autobuze electrice Municipalitatea craioveanã a lansat licitaþia loarea investiþiei a fost estimatã la suma de 135 milioane de lei, echivalentul

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "autobuze electrice Municipalitatea craioveanã a lansat licitaþia loarea investiþiei a fost estimatã la suma de 135 milioane de lei, echivalentul"

Transcriere

1 / Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXIX, Nr miercuri, 17 iulie pagini 1 leu loarea investiþiei a fost estimatã la suma de 135 milioane de lei, echivalentul a 28 milioane de euro. 3 ADMINISTRAÞIE Municipalitatea craioveanã a lansat licitaþia pentru achiziþia celor 46 de autobuze electrice. Va- pagina Primãria Primãria Craiova Craiova cumpãrã cumpãrã de de autobuze autobuze electrice electrice

2 actualitate 2 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 iulie 2019 Comisia Europeanã în era... Ursulei von der Layen! MIRCEA CANÞÃR Prima femeie -Ursula von der Leyen (60 ani)- în fruntea Comisiei Europene, ºi-a fãcut destule griji premergãtor votului din hemicyclul de la Strasbourg. Suspansul a fost teribil. Ex-ministrul Apãrãrii, din Germania, fidelã Angelei Merkel, a menþionat marile prioritãþi ale mandatului sãu, dacã va fi aleasã, a acceptat puncte de vedere din partea grupurilor parlamentare distincte, a fãcut o cursã cu obstacole, cum se spune, ºtiind de acum cã substituirea spitzenkandidaten n-a fost uºor digeratã, nici de Manfred Weber (PPE) nici de Frans Timmermans (S&D) cãrora le-a fost preferatã. A pus accentul pe o paletã largã de probleme, de la reducerea emisiilor de CO2, cu 55% pânã în 2030, Brexit actualmente fixat la 31 octombrie a.c.- arãtânduse dispusã pentru o nouã amânare, declaraþie fluieratã de eurodeputaþii britanici pro-brexit, ajutoare sociale, migraþie, etc. Luni menþionase cã acordul de retragere al Marii Britanii, deja negociat, este cel mai bun ºi singurul posibil. A mai spus cã giganþii tehnologici, care fac profituri uriaºe în Europa lucru lãudabil- beneficiind de pe urma sistemelor de educaþie, trebuie sã plãteascã taxe. Aritmetic cãrþile erau fãcute: 182 voturi din partea PPE, 108 voturi de la Renew Europe, ºi 154 voturi din partea S&D. Chiar cu unele defecþiuni din partea socialiºtilor germani (SPD), parteneri de coaliþie (Grosse Koalition GroKo) ai guvernului Merkel, virulenþi la candidatura sa, surprizele erau excluse în atingerea pragului de 374 voturi pentru a fi aleasã. ªi erau excluse pentru cã eurodeputaþii polonezi (Dreptate ºi Justuþie), ai Miºcãrii 5 Stele (M5S) ºi liga lui Mateo Salvini, însumând 68 mandate, promiseserã, în cele din urmã, cã o voteazã. Ceea ce ar însemna, cum profeþa Sven Giegold, eurodeputat din partea Verzilor, cã von der Leyen este primul preºedinte ales, fãrã o majoritate pro-europeanã. S-au purtat negocieri aprinse. Ursula von der Leyen a promis un green deal pentru UE în primele 100 zile de mandat. Este pentru prima datã dupã 52 de ani când Germania, prin reprezentantul sãu, prezideazã Comisia Europeanã. A mai fãcut-o între 1958 ºi 1967, prin Walter Halstein. Excluse erau ieri voturile Verzilor (74 aleºi), extremei Stângi (GUE/NGL 41 aleºi), Adunãrii Naþionale (Franþa) ºi AFD. Într-un peisaj politic heteroclit, cum este Parlamentul European, care cuprinde eurodeputaþi de stânga, de dreapta, liberali, populiºti, extremiºti, este greu de fãcut majoritãþi. Pentru memorie sã reamintim cã la 15 iulie 2014, Jean Claude Junker a primit 422 voturi (250 contra ºi 47 abþineri); Jose Baroso, în al doilea mandat, la 16 septembrie 2009, a reunit 382 de voturi pentru, 219 voturi contra ºi 117 abþineri. În primul mandat, la 22 iulie 2004, luase 413 voturi pentru, 251 contra ºi 44 de abþineri. La 5 mai 1999 Romano Prodi reuºise sã obþinã 392 de voturi pentru, 72 voturi contra ºi 41 de abþineri. În fine la 21 iulie 1994, Jaques Santer era ales pre- ºedinte al Comisiei Europene cu 260 voturi pentru, 238 voturi contra ºi 23 abþineri. În caz de respingere al Ursulei von der Leyen nu era prevãzut un al doilea tur de scrutin. Adicã o a doua ºansã. Comisia Europeanã aºtepta o nouã propunere din partea Consiliului European care urma sã fie discutatã în Parlamentul European în luna septembrie. Uniunea Europeanã intrã în era Ursulei von der Leyen, care nu s-ar putea spune cã nu cunoaºte ceea ce o aºteaptã. ªi o aºteaptã o Uniune Europeanã în crizã instituþionalã. EDITOR: S.C. ED PRESS COM S.R.L. Redacþia ºi administraþia: Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A, TEL/FAX 0251/ ; Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului: J16/1410/2005; ISSN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII SR EN ISO 9001:2012 CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Societate cu capital integral privat. Cod fiscal: RO Internet: Director: MIRCEA CANÞÃR Redactor-ºef: MARGA BULUGEAN REDACÞIA: Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, Magda Bratu, Cristi Pãtru Sport: Cosmin Staicu Fotoreporter: Tibi Bologh Secretariat: Publicitate: Redacþia: Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. OFF-uri de GABRIEL BRATU-MIB - Acum, în Spania Popescule, nu mai