ROMANIA. HOTARAREA Nr. 198 Data: HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMANIA. HOTARAREA Nr. 198 Data: HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL BRA$0V PRlMAfuA MUNICIPIULLUI SA.CELE Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod , Tel/fax: I HOTARAREA Nr. 198 Data: HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL pentru aprobarea rectificarii bugetului local ~ i a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in sedinta extraordinara in data de , Analizand Referatul de aprobare nr / al initiatorului Primar-lng. Popa Virgil ~ i tinand cont de executia bugetului de venituri ~i cheltuieli, de solicitarile Spitalului Municipal Sacele, ale Liceului Teoretic George Moroianu ~i ale serviciilor de specialitate din cadrul institutiei; Vazand Raportul de specialitate nr / al Serviciului Financiar Contabilitate Salarizare Buget Ordonantare C.F.P. ~i Avizele Comisiilor de specialitate; A vand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ~i ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; in temeiul ait. 87 alin. (5); art. 129 al in. (1), al in. (2) lit. b ), alin. ( 4) lit. a); ait. 133 alin. (2) lit. a); art. 134 alin. (1), a); alt 139 alin. (3) lit. a); art. 196 alin. (1) lit. a) ~ i al art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTARASTE: Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local ~i a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2019, conform anexelor 1, la, lb, 2, 3 ~i 4. Art. 2. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari. Anexa 1: Bugetul local pe anul 2019 Anexa la: Bugetul local - sectiunea de functionare pe anul 2019 Anexa lb: Bugetul local - sectiunea de dezvoltare pe anul 2019 Anexa 2: Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2019

2 Anexa 3: Program ul de investitii publice pe anul buget local Anexa 4: Sinteza programului de investitii cu fi nanfare din bugetul centralizat al UAT Municipiul Sacele pe anul Rd HE "'- /.,,\./ /.1#. CO IE LOQ L Prof. M. TE CONTRASEMNAT SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE C.J. ZAMFIR GET A Redactat: Insp. Acaroaie E1ena/6ex. L Hotararea a fost adoptata:>svoturi p~~ru, N r. consilieri lor In functie: 19 Nr. consilierilor prezenti la ~edinta : 15 Olmpotriva, Oabtinere

3 BllGETllL LOCAL PE ANUL 2019 VENITlJRI TOTAL ANEXA 1 la HCL nr.198/ Nr. crf Dcnumire indicntor Cod indicator Bugl'I nprobnt cf Hugrt rcclilicnt llcl lntluente la data de nr I A VENITURI TOTAL I Jmpozif pc vcnit lmpoz1lul pe vemtunle dm transferul propnctat1lor 11nob1llarc dm patrnnon111i personal 2 l ote si s umc d cfalcatc din impozitul pe venit Cote defalcate din im11ozitul pe venit Sumc rc1>artizatc din Fondul la dispozitia Consiliului Judetcan 3 fmpozjte Sl TAXE PE l'llol'rietate lmpozit nc clad iri l11111ozit pc terenuri Taxcjudici<ire de timbru, activ notariala, altc taxc 4 SUM" DIWALCATE DTN TVA.:>u u.11cau.; l11l1 1axa pe va1oarc:a auauga1a pc111n1 1111m1,mctt cucnlm.:11101 dcsccntrnlizate la nivelul comunelor, ora~ e lor, municipiilor, sectoarclor si MuniciJJiului flucurcsti Sumc defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 5 TAXE P E l ltiliz llunuiulor Taxa asupra miiloacelor de transport Taxc si larife pentru clibcrarea de licente de functionare 6 Al.TE IMPOZ ITESI TAXE fol SCALE Alie impozile si laxe(taxe fimrn, publicitatc) 7 VJ!:N JTllltf DIN PHOPRIETATE Varsamintc din orofitul net Venituri din conccsiuni si inchirieri II Veniluri din prestari de scn icii s i altc nclivilnti Venituri din prestari de servicii Venituri din rccup. chelt. de judecala, imputalii si despagubiri 9 VENITURI OI N TA>.'T( ADMINISTRATIVE Taxe extrajudiciare de timbru 10 AMENZI, PENALITATI S I CONfolSCAHI Vcnituri din amenzi si alte sanctiuni aulicalc POlrivit disooz. legalc lncasari valorificari bunuri Aile amenzi,penalil si confiscari 11 DIVERS E VENITURI Taxe soecialc Aile veniluri 12 Trnnslcrun volunlnrt', a ltelt' decal s ubventiile Donatii si sponsorizari Varsamintc din sectiunea de functionare 111.finant.sec.dezvollarc. Varsaminte din sectiunea de functionare 13 VENJTURI DIN VALORrrICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorilicarea unor bunuri ale instit.publice Venituri din vanzarea locuinlelor construile din fondurile statului Veniluri din vanzarea unor bunuri apartinand domcniului privat 14 Subvcntii de 1:1 bugctul de stat St>riiin fin anciar pt incalzirca locuintei Subv.din bug. de stat pl finantarea sanatatii Subvcntii ocntru fi nanlarea locuintelor sociale Finantarca Programului Na ional de Dezvoltare Locala Subv. de la bug. de slat calre bug. locale necesare suslinerii dcrularii proiectelor finantate din fonduri extcme ncrambursabilc (!'EN) posiaderare, aferente perioadci de oro~rama re S 11bvent1i de la it lie ndnunistrnln 1 J 4 ~ , , , o.oo f 2, , , , , , , , , f 2, , ) , , , , , , , , ,202.~ , , , , , t , , , , Aile subventii primitc de la administratia central a pentru fimmtarea unor activilati Sumc alocate din bugetul AFLR, pentru sustinerca proiectclor din PNDR , , ~u ANt ArnU ~- ~ ~ Y\ L ,960.i /\CO\nt 1, "' ,957.1 Yt'-""" 1, ' _Al ~ '\ Q', 2.88 I G Sumc primitc de la UE I alli donntori in conful plnfilor cfcctuntc si nfc rcnte ca d1 Fondul Social Eurooean rfse) Sume primite in contul platilor cfcctuate in anul curent Sume orimite in contul platilor cfcctuate in an ii anleriori l'ondul european a!(ricol de dezvoltarc rurala CEE,ADR) Sumc primite in contul olatilor cfcct1iall!"iii q11ul,~ure 1il"'-,... Su me 1>rimite in contul platilor etpctuaie.' i/ m1illb1eriori "' r,{s~i1o!,iiif\ \ c SIU ~II, 1.9.AHi. PR ~F. M NT ~Ji:No OH-F.01 GHl:i I ' r \ I...., j / '.._. I ) PR lmar -? ', :f~ $ov..;f/, v ING.POl'AV - INTOCMIT EC. TINICA ALINA

