Franþa: Emmanuel Macron produce un ºoc în justiþie!

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Franþa: Emmanuel Macron produce un ºoc în justiþie!"

Transcriere

1 / Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXX, Nr joi, 9 iulie pagini 1 leu actualitate / 2 Franþa: Emmanuel Macron produce un ºoc în justiþie! Cic ºi Goljic au primit tortul aniversar ºi aºteaptã medaliile de campioni sport / 7 Intervenþii majore în infrastructura rutierã Strãzi ºi parcãri, modernizate de Primãria Craiova, în valoare de peste 200 de milioane de lei Printr-un acord cadru de modernizare strãzi, nu mai puþin de 3 pachete de asfaltare a strãzilor de piatrã ºi pãmânt sunt în lucru: unul ce însumeazã 87 strãzi, altul de 9 strãzi ºi un alt pachet de 107 strãzi. Dintre cele 87 de strãzi, anul trecut au fost deja finalizate 25. Pentru anul 2020 sunt prevãzute pentru asfaltare 35 strãzi, iar în aceastã perioadã este demaratã deja documentaþia pentru un nou pachet de 107 strãzi, licitaþia pentru 3 efectuarea Documentelor de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþie (DALI) fiind în derulare. Investiþiile în strãzi fiind o prioritate pentru administraþia localã, ºi alocarea bugetarã pentru lucrãrile de modernizare a strãzilor reprezintã o parte însemnatã din bugetul pe anul pagina ACTUALITATE

2 actualitate 2 / cuvântul libertãþii joi, 9 iulie 2020 Franþa: Emmanuel Macron produce un ºoc în justiþie! MIRCEA CANÞÃR Un nou prim-ministru, Jean Castex, câþiva miniºtri noi, printre care Gerard Darmanin la Interne, Roselyne Bachelot la Culturã ºi Eric Dupond Moretti la Justiþie spre surprinderea generalã- miºcãri tactice, menite sã salveze primul mandat al preºedintelui Emmanuel Macron, mai slab poziþionat în sondaje, decât expremierul Edouard Philippe, acum primar al oraºului Le Havre. 31 de menbri: 16 miniºtri ºi 15 miniºtri delegaþi, 14 bãrbat ºi 17 femei. Ruxandra Mãrãcineanu este ministrul delegat al Sporturilor, dupã ce a fost ministru plin. O observaþie: Roseline Bachelot, fostã ministru al Sãnãtãþii, revine dupã... 8 ani, perioadã în care a lucrat în presã, ca bun cronicar de televiziune dar ºi de radio. Dacã cei mai importanþi membri ai noului cabinet sunt apropiaþi de fostul preºedinte Nicolas Sarkozy, Eric Dupond Moretti se revendicã a aparþine societîþii civile, deºi în 2011 i-a fãcut campanie electoralã primarului socialist de Lille, Martine Aubry. Numele celebrului avocat parizian a produs realmente un ºoc, similar scrie presa francezã, celui produs în 1992 de Francois Mitterrand, prin desemnarea omului de afaceri Bernard Tapie, ca ministru, în guvernul lui Pierre Beregovoy. Eric Dupond Moretti (59 ani), apãrãtor în cauze intens mediatizate, este pânã la urmã marea surprizã a noului guvern condus de premierul Jean Castex. De ce s-a apelat la un avocat penalist celebru, pentru a înlocui pe calma ºi discreta Nicole Beloubert, -miºcare riscantã dar spectaculoasã-, mai ales cã Uniunea sindicalã a magistraþilor a protestat, nu se spune, dar ceea ce ºtim este cã ministrul are ca þintã, între altele, reformarea justiþiei. Supranumit d aquittator cu 30 de ani de carierã, Eric Dupond Moretti a fost integrat anul acesta în echipa internaþionalã de apãrãtori a lui Julian Assange, creatorul Wikileaks. El este cunoscut în peisajul justiþiei franceze ca un dur ºi un înverºunat adversar al unor practici ale Parchetului Naþional Financiar, (PNF) caracterizat drept parchet politic, dupã interceptarea convorbirilor mai multor avocaþi parizieni în dosarul în care este implicat Nicolas Sarkozy, al cãrui avocat a ºi fost, cu care este prieten. Anterior desemnãrii sale, vorbise despre Republica magistraþilor, derapajele unor magistraþi, consideraþi un pericol pentru democraþie. Referiri vehemente a avut ºi la adresa unor jurnaliºti, care depãºesc barierele deontologice, dupã apariþia în presã a unor documente din afacerea Fillon. Fireºte, Emmanuel Macron ºi-a asumat riscurile de circumstanþã, inclusiv faptul cã Eric Dupond Moretti va intra în vizorul asociaþiilor feministe pentru poziþia sa anti- Me Too. Avocat de modã veche, respinge epoca moralizatoare în care ne confruntãm cu maniheismul. Tenorul Baroului din Paris a anunþat foaia de parcurs evocând prezumþia de nevinovãþie, independenþa justiþiei, dar ºi condiþii de viaþã în închisori ºi multã atenþie în dosarele în curs. O precizare: noul ministru al Justiþiei a fãcut referinþe la ordonanþa din 1958 care defineºte statutul organic al funcþiilor ºi plaseazã magistraþii Parchetului sub conducerea ºi controlul ministrului Justiþiei. O situaþie care suscitã critici privind independenþa justiþiei. Prima sa vizitã, dupã preluarea mandatului ºi calda despãrþire de predecesoarea sa, a fost la penitenciarul Fresnes, în Val a Oise. Are programatã o întâlnire cu procurorul general. Eu nu am rãzboi personal, voi accepta contradicþiile, dar întotdeauna în favoarea apãrãtorului. Eric Dupond Moretti doreºte suprimarea ªcolii Naþionale de Magistraturã. De aºteptat este ºi punctul sãu de vedere în privinþa Parchetului European. A mulþumit preºedintelui Republicii un om curajos care vrea sã amelioreze justiþia Nu suntem în faþa unui ministru... interesant? Celebru ca avocat, poate deveni celebru ºi ca ministru, de la care Cãtãlin Predoiu, ministrul român al Justiþiei, ar avea ce învãþa. Oricum, a crede cã desemnarea sa, repetãm un avocat celebru, este întâmplãtoare, -deloc studiatã în prealabil- pare neverosimil. Învãþãmântul doljean - un învãþãmânt flexibil ºi deschis, competitiv