ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare si Sfint. nr.69, coil. 775, 14 Tel.: ; Fax: ; PROIECT DE HOTARARE privind acordarea in favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz si servitute pentru suprafat6 de 4 mp din terenul proprietate publica a Judetului Iasi, situat in Iasi, strada Aeroportului, nr.46, numa'r cadastral pentru amplasarea in subteran a unei conducte de gaze naturale Consiliul Judetean Iasi, Avasnd in vedere: Referatul de aprobare prezentat de Care Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr..219, Raportul de specialitate inregistrat sub nr.,e-' 1 // / W-Z emis de Directia Tehnica si Investitii din cadrul C.J.Iasi; Solicitarea Aerostar S.A. inregistrat la Consiliul Judetean Iasi sub nr.2677/ ; Prevederile art.12 alin.2, lit.a) si c), art.19, lit.c), art.111 alin.1 si art.13 alin.2 lit.h) din legea nr.123/212 a energiei electrice si a gazelor natural cu modific5rile si complet5rile ulterioare; Prevederile articolelor 173, alin.4, lit.a, art.182, alin.(1) si art.196, alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/219 privind Codul administrativ; In temeiul art.196, aliniat 1, litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/219 privind Codul administrativ; HOTARASTE: Art.1: Se aproba dreptul de uz si servitute legala in favoarea SC"Delgaz Grid"SA, asupra suprafetei de 4 mp teren din proprietatea publica a Judetului Iasi, nurn'ar cadastral , situat in Municipiul Iasi, Str.Aeroportului, nr.46, pentru realizarea lucr5rii de amplasare in subteran a unei conducte de gaze naturale de la limita de proprietate, poarta de acces nr.2 a fostei Aviatii Utilitare pans la Statia de Reglare-M5surare gaze naturale din incinta suprafetei concesionate de SC"Aerosta r"sa. Schita terenului afectat de uz si servitute este anex5 la prezenta horarare. Art.2 Drepturile prevazute la art.1 se acorda pe durata existentei instalatiei de gaze naturale. Art.3: Titularul dreptului de uz si servitute legala si executantul lucrarilor vor aduce amplasamentul la forma initials dup5 finalizarea lucr5rilor. Art.4:Prevederile prezentei hot5rari vor fi duse la indeplinire de Directia Economic5 - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului. Art.5:(1) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa va aduce la cunostint5 publica prezenta hotararea si va inainta copii dupa aceasta catre: - Directia Juridic si Directia Economics - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului; - S.C.Delgaz Grid S.A. ; - Institutia Prefectului Judetului Iasi; - SC"Aerostar"SA. (2) Aducerea la cunostiint5 publica a prevederilor prezentei horarari va fi asigurata de Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa. Data astazi, 219 PRESEDINTE Dr.ing.Maricel POPA c)ti Vizat pentru legalitate, Secretaru Judeplui Iasi L5cr5mioara VE N A DASCALESCU Sustine proiectul de hotarare: Directia Tehnica si Investitii Director executiv:iogen GINJU Directia' J ridica Director ecutiv, Gabriela A N ESEI

2 Echipa Acces la retea PLAN DE SITU ATIE P RIVIND SOLUTIA DE ACCE S LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE -J SC Aerostra SA _ DEGR PD1-2.1-r4, e d