4 ANEXA 1 la HCL nr.198/ BUGETlll. LOCAL Pio: ANLIL 2019 CHELTU IELI TOTAL OENllMIRE INDICATOR Bugrt nprnbnt rf Bugct rcctilicat In C ot! indicator llc L Lnflurnll' dntn de nr.192/ j AUtoritat1execuuve TITLUL I CHEL TUIELI OE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Aile sporuri lndemnizalii plalile unor persoane din afara unitatii lndemnizalii de deleaare lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanla Contributii Conlribulie asiquratorie penlru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Furnituri de birou Maleriale oentru curatenie incalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schlmb Posta. telecomunicalii radio. tv. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii oentru intretinere si funclionare Reparatii curente Medicamente sl materlale sanitare Materiale sanitare Dezinfectanli Bunuri de natura oblectelor de inventar Uniforme si echioament Alie obiecte de inventar Oeolasari, detasari, transferari Deplasari interne, delasilri. transferilri Deplasari in strainatate Carti publicatii si materiale documentare Consultanta si exoertlza Preaatire orofeslonala Protectia muncil Studii si cercetari Chell judiciare sl extraludiciare Alte cheltuieli Reclama si publicilate Prime de asiqurare non-viata Chirii Aile chelluieli cu bunuri si servicii TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne Aile transferuri curente interne TITLUL X Prolecte cu flnantare din fonduri externe nerambursabile aferente ProQrame din Fondul Social European (FSE) Finantarea na\ionalil Finantarea externa nerambursabila chelluieli neeligibile TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI DespaQubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alle active corporale Aile active fixe TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anil precedenti si recuperate in anul curent IALI t: SERV11Jll PUBLICE G E NERALE 1 t-ona ae rezerva ougetara 1a aispozma au! 1oca1e TITLUL V FONOURI OE REZERVA Fond de rezerva buqetara la dispozitia autoritiitllor locale 1:serv1c 11 puo1 comtm1tare ae ev1aenta a persoane1or TITLUL I CHEL TUIELI OE PERSONAL Cheltuieli salariale In bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale In natura Vouchere de vacanta Contributii Contribulie asiquratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Posta, telecomunicatii radio tv, internet.... 7, , , , , , , , , , ,

5 Bunuri de natura obiectelor de inventar Aile obiecte de inventar IAlte serv1c11 puo11ce genera1e TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter funclional Alte cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II BUNURI SI SERVICll Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imorumuturilor interne TITLUL 111 OOBANZI Dobanzi aferente datoriel publice interne (cod ) Dobanz1 arerente datone1 publlce mterne d1recte ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA , , Politie locala , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL , Cheltuieli salariale in bani , Salarii de baza , , Aile sporuri Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contribulii Contributie asiauratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicll Furnituri de birou Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii penlru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echioament Aile obiecte de inventar Oeplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Preaatire orofesionala I Protecue clvlfa st protectle contra 111cena 111or TITLUL I CHEL TUIELI OE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Aile sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii fcod la Prime de asiaurare viala olatite de anaaialor oentru anaaiati Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicalii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter funclional Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echioament Aile obiecte de inventar Preaatire profesionala Aile cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii INVATAMANT , , lnvatamant orescolar lnvatamant primar , lnvatamant secundar inferior , , lnvatamant secundar superior lnvatamant profesional lnvatamant postllceal Alie cneltu1e11 in aomen1u1 111vatamantu1u TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Alocatii pentru transport la si de la locui de munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll , Bunuri si servicii , , Furnituri de birou Materiale pentru curatenie incalzil, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si iubrifianti Piese de schimb Transoort Posta. telecomunicalii. radio. tv. internet Maleriale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamenle Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament

6 Aile obiecte de inventar Deo l ~sa rl, detasari, transferari Deolasari interne detasari transferari Deplasari in strainatate Carti oubllcatli sl materiale documentare Consultanta si exoertiza Preaatire orofesionala Protectia muncii Alie cheltuleli Reclama si oublicitate Prime de asiaurare non-viata Aile cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita TITLUL XI ALTE CHEL TUIELI Burse TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Platl efectuate In anil precedenti si recuperate in anul curent ,SANATATE , , :.p11a1e genera1e , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Reoaratil curente Consultanta si exoertlza Aile cheltuieli Aile chelluieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , Transferurl curente , , Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii , , Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Aile active fixe I :>erv1c11 ae sanatate pu1>11ca TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuiell salarlale in bani Salarii de baza Soor pt cond de munca Aile sooruri lndemnizatii de hrana Contributll Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Medicamente sl mat eriale sanitare Medicamente Materiale sanitare l""e 111s11tu111 s1 ac11u111 sanitare TITLUL It BUNURI SI SERVICll Bunuri sl servicil ncalzit lluminat si forta motrica Aoa canal si salubritate Alie bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratll curente TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Platl efectuate In anil orecedenti si recuperate In anul curent ICUL TURA, ~E - SI RELIGIE , , lj1u11oteca TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuiell salariale In bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiauratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servlcll lncalzit lluminat si forta motrica Aoa canal si salubritate Posta telecomunicatii. radio, tv. internet Alie bunuri si servicii oenlru inlrelinere si functionare Reoaratll curente Bunurl de natura obiectelor de inventar Aile obiecte de inventar Cartl oubllcatll sl materiale documentare Consultanta si exoertiza case ae cu1tura TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuleli salarlale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuleli salariale in natura Vouchere de vacanla

