ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare i Sfant, nr.69, cod , la i Tel.: ; Fax: ; PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioada determinata, pe baza de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate Consiliul Judetean Iasi; Avand in vedere: a) Referatul de aprobare al Pre edintelui Consiliului Judetean Ia i nr din.0 I 2019, la Proiectul de hotardre privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioadd determinatd, pe baza de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate b) Raportul de specialitate al Compartimentului Autoritatea Judeteand de Transport Public nr. 3G igte. din / la Proiectul de hotdrare privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioada determinatd, pe bazd de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate c) Prevederile: Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2019, publicata in Monitorul Oficial nr. 535 din data de ; Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile completdrile ulterioare; Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea i efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale 4i administratiei publice nr. 1558/2019 respectiv 2336/2019; Hotardrea Consiliului Judetean nr. 77/2016 privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate ;Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile Si completdrile ulterioare; In temeiul prevederilor art.136 alin. (8) coroborate cu cele ale art. 182 alin. (1)-(4), respectiv art. 173 alin. (1) litera b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, CONSILIUL JUDETEAN IA51 HOTARASTE: Art. 1. Se aprobd Procedura de atribuire pe perioada determinatd, pe bazd de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotardre, pane integranta a acesteia.

2 Art.2. Prezenta Hotarare va fi comunicata in copie: Institutiei Prefectului judetului Ia i; Directiei Juridice; Directiei Tehnice Si Investitii; - Compartimentului Autoritatea Judeteana de Transport Public; Art.3. Aducerea la cuncqtinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ia i, cu atributii in acest sens. Data astazi: 2019 PRESEDINTE, Dr. Ing. Maricel Popa Ci r CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENE AL JUDETULUI IA51 Lacramioara Ve ica-dascalescu 1 DIRECTIA JURIDICA Director executiv, Am luat cunostinta de acest Inscris oficial imi asum respo bilitatea pra legalitilii Gabri Al gulesei DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII p.director executiv, Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii In solidar cu intocmitorul isului Iogen GI COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT PUBLIC Intocmit, Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea $i legalitatea intocmirii aces scris oficial Valentin CAI' Sustine proiectul de hotarare Coordonator Compartiment AJTP Valentin CAlin 2

3 Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarti re privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioadel determinate:, pe baza de anun( public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public jude(ean de persoane prin curse regulate PROCEDURA de atribuire pe perioada determinate, pe baza de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, la nivel judetean 1. SCOP 1.1. Prezenta procedurd are drept scop descrierea modalitatii de desfa urare a procesului de atribuire pe perioadd determinate, pe bazd de anunt public a traseelor cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, la nivel judetean: a) in cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire a licentelor de traseu judetene dupd data intarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2019; b) in cazul in care operatorul de transport renunta la executarea transportului, fa'rd respectarea termenului de 60 de zile prevazut dupd data depunerii cererii de renuntare; c) in cazul suspenddrii licentei de transport/licentei comunitare, pe perioada suspendarii, dar nu mai mult de 12 luni Principiile care stau la baza atribuirii pe perioadd determinate, pe bazd de anunt public, a traseelor cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, la nivel judetean sunt: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoa terea reciprock transparenta; proportionalitatea; asumarea raspunderii Pe parcursul aplicdrii procedurii se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea aparitiei unor situatii de nature sd determine existenta unui conflict de interese i/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul in care se constatd aparitia unor astfel de situatii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de imprejurare, adoptandu-se potrivit competentelor, dupe caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitdtilor ce au legaturd cu aceasta Prezenta procedura respects obligatia de transparenta i asigura o publicitate adecvata pentru toti operatorii de transport cu sediul in tars, asigurand acces la informatiile privind procedura de atribuire pe perioadd determinatd, pe bazd de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, la nivel judetean, prin publicarea informatiilor pe site-ul Consiliului Judetean Ia i sectiunea Autoritatea Judeteand de Transport Public, precum Si la avizierul institutiei astfel incat operatorii de transport interesati sd poata fi in masurd se participe la procedura de atribuire.

