2.3 Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "2.3 Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate."

Transcriere

1

2 k. Linie inchiriată - linii de transmisiuni necomutate, analogice sau digitale, având o capacitate precizată (banda, viteza) și caracteristici specifice (tehnice, electrice și de calitate), linii dedicate pentru utilizarea exclusivă a Achizitorului, destinate realizării unor conexiuni punct-la-punct (LEVEL 2) între două locații fixe ale Achizitorului, asigurând o capacitate de transport transparentăși permanentăîntre cele două puncte din rețeaua Prestatorului. În funcţie de natura semnalului se definesc: - linii închiriate analogice sau linii închiriate digitale cu interfeţe de comutator-abonat (în banda vocală) - linii inchiriate digitale (pentru asigurarea suportului de transmisiuni cu viteza de n x 64 kbps) cu interfața de rețea G.703 (conform recomandarii ITU-T G.703) l. Linie telefonică principală permite accesul la rețeaua telefonică comutată publică (PSTN) prin intermediul rețelei publice locale automate. Rețeaua locală publică reprezintă totalitatea instalațiilor telefonice din perimetrul unei localități, care asigură stabilirea comunicațiilor telefonice; m. Punct de prezență (POP) - locația la care Achizitorul solicită furnizarea Serviciilor; n. Servicii activități a căror prestare face obiectul prezentului Contract și sunt mentionate în caietul de sarcini. Prin Serviciu se va intelege atât un tip de serviciu prestat Achizitorului, cât și serviciile care îl compun, privite individual; o. Standarde standardele naționale sau internaționale, reglementarile tehnice sau altele asemenea; p. Servicii ISDN - serviciu specializat care asigură o gamă largă de aplicatii privind transmisiile de voce, video, text și date și o varietate de alte servicii suplimentare, folosind o linie telefonică; q. Telverde serviciu specializat de telecomunicații, funcțional la nivel național, care permite oricarui abonat să acceseze gratuit (tarifarea apelurilor se face întotdeauna în contul contractantului un număr unic); r. zi - zi calendaristică; an de zile. Art. 2 Interpretare 2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.2 Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 2.3 Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate. Clauze obligatorii Art. 3 Obiectul contractului 3.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de telefonie publică şi servicii închiriere de linii terestre de comunicaţii, conform Anexei nr. 1,în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 3.2 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în luna anterioară, în baza procesului verbal de recepţie a serviciilor contractate şi în baza facturii emise şi transmise în original de Prestator. Art. 4 Preţul contractului Valoarea contractului este de 384,90 lei, din care TVA-ul este de 61,45 lei, respectiv 81,75 euro, din care TVA-ul este de 13,05 Euro. (S-a luat în calcul cursul B.N.R. comunicat în data de , 1 euro = 4,7081 lei). Pag 2 / 7

3 Art. 5 Durata contractului 5.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data de Contractul încetează să producă efecte la data de Art. 6 Executarea contractului Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părţi şi constituirea garanţiei de bună execuţie. Art. 7 Documentele contractului sunt: Anexa nr. 1 Acordul cadru nr din cu anexele aferente. Anexa nr. 2 Lista tipurilor de servicii contractate, a cantităţilor şi tarifelor unitare. Anexa nr. 3 Garanția de buna execuție Art. 8 Obligaţiile principale ale Prestatorului 8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în Contract, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini anexă la Acordul cadru nr din şi propunerea tehnică. 8.2Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în Contract la standardele şi/sau performanţele prevăzute de caietul de sarcini anexă la Acordul cadru nr din și cele prezentate în propunerea tehnică. 8.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu caietul de sarcini anexă la Acordul cadru nr din și oferta prezentată. 8.4 Prestatorul depune toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a Serviciilor furnizate şi răspunde pentru furnizarea serviciilor conform Contractului şi pentru conformitatea Serviciilor cu legislaţia din România. 8.5 Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice eventual prejudiciu constatat de o autoritate de control abilitată prin lege şi după încheierea contractului, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data prevăzută la art Prestotorul se obligă să îndeplinească prevederile privind serviciile de operaționalizare și serviciile de disponibilitate prevăzute la pct. IV din caietul de sarcini anexă la Acordul cadru nr din Art. 9 Obligaţiile principale ale Achizitorului 9.1 Achizitorul se obligă să plătească, contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară de către Prestator, astfel încât să fie respectate prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante. 9.2 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit în prezentul Contract pentru serviciile prestate în luna anterioară, în baza procesului verbal de recepţie a serviciilor contractate şi în baza facturii emise şi transmise în original de Prestator. Pag 3 / 7