pe piaþa europeanã! Viziunea ISJ Dolj, o misiune asumatã, este cea de a realiza un învãþãmânt de calitate, la standarde europene, care sã rãspundã nevoilor de dezvoltare ale comunitãþii. Pentru perioada , strategia ISJ Dolj relevã faptul cã una dintre prioritãþile sale este internaþionalizarea educaþiei, acest lucru fiind posibil prin realizarea de proiecte europene care sã asigure schimbul de bune practici cu instituþii din alte state europene. În acest sens, 26 de instituþii de învãþãmânt preuniversitar, pe diferite paliere, vor beneficia de proiecte europene Erasmus +. EDITOR: S.C. ED PRESS COM S.R.L. Redacþia ºi administraþia: Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A, TEL/FAX 0251/ ; Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului: J16/1410/2005; ISSN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII SR EN ISO 9001:2012 CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Societate cu capital integral privat. Cod fiscal: RO Internet: Director: MIRCEA CANÞÃR Redactor-ºef: MARGA BULUGEAN REDACÞIA: Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, Cristi Pãtru, Sport: Cosmin Staicu Fotoreporter: Tibi Bologh Secretariat: Publicitate: Redacþia: Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. Trebuie menþionat faptul cã douã dintre þintele strategice ale ISJ Dolj, pentru perioada menþionatã, vizeazã crearea unui climat favorabil iniþiativei personale ºi a proiectelor locale, naþioale ºi internaþionale, care sã stimuleze competiþia, în sens pozitiv, în scopul obþinerii unor rezultate din ce în ce mai bune, atât din punct de vedere al bagajului informaþional, dar ºi din cel al dezvãltãrii personale a elevilor ºi profesorilor ºi dezvoltarea învãþãmântului tehnic ºi profesional ºi racordarea acestuia la piaþa muncii locale, naþionale ºi internaþionale, inclusiv prin proiecte Erasmus+, care presupun stagii de pregãtire ale elevilor în strãinãtate. Rezultatele selecþiei proiectelor de mobilitate în domeniul educaþie ºcolarã, depuse la termenul limitã 05 februarie 2020 (termen prelungit la 11 februarie 2020), au aºezat, pe lista câºtigãtorilor, urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt preuniversitar din judeþul Dolj: Liceul cu Program Sportiv Petrache Triºcu Craiova, ªcoala Gimnazialã Specialã Sf. Mina Craiova, Colegiul Naþional Elena Cuza Craiova, Grãdiniþa cu Program Prelungit Curcubeul Copilãriei Craiova, Liceul Traian Vuia Craiova, ªcoala Gimnazialã Decebal Craiova, Colegiul Naþional Carol I Craiova, Grãdiniþa Sf. Ana Craiova, Grãdiniþa cu Program Prelungit Traian Demetrescu Craiova. În ceea ce priveºte proiectele de mobilitate în domeniul Învãþãmânt profesional ºi tehnic, depuse la termenul limitã 05 februarie 2020 (termen prelungit la 11 februarie 2020), rezultatele selecþiei realizate de Agenþia Naþionalã din România au desemnat urmãtorii beneficiari din învãþãmântul doljean: ªcoala Postlicealã Teologico- Sanitarã Sfantul Iosif, Asociatia EDUNET, Liceul Tehnologic Special Beethoven, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Colegiul National Economic Gheorghe Chitu Craiova, Liceul Teoretic Constantin Brancoveanu Dãbuleni, Scoala Sanitara Postliceala Gheorghe Titeica, Liceul Tehnologic Horia Vintilã Segarcea, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, Colegiul Stefan Odobleja Craiova, Liceul Tehnologic Constantin Brancusi Craiova, Scoala Profesionala din Valea Stanciului, Scoala Postliceala Sanitara San-Ecomed, Liceul Traian Vuia, Craiova, Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski, Liceul Energetic Craiova, Liceul Tehnologic UCE- COM Spiru Haret, proiectele acestora fiind aprobate, iar Liceul Tehnologic Stefan Anghel din Bãileºti are statutul de rezervã. Un aspect important pentru succesul actului educaþional îl constituie parteneriatul cu familia ºi comunitatea localã, colaborarea pãrinþilor cu ºcoala fiind promovatã în mod special în demersurile noastre. Menþionãm cã rezultate selecþiei proiectelor de mobilitate în domeniul Educaþia adulþilor, de la acelaºi termen limitã, au desemnat printre câºtigãtori Asociaþia Pãrinþilor ºi Profesorilor Voltaire. Astfel, putem concluziona cã obiectivele pe care ISJ Dolj ºi le-a propus în aceastã direcþie, respectiv consilierea unitãþilor ºcolare în domeniul proiectelor europene ºi implicarea unitãþilor ºcolare în proiecte de parteneriat cu unitãþi similare din spaþiul european, au fost atinse. Le transmitem felicitãri tuturor echipelor implicate în scrierea acestor proiecte, le urãm succes în implementarea lor ºi aºteptãm activitãþi de diseminare interesante prin care sã ne împãrtã- ºeascã experienþele pe care le vor trãi ºi beneficiile (profesionale, lingvistice ºi culturale) inerente acestor proiecte europene, a precizat prof. Ani Drãghici inspector pentru proiecte educaþionale, învãþãmânt particular ºi alternative educaþionale, în cadrul ISJ Dolj. CRISTI PÃTRU