4 2. DOMENIUL DE APLICARE 2.1. Prezenta procedura se aproba de plenul Consiliului Judetean Ia i i se aplica de catre personalul compartimentului Autoritatea Judeteana de Transport Public, in vederea atribuirii pe perioada determinate, pe baza de anunt public a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, a judetului I,,a*i In aplicarea prevederilor prezentei proceduri, Autoritatea Judeteana de Transport Public din cadrul Directiei Tehnice Si Investitii a Consiliului Judetean Iasi: - indepline te obligatiile referitoare la publicitate, w cum sunt prevazute in procedura; - aplica i finalizeaza procedura; - constituie si pastreaza dosarul atribuirii Celelalte structuri ale Consiliului Judetean Ia i au obligatia de a sprijini Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport Public in derularea procedurii conform sarcinilor ce le vor fi stabilite prin dispozitie a Pre edintelui acestei institutii. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1.Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationals a serviciilor de transport cu autocarul i autobuzul i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006; 3.2.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 3.3.Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 3.4.0rdonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea i completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane; 3.5.Ordinul Ministrului Transporturilor / Ministrului Dezvoltarii Regionale i Administratiei Publice nr / 2336 / 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea i efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean. 4. DEFINITII $1 ABREVIERI 4.1. DEFINITII In sensul prezentei proceduri, termenii i expresiile de mai jos au unnatoarele semnificatii: autobuz autovehicul cu cel putin 4 roti *i o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput i construit pentru transportul de persoane pe scaune i in picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto. La efectuarea transportului rutier judetean, contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decat numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare al autobuzului autogard spatiu special delimitat, amenajat i dotat pentru a permite plecarea i sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate in tranzit, asigurand urcarea sau Pagina 2 din 9

5 coborarea persoanelor, precum i conditii i servicii pentru autobuze i pentru persoanele aflate in a teptare; autoritate competenta Consiliul judetean Iasi, pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean; capat de traseu statia de plecare sau statia de destinatie a unui traseu, utilizata pentru urcarea/cobothrea, dupe caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane; copie conforms a licentei comunitare document in baza caruia se efectueaza transport rutier contra cost, eliberat de Autoritatea Rutiera Romans pentru fiecare dintre autobuzele utilizate la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean; curse parcursul dus-intors realizat de un autobuz intre capetele de traseu, in cadrul aceluigi serviciu regulat de transport de persoane; documente de transport documente care trebuie sa se afle la bordul autobuzului pe toata durata derularii transportului, conform legislatiei aflate in v igo are; grafic de circulatie document care contine denumirea traseului, capetele de traseu, autogarile, statiile publice aflate pe traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu i din statiile publice/autogarile aflate pe traseu, zilele in care se efectueaza serviciul regulat, numarul de autobuze utilizate, nr. de inmatriculare al autobuzului precum i dotarile i amenajarile acestuia; licenta comunitara document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piata transportului rutier; licenta de traseu document pe baza caruia operatorul de transport rutier efectueaza transport rutier judetean contra cost de persoane prin servicii regulate, pe un anumit traseu, conform programului de transport; operator de transport rutier intreprindere care desfawara activitatea de transport rutier de marfuri i/sau persoane, contra cost; program de transport program intocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autobuzelor necesare, precum si capacitatea de transport minima in vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean. Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii; serviciu regulat conform definitiei din Regulamentul (CE) nr /2009, aplicabila i transportului rutier national, inseamna serviciul care asigura transportul de persoane la intervale stabilite pe trasee stabilite, persoanele find imbarcate i debarcate la puncte de oprire prestabilite; statie publica spatiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat de catre administratia publica locals, destinat imbarcarii/debarcarii persoanelor, semnalizat i prevazut cu un panou destinat afisarii unor informatii; traseu judetean parcurs care asigura legatura dintre capatul de traseu de plecare i capatul de traseu de destinatie, aflate pe raza judetului Iasi, pe care se efectueaza transport contra cost de persoane prin servicii regulate; Pagina 3 din 9

