HOTARAREA Nr. 170 Data:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "HOTARAREA Nr. 170 Data:"

Transcriere

1 ROMANIA JUDE'fUL BRASOV PRIMARIA MUNICIPIULLUI SACELE Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod , Tel/fax: HOTARAREA Nr. 170 Data: HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL pentru aprnbarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului activitatilor finanfate integral din venituri proprii pe anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit in ~edinta ordinara In data de , Analizand referatul de aprobare nr / al initiatorului Primar - Ing. Popa Virgil, tinand cont de avizul Inspectoratului ~colar al Judetului Bra~ov nr / , de executia bugetului de venituri ~i cheltuieli ~i de solicitarile serviciilor de specialitate din cadrul institutiei, unitatilor de lnvatamant de pe raza Municipiului Sacele ~i ale Spitalului Municipal Sacele; Vazand Raportul de specialitate nr al Serviciului Financiar Contabilitate Salarizare Buget Ordonantare C.F.P.; A vand In vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ~i ale Legii nr. 273/2006 privind finantele pu blice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; In temeiul art. 87 alin. (5); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a); a1t. 133 alin. (l); art. 134 alin. l lit. a); art. 135 alin. (8); art 139 alin. (3) lit. a); art. 196 alin. (1) lit. a) ~i art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTARA~TE: Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local ~i proprii pe an ul 20 I 9, conform anexelor I, I a, 1 b ~i 2. a bugetului activitatilor finantate integral din venituri Art. 2. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari.

2 Anexa 1: Bugetul local pe anul 2019 Anexa la: Bugetul local - seqiunea de functionare pe anul 2019 Anexa 1 b: Bugetul local - sectiunea de dezvoltare pe anul 2019 Anexa 2: Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2019 PRE~EDINTE DE SEDJNT A " CONSILIER LOCAL MURE~AN DAN MARIUS ~, CONTRASEMNA T SECRETARUL MUNICIPIULUI SA.CELE C.J. ZAMFIR GETA Redactat: Insp. Acliroaie Elena/Sex.I Hotararea a fost adoptata: 16 voturi pentru, 0 1mpotriva, 0 abtineri Nr. consilierilor 1n functie: 19 Nr. consilierilor prezenti la ~edin1a: 16 (la momentul votului) ( (

3 llllget UL LOCAL Pl!'. ANLIL 2019 VENITURI TOTAL ANEXA 1 la HCL nr ( Nr. crt Dcnumire indicntor j) 1. A VENITlllU TOTAL 1 Im 11ozit pc vcnit lmpoz1tul pe vemtunle dm trnnsleml propnetalllor 1motJ1l1are dm patrnnomul personal 2 Cote si sume defalcate nm impozttul pe venit Cote defalcate din imoozitul oc venit Sume repartizale din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRlETATE [mpozit pe cladiri lmnozit nc tcrenuri Taxe judiciarc de timbru, act iv notarial a, alte ta~e 4 SUMEDEFALCATEDINTVA ;)lllllc uerarcme um 1axa pe vaovm n.1uaugam pemru 11na111an:a cnenl"c"'v' dcsccntralizate la ni, clul comunelor. orn~elor, municipiilor. sectoarelor si Municioiului Bucuresti Sumc defalcate din TVA pt echilibmrea bugetclor locale 5 T AXE PE UTILIZ BUNURTLOR Taxa asuora mijloacclor de transoort Taxe si tarife pentni elibcrarca de licente de functionare 6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte imoozite si taxc(taxc linna. publicitate) 7 VENITURI DIN PROPRIETA TE Varsaminte din orolitul net Venituri din concesiuni si i11chirieri 8 Vcnih1rl din prestari de servidi si alte nctivltntl Venituri din orestari de servicii Vcnituri din rccup. chelt. de judecata, imputatii si dcspagubiri 9 VENITURJ DIN Til'"E ADMlNISTRA TIVE Taxc cxtraiudiciare de timbm 10 AMENZI, PENALITATI SJ CONFISCARI Venituri din amenzi si altc sanctiuni aplicate ootrivit dispoz.lc!!ale [nacasari valorificari bunuri Alte amenzi,penalit si confiscari 11 DIVERSE VEN!TURT Taxe soccialc Alte venituri 12 ITrnnsl'crur1 voluntnrc, nltele decaf subventulc Donatii si soonsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare ot.finant.sec.dezvoltarc. Varsamintc din scctiunea de functionare 13 VENlTURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURJ Venituri din valorificarca unor bunuri ale instit.puljlice Vcnituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 14 Subvcntil de la bugetul de stat Soriiin financiar pt incalzirea locuintei Subv.din bul!. de stat pt finantarea sanatatii Finantarca Programului National de Dezvoltarc Locarn Subv. de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustincrii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderarc, afcrcnte perioadei de nro.,ramare IS :subventi1 de la nltc admtmstratu C'od indkator Bug1 t nprolint cf BuJ!l'f rcctilicnt HCL Innuentc In dnta de nr. I 33/ l J 4 s , A3 46, , o.oo 12, , , , o.oo 5, , , , , , , , , , , o.oo 2, , , , o.oo 3, , , , , , , , l l , , , o.oo Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR l 16 Sume primite de la UE I a lti donntori in contul platilor ef~etuatc si ofcrente cad , , Fondul Social Euronean (FSE) Sume orimite tn contul pl~ ti lor efectuate tn anul curent Su me orimite in contul nlatilor efectuate in anii anteriori Fondul eurooean awicol de dezvol1iire <llrilla\(feadr) l , Sume orimite in contul olatilwcrehluale-irranul eurent , ;..;-:-;,~.. 1, Sume primite in contul platifor i!fe<:kiatc in ani~ anteriori i U'~ " '1 ~\ 2.88 (PRfEDi. \ \ ~ D~~~i/~NTA \,N$ 1i_ip~- 1, I I f \ MU~A ~ OA~ MM us ',...-', - / I I c. RIM RI/' ~~ ~\ PRIMAR LNG. POPA V GH 6{; '" J ::i < '\ ~ lntocmlt '-?.</ ~\>~~ EC. TINICA ACINA

