NECESITATE PROIECT OBIECTIV GENERAL GRUP ŢINTĂ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "NECESITATE PROIECT OBIECTIV GENERAL GRUP ŢINTĂ"

Transcriere

1

2 NECESITATE PROIECT Economia socială reprezintă o prioritate la nivel european pentru perioada şi a devenit un subiect de actualitate abordat cu precădere în întâlniri, conferinţe, dezbateri academice precum şi în studii de cercetare. La nivel naţional, conform statisticilor emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, România se afla sub media europeană de 68,5% (UE 27)* în ceea ce priveşte gradul de ocupare al forţei de muncă. În acest cadru, grupurile vulnerabile reprezintă un segment care este supus unui decalaj în raport cu restul populaţiei în privinţa oportunităţilor de a găsi un loc de muncă. Prin promovarea egalităţii de şanse, a incluziunii sociale şi prin combaterea discriminării, se urmăreşte minimizarea discrepanţei existente între clasele sociale. * Sursa datelor: Eurostat OBIECTIV GENERAL Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piaţa muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 50% femei) din regiunile Centru, Nord Vest, București - Ilfov și Sud-Muntenia. Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităţilor la specificul grupului ţintă cât și la specificul local și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi. Echiparea membrilor grupului ţintă cu competenţe necesare pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul structurilor economiei sociale cât și pentru a cunoaște, a acţiona, a se dezvolta pe sine și a fi membru activ al societăţii. Aceste activităţi vor contribui la creșterea coeziunii sociale OBIECTIVE SPECIFICE Promovarea economiei sociale la nivel naţional si regional ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca. Asigurarea unei mai bune inserţii sociale a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat prin consolidarea şi valorificarea capacităţilor, competenţelor şi a stimei de sine. Reducerea gradului de dependenta a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat faţă de ajutoarele sociale si reducerea gradului de sărăcie a acestora. Crearea unui cadru constructiv de consiliere si orientare profesionala TITLUL PROIECTULUI: Economia sociala - stimulent al dezvoltarii economice in regiunile Bucuresti - Ilfov, Centru, Nord Vest si Sud Muntenia POSDRU/173/6.1/S/ Proiect finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane AXA 6: Promovarea incluziunii sociale DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale Tipul proiectului: Regional Clasificarea domeniilor: Rural și urban Perioada de implementare: ianuarie 2015 decembrie 2015 Valoare total proiect: lei GRUP ŢINTĂ Proiectul se adresează unui grup ţintă de 100 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat din regiunile Sud-Muntenia, Nord Vest, Bucureşti-Ilfov şi Centru. 2 3

3 ACTIVITĂŢI Activităţile proiectului au un dublu rol: pe de o parte vor asigura derularea coerentă a proiectului iar pe de altă parte vor crea fundamente pentru continuitatea structurilor create în cadrul acestuia: Informare și comunicare; Identificarea și recrutarea grupului ţintă; Furnizarea de servicii consiliere/orientare profesională; Formarea profesională Antreprenoriat în economie socială; Înfiinţarea și dezvoltarea a cinci structuri de economie socială (SES) și crearea de locuri de muncă pentru persoanele din grupul ţintă; Înfiinţarea și dezvoltarea parteneriatelor pentru promovarea economiei sociale la nivel naţional și regional. CALENDAR orientativ Activitate Perioad Eveniment - Conferin a de lansare Proiect Martie Recrutare grup int Ianuarie Martie Servicii de orientare i consiliere grup int Februarie Aprilie Selec ie participan i la grupuri de formare Februarie Aprilie Desf urarea cursurilor de formare Aprilie Selec ia persoanelor din grupul int în vederea angaj rii Aprilie Selec ia administratorilor SES Aprilie Lansarea activit ilor SES-urilor Aprilie Organizarea conferin ei de promovare a economiei