sunt castele, sunt cãpºuni. Astfel, absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt care se înregistreazã în evidenþele instituþiei noastre, beneficiazã de servicii de informare ºi consiliere profesionalã, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesionalã, precum ºi de facilitãþi financiare. Precizãm cã înregistrarea ca persoanã în cãutarea unui loc de muncã este o etapã prealabilã ºi obligatorie în vederea obþinerii facilitãþilor acordate potrivit Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, se precizeazã într-un comunicat de presã al Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj. În termen de 60 de zile de la absolvire, Tinerii se pot înregistra în evidenþele AJOFM Dolj Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt trebuie ca în termen de 60 de zile de la absolvire, sã se înregistreze în evidenþele Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrãrii pe piaþa forþei de muncã. Cursurile claselor terminale din învãþãmântul liceal se încheie în data de 31 mai 2019 Prin absolvent al unei instituþii de învãþãmânt se înþelege persoana, în vârstã de minim 16 ani, care a obþinut o diplomã sau un certificat de studii, în condiþiile legii, în una dintre instituþiile de învãþãmânt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiþiile legii. Absolvenþii de liceu, indiferent dacã au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt aºteptaþi sã se înregistreze în evidenþele Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenþilor în evidenþele Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Doljca persoane în cãutarea unui loc de muncã, sunt: actul de identitate, în original ºi copie; actele de studii ºi de calificare sau adeverinþa din care sã rezulte data absolvirii, în original ºi copie ºi nu în ultimul rând, adeverinþa medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricþii medicale, se mai spune în comunicatul respectiv. Potrivit prevederilor Ordinului nr /19 februarie 2018 al Ministrului Educaþiei Naþionale cursurile claselor terminale din învãþãmântul liceal se încheie în data de 31 mai Elevii care nu au situaþia ºcolarã încheiatã la toate materiile, se pot înregistra în evidenþele agenþiei în termen de 60 de zile de la data promovãrii examenului de corigenþã, data înscrisã în adeverinþa eliberatã de instituþia de învãþãmânt. MARGA BULUGEAN

3 miercuri, 17 iulie 2019 administraþie cuvântul libertãþii / 3 Primãria Craiova cumpãrã 46 de autobuze electrice Municipalitatea craioveanã a lansat licitaþia pentru achiziþia celor 46 de autobuze electrice. Valoarea investiþiei a fost estimatã la suma de 135 milioane de lei, echivalentul a 28 milioane de euro. Autobuzele electrice sunt primele care sunt cumpãrate de Primãria Craiova. La mijlocul sãptãmânii trecute, mai exact pe 9 iulie, autoritãþile locale au lansat, în sistemul electronic de achiziþii publice, licitaþia pentru cumpãrarea unui numãr de 46 de autobuze. Firmele interesate îºi pot depune ofertele pentru furnizarea acestor mijloace de transport pânã la data de 14 august, acesta fiind termenul-limitã care a fost stabilit de cãtre municipalitate. Cu 15 zile înainte de aceastã datã, se pot solicita explicaþii suplimentare referitoare la ofertã. Primul lot cuprinde 16 autobuze Mijloacele de transport sunt licitate în douã loturi, fiind vorba de finanþare europeanã asiguratã prin douã proiecte separate. Primul lor are o valoare de 57,54 milioane de lei ºi se referã la achiziþia a 16 autobuze cu sistem de propulsie electricã. Mijloacele de transport în comun trebuie sã aibã o lungime de circa 18 metri. Conform caietului de sarcini, garanþia funcþionãrii autobuzelor electrice este de minim 5 ani de la data punerii în exploatare. La pachet, sunt cumpãrate ºi 16 staþii de încãrcare lentã, precum ºi patru staþii de încãrcare rapidã. 30 autobuze, furnizate pe al doilea lot Al doilea lot presupune achiziþia a 30 de autobuze cu propulsie electricã. Lungimea acestor mijloace de transport în comun este de circa 12 metri. Sunt cumpãrate ºi 30 de staþii de încãrcare lentã, precum ºi 7 staþii de încãrcare rapidã. Ca ºi în cazul primului lot, se cere o garanþie de func- þionare de minim 5 ani de la data punerii în exploatare. Fiind vorba de un numãr mai mare de autobuze, valoarea acestui lot a fost estimatã la suma de 77,56 milioane de lei, care reprezintã fonduri europene accesate printrun alt proiect al municipalitãþii. Capacitate de 70 de locuri În cazul ambelor loturi, criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preþ, componenta financiarã reprezentând 80% din punctajul acordat. Numãrul de cãlãtori transportaþi este punctat cu 7%. Conform caietului de sarcini, autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 70 de persoane, dintre care minim 27 sunt cãlãtori care au loc pe scaune. Consumul de energie este punctat cu 7%, indicând nivelul de performanþã al autobuzului. De asemenea, cu 6% este punctatã garanþia extinsã, peste cea minimã, pe care o pot oferi furnizorii. Experienþã similarã, cerutã ofertanþilor Dacã un grup de operatori economici depune o ofertã comunã, aceste