7 1 Alte Contributii Jconlributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale oentru curatenie incalzil, lluminat si forta motrica Aoa canal si salubrilate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Materiale si orestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratii curente Bunuri de natura obiectelor de lnventar Uniforme si echioament Aile obiecte de inventar Consultanta si exoertiza Alte cheltuieli Aile chelluieli cu bunuri si servicii servlcll culturale TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicli lncalzit, iluminat si forta motrica Reoaratii curente Alie cheltuieli Aile chelluieli cu bunuri si servicii TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Asociatii si fundatii Soort TITLUL 11 BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale oenlru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Aoa, canal si salubrilate Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reparatii curente TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Asociatii sl fundatli TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Activefixe Constructii ntretmere parcun st zone verz TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Piese de schimb Aile bunuri si servicii oentru intre tinere si funclionare Reoaratii curente Bunuri de natura oblect elor de inventar Aile obiecte de inventar Servlcll rellaloase TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Sustinerea cultelor ASIGURARt ::;1 A::;1::;1 C:NTA SOCIALA , , IAs1stenta soctala 111 caz de 111va11anate , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 3, , Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , lndemnizalii de hrana Cheltuieli salariale In natura Vouchere de vacanta Contributii Conlribulie asiauratorie oentru munca TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri lnterne Aile transferuri curente interne TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 4, , Aiutoare soclale , Aiutoare sociale in numerar , , TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anti orecedenti si recuperate in anul curent ,;rese TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construe Iii Aiutor social TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Cantina de aiutor social TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale In bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanla Contributii Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll

8 Bunuri si servicii Materiale oentru curatenie lncalzit lluminat si forta motrica Apa canal si salubritate Transport Posta. telecomunicatii radio, tv, internet Maleriale si oreslari de servicii cu caracter functional Alie bunuri si servicii oenlru inlrelinere si functionare Hrana Hrana oentru oameni Medicamente sf materlale sanitare Dezinfeclanti Bunuri de natura obieclelor de invenlar Uniforme si echioament Alie obiecle de inventar Preaatire orofesionala Prolectla muncii Aile chell uleli Alte chelluieli cu bunuri si servicii IAlte Cllelt 111 Clomen1u1 as1stente1 soc1a1e , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Chelluleli salarlale In bani Salarii de baza Alie sooruri lndemnizatii de hrana Chelluieli salariale in nalura Vouchere de vacanla Contributll Conlributie asiauratorie oentru munca TITLUL Ii BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Maleriale penlru curatenie lncalzit lluminat si forta motrica Apa, canal si salubrilate Piese de schimb Transport Materiale si prestari de servicii cu caracler functional Alie bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasarl, detasari transferari Deplasari interne detasari. transferari Consullanta sl exoertlza Preciatlre profesionala Aile chelluleli Reclama si publicitate Alie bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare soclale Aiuloare sociale in numerar L ocuinte, servicii s i dezvoltare publica , , Dezvollarea sislemului de locuinte TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Conslruc\ii Aile chelluleli in domeniul locuinlelor TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunurl sf servicli ncalzit lluminat si forta motrica Piese de schimb Alie bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reparalli curente Aile chelluleli !Alte che1tu1e11 cu bunun s1 servic Alimentare cu apa , , TITLUL Xiii ACTIVE NEFINANCIARE 71 4, Active fixe , , Construc\ii 4, , uminat puouc , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll , Bunuri si servicii , , ncalzit liuminat si forta motrica ~ l~unu ri si servicii pentru intretinere si functionare TITLUL Xii ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc(ii Aile serv in dom loc serv si dezv.comunale TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltulell salarlale in bani Salarii de baza Aile sporuri lndemnizatli de hrana Chelluleli salarlale in natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributil Prime de asiciurare viata platite de anciaiator pentru anciaiati Contributie asiciuratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunurl sf servlcli

9 Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funclionare Medicamente si mat erlale sanitare Materiale sanitare Bunurl de natura obiectelor de inventar Alie obiecte de inventar Deolasari, det asari, transferari Deplasari interne, dela$ari, transferari Consultanta si expertiza Pregatire prof eslonala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fi xe Alie active fixe PROTECTIA MEDIULUI , , Salubrltate , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll , Bunurl si servlcii , , Aoa canal si salubritate , , Alte bunuri si servicii pentru intre tinere si functionare Reoaratll curente Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construclii Mobilier, aparatura birotica $i alte active corporale ,;ana11zarea s1 ua1area ape1or reziauaie , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri sl servicil Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reoaratli curente Consultanta si exoertiza TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE , Active fixe , , Constructii , , Alte servlcll In domeniul orotectiei medlulul TITLUL VII AL TE TRANSFER URI Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE SI DE MUNCA , , Prevenlre sl combat ere inundatii si gheturi , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll , Prevenlrea si combaterea inundatiilor si inaheturilor , , Alte cheltuleli ot. actiuni economice TITLUL VII AL TE TRANSFER URI Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asocia!iile de dezvoltare intercomunitara TRANSPORTURI , , Drumuri sl oodurl , , TITLUL X Proiecte cu flnantare din fonduri externe nerambursabile aferente 58 4, ProQrame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) , , Finantarea nationala , , Finantarea externa nerambursabila , , ,;ne1tu1e 11 nee e Transoort In comun , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Reparatll curente TITLUL IV SUBVENTll , ::;uovent11 pentru acopenrea a1ferente1or ae pret s1 tam , , TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferurl int erne Aile transferuri curente interne TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Strazi , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll , Bunuri si servlcii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Alte cheltuieli Alie bunuri si servicii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE , Active fixe , , Constructii , , Alie active fixe TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 1, Rambursarl de credite interne , , I Rambursan de credite aferente datone1 publ1ce interne locale , , IAlte act1un1 econom1ce ur1sm TITLUL 11 BUNURI SI SERVICll Consultanta sl exoertiza Alte cheltulell Reclama si publicitate DEFICIT , , Deficitul secliunii de funclionare