4 Ill JG ET LIL LOCAL PE ANUL 2019 CHEL TUIELI TOTAL ANEXA 1 la llcl nr.170/ I) EN U i\11 n E I N DI CAT OR Bugrt aprobnt l'f Bugct rcctificat In Cod indicator llcl lntlucnl'c rlnt.1 de nr.133/ '.I Automat1 executive TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltulell salariale In bani Salarii de baza Aile sporuri lndemnizatii platile unor persoane din afara unltatli lndemnizalii de deleqare lndemnizalii de hrana Cheltuiell salariale in natura Vouchere de vacanla Contributii Contribulie asiciuralorie oenlru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri sl servicii Furnituri de birou Maleriale penlru curatenie lncalzit, lluminat sl forta motrica Aoa. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta. telecomunicatii radio, lv internet Materiale si prestari de servicil cu caracter functional Alie bunuri si servicii oentru Tntretinere si funclionare Reoaralll curente Medicamente si materiate sanitare Materiate sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de lnventar Uniforme si echioament Aile obiecte de inventar Deolasarl, detasari, transferarl Deolasari interne, detasari transferari Deolasari in slrainatate Carll oubllcatii si materiale documentare Consultanta sl exoertiza Preaatlre orofesionala Protectla muncli Studil si cercetari Chell ludlclare si extraiudiciare Alie cheltulell Reclama si oublicilate Prime de asiaurare non-viala Chlril Aile cheltuieli cu bunuri si servicli TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferurl lnterne Aile transferuri curente interne TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente Procirame din Fondul Social Eurooean (FSEl Finantarea na\ionala Finantarea externa nerambursabila chelluieli neeligibile TITLUL XI AL TE CHELTUIELI Sume arerente oersoanelor cu handicao nelncadrate TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Activefixe Ma~ini, echloamenle si miiloace de lransoort Mobilier, aparalura birotica si alte aclive coroorale Aile active fixe TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Platl efectuate In anll orecedenti si recuoerate In anul curent AL 1 c SERVICIJ PUBLIGt: GENERALE lfona Cle rezerva bugetara la C11spozit1a aut locale TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva buaetara la dlsoozitia autoritatllor locale 1::;erv1c11 puo1 comun1tare ae ev1aenta a persoane1or TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale In bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale In natura Vouchere de vacanta Contributil Contributie asiouratorie oentru munca TITLUL 11 BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicll Posla telecomunicatii radio, tv, internet Bunuri de natura obiectelor de invent ar IAlle obiecte de invenlar , , , , , , , o.oo

5 ( Alte serv1c11 puouce generate TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicll Materiale si preslari de servicii cu caracter functional l\lte cheltuieli Alte cheltuiell cu bunuri si servicii Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II BUNURI SI SERVICll o.oo Comisloane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte cosluri aferente imorumuturilor interne TITLUL 111 DOBANZI Dobanzi aferente datoriei oublice interne (cod ) I u ooanz1 aterente aatone1 pubuce 1nterne C11recte ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA , , Politie locala , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 1, , Cheltuieli salariale In bani , , Salarii de baza , , Alte sporuri Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiouratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri sl servicii Furnituri de birou Carburanli si lubrifianli Piese de schimb Materiale si orestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicli pentru intretinere si functionare Bunurl de natura obiectelor de inventar Uniforme si echioament Alte obiecte de inventar Deolasari detasari, transferari Deplasari interne. detasari transferari Preqatire orofesionala Protect1e c 1v11a s1 protecue contra mcenomor TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuleli saiariale in bani Salarii de baza Altesporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieii salariale in natura Vouchere de vacanta Contributil fcod la Prime de asiaurare viala olatile de anaaiator oenlru anaaiati Conlributie asiguratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri sl servicil Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet Maleriale sl prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii penlru inlretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de lnventar Uniforme si echioamenl Aile obiecte de inventar Preqatire orofesionaia Alte cheltuleli Aile chelluieli cu bunuri si servicii INVATAMANT , , lnvatamant orescolar lnvatamant orimar , lnvatamant secundar inferior lnvatamant secundar superior lnvatamant profesional lnvatamant oostliceal Alte cne1tu1e11 m dome111u1 1nvatamantului TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salarlale in bani Alocalii pentru transport la si de la locul de munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii , , Furnituri de birou Materiale pentru curatenie lncalzil, llumlnat si forta motrica Aoa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transoort Posla. telecomunicalii radio. tv. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii oentru intretinere si runctionare Reoaratii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Unifarme si echioamenl Alte obiecte de inventar Deolasari, detasari transferari