cerinþe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sã depunã documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfãºoare partea sa de contract. Ofertanþii mai trebuie sã demonstreze ºi cã, în ultimii 3 ani (calculaþi pânã la data limitã de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare (transport de cãlãtori electric) la nivelul a cel puþin un contract. Autobuzele vor fi livrate în 15 luni În cazul în care preþurile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractantã va solicita ofertanþilor o nouã propunere financiarã. În cele din urmã, contractul va fi atribuit ofertantului a cãrui propunere financiarã are preþul cel mai scãzut, componenta financiarã având, cum spuneam, ponderea cea mai mare în punctaj. Municipalitatea a stabilit ºi posibilitatea ca ambele loturi de autobuze sã poatã sã fie câºtigate la licitaþie de cãtre un singur ofertant, dacã se dovedeºte cã oferta sa este cea mai bunã. Toate autobuzele trebuie sã fie livrate în 15 luni. LAURA MOÞÎRLICHE

4 educaþie / culturã 4 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 iulie 2019 Astãzi, se susþine Concursul naþional de titularizare în învãþãmânt Astãzi, va avea loc Concursul naþional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, sesiunea În judeþul Dolj Ministerul Educaþiei Naþionale a stabilit graficul desfãºurãrii Concursului naþional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, sesiunea La Examenul care se va desfãºura astãzi, în Dolj s-au înscris 970 de candidaþi, care vor susþine proba scrisã la patru centre desemnate în acest sens: Liceul Matei Basarab, Liceul Teoretic Henri Coandã, Liceul Tra- Ansambluri din judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi, Timiº, Sibiu, Teleorman vor prezenta obiceiuri întâlnite vara în viaþa satului: Sânzienele sau Drãgaica, La seceriº, Cununa de grâu, Sânpetru de varã, Paparudele, Muma Ploii, Sãptãmâna lui Sântilie, prima pâine din noua recoltã de grâu. ian Vuia ºi Liceul Tehnologic de Transporturi, toate din Craiova. Cele mai multe posturi titularizabile scoase la concurs sunt la Muzicã instrumentalã (13), Corepetiþie (patru) ºi Educaþie fizicã ºi sport pregãtire sportivã de specialitate (trei). Afiºarea rezultatelor iniþiale se va face în ziua de 23 iulie, iar înregistrarea contestaþiilor la inspectoratele ºcolare judeþene ºi transmiterea acestora la centrele de evaluare va avea loc în, s-au înscris 970 de candidaþi, dar nu sunt foarte multe posturi titularizabile scoase la concurs. Examenul se va desfãºura în patru centre, toate constituite în Craiova. intervalul iulie, rezolvarea contestaþiilor având loc între iulie, comunicarea rezultatelor finale fiind afiºatã pe 30 iulie. Repartizarea candidaþilor cu media de repartizare de minimum 7,00, conform Metodologiei elaborate de Ministerul Educaþiei Naþionale, indiferent de statutul candidaþilor, pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, la nivelul judeþului în care au susþinut proba practicã sau inspecþia specialã la clasã în profilul postului, indiferent de judeþul în care a fost susþinutã proba scrisã, ierarhizaþi pe o listã unicã, în ordinea descerescãtoare a mediilor de repartizare, va avea loc pe 31 iulie. CRISTI PÃTRU Festival de datini ºi obiceiuri, în Parcul Nicolae Romanescu Vor participa ansamblurile folclorice Sânziene bãnãþene din comuna Giarmata Timiº; Cununa din Agnita Sibiu; Liliacul din Baia de Aramã Mehedinþi; Roua din Cloºani Padeº Gorj; Ansamblul ªcolii Gimnaziale Izvoarele din Teleorman; Doina Mischiului din Sesiunea de toamnã a Bacalaureatului în plinã derulare Nici nu s-a terminat prima sesiune din acest an a sesiunii de susþinere a Examenului Naþional de Bacalaureat, ºi deja a început cea de-a doua, de toamnã, în care vor participa candidaþii care nu au promovat examenul anterior, indiferent de promoþie. Astfel, între iulie va avea loc înscrierea candidaþilor, ziua de 26 iulie fiind destinatã celor care au promovat examenele de corigenþã. Prima probã scrisã, cea la Limba ºi literatura românã, se va desfãºura pe 21 august, iar cea obligatorie a profilului va avea loc pe 23 august, în timp ce proba la alegere va fi pe 26 august. În zilele de august va avea loc evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, iar pe 30 august se va desfãºura evaluarea competenþelor digitale. Cele care þin de comunicarea întro limbã de circulaþie internaþionalã vor fi pe 30 august, iar primele rezultate, înaintea contestaþiilor, vor fi afiºate pe 3 septembrie. Rezolvarea contestaþiilor va fi între 3 6 septembrie, pe 7 septembrie fiind cunoscute datele finale. Dosarele de înscriere se vor depune la unitãþile de învãþãmânt unde candidaþii au absolvit 12 clase, iar centrele de examen vor fi stabilite ulterior, nefiind aceleaºi cu cele din sesiunea de varã. CRISTI PÃTRU Mischii Dolj, Hora Desnãþuiului al Casei de Culturã Adrian Pãunescu din comuna Bârca Dolj; Trandafirul al Casei de Culturã din oraºul Dãbuleni Dolj. Li se vor alãtura soliºtii Mãdãlina Stoica, Livia Celea-Streaþã, Luiza Turcu, Marius Gheorghe, Alexandru Lilea ºi Liviu Olteanu. Festivalului de datini ºi obiceiuri