10 Deflcitul sectiunii de dezvoltare , \ J ' / PRIMAi( ING. POPA V W ll. INrOCMIT RC T~: '

11 llljgetul LOCAL PE ANUL 2019 VENITlJRI - SECTIUNF:A DE FUNCTIONARE ANEXA 1a la HCL nr Nr. er! Bugct 11prollat cf Bul{ct rcctificat Cod Dcnumil c inclicator llcl lnnucntc ht dntn de indica tor nr.192/ I ~ A VENITURI T OTAL , , I lmpozit pc venil lmpoz11111 pc vcmlunlc dill transternl propnctalllor 11nob1lrnre patnmon1u1 perso1rnl COie ~ I S UlllC (ICl lllcale tllll lllljlozl(lll pc VCllll , , Cote defalcate din impozitul pc vcnit , , Sume reparti1.ate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean ll\u'ozite SI TAX.E PE l'roprletate , , lmpozit pe cladiri , , lmpozit tic tcrcnuri , , Taxc judiciare de limbru, acliv notariala, alle taxc S UME DEFALCATE DLN TVA , , descentralizatc la nivclul comunelor, ora~ c l or. municipiilor, sectoarclor si Municioiului Bucurcsti , , Sumc defalcate din TV A pt cchilibrarea llugetelor locale , , TAXE l'e UTTLlZ OUN URI LOR , , Taxa asuora miiloacclor de transoort , , Ta.xe si tarifc pcntru elillerarea de licentc de functionare G ALTE IMPOZJTE SI T A>."E l'iscale Altc impozite si ta.xe(ta.xc linna, pulllicitate) VENITlJRJ DIN PROPRIETATE , , Varsamintc din profitul net , , Venituri din concesi1111i si inchiricri Ven iluri din p rcstnri d e scrvicii si nlte activitntl Vcnituri din prestari de scrvicii Venituri din rccup. chelt. de judecata, impulatii si despagubiri VENTTURI DIN TAX"E ADl\ITNISTRATIVE Ta.xe extrajudiciare de timbru AMENZI, l'enalitatl SI CONFISCARJ , , Vcnituri din amenzi si altc sanctiuni aplicate polri vit d i s ooz. l e~ale , , lncasari valorificnri bunuri Alie amcnzi,pcnalit si conliscari DIVERSE VENITURI Taxe specialc Alie vcnituri rans1crun voluntarc, a1tc1c decal s11bvcnt1ilc Donatii si sponsorizari Varsamintc din sectiunea de functionare pt.finant.sec.dczvoltarc Subventii de In bui:ctul de stat Spriiin fin anciar pt incalzirea locuintci Subv.din!Jug. de stat pt finantarca sanatatii SUDVENTII DE LA ALTE ADMJNTSTRATLI Alic subvcntii primite de la adn]jµi~ntrala 1cntru fi nantarea unor activitati /1 f Q-0 M 3'5Q~ $ )m1; QC SRDINTA 6N' '~R PR Af ~ '~ 3' LOCAi. ING. POPA vr GIL ~/; PRIM,;\~ ~7l0RGHE \ ' '::! ARit\ -;.,... (I)' INTOCMIT Ol 1 '.)' ~. EC. TfNIC LIN/\ '1,5' ~ 0 v * t..\'v~''.µ. "',\. - -, ,

12 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 CHEL TUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ANEXA 1a la HCL nr.198/ Bugct apl'obnt cf Bugcl rcctificat lu DENUMJRE INDICATOR Coll indicator HCL l nllucntc dntu de nr. 192/ ~lejw,.:i 1 1c1:!1. T(J:&!l; l ~ t:&! J ; I SI ~cl 1ur II. ', Autor1tat1 exe I 1.0,8 6.0, TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 5, , Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , Aile sporuri lndemnizatii platite unor persoane din afara unitalii lndemnizatii de deleaare lndemnizalii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiauratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri s i servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Aoa canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio tv internel Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reoaratii curente Medicarnente si rnateriale sanitare Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforrne si echioarnent Aile obiecte de inventar Deolasari, detasari, transferari Deolasari interne, detasari, transferari Deolasari in strainatate Carti oublicatii si rnateriale docurnentare Consultanta s i exoertiza Preaatire orofesionala Protectia rnuncii Studii si cercetari Chelt judiciare si extraiudiciare Atte chettuieli Reclarna si oublicitate Prime de asiaurare non-viata Chirii Alie cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne Aile transferuri curente interne TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI DespaQubiri civile Surne aferente oersoanelor cu handicao neincadrate TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent IAL TE ~t:.rvicll PUBL11,.;1: GENERALE I Fond de rezerva bugetara la d1spoz1t1a aut locale TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva buaetara la disoozitia autoritatilor locale serv1c 11 publ comunitare de evidenta a persoanelor TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiauratorie oentru munca TITLUL II BUNURl SI SERVtCll Bunuri si servicii Posta, telecomunicatii, radio tv, internet Bunuri de natura obiectelor de inventar

13 ~TAite obiecte de inventar IAlte serv1c11 pu1> 11ce generale TITLU I. II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alta cheltuieli Alie cheltuieli cu bunuri si servicii Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II BUNURI SI SERVICll Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imorumuturilor interne TITLUL Ill DOBANZI Dobanzi aferente datoriei oublice interne (cod Dobanz1 aferente datone1 publ1ce 1nterne d1recte OROIN E PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA , , Politie locala , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 1, , Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , Aile sporuri Chelt uieli salariale in natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiquratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Furnituri de birou Carburanti si lubrifianli Piese de schimb Materiale si orestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Bunuri de natura oblectelor de inventar Uniforme si echioament Aile obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Preqatire profesionala I Protect1e c1vila s1 protectle contra 1ncend11lor TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Aile sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii (cod la ) Prime de asiqurare viatll ollitite de anqajator pentru anqaiali Contributie asiquratorie oentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Aile obiecte de inventar Preaatire orofesionala Alte cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii INVATAMANT , , lnvatamant orescolar lnvatamant prlmar , , lnvatamant secundar inferior , , lnvatamant secundar superior lnvatamant profesional lnvatamant postliceal Aite cheltuieli m domeniul invatamantului TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Alocatii pentru transport la si de la locul de munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 3, , Bunuri si servicii , , Furnituri de birou Materiale oentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si iubrifianti

14 Pie:;e de schimb Transport Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii oentru!ntretinere si functionare Re paratii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echioament Aile obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Preaatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asiqurare viata Aile chelluieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Burse TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anii orecedenti s i recuperate in anul curent SANATATE , , sp1ta1e genera1e , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Reoaratii curente Consultanta si expertiza Alte cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2, , Transferuri curente , , Transferuri din bugetele locale pentru finan\area chelluielilor curente din domeniul sanatatii , , s erv1c 11 de sanatate publlca TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Spor pt cond de munca Aile sporuri lndemnizatii de hrana Contributil Contributie asiquratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Medicamente s i materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare IAlte 1nstituti1 s1 act1un1 sanitare TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii lncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Aile bunuri si servicii oentru!ntretinere si functionare Reoaratii curente TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI REC UPERATE IN Plati efectuate in anii orecedentl si recuperate in anul curent CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE , , t:llblloteca TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuiell salariale in natura vouchere de vacanta Contributii Contributie asiquratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii lncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alie bunuri si servicii pentru!ntretinere si functionare