6 Deolasari interne, detasiiri, transferari Deolasari in strainatate Carti publicatii si maleriale documenlare Consultanta si exoertiza Preciatire orofesionala Proleclia muncli Aile cheltuieli Reclama si oublicitate Prime de asiourare non-viata Aile cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura tichete de cresa si tichete sociale penlru gradinila TITLUL XI AL TE CHELTUIELI Burse TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc(ii TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anii orecedenti si recuoerate in anul curent ~ANAIAI I: , ,426.34,;:ip1ia1e generate , , TITLUL 11 BUNURI SI SERVICll Reparatii curente Consultanta si expertlza Aile cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 1, , Transferuri curente , , Transferuri din bugeteie locale pentru rrnantarea cheltuielllor curente din domeniul sanatatii , , ( Transferuri de caoital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea chelluieliior de capital din domeniul siinatatii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc\ii Alie active fixe serv1c11 de sanatate publica TITLUL I CHEL TUIELI OE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Spor pt cond de munca Aile sporuri indemnizatii de hrana Contributii Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL 11 BUNURl SI SERVICll Medicamente si materiale sanitare Medicamenle Materiale sanitare '""e lnsmum s1 acuunl sannare TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri sf servicii incaizit. lluminat si forta motrica Apa canal si salubritate Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratii curente TtTLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent 'CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , , c1011oteca TITLUL I CHEL TUIELI OE PERSONAL Cheltuieli saiarlale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariaie In natura Vouchere de vacanta Contributii Contribulie asiouratorie pentru munca TITLUL II BUNURl SI SERVICll Bunuri sf servlcll lncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Pasta, telecomunicatii, radio, tv Internet Aile bunuri si servicii oentru intrelinere si functionare Reoaratii curente Bunuri de natura obiecteior de inventar Alie obiecte de inventar Carti publicatii si materlale documentare Consultanta si expertiza I case Cle curtura TITLUL I CHELTUIELI OE PERSONAL Cheltuieli salariale In bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltulell salariale In natura Vouchere de vacanta Contributii Conlributie asiouratorie oentru munca

7 TITLlll. II BUNURI SI SERVICll - ~ Bunuri si servicll Materiale l)entru curatenie lncalzil llumlnat si for1a rnotrica Aoa, canal si salubritate Carburanli si lubrifianli Piese de schlmb Materiale si orestari de servicii cu caracler functional Aile bunuri si servicii oentru inlrelinere si functionare Reoaratii curente Bunuri de natura oblectelor de irwentar Uniforme si echioament Aile obiecle de inventar Consultanta si exoertlza Alte cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii '""e serv1c11 cu11ura1e TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicli lncalzil, iluminat si forta molrica Alte cheltuieli Aile chelluieli cu bunuri si servicii TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Asoclatii si fundatii Sport TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunurl si servicii Materiale pentru curatenie incalzit. lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratii curente TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA o.oo Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asoclatll si fundatii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii m1reunere parcurl sl zone verzl TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunurl sl servlcli Aile bunuri si servicii oentru intrelinere si functionare Reparatll curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Aile obiecte de invenlar Servlcll rellaioase TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Sustinerea cultelor IASIGURARI SI ASIS I ENTA SL" IA.!_, , , As1stema soc1a1a m caz ae mvaumtate , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL , Cheltuiell saiariale In bani , Salarii de baza , , lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contrlbutli Contributie asiauratorie oenlru munca TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferurl lnterne Alie transferuri curente interne TITLULIX ASISTENTA SOCIALA o.oo Aiutoare soclale , Aiutoare sociale in numerar , , TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENTI SI RECUPERATE IN Plati efectuate In anll precedenti si recuperate in anul curent Aiutor social TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Cantina de aiutor social TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuiell salariale In bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale In natura Vouchere de vacanta Contributii Conlributie asiouratorie pentru munca TITLUL 11 BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale penlru curatenie ncalzit, lluminat si forta motrica Aoa, canal si salubritate ,00 Transoort Posta, telecomunicalii, radio Iv internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alie bunuri si servicli oentru intretinere si functlonare

