si dezvoltare publica total: ,00-75,00 - bunuri si servicii 20 75,00-75,00 CAP. Protectia mediului total ,20-200,20 - cheltuieli de personal 10 68,20-68,20 - bunuri si servicii ,00-132,00 CAP Actiuni generale economice comerciale si de munca ,00-66,00 - bunuri si servicii 20 66,00-66,00 CAP Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare ,00-145,00 - bunuri si servicii ,00-145,00 CAP Transporturi ,00-100,00 - bunuri si servicii ,00-100,00 CAP Alte actiuni economice ,00-316,00 - bunuri si servicii ,00-316,00 PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL, Consilier,Mazare Ion Jr. Poh Florentina

12 COMUNA BESTEPE Anexa nr 2 la Hotararea CL JUDETUL TULCEA nr / LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BESTEPE PE ANUL 2020 DENUMIREA OBIECTIVELOR PROGRAM AN 2020 Influenta +/- Buget rectificat TOTAL din care : 4694, ,00 A.- Lucari in continuare 4684, ,00 Cap 65.02,,Invatamant 2.027, ,00 Obiectivul,, Reabilitare Modernizare corp A si corp B a Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Bestepe 2.027, ,00 Cap 70.02,,Locuinte,servicii si dezvoltare publica 128,00-128,00 Obiectivul,, Extindere retea electrica de interes public zona Baltenii de Sus comuna Bestepe 128,00-128,00 Cap 84.02,,Transporturi 2.529, ,00 - Obiectivul,,Modernizare drumuri in comuna Bestepe 2.529, ,00 C.- Alte lucari de investitii 10,00-10,00 Cap 65.02,,Inavatamant ,00 120,00 -Obiectivul,,Amenajarea spatiului din curtea scolii Bestepe ,00 120,00 Cap 67.02,, Cultura recreere si religie 10,00-10,00 C- Obiectivul,,Construirea si dotarea asezamant cultural (Camin Cultural )in localitatea Bestepe 10,00-10,00 PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL, Consilier, Mazare Ion Jr. Poh Florentina

13 COMUNA BESTEPE Anexa nr 1 b )la Hotararea CL JUDETUL TULCEA nr / BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL COMUNEI BESTEPE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE DENUMIRE INDICATORI BUGET initial 2020 Mii lei Influenta +/- Buget rectificat TOTAL VENITURI ,00 +34, ,80 VENITURI PROPRII ,80 34,80 I. VENITURI CURENTE 0-0 B.VENITURI NEFISCALE 0-0 Transferuri voluntare,altele decat subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare Venituri din valorificarea unor bunuri ,80 34,80 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ,80 34,80 Subventii de la bugetul de stat , ,00 Finantarea Programului National de Dezvoltare , ,00 Locala Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,aferente perioadei de programare ,00-24,00 Subventii de la alte administratii ,00-0,00 Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR ,00-0,00 Sume primite de la UE /alti donatoriin contl platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar , ,00 Fondul Social European FSE ,00-413,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ,50-406,50 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,50-6,50 Fondul European Agricol de Dezvoltare 6150,00 (FEADR) ,00 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent , ,00 Prefinantari ,00-0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 +50, ,00 Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar , ,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 +50, ,00 -active nefinanciare , ,00

14 -active financiare(participare la capitalul social al societatilor comerciale) ,00 50,00 CAP.-Autoritati publice si actiuni externe ,00-0,00 - cheltuieli de capital 70 0,00-0,00 CAP.-Invatamant , ,00 Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar ,00-303,00 - cheltuieli de capital , ,00 CAP-Sanatate ,00-0,00 - cheltuieli de capital 70 0,00-0,00 CAP. - Cultura, recreere si religie ,00-560,00 Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar ,00-550,00 - cheltuieli de capital 70 10,00-10,00 CAP. - Asigurari si asistenta sociala total ,00-210,00 Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar ,00-210,00 CAP. Locuinte,servicii si dezvoltare publica total: ,00 +50,00 178,00 - cheltuieli de capital ,00 +50,00 178,00 -active nefinanciare ,00-128,00 -active financiare(participare la capitalul social al societatilor comerciale) ,00 50,00 CAP.- Protectia mediului , ,00 Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar , ,00 - cheltuieli de capital CAP Transporturi , ,00 Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar , ,00 - cheltuieli de capital , ,00 DEFICIT ,00 +15, ,20 PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL, Consilier, Mazare Ion Jr. Poh Florentina

15 COMUNA BESTEPE Anexa nr. 2(a) la Hotatrarea CL JUDETUL TULCEA nr / LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII A BUGETULUI LOCAL FINANTATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI PE ANUL 2020 DENUMIREA OBIECTIVULUI Mii lei PROGRAM AN 2020 Influenta +/- Buget rectificat TOTAL din care : 138,00-138,00 A.- Lucari in continuare B.- Lucrari noi C.- Alte lucari de investitii 138,00-138,00 Cap 67.02,, Cultura recreere si religie 10,00-10,00 C- Obiectivul,,Construirea si dotarea asezamant cultural (Camin Cultural )in localitatea Bestepe 10,00-10,00 Cap 70.02,, Locuinte,servicii si dezvoltare publica 128,00-128,00 -Obiectivul,,Extindere retea electrica de interes public zona Baltenii de Sus comuna Bestepe 128,00-128,00 PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier, Mazare Ion SECRETAR GENERAL, Jr.Poh Florentina

16 COMUNA BESTEPE Anexa nr 3 ) la Hotatrarea CL JUDETUL TULCEA nr / LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020 cu finantare externa nerambursabila Mii lei Denumirea obiectivelor de investitii COD TOTAL Initial Influenta +/- Buget rectificat Estimat TOTAL din care : 13709, , , ,00 A Lucrari in continuare , , ,00 0,00 Cap.67.02,,Cultura,recreere si religie ,00 550,00-550,00 0,00 -Obiectivul,,Construire piata legume fructe in localitatea 550,00 550,00-550,00 0 Bestepe Cap 74.02,,Protectia , , , ,00 Mediului -Obiectivul,,Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Bestepe si Extindere sursa de apa in 5.843, , , ,00 comuna Bestepe,judetul Tulcea Cap 84.02,,Transporturi , , , ,00 - Obiectivul,,Modernizare strazi in localitatile Bestepe si Baltenii de Sus. 6290, , , ,00 Cap.65.02,,Invatamant ,00 303,00-303,00 303,00 -Obiectivul,,Masuri Integrate de reducere a numarului de persoane aflate in risc de saracie si Excluziune Sociala 303,00 303,00-303,00 303,00 pentru comunitatea marginalizata din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S) Cap.68.02,,Asigurari si

17 asistenta sociala ,00 210,00-210,00 210,00 -Obiectivul,,Masuri Integrate de reducere a numarului de persoane aflate in risc de saracie si Excluziune Sociala pentru comunitatea marginalizata din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S) 420,00 210,00-210,00 210,00 PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier,Mazare Ion SECRETAR GENERAL Jr. Poh Florentina