4 Art. 10 Plata serviciilor 10.1 Prestatorul se obligă să factureze doar serviciile prestate în luna anterioară (abonamente şi trafic), în baza contractului subsecvent. Factura se emite în lei reprezentând contravaloarea în Euro a serviciilor prestate. Calculaţia se va face la cursul BNR din ziua emiterii facturii Perioada de facturare a serviciilor se face pentru o lună calendaristică, începând cu data de 01 a fiecărei luni. Prestatorul se obligă ca în maxim 15 zile calendaristice de la facturare să transmită factura (atât în format electronic cât şi pe suport hârtie) la Achizitorşi să obţină confirmarea de primire în termen. Art. 11 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorulnu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita şi încasa, ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea obligaţiilor neefectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor Penalităţile se aplică pentru fiecare tip de serviciu nefuncţional sau parţial fucţional (care nu îndeplineşteo cerinţă a caietului de sarcini), în parte, care face obiectul prezentului contract, iar pentru mai multe servicii nefuncţionale penalităţile se vor cumula În cazul nerespectării cerinţelor aferente serviciului facturare, Achizitorul are dreptul de neplată a facturii contestate până la soluţionarea acesteia şi are dreptul de a solicita şi încasa, penalităţi conform pct. 11.1, pentru fiecare zi din valoarea facturii lunare emise aferente tuturor serviciilor contractate În cazul nerespectării cerinţelor aferenteserviciilor de operaţionalizare şiinstalare/activare, mutare/desfiinţare,se vor percepe penalităţi, cuantumul fiind menţionat la pct. 11.1, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciului/serviciilor contractate nefuncţionale sau parţial funcţionale Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera Contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a Contractului Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a dfenunța unilateral contractul de achiziție publică în perioada de valabilitatete a acestuia în una dintre următoarele situații: a). Promitentul furnizor se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; b) contractul nu ar fi trebuit trebuit să fie atribuit promitentului furnizor respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pag 4 / 7

5 Clauze specifice Art. 12 Garanţia de bună execuție 12.1 Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bunăexecutie a Contractului prin scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie sau depunerea de numerar la casieria autorității contractante în maxim 5 zile de la intrarea în vigoare a Contractului, în cuantum de 32,35 lei (10 % din preţul Contractului, fără T.V.A). Neconstituirea garanţiei în termenul menţionat în acest articol dă dreptul Achizitorului de a considera Contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei şi alte formalități Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie sau dovada depunerii de numerar la casieria autorității a Contractului va avea termen de valabilitate de 45 zile după data expirării duratei contractuale menţionate la art. 5.2 din Contract Restituirea scrisorii de garanţie de bună execuţie sau a numerarului depus la casieria autorității contractante se va face conform legii, în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin Contract, dacă Achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra acesteia. 12.4Autoritatea contractantăare dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul rămas de executat. Art. 13 Recepţie şi verificări 13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile Caietului de sarcini și a Propunerii tehnice Verificările vor fi efectuate în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini şi a Propunerii tehnice. Achizitorul şi Prestatorul au obligaţia de a notifica, în scris, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop Prestatorul se obligă să îndeplinească prevederile de la pct. V din caietul de sarcini, anexă la Acordul cadru nr din , privind recepția serviciilor. Art. 14 Ajustarea preţului contractului Preţul contractului este ferm pe toată durata derulării acestuia şi nu se ajustează. Art. 15 Facturare 15.1 Prestatorul va emite o singură factură pentru serviciile prestate în luna anterioară şi o va transmite, în mod gratuit, atât în format electronic, cât şi letric. Factura trebuie să conţină cel puţin următoarele cerinţe: - centralizat, serviciile contractate la tarifele ofertate sau, după caz, negociate în perioada derulării acordului cadru; - centralizat, detalierea privind modificările survenite pe abonament; - centralizat, raportări ale serviciilor care au suferit deranjamente în perioada facturată, cu indicarea, dacă este cazul, a diminuării abonamentelor acestora conform cerinţelor din caietul de sarcini Pag 5 / 7

