COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ"

Transcriere

1 Republica Moldova COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ HOTĂRÎRE Nr. HCEC2818/2019 din cu privire la sesizările depuse asupra finanțării campaniei electorale a Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova Publicat : în MONITORUL OFICIAL Nr art Data intrării în vigoare La 2 octombrie și, respectiv, 4 octombrie 2019, concurenții electorali Partidul Politic Partidul Nostru (în continuare PPPN) și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (în continuare PCRM) au depus la Comisia Electorală Centrală fiecare câte o sesizare, înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/4404 și, respectiv, nr. CEC-7/4481, cu privire la cheltuielile declarate de concurentul electoral Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (în continuare PSRM) la articolul 3.2 Cheltuieli de publicitate, criteriile panouri și alte platforme stradale sau mobile, din rapoartele acestuia privind finanțarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, considerându-le diminuate. În afară de acestea, la 2 octombrie și, ulterior, la 7 octombrie, Comisia a recepționat trei sesizări trimise spre examinare conform competenței de către Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 o sesizare semnată de domnul Iurie Urzica, candidat la funcția de consilier al Consiliului raional Rîșcani din partea Partidului Democrat din Moldova, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/4402 și două sesizări ale domnului Victor Bogatico, candidat la funcția de primar al orașului Rîșcani și la funcția de consilier raional pe lista PPPN, înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/4403 și nr. CEC-7/4506. Având în vedere că toate sesizările vizează cheltuielile pentru bannerele, panourile și alte platforme stradale sau mobile reflectate de PSRM în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, Comisia a conchis examinarea acestora într-o singură procedură. În continuare prezentăm succint argumentele invocate de autorii sesizărilor. PPPN menționează că, potrivit rapoartelor prezentate până la situația din 27 septembrie inclusiv, PSRM a cheltuit pentru instalarea și locațiunea panourilor electorale doar lei, cu toate că întreaga țară este împânzită cu panourile acestuia. De asemenea, susține că pentru confecționarea, amplasarea și locațiunea unui panou standard (3 m x 6 m) se cheltuiesc în mediu cel puțin 6500 lei. Un simplu calcul arată că sumele declarate de PSRM ar ajunge doar pentru locațiunea săptămânală a 3 panouri standard. Prin urmare, se creează impresia că PSRM utilizează mijloace financiare nedeclarate, ceea ce pune în

2 condiții inegale ceilalți concurenți electorali. În legătură cu aceasta și în temeiul pct. 11 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3328/2015, cu modificările ulterioare, PPPN solicită Comisiei să ceară agențiilor de publicitate antrenate în amplasarea publicității electorale informația privind contractele încheiate și sumele achitate și, în funcție de încălcările depistate, să adopte o hotărâre în acest sens. PCRM, cu referire la informația reflectată în raportul PSRM prezentat pentru perioada , observă că suma de lei 14 bani declarată ca fiind achitată pentru panouri este echivalentă cu costul producerii a 15 panouri publicitare sau închirierii locurilor de amplasare a două panouri publicitare pe lună. Mai susține că doar în orașul Chișinău există sute de panouri cu imaginea candidatului PSRM la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. În opinia autorului sesizării, PSRM utilizează în campania electorală surse nedeclarate, fapt ce constituie o încălcare a Codului electoral și a Regulamentului privind finanțarea campaniei electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, solicitând Comisiei să verifice proveniența mijloacelor financiare virate în contul cu mențiunea Fond electoral și să ceară de la PSRM date suplimentare privind mărimea veridică a fiecărei cheltuieli. Sesizările semnate de Iurie Urzica și Victor Bogatico se referă la anumite acțiuni ale PSRM în raionul Rîșcani, cum ar fi cele de agitație electorală prin amplasarea corturilor neautorizate pe anumite străzi ale orașului Rîșcani, afișarea publicității electorale pe sediul unei organizații publice, de asemenea la acțiuni de utilizare a fondurilor nedeclarate, făcându-se trimitere la cheltuielile reflectate în raportul privind finanțarea campaniei electorale. Autorii sesizărilor susțin că pentru circumscripția raională Rîșcani nr. 27, PSRM a indicat cheltuieli în jur de o mie de lei pentru afișe electorale și standuri, în opinia acestora, însă, suma corespunde doar prețului de fabricare, dar nu și de închiriere a spațiului pentru afișare. Mai mult, cu prețul arătat de PSRM e posibil să închiriezi doar 36 m.p., pe când în orașul Rîșcani sunt mai mult de 200 de metri pătrați de panouri cu publicitatea concurentului vizat. În legătură cu aceasta, autorii solicită sesizarea instanței de judecată, în vederea anulării înregistrării concurentului electoral PSRM în circumscripția electorală Rîșcani nr. 27, conform art. 75 alin. (5) din Codul electoral. În calitate de probe sunt anexate câteva fotocopii cu amplasarea bannerelor și un extras din raportul PSRM. Prin referințele depuse la 7 și 10 octombrie 2019, domnul Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ din partea PSRM la CEC, a solicitat respingerea sesizărilor ca fiind vădit neîntemeiate din următoarele motive. Reprezentantul notează, bazându-se pe Contractul nr. 12 Prestare servicii publicitare în cadrul campaniei electorale alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 (în continuare contractul nr. 12), încheiat între PSRM și SRL Independent Media la 9 septembrie 2019, de asemenea pe anexele acestuia (toate în copie) atașate la referințe, că pentru serviciile de publicitate prestate până la data prezentării referințelor s-au achitat bani din contul cu mențiunea Fond electoral, fapt reflectat în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale prezentate săptămânal Comisiei. Conform anexelor (nr. 1, nr. 2, nr. 3) la contractul nr. 12, plata pentru publicitate electorală externă se efectuează în trei tranșe, după cum urmează:

3 Tranșele Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Pînă la euro 280 euro 810 euro Pînă la euro 560 euro 2295 euro Pînă la euro 560 euro 2295 euro suma anexei 5900 euro 1400 euro 5400 euro Astfel, suma totală care urmează a fi achitată, în baza contractului nr. 12, este de euro, ceea ce constituie echivalentul a aproximativ lei. Mai menționează că suma respectivă nu include costul propriu-zis al bannerelor și al serviciilor de montare/demontare, plata pentru acestea se efectuează în baza facturilor și ordinelor de plată suplimentare și în funcție de volumul executat. Respectiv, conform prevederilor contractuale, plățile urmează a fi efectuate: 1) în tranșe conform anexelor; 2) separat pentru executarea bannerelor; 3) separat pentru servicii de montare/demontare a bannerelor; 4) pentru plasarea bannerelor. În referințe se susține că autorii sesizărilor nu au ținut cont de faptul că rapoartele financiare depuse săptămânal până acum nu pot conține toate cheltuielile pentru întreaga campanie electorală, deoarece anumite servicii încă urmează a fi achitate. Astfel, în raportul financiar se reflectă cheltuielile efective, și nu cele care vor urma. Respectiv, în opinia reprezentantului PSRM la CEC, sesizările sunt depuse prematur, în ele sunt indicate evenimente care nu s-au consumat, ci sunt în derulare, iar cele relatate în sesizări nu au substrat factologic suficient, sunt expuneri greșite, care nu au ca temei situația de facto a părților contractante. Din aceste motive, solicită respingerea sesizărilor. Examinând motivele invocate în sesizări prin prisma cadrului legislativ în vigoare, a argumentelor aduse în referințe, a probelor prezentate de părți, Comisia conchide următoarele. Autorii sesizărilor invocă folosirea în campania electorală de către concurentul electoral PSRM a fondurilor financiare și materialelor nedeclarate, această concluzie fiind trasă din comparația cheltuielilor pe care le-au suportat ei pentru panourile publicitare și platformele stradale și din comparația prețurilor de piață pentru astfel de servicii. În conformitate cu art. 43 alin. (1) din Codul electoral și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019, partidele politice care au calitatea de concurenți electorali prezintă Comisiei săptămânal un raport privind finanțarea campaniei electorale, care conține informațiile despre veniturile obținute și cheltuielile efectuate. Astfel, în urma verificării rapoartelor prezentate de PSRM pentru perioada 6

4 septembrie - 4 octombrie, Comisia observă că la articolul 3.2 Cheltuieli de publicitate, criteriile panouri și alte platforme stradale sau mobile este reflectată suma totală de ,08 lei, dintre care ,04 lei pentru panouri, iar 55790,04 lei pentru platforme stradale sau mobile. Conform documentelor prezentate de PSRM, acesta beneficiază de serviciile de publicitate ale SRL Independent Media în baza contractului nr. 12 din 9 septembrie Examinând condițiile contractuale, Comisia relevă că serviciile se prestează și se achită conform specificațiilor conținute în Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care stabilesc locul de amplasare a publicității electorale în mun. Chișinău, mun. Bălți și în restul localităților din țară, suma totală ce urmează a fi achitată și graficul achitărilor. Prin urmare, în baza documentelor prezentate, la moment PSRM a efectuat plăți, conform următoarelor acte contabile și bancare: - ordinul de plată nr. 662 din ,14 MDL plată în avans pentru publicitate electorală externă (bannere) în Alegeri locale generale din , pentru perioada septembrie 2019, conform facturii nr. 38 din ; - ordinul de plată nr. 674 din ,15 MDL plată în avans pentru publicitate electorală pe panouri externe în Alegeri locale generale din , pentru perioada septembrie 2019, conform facturii nr. 38 din ; - ordinul de plată nr. 706 din ,14 MDL plată în avans pentru publicitate electorală externă în Alegeri locale generale din , pentru perioada septembrie 2019, conform facturii nr. 38 din ; - ordinul de plată nr. 749 din ,50 MDL plată în avans pentru publicitate electorală (externă) pe panouri în Alegeri locale generale din , pentru perioada octombrie 2019, conform facturii nr. 44 din ; - ordinul de plată nr. 790 din ,49 MDL plată în avans pentru publicitate electorală (externă) pe panouri în Alegeri locale generale din , pentru perioada octombrie 2019, conform facturii nr. 44 din ; - ordinul de plată nr. 796 din ,00 MDL plata pentru servicii de montare și demontare a bannerelor publicitare, luna septembrie Alegeri locale generale din , conform facturii nr. 43 din ; - ordinul de plată nr.775 din ,00 MDL plata pentru servicii de confecționare a bannerelor, furnizorul StudioColor SRL, conform facturii nr.30 din Deci, la situația din 8 octombrie, suma de ,42 lei reprezintă plata pentru publicitate externă (panouri, bannere), iar suma de lei plata pentru servicii de confecționare, montare și demontare a bannerelor. În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (5) din Codul electoral, contestația va