3 joi, 9 iulie 2020 actualitate Intervenþii majore în infrastructura rutierã cuvântul libertãþii / 3 Strãzi ºi parcãri, modernizate de Primãria Craiova, în valoare de peste 200 de milioane de lei Craiovenii au beneficiat, în ultimii ani, de intervenþii majore în domeniul infrastructurii rutiere. Am luat decizia sã nu ne mai axãm foarte mult pe zona de plombãri ºi sã mergem pe lucrãri ample, de asfaltare, astfel încât sã nu mai peticim an de an oraºul. Astfel, în ultima perioadã, au putut fi vãzute ºantiere prin toate cartierele oraºului. Important este cã am atacat, în aceºti ani, mai ales strãzile care nu vãzuserã asfalt niciodatã ºi nici trotuare, iar accesul era foarte anevoios pentru craiovenii care locuiau în aceste zone, a declarat primarul Mihail Genoiu. Printr-un acord cadru de modernizare strãzi, nu mai puþin de 3 pachete de asfaltare a strãzilor de piatrã ºi pãmânt sunt în lucru: unul ce însumeazã 87 strãzi, altul de 9 strãzi ºi un alt pachet de 107 strãzi. Dintre cele 87 de strãzi, anul trecut au fost deja finalizate 25. Pentru anul 2020 sunt prevãzute pentru asfaltare 35 strãzi, iar în aceastã perioadã este demaratã deja documentaþia pentru un nou pachet de 107 strãzi, licitaþia pentru efectuarea Documentelor de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþie (DALI) fiind în derulare. Investiþiile în strãzi fiind o prioritate pentru administraþia localã, ºi alocarea bugetarã pentru lucrãrile de modernizare a strãzilor reprezintã o parte însemnatã din bugetul pe anul Programul de reparaþii ºi cel de asfaltãri al strãzilor de pãmânt sau piatrã, din ultimii ani, însumeazã peste un milion de metri pãtraþi în Craiova, Primãria investind, în perioada , peste 200 milioane de lei în modernizarea strãzilor. De intervenþii (fie cã vorbim de investiþii sau reparaþii) în domeniul infrastructurii rutiere (strãzi ºi parcãri) beneficiazã craioveni din mai multe cartiere: Bariera Vâlcii, Romaneºti, Veterani, Catargiu, Brestei, Nisipuri Dorobãnþia, Craioviþa, Izvorul Rece, Brazdã, Valea Roºie, cartierul 1 Mai, Severinului, George Enescu, Rovine, Lãpuº, Sãrari ºi centru. Una dintre cele mai importante lucrãri realizate în aceastã perioadã se referã însã la modernizarea strãzii Carpenului, un loc insalubru ce se umpluse de gunoaie ºi vegetaþie spontanã ºi care a fost transformat într-un adevãrat bulevard. Am realizat primul bulevard al Craiovei din istoria modernã pe o lungime de 1,7 km, cu reþea de canalizare pluvialã separatã, dar ºi cu spaþii verzi în lateralele pãrþii carosabile. Iar planurile referitoare la aceastã zonã nu se opresc aici. Vom continua cu acest bulevard ºi pe canalul Mãlinului pânã în Bariera Vâlcii, iar în sensul celãlalt, bulevardul va ajunge pânã în Calea Bucureºti, zona Hanul Doctorului. Astfel, o nouã arterã principalã va traversa municipiul Craiova de la Est la Nord ºi va funcþiona ca o nouã centurã. În perspectiva amplasãrii Spitalului Regional în zona de nord a Craiovei ºi, având în vedere conexiunea cu drumul expres Craiova Piteºti, o nouã arterã principalã care sã descongestioneze traficul este absolut necesarã. Documentaþia D.A.L.I. a fost depusã de cãtre proiectant. Urmeazã sã licitãm proiectarea ºi execuþia în decursul acestui an, a punctat primarul Mihail Genoiu. Bacalaureat de 10 la Liceul Voltaire Într-un an plin de provocãri pe care de multe ori nici adulþii nu au ºtiut cum sã le gestioneze pânã la capãt, iatã cã tinerii au dat din nou o lecþie: cea a rezilienþei, a curajului de a înfrunta neprevãzutul ºi de a nu se lãsa copleºiþi de presiuni ºi de temeri. Ei au reuºit sã susþinã examenele naþionale în condiþii cu totul excepþionale, rezultatele lor fiind comparabile cu cele din anii trecuþi, ani pe care acum îi vedem mult mai puþin problematici. Pe eleva Diana Predescu de la Liceul Voltaire, absolventã a clasei de filologie bilingv francezã, clasa a XII-a a purtat-o prin toatã gama de trãiri: de la responsabilitatea alegerii unei cariere, la dorinþa de a participa în continuare la programe extracurriculare, concursuri ºi olimpiade, pânã la renunþãrile pe care le implicã pregãtirea pentru bacalaureat. S-a întâmplat ca anul sã fie brusc fragmentat ºi, ulterior, mutat în spaþiul online, aºa cã unele proiecte au rãmas nefinalizate. Nu însã ºi cel mai important, acela ce priveºte construirea viitorului. Ca sã nu mai lungim vorba, Diana Predescu este eleva de la Voltaire care a obþinut media 10 la bacalaureat, în urma pri- mirii notei maxime la cele trei probe pe care le-a susþinut: limba ºi literatura românã, istorie ºi logicã ºi argumentare. Dar care a fost destinul acestei eleve, pânã la atingerea acestei performanþe? Originarã din Motru, judeþul Gorj, Diana a avut dintotdeauna înclinaþii pentru arte, ºtiinþele umaniste, studiul limbilor strãine, dar ºi pentru infinitul potenþial al limbii române. Creativã, ingenioasã, dar suficient de timidã la început, ea ºi-a gãsit refugiul în cititul compulsiv ºi în scrisul terapeutic, pasiuni care i-au permis asumarea unor roluri curajoase, pe care mai apoi, în mãsura în care corespundeau structurii sale interioare, le-a exersat ºi în viaþa realã. Dacã iniþial rezultatele ei deosebite se înregistrau la competiþiile care presupuneau probe scrise- ºi aici vorbim inclusiv de etapele judeþene ºi naþionale ale olimpiadelor de limba francezã, de limba românã sau de istorie-, treptat Diana a acceptat sã se expunã public tot mai mult. Iar impactul pe care l-a avut a fost spectaculos, de vreme ce a obþinut premii importante în urma unor discursuri de calitate la olimpiada de dezbateri Tinerii dezbat ori la Concursul Naþional Made for Europe. Au urmat roluri în piese de teatru, prezentãri de spectacole, diverse alte intervenþii publice care i-au consolidat încrederea în forþele proprii ºi i-au confirmat o datã în plus ideea cã limitele sunt, de cele mai multe ori, impuse de propria conºtiinþã ºi, printr-un raport invers de forþe, tot ea este cea care le poate înlãtura. Din fericire, elevii de la Voltaire au avut o festivitate de absolvire atunci când nu mai exista speranþa cã un astfel de eveniment ar putea avea loc. Cu aceastã