6 privind disponibilitatea acestora. Valorile diminuate ale abonamentelor serviciilor în cauză trebuie să se regăsească şi în anexa cu detalierea individuală a fiecărui serviciu; - anexă cu detalierea individuală a fiecărui serviciu pe abonament şi tarife unitare; - penalităţile rezultate conform cerinţelor din caietul de sarcini în perioada de facturare, pentru situaţiile care impun aplicarea acestora Perioada de facturare a serviciilor se face pentru o lună calendaristică, începând cu data de 01 a fiecărei luni. Art. 16 Amendamente Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile art. 221 și art. 222 din Legea nr. 98/2016. Art. 17 Cesiunea 17.1 Prestatorul poate cesiona numai creanțele născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina sa, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. Art. 18 Forţa majoră 18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. Art. 19 Rezilierea Ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, de către Prestator, Contractul se poate rezilia de către Achizitor cu notificarea prealabilă de 10 zile a părţii în culpă. Art. 20 Soluţionarea litigiilor 20.1 Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea Contractului Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. Pag 6 / 7

7

8

9 Proces-verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a serviciilor contractate TELEKOM S.A. cu sediul social în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, clădirea City Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18, cod poştal , număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8926/1997, CUI/CIF RO427320, reprezentat de: D-nul MARIAN GHEORGHE legitimat (ă) cu BI / CI seria.., nr...., eliberat de..,la data de Achizitor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență SEMENIC al județului CARAȘ-SEVERIN cu sediul înreșița, Strada Castanilor, nr. 123, cod postal înregistrat la Registrul Comerţului, cu numărul-, CUI/CIF , reprezentat de D-nul. CRISTINEL CONERU, legitimat (ă) cu BI / CI seria.., nr..., eliberat de, la data de... Părţile au încheiat Contractul nr.. din data de Prezentul document atestă recepţia de către Client a serviciului, ca urmare a instalării efectuate de TELEKOM în locaţia situată în localitatea REȘIȚA, str. CASTANILOR, nr. 123, sector/judeţ. CARAȘ-SEVERIN Servicii Instalate la client (exact ca in caiet sarcini) Linie telefonica principala/trunchi analogic ISDN PRI (30B+D), ISDN BRI (2B+D) Linie telefonica de tip Verde gratuita pentru apelanti (TELVERDE) Numar scurt de apel Linie închiriată digitală cu interfaţă G.703 pentru conectivitate punct-la-punct Linie închiriată analogică sau digitală pentru conectivitate punct-la-punct Inchiriere cablu optic ( fibra neagra ), in municipiile resedinta de judet si Bucuresti Inchiriere conducta de canalizatie de telecomunicatii in municipiile resedinta de judet si Bucuresti Se bifeaza doar in dreptul serviciilor detinute iar in cuprins se specifica si cantitatea 1. CERINŢE SPECIFICE a) Linie telefonica principala/trunchi analogic Pentru verificarea functionarii corespunzatoare a serviciului Linie telefonica principala/trunchi analogics-au efectuat urmatoarele teste: a) Verificarea realizarii apelurilorbidirectionale (apeluri de plecare) Echipamentul telefonic conectat la linie prezinta tonalitate de invitatie la numerotare (maxim 2 secunde) Apel catre un numar*pus la dispozitie de client/telekom linia prezinta revers apel b) Verificarea realizarii apelurilor bidirectionale (apeluri de sosire) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom linia prezinta curent de sonerie c) Verificarea realizarii apelurilor unidirectionale (apeluri de sosire) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom catre linia unidirectionala apel intrare Apel de pe linia unidirectionala apel intrare catre un numar* pus la dispozitie de client/telekom linia nu permite apel Pag 1 / 7

