Curriculum vitae Europass

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcriere

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Niculcea, Silviu, Petrişor Str. Albinei, nr. 39, cod poştal , bl. D1, sc. 3, ap. 45, Brăila, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (uri) Naţionalitate(tăţi) Română Data naşterii Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Masculin Secretar Ştiinţific, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Experienţa profesională Perioada prezent Funcţia sau postul ocupat Director al Centrului de Cercetări Economice şi Sociale, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea de activităţi specifice conducerii Centrului Funcţia sau postul ocupat Secretar Ştiinţific, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea de activităţi specifice departamentului Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea de activităţi specifice departamentului

2 Perioada prezent Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi principale Microeconomie, Macroeconomie, Analiză cantitativă în microeconomie şi macroeconomie, Teorii şi doctrine economice, Perioada Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi principale Microeconomie, Macroeconomie, Analiză cantitativă în microeconomie şi macroeconomie, Teorii şi doctrine economice, Perioada Funcţia sau postul ocupat Director de Studii, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Perioada Funcţia sau postul ocupat Secretar Ştiinţific, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Perioada Funcţia sau postul ocupat Lector universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Microeconomie, Macroeconomie, Teorii şi doctrine economice, Perioada Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Microeconomie, Macroeconomie, Teorii şi doctrine economice, Doctrine economice, Economia naţională a României, Economie mondială, Organisme şi politici economice internaţionale, Perioada Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Economie, Teorii şi doctrine economice, Doctrine economice, Economia naţională a României, Economie mondială, Organisme şi politici economice internaţionale, Contabilitate în comerţul exterior

3 , Perioada prezent Funcţia sau postul ocupat Profesor gradul I Activităţi şi responsabilităţi principale Economie, Economie aplicată Numele şi adresa angajatorului Fundaţia de Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Liceul Economic Petre S. Aurelian Brăila Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ liceal Perioada Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea de activităţi specifice conducerii liceului Numele şi adresa angajatorului Fundaţia de Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Liceul Economic Petre S. Aurelian Brăila Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ liceal Educaţie şi formare Perioada Octombrie 2009 Calificarea / diploma obţinută Formator Formator Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Perioada Calificarea / diploma obţinută Absolvent Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Utilizarea cunoştinţelor de natură psihopedagogică în predarea şi seminarizarea disciplinelor universitare Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Perioada Ianuarie 2004 Calificarea / diploma obţinută Absolvent cursurile de formare în domeniul de specializare Instruire pentru Dezvoltarea Capacităţii Manageriale privind Implementarea de Tehnologii Eficiente Energetic, cu impact pozitiv în judeţul Brăila, în perioada 2630 ianuarie 2004, instruire realizată în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2000 Coeziune Economică şi Socială IP Consult Grup Perioada Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie

4 Economie, specialitatea Economie politică, prin teza: Factorul uman şi dezvoltarea economică durabilă Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie Generală, Catedra de Economie şi Politici Economice Perioada Calificarea / diploma obţinută Economist Management Marketing în Afaceri Economice Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila Perioada Calificarea / diploma obţinută Marinar Marină Aptitudini şi competenţe personale Liceul Industrial de Marină Brăila Limba(i) maternă(e) Română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Engleza Franceza C1 C1 experimentat experimentat (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Discurs oral B2 B2 Exprimare scrisă Competenţe şi abilităţi sociale aptitudini de comunicare facilă cu persoane din mediul social şi profesional, dar şi din afara acestuia, dezvoltate pe parcursul traseului personal şi în carieră; capacitatea de a lucra în echipă; aptitudini pedagogice fundamentate prin pregătirea profesională iniţială, prin absolvirea modulului de profil şi dezvoltate prin carieră.

5 Competenţe şi aptitudini organizatorice Membru al Senatului Universităţii Constantin Brâncoveanu Piteşti (perioada: prezent) şi în Consiliul Facultăţii Management Marketing în Afaceri Economice Brăila (perioada: prezent); Membru în comisii de licenţă şi disertaţie; Coordonarea şi îndrumarea studenţilor şi a cursanţilor de la masterat pentru realizarea cercetărilor în vederea elaborării lucrării de licenţă şi disertaţie; Activitatea publicistică constând în manuale, cursuri, comunicări, studii şi articole publicate în culegeri şi în presa de specialitate; Participări la derularea unor proiecte de cercetare în calitate de membru al colectivului de cercetare; Diplomă aniversară cu prilejul aniversării a 10 ani de existenţă a Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti, în semn de recunoaştere pentru sprijinul acordat în edificarea şi consolidarea acestei instituţii de învăţământ superior; Preşedinte al Comisiei de Bacalaureat, desfăşurat la Colegiul Tehnic General David Praporgescu Turnu Măgurele, sesiunea iunie iulie 2009, unde au fost înscrişi un număr de 301 candidaţi; Preşedinte al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremurilor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise pentru Concursul de titularizare desfăşurat la Liceul Teoretic Constantin Angelescu Ianca, în data de , unde au fost înscrişi un număr de 212 candidaţi; Apitudinile organizatorice au fost dezvoltate în cadrul Facultăţii Management Marketing în Afaceri Economice Brăila, prin ocuparea funcţiilor de: Secretar Ştiinţific, Director de Studii, Director adjunct al Departamentului pentru Învăţământ cu frecvenţă redusă, Director adjunct al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cât şi în cadrul Liceului Economic Petre S. Aurelian Brăila, prin ocuparea funcţiei de Director Adjunct; Participarea în calitate de membru în colectivul de organizare a unor manifestări cu caracter ştiinţific şi educativ, cercuri ştiinţifice studenţeşti etc. Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului pachetul de aplicaţii Microsoft Office Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Permis de conducere, Categoria B participări la simpozioane,conferinţe şi mese rotunde, naţionale şi internaţionale; activitate publicistică; cursuri, manuale universitare şi cărţi de specialitate; comunicări şi studii publicate în volumele unor manifestări; articole publicate în presa de specialitate; articole şi studii indexate în bazele de date internaţionale; participări la derularea unor proiecte de cercetare în calitate de membru al colectivului de cercetare. Anexe