6 transport rutier de persoane contra cost transport rutier de persoane efectuat contra plata, prin incasarea unui tarif ; transport rutier judetean transportul rutier care se efectueaza intre cloud localitati situate pe teritoriul aceluiasi judet, fail a depasi teritoriul judetului respectiv; 4.2. ABREVIERI M.T. Ministerul Transporturilor; M.D.R.A.P. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; C.J. Iasi Consiliul Judetean Iasi. A.R.R. Autoritatea Rutiera Romand R.A.R. Registrul Auto Roman; A.J.T.P. Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport Public; Norme - Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. nr. 1158/2336/ DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. GENERALITATI Procedura de atribuire pe perioada determinate, pe baza de anunt public, a traseelor cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, la nivel judetean se efectueaza in baza prevederilor art. 81, alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, art. 22 si art. 24 din Norme Prezenta procedure prezinta modul prin care orice operator de transport are dreptul de a depune oferta, urmand a fi selectata cea care indeplineste conditiile din documentatia de atribuire, pe baza Criteriilor de evaluare a operatorului de transport si punctajelor care se acorda in cazul atribuirii traseelor judetene prevazute in Anexa nr. 3 la Norme In situatia in care cloud sau mai multe oferte au punctajul cel mai mare, departaj area se efectueaza in favoarea ofertei care prezinta cea mai mare capacitate de transport (locuri pe scaune conform certificatului de clasificare emis de R.A.R.) Dace si astfel se mentine egalitatea, ofertele sunt declarate castigatoare in functie de ordinea ordinea cronologica a inregistrarii acestora la CJ Iasi (1) Aceasta procedure presupune: a) publicarea pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, sectiunea A.J.T.P., precum si la avizierul institutiei, a anuntului de participare insotita de documentatia de atribuire aferenta precum si a termenului de depunere a ofertelor operatorilor de transport respectiv 48 de ore de la publicarea anuntului de participare; b) primirea si inregistrarea ofertelor la sediul CJ Iasi; c) deschiderea ofertelor; d) evaluarea ofertelor si elaborarea raportului final de atribuire; e) comunicarea catre toti ofertantii a raportului final de atribuire aprobat de presedintele CJ Iasi; Pagina 4 din 9

7 f) emiterea Dispozitiei Pre edintelui CJ Iasi de atribuire a traseului care operatorul de transport a carui oferta a fost declarata cd tigatoare; f) eliberarea de care A.J.T.P. a licentei de traseu i graficului de circulatie anexa la aceasta, conform Dispozitiei Pre edintelui CJ Iasi emisd in acest sens; (2) Ofertantul elaboreazd oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. (3) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majors sau cazul fortuit, cad in sarcina exclusivd a operatorului de transport care o transmite CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 1) Calendarul prezentei atribuiri va cuprinde urmdtoarele informatii: Data i ora publicarii pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, sectiunea A.J.T.P., precum i la avizierul institutiei a traseelor care se regasesc in cazurile precizate la art. 1.1., lit. a), b), c) Termenul limitd de primirea a ofertelor, respectiv 48 de ore de la data si ora prevazutd la pct. 1); Perioada de 48 de ore de la data publicarii anuntului de participare pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, sectiunea A.J.T.P., precum i la avizierul institutiei, pentru depunerea i inregistrarea la Registratura CJ Ia0 a ofertelor, de are operatorii de transport interesati; Perioada de 1 zi lucratoare pentru: Evaluarea ofertelor de care personalul A.J.T.P.; Desemnarea ofertei cd tigatoare i intocmirea raportului final de atribuire de catre personalul A.J.T.P; Aprobarea raportului final de atribuire de calm Pre edintele CJ Iasi; Publicarea raportului final de atribuire pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, sectiunea A.J.T.P., precum i la avizierul institutiei a de catre personalul A.J.T.P.; Emiterea Dispozitiei de atribuire a traseului i a licentei de traseu de catre Pre edintele CJ Ia0; Eliberarea licentei de traseu i a graficului de circulatie anexa la aceasta de care personalul A.J.T.P. in conformitate cu Dispozitia de atribuire a traseului; 2) In cazul in care operatorul de transport nu se prezintd in termen de 24 de ore de la publicarea raportului final de atribuire pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, sectiunea A.J.T.P., precum i la avizierul institutiei pentru ridicarea licentei de traseu, i a graficului de circulatie anexa la aceasta, traseul respectiv va fi atribuit urmatorului operator de transport clasat, conform raportului final de atribuire TRANSPARENTA $1 PUBLICITATE (1) Prezenta procedurd se initiaza prin publicarea pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, sectiunea A.J.T.P., precum si la avizierul institutiei, a unui anunt de participare, insotit de documentatia de atribuire aferentd. (2) Anuntul de participare, va cuprinde: a) denumirea, adresa, numarul de telefon i de fax, adresa de ale CJ Iasi la care se transmit ofertele; Pagina 5 din 9