sociale Septembrie Desf urarea atelierului 1 de lucru regional Octombrie Desf urarea atelierului 2 de lucru regional Noiembrie Eveniment Conferin a de finalizare Proiect Decembrie REZULTATE AȘTEPTATE Identificarea și recrutarea a 100 de persoane din grupul ţintă, din care 50% femei; Program de consiliere pentru 40 de persoane din grupul ţintă identificat și recrutat; Program de formare profesională pentru Antreprenor în economie socială pentru 40 de persoane din grupul ţintă identificat și recrutat; Înfiinţarea a cinci Structuri de Economie Socială; Selectarea a minim 5 Manageri / Administratori pentru Structurile de Economie Socială; Creare de locuri de muncă în cadrul Structurilor de Economie Socială (33 de locuri de muncă create); Încheierea unui parteneriat cu un ONG dintr-un alt stat membru UE implicat în economia socială. STRUCTURĂ DE ECONOMIE SOCIALĂ (SES) Conform documentelor oficiale structura de economie sociala 1 este definită ca fiind o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidenţă socială, mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii săi. Ea funcţionează pe piaţă furnizând bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecţie, excedentele în scopuri sociale. Aceasta face obiectul unei gestionări responsabile și transparente, îndeosebi prin asocierea angajaţilor săi, a clienţilor săi și a părţilor interesate de activităţile sale economice 2. Ca formă de organizare, o structură de economie socială este orice entitate implicată într-o activitate economică, respectând cumulativ principiile economiei sociale2, cu sau fără personalitate juridică distinctă. Pot fi structuri de economie socială asociaţiile și fundaţiile cu activitate economică, cooperativele și casele de ajutor reciproc cu personalitate juridică sau structuri fără personalitate juridică distinctă care funcţionează în cadrul unei entităţi de economie socială (asociaţie, fundaţie, cooperativă, casă de ajutor reciproc a salariaţilor sau pensionarilor) și ţin evidenţe contabile distincte 3. Cele 5 structuri de economie socială implementate prin intermediul proiectului Economia sociala - stimulent al dezvoltării economice in regiunile Bucureşti - Ilfov, Centru, Nord Vest si Sud Muntenia vor fi înfiinţate pentru a oferi şanse de angajare persoanelor care beneficiază de venitul minim garantat înscrise în programul de formare profesională. Aceste entităţi vor contribui la dezvoltarea economiei comunităţii locale, vor reprezenta un exemplu de urmat şi vor încuraja reiterarea acestui tip de antreprenoriat social. Structurile de economie socială vor avea activităţi diferite pentru a oferi diversitate în ceea ce priveşte oferta de angajare. 1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Iniţiativă pentru antreprenoriatul social: Construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovării sociale, COM(2011) Cf definitiei EMES - Potrivit definiţiilor internaţionale unanim acceptate la nivelul decidenţilor și specialiștilor, economia socială este ansamblul activităţilor, organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general al comunităţii sau interesul colectiv al membrilor sau să dezvolte oportunităţi de ocupare în special a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii. Economia socială este sectorul alternativ economiei convenţionale care reunește actori economici și sociali privaţi, prezenţi în toate sectoarele de activitate ale societăţii, care se constituie pentru a răspunde nevoilor comunităţii și care se caracterizează, înainte de toate, prin finalitatea sa: un model economic diferit care asociază în permanenţă interesul general, viabilitatea economica și funcţionarea democratică, ce nu este condiţionată de deţinătorul proprietăţii capitalului. 3. Text desprins din Schemă de Ajutor de Minimis Dezvoltarea Economiei Sociale, întregul document este disponibil la link-ul: 4 5