ocazie, Diana Predescu a primit medalia de ºef de promoþie ºi a vorbit cu emoþie în faþa colegilor, profesorilor ºi pãrinþilor prezenþi la Teatrul de varã din Parcul Nicolae Romanescu despre protecþia, înþelegerea ºi dragostea primite în timpul celor patru ani de liceu, despre sentimentul de apartenenþã la o mare ºi frumoasã familie pe care a ales-o fãrã ezitare la sfârºitul clasei a VIII-a, cu riscul de a se îndepãrta de casã, dar cu dorinþa de a se ambienta într-un spaþiu educativ în care simþea cã se regãseºte. ªi nu a greºit! Aceastã tânãrã este, deci, dovada incontestabilã a faptului cã ºcoala are puterea de a modela caracterele, de a ºlefui sufletele ºi de a prilejui întâlniri revelatorii care, cu siguranþã, se vor menþine peste ani ºi ani. Formarea academicã a Dianei, în cadrul Universitãþii Naþionale de Arte din Bucureºti va fi, în definitiv, complimentarea personalitãþii ei dinamice ºi boeme deopotrivã, cizelarea unui spirit efervescent mereu în cãutarea unor sensuri noi ºi, mai mult decât orice, paºaportul spre un univers al frumosului în stare purã, care nu trebuie pentru nimic în lume sã disparã. Oamenii de excepþie ca Diana Predescu sunt, fãrã doar ºi poate, garanþia acestui deziderat! MARGA BULUGEAN

4 educaþie / culturã 4 / cuvântul libertãþii joi, 9 iulie 2020 Anunþul tãu! S.C. CASA NOASTRA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Schimbare specific activitate din productie tamplarie aluminiu in vopsire profile aluminiu, propus a fi amplasat in comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul SC CASA NOASTRA SRL, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00 16,00 si vineri intre orele 8,00 14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1. S.C. PREGTER S.R.L. anunta publicul interesat despre elaborarea primei versiuni a planului: PLAN UR- BANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE 2 HALE METALICE PARTER STRADA DRUMUL IN- DUSTRIILOR, NR. 58. Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse disponibile pe Sectiunea Informatii utile Urbanism, pana la data de , la sediul Primariei Municipiului Craiova, str. Al. I. Cuza, nr. 7. ANUNÞ. SC CAR WASH TOP OLD FRIENDS SRL ANUNÞà PU- BLICUL INTERESAT ASUPRA DEPU- NERII SOLICITÃRII DE OBÞINERE A AUTORIZAÞIEI DE MEDIU PRIVIND ACTIVITATEA SPÃLÃTORIE AUTO CE SE DESFêOARà ÎN CRAIOVA, CALEA SEVERINULUI, INCINTA AU- CHAN CRAIOVIÞA. INFORMAÞIILE PRIVIND POTENÞIALUL IMPACT ASUPRA MEDIULUI POT FI CONSUL- TATE LA SEDIUL APM DOLJ, STR PETRU RAREª NR 1, ZILNIC ÎNTRE PRELE OBSERVAÞIILE PU- BLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AMP DOLJ PÂNà LA DATA DE Anunþul tãu! Anunt. Comuna Urzicuta, anunta concesionarea prin licitatie publica, a imobilului teren intravilan in suprafata de mp, situat in Tarla 77, Parcela 95/2, teren apartinand domeniului privat al Comunei Urzicuta, sat Urzicuta, in data de Informatii suplimentare la telefon: 0251/ compartimentul juridic. Anunt. Comuna Urzicuta, anunta concesionarea prin licitatie publica, a imobilului teren intravilan in suprafata de 7042 mp, situat intarla 47, Parcela 50, teren apartinand domeniului privat al Comunei Urzicuta, sat Urzicuta, in data de Informatii suplimentare la telefon: 0251/ compartimentul juridic. VÂNZÃRI APARTAMENTE Vand apartament cu 2 camere decomandate. Telefon: 0766/ Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã Pleniþa cu apartament 4 camere Craiova central, et. 1 + diferenþa. Telefon: 0351/ CASE Vând casã utilatã, mobilatã, oraº Segarcea, str. Eroilor euro. Tel. 0744/ Vând casã frumoasã în comuna Vîrtop, judeþul Dolj. Telefon: 0745/ Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/ Proprietar, vând casã nouã, BORDEI. Telefon: 0752/ Vând casã Cioroiaºi + anexe, teren 3000 mp. Telefon: 0765/ CUMPÃRÃRI Cumpar garsoniera, bloc nou, zona semicentrala, etaj 1 sau 2, Craiova. Pana atunci, inchiriez garsoniera goala pentru depozitare carti si haine. Telefon: 0723/ TERENURI Vând loc pentru casã la 10 km Craiova (ºi alte construcþii diverse). Telefon: 0727/ Vând teren Predeºti, 800 mp, utilitãþi, pitoresc, ideal pentru casã sau casã de vacanþã. Telefon: 0773/ Vând teren intravilan SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon: 0769/ Vând teren 2000 mp (locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile apã, canal, electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor de la ieºirea din Comuna Cârcea pe dreapta spre Craiova. Telefon: 0720/ Vând teren (locuri de casã), Podari. Telefon: 0722/ Vând 2 terenuri langa FABRICA DE TERMO- PANE,,Q FORT GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/ Vând loc de casã 500 mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/ Vând, inchiriez, schimb teren, Calea Bucuresti, km 10, 1000m-2000m, deschidere 35m, dupa Peugeot. Telefon: 0773/ AUTO Vând ML 320 din august Km. Preþ 8000 Euro, full options, MERCEDES 270 din 2004 Numere Italia, preþ 3000 E, KIA Karnivale 7 locuri E. Telefon: 0765/ ; Vând DACIA 1310 cu toate taxele la zi. Telefon: 0727/ VÂNZÃRI DIVERSE Vând ponei. Telefon: 0748/ Vând caini ciobanesti de Bucovina. Telefon: 0748/ Vand robot patiserie (planetar) cu bol inox, 6l. Vand televizor LEKO, diagonala 37 cm. Vand haina piele intoarsa caprioara, marimea 50. Vand oglinda cristal 160x80. Telefon: Vând porþi metalice în stare bunã. Comuna Goieºti, Dolj. Preþ negociabil 1600 RON. Telefon: 0722/ Vând aragaz voiaj douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/ 850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/ Vand loc de veci