3 ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare 51 Sfant, nr.69, cod. 775, Ia51 Tel.: ; Fax: ; 4t6kit. 1/4, REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarare privind acordarea in favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz si servitute pentru suprafata de 4 mp din terenul proprietate publica a Judetului Iasi, situat in Iasi, strada Aeroportului, nr.46, nurna'r cadastral pentru amplasarea in subteran a unei conducte de gaze naturale Imobilul teren cu numarul cadastral situat in Municipiul Iasi, strada Aeroportului nr.46 este proprietatea public6 a judetului Iasi aflat in administrarea R.A.Aeroportul Iasi. Prin acest teren se face accesul catre terenul ce face obiectul Contractului de concesiune nr. nr.2574/ , incheiat cu SC"Aerostar"S.A. SC"Aerostar"SA implementeaz6 proiectul statie de mentenant6 pentru aeronave civile. Prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.2677/ , SC"Aerostar"S.A. solicita acordul Consiliului Judetean Iasi pentru racordarea hangarului la reteaua de gaze naturale. Solutia tehnic de racordare este propus6 de furnizorul Delgaz Grid S.A. prin avizele / si / In acest sens se solicita punerea la dispozitia distribuitorului S.C.DELGAZ GRID S.A. a suprafetei de 6 mp teren (lungime 6 m x,1 m latime) pentru amplasare in subteran a unei conducte de gaze naturale, de la limita de proprietate, respectiv poarta de acces nr.2 a fostei Aviatii Utilitare pang la Statia de Reglare-Masurare gaze naturale din incinta suprafetei concesionate de SC"Aerostar"S.A. Acordarea unui drept de servitute pe o suprafata de 4 mp pentru amplasarea si accesul la Statia de Reglare-M6surare gaze naturale in incinta suprafetei concesionate de SC"Aerostar"S.A. Acordarea unui drept de servitute pe o suprafata de 3 mp teren (lungime de 6 m x,5 m 16time) accesul la conducta subteran de gaze naturale de la limita de proprietate respectiv poarta de acces nr.2 a fostei Aviatii Utilitare pang la Statia de Reglare-Masurare gaze naturale din incinta suprafetei concesionate de SC"Aerostar"SA Solicitarile sunt in conformitate cu prevederile Legii nr.123/212 a energiei electrice si a gazelor naturale cu rnodificarile si complerarile ulterioare, potrivit careia detin6torii de autorizatii si licente in domeniul producerii, transportului de energie elecrica, serviciul de sistem, distributia si furnizarea energiei electrice, precum si activitatile de administrare a pietelor centralizate de energie electric5 beneficiaza de servitutea de trecere subteran5, de suprafata sau aeriana" pentru instalarea/desfiintarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acesora, in conditiile legii. Dreptul de uz si servitute asupra proprietatii statului si ale unita'tilor administrativ teritoriale afectate de capacitati energetice se realizeaza cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora. Avand in vedere cele prezentate, propunem plenului Consiliului Judetean Iasi acordarea in favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz si servitute asupra suprafetei de 4 mp din terenul proprietate publica a Judetului Iasi, pentru amplasarea unei conducte de gaze naturale in subteran, de la limita de proprietate poarta de acces nr.2 a fostei Aviatii Utilitare, pang la Statia de Reglare-Ma'surare gaze naturale din incinta suprafetei concesionate de S.C."Aerostar" S.A. Schita terenului afectat de servitute este prezentata in anexa la Hot6rarea Consiliului Judetean Iasi in conformitate cu avizul tehnic de racordare intocmit de S.C.Delgaz Grid S.A. cpr 5 L.4NTE, POPA c3)