4 Structura de economie socială 1 Vopsitorie elemente lemn şi metal Se are în vedere dezvoltarea segmentului imobiliar local şi oferirea unei palete de servicii complete: întreţinerea şi refacerea vopsitoriilor elementelor de lemn (placaje cu lemn, lambriuri, tâmplărie etc.), întreţinerea şi vopsitoria elementelor din metal (grilaje, tâmplării, balustrade etc.), precum şi vopsitorii şi zugrăveli ale elementelor de construcţii faţade, socluri imobile, pereţi interiori. Se vor obţine venituri şi din vânzarea materialelor folosite în procesul tehnologic al serviciilor prin cele două procese: adaos comercial şi reduceri acordate de producători şi furnizori. Beneficiarilor, cât şi atelierelor de tâmplărie, mobilă şi confecţii metalice care nu au integrat în structura lor acest departament. Majoritatea societăţilor care dezvoltă activităţi de construcţii şi execuţie îşi concentrează activitatea pe producţia iniţială fără să aibă un program ulterior de întreţinere şi intervenţie. În plus, pentru fiecare serviciu prestat va fi oferită și o perioadă de garanţie. Vor fi angajate 6 persoane care trăiesc din venitul minim garantat și 1 manager Valoare SES: ,00 lei Structura de economie socială 2 Spălătorie şi călcarea rufelor Principala activitate va fi cea de spălătorie şi călcare a rufelor. Vor fi oferite şi servicii de ridicare şi livrare a rufelor la domiciliu. Agenţilor economici şi persoanelor fizice autorizate care deţin si exploatează unităţi de alimentaţie publică şi cazare şi nu au în componenţă un sector destinat acestei activităţi: hoteluri, pensiuni, restaurante, vile turistice etc. În urma studiului de piaţă s-a observat că potenţialii concurenţi nu răspund în faţa cererii foarte mari şi nu şiau extins activitatea prin oferirea serviciului de ridicare/livrare a rufelor la domiciliu. Majoritatea firmelor de spălătorie, curăţătorie şi călcare a rufelor s-a concentrat în zona municipiilor, motiv pentru care dezvoltarea unei astfel de firme în zona de deservire a celorlalte localităţi din zona urbană şi din cea rurală reprezintă o oportunitate. Vor fi angajate 5 persoane care trăiesc din venitul minim garantat și 1 manager Valoare SES: ,00 lei 6 7

5 Structura de economie socială 3 Servicii de curăţenie Misiunea activităţilor de curăţenie a imobilelor este aceea de a prelua spaţiile de la clienţi şi de a presta următoarele servicii: Curăţenia interioară: spălare şi călcare confecţii textile, perdele, draperii; aspirare şi spălare covoare, pardoseli şi pereţi; curăţare geamuri şi tâmplărie interioară; dezinfectare şi igienizare obiecte sanitare şi echipamente de bucătărie. Curăţenie exterioară: cosire vegetaţie, curăţarea aleilor de acces şi a spaţiilor amenajate, curăţarea burlanelor, spălarea cu jet de apă a zonelor de circulaţie, curăţarea faţadelor, întreţinerea plantelor decorative din incinte. Tuturor agenţilor economici şi persoanelor fizice autorizate care deţin spaţii de lucru, instituţii educaţionale, spaţii de recreere, spitale, zone industriale etc. şi care sunt în căutarea unui prestator de servicii de curăţenie profesionist, eficient şi eficace. Firmele de curăţenie s-au concentrat în zona municipiilor, motiv pentru care dezvoltarea unei firme cu această misiune în zona de deservire a celorlalte localităţi din zona urbană şi cea rurală reprezintă o oportunitate. Un alt avantaj ar fi faptul că potenţialii concurenţi nu au o politică de extindere şi diversificare a serviciilor pentru curăţenie interioară şi exterioară formată. SES-ul îşi propune să atragă contracte de parteneriat colaborări cu firme care desfăşoară activităţi de spălătorie, curăţătorie şi cu firmele care efectuează lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii imobile. Vor fi angajate 5 persoane care trăiesc din venitul minim garantat și 1 manager Valoare SES: ,00 lei Structura de economie socială 4 Procesare legume şi fructe proaspete Va fi creată şi dezvoltată o întreprindere socială care va susţine şi va fi susţinută atât de micii producători locali, cât şi de culegătorii de fructe din flora spontană (mure, afine, coarne etc.). Întreprinderea socială va