5 conține probele care să demonstreze faptele invocate ca presupuse încălcări, cu excepția cazului cînd se contestă o hotărîre a organului electoral. În aceeași ordine de idei, potrivit art. 17 coroborat cu art. 93 alin. (1) din Codul administrativ, fiecare participant căruia printr-o anumită activitate i s-a vătămat un drept individual are obligația de a proba faptele pe care își întemeiază poziția. Dat fiind faptul că punctul de vedere al Comisiei se formează în baza documentelor anexate de părți ca probe, din acestea nu rezultă utilizarea de către PSRM a fondurilor nedeclarate, iar din fotocopiile prezentate ca probe la sesizările depuse de Victor Bogatico nu este clar locul amplasării bannerelor pentru a le putea contrapune cu specificațiile din contract despre adresa amplasării publicității. În ceea ce privește calculele efectuate de autorii sesizărilor privind costurile de confecționare, montare și demontare a panourilor/bannerelor, Comisia atrage atenția că acestea nu au un suport juridic, întrucât nu este prezentată nicio confirmare din partea agențiilor de publicitate a prețului oferit pentru asemenea servicii, în vederea stabilirii dacă concurenții electorali se află în condiții egale prin prisma art. 51 alin. (1) din Codul electoral. Cu referire la acțiunile de agitație electorală desfășurate de PSRM în raionul Rîșcani, cum ar fi amplasarea corturilor neautorizate pe anumite străzi ale orașului Rîșcani, afișarea publicității electorale pe sediul unei organizații publice, Comisia reține că acestea urmau a fi contestate în ordinea stabilită de art. 72 alin. (1) și (2) din Codul electoral și, prin urmare, își declină competența de soluționare a sesizărilor pe acest capăt de cerere. Cât privește solicitarea de a înainta o cerere în instanța de judecată privind anularea înregistrării concurentului electoral PSRM în circumscripția raională Rîșcani nr. 27, Comisia o apreciază drept neîntemeiată de vreme ce lipsește constatarea că acesta ar fi încălcat prevederile legale (folosirea în campania electorală a fondurilor financiare și materialelor nedeclarate). Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art.22 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 1. Se ia act de sesizările după cum urmează: nr. CEC-7/4402 din 2 octombrie 2019 a domnului Iurie Urzica, candidat la funcția de consilier în Consiliul raional Rîșcani pe lista Partidului Democrat din Moldova; nr. CEC-7/4403 din 2 octombrie 2019 și nr. CEC-7/4506 din 7 octombrie 2019 ale domnului Victor Bogatico, candidat la funcția de primar al orașului Rîșcani și la funcția de consilier raional pe lista Partidului Politic Partidul Nostru ; nr. CEC-7/4404 din 2 octombrie 2019 a Partidului Politic Partidul Nostru și nr. CEC-7/4481 din 4 octombrie 2019 a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 2. Se constată lipsa încălcărilor imputate concurentului electoral Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în sesizările nr. CEC-7/4402 din 2 octombrie 2019 a domnului Iurie Urzica, candidat la funcția de consilier în Consiliul raional Rîșcani pe lista Partidului Democrat din Moldova; nr. CEC-7/4403 din 2 octombrie 2019 și nr. CEC-7/4506 din 7 octombrie 2019 ale domnului Victor Bogatico, candidat la funcția de

6 primar al orașului Rîșcani și la funcția de consilier raional pe lista Partidului Politic Partidul Nostru ; nr. CEC-7/4404 din 2 octombrie 2019 a Partidului Politic Partidul Nostru și nr. CEC-7/4481 din 4 octombrie 2019 a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 3. Se respinge capătul de cerere, formulat de domnul Iurie Urzica, candidat la funcția de consilier în Consiliul raional Rîșcani pe lista Partidului Democrat din Moldova și de domnul Victor Bogatico, candidat la funcția de primar al orașului Rîșcani și la funcția de consilier raional pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, prin care se solicită Comisiei Electorale Centrale să se adreseze instanței de judecată cu cererea privind anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în circumscripția electorală raională Rîșcani nr Se explică domnului Victor Bogatico, candidat la funcția de primar al orașului Rîșcani și la funcția de consilier raional pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, că procedura stabilită la art. 72 alin. (1) și (2) din Codul electoral ce vizează verificarea legalității acțiunilor de agitație electorală ale Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova trebuie respectată. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău). PREŞEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Dorin CIMIL Secretar Maxim Lebedinschi Nr Chişinău, 15 octombrie 2019.