Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ"

Transcriere

1 Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr /2006 privind transferul de deşeuri Monitorul Oficial al României nr 19 din NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 1168/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr /2006 privind transferul de deşeuri Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr /2006 privind transferul de deşeuri Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei Importul şi transferul deşeurilor în România şi la actuale nivel european şi internaţional se face în conformitate cu prevederile Convenţiei Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora 1 şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri 2, denumit în continuare Regulament. Introducerea deşeurilor pe teritoriul României (import şi transfer pe piaţa UE) este permisă, pe bază de notificare, doar în scopul valorificării 3, în instalaţii autorizate de către autorităţile publice competente. Conform art. 32 din OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării 4 acestora, este interzisă. România a obţinut derogări prevăzute în Tratatul de Aderare, aprobat prin Legea nr. 157/2005, care sunt incluse în Regulament la art. 1 România a aderat la această Convenţie prin Legea nr. 6/ Autorităţile competente, modul de colaborare între acestea, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor acestui Regulament sunt stabilite prin HG nr. 788/2007, modificată şi completată de HG nr. 1453/ Termenul valorificare are sensul prevăzut la pct.24 din Anexa 1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 4 Termenul eliminare are sensul prevăzut la pct.12 din Anexa 1 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor 1

2 63 alineatul 5. Astfel, în baza acestor derogări, România are dreptul să controleze, până în anul 2015, toate deşeurile (atât pe cele periculoase cât şi pe cele nepericuloase), care sunt introduse pe teritoriul ei, pe baza procedurii de notificare şi acord preliminar scris. În prezent, în România, transferurile de deşeuri sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri. Însă, în urma analizei evoluţiei notificărilor aprobate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 5 şi a controalelor efectuate de Garda Naţională de Mediu (GNM) 6 pe perioada de implementare a hotărarii menţionate mai sus, s-a constatat că există o serie de aspecte care trebuie reglementate în mod particular, de exemplu: clarificarea responsabilităţilor care revin tuturor factorilor implicaţi în transferul deşeurilor; aplicarea unor sancţiuni sporite în cazul neconformării cu prevederile acestui act normativ; implicarea mai multor factori în procesul de transfer al deşeurilor, de ex: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; Prin acest act normativ se stabileşte autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ca autoritate competentă să aplice prevederile Deciziei 854/2011 de prelungire a perioadei de derogare în care România poate formula obiecţii cu privire la transferurile către România ale anumitor deşeuri destinate recuperării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, publicată în Jurnalul Oficial nr. 336/ Conform art.18 alin. (3) din Regulamentul (CE) 5 Numărul notificărilor aprobate s-a dublat în 2012 comparativ cu anul 2008, iar cantitatea totală de deşeuri planificată corespunzător acestor notificări a înregistrat o evoluţie similară. In plus, s-a observat o diversificare a tipurilor de deşeuri pe care operatorii economici intenţionează să le introducă în România în vederea valorificării în instalaţii autorizate. 6 Din controalele efectuate de GNM s-a constatat: că există diferenţe semnificative între cantităţile de deşeuri notificate (aprobate pentru import/transfer) şi cantităţile de deşeuri recepţionate, ceea ce denotă o evaluare deficitară a ceea ce se intenţionează a se valorifica efectiv; că valorificarea deşeurilor notificate nu se realizează de către operatorul economic care a notificat transferul cantităţile fiind exportate în alte state; că deşi a fost notificat un singur cod de deşeu în formularele de expediţie care însoţesc fiecare transfer sau înscris mult mai multe coduri de deşeuri. 2

