S T A T U T U L Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "S T A T U T U L Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România"

Transcriere

1 S T A T U T U L Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România (A.P.D.P.) este constituită în conformitate cu art. 34 din Legea 21/1924 la data de , în baza sentinţei nr. 1568/1990 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti. Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 41, scara 2, etaj 1, ap. 37, sector 1. Art. 2. Asociaţia este o organizaţie profesională nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public cu patrimoniu şi buget propriu, autonomă şi independentă. Art. 3. Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza prezentului Statut, adaptat prevederilor O.G. 26/2000, completată şi modificată de Legea nr. 246/2005. Cap. II. SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI Art. 4. Scopurile Asociaţiei sunt: reprezentarea şi apărarea, la nivel naţional şi internaţional, a intereselor lucrătorilor din domeniul de drumuri şi poduri ; promovarea şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi, indiferent de subordonarea administrativă ; adoptarea, aplicarea şi urmărirea respectării Codului deontologic al inginerului de drumuri şi poduri (prezentat în anexă), prin Consiliul de Onoare ; dezvoltarea cooperării prin: analiza şi dezbaterea de ansamblu a problemelor care tratează drumul, transportul rutier, siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului înconjurător ; promovarea unor forme moderne şi unitare de organizare a domeniului rutier ; informarea şi perfecţionarea profesională continuă a membrilor săi. Art. 5. Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt : să organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociaţiei Mondiale de Drumuri (AIPCR) ; să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi economic a activităţilor proprii ; să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnice din domeniul rutier ; să susţină formarea corpurilor de specialişti (experţi, verificatori etc.) şi să apere interesele lor conform regulamentelor specifice ; să colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme şi organizaţii sau unităţi economice, sociale, profesionale ; să se asocieze sau afilieze, după caz, la organisme similare naţionale şi internaţionale ; să organizeze congrese, conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă pe teme profesionale ; să participe la manifestări tehnice similare din ţară şi străinătate ; să promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice formă în ţară şi străinătate ; să înfiinţeze Registrul Naţional al Inginerilor de Drumuri şi Poduri din România, să gestioneze evidenţa acestora şi să publice anual Registrul Naţional al Inginerilor de Drumuri şi Poduri în Monitorul Oficial al României ; să asigure protecţia profesională a membrilor săi; în acest scop va funcţiona un Consiliu de Onoare ; să susţină şi să verifice activitatea de pregătire şi specializare a membrilor săi şi a învăţământului mediu şi superior de specialitate, prin forme de învăţământ adecvate ; să sprijine şi să stimuleze activitatea de inventică ; să propună şi să participe la elaborarea de legi, instrucţiuni, standarde, normative tehnice şi acte normative specifice domeniului ; să colaboreze la elaborarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, în domeniul drumurilor şi podurilor; să creeze baze de date tehnice. Cap. III. ATESTAREA TEHNICĂ 1

2 Art. 6. Asociaţia va atesta din punct de vedere tehnic (pregătirea profesională a personalului, dotarea cu utilaje şi echipamente specifice, experienţa în activitate, asigurarea şi controlul calităţii etc.) persoane juridice şi persoane fizice autorizate de specialitate afiliate A.P.D.P., conform prevederilor legale. Domeniile la care se asigură atestare tehnică sunt următoarele: cercetare, proiectare, consultanţă, expertiză, execuţie, întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri. Atestarea tehnică se asigură de comisii teritoriale nominalizate prin hotărârea Consiliului Naţional. Preşedinţii comisiilor de atestare vor informa semestrial Biroul Permanent despre desfăşurarea activităţii. Comisiile îşi vor desfăşura activitatea după regulamentul de funcţionare. Cap. IV. MEMBRI - DREPTURI ŞI OBLIGAŢII Art. 7. Asociaţia are membri activi (individuali şi colectivi) şi membri de onoare. Art. 8. Pot deveni membri activi ai Asociaţiei persoane fizice şi/sau juridice care au o calificare şi preocupări în domeniul rutier. Art. 9. Membri de onoare, personalităţi din ţară sau străinătate, pot fi aleşi cu majoritate simplă de voturi, de către conferinţa naţională a Asociaţiei pentru recunoaşterea serviciilor aduse sau a contribuţiei remarcabile la progresul în domeniul drumurilor şi al transportului rutier. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie. Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi : să participe direct sau prin delegaţi la lucrările conferinţei ; să se exprime şi să-şi susţină liber părerile în ocaziile prilejuite de activitatea Asociaţiei ; să facă parte din comitetele tehnice naţionale şi internaţionale ale Asociaţiei ; să ia parte la manifestările organizate de asociaţie şi să participe la dezbateri ; să colaboreze la publicaţiile tipărite de asociaţie ; să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Naţional sau în Consiliul filialei teritoriale din care face parte ; să participe ca reprezentanţi ai Asociaţiei la congrese, conferinţe, în ţară sau străinătate ; să participe la formele de pregătire şi specializare profesională organizate de asociaţie ; să aibă acces la mijloacele din dotarea Asociaţiei ; să participe la concursul profesional Anghel Saligny şi la acordarea altor premii instituite de asociaţie. Art. 11. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii : să respecte prevederile statutului ; să plătească cotizaţia de membru ; să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală ; să sprijine şi să participe la desfăşurarea activităţilor Asociaţiei ; să susţină în toate ocaziile prestigiul Asociaţiei şi al sectorului rutier. Art. 12. Membrii Asociaţiei îşi pierd calitatea prin : neplata cotizaţiei timp de 6 luni ; pierderea drepturilor civile ; încălcarea eticii profesionale. Cap. V. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ASOCIAŢIEI Art. 13. Structura organizatorică a Asociaţiei este constituită din : filiale teritoriale cu / fără personalitate juridică ; grupe de membri individuali în cadrul filialelor, acolo unde este necesar ; comitete tehnice naţionale organizate la nivel central cu participarea membrilor de la filiale. 2

3 Art. 14. Organul de conducere este Conferinţa Naţională, respectiv teritorială care se organizează anual sau la cererea a cel puţin o treime din membri. Art. 15. Conferinţa Naţională se va putea desfăşura şi va fi statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi dintre delegaţii aleşi la conferinţele teritoriale. Art. 16. Conferinţele teritoriale se vor putea desfăşura şi vor fi statutar constituite cu majoritatea simplă a delegaţilor (individuali şi colectivi). Art. 17. Conferinţa Naţională are următoarele atribuţii : aprobă Statutul Asociaţiei, îl poate modifica sau completa ; aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, îl poate modifica sau completa; analizează activitatea Consiliului Naţional între conferinţe ; aprobă bugetul Asociaţiei şi descarcă gestiunile pentru anul precedent ; aprobă valoarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor anuale ale membrilor (individuali şi colectivi) şi a taxelor de atestare ; alege Consiliul Naţional, Consiliul de Onoare şi comisia de cenzori, o dată la 2 ani. Mandatează Consiliul Naţional să facă modificări şi/sau completări la statut, dacă este cazul ; aprobă programul de activitate al Asociaţiei pe perioada următoare. Art. 18. Convocarea conferinţelor şi difuzarea materialelor se va face cu cel puţin 30 zile înainte de data desfăşurării. Art. 19. În intervalul dintre conferinţe, asociaţia va fi condusă de un Consiliu Naţional ales pe o durată de 2 ani, format din membri şi 5-9 membri supleanţi. Alegerea Consiliului Naţional se face cu majoritate simplă de voturi de către Conferinţa Naţională prin vot deschis. Preşedintele este ales cu majoritate simplă, prin vot deschis, dintre membrii Consiliului Naţional, la Conferinţa Naţională a A.P.D.P. Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte organizaţii din ţară şi străinătate. Preşedintele conduce lucrările Conferinţei Naţionale, Consiliului Naţional şi ale Biroului Permanent. În cazuri excepţionale va delega aceste atribuţii prim-vicepreşedintelui. Art. 20. Directorul general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România este membru de drept în Biroul Permanent şi preşedinte de onoare al Asociaţiei. Art. 21. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii : adoptă statutul Asociaţiei; adoptă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei; adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru anul în curs; alege Biroul Permanent cu următoarele funcţii: un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi şi cinci membri; are rol de Comitet Naţional Român al Asociaţiei Mondiale de Drumuri (AIPCR/PIARC) şi reprezintă interesele A.P.D.P. pe lângă AIPCR; urmăreşte realizarea obiectivelor Asociaţiei stabilite prin statut şi prin hotărârile Conferinţei Naţionale; elaborează concepţia şi strategia de dezvoltare a Asociaţiei; analizează şi stabileşte programul de lucru al comitetelor tehnice naţional ; aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale teritoriale; modifică componenţa Consiliului Naţional pe baza propunerilor primite de la filialele teritoriale; aprobă modificări şi/sau completări la statut când este mandatat de Conferinţa Naţională. Art. 22. Consiliul Naţional se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de preşedinte şi poate lua decizii în prezenţa a 2/3 din membri, cu majoritate simplă de vot, a celor prezenţi; Art. 23. Biroul Permanent este ales pentru un mandat de doi ani, asigură conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Naţional şi va prezenta periodic rapoarte de activitate Consiliului Naţional. 3

4 Biroul Permanent numeşte secretarul general pe baza analizei programelor de activitate depuse de candidaţi. Secretarul general va fi angajat cu contract individual de muncă pe durata determinată a mandatului Biroului Permanent. Secretarul general este totodată şi purtătorul de cuvânt al A.P.D.P. Biroul Permanent numeşte preşedinţii şi membrii comisiilor de examinare. Art. 24. Verificarea respectării disciplinei financiare, folosirii judicioase a mijloacelor băneşti şi a administrării patrimoniului se face de către comisii de cenzori, formate din 3 membri, alese pe o durată de 2 ani de către conferinţe şi care vor funcţiona pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Naţional. Art. 25. Comitetele tehnice naţionale vor urmări îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei şi programul de activităţi anual atât la nivel naţional cât şi internaţional. Art. 26. Preşedinţii comitetelor tehnice naţionale se numesc de către Consiliul Naţional şi prezintă anual un raport asupra activităţii desfăşurate. Art. 27. Filiala este organizaţia care reprezintă asociaţia în teritoriu. Organul de conducere al filialei este Conferinţa filialei. Între conferinţe, conducerea filialei se asigură de către un Consiliu format din: preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, secretar şi câte un membru din partea unor unităţi afiliate, aleşi prin vot deschis cu majoritate simplă. La filialele teritoriale care au numărul membrilor în Consiliu mai mare de 9, se poate constitui un birou permanent format din preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi şi secretar. Art. 28. Conferinţele filialelor teritoriale se organizează anual sau la cererea a cel puţin o treime din membri şi au următoarele atribuţiuni : analizează activitatea Consiliului filialei ; aprobă bugetul filialei şi descarcă gestiunea pentru anul precedent ; alege o dată la 2 ani noul Consiliu şi comisiile de cenzori ; alege delegaţii la Conferinţa Naţională ; aprobă programul de activitate al filialei pentru perioada următoare. Art. 29. Hotărârile Conferinţei Naţionale şi teritoriale se adoptă prin vot deschis cu majoritate simplă. Cap. VI. FORMELE DE ACTIVITATE Art. 30. Activitatea Asociaţiei se desfăşoară pe baza planului strategic elaborat şi în spiritul celui al AIPCR şi aprobat la Conferinţa Naţională A.P.D.P. Alte activităţi se desfăşoară prin : congrese, conferinţe, simpozioane, dezbateri, cursuri, expoziţii şi târguri ; publicaţii de specialitate (revista de drumuri şi poduri, buletine informative etc.) ; biblioteci tehnice, centre de documentare şi altele ; colaborări cu alte organizaţii din ţară şi străinătate. Art. 31. În vederea desfăşurării activităţii lor, asociaţia şi filialele teritoriale asigură mijloace materiale şi financiare şi se conduc după regulamente proprii. Cap. VII. MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE Art. 32. Patrimoniul Asociaţiei se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace financiare obţinute din donaţii, sponsorizări, achiziţii şi construcţii, venituri proprii. Art. 33. Asociaţia şi filialele au bugete proprii de venituri şi cheltuieli. Art. 34. Sursele de venituri sunt : cotizaţii ; taxe de înscriere şi taxe de atestare tehnică ; sponsorizări, donaţii şi subvenţii de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară sau străinătate ; 4