si groapa boltita, Cimintir Sineasca. Telefon: 0752/ Vând palmieri la ghiveci anul II, arbore de mãtase, leandru, lãmâi anul I de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr, nuc, trandafiri. Telefon: 0784/ Maºinã de cusut Ileana cu pedalã- 250 lei, cuverturã pluºatã grena ºi 2 carpete pentru fotolii 150 lei, covor persan 220/ lei, sãpun de casã 5 lei /kg. Telefon: 0770/ Vând robot bucãtãrie cu bol 6,5l inox, oglindã cristal 160/80 cm, cuier hol, aþã cusut goblen, hainã piele întoarsã cãprioarã nr. 50. Telefon: 0752/ Veiozã, calorifer electric, aerotermã, piedestal, noptierã, toaletã cu oglindã, masã, scaune, dormezã, pat saltea relaxa. Telefon: 0351/ Vând bibliotecã lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 ma- ºinã de cusut (Rusia), 2 seturi inox (noi) crãtiþi - Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri mici. Telefon: 0729/ DIVERSE Pensionar cu pensie micã rog persoanã care are posibilitatea sã doneze televizor, preþ mic. Telefon: 0351/ SCHIMBURI DIVERSE Schimb aparaturã foto laborator, cu televizor în funcþie. Telefon: 0351/ OFERTE ÎNCHIRIERI PROPRIETAR, inchiriez apartament 3 camere, decomandat, complet mobilat ºi utilat, Zona George Enescu, Energetic. Telefon: 0740/

5 joi, 9 iulie 2020 publicitate cuvântul libertãþii / 5 FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE ªI ELECTRONICà Automaticã ºi informaticã aplicatã (învãþãmânt cu frecvenþã): 80 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã Ingineria sistemelor multimedia (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã Calculatoare (învãþãmânt cu frecvenþã): 65 locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã Calculatoare (în limba englezã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 66 locuri la buget ºi 14 locuri cu taxã Electronicã aplicatã (învãþãmânt cu frecvenþã): 34 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã Mecatronicã (învãþãmânt cu frecvenþã) ºi Roboticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 34 locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã Oportunitãþi de carierã prin Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã: programatori ºi dezvoltatori software, arhitecþi de soluþii IT, proiectare ºi operare baze de date, asigurarea calitãþii produselor software/hardware, automaticã, controlul proceselor industriale, ingineria reglãrii automate, linii flexibile de fabricaþie, instalarea ºi mentenanþa roboþilor industriali, electronicã de mare putere, operatori infrastructurã telecom, customer support, client service. Toate informaþiile aici: FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE Istorie (învãþãmânt cu frecvenþã): 22 locuri la buget ºi 28 locuri cu taxã Filosofie (învãþãmânt cu frecvenþã): 19 locuri la buget ºi 31 locuri cu taxã Relaþii internaþionale ºi studii europene (învãþãmânt cu frecvenþã): 19 locuri la buget ºi 56 locuri cu taxã Asistenþã socialã (învãþãmânt cu frecvenþã): 16 locuri la buget ºi 84 locuri cu taxã Sociologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 24 locuri la buget ºi 76 locuri cu taxã ªtiinþe politice (învãþãmânt cu frecvenþã): 24 locuri la buget ºi 76 locuri cu taxã Oportunitãþi de carierã Absolvenþii Facultãþii de ªtiinþe Sociale pot lucra în domeniile: muzeografie, arheologie, arhivisticã, cercetare ºtiinþificã, învãþãmânt preuniversitar, învãþãmânt universitar, administraþie publicã, asistenþã socialã ºi protecþia copilului, instituþii europene, massmedia, organizaþii politice, cercetare sociologicã, diplomaþie, comunicare, organizaþii internaþionale, organizaþii non-guvernamentale, resurse umane. Toate detaliile, aici: FACULTATEA DE AGRONOMIE Agriculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 55 locuri la buget ºi 45 locuri cu taxã Agriculturã (învãþãmânt cu frecvenþã redusã): 75 locuri cu taxã Montanologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 25 locuri la buget ºi 35 locuri cu taxã Controlul ºi expertiza produselor alimentare (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã Mãsurãtori terestre ºi cadastru (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã Silviculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 29 locuri la buget ºi 21 locuri cu taxã Oportunitãþi de carierã: Absolvenþii Facultãþii de Agronomie pot activa în management agricol, silviculturã, protecþia plantelor, agriculturã, ecologie, înbunãtãþiri funciare, controlul calitãþii produselor alimentare (industria cãrnii, laptelui, uleiului, zahãrului, panificaþie, industria berii, industria vinului), poliþia vamalã, consultantã agricolã, irigaþii ºi ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecþia mediului, topografie ºi cadastru, fitofarmacie, industria alimentarã, mecanizarea agriculturii, cercetare în agriculturã, silviculturã, geodezie, topografie, expertizã în agriculturã, alimentaþie, imobiliare, silviculturã, învãþãmânt. Toate detaliile, aici: FACULTATEA DE HORTICULTURà Biologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã Peisagisticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 24 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã Horticulturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 29 locuri la buget ºi 31 locuri cu taxã Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 32 locuri la buget ºi 28 locuri cu taxã Tehnologia prelucrãrii produselor agricole (învãþãmânt cu frecvenþã): 27 locuri la buget ºi 33 locuri cu taxã Absolvenþii Facultãþii de Horticulturã se pot angaja în domeniile