4 ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod.775, Iasi Tel.: ; Fax: ; Directia Tehnica si de Investitii 114kt 1/ :71/.:219 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind acordarea in favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz si servitute pentru suprafata de 4 mp din terenul proprietate publica a Judetului Iasi, situat in Ia$1, strada Aeroportului, nr.46, numar cadastral pentru amplasarea in subteran a unei conducte de gaze naturale Imobilul teren cu numarul cadastral situat in Municipiul Iasi, strada Aeroportului nr.46 este proprietatea public8 a judetului Iasi aflat in administrarea R.A.Aeroportul Iasi. Prin acest teren se face accesul catre terenul ce face obiectul Contractului de concesiune nr. nr.2574/ , incheiat cu SC"Aerostar"S.A. SC"Aerostar"SA implementeaza proiectul statie de mentenanta pentru aeronave civile. Prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.2677/ , SC"Aerostar"S.A. solicit8 acordul Consiliului Judetean Iasi pentru racordarea hangarului la reteaua de gaze naturale. Solutia tehnica de racordare este propusa de furnizorul Delgaz Grid S.A. prin avizele / Si / In acest sens se solicits punerea la dispozitia distribuitorului S.C.DELGAZ GRID S.A. a suprafetei de 6 mp teren (lungime 6 m x,1 m latime) pentru amplasare in subteran a unei conducte de gaze naturale, de la limita de proprietate, respectiv poarta de acces nr.2 a fostei Aviatii Utilitare 'Ana la Statia de Reglare-Masurare gaze naturale din incinta suprafetei concesionate de SC"Aerostar"S.A. Acordarea unui drept de servitute pe o suprafata de 4 mp pentru amplasarea $i accesul la Statia de Reglare-Masurare gaze naturale in incinta suprafetei concesionate de SC"Aerostar"S.A. Acordarea unui drept de servitute pe o suprafata de 3 mp teren (lungime de 6 m x,5 m latime) accesul la conducta subterana de gaze naturale de la limita de proprietate respectiv poarta de acces nr.2 a fostei Aviatii Utilitare 'Dana la Statia de Reglare-Masurare gaze naturale din incinta suprafetei concesionate de SC"Aerostar"SA. Solicitarile sunt in conformitate cu prevederile Legii nr.123/212 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia detinatorii de autorizatii si licente in domeniul producerii, transportului de energie elecrica, serviciul de sistem, distributia si furnizarea energiei electrice, precum si activitatile de administrare a pietelor centralizate de energie electric8 beneficiaza de servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea/desfiintarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acesora, in conditiile legii. Dreptul de uz $i servitute asupra proprietatii statului $i ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacieati energetice se realizeaza cu titlu gratuit, pe to.at8 durata existentei acestora. Avand in vedere cele prezentate, propunem plenului Consiliului Judetean Iasi acordarea in favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz $i servitute asupra suprafetei de 4 mp din terenul proprietate publica a Judetului Iasi, pentru amplasarea unei conducte de gaze naturale in subteran, de la limita de proprietate poarta de acces nr.2 a fostei Aviatii Utilitare, 'Dana la Statia de Reglare-Masurare gaze naturale din incinta suprafetei concesionate de S.C,"Aerostar" S.A. Schita terenului afectat de servitute este prezentata in anexa la Hotararea Consiliului Judetean Iasi in conformitate cu avizul tehnic de racordare intocmit de S.C.Delgaz Grid S.A. Director executiv, Iogen Gin u

5 AE std AIPITI s. GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC BACAU.ROMANIA Str. Condorilor nr.9, Bacau 632; inmatriculat cu r 4/1137/1991-R.C.Bacau; Cod Unic de Inregistrare: RO 95531; Cap al social: lei Tel: ; Fax: ; Wehsite:http// A S.C. AEROSTAR S.A. SEP. 219 Cdtre, Consiliul Judetean Iasi r Anui..., JUDEA U1. I A*i CONSILIUL JUDb I REGISTRAXg; Nr. Luna ia4-,,1 in atenfia dlui. PreFdinte Dr. Ing. Maricel Popa Urmare a demersului intreprins de AEROSTAR S.A. in vederea racorddrii viitorului hangar de mentenanta la reteaua de gaze naturale pe terenul concesionat in baza contractului de concesionare nr. 2574/ , vd rugarn respectuos sa iniiai un proiect de hotarare in vederea aprobdrii de care Consiliul Judetean Ia i a urmatoarelor - acordarea in favoarea DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz pe o suprafata de 4 nip teren pentru amplasarea Stafiei de Reglare - Masurare gaze naturale in incinta suprafe(ei concesionate de Aerostar S.A. confirm Aviz tehnic de racordare la sisternul de distributie a gazelor naturale nr din atcqat, respectiv pentru asigurarea funclionarii normale ulteriaore a acesteia; - acordarea in favoarea DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz pe o suprafita de 6 nip tercet (luteginee de 6 ni x,1 ni la Time) pentru amplasarea in subteran a unei conclude de gaze naturale de la limita de proprietate (Poarta de acces nr. 2 Avia(ia Utilitara) plina la Statia de Reglare - Masurare gaze naturale in incinta suprafefei concesionate de Aerostar S.A. conform Aviz de racordare nr din data de atcoat,- - acordarea unui drept de servitute pe o steprafata de 4 nip teren pentru amplasarea ysi accesul la Statia de Reglare Masttrare gaze naturale in incinta suprafetei concesionate de Aerostar S.A; - acordarea unui drept de servitute pe o suprafata de 3 nip teren (lungime de 6 in x,5 in latime) accesul la conducta subterana de gaze naturale de la limita de proprietate (Poarta de acces nr. 2 Avia(ia Utilitara) pima la Statia de Reglare Masurare gaze naturale in incinta suprafefei concesionate de Aerostar S.A. Solicitarea o formularn in scopul realizdrii de catre AEROSTAR S.A. Bacau a bransarii la reteaua de gaze naturale, sens in care este necesared constituirea in favoarea i)elgaz Grid S.A. cu sediul in municipiul Targu Mure, B-dul Pandurilor nr. 42, inregistrata sub nr. J26/326/2 a drepturilor mentionate