3 2. Schimbări preconizate nr. 1013/2006 privind transferurile de deseuri, "Pentru control,...statele membre pot solicita, in conformitate cu legislatia interna, [...]. Prin completarea acestui registru, operatorii economici pot face dovada expedierii de deseuri nepericuloase la solicitarea autoritatii publice responsabila cu supravegherea si controlul transferului de deseuri. Reglementarea este necesară deoarece Romania a sistat activitatea de depozitare a deşeurilor pe depozitele neconforme, în acord cu angajamentele asumate şi a mărit pană în prezent numărul depozitelor conforme la 33, ceea ce impune ca pană în 2015 (cand se va termina perioada de tranziţie în cazul Regulamentului iar transferurile de deşeuri nepericuloase de pe lista verde se vor efectua fără notificare) autorităţile să fie pregătite să monitorizeze şi controleze atat transferurile cat şi instalaţiile de valorificare care primesc deşeuri. Noile prevederi legislative vor conduce la crearea unui sistem eficient mai uşor de monitorizat şi controlat în ceea ce priveşte transferul deşeurilor, această activitate revenind în exclusivitate Gărzii Naţionale de Mediu. Această concentrare va diminua povara în cazul operatorilor economici şi va realiza o optimizare a repartizării responsabilităţilor de supraveghere. De asemenea, pentru a monitoriza cât mai strict transferurile de deşeuri, în conformitate cu articolul 50 din Regulament care lasă statelor membre posibilitatea de a îşi stabili sancţiunile aplicabile, coroborat cu experienţa acumulată de România în implementarea Regulamentului din anul 2007, acest act normativ introduce mai multe tipuri de contravenţii în cuantumuri mari pentru a descuraja practicile incorecte. În plus, Garda Naţională de Mediu poate încheia protocoale de colaborare cu alte autorităţi publice conform competenţelor fiecăreia, în condiţiile legii, respectiv cu Autoritatea Naţională a Vămilor, Ministerul Sănătăţii prin autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi cu Ministerul 3

4 Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă şi Poliţia Română. 3. Alte informaţii Nu este cazul Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ 1. Impactul Nu este cazul macroeconomic 1. Impactul asupra Nu este cazul 1 mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 2. Impactul asupra Impactul va fi pozitiv deoarece operatorii economici mediului de afaceri vor avea reglementate proceduri clare şi transparente de efectuare a transferurilor de deşeuri. 3. Impactul social Prezentul act normativ contribuie la o protejare mai 4. Impactul asupra mediului 5. Alte informaţii Nu au fost identificate. bună a sănătăţii populaţiei. Gestiunea adecvată a deşeurilor generate pe teritoriul naţional va conduce la minimizarea efectelor negative asupra mediului şi va eficientiza procesul de gestionare integrată a deşeurilor în Romania. Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (5 ani) Indicatori 1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări Anul curen t Următorii 4 ani - mii lei - Me die 5 ani Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 4

5 a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale Printr-un ordin subsecvent acestui act normativ se vor încasa sume la bugetul de stat, sume care reprezintă costurile de punere în aplicare a procedurilor de notificare şi de supraveghere, precum şi costurile obiţnuite pentru analizele şi inspecţiile efectuate. Sumele vor fi încasate de la notificatori. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. Prezentul act normativ nu se referă la acest 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare subiect. 6. Calcule detaliate privind Prezentul act normativ nu se referă la acest fundamentarea modificărilor subiect. veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 7. Alte informaţii Contribuie la combaterea evaziunii fiscale. Secţiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Măsuri normative La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se necesare pentru modifică şi se completează Hotărârea Guvernului nr. aplicarea prevederilor 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru prezentului act aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi normativ: al Consiliului (CE) nr /2006 privind transferul a) acte normative în de deşeuri. vigoare ce vor fi Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ. b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 5

6 dispoziţii. 2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia Uniunii Europene în cazul proiectelor ce transpun prevederi ale Uniunii Europene 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative ale Uniunii Europene 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Prezenta hotărâre completează cadrul instituţional pentru aplicarea directă a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr /2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, denumit în continuare Regulament. 6. Alte informaţii Nu au fost identificate. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 1. Informaţii privind Pentru elaborarea acestui proiect MMSC a luat în procesul de consultare considerare informaţiile primite pe parcursul ultimului cu organismele an de la mediul de afaceri şi societatea civilă, opinii neguvernamentale, institute de cercetare şi exprimate în cadrul dezbaterilor organizate de ISWA, Asociaţia Română de Salubritate, organizaţii colective alte organisme care preiau responsabilitatea producătorilor (pe implicate următoarele fluxuri de deşeuri: ambalaje şi deşeuri de ambalaje, echipamente electrice şi electronice), asociaţii patronale şi profesionale, companii interesate de utilizarea materialelor provenite din deşeuri. 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ 6

7 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 5. Informaţii privind avizarea către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Prezentul act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr.1549/2013. Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d)consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 7

8 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului normativ Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ act 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice În procesul de elaborare a prezentului act normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute în Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare. Prezentul act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice ( 3. Alte informaţii Nu au fost identificate. Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 8

9 Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr /2006 privind transferul de deşeuri. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice Rovana Plumb 9