R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"

Transcriere

1 R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN OLT Operator de date cu caracter personal 4494 NESECRET Slatina Nr din Ex. unic A P R O B, Postare Intrapol şi pagina de Internet a I.P.J. Olt ŞEFUL INSPECTORATULUI, Comisar şef de poliţie FLORESCU EUGEN-CĂTĂLIN Către, UNITĂŢILE CENTRALE DIN I.G.P.R. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TOATE INSPECTORATELE DE POLIŢIE JUDEŢENE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE POLIŢIEI ROMÂNE A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinului M.A.I nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de resurse umane, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., Dispoziţia M.A.I. - D.M.R.U. nr. II/960/2004 privind procedurile şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.19, organizează: CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea funcţiei vacante de şef Serviciu Comunicaţii Şi Informatică, poziţia 122 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, cu personal recrutat din sursă internă. În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem,,bologna : 1/6

2 - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic; - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem,,bologna : - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţelor inginereşti; - să fi absolvit studii de masterat, sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, sau în domeniul management/studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei cicluri,,bologna într-unul din domeniile studiilor de bază, sau în domeniul management/studii de master, ciclul II de studii universitare în următoarele domenii:drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi securitate naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică, management, ştiinţele motricităţi umane, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei. să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: - să aibă gradul minim de inspector de poliţie; - să aibă 5 ani vechime în M.A.I.; - să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret ; - să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române. să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin,,bine la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere. Concursul/examenul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, str. M. Eminescu nr. 19, la data de , ora , iar unica probă de selecţie va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare la secretariatul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la depunerea acestora. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Proba de interviu se înregistrează audio video. 2/6

3 Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt - Serviciul Resurse Umane, pe bază de raport, depus până la data , ora Cu ocazia înscrierii la concurs/examen, candidaţii vor anexa la raport: - copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; - C.V. ul întocmit conform Anexei nr. 10a din Dispoziţia Directorului Direcţiei Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960/ , privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.; - adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate; - declaraţie pe propria răspundere de acceptare a condiţiilor de participare şi de prelucrare a datelor personale conform Legii 677/2001; - cazierul judiciar; - copie BI/CI candidat; - copii ale certificatelor de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi a hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, după caz. Candidaţii care provin din alte unităţi, pe lângă documentele sus-menţionate, trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, calificativele obţinute la evaluarea profesională individuală în ultimii doi ani de activitate. Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., din Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată ce va fi comunicată în timp util candidaţilor. Serviciul Resurse Umane va publica prezentul anunţ, prin reţeaua Intranet, Internet şi prin afişare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, telefon 0249/ interior PREŞEDINTELE COMISIEI, Comisar şef de poliţie TRIFU NICOLAE 3/6

4 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA Recomandate la concursul pentru ocuparea postului de şef serviciu la Serviciul Comunicaţii şi Informatică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean OLT CAPITOLUL I MANAGEMENT TEMATICA - Principiile procesului managerial. - Funcţiile procesului managerial. - Planificarea managerială. - Organizarea managerială. - Controlul managerial. - Managementul luării deciziei. - Evaluarea personalului M.A.I. - Modificarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului M.A.I. - Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni conform statutului poliţistului. BIBLIOGRAFIE - Managementul Poliţiei Editura MEDIAUNO ediţia 2004, autori Costică Voicu şi Ştefan Prună; - Managementul Organizaţiilor Poliţieneşti Editura MIRA 2008, Iliuţă Pătrăşcanu; - Legea nr.360/2002 privind Statutului poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; - H.G. nr.991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului; - Ordinul M.A.I. nr.668/2008 privind unele activităţi de resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare; - Dispoziţia Directorului Direcţiei Management Resurse Umane nr.11/971 din pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei directorului Management Resuse Umane nr.11/960/2004 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unuităţile Ministerului Administarţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL II- TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE SPECIALITATE I. TEMATICA: - Analiza, proiectarea, programarea, implementarea şi exploatarea ( administrarea) aplicaţiilor informatice. - Compatibilitate sisteme informatice. - Sisteme informatice deschise. - Utilizarea standardelor în domeniul comunicaţiilor şi tehnologia informaţiei. - Noţiuni generale de management de proiect a sistemelor informatice. - Baze de date relaţionale şi aplicaţii informatice. - Securitatea sistemelor informatice. 4/6

5 - Reţele de comunicaţii voce şi date ale M.A.I. II. BIBLIOGRAFIA: - Evaluarea operationalităţii sistemelor software complexe, Diaconu Cristian Nicolae, Ivan Ion, A.S.E., Managementul proiectelor sistemelor informatice complexe, Cârstea Claudia, Sabău Gheorghe, A.S.E., Sistemul informaţional-managerial al organizaţiei, Nicolescu Ovidiu, Russu Corneliu, Ed. Economică, Strategii mamageriale de realizare a sistemelor informatice, Vatuiu Teodora, Lungu Ion., A.S.E, Baze de date relaţionale, Ionescu Felicia, Ed.Tehnică, Reţele de calculatoare. Proiectare şi administrar, Adrian Munteanu, Valerica Greavu- Şerban, Ed.Polirom, Sisteme informatice- Analiză, proiectare şi implementare, prof.univ.dr.ion Lungu, prof.univ.dr. Gheorghe Sabău, prof.univ. dr. Manole Velicanu şi alţii, Editura Economică, Sisteme de calcul şi operare, prof. Univ.dr. Florea Nastase; conf.univ.dr. Razvan Daniel Zota, Ed. A.S.E Reţele de telecomunicaţii, Rădulescu Tatiana, Ed.Thalia, Bucureşti, O.M.A.I. nr.s/15/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţiilor specifice comunicaţiilor ţi tehnologia informaţiei în M.A.I. - O.M.A.I. nr. 260/2009 pentru aprobarea Programului strategic al M.A.I. în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor PREŞEDINTELE COMISIEI, Comisar sef de poliţie TRIFU NICOLAE 5/6