8 Hrana Hrana penlru oameni Medicamente sl materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echioamenl Alie obiecte de invenlar Preaatlre arofeslonala Protectia muncli Alie cheltuleli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii JAlte chelt 111 domenlul as1stentel soclale , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale In bani Salarii de baza Alte sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale In natura Vouchere de vacanla Contributii Conlribulie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Maleriale oentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubrilale Piese de schimb Transport Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alie bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasarl, detasari, transferarl Deolasari interne, detastlri, transferari Consultanta si exoertlza Preaatlre orofesionala Alie cheltuieli Reclama si publicitate Alie bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Locuinte, servicii si dezvoltare oublica , , Alte cheltulell In domenlul loculntelor TITLUL Ii BUNURI SI SERVICll Bunurl sl servicil llncalzlt, lluminat si forta molrica Piese de schimb Alie bunuri si servicii oentru i ntretinere si functionare Reoaratll curente Alte cheltuiell JAlte cne1tu1e11 cu bunun s1 serv1c Allmentare cu aoa , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE , Active fixe , Constructii , , um111a1 puonc , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, o.oo 1, Bunuri si servicli , , incalzit lluminat si forta motrica Alte bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Alte serv in dom loc serv si dezv.comunale TITLUL I CHEL TUJELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale In bani Salarii de baza Alie sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale In natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributii Prime de asiaurare viata olatite de anoaiator oentru anaaiati Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servlcil Posta, telecomunicatii, radio, Iv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Medicamente sl materiale sanltare Materiale sanilare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alie obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deolasari interne detastlri, transferari Consultanta sl expertlza Preaatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alie active fixe

9 I PROTECTIA MEDIULUI , , Salubritate , , TITLUL 11 BUNURI SI SERVICll 20 1, Bunuri si servlcll , , Aoa, canal si salubritate , , Aile bunuri si servicii oentru inlretinere si runclionare Reoaratii curente Alie cheltuieli Alte cheltuiell cu bunuri si servicii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Aclive fixe Conslruc!ii Mobilier, aparaturil biroticil $1 alte active corporate ;anauzarea s1 tratarea ape1or reztauate , o.oo 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICll o.oo Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii oentru lnlretinere si funcllonare Reoaratii curente Consultanta sl exoertlza TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2, Active fixe , , Construct ii , , Alte servlcll In domeniul orotectlel medlulul TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri inlerne Transferuri din bugelul local catre asocia!iile de dezvoltare intercomunilar<'i ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE SI DE MUNCA , , Prevenire si combatere inundatll sl r;iheturl , , TtTLUL 11 BUNURI SI SERVlCll , Prevenlrea sl combaterea lnundatiilor sl lnr;iheturilor , , Alte cheltulell ot. actiunl economice TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferurl interne Transferuri din bugetul local c<'ltre asocialiile de dezvoltare intercomunitar<'i TRANSPORTURI , , Drumurl sl ooduri , , TITLUL X Proiecte cu flnantare din fonduri externe nerambursabjle aferente o.oo 4,500,58 Programe din Fondul Eurooean Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRl , Finan\area natlonalil , , Finantarea exlerna nerambursabila , , ,.;ne11u1e11 nee e Transport in comun , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Reoaratil curente TITLUL IV SUBVENTll :::;uoventri pentru acoperrrea d11erente1or ae pre I sr tarn , , TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferurl interne Alte transferuri curente interne Strazi , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, o.oci Bunurl si servlcll Alte bunuri si servicii oenlru intretinere si functionare Reoaratii curente Aile cheltuieli Alte bunuri si servicii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -71 3, Active fixe , , Conslructii , , Aile active fixe TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 1, , Rambursari de credite lnterne , , IRambursarr ae crearte aterente datorrer publrce mterne locale , , Alte act1um econom1ce unsm TITLUL II BUNURI SL SERVICll Consultanta si exoertiza Alte cheltuiell Reclama si pubiicitate DEFICIT /'11)., , o.oo 8, Deficitul sectiunii de funcuonare/ * ~ ~ - ' o,oo T- ~ Deficltul sectlunil de dezvollar'1' / - ' ~ , ,58~ J "'J '-'? ~,0.00 8, PRE{ED~t- D~ $~Didr~ I ') PRIMN ~ ) C NSll.IER ING. POPA v :71~, p, \MARIA-~1 ~ l MURESAN DAN MARIUS J I < 1 i INTOCMl'I' <?i> tf I -1 ~~ ' ~ -". / EC. TINLCA INA $nv..,~ ;;--