10 d) Verificarea realizarii apelurilor unidirectionale (apeluri de plecare) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom catre linia unidirectionala apel plecare nu permite apel Apel de pe linia unidirectionala apel iesire catre un numar* pus la dispozitie de client/telekom linia prezinta revers apel e) NSI / CLIR Restrictionare prezentare numar apelant Apel de pe linie setata cu NSI pusa la dispozitie de client/telekom catre linie cu callerid... pusa la dispozitie de client/telekom afisare numar necunoscut pe terminal cu CallerId f) CLIR IGNORE Prezentare numar apel restrictionat Apel de pe linie setata cu NSI pusa la dispozitie de client/telekom catre linie cu callerid si serviciu CLIR IGNORE activ... pusa la dispozitie de client/telekom : afisare numar apelant pe terminal cu CallerId g) CLIP - Prezentare identitate apelant afisare numar apelant pe terminal cu CallerId. Apel de pe linie pusa la dispozitie de client/telekom... catre linie cu CLIP si callerid... pusa la dispozitie de client/telekom: afisare numar apelant pe terminal cu CallerId. h) Grup de hunting:, Apel multiplu pe cap hunting format din trei linii... puse la dispozitie de client/telekom. Apelurile se directioneaza conform ordinii stabilite. i) Autonomie de functionare In situatiile in care alimentarea cu energie electrica (220 Vca) este intrerupta autonomia de functionare pentru serviciile Linie telefonica principala/trunchi analogic se asigura prin telealimentare sau prin intermediul unui UPS dimensionat corespunzator pus gratuit la dispozitie de catre TELEKOM Romania pe toata durata de derulare a acordului cadru - care va asigura continuitatea furnizarii serviciului timp de 8 ore. j) Solutie complet redundanta Se urmeaza procedura de comutare pe linia secundara conform capitol A.9 din prezentarea Descriere teste_mai_2017.pptx k) Transmisii Fax Liniile telefonice analogice asigura transmisii fax avand viteza de transmisie a datelor de maxim 14.4 kbit/s conform recomandarilor ITU-T - T.30. Aparatele fax se conecteaza direct la aceste linii pe care se asigura si serviciul de voce. *Se stabileste in prealabil numarul de telefon cu care se face testarea. OBSERVAŢII / REZERVE / OBIECŢII:... Pag 2 / 7

11 c) ISDN PRI (30B+D) Pentru verificarea funcţionării corespunzătoare a serviciului ISDN PRI (30B+D) s-au efectuat următoarele teste (apelul de intrare/iesire se testeaza pe cifratia aferenta locatiei verificate): a) Verificarea realizarii apelurilor bidirectionale (apeluri de plecare) Aparatul de test IBT 300 conectat la interfata electrica G.703 a echipamentului de transport (modem HDSL pentru Cu sau MC ptr FO) confirma status conectare fara erori si disponibilitatea celor 30 canale din serviciul ISDN PRI (30B+D) pus la dispozitie de client/telekom... Cu aparatul IBT300 conectat, se selecteaza unul din canalele ISDN PRI (30B+D) pus la dispozitie de client... IBT300 prezinta tonalitate de invitatie la numerotare (maxim 2 secunde) Apel prin IBT300 catre un numar pus la dispozitie de client/telekom linia prezinta revers apel b) Verificarea realizarii apelurilor bidirectionale (apeluri de sosire) Aparatul IBT300 conectatla ISDN PRI (30B+D) pus la dispozitie de client... Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom...-ibt300 semnalizeaza apel de intrare; IBT300 a raspuns la apel se stabileste convorbirea c) Verificarea realizarii apelurilor unidirectionale (apeluri de sosire) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom catre ISDN PRI (30B+D) unidirectional apel intrare... IBT 300 raspunde la apel se stabileste convorbirea Apel cu IBT300 de pe ISDN PRI (30B+D)unidirectional catre un numar pus la dispozitie de client/telekom linia nu permite apel d) Verificarea realizarii apelurilor unidirectionale (apeluri de plecare) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom catre ISDN PRI (30B+D) unidirectional pus la dispozitie de client/telekom... nu permite apel Apel de pe ISDN PRI (30B+D) unidirectional cu IBT3000 catre un numar pus la dispozitie de client/telekom linia prezinta revers apel e) NSI / CLIR Restrictionare prezentare numar apelant Apel de pe ISDN PRI (30B+D) setat cu NSI pus la dispozitie de client/telekom catre linie cu callerid... pusa la dispozitie de client/telekom afisare numar necunoscut pe terminal cu CallerId l) CLIR IGNORE Prezentare numar apel restrictionat Apel de pe linie setata cu NSI pusa la dispozitie de client/telekom catre ISDN PRI (30B+D) cu serviciu CLIR IGNORE activ... pusa la dispozitie de client/telekom : afisare numar apelant pe IBT300 Pag 3 / 7