Tradiþiile verii este organizat de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Consiliul Judeþean Dolj, în parteneriat cu Opera Românã Craiova ºi cu sprijinul Primãriei ºi al Consiliului Local Municipal Craiova. Ansamblul Folcloric Maria Tãnase îi bucurã pe craiovenii iubitori de muzicã ºi dansuri populare cu douã evenimente prezentate în cadrul stagiunii estivale, desfã- ºuratã pe parcursul lunii iulie. Primul va avea loc vineri, 19 iulie 2019, de la ora 20.30, în Piaþa Mihai Viteazul din Craiova: spectacolul Hai sã ne trãieºti, Ilie!, dedicat zilei Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, sãrbãtoritã în data de 20 iulie. În tradiþia popularã, vara începe la Sf. Timofte (10 iunie) ºi dureazã pânã La Sf. Maria Micã (8 septembrie). Acest interval este mãsurat prin sãrbãtori ºi obiceiuri populare pãstrate, uneori chiar cu sfinþenie, din moºi-strãmoºi. Pe cele mai importante dintre acestea, Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj le va aduce în scenã, la Teatrul de Varã din Parcul Nicolae Romanescu, vineri, 19 iulie 2019, între orele , în cadrul celei de-a VIII-a ediþii a Festivalului de datini ºi obiceiuri Tradiþiile verii. Accesul publicului va fi liber, în limita locurilor disponibile. Craiovenii, invitaþi la spectacolul folcloric Hai sã ne trãieºti, Ilie! Vor urca pe scenã soliºtii Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Marius Mãgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Manuela Motocu, Aneta ªiºu, Cristian Bãnãþeanu, Ciri Mayer ºi Liviu Dicã, alãturi de orchestra ºi dansatorii ansamblului. Conducerea muzicalã îi aparþine lui Cristian Pîrlea, iar coregrafia este realizatã de Ionel Garoafã. Al doilea este spectacolul Ca olteanu nu-i niciunu, pe care artiºtii Ansamblului Folcloric Maria Tãnase împreunã cu Ansamblul Folcloric Hora Desnãþuiului îl vor prezenta în data de 25 iulie 2019, ora 19.30, la Teatrul de Varã din Parcul Nicolae Romanescu, ºi cu care vor încheia stagiunea estivalã. Aceasta a fost deschisã pe data de 4 iulie 2019, cu spectacolul Bun venit în Oltenia, prezentat în localitatea doljeanã Bechet. MAGDA BRATU

5 miercuri, 17 iulie 2019 publicitate cuvântul libertãþii / 5 Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu! COLEGIUL Naþional Economic Gheorghe Chiþu din Craiova, Judeþul Dolj, organizeazã concurs/examen pentru ocuparea urmãtorului post contractual aprobat prin HG nr.286/2011, modificat ºi completat de HG nr.1027/ Denumirea postului: 1.Un post muncitor-fochist, 1 normã, post vacant contractual pe duratã nedeterminatã. Condiþii specifice pentru participare la concurs pentru postul de muncitor-fochist: studii liceale/ºcoalã profesionalã; vechimea în specialitate constituie avantaj. 2.Un post îngrijitor, 1 normã, post vacant contractual pe duratã determinatã. Condiþii specifice pentru participare la concurs pentru postul de îngrijitor: studii generale/medii; vechimea în specialitate constituie avantaj. 3.Un post paznic, 1 normã, post vacant contractual pe duratã nedeterminatã. Condiþii specifice pentru participare la concurs pentru postul de paznic: studii medii/ºcoalã profesionalã; vechimea în specialitate constituie avantaj. 4.1/2 post magaziner, 1/2 normã, post vacant contractual pe duratã determinatã. Condiþii specifice pentru participare la concurs pentru postul de magaziner: studii medii economice; vechimea în specialitate constituie avantaj. Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului: Proba scrisã: data de , ora 9.00, Proba practicã: data de , ora 15.00, proba de interviu: data de , ora Candidaþii vor depune actele pentru dosarul de concurs în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ºi vor susþine concursul la sediul unitãþii din Craiova, str.brestei, nr.10, Judeþul Dolj. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul instituþiei sau la telefon UNITATEA administrativ-teritorialã GALICIUICA, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 14, 16 ºi 19, începând cu data de , pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. ANUNÞ, COOPERATIVA AGRI- COLà CÂMPIA RODITOARE, titulara al proiectului CREAREA DE PRODU- SE CU ÎNALTà VALOARE ADÃUGA- Tà ÎN COOPERATIVA AGRICOLà CÂMPIA RODITOARE. CONSTRUCÞII INDUSTRIALE: HALà PROCESARE, HALà DEPOZITARE, PLATFORMà BETONATÃ, CÂNTAR AUTO, LABO- RATOR ANALIZE, BAZIN ETANª VI- DANJABIL, ÎMPREJMUIRE TEREN, anunþã publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CREAREA DE PRODUSE CU ÎNALTà VALOARE ADÃUGATà ÎN COOPERATIVA AGRICOLà CÂMPIA RODITOARE. CONSTRUCÞII INDUS- TRIALE: HALà PROCESARE, HALà DEPOZITARE, PLATFORMà BETO- NATÃ, CÂNTAR AUTO, LABORATOR ANALIZE, BAZIN ETANª VIDANJA- BIL, ÎMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat în comuna Seaca de Câmp, sat Piscu Nou, nr. 4A, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj. UNITATEA administrativ-teritorialã Giubega, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, începând cu data de , pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei comunei Giubega, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Titular SC CASA NOASTRA SRL anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare conform HG 1076/ 2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru PUZ Construire spatii depozitare/productie nepoluante si spatii prezentare tip Show- Room, comuna Malu Mare str. T18, P69, P70, judetul Dolj. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul A.P.M. Dolj, jud. Dolj, str. Petru Rares, nr. 1. din data de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii pana in data de (in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt), la A.P.M. Dolj, jud. Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, apmdj.anpm.ro in zilele de luni-joi intre orele si vineri intre orele Anunþ public privind solicitarea de emiterea acordului de mediu. Primãria Comunei Cârna anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul Asfaltare drumuri comunale în comuna Cârna, Judeþul. Dolj, propus a fi amplasat în comuna Cârna, Judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, Str. Petru Rareº, nr. 1, jud Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 16:30 ºi vineri între orele 8:00 14:00 ºi la urmãtoarea adresã de internet apmdj.anpm.ro. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr 1, jud Dolj, fax: 0251/ , SC BETON LOGISTIC SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXPLOATAREA PIE- TRIªULUI ªI NISIPULUI, propus a fi amplasat în comuna Vârvoru de Jos, sat Dobromira, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul SC BETON LOGISTIC SRL, comuna Podari, sat Balta Verde, Aleea Rovine 1, nr.27, judeþul Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele ºi vineri Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

6 publicitate 6 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 iulie 2019 Anunþul tãu! În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, COMUNA DRÃNIC, Str.Principalã, nr.79, Localitate: Drãnic, Judeþ: Dolj, TEL/FAX: , intenþioneazã sã solicite de la A.N. Apele Romane - ADMINISTRAÞIA BAZI- NALà DE APà JIU, aviz de gospodãrire a apelor, pentru realizarea lucrãrilor ALIMENTARE CU APà ÎN SATUL BOOVENI ªI REÞEA CANA- LIZARE MENAJERà ÎN SATELE BO- OVENI ªI FOIªOR, COMUNA DRÃ- NIC, JUDEÞUL DOLJ, amplasate în comuna Drãnic, judeþul Dolj. Aceastã investiþie este: investiþie nouã. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã. Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa: Bld.Nicolae Romanescu, nr.54, Craiova, Dolj, , Tel , , dupã data de CENTRUL de Cercetãri ºi Încercãri în Zbor, cu sediul în str.aviatorilor, nr.10, din loc.gherceºti, jud.dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual pe duratã nedeterminatã, astfel: -ºofer I, studii medii/generale, cu o vechime în vechime în muncã de 3 ani ºi 6 luni, vechime în specialitate (în calitate de ºofer profesionist) de 3 ani, 1 post. Concursul constã în probã scrisã ºi interviu, astfel: , ora proba scrisã; , ora interviul; -Data limitã de depunere a dosarelor , ora Depunerea dosarelor ºi organizarea concursului se vor face la sediul Centrul de Cercetãri ºi Încercãri în Zbor, cu sediul în str.aviatorilor, nr.10, din loc.gherceºti, jud.dolj, unde vor fi afiºate ºi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefonul , int.110. ANUNT PUBLIC Comuna Mârºani, titular al proiectului: CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA MARSANI,JUDETUL DOLJ, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CANALIZARE MENAJERA IN SIS- TEM CENTRALIZAT IN COMUNA MARSANI,JUDE- TUL DOLJ, propus a fi amplasat în Comuna Mârºani. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14,precum ºi la urmãtoarea adresã de internet Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Dolj. ANIVERSÃRI La Mulþi Ani!, cu sãnãtate, cãsnicie trainicã, prosperitate ºi numai bucurii urãm dragului nostru ALIN FLORIN MITROI, la zi aniversarã, din partea preoþilor, naºilor, pãrinþilor, soþiei Denisa ºi enoriaºilor de la Biserica Sf. Ioan Botezãtorul Craioviþa Nouã. OFERTE DE SERVICIU Caut femeie internã pentru bãtrânã deplasabilã oraº Segarcea - Dolj. Condiþii decente la casã, salariu atractiv. Telefon: 0744/ PRESTÃRI SERVICII SC PROIECT BOG- DAN IMOBIL SRL oferã soluþii complete de mixare, transport ºi turnare beton de cea mai bunã calitate pentru toate proiectele de construcþii la preþuri competitive! Telefon: 0752/ VÂNZÃRI APARTAMENTE Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã îmbunãtãþit. Preþ Euro - negociabil Telefon: 0787/ CASE Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/ Casã locuibilã comuna Celaru sat Ghizdãveºti cu teren 6700 mp. Telefon: 0760/ Casã construitã în anul 2000, mobilatã, vie, pomi, Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj. Telefon: 0725/