10 BlJGETUL LOCAL PE ANUI VENTTURI - SECTHJNEA DE FUNCTrONARE Nr. Cl'! IJenumirc indicator A VENITURI TOTAL I Jm11ozil pe venll lmpoz1tul pc venl\unle dm translerul propnetat1jor 1mob1hare d111 patnmomul personal 2 Cole s1 s ume def:tlcale d111 1mpoz1tul pe vcn1l Cote defalcate din impozitul pe venit Sume repartizatc din Fondul la dispozitia Consiliului Juclctean J li\ll'ozlte Sl TAXE PE PROPlUETATE lmoozit oe cladiri lmnozit oe tere11uri Taxe judiciare de timbru, activ notariala, alte taxe 4 SU.ME DEFALCATE DJN TVA descentralizatc la nivelul comunclor, ora~elor, municipiilor, sectoarelor si Municiniului Bucuresti Sume defalcate din TV/\ pt echilibrarea bugctelor locale 5 TAXE PE UTILIZ llunurilor Ta,~a asu1ua miiloacelor de transport Ta,~e si tarifc pentm eliberarca de licente de functionarc 6 ALTE IMPOZITE SI T AXE FlSCALE Alie impozite si tm:c(trlxe firnrn, publicitatc) 7 VENITURI DIN l'roprtetate Varsaminte din profitul net Vcnituri din conccsiuni si inchirieri 8 Vcnlluri din preslnri clc scrvlcli si a llc ncllvllntl Vcnituri din prcslari de seivicii Vemtun din recup. chelt. de JUdecata, imputatu SI dcspagubiri 9 VEN!TURT DTN T A,'\'.E A 01\illNTSTRA TI\IE Taxe extrajudiciare de timbru 10 Al\ JENZL, PENAL!TA TT SL CONil!SCARI Venituri din amcnzi si alte sanctiuni aplicate POtrivit dispoz.lcgale lnacasari valorificari bunuri Alic amenzi,penalit si confiscari ll DIVERSE VENlTURI Taxe spcciale Alie vcnituri 12 T ransrerun volunlare, allele tlcc:it sullvcntill~ Donatii si sponsorizari,,... ' Varsaminte din sectiunea de functio!k\re pt.fin!iill.scc.dezvoftare. 13 Subvenlil de la bugetul de stat /, Sprijin!inanciar pt incalzirca loc{iintei / I ' Subv.din bug. de stat pt finantarka san6tatii I \ PllBsEDJ1ITE DE SEDINTA ) Cl~NSIJIER MURESAN DA~~U.S Cod indiralor ANEXA 1a la HCL nr.170/ lluget aprobat cf llugel rectilical IICL tnnuentc In dntn de nr.133/ o?.2019 l J , u.uo 38, OJ (>2. I& , , , , , , l 3, , , , l 5 J l.02 12, o.oo 12, , , , , , o.oo 2, , , J, o.oo 3, , , n.oo , , , , IS "' PRIM AR ING. POPA VJR L LNTOCMIT oc~:

11 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 CHEL TUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE J\NEXA 1a la HCL nr.'170/ Bugl'l nprohat cf Bugt't rcctificnt la DENUMIRE INDICATOR Cod indicator HC.L lnnucntc data de ur.133/ ) ~ lf'~1 :t11~ ~-"~...,. :tr'l'~il'1: SI ACTIUNI t:x E 1: , IAutoritati executive , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 4, , Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , Alie sporuri lndemnizalii platite unor persoane din afara unitatii lndemnizatii de delegare lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contribulie asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Aoa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianli Piese de schimb Pasta, telecomunicalii, radio, Iv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alie bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reoaratii curente Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alie obiecte de inventar Deolasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti oublicatii si materlale documentare Consultanta si exoertiza Preaatire orofesionala Protectla muncii Studil si cercetari Chelt judiciare si extraiudiciare Al' ~heltuieli ~ Reclama si oublicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alie cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne Alie transferuri curente interne TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Sume aferente oersoanelor cu handicao neincadrate TITLUL XIX PLATI EFECTUATE JN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anii orecedenti si recuoerate in anul curent IAL 1 t: SERVICll PUBLlvt: GENt:RALE ; i-ona ae rezerva ougetara 1a aispoz1t1a aut 1oca1e TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bu!letara la dispozitia autoritatilor locale serv1c11 publ comumtare de evidenta a persoanelor TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiauratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicli Posta, telecomunicatii, radio Iv internet Bunuri de natura obiectelor de inventar

12 Alie obiecte de inventar IAlte servicu put>llce generate TITLUL II BUNURl SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alta cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TJTLUL II.BUNURl. SI SEFt.VJCll Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imorumuturilor interne TITLUL Ill OOBANZl o.oo 290;00 Dobanzi aferente datoriei publlce interne (cod ) uo1:>anz1 alerente Clatone1 put>llce interne directe ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA , , Politle locala , , TITl.. UL I Cm:L TUIJ:LIDE PERSONAL 10 1, "0 Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , Aile sporuri Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVTCll Bunuri si servicii , Furnituri de birou ,..J Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alie bunuri si servicii pentru intrelinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alie obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deolasari interne detasari, transferari Preaatire orofesionala t'rotectie c1v11a s1 protect1e contra mcena111or TITLULI CHEL TUIELI DE PERSONAL _0;_ Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii (cod la ) Prime de asiqurare viatii olatite de anqajator pentru anoaiati Contributie asiquratorie pentru munca TtTLUL U:' BUNURI SI SERVICll -2:0 102-iOO Bunuri si servicii Carburanti si lubrifianti H Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alie bunuri si servicii oentru Tntretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipamenl Alie obiecte de inventar Preaatire orofesionala Alte cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii INVATAMANT , , lnvatamant orescolar lnvatamant prlmar , lnvatamant secundar inferior , lnvatamant secundar superior tnvatamant orofesional lnvatamant postliceal IAlte cheltuleli in domeniul lnvatamantului TITLUL I CHEL. TUJEL.:1_ D.E PERSONAL ~]~ ' 118i00. o.oo. 1f8~00 Cheltuieli salariale in bani Atocatii pentru transport la si de la locul de munca TITLUL II BONURI SI SER.VICll :00.lnMo Bunuri si servlcii , , Furnituri de birou Materiale oentru curatenie ncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritale Carburanti si lubrifianti