6 mai sus i in conforrnitatc cu Avizele de racordare emise. Solicitam acordarea cu titlu gratuit a unui drept de uz i servitute subterana avand in vedere prevederile Legii nr. 123/212 (art. 19 i urm.), respectiv ale Ordinului nr. 32/217 al ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribute a gazelor naturale. Semnatura Cu stima / Direc r O ever, Consilier juridic, Ing.,$.ore L P Daniel ViRNA,,-..-,E.Ros,_ /_,..;, 4`'.,,LA-4 c=2 ),\ t j

7 .GAZ grid AVIZ TEHNIC DE RACORDARE la sistemul de distributie a gazelor naturale Nr /data I. Ca urmare a Cererii de racordare nr din data de , va comunicam avizul tchnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru: - alimentarea cu gaze naturale a locului de consum , din str. Aeroportului nr. 46, localitatea Iasi(IS), judetul Iasi; - solicitant: SOC.AEROSTAR 2. Solutia tehnic de racordare impune realizarea urmatoarelor objective ale sistemului de distributie a gazelor naturale: a) racord (bransament) de gaze naturale nou, tip material PE, diametru 63, mm, lungime 6,5 m, debit gaze naturale 225, m3/h, racordat in conducta de distribulic a gazclor naturale de presiune MEDIE, in curs de executie, tip material PE, diametru 16, mm, pe strada AEROPORTULUI; b) SRM cu urmatoarele caracteristici : - debit gaze naturale 225, m3/h - capacitate SRM 225, m3/h - montare racord gaze naturale in domeniu PUBLIC; - presiunca minima/maxima aval si amontc a gazelor naturale,5/,6-,5/6. DELGAZ GRID SA Pandurilor nr Tirgu Mures delgaz.ro Presedintele Consiliului de Administratle Frank Hajdinjak Director' Generali Ferenc Csulak Carmen Teona Oilcan Adj. Petre Radu Adj. 3. Prezentul aviz tchnic de racordare este insotit de: a) schita cu solutia tehnica de alimentarc cu gaze naturale; b) oferta contractului de racordare, inclusiv tariful de racordare. 4. Valabilitatca prezentului aviz incetcaza: a) data nu incheiati contractul de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale in termer de 3 de zile de la data emiterii prezentului aviz si nu aveti un acord intre parti pentru prelungirea termcnului de inchciere a contractului de racordare: b) data nu achitati tariful de racordare conform clauzelor prevazute in contractul de racordare; c) la rezilierea contractului de racordare incheiat in baza acestuia; d) la emiterca unui nou aviz tchnic de racordare; e) la cererca clientului final, in unna depunerii unei solicitari pentru dezafcctarea racordului si/ sau a SRM/SRJSM/PRM/PR/PM: f) la incetarca valabilitatii autorizatiei de construire si/sau a aprobarilor legate in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatata prin hotarare judecatoreasca definitive. Sediul Central: Tirgu Mures CUI: Attibut fiscal: RO J28/326/2 ORD IBAN: R48BRDE27SV Capital Social Subset's si Varsat RON 5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice dc racordare 4i sta la baza intocmirii documentatiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente, racordului si/sau a statiei de reglaremasurare/statiei dc reglarc/statici de masurare/postului de rcglare-masurare/postului de reglare/ postului de masurare, precum $i/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum. Documentatia tehnica verificata conform cerintelor legislatiei in vigoare de catre verificatori de proiccte atestati va fi depusa la DELGAZ Grid S.A. in vederea evaluarii specificatiilor tehnicoeconomice. 6. Proicctarca $i executia instalatici de utilizarc a gazelor naturale nu fac obicctul prezentului aviz. PERSA RADU DIRECTOR DEP SUPORT OPERATIONAL GAZ <4'4 ) DELGtek GRID ( V..4o4Vegi.Zt2.12>- Intocmit Ovidiu TALPOS