comercializa nu doar fructe şi legume proaspete ci şi congelate sau produse rezultate în urma procesării tradiţionale a fructelor (gemuri, dulceţuri, siropuri etc.) în vederea oferirii unei palete diverse de produse. Clădirea în care se va desfăşura activitatea întreprinderii va avea și funcţia de centru de colectare regional, cu o distribuţie pe întregul teritoriu al României. (din ce este formată piaţa potenţială?) Piaţa potenţială este formată din pensiuni locale, centre de informare turistică, magazine online, magazine specializate pe produse tradiţionale, restaurante şi hoteluri din afara zonei locale, reţele de supermarket şi procesatori de fructe. Calitatea produselor va fi net superioară celorlalte produse de pe piaţă, dat fiind faptul că vor fi folosite fructe si legume cultivate în zone unde gradul de poluare este foarte scăzut. Pentru procesare vor fi utilizate metode şi reţete tradiţionale. În urma studiului de piaţă s-a observat o tendinţă generală în creştere a consumul de produse locale şi tradiţionale. Acest aspect reprezintă un avantaj şi în faţa marilor importatori, care comercializează fructele şi legumele la preţuri sub cele practicate de micii producători locali. Vor fi angajate 5 persoane care trăiesc din venitul minim garantat și 2 manageri Valoare SES: ,00 lei 8 9

6 Asociaţia ASURA (BENEFICIAR) O echipă de tineri profesioniști, într-o continuă ascensiune, care își propune, prin identificarea soluţiilor optime, crearea unui climat favorabil, necesar revitalizării sociale, culturale, turistice și educaţionale a societăţii civile. Principalul obiectiv al Asociaţiei ASURA este acela de a facilita absorbţia fondurilor europene dar și a altor tipuri de finanţare (Banca Mondială, SEE, FDSC, etc.) în vederea creșterii capitalului socio-economic al comunităţilor aflate în situaţii de risc. Totodată, pentru atingerea scopului nostru, ne propunem să dezvoltăm proiecte sau programe de asistenţă tehnică prin care să desfășurăm activităţi ca: promovarea dezvoltării durabile prin acţiuni de cooperare cu celelalte organisme de dezvoltare sectorială sau regională; derularea de programe de educaţie ecologică, dezvoltare comunitară, educaţie nonformală, organizarea și desfășurarea de cursuri de formare profesională a adulţilor; asigurarea cadrului de analiză și decizie pentru politici și strategii de ocupare. Fundaţia EMANUEL (PARTENER 1) FUNDATIA EMANUEL SINAIA Înfiinţată de un grup de membri ai comunităţii locale împreună cu asociaţii grupului de firme Marami și familia acestora. Obiective Principalul obiectiv este de a veni în sprijinul categoriilor sociale defavorizate, în special persoane cu handicap, tineri proveniţi din orfelinate, sau bătrâni neajutoraţi. În acest sens, în anul 2005, în parteneriat cu parteneri englezi a fost creat centrul The Arc, un centru familial, ce oferă adăpost unor tineri proveniţi din orfelinat, fiind ajutaţi să capete deprinderi pentru a trăi pe cont propriu. Primii beneficiari au fost patru tineri cu dificultăţi de învăţare care împlineau 18 ani și părăseau orfelinatul din Lugoj. The Arc era printre puţinele proiecte similare ce apăreau în România, dar credem că va fi un exemplu și pentru alţii pentru multă vreme de acum încolo. Fundaţia Emanuel pune la dispoziţie spaţiul necesar activităţi îngrijindu-se de întreţinere și utilităţi. De asemenea, prin pesonalul propriu cât și prin contracte cu colaboratori contribuie la îngrijirea și educarea tinerilor. Structura de economie socială 5 Prelucrarea artistică a lemnului Principala activitate a întreprindere va fi prelucrarea artistică a lemnului, cu scopul de a realiza o gamă largă de produse din lemn autohton şi exotic pentru ornamente în industria mobilei şi a produselor artizanate. Astfel, spaţiile de locuit sau de lucru vor fi înnobilate cu lucrări care vor dăinui în timp, valoarea fiind dată de unicitatea şi aspectul creativ. Principalul segment de piaţă care se va afla în vizorul SES-ului este constituit din comercianţi cu amănuntul sau