12 f) CLIP - Prezentare identitate apelant afisare numar apelant pe terminal cu CallerId. Apel de pe linie pusa la dispozitie de client/telekom... catre ISDN PRI (30B+D)... pusa la dispozitie de client/telekom: afisare pe IBT300 numar apelant. g) Grup de hunting:, Apel multiplu pe cap hunting din ISDN PRI (30B+D)... pus la dispozitie de client/telekom. IBT300 afiseaza angajarea pe canale conform ordinii stabilite. h) Autonomie de functionare In situatiile in care alimentarea cu energie electrica (220 Vca) este intrerupta autonomia de functionare pentru serviciul ISDN PRI (30B+D)se asigura prin telealimentare sau prin intermediul unui UPS dimensionat corespunzator pus gratuit la dispozitie de catre TELEKOM Romania pe toata durata de derulare a acordului cadru - care va asigura continuitatea furnizarii serviciului timp de 8 ore. i) Solutie complet redundanta Se urmeaza procedura de comutare pe linia secundaraconform capitol C.8 din prezentarea Descriere teste_mai_2017.pptx j) AOC(Advice Of Charge - informaţii privind taxarea) IBT300 conectat pe ISDN PRI (30B+D) pus la dispozitie de client/telekom... confirma transmiterea informatiei AOC. OBSERVAŢII / REZERVE / OBIECŢII:... d) ISDN BRI (2B+D) Pentru verificarea funcţionării corespunzătoare a serviciului ISDN BRI (2B+D) s-au efectuat următoarele teste de pe fiecare port digital/analogic: a) Verificarea realizarii apelurilor bidirectionale (apeluri de plecare) Echipamentul telefonic conectat la portul analogic al NT-ului prezinta tonalitate de invitatie la numerotare (maxim 2 secunde) Apel catre un numar pus la dispozitie de client/telekom linia prezinta revers apel b) Verificarea realizarii apelurilor bidirectionale (apeluri de sosire) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom... portul analogic al NT-ului prezinta curent de sonerie c) Verificarea realizarii apelurilor unidirectionale (apeluri de sosire) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom catre linia unidirectionala apel intrare... Pag 4 / 7

13 Apel de pe linia unidirectionala apel intrare catre un numar pus la dispozitie de client/telekom nu permite apel d) Verificarea realizarii apelurilor unidirectionale (apeluri de plecare) Apel de la un numar pus la dispozitie de client/telekom catre linia ISDN BRI (2B+D)unidirectionala apel plecare... nu permite apel Apel de pe linia unidirectionala apel iesire catre un numar pus la dispozitie de client/telekom linia prezinta revers apel e) NSI / CLIR Restrictionare prezentare numar apelant Apel de pe linie setata cu NSI pusa la dispozitie de client/telekom catre linieisdn BRI (2B+D) cu terminal cu callerid conectat pe port analogic... pusa la dispozitie de client/telekom afisare numar necunoscut pe terminal cu CallerId f) CLIP - Prezentare identitate apelant afisare numar apelant pe terminal cu CallerId. Apel de pe linie pusa la dispozitie de client/telekom... catre linie ISDN BRI (2B+D)cu CLIP si terminal cu callerid conectat pe port analogic... pusa la dispozitie de client/telekom: afisare numar apelant pe terminal cu CallerId. m) CLIR IGNORE Prezentare numar apel restrictionat Apel de pe linie setata cu NSI pusa la dispozitie de client/telekom catre linie ISDN BRI (2B+D) cu CLIP si terminal cu callerid conectat pe port analogic si serviciu CLIR IGNORE activ... pusa la dispozitie de client/telekom : afisare numar apelant pe terminal cu CallerId g) Grup de hunting:, Apel multiplu pe cap hunting format din trei linii ISDN BRI (2B+D)... puse la dispozitie de client/telekom. Apelurile se directioneaza conform ordinii stabilite. h) Autonomie de functionare In situatiile in care alimentarea cu energie electrica (220 Vca) este intrerupta autonomia de functionare pentru serviciile ISDN BRI (2B+D)se asigura prin telealimentare sau prin intermediul unui UPS dimensionat corespunzator pus gratuit la dispozitie de catre TELEKOM Romania pe toata durata de derulare a acordului cadru - care va asigura continuitatea furnizarii serviciului timp de 8 ore. i) Solutie complet redundanta Se urmeaza procedura de comutare pe linia secundara conform capitol B.9 din prezentarea Descriere teste_mai_2017.pptx OBSERVAŢII / REZERVE / OBIECŢII:... e) Linie telefonica de tip Verde gratuita pentru apelanti (TELVERDE) a) Apel local catre numarul 0800 din reteaua Telekom linia prezinta ton de sonerie /s-a stabilit conexiunea (robot/mesaj/personal - in functie de setarile clientului) b) Apel local catre numarul 0800 din retele mobile linia prezinta ton de sonerie /s-a stabilit conexiunea (robot/mesaj/personal - in functie de setarile clientului) c) Se va verifica corecta inregistrare si difuzare a mesajului de intampinare (unde este cazul) Corespunde DA NU *Se stabileste in prealabil numarul de telefon cu care se face testarea. OBSERVAŢII / REZERVE / OBIECŢII:... Pag 5 / 7