15 Rep i:iratii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Aile obiecte de inventar Carti publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza I Case de cultura o TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiquratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Piese de schimb Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echioament Aile obiecte de inventar Consultanta s i expertiza Alte cheltuieli Alie cheltuieli cu bunuri si servicii IAlte serv1c11 cu1tura1e TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii lncalzit, iluminat si forta motrica Reparatii curente Alte cheltuieli Alie cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Asociatii si fundatii Sport TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie incalzit, lluminat si forta motrica Aoa, canal si sa lubritate Alie bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reoaratii curente TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Asociatii si fundatii ntretmere parcuri SI zone verz TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Piese de schimb Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Aile obiecte de inventar Servicii religioase TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Sustinerea cultelor ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA , , IASJstenta soc1ala m caz de mvalid1tate , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 3, , Cheltuieli salariale in bani , , Salarii de baza , , lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura IVouchere de vacanta Contributii IContributie asiquratorie pentru munca TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne IAlte transferuri curente interne TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 4, , Aiutoare sociale , , I Aiutoare sociale in numerar , , TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENTI SI RECUPERATE IN Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

16 Aiutor social TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Cantina de aiutor social TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiguratorie oentru munca TITLUL II BUNURl SI SERVICll Bunuri si servlcli Materiale pentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Aoa, canal si salubritate Transport Posta, telecomunicalii radio tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Dezinfectanli Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Aile obiecte de inventar Preaatire orofesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii IAlte cne1t 1n aomenlul as1stente1 soc1ale , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 1, , Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Aile sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiauratorie oentru munca TtTLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Materiale oentru curatenie ncalzit, lluminat si forta motrica Aoa, canal si salubritate Piese de schimb Transport Materiale si orestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatil curente Bunurl de natura obiectelor de inventar Aile obiecte de inventar Deplasarl, detasari, transferari Deo lasari interne, detasari, transferari Consultanta si exoertiza Pre!latire profesionala Alte cheltuieli Reclama si publicitate Aile bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Locuinte, servicii si dezvoltare publica , , Alte cheltuieli in domeniul locuintelor TtTLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicli lncalzit, lluminat si forta motrica Piese de schimb Alie bunuri si servicii oentru intretinere si functionare Reoaratii curente Alte cheltuieli Alie cheltu1e11 cu bunuri s1 servic ummat publlc , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri si servicii , , lncalzit, lluminat si forta motrica !Aile bunuri si servicii pentru intretinere si funclionare

17 Alte serv in dom loc serv si dezv.comunale TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alie sporuri lndemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributii Prime de asiqurare viata platite de anqajator pentru anqaja\i Contributie asiquratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functiona re Medicamente s i materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alie obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deolasari interne, detasari, transferari Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Alte c heltuieli Alie cheltuieli cu bunuri si servicii PROTECTIA MEDIULUI , , Salubritate , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri si servicii , , Apa, canal si salubritate , , Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reoaratii curente Alte cheltuieli Aile cheltuieli cu bunuri si servicii l;ana11zarea s1 tratarea ape1or rez1aua1e TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri s i servicii Alie bunuri si servicii pentru intretinere si funclionare Reparatii curente Consultanta si exoertiza ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE SI DE MUNCA , , Prevenire si combatere inundatii si gheturi , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Prevenirea si combaterea inundatiilor si inaheturilor , , TRANSPORTURI , , Transoort in comun , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll Reoaratii curente TITLUL IV SUBVENTll 40 1, , Subven t11 pentru acopenrea d1lerentelor de pret si taril , , TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne Alie transferuri curente interne Strazi , , TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 1, , Bunuri si servicii Alie bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reoaratii curente Alie cheltuieli Alie bunuri si servicii TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 1, , Rambursari de credite interne , , Rambursan de cred1te aferente datonei publice interne locale , , Alte act1uni economice Turism TITLUL II BUNURI SI SERVICll./ RUM Consultanta si exoertiza /,.,- - ~;~<I "\ Alte cheltuieli I /I~- ",., \ Reclama si oublicitate I I /if.ill.~.. ~, 7 \ \ DEFICIT I, /il /l ':-:o/i':,,.,,r;t \ ,,/"~\. Q M I\ l\q~ ~ 0.00 Deficitul sectiunii de funcliohare,'li."f',, ;N (/i'"p I / UJOO,/', 0.06 ~ 0.00 r REsE>i_N'l,r'ilNVA PRIMA\ { 4.:\ \o, l'rol\,muntea EORGH E <?11 1 s......, / IN I OCMll COf'JSITTl::R y ING. POPA VIR IL t?' R/MARl.A..::.. CC. TINICA A l.in~ y--..

18 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 VEN ITURJ - SECTIUNEA DE DEZVOL TARE Nr. crt. Dcnumirc indicator 0 I A VEN ITl JRI TOTAL I r rnnsfcrun vol1111ta1 c, nltclc decnt subvc11t1ilc Varsami ntc din scctiunca de functionarc 2 YENITURI DIN YALORWICAREA UNOR BlJNURI Ycniluri din valorilicarca unor bunuri ale inslit.d11blice Yenituri din vanzarea locuin1clor conslruilc din fondu rile s1atuh1i Venituri din van7area unor bunuri apartimmd domcniului privat J Suhvcntii de In bugctul de stat Subvcntii pentru fina ntarea locuintclor socialc Finanlarca l'ro~rnmului National de Dezvoltare Local~ Subv. de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii de1ularii proicctclor linantatc din fonduri cxtcme nerambursabile (FEN) postaderare, afcrcntc perioadci de Dro~ramarc :Sntwcntn tic In attc : slrnt11 Cod indicator ANEXA 1b la HCL nr.198/ Bugct aprobat cf Bugct rcctificllt llcl Iuflucntc la data <le ur. f 92/ J 4 s 00.0 I 7, t , , , , , Sumc alocatc din bugctul AFIR, pcnlru sustinerea proiectelor din l'ndr S Alic s umc 1>ri1111lc de la UE Alic s111nc pnm1tc elm londun de la LIE pl programe opernt1onalc Jmantatc din caclrul fina nciar Sumc 11rimitc de In UE I nlti dona tori in contul plnl ilor cfe1 1trntc sl nfcrcntc rndn Fonclul Social Euro11ean (FSE) Su me urimite in contul ulatilor cfccluatc in anul curenl Sumc nrim itc in contul 11latilor efectuate in anii anteriori Fondul eurooean agricol de dezvollnre rurala IFEADR) Sumc primitc in contul ulatilor cfcctuatc in anul curcnt Sumc primitc in contul platilor efectuate in anii anteriori PRF.SED ll)f'.slifi>in"l"i\ N~rCi1E L.OCAL,. {f "' PRO. M I I l.) :;:. r ' ' , , I , ,960.41, , A.~ / ~-~ A. /f A~ 2.88 '"MA:f (11~- -~ ING. POPA VIR L ~. fl..'\~~ o R\M~R\ ~\ rn P.:J INTOCMI. -_:. "\ i KTI~ C A l '- I(' "' /,, ' 1',I ~ gj. ~ ov.,..,t.v