5 publicaţii periodice, publicitate, expoziţii, târguri, acţiuni turistice, organizarea unor cursuri şi altele ; orice alte surse legate de venituri ocazionale. Art. 35. Veniturile se împart între fiecare filială şi Consiliul Naţional astfel : 30% din cotizaţia anuală a membrilor colectivi se transmite trimestrial la Consiliul Naţional ; taxele de înscriere, cât şi cotizaţiile membrilor individuali rămân la dispoziţia filialelor teritoriale ; taxele de atestare tehnică rămân la A.P.D.P. Central şi la filialele unde funcţionează comisiile de atestare. Art. 36. Cheltuielile care privesc asigurarea condiţiilor de funcţionare cuprind : schimburi de experienţă, burse pentru specializare în ţară şi străinătate pentru cei care vor rămâne să lucreze în cadrul A.P.D.P. sau al unei unităţi membre A.P.D.P. ; organizarea congreselor, simpozioanelor, conferinţelor şi cursurilor profesionale ; plata salariilor pentru angajaţii Asociaţiei (stabilirea cuantumului lor se face prin negociere, conform fişei postului, în funcţie de timpul de muncă prestat) ; plata cheltuielilor legate de patrimoniu ; plata cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Asociaţiei ; plata premiului anual Anghel Saligny şi a altor premii ; alte cheltuieli ocazionale. Art. 37. Pentru realizarea unor acţiuni ce interesează întreaga asociaţie, Consiliul Naţional şi/sau filialele se pot ajuta reciproc, organizatoric şi financiar. Art. 38. Asociaţia trebuie să acopere din taxele, cotizaţiile şi celelalte venituri provenite din activitatea sa toate cheltuielile şi să asigure, inclusiv, achitarea altor obligaţii prevăzute de lege. Art. 39. Sumele rămase necheltuite până la sfârşitul anului se reportează în anul următor. Cap. VIII. ALTE PREVEDERI Art. 40. Asociaţia are insignă, siglă, ştampilă şi publicaţie de specialitate. Art. 41. Membrii Asociaţiei îşi atestă calitatea prin legitimaţii şi au dreptul să poarte insignă. Art. 42. Afilierea, fuzionarea, transformarea sau desfiinţarea Asociaţiei se va putea hotărî numai de Conferinţa Naţională, prin vot deschis cu majoritate simplă. Art. 43. Statutul a fost depus, în forma mai sus prezentată, la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti la data de 20 octombrie ANEXĂ LA STATUT CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE INGINER DE DRUMURI ŞI PODURI ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ÎN DOMENIU A. CODUL DEONTOLOGIC 1. Realizarea drumurilor şi podurilor este o activitate pusă în serviciul dezvoltării umane cu implicaţii socioeconomice şi culturale deosebite asupra mediului natural şi construit. 5

6 Prezentul Cod deontologic se aplică în baza prevederilor articolelor 3, 4, 5, 6, 10, 11 şi 12 din Statutul Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România (A.P.D.P) privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, conform prevederilor O.G. 26/2000, completată şi modificată de Legea nr. 246/2005, şi stabileşte printr-un ansamblu de principii şi reguli atitudinea care trebuie să guverneze activitatea membrilor A.P.D.P. 2. Respectarea întocmai a prevederilor prezentului Cod constituie obligaţie profesională şi morală pentru inginerii de drumuri şi poduri membri ai A.P.D.P. Încălcarea acestor prevederi de către membrii A.P.D.P. se sancţionează conform art.12 din statutul Asociaţiei şi art.16 din Codul deontologic. Obligaţiile deontologice se aplică întocmai inginerilor de drumuri şi poduri absolvenţi de studii superioare de licenţă sau licenţă şi masterat, denumiţi în continuare ingineri. Aceleaşi obligaţii revin şi membrilor colectivi. 3. Adoptarea, aplicarea şi respectarea Codului deontologic al inginerului se face prin Consiliul de Onoare, alcătuit dintr-un preşedinte şi 7 membri aleşi în cadrul Conferinţei Naţionale. 