13 Piese de schimb Transoor'l Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii oentru i ntretinere si functionare Reoaratii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echioament Alie obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, deta~ari lransferari Deplasari in strainatate Carti oublicatii si materiale documentare Consultanta sl exoertiza Preaatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si oublicitate Prime de asiaurare non-viata Alie cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura tichete de cresa si tichete soclale pentru gradinita TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Burc;e T,... JL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Platl efectuate in anii orecedenti si recuperate in anul curent s ANATATE , , ~p1ta 1e generate , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Reoaratii curente Consultanta si exoertiza Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 1, , Transferuri curente , , Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii , , Servicii de sanatate publ1ca TITLUL l CHEL TUIELl DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Spar pt cond de munca Alte sporuri lndemnizatii de hrana Contributii Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll M ~amente s i materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare IAlte mst1tut11 s1 actium samtare TITLUL II BUNURI SI SERVlCll Bunuri si servicii lncalzit, lluminat si forta motrica Aoa, canal si salubritate Alte bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratli curente TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent CULTURA, RECREERESIRELIGIE , , t:jiblloteca TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere ae vacanta Contributii Contributie asiquratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii incalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, Iv internet Alie bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

14 Reoaratii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alie obiecte de inventar Carti oubllcatii si rnateriale docurnentare Consultanta si expertiza c;ase Cle cu1tura TITLUL I CftELTUl~LI PE. PERSONAL i00 o.o.o Cheltuieli salarlale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salarlale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiauratorie oenlru munca Tl'TLUL JJ BUNURI SJ ERVICll 10 tso.so '0 Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie incalzit, lluminat si forta motrica Plese de schimb Materiale si prestari de servicii cu caracter funclional Aile bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Reoaratii curente Bunuri de natura obiectelor de lnventar Uniforrne si echioament Alie obiecte de inventar Consultanta s i exoertiza Alta cheltuieli Aile chelluiell cu bunuri si servicii IA!te serv1c11 cu1tura1e '=f:1. _LJL JI _BUNURI Sl,SERV.ICJI Bunuri si servicii lncalzit iluminat si forta motrica Alta cheltuieli Alie chelluieli cu bunuri si servicii TITLULXl.AbJE CH.EL TUIEU '. 5~ -HMO,O;O_O 171i0_0 Asociatii si fundatii Sport TITLUL II 1.S U~URJ SI SERVICll 20 38t50 0.0~ 38:50 Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Aile bunuri si servicii pentru i ntretinere si functionare Reparatii curente JITLUL IX!ASIS'r.ENTA SOCIAbA _oo - 0:00-55:0 0 Ajutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura TITLULXI AL TE C.HEI:. TUIELl' '-59 n118;00-1'.mo., Asociatil sl fundatii ntretmere parc ur1 s 1 zone verz Jt '' ~l.ilu 'BtJ_Ntl.Bl-.SJ:SERV.LGlt _ S-.00 tno:o B Jri sl servicli Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar o.oo Alie obiecte de inventar Servlcll religioase Tltlll:JLtOO At.reref(i;~1u1EL1t ! Sustinerea cultelor Ao:>tuURARI 51 A515 I ENTA ;:,ui;tala , , As1stenta s oc1a1a m caz ae 1nva11a1tate , , TIT.L:_OL I Cf.IELl'UIE!J. D.E PERSONAi - ;ro 3;392, :3 3.92,0.0 Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiquratorie pentru munca Tl:tffilTL.,VlhA L'lTrE-TRlmSFERURI. - t.55" :: o.oo Transferuri interne Aile transferuri curente interne Tl:rl:UL-IX ASISTENTA.SOCIALA-!-5.? 4; ' O;OO :.<J 100;00 Aiutoare sociale , , Aiutoare sociale in numerar , , " 111TLULXIX ip..latle~ectuatc-in ANll PRECEDENTl:Sl':REOUPERATEJN- Jf l> o.oo Plati efectuate In anii precedenti si recuoerate in anul curent Aiutor social lltlul IX ASISiENTA S'OCIALA ;Q.O I o;uo,_ 66.00