19 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE DENUMIRE INDICATOR ~ 11.:t l l et:::i CT EXTERNE lautoritati executive TITLUL X Prolecte cu flnantare din fonduri externe nerambursabile ProQrame din Fondul Social European (FSE) Finantarea na\ionala Finantarea externa nerambursabila cheltuieli neeligibile TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si miiloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alie active fixe INVATAMANT lnvatamant secundar inferior TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc\ii SANA TATE I Spitale generale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI Tra nsferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finan\area cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alie active fixe CUL TURA, Rt:l;Kt:ERE SI RELIGIE 1::; 1rt TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii,::;1. S I I Tl \IT ICI.I c.; TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Locuinte, servicii si dezv publica Dezvoltarea sistemului de locuinte TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc\ii Alimentare cu apa TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc\ii lluminat public TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construc\ii l e i 0 1 lo s rv si C If U al TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alie active fixe PROTECTIA I Salubritate TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 1(.;ana1 re s1 trat. e 110 re idu 1le TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.. Active fixe Construc\ii It icii in do i niul protectiei mediului TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne jtransferuri din bugetul local catre asocia\iile de dezvoltare intercor Cod indicator ANEXA 1 b la HCL nr.198/ Buget aprobat cf Buget rectificat HCL lnnuente la data de nr.192/ ;y_. ISi -1;w:~ir&:~ J o_ n , ' , , , , , , , , I nr: , ' , 1.0 I 0.0 ' , , , , , , J 13~. I J "I

20 ACTIUNI ECONOMICE GENERALE Alte cheltuieli Pt. actiuni economice TITLUL VII AL TE TRANSFERURI Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asocia\iile de dezvoltare interco TRANSPORTURI , , Drumuri si poduri , , TITLUL X Prolecte c u finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar , , Proqrame din Fondul European Aqricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) , , Finan\area na\ionala , , Finan\area externa nerambursabila , , Cheltuieli neeligibile Transport in comun TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatu ra birotica si alte active corporale Strazi , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINA NCIARE 71 3, , Active fixe , , Construc\ii , , Alte active fixe DEFICIT , , Deficitul sectiunii de dezvoltare , ~ IJ.f..N1 ~Q. 00 8, l /;fl (" PRE ~1 ;-.' E_ 'b' G sµ DJNTJ\ PRIMA c:: -; \ -~ PR< I. rr<f C:) IO~IE C~~relER_LO~L ING. POPA ~ RIMA\":{\/\ :y,, JI I,.., EC. (1, I -:.:.. ~/ I ', I _,.:; -) 1 / INTOCMIT ~1'-i,s ~,):Y TINICJ\ LIN/\ ov "'?' ll\ < '.