cu ridicata care se ocupă cu vânzarea produselor de acest tip, precum şi persoanelor fizice sau juridice care sunt în căutarea unui mobilier de calitate. În acest moment există un număr apreciabil de firme care produc mobilă. Principala competiţie este reprezentată de marii producători de mobilă de serie deoarece preţurile practicate de aceştia sunt sub cele ale micilor producătorilor locali. Principalul avantaj este autenticitatea şi unicitatea produselor. Gama de produse oferite va fi adresată unei pieţe neacoperite unde se poate pătrunde cu succes, mai ales în zona de construcţie de ambarcaţiuni şi a obiectelor de artă, rame pentru tablouri, suporturi de prezentare a sculpturilor, vazelor, cristalelor etc.. Această nişă de piaţă este puţin acoperită, aspect care favorizează antreprenorii care doresc să ofere aceste produse specifice, reprezentând chiar o oportunitate. Vor fi angajate 6 persoane care trăiesc din venitul minim garantat și 1 manager Valoare SES: ,00 lei Fundaţia ADEPT Transilvania (PARTENER 2) Fundaţia ADEPT Transilvania are o experienţă de 10 ani în lucrul cu comunităţile rurale. Principalele obiective ale Fundaţiei sunt conservarea biodiversităţii și dezvoltare rurală. În acest sens lucrează cu fermele mici de subsistenţă și semisubsistenţă pentru dezvoltarea unei pieţe sustenabile pentru produsele și serviciile pe care aceștia le oferă. De asemenea, organizează întâlniri regulate cu fermierii pe diferite teme de interes (CAP, scheme de calitate, înregistrare produse tradiţionale, pieţe de desfacere, legislaţie naţională, etc). Din anul 2007, ADEPT a iniţiat activităţi diverse pentru beneficiul comunităţilor locale din zonă, inculzând: înfiinţarea Centrului de Informare Turistică, înfiinţarea Asociaţiei de Turism Târnava Mare, crearea și marcarea traseelor turistice, facilitarea accesării măsurilor de agromediu și pentru intreprinzători locali, deschiderea de pieţe pentru produse locale, activităţi de educaţie în ceea ce privește mediul înconjurători etc. Fundaţia ADEPT își extinde activităţile și în alte părţi din România și colaborează cu ONG-uri internaţionale și cu Uniunea Europeană pentru a garanta utilizarea continuă a bunelor practici și metodologiilor moderne și adecvate în domeniul dezvoltării rurale. Marami Sport Club (PARTENER 3) Asociaţia Marami Sport Club Sinaia are înscrise între obiectivele principale formarea profesională a adulţilor, asistenţa socială şi consilierea în vederea constituirii de întreprinderi sociale. De asemenea, Asociaţia Marami Sport Club este un promotor al promovării valorilor morale, a ideilor de normalitate şi toleranţă în societatea românească. În acest context, se implică în derularea de programe a tradiţiilor şi culturii naţionale și desfăşoară acţiuni filantropice şi de solidaritate socială atât în ţară, cât şi în străinătate. Principalele obiective ale Fundaţiei sunt: formarea profesională a adulţilor; asistenţă socială; consiliere în vederea constituirii de întreprinderi sociale; derularea de programe și proiecte de promovare a tradiţiilor și culturii naţionale, atât în ţară (în comunităţile locale), cât și în strîinatate, inclusiv în rândul comunităţiilor românești din ţările unde aceastea sunt prezente; promovarea valorilor morale, a ideilor de normalitate și toleranţă în societatea romaneasca; desfășurarea de acţiuni filantropice (umanitare) și de solidaritate socială, realizate prin voluntariat, prin donaţii și, de asemenea, cu sau fără participarea altor ONG-uri; organizarea și promovarea de activităi culturale și turistice

7 Editorul materialului: Asocia]ia ASURA Bucure[ti, Str. Constantin D. Aricescu nr 15, et 4 Data public`rii: mai 2015 INVESTE{TE N OAMENI! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritar 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de interven]ie 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale" Con]inutul acestui material nu reprezint` \n mod obligatoriu pozi]ia oficial` a Uniunii Europene sau a Guvernului Romåniei