Horticulturã, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului ºi într-o serie de domenii conexe, precum protecþia plantelor, ºtiinþele solului, conservarea biodiversitãþii, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producþie, cercetare, învãþãmânt, servicii, management ºi consultanþã, expertizã, analize ºi determinãri de laborator, business, asigurãri, finanþarea investiþiilor rurale, administraþie, managementul integrat al producþiei horticole ºi agroalimentare, dezvoltarea spaþiului rural etc. Toate detaliile, aici: Universitatea din Craiova, în elita educaþiei antreprenoriale superioare Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziþie studenþilor 2860 locuri la licenþã-buget ºi 1720 locuri-buget la master. La taxã, candidaþii pot opta pentru unul dintre cele 2720 de locuri cu taxã la licenþã ºi 1658 locuri cu taxã la master. Absolvenþii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 91 de locuri licenþã-buget destinate special lor. Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 95 de programe de licenþã ºi 85 de programe de master, repartizate pe ºase domenii fundamentale de ierarhizare existente în acest moment la nivel naþional. ªi oferta educaþionalã pentru formare continuã este substanþialã, incluzând 36 de programe postuniversitare ºi 13 programe de conversie. Universitatea din Craiova oferã ºi programe de studii universitare la formele de învãþãmânt cu frecvenþã redusã (IFR) ºi/sau la distanþã (ID), având acreditate programele de învãþãmânt respective la forma de învãþãmânt cu frecvenþã. Universitatea din Craiova se numãrã printre cele mai importante instituþii organizatoare de doctorat din România: 27 de domenii ºi 145 de conducãtori de doctorat afiliaþi ºcolilor doctorale. Studenþii Universitãþii din Craiova au la dispoziþie o infrastructurã de pregãtire ºi cercetare de ultimã generaþie, precum ºi parteneriate extrem de solide cu mediul socioeconomic ºi cu cel academic internaþional Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universitãþi din lume. BURSE PENTRU STUDENÞII CRAIOVENI Burse de performanþã Burse de merit Burse sociale Burse de ajutor social ocazional Burse de voluntariat Burse private Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova: Bursa FORUMUL CARIEREI se acordã studenþilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatoricã, ºtiinþificã, culturalã sau sportivã, în activitãþile-suport din universitate/facultate. Bursa INCESA se acordã: - studenþilor implicaþi în activitãþi de cercetare aplicatã cu finalitate ºi utilitate dovedite pentru partenerii ºi beneficiarii Universitãþii din Craiova; - studenþilor implicaþi în activitãþi de cercetare aplicativã desfãºurate în vederea realizãrii unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universitãþii din Craiova; - studenþilor implicaþi în promovarea cercetãrii, inovãrii ºi transferului de tehnologie ºi cunoaºtere prin desfãºurarea unor activitãþi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraþie; - studenþilor care obþin rezultate deosebite la manifestãri extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaþi. Studenþii pot primi ºi burse de la persoane fizice sau juridice agenþi economici, asociaþii nonguvernamentale, fundaþii etc. pe bazã de contract încheiat direct cu studenþii. CAZARE Universitateadin Craiova oferã aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cãmine studenþeºti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri: Campus Agronomie Campus Mecanicã Campus Electrotehnicã Campus Educaþie Fizicã ºi Sport Parteneriate ºi proiecte pentru educaþia superioarã antreprenorialã la Universitatea din Craiova Proiectele Universitãþii din Craiova se înscriu în strategia de îmbunãtãþire a calitãþii pregãtirii studenþilor ºi au ca obiectiv major creºterea numãrului de absolvenþi de învãþãmânt superior din domenii de specializare inteligentã. Universitatea din Craiova a dezvoltat peste 200 de parteneriate cu agenþii economici de primã mãrime de la nivel regional ºi naþional. Aceºtia acordã burse studenþilor merituoºi, se implicã în proiectele lor ºi ale Universitãþii. Universitatea din Craiova se mândreºte ºi cu o reuºitã unicã în peisajul antreprenoriatului. Printrun ONG pe care l-a fondat (EDUCOL Asociaþia pentru Educaþie SV Oltenia) a obþinut o finanþare internaþionalã de peste 1 milion de dolari (pe platforma Global Giving), prin care a înfiinþat, împreunã cu Primãria Craiova ºi Fundaþia Ford, un Centru de Resurse ºi Angajament în care deruleazã un program de antreprenoriat social. Universitatea din Craiova este lider în ceea ce priveºte dezvoltarea conceptului de universitate antreprenorialã. Astfel, valoarea contractelor de cercetare cu mediul economic a depãºit suma de un milion si jumatate de euro, valoarea totalã a proiectelor pe fonduri europene aflate în implementare este de peste 66 milioane de lei, iar a propunerilor trecute de faza de eligibilitate, unele dintre ele aflate în stadiul final al încheierii contractelor, este de peste 288 milioane lei. Mai mult, valoarea proiectelor în parteneriat cu comunitatea localã, ONG-uri relevante, cu administraþia localã pentru promovarea proiectelor de antreprenoriat social este de peste 10 milioane de lei. Proiecte care susþin practica de specialitate, proiecte care susþin educaþia antreprenorialã, proiecte finanþate de mari companii interesate de studenþii ºi absolvenþii noºtri, toate acestea fac din Universitatea din Craiova instituþia de învãþãmânt superior cu dezvoltarea cea mai rapidã în ultimii ani.