21 BUGETLOCAL Programul do lnvestilil publice pe anul 2019 ANEXA 3 la HCL nr mlilel NR CRT OENUMIRE INDICATOR COO INOICA TOR OENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITll llu ~el :1w11ba1cr llci. nr. IJJl?~.u<..?Ill') 1nnucn1e Dui:r1 rcctifir.tll.1 d:t1.1 ti~ AUTORITATI PUBLICE Programe din Fondul Soclal European Chollulell do capltel 2 INVATAMANT Chellulell de capital 3 Sm'"'"' E Spllofo gonorolo ChelluleU de capital 4 CULTURA REC REERE SI RELIGIE Sport Chellulell de capltal 5 ASIG. SI ASISTENTA SOCIALA CrHe Choll ulell de capllel ,, 70 Performanla In adminlslralla oubllca din Municiolul Sacele P.A.P.S. Finanlare nallonala Flnantare exteina nerambursabila Chelluleli neelioibile Cenlrala telefonica sedlu Primaria munlcioiulul Sacele Slstem do monilorizare video caslerfe Primaria municlpiului Sacele Slstem de vldeoconferinta Consiliul Local Stema sl litere volumetrlce Prlmarfa municioiului Sacelc Ucenle Orfice Homel29 bucl Scoala Glmnazlala nr 4 Ex1Jndere sl reamenaj atc cladlre ateliere (DALI) Prolectare execulie sl montal ascensor Dall extlndere oarcare Soital Municioal Sacele DAU Spitalul Municipal Sacele extlndere parcare si modernizare cai de acces sl lrotuare Documenlalle tehnica In vedetea oblinefii avizulul ISU de calte Spitalul Munlcinal Sacele Conslrulre leten de spof1 cu gazon artificial mullisport In Mun. Sacele din cartierul Movilel Conslrulre teren de sport cu gazon artificial mullisport in Mun. Sacele din cartierul Slefan eel Mate SF. Teren de sport cu gazon ar1ificial multisp0r1 la liceul Tehnologic Vtelor Jinqa o.oo o.oo uO oou,oc o.oo 3_6._oo_, 36_.o_o_, 1 6 LOCUINTE SERVICll SI DEZV. PUBLICA Dozvoltoreo slstamufu/ de focu/nto Chcltulcll de capllal Allmentaro cu apa Chellulell do capilel llumlnot Pub/le Chel1ulell de capllal Alie sarvlclf In domenfuf Joe., s erv. sl dezv. Cheltuleli de capl1al 7 PROTECTIA MEOIULUI SALUBRITATE Chelluloll de capl1al ~1~1=.0~1=.0~1--+=l Canatlz. sl trataro apo rozldualo Chelluloll de cepllal 8 TRANSPORTURI Drumurl sl podurl Program din FEADR Transport In comun Chel1ulell de capllal Strazi Chollulell do caphal I \ - ('. ~ I l'kesep_1nl1\ OE SEOll'fTA* CO~~ILJER LOCN- PR F M"tTE6,f'JU ~f.ok<lh E '/ Constru!re cresa In cartlerul Electroorecizla din mun. Sacele(consultanla) '1~0---1=-..,.,,,..--..,,-..,----.,...-,-,.,,...,_,,.,..,...,.~,.,.~ 'o~.o-"'01 _-'1~2~8.~21"1-- 1~28~.2~1, Reabllitare, extlndere, mansardare lmobll clad/re internal rete si schimbarea 1--~7~1~.0~1~.0~1..,--t~d ~ ~lln~ ~ll~ l~ln~b~lo~c~l~oc~u~ l n~lo~s~o~cl~ ~lo l--,-='::o~.0~0 11 _--'1~2~ ~1---,~1 7 4, o.oo 4, ~.2~7~ , Reabllil are sl exllndere rel ele de atlmentare cu apa potabila in cartlerele Baclu sl lurches din munlclolul Sacele Relele de alimenlare cu apa ca rtiet Baciu Reabilitare si extindere 'Proieclare sl execulle\ I SF - Ro1ea de aoa cartler Baclu elaoa II t.01 SF. Relea de aoa cattier Cernalu t Extindere RED In localitatea Sacele sir. Toamnei, iud. Brasov o.oo PUZ Pod Tlmls PUZ Garclnul Mic PUZ Zona Cen1rell a Municlolulul Slcele , o0.u0 J,Juo.oo ~71~.0~1~.0=3~,~A~ch~iz~il~lo~n~ r~o~ l~ l= ~m~ ~d~ ~co~le~c~l ~ ~ ~l ~c=liv= ~-~~~~~~~--1--~2~4=. 2=i0 1 ~,--~24=. 2=i0 Oocumenl alle tehnlca inchldete depozit de deseuri municipale.. clasa b" Subobrel - Sacele n=ch~ld~ =ra~d~o~ocoz~i1=d~o~d~ ~ ="="=m=u~nl~ci~ ' ~l~o ~=l = ~b"~s=u=b=ob~r =i~s= =c ~l ~---1--~~2=0=.o~o,.-~3~50~ ~oo.,_~~3~70~.o~o , , , TOTAL Extinderea slstemulul de evacuare apa uzata din cartierele Baclu si Turches din munlcl lul Sacele Extlndere canallzare menalera cartier Baclu SF Retea de canallzare menalera car1ler Baciu e1aoa II SF Retea de canallzare menatera cart/er Cemalu SF Reabllitare canal pluvial de pe strada George Cosbuc si Bd. G.Morolanu. pana la deversarea In canalul deschls Oa1bav "lnveslilll pentru dezvollarea sl modemizarea lnfrastrucluril silvice In rondul forestier oroolfetatea oubllca a munlclolulul Sacale" finantarea nallonala finantarea extema nerambursablla chelluleli neeliolbile Refuoiu slatie calatott Proleclare 'i executie reabililare ~I modernizare strlizi,alei,plalforme, trotuare din cartlerul de tocu1n1e ANL Bolnoc Proleclare sl execulie. Modernlzare fi reabilitare sir. Uvezii, din mun. SAceie Prolectare sl executle.modernlzare,1 reabilftare sir. NJcolae Pana, din mun. Si cele Semafor Bd. Brasovulul nr.1 t 8tdocumenlalie lehnlcal , , , Semafor Bd. Brasovulul nr.227'documentatie tehn i ca~ Avlzare sf execulle "Modernizare sl reabilitare sir. Tarlungului(poarta 2 EfP. Subobrel- ON1Aldln mun. Sacele" DAU. Bretea sir. Camoulul Modernizare sl reabilitare -- - ~ DAU Bretea sir. Movllel Modernlzare sl rea billlare / /' f"\ " '15.00 DALI. Bretea sir. Armata Romana. Modemizare si reabililare //... " - DAU Bretea b dul Georae Morolanu- Modernlzare sl reabl rp 1!:0! 15,881. / ING. :~~~,r J "Wt V " "'~' PRIMARll\ ~ \\ , , , , obj.77 l b,'15.49

22 BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII pc anul 2019 ANEXA 2 la HCL nr.198/ D enumir e indicator I Cod i ndicator Municipiul Sacele liceul Teoretic Liceul Gradinita cu Spital Municipal Sacele George Tehnologic program I TOTAL Moroianu Victor Jinga prelungit nr.s I Buget aprobat cf Buget aprobat Buget rect ificat Buget aprobat cf Buget aprobat cf Buget aprobat cf Bug et aprobat cf I Bu get rectificat HCL nr.76/ cf HCL nr.192/ lnfluente la data de HCL nr.76/ HCL nr.76/ HCL nr.76/ HCL n r.192/ I nfluente la dat a de VENITURI SECTIUNE DE FUNCTIONARE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din utilizarea pasunilor comunale Alte venituri din proprietate VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICll SI AL TE ACTIVITATll , , , , Venituri din prestari de servicii ontributia elevilor si studentilor pt. internate, camine si cantine Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de , , , SUBVENTll DE LA AL TE ADMINISTRA Tll , , , , Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din , , domeniul sanatatii Subven!ii din bugetul Fondului na!ional unic de asigurari sociale de , , , I 13, sanatate pentru acoperirea cre~ter i lor salariale VENITURI SECTIUNE DE DEZVOLTARE BVENTll DE LA AL TE ADMINISTRA Tll Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii CHEL TUIELI SECTIUNE DE FU NCTIONARE 1, , , , INVATAMANT lnvatamant prescolar TITLUL II BUNURI SI SERVICll Hrana Hrana pentru oameni lnvatamant secundar s uperior TITLUL II BUNURI SI SERVICll Bunuri si servicii Furnituri de birou lncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Transport Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Aile obiecte de inventar

23 SANAT:'l.TE , , , , Spitale generale , , , , TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL , Cheltuieli salariale in bani , , , Salarii de baza , , , , lndemnizatie de hrana Alte dreoturi salariale in bani 1 O.Q Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributie asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICll 20 5, , , , Bunuri s i servicii , , , , Furnituri de birou Materiale pentru curatenie lncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Pesta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare , , Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente s i materiale sanitare , , , , Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de nat ura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, deta ari, transferari Materiale de laborator Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia m uncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Executare silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recupeate in anul curent - - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea...::;.,.-~ de functionare a buaetului local LOCUINTE, SERVICll SI DEZV. PUBLICA Alte servicii in dom. loc uint elor, serviciilor si dezv. comunale

24 TITLUL 'I BUNURI SI SERVICll lncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Aile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte bunuri si servicii AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE Alte cheltuieli in domeniul agriculturii TITLUL II BUNURI SI SERVICll Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte bunuri si servicii TRANSPORTURI Alte cheltuieli in domeniul transporturilor TITLUL II BUNURI SI SERVICll Alte bunuri si servicii EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE , , , , , CHELTUIELI SECTIUNE DE DEZVOLTARE SANA TATE Spitale generale Programe din FEDR Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ',,,._ Alte active fixe EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE 06 DEZllDLl:4R~ ~ ~ })}/; ~~ ~ '" ~ 1?