8 b) denumirea si codul traseelor care urmeaza sa fie atribuite; c) termenul limita de primire a ofertelor; d) perioada determinate pentru care se va elibera licenta de traseu; 5.4. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI CRITERIILE DE EVALUARE 5I DEPARTAJARE (1) Documentatia de atribuire este alcatuita din instructiunile cdtre operatorii de transport interesati; Instructiunile catre operatorii de transport interesati cuprind, fare a se limita la cele ce urmeaza, cel putin: a) informatii generale privind organizatorul atribuirii respectiv CJ Iasi, in special cu privire la adresa inclusiv telefon, fax, , persoane de contact, mijloace de comunicare etc; b) informatii privind traseul propus spre atribuire (cod, denumire, numar autobuze, numar curse planificate, capacitate minima de transport, grafic de circulatie, numar autobuze active etc.)in conformitate cu datele existente in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate; c) informatii privind calendarul procedurii de atribuire; d) informatii privind criteriile de evaluare a operatorului de transport i punctajele care se acorda in cazul atribuirii traseelor judetene, astfel: I. Vechimea parcului de vehicule: Anul de fabricatie (AF) este acela i cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte; AF = AA puncte; AF = AA - 2 => 25 puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA - 5 i=> 12 puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA puncte; AF = AA punct. 2. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii: categoria a I - a 415 puncte; categoria a II - a 412 puncte; categoria a III - a 49 puncte; categoria a IV - a 4 1 punct. Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse in programul de transport judetean. Pagina 6 din 9