7 miercuri, 17 iulie 2019 Primaria comunei Cârcea, judetul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea unui post corespunzãtor functiei publice de execuþie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului Juridic, in data de , ora 10,00-proba scrisa si in data de , ora 10,00-proba interviu, probele se vorsustine la sediul Liceului Tehnologic,,Constantin Ianculescu,, Cârcea, str. Aeroportului nr Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Condiþiile specifice de participare la concurs sunt: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã dc licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor juridice, domeniul de licenþã drept; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minimum 7 ani. Concursul va fi afiºat pe site-ul instituþiei, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008. Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, documentele prevãzute de art.49, alin.(1) din Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 ºi se vor depune la sediul Primãriei comunei Cârcea, Str. Aeroportului, Nr. 45, întermen de 20 de zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, partea a III, respectivpana la data de , ora 16:00. Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Primãriei comunei Cârcea. Relaþii suplimentare la tel./fax , e- mail: persoanã de contact Totora Cristina Florina- secretar Primãria Cârcea. Vând casã nouã P+M / 110 m amprenta Craiova, Bordei, str. Carpenului, pomi fructiferi, viþã de vie. Telefon: 0752/ Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/ TERENURI Vând teren (locuri de casã), Podari. Telefon: 0722/ Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20 km de Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/ Vând teren 1000 mp Cârcea, Drum Expres Ford. Telefon: 0752/ mp Gara Pieleºti lângã Fabrica Q Fort Termopane. Telefon: 0752/ Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/ ; 0351/ Vând teren intravilan 4200 mp la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/ AUTO ROMÂNEªTI Vând Dacia 1300 Standard 1977 (bunã pentru maºinã de epocã). Telefon: 0727/ VÂNZÃRI DIVERSE Vând planetarã - DA- CIA SUPER NOVA ºi arbore cotit, televizor IVORI cu sistem digital. Telefon: 0770/ Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol cu ladã, aþã cusut goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/ Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W 100 lei, televizor cu tub color 100 lei. Telefon: 0729/ Vând centralã termicã pe gaz Vaillant, hotã pentru aragaz( 50x85), maºinã de cusut electricã IULIA Telefon: 0728/ Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti. Telefon: 0770/ ; 0351/ publicitate Vând aragaz voiaj douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/ Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/ OFERTE ÎNCHIRIERI Închiriez (vând) apartament 3 camere decomandate, zona Rotonda recent modernizat, centralã proprie. Telefon: 0744/ Caut chiriaºi familie serioasã. Telefon: 0725/ PIERDERI BCH PLANNING SRL J35/ 388/2011, CUI: declaerã pierdute certificat de înregistrare ºi certificate constatatoare nr.12883/ emise de ORC Timiº. Se declarã nule. CONDOLEANÞE Colegii din Direcþia Tehnicã a Consiliului Judeþean Dolj sunt alãturi de dl. Horia Rinderu la greaua suferinþã pricinuitã de decesul tatãlui, distinsul fost decan al F.E.F.S. Craiova, dl. ION RIN- DERIU. Sincere condoleanþe familiei îndoliate! Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Familia conf. univ. dr. Mircea Zãvãleanu este alãturi de familia îndureratã, în aceste momente de grea încercare pricinuite de trecerea în nefiinþã a distinsului Prof. Univ. Dr. ION RINDERIU, cel care, alãturi de alte personalitãþi ale lumii sportive ºi universitare, a pus bazele Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport în cadrul Universitãþii din Craiova. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! cuvântul libertãþii / 7 ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte) TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:... Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L. Subsemnatul... Domiciliat în... Posesor al B.I. Seria... Numãrul... vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica... la data de... asumându-mi responsabilitatea conþinutului: Miercuri, 17 iulie 2019 Membrii Consiliului de Administraþie ºi întreaga comunitate academicã a Universitãþii din Craiova sunt alãturi de familia îndoliatã, în clipele de mare tristeþe pricinuite de trecerea în nefiinþã a distinsului Prof. Univ. Dr. ION RINDERIU, fost decan al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport. Etern omagiu! Sincere condoleanþe familiei îndoliate! Membrii Senatului Universitãþii din Craiova regretã trecerea în nefiinþã a distinsului Prof. Univ. Dr. ION RINDERIU, fost decan al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, ºi transmit sincere condoleanþe familiei îndoliate. Pios omagiu unui om deosebit! Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Membrii Consiliului de Administraþie ºi întreaga comunitate academicã a Universitãþii din Craiova sunt alãturi de familia îndoliatã, în clipele de mare tristeþe pricinuite de trecerea în nefiinþã a distinsului Prof. Univ. Dr. GABRIEL CORNEANU, personalitate marcantã a învãþãmântului superior craiovean. Sincere condoleanþe familiei îndoliate! Membrii Senatului Universitãþii din Craiova transmit sincere condoleanþe familiei îndoliate ºi regretã trecerea în nefiinþã a distinsului Prof. Univ. Dr. GABRIEL CORNEANU, dascãl devotat ºi personalitate marcantã a învãþãmântului superior craiovean. Semnãtura:...