25 SINTEZA PROGRAMULUI DE INVESTITll ANEXA 4 la HCL nr.198/ cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ teritoriale Municipiul Sacele pe anul mii lei - SURSA DE FINANTARE Bugetul «Bugetul creditelor FEN Nr. Categorie investitie I capitolul de ~ Total surse Bugetul venituri proprii si Bugetul Local (sursa 02) externe/ interne (sursa pread crt. finantare " de finantare ~ subventii (sursa 10) 06 i 07) (.) (sursa 081 total t itlul 58 titlul 71 titlul 75 total titlul 58 titlul 71 titlul 71 total titlul 58 titlul = = = = Total categorii de investitii, din care: 1.1 Obiective in continuare 1.2 Obiective noi 1.3 Alte cheltuieli de investitii 2 Total capitole, din care: 2.1 cap.51 -Autoritati publice ~i actiuni externe I 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele P.A.P.S Centrala telefonica sediu Primaria municipiului Sacele Licente Office Home(29 buc) Sistem de monitorizare video casierie Primaria municipiului Sacele Sistem de videoconferinta Consiliul Local Stema si litere volumetrice Primaria municipiului Sacele cap.65 - lnvatamant Scoala Gimnaziala nr 4 - Extindere si reamenajare cladire ateliere (DALI) cap.66 - Sanatate Proiectare, executie si montaj ascensor Documentatie tehnica in vederea obtinerii avizului ISU de catre Spitalul Municipal Sacele DALI Spitalul Municipal Sacele extindere parcare si

26 modernfzare cai de acces si trotuare II Documentatie tehnica cladire I II Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim I ambulatoriu pentru populatia judetului Brasov II cap.67 - Cultura, recreere ~i religie I I Construire teren de sport cu gazon artificial multisport in Mun. Sacele din cartierul Movilei Construire teren de sport cu gazon artificial multisport in Mun. Sacele din cartierul Stefan eel Mare SF - Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga cap.68 - As ig. S i asistenta sociala Construire cresa in cartierul Electroprecizia din mun Sacele(consultanta) cap.70 - Locuinte, servicii ~ i dezvoltare 18, , , publica 4, , , Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa potabila in cartierele Baciu si Turches din municipiul Sacele 2, , , Retele de alimentare cu apa cartier Baciu - Reabilitare si 9, , , extindere (Proiectare si executie) 1, , , PUZ Pod T imi~ I PUZ Garci nul Mic PUZ Zona Centrala a Municipiului Sacele SF - Retea de apa cartier Baciu, etapa II SF - Retea de apa cartier Cernatu Reabilitare, extindere, mansardare imobil cladire internat 7, , , fete si schimbarea destinatiei in bloc de locuinte sociale Extindere RED in localitatea Sacele str. Toamnei, jud. 1, , , Brasov I cap.74 - Protectia mediului I u.uu 1U,4Sf.::>O Achizitionare sisteme de colectare selectiva II 3, , , I Documentatie tehnica inchidere depozit de deseuri municipale "clasa b" Subobrej - Sacele lnchidere depozit de deseuri municipale "clasa b" Subobrej 9, , , Sacele Extinderea sistemului de evacuare apa uzata din cartierele Baciu si Turches din municipiul Sacele 2, , , t='v+in~oro r~n-::al i 7"'!U"C mo.n~ i ol"'~ r <:Jr+ior- ~<:ari

27 2.8 L-Atll l\,.,n:;;;', 'Ci 'vcll IQll.t-GU c:; 11 ICI IQjCI Cl VCU UCI LJCol'vl\.ol II SF - Retea de canalizare menajera cartier Baciu, etapa II I II SF - Retea de canalizare menajera cartier Cernatu I II SF - Reabilitare canal pluvial de pe strada George Cosbuc I si Bd. G.Moroianu, pana la deversarea in canalul deschis Darbav II cap.84 - Transporturi I 6, , II 7, , "lnvestitii pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii I 5, , silvice in fondul forestier proprietatea publica a municipiului Sacele" 4, , Proiectare $i execu\ie reabilitare $i modernizare strazi,alei,platforme, trotuare din cartierul de locuin\e ANL Bolnoc Proiectare si executie.modernizare $i reabilitare str. Livezii, din mun. Sacele" 1, , Proiectare si executie,,modernizare $i reabilitare str Nicolae Pana, din mun. Sacele" Semafor Bd. Brasovului nr.118(documentatie tehnica) Semafor Bd. Brasovului nr.227(documentatie tehnica) Avizare si executie "Modernizare si reabilitare str Tarlungului(poarta 2 E/P- Subobrej- DN1A)din mun. Sacele" DALI - Bretea str. Campului- Modernizare si reabilitare DALI - Bretea str. Movilei- Modernizare si reabilitare DALI - Bretea str. Armata Romana- Modernizare si reabilitare DALI - Bretea b-dul George Moroianu- Modernizare si reabilitare Refugiu statie calatori *) pe randul I - sunt ins~i\_s:\epitele de'aogajament aprobate aferente anului curent - *) pe randul II - sunt i9scris_;:creditel~g e~~ aprobate in bugetul anului curent P ~ES~IN 81:7E-SED~T A I c SI IER LOCAL PRiOF. EANlJ. 'GHEOR9HE I'.. - ' \ -\;~.~- // J - \. ', d -..._-- " T"f. \_\.\l , , , , , , INTOCM!T EC. TINICA ALINA ilv-