9 3. Dotarea autobuzului cu instalatie de aer conditionat - 5 puncte. 4. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelorjudetene, in cazul in care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat/bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscala.; e) informatii privind departajarea ofertelor aflate in situatia in care cloud sau mai multe oferte au punctajul cel mai mare, respectiv: - departajarea se efectueazd in favoarea ofertei care prezinta cea mai mare capacitate de transport (nr. de locuri pe scaune conform certificatului de clasificare emis de R.A.R.); - in cazul mentinerii egalitatii dupd efectuarea departajdrii de mai sus ofertele sunt declarate ca tigatoare in functie de ordinea ordinea cronologicd a inregistrarii acestora la CJ Iasi. f) informatii privind documentele aflate in perioada acestora de valabilitate, care urmeald sa fie prezentate de ofertanti in copie conform cu originalul pentru dovedirea criteriilor de evaluare a operatorului de transport in vederea stabilirii punctajelor necesare evaludrii, respectiv: - licenta comunitara emisd de ARR; - copia conforms a licentei comunitare a autobuzului; - cartea de identitate a vehiculului (CIV) care arata codul de identificare, anul fabricatiei autobuzului precum si daca autobuzul se afld in proprietatea operatorului de transport sau daca este achizitionat in leasing; - contractul de leasing, in cazul in care autobuzul este utilizat in baza unui asemenea contract; - certificatul de clasificare pe categorii al autobuzului emis de R.A.R. care arata cdrui categorii de confort ii corespunde autobuzul precum si daca acesta este dotat cu instalatie de aer conditionat. - certificatele de atestare fiscale emise de organele fiscale competente care sa ateste faptul ca operatorul de transport care depune oferta nu inregistreazd obligatii restante la bugetul local sau de stat, la data publicarii anuntului de participare pe siteul Consiliului Judetean Iasi, sectiunea A.J.T.P., precum i la avizierul institutiei. - document avizat de A.R.R. din care sa rezulte ca autobuzul care va fi utilizat pentru efectuarea traseului propus spre atribuire nu este licentiat pentru curse interjudetene - declaratie pe propria rdspundere a operatorului de transport ca autobuzul propus nu este utilizat pentru curse regulate speciale judetene sau interjudetene. In cazul in care A.R.R. nu elibereazd pand la data depunerii ofertei un act care sa dovedeasca faptul ca autobuzul care va fi utilizat pentru efectuarea traseului propus spre atribuire nu este licentiat pentru curse interjudetene, operatorii de transport vor depune o declaratie pe propria rdspundere din care sä rezulte acest fapt, urmand ca, ulterior, sa depund documentul de la A.R.R. g) informatii privind perioada determinate pentru care se va elibera licenta de traseu respectiv 60 de zile de la data eliberdrii licentei de traseu; (2) Operatorii de transport nu pot participa la atribuirea traseelor judetene, in cazul in care inregistreazd obligatii restante la bugetul de stat/bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscald. Pagina 7 din 9

10 (3) Pot participa la atribuirea traseelor operatorii autorizati care detin autobuze inmatriculate in Romania, libere de sarcini. (4) Copiile vor fi declarate conform cu originalul de catre administratorul operatorului de transport find apostilate cu urmatoarea formula: " Subsemnatul, declar pe propria reispundere, sub sancfiunea legii penale, privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul"; (5) Documentatia de atribuire se publica pe site-ul Consiliului Judetean I*, sectiunea A.J.T.P., precum Si la avizierul institutiei impreuna cu anuntul de participare EVALUAREA OFERTELOR SI STABILIREA OFERTEI CAi$TIG A TOARE Personalul A.J.T.P. are obligatia de a stabili oferta ca tiga'toare pe baza Criteriilor de evaluare a operatorului de transport i punctajelor care se acorda in cazul atribuirii traseelor judetene prevazute la , alin.(1) lit. d), precum i de a departaja ofertele aflate in situatia in care cloud sau mai multe oferte au punctajul cel mai mare conform prevederilor , alin.(1) lit. e); (1) Atributiile personalului A.J.T.P. pentru indeplinirea obligatiei de la pct sunt urmatoarele: a) deschiderea ofertelor; b) verificarea indeplinirii criteriilor de evaluare a operatorului de transport i punctajelor de care ofertanti, conform solicitarilor din documentatia de atribuire; c) stabilirea ofertantilor calificati; d)verificarea documentelor prezentate de ofertanti in sustinerea ofertei. e) stabilirea ofertelor declarate neconforme Si inacceptabile i a motivelor care au stat la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie; f) stabilirea ofertelor admisibile; g) aplicarea criteriilor de evaluare, astfel cum au fost prevazute in documentatia de atribuire pentru fiecare oferta declarata admisibild; h) stabilirea ofertei ca tigatoare; i) in cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; j) intocmirea raportului final de atribuire; (2) Raportul final de atribuire se inainteaza spre aprobare Pre edintelui CJ Iasi de catre coordonatorul A.J.T.P. cu avizul directorului executiv al Directiei tehnice i Investitii. (3) Oferta depusa dupa data Si ora limits de depunere a ofertelor sau la o alts adresa decat cea precizata in anuntul de participare se returneaza fard a fi deschisa operatorului de transport care a ofertat. (4) Raportul final de atribuire aprobat de Prqedintele CJ Ia0 se va publica prin grija personalului A.J.T.P. pe site-ul Consiliului Judetean Ia i, sectiunea A.J.T.P., precum i la avizierul institutiei in vederea informarii tuturor ofertantilor; Pagina 8 din 9