8 sport 8 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 iulie 2019 Paginã realizatã de COSMIN STAICU ªtiinþa negociazã pentru un internaþional bulgar Universitatea Craiova îl doreºte pe Kristian Dimitrov, stoperul lui Botev Plovdiv Universitatea Craiova este aproape de a perfecta transferul internaþionalului bulgar Kristian Dimitrov, de la Botev Plovdiv. Craiovenii ar achita de euro pentru jucãtorul cotat la de euro de transfermarkt, care mai are un an de contract cu Botev. Acesta a mai fost dorit ºi de formaþia Konyaspor, din prima ligã turcã, dar ºi de ÞSKA Sofia ºi Levski Sofia. În vârstã de 22 de ani, acesta este fundaº central ºi are 2 selecþii în naþionala Bulgariei, condusã de Krasimir Balakov. Dimitrov a ºi marcat în ultima partidã susþinutã de naþionala bulgarã, 2-3 pe teren propriu cu Kosovo. El a intrat la pauzã ºi a punctat în minutul 55. Stoperul a evoluat la Botev Plovdiv din 2016, cu o scurtã perioadã de împrumut, la Montana, anul trecut. Are 49 de meciuri ºi 6 goluri pentru Botev Plovdiv, cu care a cucerit Cupa Bulgariei, acum doi ani. În sezonul trecut, terminat de Botev pe locul 4 în liga bulgarã, Dimitrov a fost declarat cel mai bun fundaº central din campionat. Universitatea Craiova tocmai s-a despãrþit de un alt Dimitrov, fundaºul dreapta Radoslav Dimitrov, plecat la Sepsi. Oltenii mai au în lot un jucãtor de la sud de Dunãre, mijlocaºul Antoni Ivanov, adus în vara aceasta de la Gaz Metan Mediaº pentru de euro. În ultimii ani, la Universitatea au evoluat mai mulþi jucãtori bulgari: Hristo Zlatinski, Valentin Iliev, Radoslav Dimitrov, Apostol Popov. Alb-albaºtrii sub lupã Brigadã islandezã la returul cu Sabail Partida Universitatea Craiova FK Sabail Baku, din manºa a doua a turului întâi preliminar al Ligii Europa, programatã mâine, de la ora 19, pe stadionul Ion Oblemenco, va fi arbitratã de Helgi Mikael Jónasson, ajutat de asistenþii Johann Gudmundsson ºi Bryngeir Valdimarsson ºi de rezerva Ivar Orri Kristjansson, toþi din Islanda. Preþul biletelor pentru aceastã partidã din Liga Europa: Peluze 15 lei, Tribuna I 40 lei, Tribuna a II-a 30 lei ºi VIP 100 lei. Abonamentele pentru noul sezon sunt valabile ºi pentru acest meci. Pigliacelli Dupã cum a început sezonul, pare Calancea 2. Ne-a impresionat în primul sezon, apoi e o dezamãgire. Primele 3 goluri ale sezonului îi aparþin în mare mãsurã, cele douã din Azerbaidjan ºi primul cu Clinceni. A mai avut încã douã ezitãri. Poate e o coincidenþã, dar de când i-au plecat compatrioþii nu mai este concentrat, gafeazã, practic a greºit în acest start de sezon mai mult decât a fãcut-o în tot campionatul trecut. Martic Este unul dintre jucãtorii ameninþaþi de juniorii din lot, dar dacã joacã astfel nu prea-l poþi scoate din echipã. A fãcut un meci bun, a ºi marcat, deºi la primul gol al Clinceniului a fost dãrâmat de un adversar la corner, a provocat acel carambol uman. Acka Nu a impresionat, s-a poziþionat greºit la golul al doilea, a mai avut alte scãpãri, dar are ºi scuza cã s-a accidentat în prima reprizã ºi a continuat pe teren, deºi avea glezna umflatã. Handbalistele Craiovei ºi-au aflat adversarii din Cupa EHF Federaþia Europeanã de Handbal a stabilit, prin tragerea la sorþi efectuatã la Viena, meciurile din primele douã tururi preliminare ale Cupei EHF. Astfel, câºtigãtoarea competiþiei din sezonul 2017/2018, SCM Pe locul sãu ar trebui sã vinã jucãtorul nou. Oricum va rata meciul cu Sabail, fiindcã Tiago are ºi el nevoie de meciuri, fiind suspendat în primele 3 etape. Kelic Prestaþie OK, ºi-a asumat acel galben, a mai fost prins de douã ori în bandã, unde are probleme, dar a gestionat bine situaþiile. Bancu A fost înger ºi demon. A centrat la primele douã goluri, dar a ºi scãpat adversarul din marcaj la reuºita de 1-1 ºi din zona sa a venit ºi golul de 2-2, deºi poate