6 publicitate 6 / cuvântul libertãþii joi, 9 iulie 2020 FACULTATEA DE MECANICÃ Autovehicule rutiere (învãþãmânt cu frecvenþã): 87 locuri la buget ºi 33 locuri cu taxã Ingineria transporturilor ºi a traficului (învãþãmânt cu frecvenþã): 39 locuri la buget ºi 51 locuri cu taxã Tehnologia construcþiilor de maºini (învãþãmânt cu frecvenþã): 48 locuri la buget ºi 42 locuri cu taxã Construcþii civile, industriale ºi agricole (învãþãmânt cu frecvenþã): 36 locuri la buget ºi 24 locuri cu taxã Ingineria ºi protecþia mediului în industrie (învãþãmânt cu frecvenþã) la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget ºi 22 locuri cu taxã Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial (învãþãmânt cu frecvenþã) la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget ºi 2 locuri cu taxã Inginerie economicã industrialã (învãþãmânt cu frecvenþã) la Drobeta- Turnu Severin: 40 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã Oportunitãþi de carierã oferite de Facultatea de Mecanicã: industria automotive, institute de cercetãri ºi testãri în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrialã, inginerie civilã, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistatã de profil (CAD-CAM-CAE); societãþi cutehnologii moderne (de fabricaþie, de construcþii, de logisticã); unitãþi de producþie ºi mentenanþã; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurãri); învãþãmânt de specialitate etc. Toate detaliile, aici: FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ Inginerie electricã ºi calculatoare (învãþãmânt cu frecvenþã): 64 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã Electromecanicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 64 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã Electromecanicã (frecvenþã redusã): 30 locuri cu taxã Informaticã aplicatã în inginerie electricã (învãþãmânt cu frecvenþã): 34 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã Ingineria sistemelor electroenergetice (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã Echipamente ºi instalaþii de aviaþie (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã Oportunitãþi de carierã: Absolvenþii Facultãþii de Inginerie Electricã pot lucra în companii industriale de profil multinaþionale ºi autohtone, producãtori de echipamente ºi subansamble pentru domeniile electric, energetic ºi aerospaþial, producere-transport-distribuþie a energiei electrice ºi serviciile aferente, industria automotive, companii de transport terestru ºi aerian, firme IT, firme de montaj-exploatare-mentenanþã instalaþii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercãri, învãþãmântul preuniversitar ºi superior. Toate detaliile, aici: FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT Educaþie fizicã ºi sportivã (învãþãmânt cu frecvenþã): 45 locuri la buget ºi 105 locuri cu taxã Educaþie fizicã ºi sportivã (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã): 15 locuri la buget ºi 45 locuri cu taxã Kinetoterapie ºi motricitate specialã (învãþãmânt cu frecvenþã): 35 locuri la buget ºi 115 locuri cu taxã Kinetoterapie ºi motricitate specialã (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã): 9 locuri la buget ºi 51 locuri cu taxã Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport: sport de performanþã, învãþãmânt, spitale, centre de recuperare, unitãþi cu caracter/departament sportiv. Toate detaliile, aici: FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFACERILOR Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã): 19 locuri la buget ºi 21 locuri cu taxã Economia comerþului, turismului ºi serviciilor (învãþãmânt cu frecvenþã): 29 locuri la buget ºi 11 locuri cu taxã Informaticã economicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 52 locuri la buget ºi 8 locuri cu taxã Statisticã ºi previziune economicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la buget ºi 10 locuri cu taxã Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt cu frecvenþã): 67 locuri la buget ºi 23 locuri cu taxã Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt la distanþã): 50 locuri cu taxã Contabilitate ºi informaticã de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã): 23 locuri la buget ºi 17 locuri cu taxã Economie ºi afaceri internaþionale (învãþãmânt cu frecvenþã): 32 locuri la buget ºi 8 locuri cu taxã Economie ºi afaceri internaþionale (în limba englezã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 24 locuri la buget ºi 6 locuri cu taxã Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt cu frecvenþã): 74 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt la distanþã): 50 locuri cu taxã Finanþe ºi bãnci (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã) : 23 locuri la buget ºi 17 locuri cu taxã Management (învãþãmânt cu frecvenþã): 53 locuri la buget ºi 12 locuri cu taxã Management (învãþãmânt la distanþã): 125 locuri cu taxã Management (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã) : 18 locuri la buget ºi 22 locuri cu taxã Marketing (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 10 locuri cu taxã Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Economie ºi Administrarea Afacerilor: Finanþe, Bãnci, Piaþa de capital, Contabilitate, Audit, Consultanþã fiscalã, Expertizã contabilã, Administraþie publicã centralã ºi localã, IT, Comerþ, Turism, Servicii, Afaceri internaþionale, Marketing. Toate detaliile, aici: ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte) TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:... Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L. Subsemnatul... Domiciliat în... Posesor al B.I. Seria... Numãrul... vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica... la data de... asumându-mi responsabilitatea conþinutului: Joi, 9 iulie 2020 Semnãtura:...