11 5.6. FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE Procedura de atribuire se finalizeazd prin: a) aprobarea atribuirii licentei de traseu operatorului de transport a carei oferta a fost declarata cd tigatoare prin Dispozitie a Pmedintelui CJ Iasi; b) eliberarea licentei de traseu i a graficului de circulatie anexat acesteia calm operatorul de transport a cdrui oferta a fost declarata cd tigatoare Solicitarile depuse de care operatorii de transport rutier vor fi respinse in urmdtoarele cazuri: a) au depd it termenul prevazut in calendarul atribuirii pentru depunerea s olicitari I or; b) and operatorul de transport rutier nu detine autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus optiuni; c) cand operatorul de transport rutier nu detine copii conforme ale licentei comunitare, valabile la data depunerii optiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus optiuni; d) cand cursele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu acela i autobuz sau acelea i autobuze nominalizate in solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulatie; e) and graficele de circulatie aferente curselor de pe unul sau mai multe trasee nu permit efectuarea transportului cu autobuzul/autobuzele nominalizat(e) in solicitare, deoarece prin parcurgerea distantei dintre locul de sosire dintr-o cursa i locul de plecare in urmatoarea cursa, cu o vitezd de deplasare de 50 km/ord, se depd e te ora de plecare in cursa care va urma In cazul in care operatorul de transport rutier a cdrui ofertd a fost declaratd ca tigatoare nu se prezinta la CJ Iasi in vederea ridicarii licentei de traseu in termenul stabilit la 5.2. pct.5) traseul respectiv va fi atribuit urrndtorului operator de transport clasat la edinta de atribuire conform raportului final de atribuire Perioada de valabilitate a licentelor de traseu este de 60 de zile conform art. 24 din Norme Perioada de valabilitate a licentelor de traseu se poate prelungi, cu perioade de 60 de zile, pand la 12 luni dacd, din motive care nu sunt imputabile Consiliului Judetean Iasi, nu se poate organiza atribuirea electronicd a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronicd a traseelor nationale CJ Iasi are obligatia de a anula procedura de atribuire in urmatoarele cazuri: a) daca nu a fost depusd nicio oferta sau dacd nu a fost depusa nicio oferta admis ibild; b) dacd incalcdri ale prevederilor legale afecteazd procedura de atribuire. Pagina 9 din 9

12 ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul Stefan cel Mare i Sfant, nr.69, cod , I* Tel.: ; Fax: ; Nr.40./din REFERAT DE APROBARE la Proiectul de Hotarare privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioada determinata, pe NIA de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate Avand in vedere Ordonanta de urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea i completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane; Avand in vedere prevederile art. 81 din Ordonanta nr. 27/20111 privind transporturile rutiere, modificata completata prin care se stabilesc atributiile consiliilor judetene in domeniul transportului rutier judetean de persoane; Avand in vedere prevederile art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea i efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor Si viceprimministrul, ministrul dezvoltarii regionale Si administratiei publice nr. 1558/2019 respectiv 2336/2019, prin care se stabilesc situatiile and este necesar sa se aplice procedura de atribuire pe perioada determinate, pe baza de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in paralel cu organizarea atribuirii electronice a traseelor prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronics a traseelor nationale; In temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, modificata i completata care prevede ca transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean se reglementeaza de catre consiliul judetean, care reprezinta autoritatea competenta la nivel judetean; In temeiul art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit caruia proiectele de hotarari pot fi propuse i de preedintele Consiliului Judetean Ia i; Propun aprobarea procedurii de atribuire pe perioada determinate, pe baza de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate 1