invoca faptul cã a strâns la omul lui Acka. Dacã nu va fi vândut, este interesant cum va gestiona Papurã situaþia benzii stângi, cu doi jucãtori de valoare, Bancu ºi Vãtãjelu, pe acelaºi post. ªerban Din pãcate, este singurul junior care a dezamãgit la debut. Mereu defazat, copleºit de emoþii, a fost mai mult pe jos cât a jucat, a alunecat permanent, ºia pierdut oamenii. Greu sã mai prindã primul 11, chiar în condiþiile regulii cu doi jucãtori under. Mateiu Era nevoie de el în teren, chiar dacã nu a prins o zi grozavã. A pierdut unele mingi în zone periculoase, dar a oferit o mai mare siguranþã, a ºi pasat pentru Constantin, la golul victoriei. Ivanov Se aºtepta mai mult de la el, chiar dacã este la primele meciuri în alb-albastru. Se vede cã ºtie fotbal, dar nu a dat suficient, a avut câteva ocazii în care putea pãtrunde ºi a ales alte soluþii, a tras de douã ori din poziþii bune, dar imprecis. Nici pe apãrare nu a ajutat echipa, a pierdut multe dueluri, mai ales pe final. Probabil nici nu este la 100 % din punct de vedere fizic. Qaka Una dintre surprizele plãcute în aceste prime douã meciuri. Nu s-a miºcat rãu deloc, de altfel din ultimul amical, cel cu Legia, a arãtat bine, dupã ce în primele amicale pãrea rãtãcit pe teren. Baiaram A cofirmat ºi în stagiul din Austria, precum ºi în acest prim meci ca titular. A avut tupeu, a iniþiat mai multe acþiuni, fanii trebuie sã fie mai indulgenþi cu el, chiar dacã mai pierde unele mingi, la 16 ani este un talent veritabil ºi trebuie gestionat bine. În continuare va fi titular în campionat, fiindcã Mihãilã n-a fost recuperat. I-ar prinde bine sã mai exerseze centrãrile cu stângul. Constantin A jucat puþin, dar a adus victoria. Senzaþional ºutul sãu, conteazã mult ºi ca moral. Papurã l-a promovat ºi la echipa a doua, acum i-a adus douã puncte în plus. Are deja 21 de ani, nu-ºi permite sã piardã trenul acesta. L-am mai avut pe Craiova, va întâlni, în primul tur preliminar, formaþia Jomi Salerno din Italia. Prima manºã va avea loc pe 14/15 septembrie, în Sala Polivalentã din Craiova. Dacã echipa pregãtitã de Bogdan Burcea se va califica, în turul II preliminar va evolua împotriva formaþiei Tertnes Bergen (Norvegia). Partida tur va avea loc pe 12/13 octombrie în Norvegia, iar returul pe 19/20 octombrie în Sala Polivalentã din Craiova. Manea, acum câþiva ani, cu un debut fulminant, apoi a dispãrut. Bãrbuþ La Baku a jucat bine, acum nu prea. A pierdut multre mingi, atunci când a ajuns în poziþii favorabile a tras prost, cu stângul. Se pliazã mai bine meciurilor pe contre, acum era mai indicat Ioniþã, dar acesta a declarat forfait înainte de meci. Roman S-a zbãtut mult, a alergat, a fãcut presing, dar nu prea a fãcut ce este important Liga I, prima etapã pentru un atacant, sã aparã în gura porþii ºi sã marcheze. A avut douã ºuturi, modeste. Fortes Deja ºi-a dobândit porecla Circarul în tribune. Devine treptat al doilea Rambe. Nu ajutã deloc echipa, încearcã niºte acþiuni fanteziste, pierde toate mingile ºi nu a marcat niciun gol pentru Craiova într-un meci oficial. E inutil, de multe ori ridicol. Din pãcate, nu mai existã altã soluþie de rezervã în atac. FC Voluntari Sepsi 0-0 Astra FC Botoºani 2-2 Au marcat: V. Gheorghe 41, Tiram 43 / Rodriguez 21 pen., Ongenda 26. CFR Cluj Poli Iaºi 1-1 Au marcat: Deac 23 / Loshaj 62. U Craiova Academica 3-2 Au marcat: A. Rãuþã 13 autogol, Martic 41, V. Constantin 90+4 / ªut 29, Nsiah FCSB Hermannstadt 4-3 Au marcat: Coman 23, Hora 30, Man 53, Nedelcu 80 / Tsoumou 45, Dandea 57, Debeljuh 90. Gaz Metan Chindia 2-2 Au marcat: S. Buº 24, 43 / Neicuþescu 66, Bic 86 pen. Viitorul Dinamo 5-0 Au marcat: Iancu 9, 69, Ganea 49, Calcan 66, Eric 70. CLASAMENT M V E Î G P 1. Viitorul FCSB Craiova Botoºani Astra Chindia Mediaº Poli Iaºi CFR Cluj Sepsi Voluntari Hermann Clinceni Dinamo