secror ft, ffizdincodulpenalp,i,ioafalsul1ndeclarafii,declarpeproprierispundere ctr impreun-fl cu familial) delin urmfltoarele: Auul dobandirii

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "secror ft, ffizdincodulpenalp,i,ioafalsul1ndeclarafii,declarpeproprierispundere ctr impreun-fl cu familial) delin urmfltoarele: Auul dobandirii"

Transcriere

1 a -i j SPITAtUt CTINIC DE IJRGENT '8F. loan" SlrcuBE9rl 'TJ*,+E,', ,,i'""' P. S run u o,o DECLARATIE DE AVERE 6skvLrr'rbw Subsemnatul/Subsemnata, de Di'ngc 7cl 41 la [9o. domiciliul *. grr secror ft, ffizdincodulpenalp,i,ioafalsul1ndeclarafii,declarpeproprierispundere ctr impreun-fl cu familial) delin urmfltoarele: tv * l) Prin familie se inielege solul/so{ia qi copiii aflali in intrelinerea acestora' 5 I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 16ri. Adresa sau zot& Categ*ria* Auul dobandirii Snprafa{a Cotansrte Mcdul de r{shlndire Titularulr) breftl?o7fv-v Nt 3 2ol,( 5oo -n/*z arytp[rkre ''{hvl 'r ulu.0a ldailftu 1Ut/t't' WJN glr,,vftq 3 AoO5 3L0( tlatfilt tll oa Ioif*,GrVp0{U 3 foo3 3{81 $Y'/soz c\npflq(c,ffi"6,trltr{l tuusoz CVUPERilM eftylu..(c vll vlt * categoriile indicare sunt: (l) agricor; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apfl (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacd se afl6 in circuitul civil. *2)La,,Titular', se men{ione azd,incazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/so{ia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte qi numele coproprietarilor' 2. Clldiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 16ri. Douhrv tr#;itr N-iv(kl{ft naeoft

2 l -: sprr/rlul. cr-tr,ilc oe urg?rr ffi[;j-h?i * categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) cas[ de locuit; (3) casi de vacan{d; (4) spalii comerciale/de productie. *2)La,,Titular,, se men{ione azd,incazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/so{ia, copilul)' iar in canilbunurilor in coproprietate, cota-parte qi numele coproprietarilor' II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi pi alte mijloace de transport care sunt supuse lnmatriculflrii, potrivit legii Natura llfarca Nr, dc buctrfi Anul de fabriea'(ie Modul de dob*n$ire RvzoTd(t5f1 v0lks L 20 ([ Le* SIN G ftutotcj&st1 wckj uunsr,q L (o{+ L K gtn K.--_---> I 2. Bunuri sub forml de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti 9i de cult, colecfii de artfl 9i numismaticfl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoare insumatfl deptrgegte de euro Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac[ ele se afl[ sau nu pe teritoriul Romdniei la momentul declar[rii. Descriere sumartr Anul dobindirii Yaloarea estimati -z-- III. Bunuri mobile, a ciror valoare depiqegte de euro fiecare, qi bunuri imobile instrlinate in ultimele 12luni Natura bunului lnstriinat Data instr*i*irii Persoana cltre c*re s-a insfriinat Forma instriin,xrii Yrloarea 1=- 1