8 DELGAZ grid AVIZ TEHNIC DE RACORDARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOFt/ CONDUCTELOR AFERENTE SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE Nr /data Delgaz Grid SA Acces la Retea 1 Urmare a cererilor dumneavoastra de racordare, va comunicam avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru: - Alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum, din str. Aeroportului nr. 46, localitatea Iasi, judetul Iasi; - Solicitanti: S.C. AEROSTAR S.A. 2. In urma studiului tehnico-economic intocmit, pentru asigurarea accesului Ia sistemul de distributie, este necesara realizarea urmatoarelor objective: - conducta de distributie de presiune medie, PE1 SDR11, de diametru 9 mm, in lungime de 6 m, in loc. Iasi, str. Aeroportului, nr. 46, judet Iasi. Conducta noud va fi conectata la conducta de presiune medie, diametru 16 mm, din PE, existents pe str. Aeroportului, loc. Iasi, jud. Iasi. Presiunea mjnjma care poate fi asigurata in punctul de conectare este de _,6 bar. 3. Prezentul aviz tehnic de racordare este insotit de schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale; 4. Inceperea proiectarii se va realiza dupa vizitarea amplasamentului impreuna cu delegatul Delgaz Grid S.A. intocmirea unui proces verbal de colaborare semnat de ambele parti, in care vor fi consemnate dupa caz, mentiunile suplimentare legate de realizarea proiectului. Informatii le referitoare Ia delegatul desemnat sunt disponibile Ia Centrul Iasi al Delgaz Grid S.A. Totodata se va solicita Delgaz Grid avizul de traseu, cuprinzand obiectivele/conductele apartinand sistemului de distributie, existente in zona. Avizul de amplasament, emis in baza cerintei din certificatul de urbanism echivaleaza avizul de traseu. Documentatia tehnica va cuprinde planse realizate pe baza masuratorilor topografice, intocmite conform fisierului *.dwg si a specificatiilor disponibile pe site-ul Delgaz Grid S.A la adresa web sectiunea Clienti - Inlorntati i de interes proieetanti conducte. Documentatia tehnica verificata conform cerintelor legislatiei in vigoare de care verificatori de proiecte atestati va fi depusa Ia Delgaz Grid S.A in vederea evaluarii specificatiilor tehnico-economice. 5. Inceperea lucrarilor de executie se va real iza dupa predarea-primirea amplasamentului, care se va face obligatoriu in prezenta delegatului Delgaz Grid S.A desemnat ca diriginte de santier pentru aceasta lucrare. Predarea- Presedintele Consiliului de Administratie Frank Hajdinjak Directori Genera li Ferencz Csulak DG Carmen Teona Oltean(adj.) Petre Radu (adj.) Sediul Central:Tirgu-Mures CUI: Atribut fiscal RO )26/326/8.6.2 Banca BRD Tirgu-Mures IBAN: R11BRDE27SV Capital Social Subscris si Varsat: ,5 RON 1

9 Ec hip a Acces la retea N Lu EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUS A -o a a) a.) D C. a) E co.ai u". c ai" :: -.E. T i'a" cp. 1:--6 > ai i3...7%; ca -,: f, x...7. a *a a) = a) a) a) o o.. - 1r5 o oi= o ;ceff. E9a_52 C,- wo2, ;=5 73 ) / \ 71, o 2 7C S 2 2 x 22a com a aaaa "5

10 3V9 1NVIJCIIH, I-- All AN 11\1331 OgZING-Ad :id 1-Nd/O9N1C1-3c1 ISd V/q:13Z32:1 2l3V.d2l-FIAMSNO Vd\c/ 99'1.1. 2:1O 9L`ZI. V1 CSO SV9 -Ad ' I V ' POZN(11 I 1-- SVO 3g' 1,-O 1-Nd-8NICI-3d ede wewesualq Cl Cl > Cl > Vcid 3N/Z1H.1N NIVIVO (34 'N'e No( insvtai altflori 1Sd SV9?` oiio 1 1 9ti) 1 I 99'1.1, 2:1 9`COl. V1 ZSO *1 1 1 On z.1 7" g9'1.1.?jo ;8'31, V1 - I-NCI-OAd L- IO 9't_, 2:1 6( Z1. V1 V Zci7, 9` 1 V1,V e klo OCZOI. 2.-Jo 9`CO,c1 ONNICI-OAd OC NC1-Ad n sz-.4 (1_, C.) OLNIci/ 1,NCI-3d 8N-3d oena INk:11H fi 1. V1 z ISO < >z 9 13 < _, GO 177*