4. Membrii Asociaţiei sunt responsabili să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele profesionale, să caute consecvent să ridice standardele tehnice şi ştiinţifice, sociale şi economice, să fie receptivi la nou şi la introducerea lui în proiecte şi tehnologii, în cercetare, management, învăţământ, execuţie şi administraţie. 5. Onestitatea, obiectivitatea şi bunele intenţii ale inginerului trebuie să fie deasupra oricărei suspiciuni; el are îndatorirea de a trata cu maximă responsabilitate şi profesionalism obligaţiile contractuale în unităţile de stat sau private unde activează. El trebuie să promoveze cooperarea şi bunele relaţii cu ceilalţi specialişti, atitudini ce conduc la buna elaborare a lucrării. 6. Inginerul are obligaţia de a pune la dispoziţia clientului întreaga sa capacitate profesională, să acorde asistenţă tehnică şi să ofere detaliile necesare pe tot parcursul execuţiei, pentru realizarea întocmai a proiectului. El are dreptul şi obligaţia de a participa la recepţia finală a lucrării, de a aduce la cunoştinţa clientului eventualele modificări sau completări de soluţii sau tehnologii în cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic şi economic. 7. Inginerul are obligaţia de a arhiva toate desenele, calculele, descrierile şi actele ce au dus la realizarea construcţiei de drum sau pod, conform dispoziţiilor legale. Cartea Construcţiei trebuie completată periodic. Semnăturile de complezenţă şi lipsa confidenţialităţii în realizarea lucrărilor sunt interzise şi se pedepsesc conform art.12 din statutul A.P.D.P. şi de prezentul Cod deontologic (vezi art.16 şi următoarele din partea B. Răspunderea disciplinară). 8. Inginerul are obligaţia de a refuza lucrări incompatibile cu meseria sa de inginer de drumuri şi poduri. Inginerul are dreptul să-şi menţioneze explicit numele şi calitatea pentru lucrările pe care le-a realizat singur sau în colectiv, de a face publică prestaţia sa prin înscrieri de specialitate pentru ceea ce constituie proprietatea sa intelectuală şi prin care îşi face publicitate profesională într-o manieră demnă şi discretă, dar îi este interzisă membrului individual implicarea în acţiuni de publicitate comercială. 9. Pentru aceeaşi lucrare elaborată de el, inginerul nu poate executa acţiuni de verificator sau de expertizare şi trebuie să se pronunţe cu maximă obiectivitate asupra documentelor ce îi sunt supuse spre analiză, fiindu-i interzisă acceptarea de avantaje nemeritate de orice natură în scopul de a se lăsa influenţat în decizia sa, precum şi oferirea de astfel de avantaje pentru a influenţa deciziile altora. 10. Inginerul are obligaţia ca în activitatea sa profesională să respecte legile în vigoare. 11. Inginerul va acorda maximă atenţie impactului social şi celui asupra mediului pe care lucrările proiectate sau de execuţie le pot avea, luând măsuri corespunzătoare pentru eliminarea sau minimizarea efectelor negative. Se vor lua măsuri nu numai pentru conservarea moştenirilor cultural-istorice în comunităţile în care se proiectează şi se execută lucrările de drumuri şi poduri, ci şi pentru valorificarea şi îmbunătăţirea acestora. Totodată se va implica în limitele specializării şi competenţei sale profesionale în activităţi civice conexe profesiei, urmărind cu perseverenţă conştientizarea societăţii asupra importanţei lucrărilor de drumuri şi poduri. 12. În exercitarea profesiei sale, inginerul va sprijini organele competente în domeniul impunerii respectării legii, dar în acelaşi timp, va respecta drepturile profesionale ale altor persoane. 6

7 13. Orice prestaţie a inginerului, indiferent de modul de exercitare a profesiei, se realizează numai pe baza unui contract încheiat cu clientul, în care vor fi precizate în mod clar clauzele recomandate de statutul A.P.D.P. cu referire la drepturile de autor şi proprietate intelectuală, responsabilităţi şi răspunderi, exercitarea profesiei şi limitele de competenţă, precum şi la prevederile prezentului Cod. Inginerul va face cunoscută clientului în scris obligaţia de a obţine şi respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege necesare realizării lucrărilor şi de a le respecta şi va activa în acest sens în interesul clientului. B. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 14. Membrii A.P.D.P. răspund disciplinar în cazul nerespectării actelor normative privitoare la exercitarea profesiei, a Codului deontologic, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu prestigiul profesiei lor şi cel al Asociaţiei. Pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale membrilor A.P.D.P. se constituie comisii teritoriale de disciplină subordonate direct Consiliului de Onoare, singurul care emite hotărârile de sancţionare disciplinară pe baza propunerilor comisiilor teritoriale de disciplină. 15. Consiliul de Onoare are calitatea de organ unic de jurisdicţie profesională. 16. Sancţiunile disciplinare sunt următoarele : a) avertisment ; b) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a calităţii de membru A.P.D.P. ; c) suspendarea definitivă a drepturilor de mai sus. Stabilirea sancţiunilor în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite se face de către Consiliul de Onoare (vezi art. 3, 14 şi 15). Evidenţa sancţiunilor disciplinare se consemnează într-un registru care se păstrează la A.P.D.P. Central. Atunci când sancţiunile au expirat, cei în cauză reintră în drepturile avute anterior. 17. Sancţiunile prevăzute în articolul precedent litera a) se aplică de către Consiliul filialei la propunerea Comisiei teritoriale de disciplină. Sancţiunile prevăzute la articolul precedent literele b) şi c) se aplică de către Consiliul de Onoare al A.P.D.P., la propunerile comisiilor teritoriale de disciplină. Consiliul de Onoare nu poate aplica sancţiuni decât pe baza raportului unei comisii de expertiză, numită de către acesta şi formată din 5 membri acceptaţi de cel cercetat în cauză. Cel în cauză nu poate contesta componenţa comisiei de expertiză propusă de Consiliul de Onoare decât o singură dată. 18. Comisiile teritoriale de disciplină se pot autosesiza, pot fi sesizate de Consiliul filialei sau de o terţă persoană. Ele sunt obligate să pună cauza pe rol în maximum 15 zile de la data sesizării. Cel împotriva căruia s-a făcut sesizarea are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei documentele cerute şi de a răspunde întrebărilor formulate de aceasta. Constatările Comisiei teritoriale de disciplină se vor consemna în scris şi se vor înainta Consiliului de Onoare, Consiliului Naţional şi Consiliului filialei, împreună cu propunerile de sancţionare formulate conform art Înainte de a formula o propunere, respectiv o hotărâre de sancţionare, Comisiile teritoriale şi Consiliul de Onoare vor consulta un jurist, însă numai în ceea ce priveşte aspectele de drept ale cauzei. 20. Împotriva hotărârilor de sancţionare, cel interesat poate formula contestaţie la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. 21. Comisiile de disciplină ale A.P.D.P. sunt foruri interne consultative, aflate în subordinea Consiliului de Onoare, cu atribuţii de cercetare a abaterilor săvârşite de membrii asociaţiei şi de înaintare a unor propuneri de sancţionare a acestora, fiind organizate la nivel teritorial, pentru fiecare filială. Comisia teritorială de disciplină este formată din 3-5 ingineri, cu cel puţin 20 ani vechime în profesie şi 2 membri supleanţi cu minimum 20 ani vechime în profesie. Comisiile de disciplină aleg un preşedinte din rândul membrilor lor. Hotărârile Comisiilor de disciplină se iau cu majoritate simplă de voturi. În cazul în care unul dintre membrii titulari ai Comisiei de disciplină se abţine sau este recuzat de cel în cauză, acesta este înlocuit de unul dintre membrii supleanţi. 7

8 Procedura cercetării abaterilor şi cea de sancţionare a celor care le-au comis se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. 22. După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului sau a calităţii de membru A.P.D.P., cel sancţionat în cauză poate cere reexaminarea deciziei. Soluţionarea acestei solicitări se face de către Consiliul de Onoare. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an. 23. În cazul declanşării unei acţiuni judecătoreşti, în legătură cu exercitarea profesiei, împotriva unui membru al A.P.D.P., Consiliul de Onoare are obligaţia să desemneze dintre membrii săi o comisie de cercetare, formată din cel puţin 3 persoane, care să elaboreze un raport ce va putea să fie înaintat instanţei de judecată cu scopul de a sprijini apărarea inginerului acuzat. 8