7 joi, 9 iulie 2020 sport cuvântul libertãþii / 7 Paginã realizatã de COSMIN STAICU Cic ºi Goljic au primit tortul aniversar ºi aºteaptã medaliile de campioni Decarul Alex Cicâldãu ºi vârful Elvir Koljic au fost sãrbãtoriþi ieri de Universitatea Craiova, ei împlinind 23, respectiv 25 de ani De Elvir Koljic ºi Alex Cicâldãu se leagã în cea mai mare parte speranþele suporterilor olteni pentru ca titlul sã revinã în Bãnie dupã 29 de ani. Cei doi au fost sãrbãtoriþi astãzi, la jumãtatea sãptãmânii derby-ului cu FCSB, Cic împlinind 23 de ani, iar Goljic, 25 de ani. Ambii au fost felicitaþi înaintea antrenamentului de astãzi, primind un tort comun, cu stema ªtiinþei ºi numele ambilor. Cei sunt, alãturi de Mihãilã, principalele produse de export ale lui Mihai Rotaru, deºi evident cã în aceastã perioadã, în care Craiova poate face istorie, nimeni nu recunoaºte cã se gândeºte la partea materialã. Ambii mai au doi ani de contract cu Universitatea Craiova, dar sunt ºanse destul de reduse sã-ºi ducã la capãt acordurile, existând deja oferte tentante pentru cei doi. Cicâldãu, cel mai bun sezon al carierei Titular în toate meciurile de anul trecut de la Euro U21, Alexandru Cicâldãu parcurge cel mai bun sezon din carierã, pe care, paradoxal, l-a început ezitant, afectat de lipsa unei vacan- þe dupã turneul final din Italia ºi San Marino, dar ºi de ratarea unui transfer afarã, deºi nu a dus lipsã de oferte. Cicâldãu avea sã devinã cel mai important jucãtor al echipei din Bãnie, marcând 14 goluri ºi oferind 8 pase decisive în 37 de meciuri jucate în toate competiþiile în stagiunea actualã. Cicâldãu a înscris golurile care practic au urcat Craiova pe prima poziþie în Liga I, cel de 3-2 la Cluj, ºi cel de 2-1 la Mediaº, dupã ce, în precedentele jocuri, cu Astra ºi Botoºani, îºi trecuse în cont douã assist-uri. Decarul oltenilor prinde podiumul ºi în clasamentul golgheterilor, fiind clasat dupã Alibec ºi Iancu (ambii cu 14 goluri) ºi la egalitate cu Florinel Coman. În primul sezon în Bãnie, Cicâldãu a marcat 5 goluri, iar pentru Viitorul avea o singurã reuºitã, tocmai într-un meci pe Ion Oblemenco, împotriva actualei sale formaþii. Cicâldãu este printre puþinii jucãtori din lotul Universitãþii Craiova care se poate mândri cu o medalie de campion, cu Viitorul, acum 3 ani, ceilalþi alb-albaºtri campioni fiind: Florin Gardoº (cu FCSB), Alex Antrenorul în vârstã de 37 de ani a evoluat la finalul carierei de jucãtor pentru echipa din Bãnie Mãþel (cu Dinamo Zagreb) ºi Uros Cosic (cu AEK Atena). Koljic, revenire în forþã dupã 2 accidentãri grave Bosniacul Elvir Koljic a lipsit foarte mult Universitãþii Craiova în ultimul an ºi jumãtate, în care a suferit douã accidentãri grave. Atacantul nãscut la în Spania, la Valladolid, a marcat de 4 ori în cele 4 meciuri de la reluarea campionatului, doar în ultimul meci, la Mediaº ieºind de pe teren fãrã gol, dar cu 3 mari ocazii ratate. Productivitatea bosniacului este însã de invidiat. În 36 de meciuri pentru Universitatea, Elvir Koljic a marcat 20 de goluri ºi a oferit 5 pase decisive, fiind un jucãtor esenþial pentru strategia de joc a oltenilor. Koljic a prins numai 15 meciuri în acest sezon în toate competiþiile, marcând 6 goluri. Fanii olteni sunt conºtienþi cã dacã bosniacul nu ar fi suferit acele accidentãri, el ar fi jucat în acest moment într-un campionat puternic al Europei, clasa sa fiind indiscutabilã. 14 goluri a marcat Cicâldãu în acest sezon în toate competiþiile 4 goluri în 4 meciuri are Koljic de la reluarea campionatului 4 milioane de euro este cota lui Cicâldãu pe transfermarkt Ionuþ Stancu se va ocupa de satelitul ªtiinþei Universitatea Craiova a desemnat un nou antrenor pentru a se ocupa de echipa a doua a clubului, dupã ce fostul tehnician, Adrian Iencsi, ºi-a terminat contractul la 30 iunie ºi nu ºi-a mai prelungit înþelegerea. Noul antrenor cu atribuþii de principal al satelitului ªtiinþei este Ionuþ Stancu, acesta îndeplinind în sezonul trecut rolul de secund al lui Adi Iencsi. Posesor al licenþei A UEFA, Ionuþ Stancu (37 de ani) a mai antrenat ºi echipa de juniori under 19 a clubului din Bãnie, cu care a participat în Liga Elitelor. Deºi nu a fost numit oficial, Ionuþ Stancu se va ocupa de pregãtirea echipei ºi aproape sigur va fi pe bancã ºi la startul sezonului, atunci când va avea loc acesta. Ionuþ Stancu a evoluat pe finalul carierei de jucãtor la actuala echipã, el fãcând parte din lotul care a început proiectul CS Universitatea Craiova, în A jucat atunci numai în 9 partide, marcând un gol. S-a despãrþit de club dupã ce pe postul sãu au fost aduºi Velcovici ºi Vãtãjelu, iar ultima formaþie la care a evoluat în carierã a fost FC Caransebeº, în Liga a II-a, în sezonul Ionuþ Stancu este un produs al ªcolii de Fotbal Gicã Popescu. El a debutat în Liga I la Universitatea Craiova ºi apoi a mai jucat la Rocar, Rapid, Poli Iaºi, Pandurii, ALRO Slatina, CS Mioveni. În 2006, fostul fundaº stânga a primit Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a cu o baretã din partea preºedintelui României de atunci, Traian Bãsescu, deoarece a fãcut parte din lotul Rapidului care a ajuns în sferturile Cupei UEFA A jucat 71 de meciuri ºi a marcat un gol pentru Rapid. Echipa a doua a Universitãþii Craiova se afla pe locul 5 în seria C3 în momentul îngheþãrii sezonului, dupã prima etapã din retur, cu 27 de puncte, la 10 puncte de primele clasate, Progresul Spartac ºi CSM Slatina. Obiectivul satelitului este promovarea de jucãtori cãtre prima echipã, însã în ultimul sezon s-a intenþionat, cel puþin în prima parte, atacarea promovãrii în eºalonul secund. Alex Cicâldãu: Ne bucurãm cã am câºtigat toate cele patru meciuri de pânã acum, de la reluare, am arãtat o formã destul de bunã. Avem în continuare alte 4 jocuri foarte grele. Trebuie sã ne concentrãm asupra primei partide, cu FCSB, apoi vom vedea. Va fi un joc ca oricare altul, jucãm acasã ºi trebuie sã luãm cele trei puncte. Noi suntem la mâna noastrã în lupta pentru titlu, la fel ca ºi CFR Liga I, play-off, etapa a 7-a FC Botoºani Astra, vineri, ora U Craiova FCSB, duminicã, ora 21 CFR Cluj Gaz Metan, luni, ora CLASAMENT M V E Î G P 1. Craiova CFR Cluj Astra FCSB Botoºani Mediaº Play-out, etapa a 9-a Viitorul Clinceni, vineri, ora 18 Hermannstadt Voluntari, sâmbãtã, ora Dinamo Poli Iaºi, duminicã, ora 18 Sepsi Chindia, luni, ora 18 CLASAMENT M V E Î G P 1. Viitorul Voluntari Clinceni Hermannst Sepsi Poli Iaºi Dinamo Chindia

8 8 / cuvântul libertãþii joi, 9 iulie 2020