15 Ajutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Cantina de ajutor social TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndernnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asi1:1uratorie pentru rnunca TITLUL II BUNURI SI SERVfCll Bunuri si servicii Materiale penlru curalenie 'incalzit. llurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Transport Posta telecomunicatii, radio, Iv, internet Materiale si orestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii oentru intrelinere si functionare Hrana Hrana pentru oarneni Medicarnente si materiale sanitare Dezinfectanli Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echiparnent Aile obiecle de invenlar Preaatire profesionala Prntectia muncii I- J ~ heltuie li t- Aile cheltuieli cu bunuri si servicii IAlte che1t in aomemul as1stente1 soc1ale , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alie sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contribulie asiquratorie oentru rnunca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie incalzil, llurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Piese de schirnb Transport Maleriale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intrelinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar ,_I Alie obiecte de inventar ,,,asari, detasari, transferari Deolasari interne, delasl!ri transferari Consultanta si exoertiza Preaatire profesionata Alte cheltuieli Reclarna si publicitate Alie bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Locuinte, servicii si dezvoltare publica , , Alte cheltuieli in domeniul locuintelor TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii ncalzit, lluminal si forta motrica Piese de schimb Aile bunuri si servicii oenlru Tntretinere si funclionare Reoaratii curente Alte cheltuleli I Alie chellureh cu bunun s1 servrcu umrnat puouc , , TITLUl..11 BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri si servicli , , lncalzit lluminat si forta motrica Alie bunuri si servicii pentru intrelinere si functionare Alte serv in dom loc, serv si dezv.comunale TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri lndernnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Norrne de hrana Vouchere de vacanta Contributii Prime de asiqurare viata olatite de annaiator oentru annaiati Contributie asinuratorie oentru rnunca TITLUL II BUNURl SI SERVICll Bunuri si servicii Posta, telecomunicatii, radio, Iv, internet Alte bunuri si servicii pentru 1ntretinere si functionare Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alie obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deolasari interne, detasilri, transferari Consultanta si expertiza Prei:iatire profesionala Alte cheltuieli Alie chelluieli cu bunuri si servicii PROTECTIA MEDIULUI , , Salubritate , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri si servicll , , Ii Aoa, canal si salubritale , , Aile bunuri si servicii penlru intrelinere si functionare Reoaratii curente Alte cheltuieli Alie chelluieli cu bunuri si servicii l;ana11zarea s1 tratarea apelor rez1aua1e TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Aile bunuri si servicii pentru inlretinere si functionare Reoaratii curente Consultanta si expertiza ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE SI DE MUNCA , , Prevenire si combatere inundatii si aheturi , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll , Prevenirea si cornbaterea inundatiilor si inaheturilor , , TRANSPORTURI , , Transport in comun , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Reoaratii curente TITLUL IV SUBVENTll 40 1, , ::>ubventii pentru acoperirea diferenlelor de pret si tarit , , TITLUL VII AL TE TRANSFERURI ~ isferuri interne Alie transferuri curenle interne Strazi , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri si servicii Aile bunuri si servicii oenlru inlrelinere si functionare Reoaratii curente Alie cheltuieli Aile bunuri si servicii TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 1, , Rambursari de credite interne , , Rarnoursari de credite aterente dalorie1 publrce rnlerne locale , , Alte act1uni economice turism TITLUL II BUNURI SI SERVICll Consultanta si expertiza Alte cheltuieli _,.., Reclama si oublicilate / '..,,, DEFICIT / /,,..., OArt tloan1,;~., Deficilul sectiunii de fun tlonam I //0".00 ~ ~ I l'jsedj~~ E Dl:i SED!NT A ~ - PRIMAR ;?. ' IA ~ j CONSILffi~ j J ING. POPA VIR, 1 ~ I d> (; M~ RES~N D~ A~.!J"S I..,~o v-0"'"

17 BUGETUL LOCAL PE AN UL 2019 VENITURI - SECTl!JNEA DE DEZVOLTARE ANEXA 1b la HCL nr.170/ Nr. crt. Dcu11111irc i11dicato1 Cod indirator Bugel aprnbat cf HCL nr. 133/ IuOncntc Buget l'crtificnt la data de A VENITllRI TOTAL 11 1 ranslcrun volunlarc, nll<"ic 1Jcc11t s111jvenl1ile Varsaminte din scctilmca de functionarc 2 VENITURI DIN VALORlFlCAREA UNOR BUNllRI Vcnituri din valorificarca unor hunuri ale instit.publice Venituri din vanzarea Jocuinlelur cunslruilc din fonduril c slalului Veniluri din va11zarea unor llunuri apartinancl domeniului privat J Subvcntii de la hugctul de stat F111an\arca Programu Lil National de Dczvoltarc LocaHi Subv. de la bug. de stat catrc hug.. locale nccesare sustinerii derularii proieclelor lfoanlalc din fonduri cxtcrnc ncrnmhursahile (FEN) postadernre, aferente perioactei de pro~ramare llsull\'enfu fie la alfe a11n11n1strat I J 7, ' ,625,27 3, , ,674.9.t!Sl J , J, ( Sumc alocatc <lin bugctul AFIR, pcntn1 sustinerea proiectelor din PNDR S Alie sume primitc lie la UE Alie s ume prnrntc dill fonduri de la UE pt programe operallonale l111anlale dill cadrul finan ciar Sume 111 imite de la UE / alti donatori in conh I plafilor cfcctuntc si nfcrc11tc cadn , o.oo Fondul Social European (FSE) Sume primile in conlul Dl~lil u r cfcctualc in anul curcnt Sumc nrimitc in contul nlatilor efectuate in an ii anleriori l'ondul eurouean agricol de dezvollare rurala IFEADR) I Sume orimilc i11 conlul olatilor cfccluatc'in anul curcnl ,957-53,;-::_ tj. AN/ >----. Sumc primite in contul plat i!.pt'~ (ecfl/iil~ jn ~n iira nferiori ~ '?--~/.. ~\,f)rf\itf, DE~E DINTA!CONSTI.I ER MU~,ESA N OAN MARIUS /~RE" \ I' I! o.oo , , ,