3 .ALUL CLINIC DE "SF. IOAN" BUCU NT Zlua Nr... tun^ lv. Active financiare 1. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire gi investire, inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumatl a tuturor acestora depigegte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in blnci sau institutii financiare din striinltate. Institu{ia eare administreaz[ si adresa aeesteia Tipul* V*luta Desc'his in a,n'ul Sold/vsloare la zi RAo 4. A/Ko qo4l 2 6& mc Bt*tK I ailb {.uo:l f q.3ol *Categoriile indicare sunt: (l) cont curenl san echit,alente (inclusiv card); (2) depozi! bancar satr echivulente; (3) fsnclttri de investilii sar.t echittalente, inclusitt fonduri private de pensii sau alte 'sisteme cu acwnulare (se vor cleclara cele aferente anuluifiscal anterior)' 2. plasamente, investifii directe qi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia{i insumatfl a tuturor acestora deplgeqte de euro Se vor declara inclusiv investiliile qi particip[rile in striinltate. Smitent titlu/societatea in clre persoina este actioaar sau asseiatlbenefieiar de imprumut H: Tipul* Numir de titluri/ cota de participare --''- Y*loarea totali la zi 2 Z *Categoriile indicate sunt; (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) acliuni sau pirtri sociale in sociefdli comerciale; (3) imprumuturi acordate tn nume personal.

4 SPITALUL CLINIC DE UFGENT "9F. If]Ail'BUCUHESII 3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate deplgesc echivalentul a de euro pe Se vor declara inclusiv cele aflate in str[in[tate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizifionate in sistem leasing 9i alte asemenea bunuri, daci valoarea insumat[ a tuturor acestora dep5gegte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str[inltate. Creditor Contractat fu anul Scadent Ia Valoare PoR EC+E L*S VG- F0Ks Clt GkS(^fG LOI,C LolY es.14. LuLt Le az tol Y.xz* ellr.o 2j.w uka VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa{[ de valoarea de piafi, din partea unor persoane, organ izalii,,.o"i.te1i comirciale, regii autonome, companii/societ5{i nationale sau institutii publice romflnegti sau sirline, inciusiv burse, crediie, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a ciror valoare individuall depiqeqte 500 de euro* Cine a reatizat veni{ul 1.1. Titular Sursa veni'fului: numele- edresa. K60bVIJ tfrb.x*to- K Ponra.riA- SR( - Serviciul prestat/o'biectul generator de venit { ^ti-(ufi Di4 Dtt rn({t i) D RerP tf TATq i ^treg,ct &{Jt Venitul anual inclset?3,611 Kt 1.2. So{/so{ie -) 1.3. Copii *Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Ei al ll-lea 4

5 g PIrAL u r cr_ nr rc o-e-un-geni "sf, toail, BUCUeE$il ffi r',,....jq.q9.(..... zira 0.k\ una..-o.?... nncidk Vrr. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sli de familie, reahzate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art.aldin Legea nr. S7lt2003 privind Codul fiscal, cu modificlrite 9i completirile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str6in[tate' l. Venituri din sularii l.l. Titular 1.3. Copii Serukiul prestat/obiectul sererator de ve[it el DA\ttw.fSvufEqlt PwNrF.Y,i Ndca 6 nuo,t v u&ti 't gqvfci' W L DW?l', Bwtl(fi Yenitul anual incasat /12+.3rh t(, 2. Yenituri din activitdli independente 9.c. H&ctr 3. Venihri din cedareafolosinlei bunurilor 3.1. Titular sc s*ufrd{( stt- Ks rt*t&r 4 SPL S KYtLit' ri ica' H \icag 1 1oo rcou 4. Veniluri din imteslilii.1. Titular 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 6. Yenituri din activitd{i agric'ole 6.1. Titular

6 )- Cine * rcalizat ve:ritul 7. Venituri din premii si din iocuri de noroc Strsa venitului: hlume, adresa Serviciul prestatlobiectutr senerator cle venit 7.1. Titular., > Yenitul anual incasat 7.2. Sof/sofie <- 8. Yenituri din alte sat'se 8.1. Titular ;At nu PQOI rdie sf-rvm) SRL cotl7rulr /bs;1-"ig 7t q.lzz RqV #qchvdi( U r t-tn < \ 9.&L Wrptcre/c.Yr{tT/// A,ZIL Roil 8.2. Sot/so(ie 8.3. Copii 7.3. Copii -_- c_- Prezenta declaratie constituie act public qi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men{ionate. Data completirii q.h-q5,..*9..29 Semnitura 6