14 f) Numar scurt de apel a) Apel catre numarul scurt din reteaua Telekom linia prezinta ton de sonerie /s-a stabilit conexiunea (robot/mesaj/personal - in functie de setarile clientului) b) Apel catre numarul scurt din retele mobile linia prezinta ton de sonerie /s-a stabilit conexiunea (robot/mesaj/personal - in functie de setarile clientului) *Se stabileste in prealabil numarul de telefon cu care se face testarea. OBSERVAŢII / REZERVE / OBIECŢII:.. g)linie închiriată digitală cu interfaţă G.703 pentru conectivitate punct-la-punct.[mbps] Detalii: Locaţia 1..., Modem/MC..; Locaţia 2..., Modem/MC...; Nr crt TESTE Descrierea verificărilor efectuate a. Verificare functionare modem HDSL (gshdsl) pentru solutie acces Cu sau MC pentru solutie acces FO - Nu se afiseaza semnalizari de eroare pe Modem/MC (vizual) b. Verificare rata erori - Se conecteaza IBT300 pe port electric G.703 al modemului HDSL pentru Cu sau MC pentru FO in capat A si se realizeaza bucla fizica in port G.703 in capat B - Se masoara cu IBT300 rata erori care nu trebuie sa depaseasca valoarea de 10-6 c. Autonomie de functionare In situatiile in care alimentarea cu energie electrica (220 Vca) este intrerupta autonomia de functionare se asiguraprin telealimentare sau prin intermediul unui UPS dimensionat corespunzator pus gratuit la dispozitie de catre TELEKOM Romania pe toata durata de derulare a acordului cadru - care va asigura continuitatea furnizarii serviciului timp de 8 ore. Notă: Aplicabilitatea verificărilor / măsurătorilor se face în funcţie de detaliile SLA contractat. Verificarea este OK [DA/NU/Parţial] Comentarii / Obiecţii OBSERVAŢII / REZERVE / OBIECŢII:... h) Linie închiriată analogică sau digitală pentru conectivitate punct-la-punct h.1) TESTE de verificare parametri pereche Cu pentru linii inchiriate analogice pentru conectivitate punct-la-punct Detalii: Locaţia 1...; Locaţia 2...; Nr crt Descrierea verificărilor efectuate Verificarea este OK [DA/NU/Parţial] a. Verificare parametrii liniei de CU R bucla< 3000[Ω]; Riz AB>100 [MΩ]; Riz AP>100[MΩ]; Riz BP>100[MΩ]; Tensiume de zgomot banda larga : U zg< -55 [dbm] h.2) TESTE de verificare functionare FXS/FXO pentru linii inchiriate digitale pentru conectivitate punct-la-punct Detalii: Locaţia 1...; Locaţia 2...; Comentarii / Obiecţii Nr crt Descrierea verificărilor efectuate a. angajarea - prin închiderea unui curent de buclă şi cifraţie b semnalizare: întreruperea buclei de curent; c angajarea dinspre FXS - prin tensiune de apel (semnalizare RING); d dezangajarea - prin întreruperea curentului de buclă; e detecţia tonalităţii de ocupat ; f detectarea schimbării de polaritate g transparenţă la tonalităţile recepţionate de la un echipament PBX; h transmisie semnalizare DTMF către un echipament PBX; i transmite către un comutator digital (similar PBX) cifraţia DTMF de la un aparat telefonic distant conectat pe un port FXS k Autonomia de functionare: In situatiile in care alimentarea cu energie electrica (220 Vca) este intrerupta autonomia de functionare se asiguraprin telealimentare sau prin intermediul unui UPS dimensionat corespunzator pus gratuit la dispozitie de catre TELEKOM Romania pe toata durata de derulare a acordului cadru - care va asigura continuitatea furnizarii serviciului timp de 8 ore. Notă: Aplicabilitatea verificărilor / măsurătorilor se face în funcţie de detaliile SLA contractat. Pag 6 / 7 Verificarea este OK [DA/NU/Parţial] Comentarii / Obiecţii

15