18 BlfGi"!.'l'UL LOCAL PE ANUL2019 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE OENUMIH.E INDICATOR ~1 1~ 1.: t 1 1 c-.:::a '\Li I EX 1 R'"" IAutc 1tm Jtive TITLUL X Prolecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile Proqrame din Fondul Social European (FSE) Finan\area nationala Finan\area externa nerambursabila cheltuieli neeligibile ITTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Ma ini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alie active fixe INVATAMANT lnvatamant secundar inferior TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc\ii SANA " E Si 1t 11e r 11 II T' '.UL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMlNISTRATlEI )..1sferuri de caoital Transferuri din bugetele loca le pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Aile active fixe CUL TUI ECREERE SI RELIGIE ' :s lrt TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Locuinte, servicii si dezv p Ii Alimentare cu apa TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc\ii Altes '' in 01 I cs I I c 1 n11e TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alie active fixe PROTECTIA MEDIULUI "'"' Salubritate TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica i alte active corporale 1,; n 111 area 11u1t e 110 re 1au 11e TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte servicii in domeniul protectiei mediului TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asocia\iile de dezvoltare intercor ACTIUNI ECONOMICE GENERALE.It.I H i Ii o. c luni econ 11 ie TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asocia\iile de dezvoltare intercor TRANSPOR -, Drumuri si poduri TITLUL X Prolecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrulul financiar Proqrame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Finantarea na\ionala Finantarea externa nerambursabila Cod indicator Buget aprobat cf ANEXA 1b la HCL nr.170/ Buget rectificat HCL lnouentc In data de nr. 133/ ;wo...i;y.-.~ I> " J ~ ' 4 0. ] ], , , , , , , o o: -... I: ' ~ ] J , , , , , J , , , , , , , , , , , , ' -

19 Chelluieli neeligibile Stra.:i , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 3, , Active fixe , , Construc\ii , Aile active fixe DEFICIT , , Oeficltul sectiunii de dezvoltare ,589.2~ 1.1\llJI , PllEsrn16 i rnrnta MURE~ AN ~N MARIUS ~ ' PR I MAR ~ ~ x<-\p.. '< "'.t> ~ C NS JER INCL POPA V GIL { "'""" i

20 BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRll pe anul 2019 ANEXA 2 la HCL nr. l 70/ Denumire indicator Cod indicator Municipiul Saccle Spital Municipal Sacele Liceul Teoretic George Moroianu liceul Tehnologic Victor Jinga Gradinita cu program prelungit nr.s TOTAL Buget aprobat cf Buget aprobat Buget rectificat Buget aprobat cf Buget aprobat cf Buget aprobat cf Buget aprobat cf Buget rectificat HCL nr.76/ cf HCL nr.133/ lnfluente la data de HCL nr.76/ HCL nr.76/ HCL nr.76/ HCL nr.133/ lnfluente la data de Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din utilizarea pasunilor comunale , ,38. 5, Venituri din prestari de servicii Contributia elevilor si studentilor pt. internate, camine si cantine Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de , , , , SUBVENTll DE LA AL TE ADMINISTRA Tll , , , o.oo 15, Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din , , , , domeniul sanatatii Subven\ii din bugetul Fondului na\ional unic de asigurari sociale de , , , , sanatate pentru acoperirea cre~terilor salariale VENITURI SECTIUNE DE DEZVOLTARE SUBVENTll DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre institu\ii publice finan\ate partial sau integral din venituri proprii necesare sus\inerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete erioadei de ro ramare SUBVENTll DE LAALTE ADMINISTRATll Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preflnantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Su me primite in contul plajilor efectuate in anul curent ] CHEL TUIELI SECTIUNE DE FUNCTIONARE 1, , , , , INVATAMANT lnvatamant prescolar TITLUL II BUNURI SI SERVICll Hrana Hrana pentru oameni

21 ~ lnvatamant secundar superior TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Furnituri de birou lncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Transport Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar SANA TATE , , , , Spitale generale , o.oo 21, , , TITLUL I CHEL TUIEkl DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , , lndemnizatie de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 5, , , , Bunuri si servicii , , , , Furnituri de birou Materiale pentru curatenie incalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si f unctionare , , Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale s anitare , , , , Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiect elor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne. deta ~ari, transferari Materiale de laborat or Consultanta si expertiza Pregatire prof esionala Protectia muncii A lte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii

22 Executare silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recupeate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a buaetului local LOCUINTE, SERVICll SI DEZV. PUBLICA Alte servicii in dom. locuintelor, serviciilor si dezv. comunale TITLUL II BUNURI SI SERVICll lncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte bunuri si servicii AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE Alte cheltuieli in domeniul agriculturii TITLUL II BUNURI SI SERVICll Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte bunuri si servicii TRANSPORTURI Alte cheltuieli in domeniul transporturilor TITLUL II BUNURI SI SERVICll Alte bunuri si servicii EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE , , , , , CHELTUIELI SECTIUNE DE DEZVOLTARE SANA TATE Spitale generale Programe din FEDR Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila : TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ~o A ";' K Alie active fixe ~~ ~ , <.,..~ ,, ~,... EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTAR.E /::.': If[.,~' PRESEDINTE DE SED!N7 A r---:-.,.~ 1 :; CONS ILIER LOCAL/ ri. '.' IN. PO ~,V rrg l.l 9.~ ""'f,s c7 M URESAN DA.i"\J MAR1us, ~. '2_Y,.... ~u.;.~ \ ~I,, IC' /"'KIMA.1 I - - " ~...- "."'\~ 0,... '..._..., ' I --- INTO CM IT _.,.... ; EC. T I N l:jon~ ~'1.\~