13 Directia TehnicA Investith Compartimentul Autoritatea Judeteanil de Transport Public ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI ii Nr. de exemplare : 1 RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de Hotarfire privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioada determinate, pe baza de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate Avand in vedere Referatul de aprobare nr " din 11, al Pre edintelui Consiliului Judetean Ia i, avand ca obiect Proiectul de Hotarare privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioada determinate, pe baza de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate Avand in vedere Ordonanta de urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane; Avand in vedere prevederile art. 81 din Ordonanta nr. 27/20111 privind transporturile rutiere, modificata i completata prin care se stabilesc atributiile consiliilor judetene in domeniul transportului rutier judetean de persoane; Avand in vedere Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea i efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale i administratiei publice nr. 1558/2019 respectiv 2336/2019; Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean nr. 77/2016 privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate ; Avand in vedere prevederile art. 182 alin. (4) din Ordonanta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Prin Ordinul comun al Ministrului Transporturilor i al Ministrului Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice nr. 1158/2019, respectiv nr. 2336/2019, publicat in Monitorul Oficial nr. 684/ , au fost aprobate Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea Si efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean care stabilesc cadrul de aplicare a dispozitiilor art. V din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea Si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane. Astfel, in temeiul art. 24 al actului normativ sus-mentionat se prevede: (1) Consiliile judetene pot atribui trasee, pe o perioada de 60 de zile, termen in care se va organiza atribuirea electronics a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronics a traseelor nationale, pe baza de anunt public, cu respectarea criteriilor de evaluare preveizute in anexa nr. 3, in urmeitoarele situatii: a) in cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire conform art. X alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2019; b) in cazul in care operatorul de transport renuntei la executarea transportului, bra respectarea termenului de 60 de zile prevazut la art. 20 alin. (1). (2) Procedura de atribuire preveizutei la alin. (1) se stabile,cte prin hoteireire a consiliului judetean.

14 (3) In cazul suspendarii licentei de transport/licentei comunitare, consiliile judefene pot atribui direct trasee, pe perioada suspendarii. (4) In cazul in care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului judetean, traseele mentionate la alin. (1) nu sunt atribuite in termenul de 60 de zile, acesta se prelunge,cte panel la data atribuirii tor, dar nu mai mult de 12 Zuni. (5) In cazul prevazut la alin. (3), durata licentei de traseu astfel atribuitil va fi egalei cu cea a perioadei de suspendare." Conform prevederilor legale de mai sus, rezultd faptul ca atribuirea pe perioada determinatd, pe bazd de anunt public este o masurd cu caracter exceptional, de urgenta., care se poate dispune temporar, pe o perioadd de 60 zile, atunci and sunt indeplinite conditiile legale, mai precis in cele trei situatii enuntate mai sus, la lit. a), lit. b) i alin.(3). Aceasta procedurd se va organiza pe baza de anunt public, in paralel cu organizarea atribuirii electronice a traseelor prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronics a traseelor nationale. In temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, modificatd i completatd: "Transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean se reglementeazd de claire consiliul judetean, care reprezinta autoritatea competent!: la nivel judetean, in limita atributiilor conferite prin prezenta ordonanta de urgentd." Raportat la art. 240 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ne raliem punctului de vedere exprimat in Referatul de aprobare al Pre edintelui Consiliului Judetean Ia i, sus-mentionat i propunem adoptarea Proiectului de hotdrare privind aprobarea procedurii de atribuire pe perioadd determinate, pe bazd de anunt public, a unui traseu cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate. Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului p.director executiv, Iogen Gin' Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii gi legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului Coordonator com Valentin iment, Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea legalitatea intocmirii acestu. "nscris oficial Petru c a 2